Сметната палата разкри куп проблеми в банковия надзор

Цветан Гунев заемаше поста подуправител на БНБ, отговарящ за банковия надзор, в част от периода, който обхваща и одитът на Сметната палата. Той е разследван заради казуса "КТБ".

© Цветелина Белутова, Капитал

Цветан Гунев заемаше поста подуправител на БНБ, отговарящ за банковия надзор, в част от периода, който обхваща и одитът на Сметната палата. Той е разследван заради казуса "КТБ".Банковият надзор не е достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита на интересите на вложителите поради невъзможността му своевременно да установи проблемите в кредитните институции, както и да предприеме адекватни мерки за тяхното предотвратяване.


Това е основният извод в доклада на Сметната палата, която направи одит на банковия надзор. Документът е вече представен на Народното събрание, на 30 октомври и обхваща този сегмент от работата на БНБ в периода 1 януари 2012 г. - 31 декември 2014 г. Документът е оповестен и на интернет сайта на одитната институция.


Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на Народното събрание от 29 април 2015 г. Причината за това беше фалитът на КТБ и информациите, които се появиха покрай казуса за работата на банковия надзор, който главният прокурор Сотир Цацаров преди време определи като "държава в държавата".
Експертите на Сметната палата са установили още, че нормативно дейността на надзора е осигурена, има вътрешни правила за правомощията и процедурите на банковия надзор, но те не са систематизирани и не създават последователна, изчерпателна и ясна рамка, която да регламентира цялостно дейността по надзора, с всички етапи и нивата на управление.


Целият надзор - в ръцете на един подуправител


Почти всички правомощия, компетентности и отговорности по банков надзор са концентрирани в подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор". Управителният съвет и управителят на БНБ не са ангажирани с надзорния процес, поради което има риск надзорната дейност да не е ефективна, се посочва още в доклада. Това обстоятелство стана обществено достояние след поставянето на КТБ под специален надзор. 


От одитното ведомство установили още, че подуправителят, отговарящ за банковия надзор, е получил и правомощия да прилага и неформални мерки заедно с надзорните. Това "освен че е в противоречие със Закона за кредитните институции, е и предпоставка да се избегне прилагането на необходима надзорна мярка", се посочва в одита.


В допълнение същият подуправител има право да предлага човек, който да го замества и той да е от по-ниска степен в йерархията, без заместването да е обвързано с конкретен обем на правомощията.


"Това създава риск за правилността и обективността на решенията, които са от изключителна компетентност на подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", е посочено в доклада.


Как са се правели инспекции


Одиторите установили още, че липсва утвърден ред за изготвяне и утвърждаване на годишни планове за надзорни инспекции и отговорности. Процесът по избор на банките, планирани за инспекции, не е документиран. Няма мотиви при определяне и на обхвата на инспекциите (пълни или тематични), респективно кои рискови дейности на съответната банка са изключени от проверката и защо.


"В резултат се дава възможност за субективно планиране на тематични инспекции с ограничен обхват, без да се покриват адекватно съществуващи рискове пред банките и банковата система, и така някои банки да не бъдат обект на проверки за дълго време", е друг от изводите в доклада.


Установени са съществени проблеми с административния капацитет на надзорната дейност. При прилагането на нова регулаторна рамка, известна под името Базел III, и значителна по обем нова отчетност неоснователно е намален броят на служителите, изпълняващи дейности по инспекции и дистанционен надзор.


Това е довело до паралелно извършване на инспекции на място и дистанционен надзор от едни и същи служители. Инспектори са осъществявали дистанционен надзор на повече от една кредитна институция. Пораждат се рискове да не бъдат установени грешки и отклонения в банките и се застрашава качественото осъществяване на дистанционния надзор и инспекциите на място.


Делът на кредитните институции, в които през одитирания период е извършена инспекция на място, е намалял значително, като от 68 на сто през 2012 г. стига до 43 на сто през 2014 г. Наблюдава се и тенденция за увеличаване на дела на тематичните за сметка на пълните инспекции на банките с произтичащите рискове за качественото изпълнение на възложените функции и отговорности, констатира Сметната палата. Неведнъж бившият управител на БНБ Иван Искров обясняваше, че е физически невъзможно да се правят непрекъснато проверки на място.


Банковите отчети не са проверявани


Установява се още, че отчетите, които банките подават на БНБ, не са проверявани по същество дали са верни. "Това създава предпоставки банки, подали неверни данни, да получат и некоректни рейтинги", се посочва в доклада.


На практика отчетните данни са проверявани автоматизирано, като при тези проверки без основание са били изключени две кредитни институции.


В допълнение се оказва, че значителен брой служители имат права да модифицират съхранявана чувствителна информация на сървър във вътрешната мрежа на БНБ. В резултат на това са налични тримесечни доклади от дистанционния надзор с последни промени, извършени месеци след докладването им, което поставя под съмнение автентичността на съхраняваната чувствителна информация.


Без система за предпазване от нередности и измами


В управление "Банков надзор" липсва изградена система за управление на рисковете от нередности и измами. Няма механизъм за проверка на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това поражда реални рискове служители на БНБ да осъществяват банков надзор на институции, с които имат договорни взаимоотношения, подчертават от палатата.


Дистанционният надзор не е свършил работа


Сметната палата посочва, че дистанционният надзор над банките е на практика система за ранно предупреждения, която обаче не е постигнала основната си цел. "Въпреки констатираните негативни тенденции и индикации за проблеми при дистанционния надзор в определени банки не са инициирани инспекции на място и не са предприети съответни надзорни мерки."


При дистанционния надзор се определя рейтинг CAEL на банките. Сметната палата установява, че в конкретния случай този рейтинг не отразява реалното състояние на проверените кредитни институции. Освен това отново в две банки, при които се е видяло влошаване на показателите спрямо предишни периоди, не е променен рейтингът, което от своя страна е довело до предоставянето на погрешна информация за състоянието на банковата система.


Инспекции на място - все по-малко


Ефективността на банковия надзор зависи до голяма степен от адекватността и обхвата на инспекциите на място. През периода 2012-2014 г. са извършени общо 27 пълни инспекции, като се наблюдава тенденция на намаляване, се посочва в доклада на Сметната палата.


Установява се, че четири банки изобщо не са били проверявани на място през разглеждания тригодишен период, девет банки пък не са били обект на пълна инспекция в рамките на две последователни години, а в шест са извършвани само тематични или специализирани проверки.


Отделно одитното ведомство стига до извода, че процесът по възлагане и извършване на инспекции на място не е ефективен. Причините за това са няколко: част от документите на надзора са попълвани от служители на проверяваните банки, няма проверки за свързаност между акционерите и получателите на кредити, не се проверява целевото усвояване на заемите, има възможност за субективна преценка за информирането на подуправителя на БНБ за резултатите от надзорните инспекции на място. Отделно не за всички инспекции са му представяни докладите. Не се прилага и унифициран подход за отразяване на резултатите от инспекциите на място.


Системата за контрол върху изпълнението на надзорните мерки не работи


Одиторите установили още, че не работи ефективно и системата за контрол на взетите от банковия надзор мерки спрямо финансови институции. Една от причините за това е, че при установени нарушения от банки, към тях не са прилагани подходящи мерки, а само са давани предписания. Установено е, че има случаи, при които докладите с надзорните мерки, с които би трябвало да разполагат само шефът на банковия надзор или оправомощен от него служител, са предавани и на ръководствата на банките, за които се отнасят.


Установено е и че не са налагани глоби и санкции на институции, за които е имало законови основания за това.


Тримесечни доклади за банковата система - само "са информация"


Тримесечните доклади, отразяващи състоянието на банковата система, не са разглеждани своевременно от членовете на Управителния съвет на БНБ и са приемани само "за информация", се посочва в доклада. Индивидуални доклади от надзорните инспекции пък въобще не са внасяни в Управителния съвет.


В тримесечния доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г., предоставен на Управителния съвет на БНБ, изрично е посочено значително нарастване на кредитите за съответното тримесечие за две от кредитните институции, установил одитът. В същото време обаче липсва реакция от Управителния съвет на БНБ и от управление "Банков надзор", не са предприети съответни надзорни действия. Рейтингът CAEL за тези кредитни институции не е променен и се запазва на нивото на предходните добри оценки, въпреки индикации за проблеми.


Това е и тримесечието, предхождащото поставянето на КТБ под специален надзор и образуването на опашки пред гишетата на ПИБ, на която по-късно бе предоставена държавна помощ.


Специалният надзор над КТБ


За случая с КТБ одитът установява, че специалният надзор е наложен не в резултат на дистанционния надзор и/или инспекция на място, а едва след постъпили в БНБ писма от изпълнителните директори на кредитната институция, с които БНБ е уведомена за проблеми с ликвидността и преустановяване на разплащанията. Това обстоятелство стана известно още след поставянето на банката под надзор.


"Следва да се има предвид, че на Управителния съвет на БНБ е предоставена информация за индикация за проблеми в посочената банка в тримесечния доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г.", се посочва в одита на Сметната палата. Тя установила обаче, че и двата рейтинга, давани от БНБ, са се запазили на добро ниво.


През месеца, предхождащ налагането на надзорната мярка, от банката са отпуснати кредити в значителни размери. Навременната реакция на органите на БНБ би могла да осигури в по-голяма степен защитата на интересите на вложителите, се допълва в одита.


Установява се и че назначението на квестори в КТБ е станало непрозрачно - както при назначението, така и при отчитането им.


Вътрешен одит оценил "Банков надзор" като ниско рисково звено


Вътрешният одит на БНБ не е правил проверка на "Банковия надзор" през одитирания период. Причина за това е, че дейността на управление "Банков надзор" е оценена като нискорискова. За сравнение - дейности и звена като "Секретариат на УС", "Протокол и връзки с обществеността, преводачески услуги, транспорт", "Социална политика на БНБ" са определени като по-рискови от нея. Едва в края на 2014 г. такъв одит е извършен и установява сериозни пропуски в дейността по надзорно наблюдение на кредитните институции.


Сметната палата е дала 13 препоръки на управителния съвет на БНБ за подобряване на надзорната дейност и повишаване на нейната ефективност със срок за изпълнението им една година.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK