"Алфа финанс холдинг" отговори на "Труд" преди Мавродиев

Днес Стоян Мавродиев ще отговаря на актуални въпроси на членовете на парламентарната бюджетна комисия.

© Надежда Чипева, Капитал

Днес Стоян Мавродиев ще отговаря на актуални въпроси на членовете на парламентарната бюджетна комисия.Алфа Финанс Холдинг" отговори писмено на въпросите на вестник "Труд", отправени от страниците на изданието вчера и адресирани до председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев чрез депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. 


Въпросите на "Труд" се отнасят до съиздателя на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев и компаниите, в които той има участие. На практика "Труд" преформулира във въпросителна форма тези, застъпвани от самия Мавродиев от месеци. Вестникът използва формата, приложен от "Капитал" в края на януари, когато изданието се обърна чрез депутатите от комисията с журналистически въпроси до Мавродиев, на които той не е дал отговор, а комисията го задължи да направи това. 


Ето въпросите на "Труд" и отговорите на "Алфа Финанс Холдинг":
Отговори на "Алфа финанс холдинг" АД на въпроси, поставени публично от в. "Труд"


1. Г-н Иво Георгиев Прокопиев акционер ли е в най-голямото пенсионно осигурително дружество с активи около 2 млрд. лева - ПОК "Доверие", и чрез кои фирми?


"Алфа Финанс Холдинг" АД притежава индиректно 5.98 % от капитала на Пенсионно-осигурителна Компания "Доверие" АД, чрез свое дъщерно дружество – "Грийн ейкърс" АД. Тази информация е публична, многократно оповестявана и лесно проверима, включително и на интернет страницата на ПОК "Доверие".


2. Към коя дата дружеството, контролирано от г-н Иво Прокопиев, е станало акционер в ПОК "Доверие"? Комисия за финансов надзор (КФН) одобрила ли е сделката по придобиването на акциите на ПОК "Доверие"?


"Грийн Ейкърс" АД, дружеството собственик на пакета акции в ПОК "Доверие" АД е придобито от Групата на "Алфа Финанс Холдинг" АД през юни 2010 г. Съгласно действащата нормативна уредба към датата на придобиване не се е изисквало одобрение от КФН за придобиването на контрол върху такъв пакет акции от капитала на ПОК "Доверие" АД.


3. От кой инвеститор г-н Иво Прокопиев е закупил акциите на ПОК "Доверие" и кога е станало тяхното плащане? Във финансирането на сделката има ли данни за намесата на офшорни компании?


"Алфа Финанс Холдинг" АД е закупил дружеството "Грийн Ейкърс" ЕАД от чуждестранен кипърски инвеститор. Плащането на акциите е извършено съгласно условията на договора за покупко-продажбата и съгласно съотносимото законодателство.


4. КФН с какви данни разполага относно това кои компании, свързани с г-н Иво Прокопиев, са се финансирали чрез облигационни емисии или чрез покупка на акции за участие в капитала им, от пенсионни осигурителни компании и във какъв размер?


"Алфа Финанс Холдинг" АД и негови дъщерни дружества са издавали следните облигационни емисии, в които инвеститори са и (но не само) пенсионни фондове:


 1. Облигационна емисия с ISIN  BG2100010094, емитирана от "Алфа Финанс Холдинг" АД през май 2009 г. Емисията е публична с първоначален размер 8,000,000 евро и текущ размер 4,714,000 евро. Лихвеният процент е в размер на 8.5 % на годишна база. Падежът на емисията е 10.12.2016 г. За периода от емитирането на емисията до днес "Алфа Финанс Холдинг" АД е изплатило на облигационерите си главници в размер на 3,286,000 евро и лихви в размер на 3,259,000 евро, като са спазвани съответните погасителни планове, одобрени от облигационерите.
   


 1. Облигационна емисия с ISIN 2100021091, емитирана от "Алфа Енерджи Холдинг" ЕАД (дружество, контролирано от "Алфа Финанс Холдинг" АД посредством дъщерното дружество "Соларпро Холдинг" АД). Облигационният заем е емитиран през декември 2009 г. с първоначален размер 6,173,000 евро и годишна лихва в размер на 6.5 % с индексиране за инфлацията. Облигационният заем е погасен изцяло предсрочно през октомври 2013.
   


Допълнително през годините "Алфа Финанс Холдинг" АД, пряко и чрез свои дъщерни дружества, е бил (по отношение на "Каолин" АД) или все още е (по отношение на "Соларпро Холдинг" АД) мажоритарен акционер в емитенти на публични акции. И двете дружества са били или са публични и съответно акциите им са били/са свободно търгуеми на Българска Фондова Борса. Преценката дали да инвестират или не в тези ценни книжа е била на инвестиционните мениджъри на съответните пенсионни фондове.


През втората половина на 2013 г. всички участници на пазара имаха възможност да продадат своите акции от "Каолин" АД на цената, на която "Алфа Финанс Холдинг" АД продаде своето мажоритарно участие на "Кварцверке" ГмБХ., тъй като новият собственик отправи търгово предложение към тях.


Към края на 2014 г. единственото публично дружество, в което "Алфа Финанс Холдинг" АД е мажоритарен акционер е "Соларпро Холдинг" АД, където различни пенсионни фондове притежават общо 14.54% от капитала на дружеството.


5. Инвестициите в облигации и акции в компании, свързани с г-н Иво Прокопиев, направени от пенсионно осигурителните компании, със средства на фондовете на осигурените лица ли са направени или са за сметка на собствените средства на дружествата?


Инвестициите са направени със средства на фондовете на осигурените лица. В тяхна полза е и реализираната доходност. От всички реализирани сделки на пенсионни фондове с инструменти на групата на "Алфа Финанс Холдинг" до момента няма такива, които да са донесли загуба за фондовете или за осигурените в тях лица.


Решенията за чия сметка да бъде направена инвестицията е била в дискрецията на съответните инвестиционни мениджъри на пенсионните фондове при спазване на съответните регулации в Кодекса за социално осигуряване.


6. В КФН има ли данни, че компании, свързани с Иво Прокопиев, са се финансирали чрез репо сделки, от пенсионни осигурителни компании и в какъв размер? Спазени ли са законовите разпоредби относно финансирането чрез репо сделките от страна на пенсионни осигурителни компании, също така изпълнени ли са условията на договорите между страните по репо сделките?


"Алфа Финанс Холдинг" АД е финансова структура, която управлява активно своята ликвидна позиция и финансира по разнообразни начини своята и на дъщерните си дружества дейност. За целта се използват различни по характер инструменти - банкови заеми (инвестиционни и оборотни), търговски заеми, облигационни заеми, репо сделки с финансови инструменти и други. Репо-сделки, като форма на финансиране, са правени в миналото с различни институционални инвеститори, включително и с пенсионни фондове. Важно е да се отбележи, че фондовете имат право да извършват такива сделки по занятие при спазване на съществуващата нормативна уредба и инвестиционна практика.


"Алфа Финанс Холдинг" АД винаги е изпълнявала условията по тези договори и е изплащала изцяло полагащата се доходност на контрагентите по тези репо-сделки. Сделките са извършвани през регулиран пазар и при спазване на текущите пазарни условия към съответните дати на договорите. За информация, изплатената от "Алфа Финанс Холдинг" АД доходност на пенсионни фондове по извършвани репо-сделки с тях е в общ размер на 2,439,000 лева. Към момента Групата  няма отворени договори за репо-сделки с пенсионни фондове. Във всеки един момент репо-сделките са представлявали пренебрежимо малък процент от стойността на активите на пенсионните фондове, страна по договорите.


7. По отношение на облигационните емисии, издадени от дружества, свързани или собствени на г-н Иво Прокопиев, представя ли се пълна и коректна информация пред КФН и инвеститорите? Спазват ли се първоначалните условия по емитиране на емисиите и плащат ли се на време задълженията по тях? Налагани ли са глоби и санкции в тази връзка и какви мерки сте предприемали?


"Алфа Финанс Холдинг" АД и негови дъщерни дружества, емитенти на облигационни заеми, са спазвали и спазват към момента условията по емисиите, договорени с облигационерите към съответните периоди. На инвеститорите и КФН се предоставя изискваната по закон информация. Доказателство за това е, че никога не са постъпвали сигнали или оплаквания от облигационери или потенциални инвеститори, относно непредоставяне на информация или представяне на некоректна такава от страна на "Алфа Финанс Холдинг" АД.


Следва да отбележим, че КФН е издала срещу "Алфа Финанс Холдинг" АД множество актове, наказателни постановления и принудителни мерки по чисто формални поводи, граничещи с административна репресия. Повечето от административно - наказателните мерки срещу "Алфа Финанс Холдинг" АД от страна на КФН са обжалвани и се обжалват по съответния ред пред компетентните институции.


8. Има ли наложени мерки и санкции, както и в какви размери са санкциите от страна на КФН на дружества, в които Иво Прокопиев притежава участие? Колко от тях са влезли в сила и дали са платени? Установен ли е конфликт на интереси при финансирането между ПОК "Доверие" и дружествата, в които Иво Прокопиев притежава участие?


Да, има наложени санкции от страна на КФН срещу дружества, в които Иво Прокопиев има участие. Впечатление правят следните фрапиращи факти:


От началото на 2010 г. до февруари 2013 г., когато излизат публикациите в "Капитал" и "Дневник" за призоваването на г-н Стоян Мавродиев като свидетел по делото "Брендо" – т.е. период от около 3 години, на всички компании, в които Иво Прокопиев има участие са издадени 32 акта за установяване на административни нарушения – главно формални нарушения, технически грешки в отчетите и забавяне в сроковете за оповестяване с няколко дни.


От февруари 2013 г. до сега (период от около 2 години) срещу Иво Прокопиев и компаниите в които има участие са издадени над 100 акта за установяване на административни нарушения, като само за календарната 2014 г. срещу "Алфа финанс холдинг" АД, дъщерните му дружества и представляващите лица от КФН са издадени 75 акта, 32 наказателни постановления, 77 писма с искания за информация и уведомления за започване на процедура по прилагане на принудителни административни мерки ("ПАМ") и покани за връчване на Акт за установяване на административно нарушение ("АУАН"), както и 19 ПАМ-а. Общо за календарната 2014 година Комисията е изпратила до "Алфа финанс холдинг" АД над 130 писма. Допълнително срещу "Икономедиа" АД са издадени 4 акта и също толкова наказателни постановления. Наложените от Комисията санкции (чрез наказателни постановления) срещу дружества, в които акционер е г-н Прокопиев, са за близо 500 000 лв., като в процес на издаване са наказателни постановления за поне още 200 000 лв.


И за нефинансисти е ясно, при положение, че групата няма неизпълнени финансови ангажименти, няма засегнати страни или подадени оплаквания, а напротив – операциите на капиталовия пазар са донесли милиони левове доходност на партньорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД, става въпрос за целенасочена преднамерена атака от страна на КФН, а не за добросъвестна финансова регулация.


По отношение на конфликта на интереси – "Алфа финанс холдинг" никога не е участвала в управлението на ПОК "Доверие" и във вземането на инвестиционни решения, съответно никога не е имало ситуация на конфликт на интереси. Миноритарното участие от малко под 6% в капитала на ПОК "Доверие" не носи никакви права по отношение на управлението и и е чисто финансова инвестиция.


9. По отношение на сделката по продажбата на публичната компания "Каолин" АД има ли наложени мерки от страна на КФН по предоставяне на договора за покупко-продажба с цел защита на миноритарните акционери? Вярно ли е, че българският съд на последна инстанция е разпоредил, че дружеството "Алфа финанс холдинг" АД, собственост на г-н Иво Прокопиев, е длъжно да го предостави на КФН? Вярно ли е, че г-н Иво Прокопиев не се е съобразил и не е изпълнил съдебното разпореждане?


Във връзка със сделката за мажоритарния пакет акции на "Каолин" АД, "Алфа финанс холдинг" АД е предоставил цялата необходима за нуждите на финансовия надзор информация на КФН, включително подробна извадка от договора за покупко-продажба.


При сделката няма увредени интереси на миноритарни акционери, които са получили за акциите си същата цена, която е получена и от мажоритарния собственик при сделката на регулирания пазар. Няма подадени жалби или оплаквания от миноритарни акционери, защото няма основания за това. Като цяло постигнатата цена при сделката и при последвалото търговото предложение от новия мажоритарен собственик към миноритарните акционери, значително надвишаваше пазарната цена на акции на "Каолин" преди обявяване на сделката – почти двойно. 


10. КФН разполага ли с информация дали пенсионноосигурителни компании със средства на фондовете на осигурените лица са закупували акции на публичното дружество "Каолин" в периода 2007-2008 г., когато акциите на дружеството реализират ръст до 23 лева? КФН разполага ли с информация кои пенсионноосигурителни дружества продават притежаваните от тях акции на "Каолин" АД на цени 4,156 и по-ниски при свалянето на публичното дружество от търговия на Българската фондова борса?


Въпросът съдържа некоректно внушение, защото конюнктурата на фондовия пазар през 2007-ма година и през 2013-та година са коренно различни. Освен това при свободен пазар, акциите се търгуват всеки ден по пазарна цена, която зависи от пазара, а не от волята на някой.


За да се направи такова сравнение, трябва да се сравни представянето на цената на акции на "Каолин" спрямо борсовия индекс SOFIX. Като се има предвид, че междувременно беше направен сплит на акциите и акционерите на "Каолин" получиха по една безплатна акция, представянето на компанията е по-добро от представянето на индекса. 


11. Известно ли е на КФН за участието на свързани лица с г-н Иво Прокопиев в дружеството "Пи Ви инвестмънтс" ЕАД, чиято собственост е прикрита чрез офшорна компания, като същата е емитирала две облигационни емисии на стойност над 43 000 000 лева? Кои пенсионни компании са инвестирали в посочените емисии? КФН предприела ли е действия за установяване на горните факти и какви мерки е предприела?


"Пи Ви инвестмънтс" ЕАД не е дружество от групата на "Алфа финанс холдинг" АД. Компании от групата са участвали при реализирането на инвестицията и при структуриране на финансирането чрез проектен бонд, като консултанти.


Навсякъде по света пенсионните фондове инвестират в подобни инфраструктурни облигации, защото те осигуряват стабилна доходност за дълъг период от време. Поради изключително тенденциозното и злонамерено отношение на КФН, и като част от цялата кампания срещу "Алфа финанс холдинг" АД, регулаторът не допусна облигациите до търговия на БФБ, въпреки липсата на законово основание за това, и принуди пенсионните фондове, инвестирали в бонда, да продадат участията си. Те изпълниха тези предписания и проектът беше рефинансиран от търговски банки със значителна печалба за пенсионните фондове, държатели на облигациите. Този казус нагледно илюстрира вредната регулаторна политика на КФН под ръководството на г-н Стоян Мавродиев. Пазарът беше лишен от един качествен и сигурен инструмент, а фондовете и осигурените в тях лица ще пропуснат да реализират много сериозна доходност в бъдеще.  


12. Известно ли е на КФН, че офшорните компании Stallberg Investments limited, Wyclef Holding limited и Fallner Properties Limited, регистрирани на един и същ адрес в Кипър с един и същ общ представляващ, чийто общ пълномощник в България е бивша служителка на фирма, собственост на г-н Иво Прокопиев, извършва трансакции в особено големи размери и търговия с финансови инструменти, емитирани само от дружества, контролирани от г-н Иво Прокопиев? КФН предприела ли е действия за установяване на произхода на тези средства и законността на тези операции?


В структурите на "Алфа финанс холдинг" АД за последните десет години са извършени множество данъчни и други проверки, включително и по отношение на сделки със споменатите във въпроса три компании. При проверките не са открити нарушения, за което можем да предоставим документи и доказателства.


13. Преди повече от 2 години стана ясно, че КФН е изпратила сигнал до прокуратурата във връзка с криминалната приватизация на държавния дял на едно от енергоразпределителните дружества, осъществена чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" ЕАД, което е собственост на г-н Иво Прокопиев, както и срещу тогавашния вицепремиер и финансов министър г-н Симеон Дянков и настоящия член на Реформаторския блок г-н Трайчо Трайков. Имате ли информация на какъв етап е стигнала прокурорската проверка?


Това е поредният балон, който председателят на КФН г-н Стоян Мавродиев наду в националните медии и който шумно се спука в съда. С окончателно решение на Административен съд – София №5990 от 13.10.2014 г., съдът постанови, че не са извършени каквито и да е нарушения при продажбата на остатъчния дял от "ЕВН България Електроснабдяване" АД и отменя наказателното постановление наложено от КФН като неправилно и противоречащо на закона. Нещо повече, съдът категорично отхвърля всякакви съмнения за ощетяване или застрашаване на държавния интерес, както и конфликт на интереси, като казва, че "да се приеме, че в този случай е налице конфликт на интереси, противоречи на разума и целта на публичното предлагане на акции на фондовата борса". До този момент г-н Мавродиев не е коментирал по никакъв начин това решение, докато година по-рано обикаляше телевизионните студиа и не обвиняваше в ощетяване на държавния интерес с 87 млн. лв., конфликт на интереси и борсови манипулации.


Съдебните дела от страна на мениджмънта на ЕВН също завършиха в полза на чуждия инвеститор.


14. Имате ли данни за това, че ваши бивши служители след напускането на КФН са постъпили във фирми, контролирани от г-н Иво Прокопиев? Имате ли данни, че бивши служители на фирми, контролирани от г-н Иво Прокопиев, са постъпвали на работа в КФН?


"Алфа финанс холдинг" е значима финансова група, която работеше много активно на капиталовия пазар преди регулаторът да бъде оглавен от г-н Стоян Мавродиев и да започнат да бъдат полагани последователни усилия за изтласкването на групата като един от водещите емитенти на пазара. 


Нормално е служители на регулатора да преминават на работа в частния сектор и обратно. В случая с фирми от групата на "Алфа финанс холдинг" и служители на регулаторите КФН и БНБ, за последните 18 години на активна дейност на групата, подобни случаи са единични.


15. Във връзка с обвиненията към КФН и към вас лично относно наложените тежки санкции за пазарни манипулации съгласно действащото законодателство в България, произтичащо от европейското законодателство, какво е вашето мнение за европейските регламенти и директиви? Считате ли ги за прекалено сурови, задължаващи, налагащи по-строг (прекален) контрол и гарантират ли стабилността на небанковата финансова система? Според вас има ли нужда от промени в настоящата нормативна уредба в посока намаляване изискванията към достоверността на информацията, касаеща публични компании, изнесена от журналисти?


Силната международна реакция срещу наложените глоби на медии на база несъществуващи основания за т.нар. "пазарна манипулация" от КФН, показа еднозначно, че тези санкции са инструмент на репресия и могат да доведат до цензура. Реакции в този смисъл имаше от редица водещи международни организации като "Репортери без граница", Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Европейската асоциация на издателите на вестници (ENPA), Асоциацията на европейските журналисти и други.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на cases
  cases
  Рейтинг: 237 Неутрално
 2. 2 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 756 Любопитно

  Ами всичко е ясно... Всичко е "законно"... с малката подробност, че кипърският инвеститор от който Алфа е "закупила акциите" е подставено лице въртящо пари от/нали си знаете/ . Тази схема се върти от десетки години в България/и не само/.. и всички се правят на ощипани Всеки адвокат и счетоводител я знае..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 3. 3 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8979 Неутрално

  Време е да бъде проверен и Стоян Мавродиев.

 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3600 Неутрално

  Сега очаквам същия интерес да прояви „Труд“ към финансите на Ковачки и Общинска банка/ако им стиска/!

 5. 5 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2293 Любопитно

  А кой е гл. редактор на "Труд"?
  Оня дето напрай "часовниците"?
  и "Монитор"?
  Не, благодаря за въпросите.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 6. 6 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 714 Неутрално

  ще следим и тази сага. с интерес.

 7. 7 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2293 Неутрално

  До коментар [#4] от "hodounski":

  Няма да бъдат зададени тези въпроси.
  та те са си "дружки".

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 8. 8 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 308 Неутрално

  "да се приеме, че в този случай е налице конфликт на интереси, противоречи на разума и целта на публичното предлагане на акции на фондовата борса"
  хехехехе, Мавродиев, моментално да се обадиш на ПИК и да коментираш

 9. 9 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 756 Любопитно

  ..И все пак преди да ме обсипете с минусчета... Да кажа, че не съм "само" против някои..Тази схема се използва за избелване на пари от всички!!! И сини, и червени, и бенбени.. И Бойко и Цветелинка ги използват/са ги използвали/, и Огнян-Софармата и Тим-Варна ...и кой ли не..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 10. 10 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 982 Любопитно

  Непрестанните атаки от страна на КФН, НАП и др. към Иво Прокопиев, определено са режисирани от подмолни субекти в общественият живот, чието безметежие с всеки изминал ден, става все по-обречено...

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 11. 11 Профил на Georgi Velev
  Georgi Velev
  Рейтинг: 638 Любопитно

  т.е. чрез участието си в Доверие, Прокопиев финансира алфа финанс, като Доверие му изкупува облигациите със парите на хората ?

  Между проститутката и соростутката предпочитам първото. Тя не мами и няма претенции.
 12. 12 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 308 Неутрално

  не знам дали десетките (10) и техните мравки осъзнават, че рано или късно идва видовден
  защото няма как модел, който зависи само от държавата да бъде винаги в силна и защитена позиция а престъпленията на Путин адски зле ви вляят - защото за огромно ваше съжаление все повече правителствени безумия ще бъдат стопирани на ниво ЕС...

 13. 13 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2659 Неутрално

  Отново липса на хигиена. Сделки със свързани лица, сделки с офшорки.

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 14. 14 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 581 Любопитно

  Я сега от "Труд", зарази ОБЕКТИВНАТА журналистика, де, като са почнали с въпросите, да зададат такива и на Пеевски, та да ги съпоставим с тези на Алфа групата и чак тогава да направим преценка за откровеността и истиноста на отговорите

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 15. 15 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 581 Любопитно

  Боце и слугата му Мавродито да кажат, защо поставят под един знаменател източените частни пенсионно-осигурителни дружества на Ковачки и ТИМ (ЦКБ) под един знаменател, със читавите дружества като "Доверие" и др.
  На КОЙ вършат услуга?

 16. 16 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  Я, какъв чудесен бумеранг си е забил Мавродиев в десятката!
  ГЕРБ, докога ще го браните този мафиот???

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 17. 17 Профил на sisi_belota
  sisi_belota
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ахахахха това с кипърския инвеститор беше добро

 18. 18 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 753 Неутрално

  г-н Мавродиев,смятам,че незабавно трябва да напуснете КФН,не само заради персоналната Ви война срещу г-н Иво Прокопиев,а и заради виновно и целенасочено затваряне на очите Ви,в казуса КТБ и респ. отговорните лица в БНБ!

  Tony
 19. 19 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  Отговори три и дванайсе са пушилка. Има заровено куче.

 20. 20 Профил на felipeeee
  felipeeee
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#15] от "Walter_White":

  Това ли са новите опорни точки на икономедийните тролове? "Доверие и др." са читави, останалите не са, хахахахахах! Смях!

  bezsmyrten
 21. 21 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#20] от "felipeeee":

  Опорните точки на БОСТАН ли изпълняваха гербаджийските чиновници Мавродиев и Искров, довели до източването на 4 милиарда лева от джоба на данъкоплатецът.
  Не отговаряй - това е риторичен въпрос.

 22. 22 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 3910 Неутрално

  [quote#3:"rosiraycheva50._"]Време е да бъде проверен и Стоян Мавродиев.[/quote]
  Преди това обаче и главните виновници за опростачването на българската медийна среда Тошо Тошев и Петьо Блъсков. Тези са абсолютни гадняри успешно борещи се за първото място с Дудука, в журналистиката са това което са Кънчовците в социологията.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 23. 23 Профил на Georgi Velev
  Georgi Velev
  Рейтинг: 638 Любопитно

  а защо АлфаФинанс отговаря на въпроси на Труд (в случая Блъсков май ) към Мавродиев?

  Между проститутката и соростутката предпочитам първото. Тя не мами и няма претенции.
 24. 24 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1704 Неутрално

  [quote#19:"dosetliv"]Отговори три и дванайсе са пушилка. Има заровено куче. [/quote]

  Сделките с офшорки винаги са съмнителни, но ако имаше нещо там Мавродиев отдавна да го е открил. Ако пък го има и не го е открил (въпреки, че здраво се е заял с Прокопиев), то значи не си върши работата добре и трябва да бъде уволнен.

 25. 25 Профил на felipeeee
  felipeeee
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#21] от "Walter_White":

  Най-вероятно, щом така са ви казали да пишете!

  bezsmyrten
 26. 26 Профил на felipeeee
  felipeeee
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#21] от "Walter_White":

  Оп, извинявай, че отговорих на риторичния въпрос. Не се сдържах. Става доста комично тук, когато от смислени диалози някои хора се прехвърлят към сляпа и нелогична защита на икономедийни интереси.

  bezsmyrten
 27. 27 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#25] от "felipeeee":

  Как най-вероятно?....Да не би КТБ да не е източена?
  Или Искров, Мавродито и Цацаров, довели до източването на КТБ, да не си ги е избрал сам Боцко?
  Или, че ги крепи още на постовете си, въпреки кражбата?
  А, за плещенето, че някой бил ми "казал да пиша", ще оставя без коментар, защото не ме познаваш, но това не ти пречи да бълваш екскременти.
  Типично, за поведението на парцалите на КОЙ, чийто защитник се явяваш.

 28. 28 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 903 Неутрално

  И все пак намирисва.
  Сега се установява и силния интерес по няколко теми и колкото и да извръщаме глава ,няма как да не се почувстваме като читатели използвани в персонална чужда битка.

 29. 29 Профил на Инспектор Стрезов
  Инспектор Стрезов
  Рейтинг: 582 Весело

  Блъсков трябва да бъде изучаван в училищата по мениджмънт. Изключителен пример за невероятни качества. Уникален. Нма друг такъв в света, който за нула време да еме байката на всеки вестник, до който се е докоснал. А те са не един и два.

  Радък талант.

  "Я з москалями не балакаю!"
 30. 30 Профил на felipeeee
  felipeeee
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#27] от "Walter_White":

  Става все по-комично. Всеки настъпил икономедиен трол, бива обвиняван, че защитава опонент. Не знам кой е КОЙ. Не съм запознат с вътрешно фирмения ви жаргон. Със сигурност не го защитавам този КОЙ или който и да е КОЙ, ТОЙ и СВОИ . Всичките сме ми еднакво забавни и нелепи.

  bezsmyrten
 31. 31 Профил на Максим Александров
  Максим Александров
  Рейтинг: 691 Весело

  Дневник, не се оправдавайте, само още по-нелепо изглежда...

  https://bgrevizia.files.wordpress.com/2015/10/oktopod1.png
 32. 32 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1333 Неутрално
 33. 33 Профил на nikivan
  nikivan
  Рейтинг: 709 Неутрално

  ... "Каолин" в периода 2007-2008 г., когато акциите на дружеството реализират ръст до 23 лева? КФН разполага ли с информация кои пенсионноосигурителни дружества продават притежаваните от тях акции на "Каолин" АД на цени 4,156 и по-ниски при свалянето на публичното дружество от търговия на Българската фондова борса?

  Инрересно защо не са отговорили на този въпрос, а говорят за индекси?!?! Въпроса засяга пенсионноосигурителни дружества - нека да си кажат. Спекулации е ясно, че могат да се правят винаги, но въпроса е, че Каолин се точи от години. Това е златната манда на Иво и Александър Прокопиеви! На тази концесия се дължи цялото им богатсво. Въпроса трябва да е как са изпрани парите?!? Защото 100% има яко пране там!!! Слуховете са, че именно през ПОК Доверие са завъртяни схемите и сега законово всичко е чисто. За "агнешките главички" го попитайте Иво. Да каже дали е участвал в схемите на Никола Николов и Илиян Попов и Солар про - не е ли идея лично на Николов? Дали случайно същият - Николов не беше номиниран за депутат от страна на Реформаторите?! Какво се цели с всичките публикации по КФН и причината не е ли в желанието за овладяване на регулаторите от страна на агнешката група?!? Ето един кратък материал от Интернет http://www.vsekiden.com/141939, като държа да кажа, че това за президента не ми е известно и е възможно да е измислено. Информацията за връзката между Попов, Николов и сем. Прокопиеви (вкл. Иво и Александър - брат му, които беше директор в Каолин) е 100%. А, и по между другото, много е нагла жена му на Иво. Направо и се възхищавам по някога!!!

  „Чрез правилното и стратегическо използване на пропагандата можете да направите така, че хората да виждат Раят като Ад и Адът като Рай.“
 34. 34 Профил на 16bit
  16bit
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#23] от "lonely_ninja":

  На мен Труд са ми трудни за четене, много изпадна тоя вестник. И на мен ми е любопитно що точно Алфа Финанс са решили да отговарят.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK