Смяна на дограмата намалява консумацията на енергия в 250 сгради

За целта ще се изразходват 32.6 млн. лв.

Още през тази година се очаква да започнат проекти за 6 млн. евро за енергийна ефективност

© Цветелина Николаева

Още през тази година се очаква да започнат проекти за 6 млн. евро за енергийна ефективностПодмяната на дограмата и изолацията на външните стени ще намали консумацията на енергия в 250 обществени сгради, които бяха обследвани от консорциума "Газ флоу", съобщи председателят на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков. Проверени са били 140 здравни заведения и 90 образователни и пет социални дома, като се предлагат общо 11 мерки за енергийна ефективност.


За смяната на дограмата са необходими 32.6 млн. лв., но два пъти по-малко вложения се изискват за изолация на външните стени. Обследванията показват, че от най-малко инвестиции се нуждае настройката на абонатните станции и автоматичното им управление. Изпълнител на проекта е консорциумът "Газ флоу", който е предложил цена от 1 лв. на кв.м, или е получил 1.8 млн. лв. по проекта. В консорциума участват десет компании, сред които е "Ен Оптима", чийто управител е Валя Узунова, а неин кум е председателят на агенцията Таско Ерменков.


Вчера той отчете, че са обследвани 139 обекта, които включват 250 сгради, но обществената поръчка беше за 118 обществени и общински сгради. Ерменков обясни, че заради разлика в квадратните метри по поръчката и действителната площ се наложило да бъдат включени още сгради, което обаче не нарушавало процедурата за възлагане на обществена поръчка. Освен това се установило, че някои от сградите вече са обследвани. Условията на конкурса предвиждаха да бъдат обследвани 1.8 млн. кв.м.
Процедурата трябваше да приключи до края на 2007 г., което според Ерменков е изпълнено, но анализът и докладите за мерките за енергийна ефективност е отнел три месеца. Консорциумът е установил, че 250-те сгради потребяват по 150-270 кВтч годишно, което се дължи на остарялата дограма и неефективно работещите сградни инсталации. Сградите харчат много, без да могат да осигурят необходимия енергиен комфорт. Нито една от сградите не отговаря на изискванията за енергийна ефективност и затова не й е издаден сертификат. Според Таско Ерменков максималният срок за възвръщане на инвестициите в мерките за енергийна ефективност е пет години. Най-голям (5 години) е срокът за откупуване на инвестициите в учебните заведения, най-нисък е в болниците.


Обществените и общинските сгради, които искат да получат финансиране за осъществяване на мерките, предписани в обследването, трябва да кандидатстват пред ресорното министерство или общината, за да бъдат включени в годишните програми за енергийна ефективност. По закон държавните и общинските сгради подлежат на обследване и получаване на сертификат за енергийна ефективност.


Министър Румен Овчаров съобщи, че още през тази година се очаква да започнат проекти за 6 млн. евро за енергийна ефективност и финансиране може да се очаква от програма регионално развитие на ЕС, фондът за енергийна ефективност и безвъзмездна помощ от международен фонд "Козлодуй".

Коментари (2)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на димитър иванов
  *****
  Разстроено

  СТО И СЕДЕМДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
  София, петък, 29 септември 2006 г.
  Открито в 9,00 ч.
  29.09.2006


  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с парламентарен контрол и въпроса, който народният представител Иван Иванов е отправил към министъра на икономиката и енергетиката господин Овчаров относно търг за извършване на енергийни обследвания.
  Господин Иванов, имате думата да отправите своя въпрос към министър Овчаров.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! През м. юли Агенцията по енергийна ефективност провежда търг за извършване на енергийно обследване на 118 обекта - държавна и общинска собственост. На търга се явяват две фирми и два консорциума. Единият от тях е Консорциумът “Газ флоу контрол”, който включва в себе си 10 фирми, а другият е Консорциумът за енергиен одит, който включва 21 фирми.
  Нормалната логика би следвало да показва, че консорциумът, който има повече участници, след като всички те са акредитирани, притежава по-голям капацитет в това отношение, по-добри и повече на брой технически средства за обследване, по-голям брой специалисти и не на последно място и по-голям брой референтни обекти. Агенцията обаче обявява за победител Консорциума “Газ флоу контрол”. Това, което е смущаващо, е, че другият участник в търга – Консорциумът за енергиен одит, не е допуснат до отварянето на оферти, макар че документите му са били вече приети от тръжната комисия. След завършване на търга две от фирмите на “Газ флоу контрол” са се отказали от консорциума.
  По този повод отправям към Вас следния въпрос, господин министър: защо до момента не са оповестени мотивите за отстраняването от търга на Консорциума за енергиен одит? След като две от фирмите в Консорциума “Газ флоу контрол” са се отказали, не се ли променят условията, при които той е спечелил търга? И последно: какви са цените, предложени от двата консорциума, за енергийно обследване на 1 кв. м площ на тези 118 обекта? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин Овчаров, имате думата да отговорите на въпроса на народния представител Иван Иванов. Заповядайте.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Оценявам Вашата загриженост като народен представител относно провеждането на прозрачни и открити процедури по възлагане на обществени поръчки. Уверявам Ви, че и стремежът ми като министър е изцяло в същата посока.
  Въпросът, който поставяте, съдържа няколко подвъпроса, на които ще се опитам да дам подробна информация, подготвена от Агенцията по енергийна ефективност, макар тя да е доста отегчителна.
  С Решение № 1 от 6 юни 2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на обследвания за енергийна ефективност на сгради – държавна и общинска собственост, съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредба 21 от 12 ноември 2004 г. за обследване на енергийната ефективност.
  До 17,00 ч. на 4 август 2006 г. съгласно условията, посочени в Раздел ІІ, ІІа, т. 2 от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, обявление № 28 от 7 юни в “Държавен вестник”, бяха подадени четири оферти – две фирми и два консорциума. Съгласно обявеното от документацията за участие в “Държавен вестник”, отварянето на подадените оферти се осъществи на два етапа. Това е важно – на два етапа. На 7 август 2006 г. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения, назначена със заповед еди-коя си на изпълнителния директор, отвори пликовете с техническите предложения по реда на тяхното постъпване, без да разпечатва пликовете с ценовите предложения и провери съответствието на всяка от офертите с приложения от кандидатите списък с документи, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Отварянето на получените предложения по реда на тяхното постъпване се извърши в присъствието на явилите се представители на кандидатите, като присъстваше представителят на Консорциума за енергиен одит.
  В закрито заседание комисията пристъпи към разглеждането на офертите, за да установи дали съдържат всички изискуеми съгласно Закона за обществените поръчки документи и дали те отговарят на изискванията на възложителя. След извършената проверка се установи, че Консорциумът за енергиен одит не е представил за три от включените в консорциума фирми всички изискуеми документи по чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, а именно: доказателства за икономическото и финансовото състояние, които следва да бъдат представени за всяко юридическо лице, включено в обединението. Също така беше установено, че е представена оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като приложеният проектодоговор за обществена поръчка не е подписан и подпечатан съгласно изискванията на Раздел ІІ, буква “б”, т. 15 от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: извършване на обследвания и т.н.
  На 10 август 2006 г. комисията на свое закрито заседание в присъствието на представители на кандидатите, включително и на представителя на Консорциума за енергиен одит, обяви отстранените от участие в процедурата кандидати и мотивите за отстраняването им. След обявяването отстрани от заседанието представителя на Консорциума за енергиен одит и пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите до участие кандидати в присъствието на явилите се представители на допуснатите до участие кандидати.
  Представителите на всички подали документи за участие в процедурата са удостоверили присъствието си с подпис в списък – Приложение № 1 към протоколите на комисията, и Вие можете да се запознаете с него.
  По отношение на въпроса: след като две от фирмите в Консорциума “Газ флоу контрол” са се отказали, не се ли променят условията, при които той е спечелил търга? Бих искал да Ви информирам, че в Агенцията по енергийна ефективност няма представени сведения, която и да е от фирмите участнички в консорциума да е прекратила участието си в него.
  По отношение на въпроса: какви са цените, предложени от двата консорциума за енергийно обследване на квадратен метър, Ви представям следната информация. Офертата на Консорциума за енергиен одит не е разпечатвана, поради това че кандидатът не е допуснат до участие във втората част от процедурата, за която стана дума. Тя се съхранява в неразпечатан плик, както е подадена от възложителя, заедно с цялата документация, представена в хода на откритата процедура. Предложената от Консорциума “Газ флоу контрол” цена е 1 лев с ДДС на квадратен метър реално обследвана площ.
  Също така следва да се отбележи, че контролът в областта на обществените поръчки се осъществява от независими от възложителите на обществени поръчки органи, на които с нормативен акт са предоставени контролни правомощия. Текущият контрол е само за законосъобразност и е свързан със задълженията на възложителите да изпращат определена информация, свързана с възлагането и провеждането на обществени поръчки, до Агенцията по обществени поръчки за вписване в регистъра на обществените поръчки. Последващият контрол е за законосъобразност и целесъобразност и обхваща вече проведените и приключили процедури с цел да се провери дали средствата за изпълнението на обществените поръчки са разходвани законосъобразно и целесъобразно и се осъществява от Сметната палата и органите на Агенцията за държавна финансова инспекция. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Овчаров.
  Господин Иванов, имате право на реплика, заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Макар отговорът, който дадохте, да звучеше убедително, Вие неслучайно заявихте, че той е изготвен именно от Агенцията по енергийна ефективност и аз не се учудвам, че тяхното становище е такова и единствено такова.
  В същото време искам да Ви кажа – и това би трябвало да се разбере от всеки непредубеден човек, който изслуша това, което Вие заявихте - че това е една история, господин министър, съшита с бели конци и ще Ви кажа защо.
  Най-често, когато се търси конкуренция при оповестяване и възлагане на обществена поръчка, винаги е възможно при нередности в документацията да се даде срок от няколко дни, в който да бъдат коригирани документите на участниците. Вие самият постъпвате по същия начин в някои от най-големите търгове, които се провеждат в страната. Няма да ги изброявам. Това не е направено. При това положение Консорциумът “Газ флоу контрол” се оказва единственият участник. Няма никакво съмнение, че при необходимост от обследване на 118 обекта – държавна и общинска собственост, е невъзможно другите два участника (отделни фирми) да извършат този обем от работа. В това отношение нещата са ясни.
  От друга страна, в Агенцията за енергийна ефективност е известно, въпреки че пликът е неразпечатан, че консорциумът, спечелил търга, дава цена 1 лев на квадратен метър обследвана площ. Вторият консорциум е предложил цена 0,83 лв. на квадратен метър и Вие бихте могли да поискате отваряне във Ваше присъствие на тръжните документи. Това се е знаело и това е причина той да бъде отстранен.
  Накрая, господин министър, поинтересувайте се дали вътре в спечелилия консорциум една от фирмите не възлага на останалите като подизпълнители извършването на обследването по цена 0,50 лв. на квадратен метър. Тази информация, уверявам Ви, е сигурна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Заповядайте за дуплика, министър Овчаров.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин Иванов, приемам, че може би в това, което казвате има известна доза истина, но нали ние с Вас от самото начало си говорехме, че искаме обществените поръчки да се възлагат чрез открити, прозрачни и еднакви критерии за всички процедури. Ако е така, по кой начин ми предлагате сега на мен да знам каква е цената в един плик, който не е отварян, и в една оферта, която никой не е разглеждал, защото не е допусната до втория етап от конкурса?!
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Умишлено не е допусната!
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Не е отговорила на критериите, заложени в конкурса.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Защо ги прикривате?!
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Не прикривам никого. Когато Вие ми зададохте въпроса, аз поисках информация от агенцията и заедно с това назначих проверка на Дирекцията за контрол и одит на министерството. За Ваше най-голямо съжаление, господин Иванов, информацията се потвърди сто процента. Сега ще ви прочета заключението на тази проверка, за да не си говорим, както сме свикнали понякога в парламента, без да чуваме фактите:
  “Комисията е констатирала, че представената от Консорциум за енергиен одит оферта не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като приложеният проект на договор за обществена поръчка не е подписан и подпечатан за участие. Комисията, разгледала получените оферти, е установила, че документацията, представена от Консорциум за енергиен одит, не съдържа всички изискуеми документи”.
  Това е по първата част.
  “При извършената проверка се оказа, че към 28 септември 2006 г. в Агенцията за енергийна ефективност няма представени сведения или информации, че някоя от фирмите се е отказала”.
  По отношение на въпроса за предложените цени. Предложената от Консорциума “Газ флоу контрол” цена с ДДС е 1 лев на квадратен метър. Предложената цена от “Българската енергетична компания” АД е 1,20 лв. на квадратен метър реално обследвана площ. Предложената цена от “Енергетика” ООД е 2,50 лв. на квадратен метър реално обследвана площ.
  Следва да се отбележи, че контролът в областта на обществените поръчки се осъществява от независими възложители на обществените поръчки, на които с нормативен акт са предоставени контролни правомощия.
  Господин Иванов, предлагам Ви, ако колегите от Консорциума за енергиен одит имат някакви претенции, да обжалват по съответната съдебна процедура решението на Агенцията за енергийна ефективност.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Ще го направят.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Има Комисия за защита на конкуренцията, на която са възложени тези проверки.
  Нека не обръщаме парламента в предсъдебно или досъдебно производство. Преди всичко трябва да се спазват процедурите, а не да разчитаме на субективните си желания, тълкувания или претенции. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин министър.
  Последният въпрос, който господин Иванов е отправил към министър Овчаров, е относно акредитацията на фирмите за сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност.
  Имате думата, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз съм напълно съгласен с Вас по начина, по който завършихте Вашата дуплика, казвайки, че в България трябва да се спазват процедурите. Предполагам, че ще кажете, че трябва да се спазват и законите.
  Именно по този повод е моят последен въпрос към Вас. Разрастващата се дейност по сертифициране на сгради и/или обследване за енергийна ефективност е повод да отправя този въпрос. Защото съгласно Закона за енергийна ефективност в чл. 16, ал. 1, т. 4 е записано, че всеки обект може да бъде сертифициран само в случаите, когато физическите или юридическите лица са акредитирани от Националния орган по акредитация.
  В определена форма това е записано и в чл. 18, ал. 1, т. 2 – че изследванията се извършват от юридически и физически лица, акредитирани от Националния орган по акредитация.
  Това е записано в два члена от Закона за енергийната ефективност. По този повод, като имам предвид, че са акредитирани повече от 100 фирми, моят въпрос към Вас е: кой орган в България реално извършва акредитацията на тези фирми за сертифициране на сгради при обследване за енергийна ефективност? Дали се спазва законното основание, на което се позовах? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Господин Овчаров, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Господин Иванов, Вашият въпрос гласи следното: “Кой орган извършва акредитацията на фирмите за сертифициране на сгради и/или обследване за енергийна ефективност и въз основа на какво законово основание?”, а не кои са фирмите, които са акредитирани досега, кой ги е акредитирал и как, законово или незаконово.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Аз не питам такова нещо!
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Накрая точно това казахте.
  Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители, органът, отговорен за дейността по регистрацията на фирмите за сертифициране на сгради и/или обследване за енергийна ефективност, е Агенцията за енергийна ефективност.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): За регистрацията.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: За регистрацията, господин Иванов. Тази дейност е уредена в разпоредбите на действащия в момента Закон за енергийна ефективност, Наредба № 21 от 12 ноември 2004 г. за обследване на енергийна ефективност и правила, регламентиращи изискванията и процедурите за акредитиране на лицата по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от този закон, одобрени през м. януари 2005 г. от изпълнителния директор на Агенцията за енергийна ефективност, на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност и във връзка с чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на същата агенция. Съгласно горецитираните документи физически или юридически лица, желаещи да извършат сертифициране на сгради и/или обследване за енергийна ефективност при условията и реда на същите тези наредби и членове, подават до изпълнителния директор на Агенцията за енергийна ефективност писмено заявление по образец за издаване на сертификат за акредитация. Към заявлението се прилага набор от документи, подробно описан в правилата. Всяко заявление и приложенията към него се разглеждат в 14-дневен срок от датата на подаването им. В срок до един месец от подаване на заявлението изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност установява наличието или липсата на минималния набор от документи, технически средства, необходими за извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители (не повтарям членовете, защото те са едни и същи) и за извършване на сертифициране на сгради, както и за извършване на обследване на енергийна ефективност на енергийни потребители по чл. 6, ал. 1 от наредбата, минимално изискуемия брой професионална квалификация и опит на лицата, работещи по трудово правоотношение, необходими съгласно изискванията и процедурите за акредитиране на лицата по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1, наличие на валидно сключена застраховка и т.н. Не знам дали трябва да ги чета всичките тези неща.
  Изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност издава на лицата сертификат за регистрация по образец, като неразделна част от сертификата е списъкът на квалифицирания състав на регистрираното лице. На интернет страницата на агенцията се съдържа публичен регистър на всички регистрирани фирми. Вие правилно казвате, органът по чл. 16, ал. 4, който акредитира, е Държавната агенция по акредитация. Без документ от тази Държавна агенция по акредитация Агенцията за енергийна ефективност не би трябвало да регистрира нито едно от лицата, кандидатстващи за сертифициране или за енергийно обследване на който и да било обект. Това е, което мога да ви кажа по въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Овчаров.
  Господин Иванов, имате думата за реплика.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз действително не попитах кой регистрира тези фирми, а кой ги акредитира. И сега по повод на отговора, който Ви е изготвен от Агенцията по енергийна ефективност, искам да Ви прочета правилата, подписани от изпълнителния директор Таско Ерменков и Вие да ми разтълкувате това спазване на закона ли е. Член 1 гласи така: "С тези правила се определят изискванията и процедурите, по които – забележете – изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност акредитира физическите или юридически лица, които желаят да извършват сертифициране на сгради или обследване за енергийна ефективност при условията и по реда на наредбата".
  Аз питам не са ли Ви подвели, бих казал, излъгали, когато са Ви изготвили този отговор? Изпълнителният директор директно заявява със своя подпис, че той акредитира тези фирми. Това наистина е грубо нарушение на закона, това действително е предпоставка да има много нелицеприятни неща в агенцията – да бъдат фаворизирани определени фирми за сметка на други фирми. Ето къде е разковничето. И аз ще Ви дам тези правила. Моля Ви се, поискайте Вие, не аз отговор от Таско Ерменков, защото аз не мога да направя това, с каква цел и по какъв начин той нарушава закона и каква отговорност Вие ще поискате от него? Защото когато преди близо един месец казахте, че в българската енергетика повече няма да има запазени територии, няма да има роднинство и т.н., ето, аз Ви давам примера. Защото в Агенцията за енергийна ефективност има именно тази скрита корупция чрез фирми, които са близки до степен роднинство с изпълнителния директор Таско Ерменков, и тяхното фаворизиране. И той е създал правилата, за да извършва това фаворизиране. Моля Ви, постъпете така, както сте обещали!
  Заповядайте, връчвам Ви тези правила, заслужава си да ги прочетете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Господин министър, заповядайте за дуплика.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин Иванов, рядко ми се случва от тази трибуна да кажа, че сте прав, но в този случай сте прав.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Удовлетворен съм.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: И го казвам с цялата си отговорност на министър на икономиката и енергетиката.
  И в тези правила, а и в дейността на Агенцията за енергийна ефективност има явно неразбиране на правата и отговорностите, които са им възложени със Закона за енергийната ефективност. Те нямат право да акредитират, както вече казах, те имат право да регистрират. И то да регистрират само фирми и лица, които вече са акредитирани. Така че това, че някой е превишил правата си, съвсем не означава, че той ще продължава да ги превишава. Това със сигурност няма да се случи.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Ако се случи, ще задам следващия въпрос.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Задавайте колкото искате въпроси, няма лошо.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Трябва да има някакви действия.
  МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Разбира се! И такива действия в този случай ще има.
  Отново казвам, в дадения случай Вие сте прав и аз Ви благодаря за зададения въпрос, тъй като чрез него ще отстраним една очевидна административна неточност или несправедливост. Но все пак Ви предлагам да се предпазим от гръмките твърдения за корупция, злоупотреби, прикривания и т.н., защото за тях трябва да имаме някакви факти. Да се замеряме оттук с гръмки фрази няма никакъв смисъл. Благодаря ви за вниманието.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Затова Европейският съюз ни ги сочи, защото ние все се предпазваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря на министър Овчаров за участието му в днешн

 2. 2 Профил на .
  *****
  Любопитно

  бихте ли си продължили журналистическото разследване по тая публикация

  Избухна скандал с Агенцията за енергийна ефективност
  Компании обвиниха шефа й в роднинска корупция  Изборът на изпълнител за обследването на 118 обществени и общински сгради, преди да бъдат санирани, предизвика скандал между Агенцията за енергийна ефективност и 20 български компании, обединени в консорциум за одит. Фирмите обвиниха агенцията, че е предопределила избора на консорциума "Газ флоу", в който участват 10 компании, сред които и "Ен оптима". Неин управител е Ваня Узунова, чийто кум е председателят на агенцията Таско Ерменков. Освен това Узунова е секретар на неправителствената организация "Коген-България", оглавявана от Ерменков.

  Офертата на 20-те компании не е разгледана от конкурсната комисия, защото не са представили някои документи и не са подписали проектодоговор. За пропуските представителят на консорциума е уведомен устно, а не писмено, както изисква законът. Оспорваме в съда решенията на агенцията по процедурата, защото поставените срокове за офертите са кратки, заяви управителят на "Денима" Ганчо Ганчев. Компанията е една от участничките в консорциума. Ганчев твърди, че обединението е предложило по 86 ст. на кв.м. Офертата им обаче не е отворена. Консорциумът "Газ флоу" е предложил цена от 1 лв. на кв.м.

  Стойността на проекта за обследването е 2 млн. лв., които ще бъдат платени от бюджета. Срокът за извършване на дейността е краят на декември 2006 г. Консорциумът от 20-те фирми смята, че има по-голяма възможност да извърши обследването на сградите, защото обединява компании от цялата страна.

  В парламента депутатът от ДСБ Иван Иванов обяви, че "Ен оптима" се договоря да възложи на останалите фирми от консорцума поръчката, за да извършват обследването по 0.50 ст. на кв.м. Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров обяви от парламентарната трубина, че вероятно депутатът има право. Управителят на "Ен оптима" Ваня Узунова отказа да говори с "Дневник". От "Газ флоу", която е лидер в консорциума, заявиха, че всичко това са нападки на конкурентите.

  В Агенцията за енергийна ефективност се фароризират определени фирми, които са близки до степен на роднинство с изпълнителния директор Ерменков, твърди депутатът Иван Иванов. "Ен оптима" е консултант и на фонда за енергийна ефективност. Иванов посочи, че според правилата на агенцията Ерменков акредитира компаниите за сертифициране на сгради. По този начин тя едновременно ги акредитира, контролира и провежда търговете. В закона е записано, че това се извършва от органа по акредитация, който е едноименната държавна агенция.

  За съжаление трябва да призная, че в този случай сте прав, призна Овчаров на депутата Иванов. Неофициално се твърди, че министърът бил подготвил освобождаването на Ерменков, но после по неясни причини се отказал. Никой не е искал да ме уволнява, твърди самият Ерменков. Според него няма конфликт между записаното в правилата на агенцията и закона. Да, бил съм свидетел на сватбата на Узунова, но нямам отношения нито с победителите, нито с отпадналите от процедурата, обясни той.


За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK