Мотивите на съда за отказа да регистрира ръководството на СДС

Мотивите на съда за отказа да регистрира ръководството на СДС

© Иван ГригоровПровеждането на вътрешнопартийните избори за лидер на СДС и дейността на комисията за провеждането им са сред мотивите на съда за отказа да регистрира Мартин Димитров като лидер на партията и членовете на Националния изпълнителен съвет (НИС).


При провеждането на т.нар. вътрешнопартийни избори "анонимността е гарантирана", което обстоятелство никак не е демократично, се казва в решението. Според съдиите комисията по избора, оглавявана от Владимир Кисьов, подменя на практика върховния орган на партията – националната конференция, като участва в избора на ръководни органи. Магистратите правят извод, че незаконосъобразното формиране на НИС води до нелегитимност и на Националния съвет.


Ето и пълния текст на решението:
РЕШЕНИЕ


гр. София 09.04.2009г


В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД; Фирмено отделение, VI състав, в открито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и девета година със


Председател: Димана Йосифова


при секретаря Поля Петрова и в присъствието на Прокурора Цанков, като разгледа докладваното от съдия ЙОСИФОВА, ф,д. № 1661/97г по описа за 1997г. и за да Ge произнесе, взе предвид следното:


Производството епо реда на чл, 595 и сл. от ГТТК във вр. с чл.!7 ал.1 т.8 от Закона за политическите партии.
Образувано е по Заявление, с вх.№947/16.0 i .2009г. на Председателя на Политическа партия "Съюз на Демократичните сили"- Мартин Димитров, с което се иска вписване на настъпили промени в партията, след проведените Първи вътрешнопартийни избори и избирането на:


- МартинДимитров за Председател на партията,
-членове на Националния изпълнителен съвет/НИС/ 1.Мартин Димитров с ЕГН-председател, 2.ЦанкоЦветанов 3.ЛюбенПетров, 4 Дора
Христова 5.Тони Даскалов 6.Пламен Радонов 7.Цветан Костов 8. ВълчоЧолаков,


Иска се описване и на. промени настъпили на основание решение на Националния съвет на ПП"СДС" от 11.11.2008г за избор иа членове на Контролния съвет в състав от 8 члена сПредседател ПетърРафаилов с ЕГН, /избран от VUT-та извънредна общонационална конференция от 2б.07.2008г и вписан с регистьрно решение на СГС от24.П,2008г, съгласно чл.14 ал.2 от Устава/.
Заявено е вписване и на промени в представителството, съгласно чл.23 от регистрирания Устав на партията.


Не е заявено вписване на промени в състава на Висшия партиен орган на ПП"Съюз на демократичните сили -Националния съвет/НС/, съгласно чл.15 ал.1 и чл. 16,17 от Устава.??


Не е заявено вписване и на Владимир Кисьов, избран ог VHI-та извънредна общонационална конференция от 26.07.2008г за Председател на т.нар. Национална комисия за вътрешнопартийни избори /НКВИ/,


В съдебно заседание заявлението се поддържа от процесуалния представител на ПП "Съюз на демократичните сили " адв. Елена Маркова.


Представителят на Софийска градска прокуратура изразява становище, че са изпълнени изискванията на Закона за политическите партии и исканите промени следва да бъдат вписани.

Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства,
приема за установено следното:


Към Заявлението със вх.№947/16.01.2009г. са приложени; Извлечение от Протокол от заседанието на Националния съвет/НС/ от 04.1i,2G08r, с взето решение за определяне на дата на Първите вътрешнопартийни избори на ШГСДС7съгласно §2 ПЗР на регистрирания Устав - 14.12.2008г за първи тур и 21.12,2008г за втори тур/;Извлечение от Протокол от заседание на НС от П.11.2О08г за избор на членове на Контролния съвет/Председателя на КС е избран от националната конференция от 26'.07,2008г/;Извлечение от Протокол от заседанието на НС от 24Л1.2-008г с взети решения за утвърждаване на изборните книжа за първите вътрешнопартийни избори и Правилник за работа на НКВИ, както и Извлечение от Протокола на НС от 20.01.2009г с взети решения за избор на Главен Секретар и Председател на НИС.


В нито един от тези протоколи от заседанието на НС, като Висш партиен орган на ПП "СДС" няма отразен членски състав, начин на гласуване и. мнозинство с което са приети съответните решения, Протоколите не са представени в цялост, а като извлечения. Липсват списъци със членовете на НС и членовете на НИС със съответните им три имена ЕГН и длъжностно качество съгласно чл.16 и чл.17 за НС и чл.21 за НИС.


Поради обстоятелството, че Не е заявена за вписване промяната в състава на Националния съвет, нито като обща членска маса , нито като поименен състав, съдът не може да направи извод за състава и наличния му кворум, както и за това с какво мнозинство са приети съответните решения.


От представените протоколи от заседанията на Националния съвет/НС от ! 1.11.2008г, 24.1 i.20G8re,. както и от 29.01,2009г не става ясно е какви членове е формиран състава на НС / със членове от стария НС, формиран по реда на чл. 17 от стария Устав или със членове избирани но реда на чл. ] б и чл.17 от новия Устав на ПП СДС/.


Съгласно новорегистрирания Устав този колективен орган се изгражда бавно и твърде децентрализирано и неговите членове се избират от Националната конференция и чрез т.н.ар. вътрешнопартийни избори и съобразно изискванията на чл. 16 и чл. 17 от регистриран™ Устав на ПП "СДС". Този Висш партиен орган има изключителна компетентност по чл.15 ал.2 от Устава, поради което наличието на членски състав и мнозинство при вземане на решенията е абсолютно необходимата предпоставка при проверката, извършвана от съда относно законосъобразността /уставосъобразността/ на взетите решения и валидността на възникналите и подлежащи на вписване обстоятелства.


По повод на заявлението за вписване на промени са приложени и празни бланки/образци/?? от протокола на Общинската комисия за вътрешнопартийни избори/за първи тур за избор на Председател на ПП"СДС" и членове на НИС и за втори тур за избор на Председател на ПП "СДС" Тези образци нямат правна стойност, а само провокират поредица от неизяснени обстоятелства във връзка с т.нар. вътрешнопартийни избори и относно мястото и ролята на т.н.Национална комисия по вътрешнопартийни избори.


Приложени са и всички Протоколи от заседанието на т.н Националната комисия ло вътрешнопартийни избори /НКВИ/ с председател Владимир Кисьов, Зам.председател Здравко Зафиров и Секретар Юрий Колев, като : Протоколно решение №29/22.12.2008т за резултати от проведения балотаж на 21.12.2008г и за избора на Мартин Димитров с 4605 гласа за Председател на


ПГГСДС"; Протоколно решеиие№28/1б.12.2008г за допускане на балотаж между. Румен Христов с 1927 гласа от първия тур и. Мартин Димитров с 2878 гласа; - -Протоколно решение от №27, №26, №25, №24, №23, №22 от 16.12.2008г за обявяване на окончателните резултати за избори на членове на НИС на ПП"СДС";11ротоколно решение№21/16Л2,2008г за обявяване резултатите от гласуването за кандидатите за председател на ПП "СДС";


- Представени са и протоколни решения на ВДСВИ №14, №12. №11 от 24.11.2008-г, както и №9, №8, №6 от 18.11.2008г за допускане до участие в изборите за членове на НИС и за председател на ПГГСДС". В нито един от тези протоколи на НКВИ не са посочени членовете на комисията и дали при вземането на решенията е имало необходимото мнозинство. Протоколите не са подписани от членовете на комисията, които са 8 броя съгласно чл.ЗО ал.1 от регистрирания Устав. Констатирани тези опущения по принцип правят невалидни приетите решения.

От така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:


Заявлението е по реда на чл. 5.95 и сл, от ГПК във вр. с чл. 17 ал.1 т.8 от Закона за политическите партии. В това производство, съдът проверява, дали приетите решения на съответния колективен орган на партията са законосъобразни и дали претендирайте за вписване обстоятелства подлежат на вписване, както н дали са валидно възникнали.
Разгледани по същество, заявените за вписване обстоятелства са невалидно възникнали и са несъществуващи.


Съображения:


Настоящия състав не приема за валидно осъществил се избора на Мартин Димитров Димитров за Председател на ПП "СДС", както и избора на членове на Националния изпълнителен съвет /НИС/, чрез проведения пряк избор с тайно гласуване на 14..12.2008г и балотаж на 21.12.2008г на т.н вътрешнопартийни избори на ПП"СДС".

Съгласно практиката на Софийски градски съд
, който е единствения съд в България, оторизиран от Закона за политическите партии да се произнася като първа инстанция по регистрацията на политическите партии и вписване на последващите промени, практика потвърдена, и от Върховния касационен съд, основният устройствен акт на политическата партия това е нейният Устав. Специалният закон е Закона за политическите партии, като субсидиарно се прилагат и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛИЦ/ на основание §2 ПЗР на ЗПП - " за неуредени въпроси в ЗПП се прилага ЗЮЛНЦ" От това следва, че разпоредбата на чл.4 от ЗПП, е основополагаща. В нея изрично се посочва , че Конституцията, законите /ЗПП/ и Уставите на политическите партии са актовете, които уреждат организацията и дейността на дадена политическа партия. Те са актовете на основание, на които се преценява от съда, валидността на заявените обстоятелствата подлежащи на вписване в регистъра за политическите партии в хода на регистърното производство.


При заявление за вписване на промени в регистъра на политическите партии, воден при Софийски градски съд, съдът извършва проверка на основателността иа искането за вписване, което означава проверка на това дали обстоятелствата, чието вписване се иска са валидно възникнали.
Това производството е охраиително.В това производство регистъриия съд проверява дали искането е редовно от външна страна и дали подлежащите на вписване обстоятелства са валидно възникнали, действителни и съществуващи.


За да може съдът да извърши проверката относно законосъобразността па приспете решения и валидността на обстоятелствата подлежащи на вписване необходимо е приетия устав да е прецизен и подробно да урежда статута и правомощията на органите на политическата партия, поради обстоятелството, че правните норми на закона/ разбирай Закона за политическите партии/, съдържат рамките, в които е позволено едно действие, свързано с обстоятелството подлежащо на вписване, препращайки и. към ЗЮЛНЦ.
Това е така , защото в Закона за политическите партии не са посочени дори и примерно върховните органи на партията и нейните управителни органи.


Но в разпоредбата на чл.23 от ЗЮЛНЦ е посочено, че Върховен орган на сдружението /разбирайте и на политическата партия It ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, което се сътои от всички членове. От това следва, съгласно § 2 ПЗР на ЗПП.. че разпоредбата на чл.23 от ЗЮЛНЦ трябва да се спазва и от политическите партии, както и разпоредбата на чл,25 от ЗЮЛНЦ в която .примерно са посочени правомощията на общото събрание.

В разпоредбата, на ал.2 на чл.25 от ЗЮЛНЦ, обаче императивно е посочено
, че правата по т. 1, по т.З. по т.7, по т.9, по т.11, и по т. 12 не могат да се възлагаг на други органи / по т. S ОС изменя и допълва Устава, по т.З ОС избира и освобождава членовете на УС/управителните органи/, по т.7 ОС взема решение за преобразуване или за прекратяване, по т.9 ОС приема бюджета, по t.J I ОС приема отчета за дейноста на УС/управителните органи/ и по т,12 ОС отмени решенията на другите органи, които противоречат на закона, устава, или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността. Няма съмнение;, че и ПГРСъюз на демократичните сили", следва да се съобразява е тези разпоредби.


От представените доказателства по повод на искането за вписване па настъпилите промени, както и от представения и вписан с регистърно решение от 24.11.2008г нов Устав на ПГГСДС" правото /правомощието/ иа Националната конференция нз ПП"СДС7 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на партията/, относно избора на управителните органи /НИС и Председател на ПП"СДС", който е и член на НС и НИС е подменено от т.н. Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избори/НКВИ/, като с това е нарушен императива на чл.25 ал.2 към който препраща § 2 ПЗР на ЗПП.


Правомощията на тази комисия не са прецизно уредени в Устава на ПГРСДС, така като го сочи като основен устройствен акт, разпоредбата на чл.4 ЗПП. Устава препраща към Правилиник за приложение на Устава?? и към Правилиник за работа на Националната комисия за вътрешнопартийни избори??.


В нарушение на забраната на чл.25 ал.2 вр. чл.25 ал.1 т.З от ЗЮЛНЦ, Националната конференция на ГОРСъюз на демократичните сили се подменя с т.н. т.н. Национална комисия ш провеждане на вътрешнопартийни избори/НКВИ/. Гази комисия и нейните структури по места нарушават императива на закона и провеждат никога не провеждани в други, политически, партии и в ППХДС" т.н.вътрешнопартийии избори за председател на ППХДС и членове на НИС при пряко тайгю гласуване.


Съдът счита, че с провеждането на т.н.вътрешнопартийни избори се заобикалят правомощията иа Върховния орган на партията/ Националната конференцията^'. Подменя се императива за кворум и мнозинство, съгласно чл.27 и чл.29 ал. 1 от ЗЮЛИЦ вр. §2 ПЗР на ЗПП. а е това се избягва възможността за съдебен контрол, съгласно чл.25 ал.4 от ЗЮЛНЦ. При провеждането на т.н. вътрешнопартийни избори "анониммността е гарантирана", което обстоятелство никак не е демократично.


Очевидно е, че с организирането и провеждането на избора за Председател на ПП"СДС" и за членове на НИС се заобикаля основополагащото и иператавно изискване на ЗПП и ЗЮЛНЦ за членска маса, което е поставено още при учредяването на дадена политическа партия , като се изисква списък с трите имена, ЕГН и постоянния адрес на не по-малко от 2 500 члена/ чл.15 ал.З т.7 ЗПП/.


Настоящия състав счита, че тази т.н. Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избориДШВИА не е сред изрично посочените върховни органи на партията, компетентни да избират и формират управителните и органи.


От това следва, че като незаконосъобразно/ненадлежно/ формиран орган на партията тази комисия не може да приема законосъобразни решения.
Наличието само на този недостатък е основание за постановяване на отказ за вписване на заявените обстоятелства.


Освен това от приложените по делото Протоколи на т.н. т.н. Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избориД1КВН/, съдът не може да направи извод за наличие на кворум, а оттам за законосъобразност на приетите решения, като актове на колективен орган, Кворумът е основната предпоставка за законосъобразност на решенията.Кворумът, това е необходимия брой легитимирани съгласно Устава на партията, лица, които следва да присъстват, и съответно да подпишат приетите от този орган решения. Междувпрочем Решенията на този nun Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни изборн/НКВШ не подлежат и иа съдебен контрол, защото тя не е върховен орган на партията /не е общо събрание или национална конференция/.


Съгласно чл.86 от регистрирания Устава на партията, решенията нл тази НКВИ се контролират от Контролния съвет на партията ??. Това обстоятелство съшо е сериозно нарушение на императива на чл.25 ал.2 вр. ал.1 т.12 от ЗЮЛНЦ вр § 2 от ПЗР на ЗПП.


Тази подмяна на върховния избирателен орган на партията с т.н НКВИ прави невъзможна, както проверката за кворум , така и проверката за законосъобразност и уставосъобразност на приетите решения на т.н Национална комисия за провеждане на вътрешнопартийни избори /НКВИ!. респективно за валидност на обстоятелствата подлежащи на вписване. Липсват каквито и да било доказателства относно валидно проведените Първи вътрешнопартийни избори, като: избирателни списъци, протоколи от секционните избирателни комисии, протоколи за установен резултат от гласуването в съответните избирателни райони или декларации по чл.534 от ГПК в тази насока. Липовата доказателства за това колко и кои са членовете на ПП"Сьюз на демократичните сили" и в този смисъл" анонимността е гарантирана".


По изложените съображения, съдът счита, че обстоятелствата избор на председател на ШТ'СДС и избор на членове на НИС на ПП"СДС" не са възникнали валидно.Не са действителни и са несъществуващи.


Незаконосъобразното формиране на Националния изпълнителен съвет /НИС/ води и до незаконосъобразно и нелигитимно формиране и на Националния съвет /НС/на ПП "СДС".


По делото е представен и Устав на ПП "СДС", видимо и редакционно неясен. Разпоредбите относно органите на партията са неясни, почти бланкетни и препращащи към Правилника за приложение на Устава, който не е представен по делото.


В Устава не са прецизирани правомощията на отделните органи н най вече на т.н.Национална комисия за вътрешнопартийни избори /НКВИ/. Председателя на ППХДС", не е посочен сред националните органи на партията /Глава IV.Раздел I от регистрирания Устав/. Липсват прецизни разпоредби относно начина на свикване, обявяване /уведомяване/ на членовете ма партията при свикване на Националната конференци, Националния съвет, Националния изпълнителен съвет. Не е ясно кога и как се формира членския състав на НИС. За различни членове на Ш.-1С има различна процедура за попълване на състава. Така е и при попълване на състава на НС.


Не се представиха доказателства от които да е видно, към датата на приемане на решенията от 20,0!.2009г на Националния съвет, последния дали е бил "конструиран", съгласно чл. 16 и чл,17 от Устава. Липсва пълен списък със членския състав иа НС. Липсва пълен и точен списък с членовете на НИС, съгласно чл.21 от Устава, тъй като в чл.16, чл.17 и. чл.21 от Устава примерно са посочени кои лица /с какви длъжностни качества/ могат да бъдат членове иа НИС и на НС, но не се посочва общия брой иа членовете на НИС и НС, защото членския състав на НИС и на НС се формира по различен ред.


Тези обстоятелства, както и категоричните '"уставни недоразумения" пречат иа съда да установи, кои са членовете присъствали на заседанията и в какво длъжностно качество, както и какъв е кворум и редовно ли са свикани тези органи на партията.


По делото, по повод на заявените за вписване обстоятелства не се представиха и доказателства от които да е видно какъв е точния членски състав на Националния съвет/ИС/ към датата на примане на съответните Решения на основание на които са заявени за вписване съответните обстоятелства- за определяне иа дата за провеждане на Първите вътрешнопартийни избори,/ за избиране на Председател на ППХДС" и за избиране на членове на НИС/, съгласно §2 ПЗР на вписания Устав, за избора иа членове на Контролния съвет нпр., за да може съдът да направи извод както за редовността по свикването на Първи вътрешнопартийни избори в ППХДСи валидността на възникналите обстоятелства подлежащи на вписване, така и за редовността по свикването и провеждането на заседанията на Националния съвет/НС/.


Разпоредбите на представения Устав, па основание на който са проведени Първите вътрешнопартийните избори и приети решения иа НИС и НС са пеясн, неточни и противоречиви. Не дават основание на съда да приеме, че това е устройствен акт на Партия със сериозни политически амбиции.


Съдът счита, че представените доказателства във връзка със заявеното искане за вписване на промени в Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" са непълни и недостатъчни, по съображения подробно изложени в мотивите на съда по-горе,
Въобще по ф.д.1661/97г на ПП"Съюз на демократичните сили", липсват доказателства за това каква е членската маса па партията, респективно какъв е числения състава на нейните органи. Неясно защо в Устава е предвиден и ред за пряк избор е тайно гласуване за Председател на ПП"СДС" u за Зам. Председатели на ПП' "СДС"/ съответно и за членове на НИС/, а в същото време не е предвиден ред за съдебен контрол па решенията на т.н.Национална комисия за вътрешнопартийни избори /НКВИ/. Чрез нея на практика са подменени правомощията на Върховния орган-Национшшата конференция и се заобикаля съдебния контрол.

По изложените съображения и на основание чл. 606 от ГПК във вр. с чл.18 ал. 1 вр.с чл. 1 7 ал..1т.8 от ЗПП, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,

РЕШИ
ОТКАЗВА ВПИСВАНЕ в Регистъра за политическите партии при Софийски градски съд на заявените промени със Зявление. вх.Ха 947/16.01.2009 г. по партидата на ПП "Съюз на демократичните сили", per. по ф.дЛ661/97г, парт.166, том 4, рег.10,стр..14О.
Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд на Република България, по реда на ГПК в 7 дневен срок от узнаването му.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK