РАЗСЛЕДВАНЕ "Икономическото досие на комунизма" - Част VIII: Вътрешният дълг

РАЗСЛЕДВАНЕ "Икономическото досие на комунизма" - Част VIII: Вътрешният дълг

© Красимир ЮскеселиевТова документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани строго поверителни и секретни материали за икономическата политика на БКП през последните 30 години от управлението й. Сред тях са неизвестни досега документи от поверителния архив на БНБ, от архива на Българската външнотърговска банка, Министерството на външноикономическите връзки, отдел "Специален" на Министерството на финансите, "Кинтекс", Комитета за държавен и народен контрол, МВР. В показанията си по делото членовете на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП, министри от правителствата, водещи фигури от тогавашния стопански елит и ръководителите на БНБ и БВТБ признават несъстоятелността на комунистическа система и икономика.


"Дневник" публикува настоящата поредица с убеждението, че информацията в нея ще запълни съществени празнини от най-близката ни история. Публикациите са част от предстоящата книга на журналиста Христо Христов "Тайните фалити на комунизма".


Проучването на архива на дело №4 е по Закона за достъп до обществена информация и съдействието на Върховната касационна прокуратура, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служба.
Съдържание:


- Социализъм = бюджетен дефицит


- Заемообразно източване на спестяванията


- Оксиморонът социалистически банки


- Общо държавни дългове - 4942 млн. лева


- Свръхпроизводство на инфлация


- За автора


- Форум за статията


Ако външният дълг е бил в центъра на общественото внимание в началото на промените и се е превърнал в обект на специално проучване от парламента, то за вътрешния дълг почти нищо не се е споменавало. "При тогавашната система на управление у нас подобна по същество дефицитност на бюджета на държавата не се разгласяваше, беше секретна информация, известна само на ограничен кръг хора от ръководството на МС, МФ и банката", признава бившият председател на БНБ Васил Коларов. Управлението на БКП държи в дълбока тайна параметрите на този показател, който изобщо не е отчитан от статистиката.


Социализъм = бюджетен дефицит


Когато през 1992 прокуратурата се опитва да разбере какъв е бюджетният дефицит, получава следното писмо от Министерството на финансите: "Отчетът на държавния бюджет ежегодно е утвърждаван със закон с превишение на приходите над разходите, тоест без дефицит. На практика това се е постигало чрез включване в обема на приходите и разходите на всички изменения в паричната задлъжнялост и паричните ресурси на бюджета. По този начин не е показван дефицит, а превишение, което законодателно е утвърждавано. Тази практика беше прекратена през 1990, а реалното определяне на дефицита по методиката на международните финансови организации се прилага от 1991."


Васил Коларов разяснява:"Вътрешният дълг е възникнал в продължение на редица години, като най-рано е документиран до 1966 и като правило е предоставен от банките на Министерството на финансите (МФ) въз основа на правителствени решения... Така например съгласно постановление на МС №52 от 1979 БНБ е трябвало да предостави 837 млн. лева за изплащане на незавършено строителство при промяна на икономическия механизъм. БНБ е предоставила на бюджета 120 млн. лева за допълване дохода на предприятията при преминаването към отчитане на платената реализация. Съгласно протоколно решение №38 на МС от 1980 БНБ трябваше да предостави на бюджета 300 млн. лева за покриване на разликите в цените на селскостопанската продукция с оглед на ценовата реформа."


Заемообразно източване на спестяванията


Черната дупка на вътрешния дълг обаче започва да поглъща десетки милиарди левове, когато кризата в управлението вече е взела такива застрашителни размери, че катастрофата е неизбежна. С одобрение на правителството на Георги Атанасов от 25 юни 1986 на бюджета се предоставя заем от чистия прираст на свободните средства на Държавна спестовна каса (спестяванията на гражданите), реализиран през същата година. Министерството на финансите и БНБ се споразумяват за следното: "Да се предостави заемообразно на бюджета сумата 225 млн. лева, установена като чист прираст на свободните средства по баланса на ДСК към 30 юни 1986. Срокът за издължаване е 15 години, като то започва от 1 януари 1987 на равни погасителни вноски." Министерството използва средствата за финансиране на капиталните вложения през 1986 на посочените в писмото на Министерския съвет обединения и предприятия. Няколко месеца по-късно между МФ и БНБ се подписва допълнение към споразумителния протокол от 20 август 1986. С него на 30 декември БНБ предоставя на бюджета допълнително 175 млн. лева от ДСК, като срокът за издължаването е същият като на първото споразумение. Това не е първият път, когато комунистическата власт посяга на парите в ДСК. Още в средата на 60-те години правителството на Живков запълва дупките в бюджета не само благодарение на чужди кредити отвън, но и с тайното използване на милионите от спестяванията на българите. Тенденцията за нарастване на вътрешния дълг от 1986 продължава и през следващата година. На 16 юни 1987 следва ново споразумение, одобрено от зам.-председателя на Министерския съвет Иван Илиев и подписано от министъра на финансите Белчо Белчев и председателя на банката Васил Коларов. С него БНБ предоставя на МФ 400 млн. лева. Срокът на издължаване е 10 години, считано от 1 януари 1988. Предоставеният заем е безлихвен и се предвижда да бъде възстановен чрез прихващане от месечните вноски от печалбата на БНБ в бюджета (данъка върху печалбата). Милионите са предвидени да отидат за финансиране на капитални вложения в производствената сфера през 1987. На 14 декември същата година министър Белчев и председателят на банката Коларов подписват следващото споразумение за превеждане от БНБ на финансовото министерство на 143 млн. лв. за покриване на недостига по фонд "Работна заплата" на селскостопанските организации за разплащане до 90 процента на начисленото основно трудово възнаграждение за 1987. Кредитът се издължава от Министерството на икономиката и планирането (МИП) за срок от пет години, считано от 1 януари 1989, със средства от държавния бюджет. На 17 декември 1987 финансовият министър и председателят на БНБ подписват друго споразумение. С него БНБ предоставя на МИП 300 млн. лв. безлихвено. Срокът за издължаване е 10 години.


Оксиморонът социалистически банки


Милионите са за попълване на недостига по фонд "Държавно кредитиране" в размер на 210 млн. плюс 90 млн. лева за капитални вложения в производствената сфера през 1987. Този фонд е създаден с постановление на МС №25 от същата година. Замисълът е ежегодно да се предоставят от бюджета средства за капитални вложения за ниско рентабилни и губещи отрасли. Предоставянето трябва да става чрез създадената по това време Стопанска банка, но не като безвъзмездни средства, а под формата на кредити, за да може поне нещо от тези средства да бъде върнато от предприятията. Председателят на БНБ Васил Коларов обаче разкрива какво се случва на практика: "Поради недостиг на средства бюджетът на държавата не попълваше с финансови ресурси фонда и тъй като капиталните вложения във въпросните ниско рентабилни или губещи отрасли бяха неизбежни, се вземаха решения по същество банката да кредитира Министерството на финансите с необходимите суми, които то предоставяше на фонда. Банката е изхождала освен от взетите решения и от обстоятелството, че въпросните отрасли като енергетика, цветна и черна металургия, тежка химия и някои други тилови производства бяха губещи по план, тоест нормативно губещи поради определените цени от държавата."


През 1988 следва нов държавен заем, този път надхвърлящ сумите от предходните години. На 5 август БНБ предоставя на Министерството на икономиката и промишлеността 1.5 млрд. лева, в това число 600 млн. лева от прираста в спестяванията на населението в ДСК и 900 млн. лева от други кредитни ресурси на БНБ. Средствата са предвидени за попълване на фонд "Държавно кредитиране" за 1988. Предоставеният кредит е за срок 50 години, считано от 1 януари 1989, при лихва 2.5 на сто.


БНБ не е единствената банка, от която са изстисквани милиони, за да се запълват дупките на неработещата икономика. И външнотърговската (БВТБ) отпуска заем на държавния бюджет от 230 млн. лева през февруари 1987. С него трябва да се покрие курсовата разлика за 1986, възлизаща общо на 487.1 млн. лева. Заемът е уреден с писмо на БВТБ до МФ, парафирано от финансовия министър Белчо Белчев. Отрицателната курсова разлика в размер на 50 млн. лева през 1987 също е покрита от БВТБ.


Държавният дълг е оформен в началото на 1989 със строго поверително споразумение между председателя на БНБ и министъра на икономиката и планирането и е утвърдено от премиера Георги Атанасов. На 10 февруари Васил Коларов и Стоян Овчаров се договарят за следното: "Вътрешните държавни дългове към банките до 31 декември 1988 в размер на общо 4942 млн. лева, в това число към: БНБ - 4099 млн. лева, БВТБ - 395 млн. лева, и ДСК - 448 млн. лева, се оформят в общ държавен дълг съответно към всяка от тези банки поотделно. В дълга се включват изплатените от републиканския бюджет до 1 октомври 1988 разходи за финансиране дяловото участие на НРБ в изграждането на газопровода Ямбург - западна граница на СССР в размер на 460 млн. лева, които се оформят в държавен дълг към БНБ от 1 януари 1989.


Погашенията на дълга и лихвите към всяка от тези банки се извършва от републиканския бюджет в срок от 50 години, считано от 1 януари 1991. Държавните дългове, предоставени от БНБ и БВТБ, се олихвяват 2.5 на сто, а от ДСК - 2 на сто. Средствата от прираста на влоговете, ползвани за попълване на фонд "Държавно кредитиране" в размер на 1282 млн. лева към 31 декември 1988, се гарантират от държавата съгласно Закона за Държавната спестовна каса."


И отново Васил Коларов свидетелства: "В правителствените решения, с които се разрешаваше да се предоставят от банките кредити по бюджета, не помня някога да е било уточнявано за какъв срок се предоставя кредитът, лихва по него и механизмът на връщане. Споразумението от 17 март 1989 между МИП и БНБ, утвърдено от председателя на МС, по същество е първото, в което има механизъм на погасяване, срок и лихва по общата сума на държавния дълг."


В строго поверителна справка за държавните дългове на републиканския бюджет към банките на 31 декември 1988, които се обединяват в общи дългове към отделните банки от 1 януари 1989, може да се проследи къде се потъвали милиардите:


Общо държавни дългове - 4942 млн. лева


БНБ - всичко 4099 млн. лева. От тях:


1. За изплащане на незавършено строителство съгласно ПМС №52 от 1979 - 837 млн. лева.


2. За допълване дохода на стопански организации съгласно ПМС №58 от 1979 - 120 млн. лева.


3. За покриване разликите в цените на селскостопанската продукция съгласно Протокол №38 на МС от 1980 - 300 млн. лева.


4. За финансиране на капитални вложения за 1986 съгласно протокол на МФ и БНБ от 1986 - 373 млн. лева.


5. За финансиране на капитални вложения за 1987, ПМС №25 от 1987 и протокол на МФ и БНБ от 1987 - 400 млн. лева.


6. За попълване на фонд "Държавно кредитиране" по протоколи, подписани от МФ и БНБ за 1982 и 1986 - съответно 300 и 900 млн. лева.


7. За покриване на недостиг на фонд "Работна заплата" на НАПС за 1987 съгласно протокол №28 на МС от 1987 - 409 млн. лева.


8. За оформяне в държавен дълг разходите на републиканския бюджет до 1 октомври 1988 за финансиране дяловото участие на НРБ в изграждането на газопровода Ямбург - западна граница на СССР - 460 млн. лева.


БВТБ - всичко 395 млн. лева. От тях:


1. За покриване на курсови разлики съгласно писмо №295 на БВТБ от 1987 и писмо №0087 на МФ от 1987 - 230 млн. лева.


2. Покриване разходи за газопровода "Съюз" съгласно писмо №1520 на БВТБ от 1987 и писмо №0491 на МФ от 1987 - 165 млн. лева.


Държавна спестовна каса - остатъци от дългове до 1966 - 448 млн. лева.


Свръхпроизводство на инфлация


Освен с явните вътрешни дългове се трупат и неявни, за които говори председателят на БНБ Васил Коларов. Той предупреждава партийното ръководство за скритата инфлация в страната. В специална справка от 8 януари 1988 и няколко приложения, наброяващи близо 60 страници, Коларов информира лично Тодор Живков за проблема. "Тази справка представлява анализ от гледна точка на банката на състоянието на инфлацията в страната и на възможните мерки за излизане от нея. Главното ударение е във фискалните източници на инфлация у нас, по които до тази справка почти не се е говорило у нас. Общата сума на посочените в документа финансови бюджетни източници на инфлацията е от порядъка на около 23 млрд. лева. По същество това е натрупан с годините неявен вътрешен държавен дълг. В тази сума са включени около 4.4 млрд. лева банкови кредити на бюджета към 31 декември 1987, които по-късно бяха включени в споразумението между МИП и БНБ. Основното перо, което се сочи в този анализ, е необосновано ниският дял на собствени оборотни средства на предприятията. С годините до края на 1987 той беше достигнал до 23 процента от общия обем на нормируемите оборотни средства на предприятията. Инфлационният ресурс, който е посочен в този анализ, по тази причина е оценен на около 10 млрд. лева. Това са по същество средства, които при равни условия би трябвало предприятията с предимство да бяха заделили за увеличаване на собствените си оборотни средства, преди да отчетат своята печалба и преди тя да бъде обложена с високи данъци за бюджета. С други думи, тази сума показва едни централизирани в бюджета на държавата средства, които естествено са били похарчени през годините, вместо да се поддържа нормалното състояние на собствената финансова база на предприятията, както е в по-развитите в стопанско-сметно отношение страни. По документа повече не съм имал разговори и срещи. Не мисля, че са предприети предложените в него мерки. Въпросите на дефицитите в бюджета и техният натрупан израз - вътрешният държавен дълг, бяха табу в България, както и в другите страни на СИВ. Подобно беше положението и с информациите за валутния дълг, инфлацията и прочее. Те бяха ограничени от най-строга секретност и с тях бяха запознати ограничен кръг хора."


Ето по какъв начин Тодор Живков обяснява тази страна на своето управление: "Що се касае за вътрешния дълг, той е могъл да нарасне през последните години. Но това вероятно е скривано от ръководството. По какъв начин е могло да се скрие - като част или цялата сума от вътрешния дълг се трансформира в кредитна форма и се извади от бюджета на държавата. Друг начин няма. Кой е правил това и защо го е правил е въпрос за изясняване."


Държавният вътрешен дълг продължава да се трупа и след оформянето му от началото на 1989. С поверителен споразумителен протокол от 29 юни 1989 БНБ отпуска на промишленото министерство 800 млн. лева, в това число 500 млн. лева от ДСК и 300 млн. лева от други кредитни ресурси на банката. Милионите потъват отново за финансиране на фонд "Държавно кредитиране" за 1989. С друг поверителен споразумителен протокол от 6 септември 1989 се отпускат още 280 млн. лева за фонд "Държавно кредитиране" за същата година. Това не е всичко. Васил Коларов прави следната калкулация:


"Вътрешният дълг беше явно от порядъка на около 10 млрд. лв. В тази сума се включват, първо, около 5 млрд. лева явен дълг на държавата към банките на 31 декември 1988. Отделно от този дълг през 1989 той се увеличи с още около 2.1 млрд. лева. През 1989 с 1.2 млрд. лева се увеличи и дългът на фирмите към фонд "Държавно кредитиране". Така че общото увеличение на вътрешния държавен дълг през 1989 е от порядъка на 3.3 млрд. лева. Отделно от тези суми Министерството на финансите беше получило пряко суми, по същество заеми, без да съм сигурен, че това е оформено като държавен кредит официално, и от ДЗИ, който по това време беше в системата на финансовото министерство. С тези суми общият вътрешен дълг възлизаше на около 10 млрд. лева."


Коларов обяснява как външния и вътрешния дълг влияят на националния доход: "При отчитането на националния доход, на печалбата и на чистата продукция при изчисляването на тези показатели вътрешният и външният дълг се отчитат чрез размера на платените лихви във валута и левове съответно. Промяната на главницата на дълга не участва във формирането на националния доход, печалбата и чистата продукция. Друг е въпросът, че когато се анализира растежът на икономиката, е правилно да се види дали отчетеният растеж на националния доход е получен на равновесна основа. В нашия случай за българската икономика ръстът на националния доход, който сме отчитали, не беше равновесен, защото беше съпроводен с нарастване на валутния дълг от 1986 с по 1.5 млрд. долара, с добавяне на около 1-2 млрд. лева непохарчени пари на населението, както и с увеличаване на вътрешния дълг. Натрупването на тези неравновесия, както и стана, може да доведе до криза, при която въобще няма ръст, а връщане на производството независимо от отчитаните в предишните години ръстове на националния доход."


Ето и разкритията на Емил Христов, бивш председател на Съвета по управление на икономиката към Държавния съвет на НРБ: "Вътрешният дълг на държавния бюджет към банките (БНБ и ДСК) възлиза на около 26.5 млрд. лева и се формира от:


-задължения на бюджета към ДСК и БНБ общо 7.4 млрд. лева


-левова стойност на държавните кредити по износа общо 2 млрд. лева


-кредити от фонд "Държавно кредитиране" за нискорентабилни производства общо 3. 3 млрд. лева


-разсрочено плащане на кредити за капитални вложения на организации с ниска или отрицателна ефективност (практически невъзвращаеми) общо 7.8 млрд. лева


-недостиг на левова равностойност по ползвани кредити от чужбина от БВТБ общо 6 млрд. долара.


Основната част от този дълг е формирана в течение на много години главно по два канала:


-ежегодни скрити бюджетни дефицити, които са прикривани чрез изземване на спестените пари на населението в ДСК; те са оформяни като дълг на бюджета към ДСК, а бюджетите са представяни като уравновесени


-чрез принудително заставяне на банката от правителството да кредитира стопански организации със заеми, за които предварително е било ясно, че никога няма да бъдат върнати. Нормално е било тези инвестиции да бъдат финансирани от бюджета, но те са оформяни като кредит, за да не се покаже действителният бюджетен дефицит.


Формирането на бюджетните дефицити е водело до неконтролирана емисия парични знаци. Тегленето на влогове от ДСК от спестителите се е покривало в недостигащата част с нова емисия на пари. Така например от началото на 1989 до 8 август са емитирани нови книжни пари на сума около 1 млрд. и 360 млн. лева.


При утвърден вече бюджет с емисия нови пари са покривани и разходи по решение на партийното и държавното ръководство за изграждане на нови обекти, за покриване на превишени сметни стойности в строителството, за увеличение на заплатите, за финансиране на престижни мероприятия.


Емисията на пари не е обсъждана нито веднъж в Политбюро и Секретариата на ЦК или в правителството и е извършвана в резултат на субективно вземани решения или указания.


Неконтролираната емисия на парични знаци без стоково покритие води до засилване на инфлационните процеси. Инфлацията досега не е признавана като явление у нас. В резултат на това нашите планове винаги са били неверни. Капиталните вложения в петгодишните планове са влизали по цени на текущата година и дори когато проектосметните документи са били вярно съставяни, сметната стойност на обекта при завършването му винаги е била по-висока от първоначално предвидената.


Непризнаването на инфлацията и липсата на съответен анализ са довели до загубването на представата за реалното нарастване на работната заплата и на жизненото равнище на населението като цяло и на отделните категории трудещи се. Политиката на увеличаване на заплатите ни е била хаотична. Предварителни проучвания показват, че месечният екзистенц-минимум на едно лице (независимо дали то работи или не) за 1987 е възлизал на 163 лева. Това число свидетелства, че голям брой от семействата в НРБ съществуват под този минимум."


Истина, която днес е забравена.


* Христо Христов е журналист във в. "Дневник" от основаването му през 2001. Автор е на документалните книги "Секретното дело за лагерите" (1999), "Държавна сигурност срещу българската емиграция" (2000) и "Убийте Скитник" (българската и британската държавна политика по случая Георги Марков, 2005). Носител е на най-престижните български награди за разследваща журналистика:
- "Паница" (1999) на фондация "Свободна и демократична България"
- "Разследващи журналисти" (2001) на българската Асоциация за разследващи журналисти, Центъра за развитие на медиите и британската фондация "Гардиън"
- "Черноризец Храбър" (
2003 и 2005) на Съюза на издателите на всекидневници в България.
Отличен е с наградата за цялостен принос в областта на достъпа до информация на фондация "Програма достъп до информация" (2005).
Христо Христов е първият носител на
наградата за принос към свободата на духа на фонд "Георги Василев – Швейцария" (2006).
Специализирал е във в. "Гардиън", Великобритания (декември 2002) и в Международния център за журналистика, Вашингтон, САЩ (април 2004).
Последното му разследване за убийството на българския писател Георги Марков, предизвика международен отзук и за него писаха редица престижни британски вестници, сред които "Сънди Таймс" и "Гардиън", както и световните информационни агенции Ройтер, Асошиейтед прес, Франс прес и др.
Сегашното разследване е част от новата му документална книга, която предстои да бъде пусната на пазара от издателств

Коментари (107)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 2. 2 Профил на gentilebg
  *****
  Неутрално

  Тука е мястото да споменем "доброволните" бригади и ангарията,наре4ена "трудови войски".

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 4. 5 Профил на има ли някои?
  *****
  Любопитно

  Има ли някои които вече да не е разбрал защо БКП здаде властта и се отрече от комунизма през 1989г.?

 5. 6 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  А банките на кой бяха? Държавата задлъжняла към собствените си банки. И какво от това? В момента вътрешният дълг в долари е около 50 млрд. И какво от това? Тези фирми които са давали на други фирми без обезпечение духат супата. Техни проблеми, какво го касае народа? Най-затънали в дългове, и външни и вътрешни са САЩ. Пък криво ляво живеят, верно нездравословна храна ядат, ама хак им е като си нямат Хр.Христов.

 6. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 7. 8 Профил на Др. Иванов
  *****
  Неутрално

  http://youtube.com/watch?v=n7qxobuhd8s
  Ето това е, това трябваше да продължи. А не недоразумения като Луканов, Фильо,Беров, Виденов, Костов, царя и Станишев да вилнеят из държавата.
  Тошо беше велик, по младите от вас ще доживеят времето, когато неговото управление ще се описва като "златен век".
  През 1989 г. частните фирми бяха освободени от данъци. Имаше паспорти и се пътуваше безвизово. Премахна се ограничението за брой на хората във фирмите. Това беше пътя.

 8. 9 Профил на симо
  *****
  Неутрално

  #8 овча мисъл от др.иванов Тошо беше велик, по младите от вас ще доживеят времето, когато неговото управление ще се описва като "златен век". АБЕ др.,ти си по голям глупак от колкото си те представях.

 9. 10 Профил на Hunter
  *****
  Неутрално

  Другарю, ти наистина ли го мислиш това?
  Ако да - то има изход за теб - Северна Корея и Куба те чакат. Там е тъкмо както беше тук. Няма инфлация, свобода колкото щеш - истински златен век както се изрази. Пак ще си живееш в него.

 10. 11 Профил на иван
  *****
  Неутрално

  и въпреки всички тези осирания идиотите пак са на власт.защо ги избирате? живеете бедно като скотове и пак ги избирате?

 11. 12 Профил на bg turchin
  *****
  Неутрално

  Направи от БГ Ннаучно техническа страна.
  Хитлер=пастира Живков

 12. 13 Профил на др.Иванов
  *****
  Неутрално

  Айде, какво е това мълчание? Говорете ми за титана Костов който свали комунизма. За Желю, Едвин и другите няма да ви питам, вие ги разкулачихте. Това ви обяснявам от както се публикува тази статия. Комунизма си отиде, дошло му беше времето. Тошо беше свален, защото огромното мнозинство искаше комунизма да се запази, но те да управляват. този автор ни обяснява какви добри хора били тези дето свалили Живков. Да се промени строя беше решено още през 1987 г. А всички борци срещу тошо искаха да го запазят. Затова и моковските лакеи, които автора сочи като изключително компетентни и разбиращи, направиха преврата. Затова са такива статии, за да ни внушават какви велики активни борци срещу комунизма били седесарите. Как, ако не били те, комунизма щял да съществува до три хилядната година.
  Да трябва да има дискусия, щом като искате, но дискусия с доводи, а не с лозунги. чуйте човека какво казва за лозунгите. За това падна Костов, защото искаше да управлява с лозунги.

 13. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 14. 15 Профил на П.
  *****
  Неутрално

  Да си жив и здрав Христо Христов! Да издириш и покажеш тези документи, засекретени с години е важно за много хора.Дебилно и говедарско управление толкова години, ясно е че ще доведе до пълна катастрофа.За съжаление ще минат още толкова десетилития докато се нормализира положението.

 15. 16 Профил на Big F.
  *****
  Неутрално

  Сега разбирате ли защо имаше "Бурканбанк"?
  Лошото не дойде 89 за хората, защото те не бяха тъпи. Само овцете си държаха парите в банките. Най-големия удар дойде 97 година с Хиперинфлацията тогава беше повсеместното ограбване на Българите, благодарение на другарите.........

 16. 17 Профил на CommonSense
  *****
  Неутрално

  Пука им на хората какво е било!
  Това само някой политологоантрополог може да го измисли - че уж виждате ли хората били обвинявали демокрацията и пазарната икономика за състоянието си за което всъщност е виновен социализма на Живков!

  Глупости на търкалета - може да има лек носталгичен момент но дори той всъщност е израз на желанието на хората да се измъкнат от продължаващата вече десетилетия дупка. Дори начинаещ психолог ще ви каже че носталгията си е вид бягство от действителността - единият вариант е да си мечтаеш за розово бъдеще - но със светлото бъдеще в ЕС ни затрупват медиите, другия да избягаш в някакви идеализирани спомени.

  Но ако действителността е поносима защо по дяволите ще ти е необходимо да бягаш от нея! Следователно обвинението тук е не че демокрацията е "причинила" нещастието, а това че тя поне видимо не води до "щастие", или поне до премахване на "нещастието"!

 17. 18 Профил на До лицето "Иванов"
  *****
  Неутрално

  Внимавай в картинката,бившият режим е обявен за престъпен.
  Гледай да не прекаляваш с хвалбите,щото ще има неприятни последствия

 18. 19 Профил на беглец
  *****
  Неутрално

  до №17.Ние пак сме тук.Това да ти наромня нещо?Демокрация,демокрация ама .....по комунистически.

 19. 20 Профил на до другаря Иванов
  *****
  Гневно

  другарю, ако не беше Костов, още щеше да ядеш на другарите Виденов и Премянов оная работа. Не забравяй, че ако на теб ти харесва да въртиш дудука, на други не ни харесва.

 20. 21 Профил на Иванчо И.
  *****
  Неутрално

  Христов е намерил ако не златна, то поне сребърна мина да - чопли историите от преди 1990 г. и да получава хонорари. Става дума за периода на съветската окупация, започнала през 1944, като пряк резултат от войнота, която царят обави на САЩ и Великобритания през 1941г. Добре че окупаторът (СССР) сам рухна. Каквото и да дъвче Хпистов за старото време, нищо няма да се промени. Що не вземе новата история, напр. за МК"Нремиковци". Геният Костов го продаде за 1 долар на друг "гений" който го препродаде за над 100 мил. Трети гений продаде терен от МК на СО заради боклука на долу-горе същата цена. Нека напише нещо по този въпрос писателят - гений Христов. Зазбира се дано се намери кой да плати.

 21. 22 Профил на jjj
  *****
  Весело

  др, ти верно си компетентен икономист толкова, колкото аз съм компетентен ракетен инжинер От къде видя че в момента държавата има вътрешен дълг 50Млд $? Или просто го сънува и бързаш да го споделиш А колкото до САЩ, те едва ли биха прибегнала до спестяванията на хората да се кредитират, ти как мислиш? Според теб нормална практика ли е?

 22. 23 Профил на глупак до др. Иванов
  *****
  Неутрално

  др.Иванов,единственните приходи на конвентеруема валута,при кумунизъма идваха от контрабанда на цигари,алкохол,оръжие,нарктици и тн.Каналите и фирмите регистрирани в чужбина се контролираха от ДС.След падането на кумунизъма това се преватизира.И сега хората от ДС управляват,и това не може да го промени дори и Иван Костов.

 23. 24 Профил на до Иванчо И
  *****
  Неутрално

  Абе, малоумник, къде видя ОКУПАТОР в България след 9.9.1944 бе?! За разлика от Чехия, Полша и Унгария, България НЕ Е била окупирана от съветски войски. И ще ти кажа защо - защото, пак за разлика от горепосочените държави, тук е имало местни окупатори - диви, прости и алчни селяндури, нарекли се комунисти. Такива като тебе.

 24. 25 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  http://youtube.com/watch?v=n7qxobuhd8s

  jjj чети бе човек, всяка банка публикува отчети. Само междуфирмената зъдлъжнялост беше 50-60 млрд. лева. Когато банката, регистрирана в България отпуска кредит на балгарска фирма или гражданин, е вътрешен дълг, когато фирма отпуска стока на кредит или има неплатена стока също.
  А в САЩ само лихвите по кредитирането беше 18,5% от заплатите преди 4-5 г. Това значи, че една пета от заплатата, а след плащането на данъците и сметките + наема, половината е отивала само за да покрива лихвите по кредит карти, чекове и заеми.
  До # 18. Пикльо, мене от ДС при комунизма не ме беше страх, правил съм стачка през 1980 г. кажи ми къде се подвизавате, тези пред които трябва да внимавам, за да ви отпоря ушите още утре.

 25. 26 Профил на Hunter
  *****
  Неутрално

  Аз нещо не разбрах пак - в4ера по повод връщането на 360 млн. $ от иракския дълг някакъв министър твърдеше че цените на продукцията която сме изнасяли на кредит е била многократно завишавана.
  От това следва че и този дълг за който автора твърди че е натрупан чрез износ на кредит не би трябвало да е чак в такива размери.

  Няма измъкване тука - или министъра ни будалка сега за да докаже колко е изгодна сделката или Христов ни баламосва нещо!

 26. 27 Профил на ограбен
  *****
  Разстроено

  Мд-а-а, Костов откраднал още 26 милиарда, за които не сме знаели

 27. 28 Профил на Hunter
  *****
  Неутрално

  Хе хе, и пред кой и правил стачка, пред управляващия офицер от ДС или пред партийния секретар

 28. 29 Профил на Hunter
  *****
  Неутрално

  А нищо чудно и двамата да ни будалкат - в стила на вече 60(45+18) годишната традиция на нагло лъготене.

 29. 30 Профил на Аз
  *****
  Неутрално

  Гледах Бай Тошо от линка на#4. Ама той бил по-прост и от Бой.Бо!

 30. 31 Профил на Hunter
  *****
  Неутрално

  Ей, самозванеца, не ми ползвай името. Има много - не кради чужди. Или може би ДС и партийната организация използват чужди имена за да дискредитират хората. Както са си правили винаги де.

 31. 32 Профил на Доматен кол
  *****
  Весело

  Другарят Иванов пак се е надишал с лепило ахаххаххаха Урааааааааааааа урааааааааа ураааааааааааааа

 32. 33 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  за стачката съм писал, няма да повтарям. Ако някой не вярвя, автора като много разследващ, да направи едно разследване за нея. Ще му посоча свидетели, участници и най-вече решение за увеличаване на заплатите. Това са документи които се съхраняват вечно.
  И имаше още много стачки, първата за която чух, още като молко дете беше в една асфалтова база в бургаско. След това имаше и много други. Имаше една голяма в Шумен, ако не се лъжа. Не се помнят защото стачкуваха работници. Интелектуалците си пиеха в клубовете, и се озъртаха, като разказваха вицове за Тошо.
  Костов като не могъл да се справи с ДС да си седи в Драгалевци и да си гледа внучетата. Няма кой да гласува за производител на лозунги. Ей там си се събирайте 2-3% от гласоподавателите, разучавайте си ги, скандирайте си ги. Хората искат действия, затова марш в историята.

 33. 34 Профил на СТЕФАН д-р Д ЧОЛАКОВ
  *****
  Неутрално

  ДРАГИ КАРУЦАР ПАЙТОНДЖИ ,

  ПОГЛЕДНАХ ТВОЕТО ПОСЛАСНИЕ ДО МЕН - ЦИТИТАТ :
  -
  Karutzar

  http://www.geocities.com/aura.cool/punch.jpg
  http://www.geocities.com/jimmytoppp/ra-firma-oo7.jpg
  http://www.geocities.com/aura.cool/zion-train.jpg
  http://www.geocities.com/rackenoff/folk-buddha.jpg

  Чоли, виж тези графики от Пиппи

  -
  ВИЖДАМ, ЧЕ ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОТО ЕТЮДИ ПРИЛИЧАТ НА НАШИЯТ ПРИЯТЛЕ ВЕБ - ДИЗАЙНА - ПИППИ ЛОНГСТРОМП - ЧЕРВЕН ПИППИ ....

  Това все още не означава, че той е във ВИДИМОТО ПРОСТРАНСТВО на обществената дискусия и най вече, че подобрява своята страница и ни краси с неговото скеч остроумие ! Първо да отвори отново затворените там множество ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАНИЦИ, за да се любуваме на неговото майсторство и да си спомняме за ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОСТИТУТКИ от България ...

  http://pippi.freehosting.net/jailhouse-rock.htm

  Аз си мисля все пак, че нашият ВЕБ - ПИППИ ЛОНГСТРОМП - ЧЕРВЕН ПИППИ, има уважение към Че Гевара, за да го показва по този начин в чест на неговата 40 годишнина от смъртта му ....

  ЩЕ ОЧАКВАМ ИСТИНСКИ ДА СЕ ПОЯВИ. ДО ТОГАВА ТРЯБВА ДА ТРЪБИМ ЗА НАШИЯ ЧОВЕК !

  Новите "демократи" са същите престъпници от ерата на юдо-комунизмо, но сега се ползват усъвършенстваните методи на юдо-капиталистическите убиици от САЩ - Израел !

  АЗ ВЕЧЕ ПРЕЖИВЯХ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА 1 НОЕМВРИ 2007, КОЕТО СЕ ИЗВЪРШИ НАД МЕН С ОСЪЖДАНЕТО МИ ЗА "ДРЕБНО ХУЛИГАНСТВО". ТОВА НЕ Е СЪД, А МАШИНАЦИИТЕ ОКОЛО ПРОЦЕСА СА ТОЧНО КОПИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ КОЙТО СА МИ ПРАВЕНИ В 1981 - 1987 ГОДИНА ПО ИНСТРУКТАЖ НА БКП - ДС - ПРЕСТЪПНАТА СЪДЕМНА ИНСТИТУЦИЯ ! - НЯМА НИКАКВА ПРОМЯНА ! ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СА НА ЛИЦЕ !

  ПАК ПИША - СВОБОДА ЗА ПИППИ ЛОНГСТРОМП - ЧЕРВЕН ПИППИ !

  Стефан д-р Д Чолаков
  15 ноември 2007

 34. 35 Профил на Хахаха
  *****
  Неутрално

  Ах, колко жалко е да си комунист

  За щастие, това малоумие никога няма да се върне повече

 35. 36 Профил на Hunter
  *****
  Неутрално

  Кой знае дали нияма да се върне. Като гледам какви идиоти има, дето все блеят колко било хубаво при социализма и бай Тошо. Ама имам една идея, да им одтделят една област - например Монтана и да си правят комунизъма и социализъма, ама незнам дали ще остане някой вътре

 36. 37 Профил на master
  *****
  Любопитно

  Само Иван Костов. Аз обаче продължавам да питам , след като държавата е била пред фалит, откъде е имало пари за всички дейности и развитие на градовете.Тук 4ета и ме заболя главата, тая банка дала на бюджета, другата банка и тя.Е нали е фалирала тая държава.

 37. 38 Профил на master
  *****
  Любопитно

  И понеже 4ета внимателно статиите от на4алото се питам о6те,БВТБ изплаща външия дълг до един момент, после дава пари на бюджета-откъде тия пари бе, нали се беха свършили.

 38. 39 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Само Ваньо.Аз да Ви кажа сега истината:Комунизма немаше да падне ако немаше такива хора като Дойнов.Професора Попов по машиностроене му казва да не строи тежки заводи, а той тъпунгера строи.Значи както се казва новите лакоми комунисти изучили се в Западна Европа и видели що е капитализъм провалиха комунизма.

 39. 40 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Хора пи6ете бе. Но стига ще се заяждали и мислете с тъпите глави.

  Само Ваньо и ДСБ.

 40. 41 Профил на David
  *****
  Гневно

  Даваите ругаите против
  социализма,малоумници жалки,само дето то4но социализма изхранваше много от вас и вашите бащи.
  Комунистите може да са допуснали 1000 грешки и да са извършили много престъпления,но през 40 годишното си оправление,малко от вас можаха да се опла4ат 4е бащите им или дедите им ровят по скапаните кофи за боклук за да могат да се изхранят още ден поне,държавата вървеше де що годе добре,имаше работа за всеки,образованието беше на високо ниво,а народа не лееше кървави сълзи от мизерия.
  Храни ку4е да те лае,колко е просто нали,лицемери нагли.
  И нека на болните на тема комунизъм им стане ясно 4е АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ.

 41. 42 Профил на Я сега "Иванов"
  *****
  Неутрално

  си напиши името и адреса

 42. 43 Профил на Don Kihot
  *****
  Неутрално

  Другарю, не мога да повярвам, че още има такива като тебе. След всяка от статиите, в които се посочват конректни цифри и факти, ти отговаряш "и какво от това?!". Какво трябва да ти се сложи пред физиономията, за да признаеш, че системата едва е дишала? Ти чувал ли си за нормална държава, в която властта краде от спестяванията на хората, за да си покрива фалитите? Те самите комунисти са се чувствали неловко за това, което са вършели и и съвсем естествено са го криели, ама то е нямало нужда, след като продължава да има такива като другаря. И те много добре са знаели, че ще им се размине, щото другарят е представителна извадка за интелектуалното и нравствено състояние на населението.
  Малоунмико, голямата разлика между тогава и днес е, че сега имаш поне някаква информация какво се случва и можеш да правиш избор. Ако не ти харесва, гласуваш за друг, в крайна сметка можеш да се махнеш. Ама комунистическите тъпоглавци не искат и не искат да го осъзнаят.

 43. 44 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Само Ваньо. Което си е истина си е истина. Тато може да е комунист, но основната му цел е била да избави България от мизерията. И за 45 година Той постига тази цел макар и с много грешки и бой.Във всеки град и село по няколко завода и цех, всеки град асфалтиран и с нови блокове макар и панелки.Вие знаете ли колко пари са това. Ето ве4е 20 год ни управляват демократи има 8млрд резерв и ни6то не се строи.Хората мизеруват и бегят навънка. Е при тези условия нема кой да заобича българският капитализъм. Но да дадем за пример Турция, която в капиталистически условия получи 20 млрд. долара за да не фалира.Мексико също така я спасиха.С една дума всичко е политика

 44. 45 Профил на До Давид
  *****
  Неутрално

  Давиде, ти си нагъл. Откъде накъде, кратуно такава, баща ми ще дължи хляба си на комунизма и шайката селски бандити отгоре. Ами, ако случайно баща ми, твоя и на всички други смятат, че имат способности за повече?
  Сега поне могат да напуснат територията, ако им писне такива като тебе да определят бъдещето. Малоумник.

 45. 46 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Абе, малоумник, къде видя ОКУПАТОР в България след 9.9.1944 бе?!" - имаше окупационни руски войски. Последният руски войник напуска България през 1956 г.

 46. 47 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Ха дойдохме си на думата-значи икономиката не работела, пари нема, а ДСК пълна със спестявания на народа. Как става това бе хора.Спестявания има там където работи икономиката макар и със заеми. Пак повтарям аз съм на 29год. и не мога да си купя жилище, докато на6те на 30год.ве4е дигнали първия етаж и почвали втория и то на село.Чичо ми и той на 35 години ве4е е издигнал цяла прогимназия за живеене.Тия къщи са се вдигали с пари а не с трици. Мислетее хора,мислете?!?

 47. 48 Профил на Случаен наблюдател
  *****
  Неутрално

  Спомнете си колко "добре" бяхме 89 и 90 г. - празни магазини и опашки по 1-2 км. за бензин. Но се подлъгахме да сваляме Луканов, та отървахме БКП от отговорност.След това обраха каймака /масова приватизация + банки/, Костов свърши мръсната работа и бандата се върна на бял кон, та и до днес. Те непрекъснато се клонират /метаморфозата Бойко Б./ и вечно ще ни дерат кожите.Та да поговорим за Доган, В. Божков, Гергови, Баневи, Барбукови, братя Диневи и Вълчеви,на Дума и ВВТ великия собственик /забравих му името/, Гестапото и т.н., рояк известни и не толкова "бизнесмени" , масони, тампелиери, мутри ...... , които приватизираха БГ и фактически ни управляват.

 48. 49 Профил на  Таско
  *****
  Разстроено

  Истината беше такава:
  Работехме много и събота и неделя по-някога
  Цените бяха по -ниски, но и заплатите бяха ниски
  Хората на културата взимаха добри пари, беше престижно да си актьор, писател, певец, художник.
  Стоките бяха народни, само в Кореком нямаше дефицит, обаче доларите вървяха 1 към 4 по трънския курс.
  Завиждахме на сърбите за Трите гонга - едно свободна предаване, сега не им завиждам защото ние сме в ЕС а те не.

  Мога да продължа още но не виждам смисъл, както и не виждам смисъл от тази статия. Просто връщане назад към кумонизма няма.

 49. 50 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Ало отворените, 6то не пи6ете. Май Ви затапих- това е то да си мастер по икономика и да мисли6. Държавата е фалирала, защото Тато не е спестявал парите, а е продължавал да строи и вдига доходите на хората, защото тогава макрорамката го е позволявала. А сега ходим жадни и гладни,а в бюджета 8 млрд лв., пътища лоши, нема заводи нови капиталистически, с които да се хвали демокрацията. Същото положение както е било преди 1944г.

 50. 51 Профил на др.Иванов
  *****
  Неутрално

  http://youtube.com/watch?v=n7qxobuhd8s
  Дон Кихоте, един ти е дал за пример мексико и Турция, аз ще прибявя Аржентина, Бразилия и още десетки капиталистически държави в Азия, Африка и Южна Америка. А за избора си прав, хората видяха как управлява Костов и напълно информирано го пратиха в историята.
  Миша прав си, аз лично го изгоних пследния руснак.
  от до Давид, той бащати безспорно смята, че е заслужавал много повече.Намо човек живял при тошо дето да не смята така. За съжаление и половината от това което е получил не го е изработил. Ако не бях аз да бъхтам по плажовете и при комунизма щяхте да ровите из кофите.
  И да си припомним:
  http://youtube.com/watch?v=n7qxobuhd8s

 51. 52 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Таско, истината е такава: в момента също се работи събота и неделя и то по 12 часа без никой да ти ги плаща. Ти за какво мисли6 4е идват тука да инвестират. От 4 год. ходя по интервюта и все това питат-събота работите ли, аз казвам да ама само ако ми се плаща. И после никой не се обажда.Колегите от бившата ми работа бачкат по 220 часа на месец за 500лв в София, като по закон нормата е 172 часа.
  Пък и аз не искам да се връща комунизма. Той е за мързеливите хора, които ги е имало и преди и сега.

 52. 53 Профил на Glarus- New England
  *****
  Неутрално

  David,прав си,ама не съвсем.
  Ако погледнем в по-голям план, нали деградирането на ком. режим доведе до тази развръзка (т.е. кофите). Ако режима беше прогресивен мислиш ли щеше да стигне до банкрут. Нямаше друга алтернатива. Затова другарите промениха режима с нов за да си запазят господстовото и да останат отново на власт, съответно материално да се облагодетелстват.
  Даже да погледнеш от моралната страна, нали сегашните мутри са "златната младеж" на баи Тошо. С какви ценности е израстнала тази "златна младеж", а...! ?
  Нима мислиш, че народа беше този които изигра решаващата роля за тази промяна?

 53. 54 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Що се касае за управлението на Ваньо спор няма. Той е реформаторът, който въведе излишъка при съсипана икономика и крадливи партийци като БОжков,Бъки,Надка,Йордан Цонев, оня с агнешките глави. Вината на Ваньо, е че не ги натири веднага в затвора, защотро не знае6е как да натисне тайните слуби да притиснат горопосо4ените лица. То е като в бившата ми фирма, където шефа не знае6е кво става в произвофдството и делигираните началници ни "ебаваха" както си искаха.

 54. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 55. 56 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  При първия материал от поредицата имаше 300 различни мнения, които намаляваха всеки ден за да стигнат до 43 тук. Даже и тези, които търсеха някаква сензация за "фалитите" на комунизма явно са разочаровани.

  Дори и повтарящата се реклама за автора в края на всеки материал не помогна да се избегне общата апатия.

  Не е ли това най-очевидната оценка за поредния опит за манипулация?


 56. 57 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Аз питам и отговор не искам: При Костовото управление държавата фалира ли, стабилизира ли се,сплаши ли мутрите. То след криза на4алото е търудно, но само Костов единствен успя да оправи нещата и то за две години.Ама вие кво си мислите бе, че ако работеха пове4е от фирмите Костов никога нема6е да ги продаде на безценица.

 57. 58 Профил на др до master
  *****
  Неутрално

  Мастер, да те светна нещо. Работих 8 календарни месеца в прооизводството, през 1979 -80 г. Като си взимах книжката ми нанесоха 5 месеца и 17-18 дни трудов стаж. Всичко останало беше самоотлъчки/като не отидеш без причина на работа/ и закъснения. И нито веднъж не са ми забавили заплатата и с 1 ден. Отидох на морето и като се върнах октомври да си оправя книжката бригадира още като ме вида каза: Хайде утре те чакаме на работа. Даже не ми се скара, че ги бях зарязал за близо 5 месеца, без предупреждение и без разрешение. Ти сега ми говориш за някакви съботи. Ами не ходи бе, нали сега е по хубаво. Ще ти платят,, шефа и щерката можи да ти предложи само и само да кандисаш да работиш. Поне при Тошо така мислихме за капитализма. И на ъгъла на улицата знааехме, че има едни купчини с пари, трябват ли ти отиваш и си взимаш. А сега ни набутаха някакво менте, дето трябва да работиш за да ядеш.

 58. 59 Профил на Elitsa
  *****
  Неутрално

  Давид, моето семейство се изхранва много по-добре сега, отколкото през социализма. Може нещата да не са перфектни, най-меко казано, но, ако си инициативен и работлив, можеш да постигнещ нещо. Ако през тия 45 години бяхме градили нормална демократи4на държава, нямаще да се налага да наваксваме . Това, което страни като Гърция и Турция са пеживели през 50те и 60те години, ние го преживяваме сега. Още поне 20-30 години ще ни бъдат нужни да осъзнаем как се прави бизнес например. Така например моят баща щеше да е имал практика от 30 години, а не терърва да запо4ва да се у4и на 40 години. Според мен тия 45 години не са нищо друго, освен загубено време за поне 2 поколения. Теб те боли, защото тогава обядът беше еднакъв за вси4ки, но това не е нормално дори и по природните закони. Добре дошъл в реалността - работиш, ядеш; не работищ, не ядеш. Да не говорим колко хора познавам - прави мъже на по 45 години висят по кръ4мите и се хранят от пенсиите не майките си, не защото няма работа, а защото така са си свикнали. Истината е, 4е много пенсионери мизеруват, но това е е цена, която трябваше да платим отново заради предишния режим и събитията през 1996-7 година.

 59. 60 Профил на DAVID
  *****
  Неутрално

  С теб Елитса мога да се съглася в много отношения,забелязвам 4е си културен 4овек,но не и с тези олумпели по форумите които на всяка цена искат да изкарат социализма,самата Сатана,а капитализма дар небесен,не съм съгласен с тях.Но имаите предвид 4е демокрацията също има много дефекти които тепърва ще бъдат доизяснявани.

 60. 61 Профил на Убитак
  *****
  Неутрално

  Е какво да говориш... Като чета коментарите, разбирам изтърканата фраза "Всеки народ си заслужава политиците".
  Българинът май бърка избора от коя партия да е, с избора от кой отбор да е.
  Само че разликата е огромна.
  Ако си истенски фен, подкрепяш отбора в най-трудните му моменти, дори когато футболистите правят глупости.
  Ако си ГРАЖДАНИН, твой дълг е да прецениш дали политиците от партията, за която ще гласуваш не са глупави и крадливи.
  Явно на хората им е трудно да си признаят че са сбъркали и продължават да упорстват.

  ЕЕей .. селяци, не е срамно бе.. не е срамно... лъгали са ви, добре.. ама що продължавате за тях бе?

 61. 62 Профил на 789
  *****
  Неутрално

  Елитца много се радвам че си мислиш че твойто семейство е мерило за Бьлгария. Сьщо се радвам че си завьршен социялист верен на принципа - работиш ядеш . Сьдейки по постинга ти (може да не сьм прав) - в твоя случай това може да се преведе - работиш за моя татко ям

 62. 63 Профил на 1000
  *****
  Неутрално

  Иначе статите за икономиката на социялизма са пьлен тьпизьм - целта на всички тези процеси беше да се докаже колко лош е бил старото управлвние - така и нишо не се доказа - а през това време се крадеше здраво от уж нищото дето го нямало. Сега след 20 години ни се казва - ами требе да чакате още 30 за да се научите да правите бизнес. Глупости на тьркалета.

 63. 64 Профил на П.Г.Удхаус
  *****
  Неутрално

  Като гледам дискусията много вяло тече и затова ще ви припомня един стар виц тип"Златната решетка".Преди 20г на българо-гръцката граница се срещат две кучета.Българското яко и охранено,а гръцкото хилаво и мършаво.Спрели да поговорят.Гръцкото куче казало:"Бягам в България защото тук гладувам ,всички пестят ,няма живот.Ами ти защо си тръгнало в Гърция,виж колко си силно и охранено?"Българското куче отговорило:"Така е ,но не ми дават да лая,а на мен ми се лае!!"Като гледам сега и ние като кучетата имаме свобода да лаем по форуми и площади,много свободно време,но сме доста измършавяли!!Но докато ние лаем един срещу друг,животът си тече,"преходът "продължава и се повтаря същата ситуация описана от автора-ОБЕЩАНИЯ И ОТЧЕТИ ИМА,НО РЕАЛНО СВЪРШЕНА РАБОТА И ПАРИ В БЮЖЕТА НЯМА!!

 64. 65 Профил на 2000
  *****
  Неутрално

  Истината е, 4е много пенсионери мизеруват, но това е е цена, която трябваше да платим отново заради предишния режим и събитията през 1996-7 година
  Пожелавам ти като навлезеш в пенсионна вьзраст и бизнеса на баща ти е фалирал някой да се изкаже че това е необходимо зло

 65. 66 Профил на master
  *****
  Неутрално

  кво правите бе хора, разбрахте ли 4е комунизма не е фалирал,

 66. 67 Профил на master
  *****
  Неутрално

  Общото сравнение в ефективността между планова и пазарна икономика е възможно и то е с ясен извод. Между впрочем, такъв анализ има в учебниците по обща икономическа теория, преподавана в западните университети, и направен напълно безпристрастно. Там обаче се отнасят с уважение към идеята за „социализъм” като просто доказват защо тя не е по-добра от капиталистическата. А не като тук – отричане заради самата дума.

 67. 68 Профил на до Удхаус
  *****
  Неутрално

  Да, приятелю, но сега гръцкото куче хем лае, хем е доста по-охранено от българското, което хем му е писнало да лае, хем е по-мършаво и отпреди.

  И вероятно това е защото комунистчетата знаят предимно да лаят, но когато трябва да търсят нещо за ядене, разчитат на балъците да им го намерят...ма вече няма, нямаааа...

 68. 69 Профил на До 1000 , 789 и други другари...
  *****
  Разстроено

  Как не разбрахте , че управлението на държавата никак не е проста работа.А пълни простаци са ни управлявали.С гол ентусиазъм в началото България е вървяла "относително" добре.Документите обаче показват колко лесно къщичката от карти се разпада. Някой по горе пише за новопостроените къщи по селата. Ами те се строяха както при родово - общинния строй- днес леем плоча на Иван, утре той идва да помага при мен.Колко откраднат цимент се е излял- господ знае.Това бяха кражбите - отмъщение.Те не ни плащат,ние не работим! Ще ми говори гордо за стачки ГЕРОЯТ ДР.Пълен глупак- цялата държава беше в перманентна стачка.Сега дефицита е забравен.За голяма част от българите основния дефицит са парите,ама такова разсипничество и кражба не съм могъл да си представя.Да бъркаш в спестяванията на хората, за да си оправяш икономическите безумия.Трудно е да си представи човек накуп толкова безобразия .Бойлери, които се пробиват, печка Раховец- с връзки, Москвич- българска или руска сглобка-според каприза на българина - всичко това -поток, не, водопад от дефектни боклуци, които се добиваха с толкова лишения и чакане, без никаква лихва от мототехника, или незнамкаква си банка , която ти дава лихвоточки за бъдещия панел!!!!Ей, БЪЛГАРИНО! Стига с тази къса памет. Зелето и свинското през зимата не са достатъчни за нормален живот. Повечето от нас дори не си представят, какво значи нормално съществуване и ми говорят за "колко хубаво сме си живяли преди 18 вече години".Стига вече!

 69. 70 Профил на На Вашето внимание
  *****
  Неутрално

  Dreben Pazar v masov magazin s dneshna data v South Tirol:

  kupih 500 grama biskviti za 1 Evro, 10 iaica za 1 Evro, domateno pure - 400 grama za 39 centa, 4 shokolada za 35 centa, zahar za 60 centa 1 kg.

 70. 71 Профил на На Вашето внимание
  *****
  Неутрално

  Dreben Pazar v masov magazin s dneshna data v South Tirol:

  kupih 500 grama biskviti za 1 Evro, 10 iaica za 1 Evro, domateno pure - 400 grama za 39 centa, 4 shokolada za 35 centa, zahar za 60 centa 1 kg.

 71. 72 Профил на 2000
  *****
  Неутрално

  Анонимен - ти друга простотия не можа ли да измислиш. Аз лично сам си много ок - но сьм навьн и виждам какво е в Бьлгария когато се врьщам. Та мойто момче понеже имам малко пипе в главата мога да сравня някой неща - не като тебе да крякам лозунги - това било черно другото бело. Виждам много добре че 20 години след 89 нищо не е оправено и гледам тьпаци като теб и автора да хвьрлят вината вьрху Тошо. Вземи малко и помисли преди да пишеш - имаше много неща които не бяха наред - но имаше и много други които си бяха ок - така че ако не си ограничен колкото си ще седнеш и ще помислиш за да дадеш някаква обективна оценка.

 72. 73 Профил на Малко предистория
  *****
  Неутрално
 73. 74 Профил на до 2000
  *****
  Неутрално

  Какъвто Тошо, такива и наследниците /синове и внуци, но по образовани и още по-крадливи/. А за останалите: след 45г. полиране на мозъци, кой да ги замести. Мислил съм за имигрантите, но те няма да си развалят рахата за тези , които им викаха "врагове на народа, фашисти и т.н.".

 74. 75 Профил на До master, номера, и други подобни другари
  *****
  Неутрално

  Или сте платени комсоциалистически лекета или сте пълни глупаци, защото само това че хората продължаваха и продължават да работят е спасило България. Всичките други тъпи разсъждения си ги сложете в з....ка.

 75. 76 Профил на Justice
  *****
  Неутрално

  Ако се направи един елементарен анализ на някои неща около статията ще се види следното: Статията е прочетена от 4 115 души, постинги са пратили 73 души, т.е. около 1.8 % от всички читатели. Аз не съм специалист, но интересно ще бъде да се намеси някой психолог и да анализира писаниците отдолу. Също така е много интересно какви са тези 1.8 % от читателите, които си изливат "познанията" и спомените? Предполагам, че може да се оформи една добра дисертация, в която да се намерят отговорите на много въпроси за народопсихологията на една нация и свързаните с нея потенциал за прогрес или за мизеруване.

 76. 77 Профил на Ненормален българин
  *****
  Гневно

  Нормалният човек, като го ухапе комар, се пресяга и му смачква физиономията. Само българина може да го уберат до шушка и пак да гласува за изедниците си. Замисляли ли сте се защо тези "новини" са с давност от 20(ДВАДЕСЕТ) години? Ами за да не ги съдите и да ви яхат отново бе загубеняци такива. Хай да ви е честито!

 77. 78 Профил на др.до 69 и 70
  *****
  Неутрално

  Ами нали това ви казвам - вие окрадохте държавата/и аз помагах, според възможностите си/ Вие. Питайте родителите си които са строили и ще видите, че не знаят цените на материалите, всичко се крадеше. Но фактът е факт. Къщите са си налице. Те са си наши. Образованието ни е в дипломите, които показваме за да ни назначат на работа по целия свят. Страшно трудно е да се управляват и 10 човека, какво остава за малка държава в студената война. Държава 3 пъти обявявана от Обществото на народите за агресор.
  Освен това, никой тук не е говорил колко е било хубаво тогава. Аз поне писах, че статията е пълна с глупости и не е било така, както много тук си представят. Не че тогава е било по-хубаво от сега. Ние хванахме по най-грешния път. И за това не можем да виним Тошо, както не можем да виним хан Аспарух, че не ни е уредил с нефт и злато. Тошо си е за тогава. но магариите след него са си за тези дето ги правиха. Той не им е виновен.
  До този с яйцата. Да такива са цените. Но ако си германец на добра заплата не купуваш от там, а от магазини, които отговарят на положението ти. И отиваш на пазар, след като си платил 800 евро за апартамента и още около 400 евро разходи за колата/данъци, застраховки, паркинги, глоби и т.н./. Не слагам амортизацията, която е между 300 евро за по-бедните, които ги сменят на 5-6 години и 2000 евро на месец за богатите, които трябва да ги сменят на година, година и половина. И в един момент получавате с жена ти 10 хил.евро, при отлични работи/ако и двамата работите ще ви обрънзат с допълнителен данък/, а на края на месеца теглите кредити от картите, защото всичко е издухано.

 78. 79 Профил на отговор
  *****
  Неутрално

  Защото беше много хубаво, затова бягаха все от нас към тях, с риск да ги застрелят. Даже гръц. политем. след хунтата масово се изнесоха. А 90г. без да знаят какво ни чака и 600 000 от нашите ги последваха. И това не бяха цигани...

 79. 80 Профил на до. др
  *****
  Неутрално

  Няма нищо чудно, че когато си 45г. назад и 20г. встрани, тамошните просяци имат по-голям стандарт от 3/4 от БГ народ.Не трябва да се разсъжава какво хубаво е направено по време на соц., а какво хубаво щяхме да сме постигнали, ако имахме демокр.както другите - 63 г. Хората от руините направиха държави за прилично живеене, а ние през това време правихме ТКЗС - та.

 80. 81 Профил на 2000
  *****
  Неутрално

  Анонимчо то секи постинг ти е по тьп от другия - сега Костов и Филип Димитров какво точно - внук на Тошо ли го броиш. Тва за емигрантите оправящи Бьлгария па си е вица на деня Каде щяхме да сме ако бяхме градили демокрацията - народа си има поговорката - ако баба ми носеше гащи и т.н. Можеше да сме като Сьрбия, можеше като Гьрция която до 85 не беше цьфнала и вьрзана може като Турция а па може и като Словения (ама това па е е малко вероятно). Така че тези разсьждения са безмислени. Вьпроса е че статията и поредицата са пьлни ала бала и то с 20 годишно закьснение - препечатват един порьчков процес който така или иначе нищо не доказа и Бай Тошо си го пратиха в кьщи

 81. 82 Профил на До 81
  *****
  Неутрално

  Какво да кажем за фамилиите на Живкова, Станишев, Велчев и т.н?

 82. 83 Профил на др
  *****
  Неутрално

  Да не забравяме
  http://youtube.com/watch?v=n7qxobuhd8s
  Истината е проста. СДС се издъни, и за да оправдае неспособноста си да свърши нещо започна да действа като комунистите, но без техния талант. Първите седмици след десети се публикува едно изследване, че само 14-15 % подкрепят стария режим. Демократите, подбрани от кол и въже, така смаяха с простотията си всички, че хората гласухава пак за БСП.След това Фильо и т.н. до Костов. когато и той отде в историята, започна едно чудене защо така става. И вместо да видят сабствената си некадърност, СДС/ДСБ решиха, че народа е много прост и нещо се е подлъгал. Решиха, че неосъзнатите гласоподаватели имат носталгия по миналото, но не си зададоха въпроса защо не гласуват за БКП,а за царя. Значи тези простаци си мислят, че при тошо беше хубаво и затова ни изритаха на бунището. Не бе ливади, изритаха ви защото чеп за зеле не става от вас. Не ща да ви видя. 750 лиценза ми натресохте изроди мръсни. За три години наемах магазин и не можех за две и половина да ги регистрирам. На морето, където сезона е 6 месеца, никой нямаше лиценз за алкохол и цигари, защото се вадеше за повече от година. И една трета от печалбата отиваше при братовчедите, дето обикаляха с кочаните. Всичко пропищя от тях. Не за царя, за калпака му щах да гласувам. Тошо не ме изгони в чужбина, Костов ме изгони. Не издържах когато в 9 часа ми влезе в едно от заведенията банда от 4 парчета, стопанска, ХЕИ,защити на потребители. До 12 ги изритах без нищо да намерят и да им дам, и не си бях изпил кафето, към 12,30 налетя нова шайка от 4 гювечари. И това беше всеки ден. Ако продаваш детски дрехи и минеш на дамско бельо трябваше да направиш нова регистрация, включително да извадиш разрешително за строителство, защото смяната на стоката се водеше преустройство на обекта. Но самовлюбените глупаци мислеха, че като "разяснят" на простия народ какво било при Тошо или Виденов и всичко беж да гласува за Костов. Не ме интересува даже колко е крал, макар че продаде вариетето в Сл.бряг за 30 хил марки, колкото една гарсониера в Младост. Интересува ме да ми покажете две тухли една върху друга и да кажете: "ей това Костов го направи." Но той не направи нищо и затова сега лакеите му дъвчат кокалите на Тошо. Да се осъзнае народа.
  "Ама вие не гласувате за Костов, защото мислите , че преди беше по-хубаво" Не бе идиоти, не гласуваме за него, защото го познаваме.

 83. 84 Профил на 2000
  *****
  Неутрално

  Хе хе ти и Велчев ако го броиш за комунист Да не е спал баща ти навремето да беше поокрал някоя социялистическа фирма па сега щеше и ти да имаш развит бизнес. Разясни си сам на себе си с кого си - с капитала или с социяла - тя твойта манджа с грозде - хем социялизьм нещеш хем капиталиста Велчев нв харесваш. 83 недей така че ще те обявят за комунист и ДС кадьр

 84. 85 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  По повод на интернет връзката към видеото с Тодор Живков:

  Днес, като го слушам, изводът за мен е следният - далече е бил нашият Пръв тогавашен шеф от днешната истина, макар че през ония времена това, което той си позволяваше да прави и да говори, беше много по-разумно и далновидно от руските пълни глупости. Аз лично няколко пъти съм заспивал, опитвайки се да прочета някаква тогавашна книжка на Горбачов. Там нямаше нищо - само вода. Тогава, обаче, аз се опитвах да намеря причината в себе си - мислех си, че, бидейки уморен и след работа, аз нещо съм пропуснал или не съм бил разбрал - и пак отварях книжката. Нищо не ставаше. Днес вече е много по-лесно - след протеклите от тогава събития, ние много добре знаем, че Горбачов е бил 100 пъти по-далече от истината и спокойно можем да кажем, че в сравнение с нашия той е като папуас пред Нобелов лауреат.

  Но, това е било все пак доста отдавна, а времето си върви и ... истината се развива заедно с него. Ето как днес изглежда тя за някои от нас:

  ПЪРВО – малко връщане назад към историята:

  ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ЗАЩО КАТАСТРОФИРА СОЦИАЛИЗМЪТ

  Цитат:
  Маркс беше избрал работническата класа не защото това са били “хората, които са работили на машините във фабриките”, а защото това са били “хората, които били носители и реализатори на прогреса в обществото”. По негово време, не сега. С течението на времето към днешните дни, обаче, “носители и реализатори на обществения прогрес” постепенно са станали хората от друга прослойка на обществото, като работниците постепенно са престанали да бъдат такива. По този начин - във време на движение - “двигателната сила” на обществото се е преместила спрямо политически организирания “център на тежестта” в неговата система. В нашето общество това не беше разбрано навреме.

  Нещо повече, то не е разбрано и досега.

  Какво става в динамично развиващи се обществени системи, чието управление не е разбрало и не се е съобразило с получилото се във време на движение постепенно изместване на “двигателната сила” спрямо “центъра на тежестта” на системата?

  Те се преобръщат.

  Това е, което ни се случи. В този механизъм се съдържа и обяснението първо, защо катастрофата беше изненадващо внезапна и второ, защо по време на катастрофата нищо не можа да бъде нито предсказано, нито избягнато, нито дори - омекотено. Да не говорим въобще, че то е трябвало да бъде спряно или предотвратено. Управлението на обществото по онова време съвсем не можеше да отчита и да се съобразява с развитието на силите, от които пряко зависеше подобряването или влошаването на неговото състояние. Да не говорим изобщо, че то трябваше да ги контролира и манипулира.

  То просто не знаеше за тях.

  Когато неадекватносттта на управлението е обезпечена, внезапната тежка катастрофа е неизбежна. А дали при опитите за нейното предотвратяване в последния възможен момент страхливо и безпросветно глупаво ще се натискат спирачките или рисковано или безакълно необразовано ще се върти кормилото (ние добре знаем в кои години как се управляваше) е без никакво значение. Резултатът е един същ и в двата случая и той е този, който ни се случи.

  Ама, няма никакво значение, че тоя бил такъв, а пък оня бил онакъв. Например, Горбачов – смотан “конник без глава”, а пък Яковлев – скрит “агент за влияние”. Или Рейгън –“неадекватен бутафорко”, а Кейси – “патологичен диверсант”. Може и да има нещо верно във всичко това, но, какво толкова?

  Субективните характеристики на този или онзи, като и действията и диверсиите на разузнавачите, не биха били чак толкова решаващо съществени, ако източноевропейското социалистическо общество беше по-далновидно управлявано в реално съответствие със своите истински вътрешни сили и възможности и беше по-правилно организирано спрямо обществените прослойки, които наистина знаеха как и можеха да го движат напред.
  Край на цитата.

  ВТОРО – един кратък поглед в бъдещето:

  ОТГОВОР НА ВЪПРОСА КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ НОВИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ

  Цитат:
  Днешното българско общество и българската държава, както впрочем, и целият източно и западно европейски социализъм изобщо, ще бъдат спасени и поведени към бъдещето само от онази обществено-политическа сила, ако такава се намери въобще, която успее да разбере и да се съобрази с новото разположение и развитие на двигателните сили в обществото, което в момента извършва нов качествен скок в своето еволюционно развитие, преминавайки от епохата на механизация и революционно подобряване на ефективността на физическия труд на хората в епохата на компютеризация и революционно подобряване на ефективността на техния умствен труд.

  В последното е коренът на бъдещето и изворът на силата за неговото развитие и всеки, който иска да управлява и да води движението на обществото напред, трябва да съобразява и да изхожда именно от това:
  - механизацията е изчерпала своято роля още в края на миналия век,
  - компютеризацията е тази, която е започнала да движи нещата и ще ги движи през следващия век .
  Тези дейности, обаче, се развиват в коренно различни обществени прослойки и тяхното съдържание, връзка и отношение към общественото развитие са съвършено други.

  С други думи – силата на работническата класа отдавна е изчерпана – завършила е и нейната обществена роля. Много поздрави на дядо Маркс, но от неговата идея трябва да остане само съдържанието, а не формата. Друг е днес двигателят на общественото развитие. Съответно на това - друга е днес обществената сила, която е носител на прогреса и като следствие на това са необходими и обществени, държавни и организационно-политическ промени, отчитащи и съобразяващи се с този нов вид двигателна сила.

  Защото това е ново стъпало в развитието на човешката цивилизация.
  Край на цитата.

  Е, и ако БСП не може да се съобрази с новите, коренно-различни за нейното мислене обществени изменения, тя ще си отиде. Дали ще се разпадне или не, е друг въпрос и неговият отговор, всъщност, е без особено значение. Важното е дали БСП ще успее да промени мисленето си.

  Аз лично в разцепването на БСП никога не съм вярвал, но съм твърде умерен оптимист по отношение на смяната на нейното мислене. Ндеждата си отива последна, разбира се.
 85. 86 Профил на Бюджет
  *****
  Неутрално

  Правители си сметка господа и другари,че тази кражба от хляба на наорда е винаги била тайна и узаконявана с тайни закони.
  И кой го е правил всичко това??Другарите които са сега на власт и техните последователи.Членовете на Столетницата,
  преименували са от БКП на БСП.Преоблякъл се Илия,погледнал се пак с тия.Неразбират
  ли тези дето са в кръчмата,кафенето на улицата,в трамвая и на всякъде,че отново ни водят към разруха,крах,банкрут.С влеза
  нето в ЕС може би малко се е отзалечил момента на банкрута,но общо взето се дви
  жим уверено към него.Помощите на ЕС тряб-
  ва да бъдат отчитани,но ние си мислим,че ще ги минем и този път.Достатъчно е един път да ги зилъжем,да ни хванат и до тук.
  ЕС не може да иска сваляне на правителството.Това не е негов приоритет.
  Днешните го знаят и мислят че ще могат безкрайно.Уви!Като ни затворят кранчетосами ще клекнат или ще избягат като тези 2 мил.дето са избягали за 18 год.Трябва да отидат на Луната та белким се скрият.Дано дойде някога правителство да им иска отговорност чрез СЪД и закон.
  Така повече не може да продължава.Омръз-
  на ми с обяснения като тези на Миков,Пири
  нски,Първанов.

 86. 87 Профил на Айде бе ай би ем
  *****
  Неутрално

  няма нужда да се криеш зад анонимността..след като си решил да изнасяш лекции по форумите,разясни малко и за мотива,който те тласка към това ти начинание,хората като видят умни приказки винаги имат едно наум..щото инстиктивно усещат че тоя който се крие обикновено няма добри намерения..

 87. 88 Профил на ivo
  *****
  Весело

  Znaite li kvo ot deset godini sam izvan Bg,i siaka6 4ovek tuk na zapad ne misli za drugo osven za semeistvoto da otide na po4ivka i kakva po hubava parjolka s vinze da hapne,ia gi zaebavaite teia istorii i politiki i si gledaite jivota i stomaha dobre .hapvaite piivaite i si karaite gotinnite koli pak koi kak kakvo i za kvo gi ostavete v Bulgaria..aide kasmet i nazdrave

 88. 89 Профил на Редовен читател на "Дневник"
  *****
  Неутрално

  Удивителното е, че един сериозен вестник като "Дневник" има такава невежа публика, както проличава от форума на вестника. Сигурно този форум се рекрутира от студентите от УНСС, където още работят майсторите по натрупването на вътрешния дълг като Румен Гечев, например.

 89. 90 Профил на Elitsa
  *****
  Неутрално

  До Давид - съгласна съм, 4е много неща трябва да се осмислят, преди да се даде еднозна4на оценка...

  Колкото до 2000... много умно, но баща ми не ме издържа от много години насам... Просто дадох баща си за пример: 4овек, който е инициативен и способен, и могъл да постигне много пове4е, както и много други; да не говорим за дядо ми, който е имал 4астен бизнес преди '45 и след това 40 годни трябваше да роботи във фабрика, след като вси4ко му беше отнето и най-накрая по4ина от задушаване от вси4ки мръсотии, които трябваше да диша. Ами това да не би да не е загубен живот?

  Не разбирам защо за някои хора заявдането е единствения на4ин, по който могат да спорят... Изобщо, за тях жави принципа, ако не си на моето мнение, зна4и си глупак, мързелив, баща ти те издържа и т.н. Моля ви се, имайте малко достойнство и нормално 4ожешко поведение.

  Ина4е, наистина не знам как оцеляват пенсионерите, които нямат деца да им помагат материално.

 90. 91 Профил на 2000
  *****
  Неутрално

  Znachi dokolkoto razbrach i vie kato jertvi na komunizma ste ysetili restituciata i posle chastnia busness e razcaftial Nishto che fabrikata na diado ti moje da e bila ceh s 2 takachni machini sled 50 godini moje da se e restituiralo imotche v centara na niakoi grad da rechem - pa posle gledai talant i bisness razvitie.

 91. 92 Профил на Патриот
  *****
  Неутрално

  И аз казвам браво на Хр.Христов.Хората,на които много им харесва комунизъмът да си ходят или в Куба или в Северна Корея.Там ще се радват и на свободата и на глада и на всички земни радости.Ще се чувстват щастливи,че са заобиколени от себеподобни и ако оживеят да се върнати разкажат.Много ми е интересно защо показват филма на ББС по фокс лайф за смъртта на Георги Марков,на не го пуснат два три дни подред по канал 1 да го видят всички пенсионери комунисти и да се каже ясно веднаж завинаги -нашите от ДС заедно с КГБ убиха Г.Марков за да зарадват Тодорчо за рождения му ден.

 92. 93 Профил на БЛИЗНАЧКАТА
  *****
  Неутрално

  Предлагам на автора да направи следващото си изследване на тема кой ни ограби през 89-92г.Да се направи връзка с документи разбира се дали сред агентите на ДС са били всички онези по банките,които организираха и проведоха голямото ограбване на спестяванията на всички от 89,90г. и срива на финансовия сектор.

 93. 94 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До номер 87:

  Летвата е сложена високо колега и аз приемам твоите въпроси, като опити да се мушнеш под нея и скокът да ти се зачете. Защото – какво значение по отношение на съдържанието би имало, ако ти получиш своите отговори? Според мен, никакво.

  Но ти, според мен, ще определиш отношението си към съдържанието едва след като си получиш отговорите. Или, може би, бъркам и не съм преценил твоето любопитство правилно? Но, ако не бъркам, според мен, определеното по един такъв начин отношение е некоректно. Затова аз го наричам – минаване под летвата.

  Пример – приведените от мен цитати са обмисляни в периода 1985 – 1987 година и са вкарани и подредени в компютър в периода 1995 – 1997 година.

  Представяте ли си как биха се възприели тези идеи по времето на социализма? Как така работническата класа нямало да бъде първа обществена сила в ония времена? Или по времената на международния заговор и диверсиите срещу социалистите през 1997 година? Когато всички бяхме наведени надолу и принудени да гледаме в земята!

  Ето защо засега ще се въздържа от отговор на твоите въпроси – мотивация, легитимация и така нататък. Всяко нещо с времето си.

 94. 95 Профил на 2000
  *****
  Неутрално

  Патриот ти бегай в Чили да живееш по латифундий за да ти дойде акьла в главата. По ББС по добре да вземат да показват кого е очистело МИ 5 налево и надесно и колко хора е поизбила Британската империя по колонийте вместо да се занимават с Георги Марков

 95. 96 Профил на БОРИС КОЛЕВ
  *****
  Неутрално

  НА ВЪПРОСА,"ЗАЩО КАТАСТРОФИРА КОМУНИЗМА" МОЖЕ ДА СЕ ОТГОВОРИ ТАКА: ЗАЩОТО БЕШЕ СБЪРКАНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. 1.НИКОЙ НЕ ИСКА ДА БЪДЕ ИЗРАВНЯВАН С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ. - ЗАЩОТО ЕДИН СЕ РАЖДА ПО-УМЕН, ДРУГ ПО-РАБОТЕН, ТРЕТИ ПО-ЧЕСТЕН, ЧЕТВЪРТИ ПО-ДОБЪР И Т.Н. КОГАТО УМНИЯ РЪКОВОДИ,РАБОТНИЯ ПРОИЗВЕЖДА И ЧЕСТНИЯ РАЗПРЕДЕЛЯ ВИНАГИ ЩЕ ИМА РЕЗУЛТАТ.А КОГАТО С ВСИЧКО СЕ ЗАНИМАВА ПАРТИЯТА (БКП),РЕЗУЛТАТА Е НА ЛИЦЕ. 2.НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА И НЕ СТОПАНИСВА ОБЩАТА СОБСТВЕНОСТ-ДЪРЖАВНАТА.ХОРАТА КРАДЯТ ПО ПРИНУДА ИЛИ ПО ПРИРОДА, ЗАЩОТО ЧОВЕК Е АЛЧЕН.КОГАТО ДИРЕКТОРА НА ЗАВОДА КРАДЕ С КАМИОН,ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ ИЛИ РАБОТНИК ЩЕ СИ ВЗЕМЕ НЕЩО В ДЖОБА. 3.НЯМА ТАКЪВ НАРОД (ДОРИ БЪЛГАРСКИЯ) ПО ЗЕМЯТА,КОЙТО ВЕЧНО ДА БЪДЕ ЛЪГАН.КОГАТО ЧАКАШ 10-15год.ЗА ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ И ОЩЕ ТОЛКОВА ЗА АВТОМОБИЛ,ПРИ УСЛОВИЕ,ЧЕ СИ ВНЕСЪЛ 5000лв ИЛИ 1500лв В ДСК,А ПАРИТЕ ТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТРОЕЖ НА РЕЗИДЕНЦИИ И ПАРТИЙНИ ДОМОВЕ,ТОГАВА ВСЕКИ СЕ ЗАМИСЛЯ.

 96. 97 Профил на 2000
  *****
  Неутрално

  Борисе добро утро. Предполагам че преди малко си се сьбудил от 20 годишен сьн - четейки постинга ти Иначе щеше да знаеш че и при капитализма не най умния управлява и не всеки собственик е добьр стопанин. За апартаментите дето чакаш 15 години - ами плащай сега квадрата 1000 евро и то с общата площ което значи половината на кв. м - и си вземи заем за 30 години като не ти харесват 15. И като предпочиташ не плащай за партийни домове - а за джипа на поредната мутра стройтел.

 97. 98 Профил на  любопитко
  *****
  Любопитно  УЧАСТИЯ И СВЪРЗАНИ СУБЕКТИ НА ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА ЕГН 6511076310


  ЕТ ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА БУЛСТАТ 030275575 (едноличен собственик 100%)  ЕМЕРАЛД-ЕЛ ООД БУЛСТАТ 831759925 (ограничено отговорен съдружник 50%)
  ЛЮБКА ЕВЛОГИЕВА ВЛАДИМИРОВА ЕГН 5711277054 50%
  КАЛЕБО ЕООД БУЛСТАТ 121704934 (едноличен собственик 100%)
  ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА МЕТОДИЕВА ЕГН 6910307277
  ЖЕНИ СТИЛ ЕООД БУЛСТАТ 130114434 (едноличен собственик 100%)
  МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА ЕГН 4906166771
  ФОНДАЦИЯ "ТОДОР ЖИВКОВ-БЪЛГАРИЯ В НОВИЯ ВЕК" БУЛСТАТ 130248725 (Председател)  ФОНДАЦИЯ "ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА - ЗНАМЕ НА МИРА" БУЛСТАТ 121870169 (Председател)
  ИВАН АСЕНОВ ЛАЗАРОВ ЕГН 2901156484

  ТОДОР ИВАНОВ СЛАВКОВ ЕГН 7105186240
  ФОНДАЦИЯ "ДЕЦАТА И МИРЪТ" БУЛСТАТ 130439164 (член на колективен орган на управл.)
  БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ ЕГН 4804136964

  ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ПОПОВ ЕГН 5101316784

  КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА КРАУС ЕГН 5003266312
  СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ДЕЛФИЙСКИ СЪВЕТ" БУЛСТАТ 131048085 (член на УС)
  АКСИНИЯ ДОБРЕВА ДЖУРОВА ЕГН 4209186272

  АНТОНИО МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ ЕГН 6706306801

  ВЛАДИМИР СПАСОВ ИГНАТОВСКИ ЕГН 4208036940

  ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХРИСТОВ ЕГН 3804286242

  ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ХРИСТОВ ЕГН 4312206260

  ДОБРОМИР ПЕТРОВ ДОБРЕВ ЕГН 8101278782

  ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА КИТИНСКА-АДЖИЧИ ЕГН 6605065310

  МАРЕН ИГНАТОВ МОСКОВ ЕГН 6002231925

  НЕШКА СТЕФАНОВА РОБЕВА ЕГН 4605266950

  ХРИСТО КИРИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ ЕГН 5306286268
  СДРУЖЕНИЕ "ЗНАМЕ НА МИРА" БУЛСТАТ 131096681 (член на колективен орган на управл.)
  АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕЛЕВ ЕГН 4208036684

  ВЕЛИЧКА ВЕЛЯНОВА ПЕЙКОВА ЕГН 4303036978

  ДИМИТЪР КОСТОВ ЦОНЕВ ЕГН 5908306241

  ИВАН ДОНЧЕВ ЯХНАДЖИЕВ ЕГН 4803316262

  ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ЕГН 7308156760

  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ БОЖИНОВ ЕГН 5404016760

  РОСЕН ТОМОВ ХРИСТОВ ЕГН 6407256324

  РУМЕН СТОЯНОВ ГЕНКОВ ЕГН 5403037007

  СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ ЕГН 5002086764

  ТЕМЕНУГА МЕТОДИЕВА ЯНЧУЛЕВА-КУЦАРОВА ЕГН 4804196290

  ЦАНКА ИВАНОВА ЛУКАНОВА-БОНЧЕВА ЕГН 4702116693

 98. 99 Профил на Gen4o
  *****
  Неутрално

  Az sam na patriota priatel onia v Amerika zasto biat negrite be da ne sa mrasni imperialisti

 99. 100 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До 2000:

  Приличаш ми много на един мой състудент и колега. Извинявай за любопитството, ако решиш да ми отговориш, трябва ми само едносричен отговор. Ако ли не, искам само да те поздравя, независимо, че не се познаваме.

  Въпросът е - има ли нещо общо между следните три точки - твоето име, град Дряново и селекторния канал на ЕС1020. Лежат ли тези точки в една равнина?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK