Проф. Екатерина Трендафилова: Съдебната системата е задръстена с неприсъщи дела

Проф. д-р Екатерина Трендафилова е преподавател по наказателно-процесуално право в СУ "Св. Кл. Охридски". Специализирала е в Германия и САЩ. Чела е лекции в Япония.

През 2000 г. получи награда за принос в правната литература за книгата си "Промените в НПК от 1999 г. - Теоретични положения, законодателни решения, тенденции"


-------------------------------------

Една от основните идеи на стратегията за съдебна реформа на Министерството на правосъдието е ускоряване на производството. Как може да се постигне това?

- Преди всичко трябва да се уточни, че бързината не трябва да се абсолютизира и да се отстоява за сметка на разкриване на истината. И все пак известната максима "забавено правосъдие е отказ от правосъдие" поставя пред законодателя задачата за ускоряване на наказателния процес. Бавното, тромаво правосъдие създава чувство за безнаказаност у извършителя, обществото губи доверие в държавните институции.

Наистина ли идеите са революционни?

- Това е непрецизно твърдение поради богатия опит на чуждите законодателства в това отношение. Специалният ми интерес към сравнително-правното изследване, с което се занимавам повече от петнадесет години, ми е дал богата информация за усилията на националните законодателства да ускорят производството по наказателни дела и конкретните мерки, които предприемат. Следосвобожденското ни законодателство също предлага полезни решения, някои от които са действащи институти в редица правни системи днес.

Какво представлява "принципът на фунията" в правораздаването?

- "Принципът на фунията" е израз, който най-често се използва в американската правна доктрина. Така образно се представя идеята за ограничаване огромния поток от дела, постъпващи в наказателно-процесуалната система. Съгласно този "принцип" не всички дела трябва да преминават през първа, въззивна, касационна инстанции. А точно както при фунията - системата за наказателно преследване приема и разследва всички сигнали за извършени престъпления, но количеството на делата, които преминават през всеки следващ процесуален стадий, намалява и до Върховния касационен съд достигат само ограничен брой дела.

Така се постигат няколко резултата: разтоварва се наказателно-процесуалната система; осигурява се по-качествено правосъдие; ускорява се развитието на наказателния процес; спестяват се средства. Това са важни цели, които си поставя всеки съвременен законодател, българският също.

Никоя система за наказателно преследване не може да издържи на прекомерно големия обем дела, които ежедневно постъпват в нея. Този проблем се обсъжда на специални семинари на ООН, от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Препоръчван изход са диференцираните процедури, които дават възможност делото да се реши в по-ранен стадий.

Споразумението такъв тип процедура ли е?

- Споразумението приключва процеса още в неговата досъдебна фаза, разбира се, след одобрението на съда и със съдебен акт. Подобна процедура е освобождаването от наказателна отговорност с налагането на административно наказание. Следва да се възприемат и други решения като транзакцията, медиацията, различните видове съкратени процедури, които се прилагат в съвременните правни системи. Някои от тях, като наказателната заповед, се откриват в следосвобожденското ни законодателство. Тя намира широко приложение и в държави като Германия, Италия, Франция, Финландия, Япония и др.

Предлагате промени по отношение на споразумението? Какво показа практиката, то успешно ли се оказа?

- В САЩ 90-95% от делата приключват със споразумение. Това осигурява качествено правосъдие и бързо приключване на производството. През 2000 г. 36.6 % от делата у нас се решиха със споразумение, което при един съвършено нов институт е безспорно доказателство за неговата полезност.

Промените в регламента на споразумението от 2001 г. обаче блокираха приложението му. Заличена е възможността със споразумението да бъде определено наказание под предвидения в закона минимум. Така се демотивира обвиняемият да участва в него. Основната идея, върху която се гради този институт, е всеки участник в него да има интерес. За съда и прокурора споразумението означава разтоварване от големия обем дела. Обвиняемият обаче вече е лишен от интерес да участва в споразумение. Защо да възстановява причинените имуществени вреди, да се признава за виновен, веднага да започне да изтърпява наложеното му наказание, ако и той не може да ползва определена привилегия от това си поведение?

Трябва ли да се въведе възможност за споразумение и за тежките престъпления?

- Категорично да. Преобладаващата част от правната общност споделят това виждане, защото е ясно, че споразумението не е форма на "откупване" на извършителя. То не освобождава от наказателна отговорност, а само ускорява приключването на процеса и разтоварва съдебната система.

Аргумент "против" е, че се прави сделка с човешки живот.

- Каква сделка? Приключването на делото със споразумение е само една възможност. Освен това всички реквизити на присъдата трябва да фигурират в споразумението. Определението на съда, с което одобрява споразумението, има последиците на влязла в сила осъдителна присъда.

Бих предложила да вземем пример от японците, които след Втората световна война наистина радикално реформират своята феодална правна система. Те изследват и възприемат решенията на ефективно функциониращите чужди законодателства. Япония успява да намери баланс между традиция и ефективно правораздаване.

Една от идеите ви е за дискреционни правомощия на полицията, следствието и прокуратурата. Какво точно означава?

- Това е възможност тези органи сами да приключват дела с ниска степен на обществена опасност, като, разбира се, има съдебен контрол по инициатива на засегнатия върху техните правомощия и служебен контрол, осъществяван от горестоящия прокурор. Това е също важна насока, в която трябва да работи нашият законодател.

Какви други начини има за ускоряване на процеса?

- Абсолютно задължително е да се изоставят повечето от промените в НПК от 2001 г. Създадоха се възможности за развитие на "процес в процеса". Съдията докладчик или съдът например връщат делото на прокурора и той започва по линията на три инстанции да обжалва съдебния акт. Такава възможност имат и обвиняемият, гражданският ищец и ответник. Разглеждането на делото се спира до окончателното произнасяне на ВКС. Системата е задръстена, и то с неприсъщи дела, вместо да работи по предназначението си. Последиците са, че в редица случаи изтича абсолютната давност. Резултатът е ненаказуемост на извършителите. Нарушава се и разумният срок, в който трябва да приключи процесът. Това влече отговорност за България поради нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека.

Друга неудачна промяна от 2001 г. е формализирането на полицейското производство, което още от приемането на НПК през 1974 г. и последващите промени от 1993 г. и 1999 г., е освободено от излишни формални изисквания, които нито гарантират истинността на доказателствата, нито - правата на гражданите. Защо трябва да пречим на полицаите да вършат своята работа, изначално замислена като оперативна и резултатна?

Как самопризнанието на подсъдимия може да ускори делото?

- При небудещо съмнение самопризнание, направено пред съда и установено по безспорен начин от доказателствения материал, може да се прескочи съдебното следствие и да се премине направо към съдебните прения, последната дума на подсъдимия и постановяване на присъдата. Такова решение дава следосвобожденското ни законодателство, открива се и в редица държави днес (Англия, Шотландия, САЩ, Нова Зеландия, Австралия и др.)

По отношение на този институт обаче се изказват сериозни резерви, свързани с грижата за правата на човека. Обедняването на гражданите води до невъзможност да си упълномощят защитник. Възможно е в редица случаи да се направи самопризнание поради неразбиране на сложната правна проблематика, желание за снизходителност, стремеж за бързо приключване на процеса и т.н. и да се допуснат съдебни грешки.

Какъв ще е ефектът от така наречената прескачаща подсъдност?

- Въззивното производство трябва да е възможен, но незадължителен стадий в процеса. Ако подсъдимият желае да се съберат нови доказателства или да се извършат повторни разпити, той ще сезира въззивния съд. Но когато оспорва единствено наложеното му наказание, а приема установената фактическата обстановка, законът трябва да му дава възможност да прескочи въззивната инстанция и да поиска произнасяне от касационния съд. Това е в интерес и на обвиняемия, който може да търпи сериозни ограничения - отстраняване от длъжност, забрана да напуска пределите на държавата, мерки за обезпечаване на граждански иск, глоба, конфискация и пр. Това са ограничения, които, с влизане на присъдата в сила, отпадат и осъденият търпи само наложеното му наказание.

Гледали сме по филмите агенти под прикритие, каква е функцията им?

- Агентът под прикритие, или скритият разузнавач, не е нова идея. Той се използва в почти всички държави. Още през 1995 г. в друг всекидневник обосновах становището, че е несправедливо да се изисква от полицията, следствие и прокуратура успешно да осъществяват правомощията си по противодействие на престъпността, ако законодателят не им предоставя съответните законови механизми. Нелогично е на изключително добре организираната престъпност да се противодейства с архаични средства. Без да се използват специални разузнавателни средства, без да се внедрява агент под прикритие в престъпната среда, не може да се разчита на успех в борбата с наркотрафика, търговията с оръжие, прането на пари, търговията с хора и пр.

Препоръчителен е обаче балансираният подход. Законодателят не трябва да отива от една крайност в друга. Всяка норма, която дава повече възможности на органите на наказателното преследване, трябва да съдържа и гаранции срещу неоснователни посегателства върху правата на гражданите. Достоен пример за подражание е немският законодател. Той не се колебае да променя закона, когато престъпната обстановка налага това. Със същия регламент обаче се изграждат и надеждни гаранции срещу произволи по отношение правата на човека.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK