Мотивите на съда за отказа да регистрира ръководството на СДС

Мотивите на съда за отказа да регистрира ръководството на СДС

© Иван ГригоровПровеждането на вътрешнопартийните избори за лидер на СДС и дейността на комисията за провеждането им са сред мотивите на съда за отказа да регистрира Мартин Димитров като лидер на партията и членовете на Националния изпълнителен съвет (НИС).


При провеждането на т.нар. вътрешнопартийни избори "анонимността е гарантирана", което обстоятелство никак не е демократично, се казва в решението. Според съдиите комисията по избора, оглавявана от Владимир Кисьов, подменя на практика върховния орган на партията – националната конференция, като участва в избора на ръководни органи. Магистратите правят извод, че незаконосъобразното формиране на НИС води до нелегитимност и на Националния съвет.


Ето и пълния текст на решението:
РЕШЕНИЕ


гр. София 09.04.2009г


В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД; Фирмено отделение, VI състав, в открито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и девета година със


Председател: Димана Йосифова


при секретаря Поля Петрова и в присъствието на Прокурора Цанков, като разгледа докладваното от съдия ЙОСИФОВА, ф,д. № 1661/97г по описа за 1997г. и за да Ge произнесе, взе предвид следното:


Производството епо реда на чл, 595 и сл. от ГТТК във вр. с чл.!7 ал.1 т.8 от Закона за политическите партии.
Образувано е по Заявление, с вх.№947/16.0 i .2009г. на Председателя на Политическа партия "Съюз на Демократичните сили"- Мартин Димитров, с което се иска вписване на настъпили промени в партията, след проведените Първи вътрешнопартийни избори и избирането на:


- МартинДимитров за Председател на партията,
-членове на Националния изпълнителен съвет/НИС/ 1.Мартин Димитров с ЕГН-председател, 2.ЦанкоЦветанов 3.ЛюбенПетров, 4 Дора
Христова 5.Тони Даскалов 6.Пламен Радонов 7.Цветан Костов 8. ВълчоЧолаков,


Иска се описване и на. промени настъпили на основание решение на Националния съвет на ПП"СДС" от 11.11.2008г за избор иа членове на Контролния съвет в състав от 8 члена сПредседател ПетърРафаилов с ЕГН, /избран от VUT-та извънредна общонационална конференция от 2б.07.2008г и вписан с регистьрно решение на СГС от24.П,2008г, съгласно чл.14 ал.2 от Устава/.
Заявено е вписване и на промени в представителството, съгласно чл.23 от регистрирания Устав на партията.


Не е заявено вписване на промени в състава на Висшия партиен орган на ПП"Съюз на демократичните сили -Националния съвет/НС/, съгласно чл.15 ал.1 и чл. 16,17 от Устава.??


Не е заявено вписване и на Владимир Кисьов, избран ог VHI-та извънредна общонационална конференция от 26.07.2008г за Председател на т.нар. Национална комисия за вътрешнопартийни избори /НКВИ/,


В съдебно заседание заявлението се поддържа от процесуалния представител на ПП "Съюз на демократичните сили " адв. Елена Маркова.


Представителят на Софийска градска прокуратура изразява становище, че са изпълнени изискванията на Закона за политическите партии и исканите промени следва да бъдат вписани.

Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства,
приема за установено следното:


Към Заявлението със вх.№947/16.01.2009г. са приложени; Извлечение от Протокол от заседанието на Националния съвет/НС/ от 04.1i,2G08r, с взето решение за определяне на дата на Първите вътрешнопартийни избори на ШГСДС7съгласно §2 ПЗР на регистрирания Устав - 14.12.2008г за първи тур и 21.12,2008г за втори тур/;Извлечение от Протокол от заседание на НС от П.11.2О08г за избор на членове на Контролния съвет/Председателя на КС е избран от националната конференция от 26'.07,2008г/;Извлечение от Протокол от заседанието на НС от 24Л1.2-008г с взети решения за утвърждаване на изборните книжа за първите вътрешнопартийни избори и Правилник за работа на НКВИ, както и Извлечение от Протокола на НС от 20.01.2009г с взети решения за избор на Главен Секретар и Председател на НИС.


В нито един от тези протоколи от заседанието на НС, като Висш партиен орган на ПП "СДС" няма отразен членски състав, начин на гласуване и. мнозинство с което са приети съответните решения, Протоколите не са представени в цялост, а като извлечения. Липсват списъци със членовете на НС и членовете на НИС със съответните им три имена ЕГН и длъжностно качество съгласно чл.16 и чл.17 за НС и чл.21 за НИС.


Поради обстоятелството, че Не е заявена за вписване промяната в състава на Националния съвет, нито като обща членска маса , нито като поименен състав, съдът не може да направи извод за състава и наличния му кворум, както и за това с какво мнозинство са приети съответните решения.


От представените протоколи от заседанията на Националния съвет/НС от ! 1.11.2008г, 24.1 i.20G8re,. както и от 29.01,2009г не става ясно е какви членове е формиран състава на НС / със членове от стария НС, формиран по реда на чл. 17 от стария Устав или със членове избирани но реда на чл. ] б и чл.17 от новия Устав на ПП СДС/.


Съгласно новорегистрирания Устав този колективен орган се изгражда бавно и твърде децентрализирано и неговите членове се избират от Националната конференция и чрез т.н.ар. вътрешнопартийни избори и съобразно изискванията на чл. 16 и чл. 17 от регистриран™ Устав на ПП "СДС". Този Висш партиен орган има изключителна компетентност по чл.15 ал.2 от Устава, поради което наличието на членски състав и мнозинство при вземане на решенията е абсолютно необходимата предпоставка при проверката, извършвана от съда относно законосъобразността /уставосъобразността/ на взетите решения и валидността на възникналите и подлежащи на вписване обстоятелства.


По повод на заявлението за вписване на промени са приложени и празни бланки/образци/?? от протокола на Общинската комисия за вътрешнопартийни избори/за първи тур за избор на Председател на ПП"СДС" и членове на НИС и за втори тур за избор на Председател на ПП "СДС" Тези образци нямат правна стойност, а само провокират поредица от неизяснени обстоятелства във връзка с т.нар. вътрешнопартийни избори и относно мястото и ролята на т.н.Национална комисия по вътрешнопартийни избори.


Приложени са и всички Протоколи от заседанието на т.н Националната комисия ло вътрешнопартийни избори /НКВИ/ с председател Владимир Кисьов, Зам.председател Здравко Зафиров и Секретар Юрий Колев, като : Протоколно решение №29/22.12.2008т за резултати от проведения балотаж на 21.12.2008г и за избора на Мартин Димитров с 4605 гласа за Председател на


ПГГСДС"; Протоколно решеиие№28/1б.12.2008г за допускане на балотаж между. Румен Христов с 1927 гласа от първия тур и. Мартин Димитров с 2878 гласа; - -Протоколно решение от №27, №26, №25, №24, №23, №22 от 16.12.2008г за обявяване на окончателните резултати за избори на членове на НИС на ПП"СДС";11ротоколно решение№21/16Л2,2008г за обявяване резултатите от гласуването за кандидатите за председател на ПП "СДС";


- Представени са и протоколни решения на ВДСВИ №14, №12. №11 от 24.11.2008-г, както и №9, №8, №6 от 18.11.2008г за допускане до участие в изборите за членове на НИС и за председател на ПГГСДС". В нито един от тези протоколи на НКВИ не са посочени членовете на комисията и дали при вземането на решенията е имало необходимото мнозинство. Протоколите не са подписани от членовете на комисията, които са 8 броя съгласно чл.ЗО ал.1 от регистрирания Устав. Констатирани тези опущения по принцип правят невалидни приетите решения.

От така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:


Заявлението е по реда на чл. 5.95 и сл, от ГПК във вр. с чл. 17 ал.1 т.8 от Закона за политическите партии. В това производство, съдът проверява, дали приетите решения на съответния колективен орган на партията са законосъобразни и дали претендирайте за вписване обстоятелства подлежат на вписване, както н дали са валидно възникнали.
Разгледани по същество, заявените за вписване обстоятелства са невалидно възникнали и са несъществуващи.


Съображения:


Настоящия състав не приема за валидно осъществил се избора на Мартин Димитров Димитров за Председател на ПП "СДС", както и избора на членове на Националния изпълнителен съвет /НИС/, чрез проведения пряк избор с тайно гласуване на 14..12.2008г и балотаж на 21.12.2008г на т.н вътрешнопартийни избори на ПП"СДС".

Съгласно практиката на Софийски градски съд
, който е единствения съд в България, оторизиран от Закона за политическите партии да се произнася като първа инстанция по регистрацията на политическите партии и вписване на последващите промени, практика потвърдена, и от Върховния касационен съд, основният устройствен акт на политическата партия това е нейният Устав. Специалният закон е Закона за политическите партии, като субсидиарно се прилагат и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛИЦ/ на основание §2 ПЗР на ЗПП - " за неуредени въпроси в ЗПП се прилага ЗЮЛНЦ" От това следва, че разпоредбата на чл.4 от ЗПП, е основополагаща. В нея изрично се посочва , че Конституцията, законите /ЗПП/ и Уставите на политическите партии са актовете, които уреждат организацията и дейността на дадена политическа партия. Те са актовете на основание, на които се преценява от съда, валидността на заявените обстоятелствата подлежащи на вписване в регистъра за политическите партии в хода на регистърното производство.


При заявление за вписване на промени в регистъра на политическите партии, воден при Софийски градски съд, съдът извършва проверка на основателността иа искането за вписване, което означава проверка на това дали обстоятелствата, чието вписване се иска са валидно възникнали.
Това производството е охраиително.В това производство регистъриия съд проверява дали искането е редовно от външна страна и дали подлежащите на вписване обстоятелства са валидно възникнали, действителни и съществуващи.


За да може съдът да извърши проверката относно законосъобразността па приспете решения и валидността на обстоятелствата подлежащи на вписване необходимо е приетия устав да е прецизен и подробно да урежда статута и правомощията на органите на политическата партия, поради обстоятелството, че правните норми на закона/ разбирай Закона за политическите партии/, съдържат рамките, в които е позволено едно действие, свързано с обстоятелството подлежащо на вписване, препращайки и. към ЗЮЛНЦ.
Това е така , защото в Закона за политическите партии не са посочени дори и примерно върховните органи на партията и нейните управителни органи.


Но в разпоредбата на чл.23 от ЗЮЛНЦ е посочено, че Върховен орган на сдружението /разбирайте и на политическата партия It ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, което се сътои от всички членове. От това следва, съгласно § 2 ПЗР на ЗПП.. че разпоредбата на чл.23 от ЗЮЛНЦ трябва да се спазва и от политическите партии, както и разпоредбата на чл,25 от ЗЮЛНЦ в която .примерно са посочени правомощията на общото събрание.

В разпоредбата, на ал.2 на чл.25 от ЗЮЛНЦ, обаче императивно е посочено
, че правата по т. 1, по т.З. по т.7, по т.9, по т.11, и по т. 12 не могат да се възлагаг на други органи / по т. S ОС изменя и допълва Устава, по т.З ОС избира и освобождава членовете на УС/управителните органи/, по т.7 ОС взема решение за преобразуване или за прекратяване, по т.9 ОС приема бюджета, по t.J I ОС приема отчета за дейноста на УС/управителните органи/ и по т,12 ОС отмени решенията на другите органи, които противоречат на закона, устава, или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността. Няма съмнение;, че и ПГРСъюз на демократичните сили", следва да се съобразява е тези разпоредби.


От представените доказателства по повод на искането за вписване па настъпилите промени, както и от представения и вписан с регистърно решение от 24.11.2008г нов Устав на ПГГСДС" правото /правомощието/ иа Националната конференция нз ПП"СДС7 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на партията/, относно избора на управителните органи /НИС и Председател на ПП"СДС", който е и член на НС и НИС е подменено от т.н. Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избори/НКВИ/, като с това е нарушен императива на чл.25 ал.2 към който препраща § 2 ПЗР на ЗПП.


Правомощията на тази комисия не са прецизно уредени в Устава на ПГРСДС, така като го сочи като основен устройствен акт, разпоредбата на чл.4 ЗПП. Устава препраща към Правилиник за приложение на Устава?? и към Правилиник за работа на Националната комисия за вътрешнопартийни избори??.


В нарушение на забраната на чл.25 ал.2 вр. чл.25 ал.1 т.З от ЗЮЛНЦ, Националната конференция на ГОРСъюз на демократичните сили се подменя с т.н. т.н. Национална комисия ш провеждане на вътрешнопартийни избори/НКВИ/. Гази комисия и нейните структури по места нарушават императива на закона и провеждат никога не провеждани в други, политически, партии и в ППХДС" т.н.вътрешнопартийии избори за председател на ППХДС и членове на НИС при пряко тайгю гласуване.


Съдът счита, че с провеждането на т.н.вътрешнопартийни избори се заобикалят правомощията иа Върховния орган на партията/ Националната конференцията^'. Подменя се императива за кворум и мнозинство, съгласно чл.27 и чл.29 ал. 1 от ЗЮЛИЦ вр. §2 ПЗР на ЗПП. а е това се избягва възможността за съдебен контрол, съгласно чл.25 ал.4 от ЗЮЛНЦ. При провеждането на т.н. вътрешнопартийни избори "анониммността е гарантирана", което обстоятелство никак не е демократично.


Очевидно е, че с организирането и провеждането на избора за Председател на ПП"СДС" и за членове на НИС се заобикаля основополагащото и иператавно изискване на ЗПП и ЗЮЛНЦ за членска маса, което е поставено още при учредяването на дадена политическа партия , като се изисква списък с трите имена, ЕГН и постоянния адрес на не по-малко от 2 500 члена/ чл.15 ал.З т.7 ЗПП/.


Настоящия състав счита, че тази т.н. Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избориДШВИА не е сред изрично посочените върховни органи на партията, компетентни да избират и формират управителните и органи.


От това следва, че като незаконосъобразно/ненадлежно/ формиран орган на партията тази комисия не може да приема законосъобразни решения.
Наличието само на този недостатък е основание за постановяване на отказ за вписване на заявените обстоятелства.


Освен това от приложените по делото Протоколи на т.н. т.н. Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избориД1КВН/, съдът не може да направи извод за наличие на кворум, а оттам за законосъобразност на приетите решения, като актове на колективен орган, Кворумът е основната предпоставка за законосъобразност на решенията.Кворумът, това е необходимия брой легитимирани съгласно Устава на партията, лица, които следва да присъстват, и съответно да подпишат приетите от този орган решения. Междувпрочем Решенията на този nun Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни изборн/НКВШ не подлежат и иа съдебен контрол, защото тя не е върховен орган на партията /не е общо събрание или национална конференция/.


Съгласно чл.86 от регистрирания Устава на партията, решенията нл тази НКВИ се контролират от Контролния съвет на партията ??. Това обстоятелство съшо е сериозно нарушение на императива на чл.25 ал.2 вр. ал.1 т.12 от ЗЮЛНЦ вр § 2 от ПЗР на ЗПП.


Тази подмяна на върховния избирателен орган на партията с т.н НКВИ прави невъзможна, както проверката за кворум , така и проверката за законосъобразност и уставосъобразност на приетите решения на т.н Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избори /НКВИ!. респективно за валидност на обстоятелствата подлежащи на вписване. Липсват каквито и да било доказателства относно валидно проведените Първи вътрешнопартийни избори, като: избирателни списъци, протоколи от секционните избирателни комисии, протоколи за установен резултат от гласуването в съответните избирателни райони или декларации по чл.534 от ГПК в тази насока. Липовата доказателства за това колко и кои са членовете на ПП"Сьюз на демократичните сили" и в този смисъл" анонимността е гарантирана".


По изложените съображения, съдът счита, че обстоятелствата избор на председател на ШТ'СДС и избор на членове на НИС на ПП"СДС" не са възникнали валидно.Не са действителни и са несъществуващи.


Незаконосъобразното формиране на Националния изпълнителен съвет /НИС/ води и до незаконосъобразно и нелигитимно формиране и на Националния съвет /НС/на ПП "СДС".


По делото е представен и Устав на ПП "СДС", видимо и редакционно неясен. Разпоредбите относно органите на партията са неясни, почти бланкетни и препращащи към Правилника за приложение на Устава, който не е представен по делото.


В Устава не са прецизирани правомощията на отделните органи н най вече на т.н.Национална комисия за вътрешнопартийни избори /НКВИ/. Председателя на ППХДС", не е посочен сред националните органи на партията /Глава IV.Раздел I от регистрирания Устав/. Липсват прецизни разпоредби относно начина на свикване, обявяване /уведомяване/ на членовете ма партията при свикване на Националната конференци, Националния съвет, Националния изпълнителен съвет. Не е ясно кога и как се формира членския състав на НИС. За различни членове на Ш.-1С има различна процедура за попълване на състава. Така е и при попълване на състава на НС.


Не се представиха доказателства от които да е видно, към датата на приемане на решенията от 20,0!.2009г на Националния съвет, последния дали е бил "конструиран", съгласно чл. 16 и чл,17 от Устава. Липсва пълен списък със членския състав иа НС. Липсва пълен и точен списък с членовете на НИС, съгласно чл.21 от Устава, тъй като в чл.16, чл.17 и. чл.21 от Устава примерно са посочени кои лица /с какви длъжностни качества/ могат да бъдат членове иа НИС и на НС, но не се посочва общия брой иа членовете на НИС и НС, защото членския състав на НИС и на НС се формира по различен ред.


Тези обстоятелства, както и категоричните '"уставни недоразумения" пречат иа съда да установи, кои са членовете присъствали на заседанията и в какво длъжностно качество, както и какъв е кворум и редовно ли са свикани тези органи на партията.


По делото, по повод на заявените за вписване обстоятелства не се представиха и доказателства от които да е видно какъв е точния членски състав на Националния съвет/ИС/ към датата на примане на съответните Решения на основание на които са заявени за вписване съответните обстоятелства- за определяне иа дата за провеждане на Първите вътрешнопартийни избори,/ за избиране на Председател на ППХДС" и за избиране на членове на НИС/, съгласно §2 ПЗР на вписания Устав, за избора иа членове на Контролния съвет нпр., за да може съдът да направи извод както за редовността по свикването на Първи вътрешнопартийни избори в ППХДСи валидността на възникналите обстоятелства подлежащи на вписване, така и за редовността по свикването и провеждането на заседанията на Националния съвет/НС/.


Разпоредбите на представения Устав, па основание на който са проведени Първите вътрешнопартийните избори и приети решения иа НИС и НС са пеясн, неточни и противоречиви. Не дават основание на съда да приеме, че това е устройствен акт на Партия със сериозни политически амбиции.


Съдът счита, че представените доказателства във връзка със заявеното искане за вписване на промени в Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" са непълни и недостатъчни, по съображения подробно изложени в мотивите на съда по-горе,
Въобще по ф.д.1661/97г на ПП"Съюз на демократичните сили", липсват доказателства за това каква е членската маса па партията, респективно какъв е числения състава на нейните органи. Неясно защо в Устава е предвиден и ред за пряк избор е тайно гласуване за Председател на ПП"СДС" u за Зам. Председатели на ПП' "СДС"/ съответно и за членове на НИС/, а в същото време не е предвиден ред за съдебен контрол па решенията на т.н.Национална комисия за вътрешнопартийни избори /НКВИ/. Чрез нея на практика са подменени правомощията на Върховния орган-Национшшата конференция и се заобикаля съдебния контрол.

По изложените съображения и на основание чл. 606 от ГПК във вр. с чл.18 ал. 1 вр.с чл. 1 7 ал..1т.8 от ЗПП, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,

РЕШИ
ОТКАЗВА ВПИСВАНЕ в Регистъра за политическите партии при Софийски градски съд на заявените промени със Зявление. вх.Ха 947/16.01.2009 г. по партидата на ПП "Съюз на демократичните сили", per. по ф.дЛ661/97г, парт.166, том 4, рег.10,стр..14О.
Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд на Република България, по реда на ГПК в 7 дневен срок от узнаването му.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 845 Весело

  С две думи- СДС не кефи СГС. Иначе как да си обясним, че нередности с купени гласове не могат давидят, с използване на служебно положение за предизборна агитация на всички министри немогат да видят, че проблеми с изборното законодателство и с "неетнически" партии немопгат да видят, ОБАЧЕ тук нещо са видяли? Като в ония виц- "Не ме кефиш, копеуе" ха-ха-ха ...
  Егати и "незаависимата" институция

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 2. 2 Профил на Хм...
  *****
  Неутрално

  Мамка му и прасе!

  В този вид мотивите на съда ми изглеждат резонни.
  Явно на Мартин му въртят мръсни номера апаратчиците, а управляващите ги насъскват и потриват доволно ръчички.

  Апропо, това в СДС не е за пръв път. Май и на Надежда Михайлова и бяха спретнали подобен номер.
  Някой има ли представа що за юристи се занимават с правилниците и уставите в СДС-то? Защото за мен са или тройкаджии-безхаберници - или нарочно са поставили такива мини наляво и надясно.

 3. 3 Профил на conTXT
  conTXT
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Поредната велика глупост, сътворена от български съд в нашата страна. За мен другата такава беше условната присъда на Максим Стависки. Независимо дали обслужва конкретните интереси на вътрешнопартийната опозиция или на управляващите, това е удар под пояса.

 4. 4 Профил на Траян
  *****
  Весело

  Ако и така наречените демократи от СДС са започнали да се избират тайно, жална ни майка.
  Колкото по-прозрачно действаш, толкова са по-големи шансовете да спечелиш общественото доверие.
  СДС май са обратната посока.

 5. 5 Профил на Хм...
  *****
  Неутрално

  Траяне,
  никой не е избирал на тъмно по кюшетата Мартин Димитров. Седесарите си го избраха.
  Никой не оспори избора му. Никой не оспори тогава и начина на избиране.
  Я си спомни!
  Даже дебати една сутрин по БНТ правиха.
  Някой не възразяваше тогава? Амиии!

  Оспорват .... регистрацията.
  Апаратни хватки обслужващи единствено другарЕре на СерГей.

  Но който с апаратни хватки се опитва да подменя волята на членовете и симпатизантите на СДС мисля, че ще си остане само с няколкото апаратчика-единомишленика около себе си. И някой и друг подхвърлен от комунягите клуб, който да преотдава под наем за кръчма та да се изхранва.

 6. 6 Профил на историята
  *****
  Неутрално

  Е, и за кого без "легитимно" ръководство ще гласувате ?
  Това ви питат сега комунистите.
  Те властта и зависимостта на съда си ги знаят и използват.
  Само защо някои тръгнаха "боси по политическия асфалт",
  който в тази държава е напоен с реки от кърви ?!

 7. 7 Профил на ТРАГЕДИЯ
  *****
  Неутрално

  Вече няколко пъти СДС по подобен начин си вкарва автогол. С избирането на това костовско мекере - Мартин Димитров нещата още повече се затлачват. Това отвеяно момче не може да оправи себе си, камо ли организация като СДС. Жалко, много жалко за СДС - пълно е ръководството открай време с некъдърници. СДС е единствената партия, която няма вестник, не я поддържа никоя телевизия. В ръководството са само фукни за лична изгода. Срам за каузата. Отвратен съм.

 8. 8 Профил на charlyb
  charlyb
  Рейтинг: 843 Неутрално

  А изобщо, избори ще има ли? И ако има, за какъв дявол!
  Само ще се харчат излишни пари в тази криза.

  Протестите ще стимулират управляващите да започнат реформи – протестират нереформираните, онези които смучат от държавата!
 9. 9 Профил на 1Наум
  *****
  Неутрално

  Много бързате с оценките #6, 7. Така стоят нещата днес, ще видим как ще са след месец. Пак казвам, избирателите на ДСБ и СДС ще гласуват за вече приетите листи. Как точно ще стане това процедурно, ще видим. Време има и начини има

 10. 10 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  Тези препращат към ЗЮНЛЦ!!!
  При това не към императивна норма, а към препоръчителна.
  Казаното звучи юридически обосновано, но е пълна идиотщина.

  - Идеята им е следната: щом партиите се регистрират по същия начин като сдруженията, значи партиите са НПО.
  - Партиите повече приличат на сдружения, отколкото на фондации, затова са сдружения.
  - Щом партиите са сдружения, те са подчинени на ЗЮЛНЦ. ЗЮЛНЦ казва, че здруженията се управляват от Общо събрание, следователно устави които казват друго са незаконни. (адски спорно само по себе си между другото, защото това е препоръчителна норма на закона, не задължителна)
  - по една случайност СДС все пак проведе избори сред всичките си членове, за разлика от всички други партии в Бг, което анулира всичките ни досегашни аргументи
  - на нас ни се струва обаче, че тайните избори са нещо недемократично и единствено с явни избори може да се избере ръководство
  - Въпреки че друг състав на нашата институция вече се произнесе по законността на устава, според нас той все пак не е законен
  - Следователно отказваме да регистрираме ръководството, защото е неизбрано от устав който не ни кефи, от тъй наречените законно учредени органи според законно регистриран устав

 11. 11 Профил на Читател
  *****
  Неутрално

  Решението е мотивирано и съобразено с действащия Закон за политическите партии. Очевидно хората, подготвили документите към заявлението за вписване са пълни некадърници. За това не е виновен Мартин Димитров, защото партията си има юристи, които да се занимават с тези въпроси, но явно са некомпетентни. Няма нормален съд, който да си затвори очите пред такива пропуски.

 12. 12 Профил на историята
  *****
  Неутрално

  @1Наум,
  За "сметките" няма да мисля, досега за СДС съм гласувал.
  Но, помисли каква правна галимация ще се получи и кой спечели от това?
  Не знам какво си приел, че смятам, но съм убеден, че на накрая "на един дъх" нещата не се правят, даже и в политиката и то срещу такъв жесток и безскрупулен противник.

 13. 13 Профил на Хитър Костов
  *****
  Весело

  А, Костов като политик от висок ранг къде беше и не предвиди това.
  Или го предвиди, да му се не види !

 14. 14 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  Читател, че Мартин няма нищо общо с цялата история е ясно (те хората които сега оспорват законността на изборите са същите дето ги организираха тогава)

  Обаче това решение на съда НЕ Е мотивирано. Както писах по-горе написаното са пълни глупости. Сред най-големите са:
  1. ЗЮНЛЦ има общи части, части за сдружения и части за фондации. Съда автоматично е приел, че партия и сдружение е едно и също. Ако това беше вярно, никой устав на никоя партия не е легитимен и никога не е бил.
  2. т.н Национална Комисия представлява орган, който организира изборите и брои бюлетините. Сдруженията също си избират органи с помощта на подобни комисии, но в по-малък мащаб (има само една избирателна секция, и се гласува няколко минути, но процедурата е идентична). Съда е приел, че тази комисия е незаконна, и тайните избори по принцип са незаконни. С това обявяват всяко ръководство на всяко сдружение в Бг за незаконно - Червения кръст, синдикатите, екологичните организации, бизнес организациите - абсолютно всички.

  И всичко това след като имат да се произнесат по един-единствен казус - да установят че изборите са наистина проведени и да впишат резултата. Те развиват философии не само за вече одобрения устав, но и за цялата съдебна практика в България!

 15. 15 Профил на Юрист
  *****
  Неутрално

  Много може да се говори за качеството на българските съдилища... но мотивите на това съдебно решение са правилни. Ако юристите и апаратчиците на СДС са подали такива писмени доказателства в съда (най-малкото липса на доказателства за кворум), то просто е абсурдно да се очаква друго съдебно решение. И в случая не могат да бъдат обвинявани нито съдиите, нито комунистите, нито ДПС. Трябва да се потърси отговорност на хората изготвили заявлението за пререгистрация и на административните кадри на СДС подготвили и провели изборите - явно е, че не си разбират от работата.

 16. 16 Профил на До №14
  *****
  Неутрално

  Човече, самият Закон за политическите партии в §2 от Преходните и заключителни разпоредби препраща към Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така че позоваването на съда на последния е съвсем резонно и е тъпо да се правят спекулации по този въпрос.

 17. 17 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  До 16:
  Нормално е да се правят спекулации, когато резултатът е отричането на цялата съдебна практика в Бг до днешна дата. Съда трябва да се произнася по темата, за която е питан. Питали са ги "изборите според устава ли са проведени", отговорили са "устава не е добре написан".

 18. 18 Профил на До №17
  *****
  Неутрално

  Човече, незнам дали наистина не разбираш или се правиш, че не разбираш. Промените в устава подлежат на вписване, като съдът допуска такова, само ако решенията за промяната са взети валидно -т.е. по установените правила за това, при наличие на кворум и с необходимото мнозинство. Към заявелнението няма доказателства за това. Какво друго да направи съда? Извинявай, ама ако беше вписал тези промени при тези пропуски щеше да действа по целесъобразност, за да няма шум и щеше да наруши закона.

 19. 19 Профил на Юрист
  *****
  Неутрално

  "Към Заявлението със вх.№947/16.01.2009г. са приложени; Извлечение от Протокол от заседанието на Националния съвет/НС/ от 04.1i,2G08r, с взето решение за определяне на дата на Първите вътрешнопартийни избори на ШГСДС7съгласно §2 ПЗР на регистрирания Устав - 14.12.2008г за първи тур и 21.12,2008г за втори тур/;Извлечение от Протокол от заседание на НС от П.11.2О08г за избор на членове на Контролния съвет/Председателя на КС е избран от националната конференция от 26'.07,2008г/;Извлечение от Протокол от заседанието на НС от 24Л1.2-008г с взети решения за утвърждаване на изборните книжа за първите вътрешнопартийни избори и Правилник за работа на НКВИ, както и Извлечение от Протокола на НС от 20.01.2009г с взети решения за избор на Главен Секретар и Председател на НИС.

  В нито един от тези протоколи от заседанието на НС, като Висш партиен орган на ПП "СДС" няма отразен членски състав, начин на гласуване и. мнозинство с което са приети съответните решения, Протоколите не са представени в цялост, а като извлечения. Липсват списъци със членовете на НС и членовете на НИС със съответните им три имена ЕГН и длъжностно качество съгласно чл.16 и чл.17 за НС и чл.21 за НИС."
  Няма юридическо лице - фирма, кооперация, сдружение или партия, което да бъде регистрирано или съответно пререгистрирано при подобни писмени доказателства.

 20. 20 Профил на Читател
  *****
  Неутрално

  В решението е посочено, че в производството СДС е представлявано от адвокат Елена Маркова. Ето това очевидно е неграмотния юрист в СДС, който е оплел конците и сега Марто Димитров реве като магаре по медийте. Щото не само в СДС, във всички партии почти няма реализирани юристи, те просто не щат да се занимават с глупости, а се изявяват разни некадърни и амбициозни псевдоюристи.

 21. 21 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  18 (предполагам Юрист),
  Ок, сега разбирам аргумента ти - твоето юридическо мнение е, че описаните документи са необходими за правилно вписване на устав. Съответно съда много точно е изброил документите, необходими за вписване на устав.

  Как можеш изобщо да спориш, след като дори не знаеш каква е темата? Става дума единствено за вписване на ръководство, устава вече е вписан и одобрен от друг съдебен състав.

  Предполагам след като разбра това леко ще си редактираш мнението и новото ще бъде, че тези документи всъщност са нужни за вписване на ръководство, а не на устав, и съответно съда пак е прав да ги иска?

  Как можеш да даваш становище по действията на съда, когато това становище е просто "независимо какви документи поиска съда, независимо по каква причина, той има право"?

 22. 22 Профил на marinpo
  marinpo
  Рейтинг: 8 Весело

  Мотиви, мотиви, мо...тикви!

  marinpo.blogspot.com
 23. 23 Профил на Hristo Hristov
  Hristo Hristov
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Е все пак, кой каза, че изборите ще бъдат честни?

  www.economistbg.com/
 24. 24 Профил на СЪЧУВСТВАЩ
  *****
  Неутрално

  Днес не е добър ден за българската демокрация а е черен
  Да се спуснат черни знамена по повод загиването на мераците
  на великия икономист Мартин Димитров и неговия МЕНТОР
  ВЕЛИКИЯ КОМАНДИР Не мислете че БСП има време да изпита
  задоволство от неуспеха на СДС защото те имат много ангажираща задача да изчистят столицата на Царя на боклука
  мистър БОБО Генерал-лейтенантът създава грижи на държавата
  като не се подчинява на решенията на Миностерския съвет и
  не участва в заседанията на Кризисния щаб Това навежда нас
  неговите покорни поданици че можем и ние да не изпълняваме
  по наш избор някои решения на кмета и общинарите Цирк Буш
  в настоящата изборна година е с нова много по-разнообразна
  програма която ние пасивно наблюдаващите можем да гледаме
  без да плащаме билети Навярно ще очакваме още по-интересни
  изпълнение във всички цветове на политическия сектор А това
  за нас избирателите като образователна програма за ориентиране за кого да дадем ВОТ - а си Изглежда само по
  този начин с тези оригинални изпълнение ще добием представа
  КОЙ Е ПО-ПО-НАЙ А къде Бате ЕНЧО да ни окаже помощ при избора си в качеството на компетентно жури Между другото
  той много успешно може да преценява коя партия за коя да се
  ожени и да направят подходяща коалиция НАСЛУКА ДРАГИ
  ДЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ

 25. 25 Профил на marinpo
  marinpo
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Хе-хе. Велико нещо е мрежата.
  Съдия Димана Йосифова е един от съдиите разследвани за корупция сред магистратите, според доклада на прокуратурата за периода 1999-2005.
  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=46801&comments=1
  Имала е неприятности жената, измъкнала се е и сега връща жеста ...

  marinpo.blogspot.com
 26. 26 Профил на сириус
  *****
  Неутрално

  хора да излизаме и да ги пометем и ченгетата, които четат форума да го духат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 27. 27 Профил на Юрист до №21
  *****
  Неутрално

  Как без тези документи ще се докаже, че изборът на ръководство е легитимен според теб - с политически заклинания и мантри ли? Независимо дали става въпрос за политическа партия или каквато и да е корпоративно устроена организация наличието на кворум и мнозиство се установява точно с тези доказателства. Ако намериш съд в света, който да разчита на честна дума, пък била тя и на Мартин Димитров, без да иска заявлението да е подкрепено с липсващите в случая документи, окей. Само, че в страните, които обичаме да наричаме демократични, хората, окепезили вписването поради некомпетентност вече щяха да са отстранени от партията, а у нас най - лесно е да се оплюе съда, пък и предизборен дивидент да се извлече от собствените грешки. Виждам, че точно този практика ти е по вкуса. Дерзай, попаднал си на точното място и сред точните хора.

 28. 28 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 374 Неутрално

  маринпо,
  откога фактът, че някой е разследван за нещо означава, че е извършил престапление, при това от БЪЛГАРСКАТА прокуратура?

  Колкото до статията, след като е ясно от мотивите, че съдебното решение е постановено от едноличен състав, защо в статията се говори за "съдиите"? Доста нестокопасна статия.

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 29. 29 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  Уау. Наистина, напишете Димана Йосифова в Гугъл. Забравете всичките ни юридически дърления, това е по-интересно!

  "До 12 ноември "Анaмар дивелъпмънт" е управлявана от Хорхе Константину Франко, Йоанис Атанасиос Колатас и Зумбулия Анастасиос Константину, гръцки граждани, които живеят във Венецуела. С решение от тази дата те са заличени от фирменото дело и на тяхно място съдията от Софийския градски съд Димана Йосифова е вписала Румен Телбизов, Георги Костадинов и Гецко Димитров. Собствениците дори не разбрали, че вече не управляват "Анaмар", а го установили случайно. Вчера съдия Йосифова отмени решението си и така легитимните управляващи на "Анaмар" отново са Франко, Колатас и Константину. Според прясно възстановения борд управлението на фирмата му е било отнето с фалшиви документи. Франко вече е внесъл в Софийския градски съд искане да се възбранят близо 50-те имота на "Анaмар", за да не бъдат разпродадени."

  Бива си я грешката....

  "Също в нарушение на закона съдия Димана Йо¬сифова от СГС е регистрира¬ла увеличението на капитала на частната фирма чрез апорт на общински имот, за който няма доказателства, че е сменил собственика си. Съдията по вписванията в нару-
  шение на ГПК вписал апорта. Всички тези незаконни дей¬ствия са послужили после за издаване нотариален акт."

  Това на всичкото отгоре е откъс от материал на съдията публикуван на сайта на ДСБ. Уау, каква изненада че не харесва коалицията с Костов...

 30. 30 Профил на lyubos
  lyubos
  Рейтинг: 377 Гневно

  "При провеждането на т.н. вътрешнопартийни избори "анониммността е гарантирана", което обстоятелство никак не е демократично."

  А когато гласуваме в тъмната стаичка да не би да е явно и поименно?!? Или с подобни тълкувания се опитват да легитимират купуването на гласове и поименния контрол на вота?

 31. 31 Профил на наблюдател
  *****
  Неутрално

  Ете тва е не са кратки мотивите на съда но пределно ясни духайте супата кариеристи и негодници !

 32. 32 Профил на Юрист до №29
  *****
  Неутрално

  Ти наистина си политикан, съжалявам, че изобщо влязох в дискусия с теб. Позоваването на вестникарски статии, в които всеки безнаказано може да твърди всичко не е за мен. Ти продължавай в същия дух. Най-много да попаднеш в скапаните листи на някоя скапана партия. Ако това ти цел №1 в живота, желая ти успех.

 33. 33 Профил на marinpo
  marinpo
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До юриста: "изборът на ръководство е легитимен според" ... Устава на самата партия. Всяка организация може (дали?) да си въвежда такива. Съдът трябва да прецени, дали изборът е легитимен според правилата на този Устав, а не дали "подхожда на една сериозна политическа партя".

  До 28: В България, ако не си забелязал, няма връзка между разследване, доказателства и присъди. Всичко е "на око" и "на парче". Факта обаче, че въпросната съдия е имала неприятности по време на правителството на СДС (макар и с Филчев в прокуратурата) е достатъчен за ... един отвод примерно.

  marinpo.blogspot.com
 34. 34 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  Абе юрист, писна ми да споря с теб просто. Не съм юрист по образование, но съм се занимавал с регистриране на сдружения и знам че тези документи просто не се изискват.

  Нямам намерение да образовам някакъв некомпетентен юрист и да оспорвам решение за съдийка, за която единственото което не е ясно е защо е още на свобода и практикува.

 35. 35 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  О да, а професията ми е софтуерен специалист. Интересувам се от политика само защото ми е интересна - в професията ми има много повече пари от жълтите стотинки, дето се въртят там.

 36. 36 Профил на до ХМ
  *****
  Неутрално

  Май си прав-май другарите юристи на СДС са направили този номер-не може да си юрист и да не се запознаеш с материята.Четеш закона и правиш по закона-иначе всеки може да те прецака по устав-както и става.

 37. 37 Профил на Юрист до №29
  *****
  Неутрално

  Дори да си рестрирал сдружение на анонимните алкохолици тези документи пак се изискват. А ако съдията ти го е регистрирал без тях значи е нарушил закона и всяко лице, което има интерес по исков ред може да установи недопустимост или нищожност на вписването, както и несъществуването на вписаното обстоятелство, като съдът заличава вписването или съответното обстоятелство служебно, по искане на прокурора или на заинтересуваното лице. Не казвам, че няма съдии, които нарушават закона или си гледат работата през престъпи, без да проверяват предпоставките за вписване, а казвам, че настоящият случай не е такъв.

 38. 38 Профил на marinpo
  marinpo
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Г-н Юрист, съгласен съм, че юристите на СДС са омацали нещата, но по-важното е че съдията по регистрацията е сезиран за вписване на промените в ръководството, а не за законосъобразността на Устава. По второто вече се е произнесъл друг състав на СГС и след това ВКС.
  В този смисъл мотивите на съдията са повече "тълкувателни" отколкото по същество. И решението с такива мотиви става спорно и сезирането на ВКС - неизбежно. Преди изборите, подобни "схеми" и "заигравания" няма как да не предизвикат политически спекулации и да не накърнят достойнството на българската магистратура.

  marinpo.blogspot.com
 39. 39 Профил на Юрист до №38
  *****
  Неутрално

  За мен любопитното в този казус е дали към частната жалба до ВКС адвокат Елена Маркова е приложила липсващите към заявлението доказателства. Защото много колеги, които, след като разберат от мотивите на долната инстанция къде са сбъркали, се опитват да оправят нещата, като представят доказателствата, които са пропуснали на долната инстанция. Много бих искал да знам дали и в този случай се е получило така, защото без тези документи, ВКС ако спазва закона трябва да остави в сила решението на СГС.

 40. 40 Профил на Judge
  *****
  Неутрално

  Извинявам се на всички коментиращи, които намират дискутираното съдебно решение за законосъобразно, но ще ги попитам: Вие изобщо някакво понятие от право имате ли?
  В цялото решение се коментира единствено устава на СДС. Който е приет и регистриран от СГС, и като такъв, вече не подлежи на коментар, защото с акта на регистрацията му съдът е преценил, че не противоречи на българското законодателство.

  Не е работа на съдия Йосифова да преценява дали е демократичен или не начинът на гласуване, нито, дали избирането на ръководни органи трябва да става пряко или чрез опосредстван избор (Общо събрание, Национална конференция, конгрес или нещо друго).
  Съдията изцяло излиза извън компетентностите си и прави недопустими заключения, мотивирайки решението си на коментари, а не на факти и обстоятелства.

  Колкото до непълните протоколи и неясния кворум. Самия факт, че тези протоколи са подписани по надлежния ред ги правят валидни и съдията е длъжен да ги приеме. Останалото е подигравка с правото.
  Очаквам в следващото си решение колежката да се мотивира с неподходящия цвят или размер на хартията, на която са писани документите за регистрация.
  Като цяло това решение е абсурдно от правна гледна точка и ВКС със сигурност ще го отмени.
  Съдийката знае това, въпросът е, че процедурата ще отнеме време и вероятно ръководството на СДС няма да бъде регистрирано до 12 май - крайния срок за регистрация на партиите за евровота.
  Това е и целта на този меко казано срамен за българското правосъдие акт.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 42. 42 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Judge,
  Става въпрос за охранително производство и за регистърен съд, а не за състез. производство.
  Съдът е длъжен служебно да взема предвид всякакви недостатъци и да събира доказателства и по своя инициатива.
  Доводът за субсидиарното прилагане на ЗЮЛНЦ и за общото събрание като върховен орган, чийто правомощия не могат да се делегират, е сериозен.
  Коментарът за демократичността или недемократичността на процедурите в Устава е направен във връзка с него.
  Останалото в коментара ти са клеветнически твърдения за пристрастност на съдията, които ако бяхме в нормална държава (напр. Великобритания), щяха да ти излязат през носа и през джоба.

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 44. 44 Профил на Страсбург
  *****
  Неутрално

  Ех, Страсбург, Страсбург, пак ще ти пратим работа!

 45. 45 Профил на usa
  *****
  Неутрално

  Точно това се мъча да обясна с прости думи на несъгласните,
  че изборът на новото ръководство е нелигитимен по причина че не са спазили устава/закона/за партии и коалиции не е направена нац.конференция а са си сложили техни хора с някаква комисия така отгоре тя комисията им решила кой кого.
  Нама такова нещо,на това се казва измама.
  Съдебното решение е правилно.

 46. 46 Профил на oleeeee
  oleeeee
  Рейтинг: 374 Неутрално

  albert v. dicey, твърденията за пристрастност на съдията са дълбоко мотивирани от нейното невменяемо съдебно решение.
  Колкото до нормалните държави, мислиш ли, че в която и да било нормална държава съдия с досие като това на Димана Йосифова би продължавал да петни правосъдната система?
  За справка, напиши в Гугъл името на въпросната дама и се наслаждавай на "безпристрастните" и дела.
  Не вярвам, че юрист може да приеме за сериозен довод коментарите на устав, който вече е вписан като законосъобразен от същия съд.
  Точно при охранително производство друг аргумент освен законосъобразност е неприложим.
  Явно друго смята съдия Йосифова, анализираща в мотивите си надълго и нашироко целесъобразността на отделни текстове от устава на СДС и коментираща понятия като "демократичност" и "високи цели".

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 48. 48 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Откога Гугъл е критерий за безпристрастност или репутация на някого?

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 49. 49 Профил на oleeeee
  oleeeee
  Рейтинг: 374 Неутрално

  usa, недей така, ще ти се смеят и гаргите.
  Не "някаква комисия", а директни, преки вътрешни избори, на които всички членове на СДС гласуваха и избраха лидера и ръководните структури на партията си.
  Това е много по-демократична форма на избор, от провеждането на национална конференция, при която само малка част от партийните членове, делегирани под някаква форма от останалите, осъществяват избор на ръководни органи.
  Така че, за да не ставаш повече смешен, попитай някой грамотен да ти обясни какво пише в решението.
  Не че на съдийката и е ясно какво е писала, но все пак дори тя не е искала да каже това, което разбираш ти.

 50. 50 Профил на kamenl
  kamenl
  Рейтинг: 479 Неутрално

  "Останалото в коментара ти са клеветнически твърдения за пристрастност на съдията, които ако бяхме в нормална държава (напр. Великобритания), щяха да ти излязат през носа и през джоба."

  Ааа, ето, появи се пак Ван Дайси със заплахи, че трябва да бъдем съдени за клевета - нещо, което "предсказах" в съседната тема по-рано днес.

  Дайси, искаш ли да пробваме нещо?

  Ела при мен, лично ще ти покажа какви топли чувства храня към младите издънки на комунистически родове, които ратуват за Сталинизъм.

  Ама се погрижи преди това да уредиш фамилните си дела (ако имаш изобщо такива)

  Или по-просто казано:

  Аз ще ти откъсна кукуряка и ще ти натъпкам комуноидните сливки, а ти ела после и ме съди.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 51. 51 Профил на kamenl
  kamenl
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Впрочем, Дайси, споменавал ли съм ти скоро, че единственият добър комунист е мъртвият комунист?

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 52. 52 Профил на ттт
  *****
  Неутрално

  Фен съм на Мартин Димитров, но като юрист съм съгласен с изводите на съда направени въз основа на представените доказателства. Не допускам, че ВКС ще отмени Решението на СГС, освен ако бъдат ангажирани допълнителни доказателства... Все пак трябва да отграничаваме политическите си пристрастия от фактите, които подкрепят тезите ни..

 53. 53 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 374 Неутрално

  ттт,
  из аз съм фен на Мертин Димитров (който изглежда е единственият политик в наст. НС, за когото думите "свободна търговия" не звучат на китайски).

  Въпреки че не виждам как неразбориите по повод вписването му като председател на СДС биха попречили на кандидатирането му и на листите за изборите.

  За решението на ВКС не знам, може всичко да се очаква.

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 54. 54 Профил на ЧЕТЕТЕ ТОВА
  *****
  Неутрално

  Основател съм на СДС.Така , че съм пристрастен.Решението на съдът е правилно и законосъобразно.Прочетох че на Мартин му въртят номера. Не е така - просто момчето е аматьор в правото пък и участва в избори по устав който "изготви" екипа на Юруков - един натрапник в партията.Съжалявам много - доста аматьори се въртят на "Раковска" 134 и за съжаление още от времето на Михайлова бяха прогонени юристите. Така че правният нихилизъм доведе до печален резултат. Някаква неизвестна адвокатка от Русе се занимава с регистрацията на СДС - между другото близка до бившата независима кметица на Русе - Николова , която Михайлова неразумно направи депутат и в последствие стана чле3н на СДС а по късно напусна СДС и парламентарната група. Аман от парашутисти и номади. Юруците също са номадско племе - вижте в уикипедия. Между другото М.Димитров не беше член на СДС , когато Михайлова го направи депутат - и това трябва да знаете драги форумци и седесари - типичет парашутист кариерист. Така че как да не му сдкроят номер на аматьорчето начинаещол Жалко , че е на наш гръб на практика Мартинчо се превръща в бомба със закъснител на БСП , но в тази сага съдът не е замесен. Браво на СГС!!!

 55. 55 Профил на ЧЕТЕТЕ ТОВА!
  *****
  Неутрално

  Току що ми докладваха от ДС че адв. Елена Маркова е в "много близки" отношения с председателя на комисята за вътрешни избори Влади Кисьов. Същата е член на ЦИК от нашта квота вече на няколко избори. Може би тази пищна дама но семпла юристкае ще ни представлява в ЦИК и този път. Не член на СДС. Проверете да не е член на ДС. Влади Влади ти ли ги забъррррка

 56. 56 Профил на Добри Божилов
  Добри Божилов
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Това е най-смислената публикация по въпроса от вчера насам. Фактите 1:1...

  www.dobribozhilov.com
 57. 57 Профил на аз
  *****
  Неутрално

  те да си проверят в деловодството на сгс фирмено отделение, дали още ги има документите им. По моето дело вече втори път изчезват документи ! ? две години дело вече, защото подменят и изчезват документи. ТЪРСЯ ВРЪЗКА В ДЕЛОВОДСТВОТО, НЕ МИ ТРЯБВА СЪДИИ ! А на вас , трябват ли ви?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK