Качеството и безопасността на плодовете и зеленчуците са основна цел на търговските вериги

Наличието на сертификат GLOBALG.A.P. означава, че свежите продукти отговарят на строги критерии за хигиена и контрол, казва д-р Климент Петров, експерт "Обучение и CIPRO"

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Качеството и безопасността на плодовете и зеленчуците са основна цел на търговските вериги


Какво означава наличието на сертификат Global G.A.P, когато говорим за плодове и зеленчуци, и каква е реалната полза от него за потребителите?


- Консумацията на качествена и безопасна храна е от изключително значение за здравето на всеки човек. Въвеждането на правила, добри практики и стандарти е от ключово значение, за да се осигури нужният контрол и гарант по всички звена на хранителната верига. Ако погледнем първичното производство (на суровини), където попадат свежите плодове и зеленчуци, безспорно най-популярният, най-утвърденият и най-изискваният международен стандарт за добри практики е GLOBALG.A.P.
Директните ползи за потребителите са многобройни. Може да се обобщи, че наличието на сертификат GLOBALG.A.P. за дадена култура гарантира спазването на стриктна хигиена и предотвратяването на кръстосано замърсяване по време на производството, беритбата, съхранението и обработката на продукцията (сортиране, калибриране, пакетиране). Освен това стандартът изисква прилагане на препарати за растителна защита при необходимост и при съответна обосновка, а редовните лабораторни тестове за контрол на остатъчни количества пестициди в продукцията гарантират стриктния контрол и спазването на тези изисквания.


Кои са основните критерии, за да се получи сертификат GLOBALG.A.P. ?
- Стандартът GLOBALG.A.P. съдържа около 220 контролни точки и критерии за съответствие. Естествено, в зависимост от типа производство (оранжерийно или полско; на почва или хидропоника; с и без напояване и т.н.) прави някои контролни точки и критерии за съответствие приложими, а други - не. За да покрие изискванията на стандарта, производителят на земеделска продукция трябва да контролира съвкупност от фактори:

  • Земеделските площи да бъдат подбрани внимателно на база оценка на риска, за да бъде избегнато потенциално замърсяване на произвежданата продукция.
  • Изборът на семена, сортове, посадъчен материал да бъде съобразен с климатичните условия, наличието на вредители, характеристиките на почвите, за да бъдат постигнати максимални земеделски добиви. Оценка на въздействията на земеделското стопанство върху флората и фауната и предвиждане на мероприятия за запазване на биоразнообразието.
  • Ефективно контролиране на всички агротехнически мероприятия - например рационален и информиран избор за използваните торове, съобразен с нуждите от хранителни вещества на отглежданите култури;
  • Рационално използване на водните и енергийните ресурси - тук говорим за мероприятия по наблюдение на използваната енергия, подбор на енергоспестяващи технологии, подбор на напоителни системи с голяма ефективност, които ограничават необоснованото използване на водоизточниците, мероприятия по наблюдение и измерване на водните запаси в почвата и много други
  • Стриктен контрол и намаляване на използването на препарати за растителна защита; въвеждане на методи за интегрирана борба с вредителите, използване само на регистрирани за дадения тип култура препарати, стриктно спазване на карантинните периоди, анализи за остатъчни количества пестициди в произведената продукция. Поддържане и калибриране на оборудването.
  • Въвеждане на управленски механизми за контрол: създаване на система за проследимост, контрол на записите, обработка на оплаквания, способност за реагиране при установяване на несъответстваща продукция (например обратно изтегляне от пазара).
  • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за работниците, на базата на документиран анализ на риска; инструктажи и обучения; осигуряване на лични предпазни средства; осигуряване на подходящи жилищни условия (ако работниците живеят във фермата); осигуряване на питейна вода, място за почивка и т.н.
  • Гарантиране на високо ниво на хигиена на всички етапи на производствения процес, включително беритба и обработки след беритбата (почистване, измиване, калибриране, сортиране, опаковане и т.н.), като се започне с общо хигиенно състояние на фермата, разработване на процедури и инструкции за хигиена на база оценка на риска, предотвратяване на кръстосано замърсяване чрез почистване на оборудване, машини и инвентар, гарантиране и контрол на личната хигиена на персонала, осигуряване на тоалетни и подходящи места за измиване на ръцете, осигуряване на предпазно облекло (ако е необходимо).
На пръв поглед всички тези изисквания може да изглеждат трудни за постигане, но това е основата, върху която се гради модерното земеделско производство. Изискванията на стандарта са всъщност едно обобщение на натрупания опит от добри практики, за да се осигури рационално и устойчиво развитие на земеделското стопанство.


Как гарантирате, че производители, които са сертифицирани веднъж по GLOBAL G.A.P, поддържат стандарта си постоянно?


- Самият стандарт налага всеки производител във всеки един момент да спазва изискванията. Тоест процесът на контрол не се ограничава до получаването на сертификат - това е само началото. След това, в ежедневната работа - производителите и всички служители в земеделското стопанство трябва да спазват установените процедури и правила.


Достъпен ли е процесът на сертифициране за по-малките производители на плодове и зеленчуци?


- GLOBALG.A.P. е стандарт, който е разработен, за да бъде приложим за всички производители - от най-малките до най-големите. В момента в света има над 210 000 сертифицирани производители по GLOBALG.A.P., като около 50% от тях сертифицират площ до 20 дка. Както се вижда - това са малки производители.


Какви конкретни стъпки трябва да направят по-малките производители на плодове и зеленчуци, за да сертифицират продукцията си при вас?


- Първата и най-важна стъпка е производителите да се запознаят с изискванията на стандарта. Той е наличен на сайта на GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org). На този сайт има меню с документи, откъдето могат да бъдат свалени нормативните документи на GLOBALG.A.P.. Производителите трябва да се запознаят с правилата на схемата, тоест какво, как и кога може да бъде сертифицирано. Другият важен документ са самите технически изисквания, които производителите трябва да изпълнят в стопанството си. Това са контролните точки и критерии за съответствие на модули: за всички ферми, растителни култури и плодове и зеленчуци.
След като земеделският стопанин се запознае с изискванията, те трябва да бъдат изпълнени и поддържани. Подготовката и внедряването могат да бъдат извършени от производителя самостоятелно или с помощта на консултант (препоръчително е това да бъде одобрена от GLOBALG.A.P. консултантска организация). След като производителят се подготви и си направи самооценка (вътрешна инспекция), трябва да избере сертифицираща компания. Това е органът, който проверява съответствието и ако стопанството отговаря на изискванията, издава сертификат.
Задължително е избраната сертифицираща организация да бъде одобрена от GLOBALG.A.P., защото в противен случай валиден сертификат не може да бъде издаден. В България в момента работят около 10 различни сертифициращи компании, които са одобрени от Секретариата на GLOBALG.A.P. и могат да издават международно признати акредитирани сертификати.
Много е важно да отбележим, че от миналата година, тоест за втора поредна година, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие" отпускат Схема за държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор "Плодове и зеленчуци" по стандарта GLOBALG.A.P. Схемата за държавна помощ се отнася за "нови участия", тоест нови производители, и земеделските стопани могат да се възползват от помощта в продължение на пет години.


Каква е ролята на търговските вериги в този процес?


- Ролята на търговските вериги е огромна. GLOBALG.A.P. е подкрепен от повече от 50 от най-големите мултинационални търговски вериги, от асоциации на производители, от износители, както и от други огромни световни лидери в областта на производството или търговията със свежа земеделска продукция. Основната цел на търговските вериги е да гарантират, и това искам да го подчертая - да гарантират на своите клиенти, че свежите плодове и зеленчуци, които се предлагат, отговарят на очакванията на клиентите по отношение на качество и цена, но освен това отговарят на строги критерии за безопасност - хигиена, контрол на пестицидите и т.н. В заключение бих искал да обобщя, че наличието на сертификат по GLOBALG.A.P. e като входна виза за определени пазари. Ако производителят е изпълнил изискванията - този пазар може да бъде отворен за него, а ако не е - просто няма да продава своята продукция там.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK