Ревизия: БАН отдава имоти на занижени цени и финансира фирми за своя сметка

Ревизия: БАН отдава имоти на занижени цени и финансира фирми за своя сметка

© Надежда Чипева
Шефът на БАН:
Търсят под вола теле. БАН единствена прави реформи в кризата

Отдаване на имоти на БАН на занижени цени, финансиране на частни фирми за сметка на академията, звена, които развиват не научна, а стопанска дейност, незаведени изобретения. Това са част от нарушенията, които откри Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в БАН. Проверката е направена по поръчка на финансовия министър, под чието ръководство е агенцията.


Финансовата ревизия обхваща периода 2008-2009 г., когато БАН е управляван от акад. Иван Юхновски, до март 2008 г., а след това от акд. Никола Съботинов. Двамата категорично отрекоха констатациите. "Проверката е поръчкова, предишните ревизии не откриха нищо, а сега намират нарушения. Не сме търгаши и няма злоупотреби в БАН", каза акад. Юхновски.
"Търсят под вола теле, добре стопанисваме имотите си", коментира акад. Съботинов (виж карето). От обясненията му обаче става ясно и че приходите от имотите на БАН отиват за тяхна поддръжка. А в опитите да се задържат наематели БАН е намалявал и без това ниските наеми. Въпреки установените нарушения АДФИ не е наложила наказание на никого поради изтекли давностни срокове или правомощия да налага санкции. Резултатите от ревизията са изпратени в прокуратурата и Агенцията за обществени поръчки, каза Теменужка Петкова, директор на АДФИ.


Проверката се случва почти година след като Симеон Дянков нарече учените "феодални старци, които стоят там и събират заплати". След това стартираха опити за реформа на БАН, която дълго се отлагаше, но вече започнаха промени - намаляване броя на институтите и съкращения. Според акад. Съботинов са съкратени 700 души, но парите продължават да не стигат. "Необходими са ни 72 млн. лв. бюджетна издръжка само за фонд работна заплата, а разполагаме с 59 млн. лв. за 2010 г.", каза той.


Какво откри АДФИ:


Институтите, а не БАН управлявали имотите
Стопанисването, управлението и контролът на имотите, предоставени от държавата на БАН, се прави от институтите, а не от БАН, което е нарушение по Закона за счетоводството и устава на БАН. През 2007 г. тогавашният председател акад. Иван Юхновски е утвърдил правила, които противоречат на устава и не са приети от общото събрание. С тях на институтите са дадени права по управление и контрол на имотите, като договорите за отдаване под наем задължително се подписват от председателя на БАН. Утвърдени са минимални месечни наемни цени – 2 евро/кв.м за сгради за производствена или търговска дейност и 1.5 евро/кв.м за офиси. Те не са променяни оттогава. Според АДФИ липсата  на критерии е позволило субективно да определят наемателя, условията на договора и несъобразената с равнището на пазара на недвижими имоти наемна цена.


Договорят се наеми, по-ниски от минимално определените
Въпреки определените минимални наемни цени има случаи на сключени договори на по-ниски от тях. Например отдадената под наем "Автобаза със сервиз" в София на "Промобил". Според лицензиран оценител за имота от близо 5 декара с помещения от 2204 кв.м трябва да се плаща месечен наем от 7626 евро. Ръководството на БАН обаче решава и акад. Юхновски подписва договор за 5250 евро. А ако се приложат правилата за минимален месечен наем, той би следвало да е 11 857 евро.Според заключенията на ревизията "на практика "Автобаза със сервиз" не е ползван от БАН, а управлението на имота не е осъществявано с грижата на добър стопанин и в интерес на академията".


Друг пример е с отдаването на части от един и същ имот на цени различаващи се с над 300%. Склад на "Искърско шосе" в София е наеман от три различни фирми на цени от 1.56 евро/кв., 2.25 евро/кв.м и 6.24 евро/кв.м. Договорите с компаниите са подписани от председателя на БАН акад. Никола Съботинов и директора на Център за приложни разработки Стефка Петрова.  


С договори от 2008 и 2009 г. на ЕТ "Барите КД" са отдадени 6000 кв.м от опитна база в район "Овча купел" София за 100 евро на месец или 0.02 евро/кв.м. През 2006 г. 3000 кв.м от същия имот са отдадени под наем на "Хоум Гарден ВТ" ЕООД по 0.03 евро/кв.м плюс помещения за офис по 1.3 евро/кв.м при утвърдена долна граница от 1.5 евро/кв.м, посочват ревизорите.


Почивна база на язовир"Пчелина" в село Лобош пък е отдадена срещу наем от 340 лв. месечно или по 0.048 лв./кв.м на едноличен търговец "Валтер – Валерий Андреев". Това е с 362% по-малко от утвърдените цени. За базата от 780 кв.м разположена върху 7 декара минималният месечен наем би трябвало да бъде 5044 лв., е пресметнал финансовият ревизор.


Финансиране на частни фирми за сметка на БАН
Под формата за "съвместна дейност" са предоставяни без пари сгради, машини и съоръжения за ползване от частни фирми. Според АДФИ така "на практика е финансирана дейността на частни дружества за сметка на БАН".


Например случай за съвместно производство на биопродукти, което не се случва, но в отдадените на фирмата 5000 кв.м (за които се плаща наем 30 лв., или по-малко от една стотинка за квадратен метър - 0.006 лв./кв.м) се произвеждат пластмасови изделия. Проверката е показала, че договорът за "съвместна дейност за получаване на биопродукти" е от 1994 г. Институтът по биология и имунология на размножаването предоставя 5000 кв. м в село Студена, Пернишко, на "Агробиопласт". Според договора фирмата се задължава да плаща "процент от месечния положителен финансов резултат от съвместната дейност, но не по-малко от 3000 лв. (30 деноминирани лева)". Реално обаче съвместна дейност не е осъществявана. Стопанската сграда се използва за производство на пластмасови изделия вместо за биопродукти, установява АДФИ. Въпреки това договорът с "Агробиопласт" е анексиран и удължен на два пъти през 2007 и 2008 г. от директора на института. Цената е останала същата - 30 лв. или по-малко от една стотинка за квадратен метър - 0.006 лв./кв.м.  


С договор от 2005 г. на дружеството "Металком" е предоставено ползването на стругарска работилница от 32 кв.м с машини и съоръжения на Инситута по металознание във Варна. През 2006 г. на "Ан Ди Мет" е предоставено ползването на сграда от 180 кв.м с машини и съоръжение на Института по металознание за леярски цех. Договорите са подписани от научен сътрудник І-ва степен Николай Великов за осъществяване на съвместна стопанска дейност, без такава да е установена от финансовата инспекция. Единствените документи, свързани със сключените договори, са издадени от двете дружества фактури за заплатени от Института по металознание отливки и механичната им обработка. Фирмите не са плащали наем за ползването на сградите и оборудването, като разходите за ток, вода и консумативи са били за сметка на института. Ефектът за БАН от тези сделки са не изгоди, а акумулирани разходи, пише доклада.


Друг случай за финансиране на частна дейност е безплатното отдаване на здравната служба на БАН в блок 25 в София на ДКЦ "д-р И.С.Грийнберг". ДКЦ-то не е плащало никакъв наем за сградата и оборудването, но учените са си плащали за ползваните медицински услуги, констатира АДФИ.  


Акад. Съботинов коментира, че "договорите за съвместна дейност се управляват от  институтите. Тук БАН не се меси, защото става дума за управление на собственост, която е на самия институт".


Царският дворец отдаден без търг
Части от царския дворец на ул. "Московска" в центъра на София са отдадени неправомерно без търг на цени, по-ниски от тези в Закона за държавната собственост, и не се ползва по предназначение. Това е източното крило на двореца, което е дадено на БАН за етнографски музей. Вместо това обаче чрез договори за наем две от залите от по 20 кв.м са отдадени за златарско ателие и магазин на "ВЕК – В – Варджийски и сие". Месечният наем, който е плащал фирмата през 2008 г. е бил 30 евро/кв.м, а през 2009 г. е увеличен на 38 евро/кв.м. 


Жилища на ниски цени
Имотите в жилищния фонд не са стопанисвани от БАН.  Резултатът е неосъществен контрол и 16 наематели без право да ги ползват. БАН притежава 48 къщи, апартаменти и ателиета, като живеещите в тях плащат месечен наем от 0.98 лв./кв.м. 


В доклада на АДФИ е посочено, че акад. Иван Тодоров неправомерно ползва апартамент от 89 кв.м в центъра на София на ул."Хан Крум", за който плаща 77 лв. месечен наем. В апартамент № 23 от блок 2 на Научния комплекс на БАН се е самонастанила и не плаща нищо Мариана Пенкова. В БАН няма информация откога и в какво качество тя ползва жилището, констатира ревизията.


Единствената продажба на имот, която е извършило БАН през последните години е сделка с апартамент 90 кв.м на ул."Прага" 7 в София, собственост на Икономическия институт. Той е продаден през 2008 г. за 200 000 лв., а със средствата е купено жилище 62.5 кв.м в Офринио,  Гърция за 180 163 лв.


Академични търговци
В БАН има звена с щат под 15 бройки, които осъществяват само стопанска дейност, но не и научна. Това са филиалът на Института по техническа кибернетика и роботика, който има директор, главен счетоводител и касиер-домакин плюс пазачи. Годишните му приходи са 4673 лв. от наеми, а разходите - седем пъти по-големи  - 28 622 лв. Той не осъществява научна дейност, а охрана и отдаване на имущество под наем. Другите подобни примери са с Център за иновации и Център за изследване на националната сигурност и отбраната, Център за обучение, Лаборатория по телематика и експериментална развъдна база за опитни животни в Сливница.Шефът на БАН:
Търсят под вола теле. БАН единствена прави реформи в кризата

Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на БГА Балкан
  БГА Балкан
  Рейтинг: 544 Любопитно

  Къде са сега ревящите за пари "феодалните старчета", да ни обяснят че совите не са това което са?

  О, Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахил ..........
 2. 2
  ****

  Този коментар беше изтрит в 21:26 на 21/10/2010 от неговия автор.

 3. 3
  ****

  Този коментар беше изтрит в 21:46 на 21/10/2010 от неговия автор.

 4. 4 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Аз ви повтарям три дена, че в БАН се затварят лаборатории с оценки от международен одит А и Б, а такива с Ц и Д си живуркат екстра! Доказателство?! "В БАН има звена с щат под 15 бройки, които осъществяват само стопанска дейност, но не и научна. Това са филиалът на Института по техническа кибернетика и роботика, който има директор, главен счетоводител и касиер-домакин плюс пазачи. Годишните му приходи са 4673 лв. от наеми, а разходите - седем пъти по-големи - 28 622 лв. Той не осъществява научна дейност, а охрана и отдаване на имущество под наем."
  Оставка на Съботинов и Хаджитодоров! С тяхната реформа догодина няма да има институт да има оценка Б, камо ли А при същия одит.

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 5. 5 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 552 Неутрално

  "Фирмите не са плащали наем за ползването на сградите и оборудването, като разходите за ток, вода и консумативи са били за сметка на института. Ефектът за БАН от тези сделки са не изгоди, а акумулирани разходи, пише доклада."

  Уникално!
  Искам да правя бизнес с БАН!

  Не съм магаре;-)
 6. 6 Профил на Банчо
  Банчо
  Рейтинг: 225 Гневно
 7. 7 Профил на Банчо
  Банчо
  Рейтинг: 225 Гневно

  http://bgpetition.com/reforma_BAN/index.html

  Общото събрание на БАН
  До
  Управителния съвет на БАН
  До
  Акад. Никола Съботинов
  Председател на
  БАН и председател на УС на БАН

  ОТКРИТО ПИСМО
  ОТНОСНО: поредицата от действия на ръководството на БАН във връзка с организационното и финансовото състояние на Академията

  Уважаеми членове на Общото събрание на БАН,
  Уважаеми членове на Управителния съвет на БАН,
  Уважаеми акад. Съботинов,

  През изтичащата година Българската Академия на Науките изпадна във финансов колапс, който заплашва не само нейното нормално функциониране като научна институция, а и неминуемо ще доведе до нейното ликвидиране.
  Намалението на заплатите на служителите вследствие на ежемесечния „доброволен“ неплатен отпуск достигна 25–50% за различните институти. В резултат, голяма част от младите учени, работещи в БАН, получават финансово възнаграждение, по-ниско от минималното за страната.
  Условията на работа не отговарят на елементарните норми. Предстои ни зима без отопление, без топла вода, ограничение на ползването на електрическа енергия – условия, при които е наивно да се очаква какъвто и да било научен продукт, камо ли такъв на европейско ниво.
  Наскоро вие обявихте „успешния” завършек на реформата, състояла се единствено в механичното сливане на няколко института и смяна на табелите с наименованията им. Но ние, учените, не виждаме какъвто и да е положителен ефект нито върху работата ни, нито върху финансовото ни състояние.
  141-годишната научна институция загуби своя авторитет в обществото, въпреки че продължава да дава основната научна продукция на страната. Отказът на българското правителство да контактува с ръководството на БАН показа, че ние, хората на науката, не сме представени на държавно ниво. Със сервилност, заядливо искане на министерски оставки и хленчещи декларации проблемите няма да бъдат решени.
  Тежката ситуация в нашата институция изисква решителни действия от ваша страна!

  Ние, учените в БАН, настояваме да получим конкретни отговори по следните въпроси:

  1. Как се използват резултатите от международния одит на БАН, за който бяха похарчени близо половин млн. лв.? Защо финансирането на институтите не става съгласно тях? Защо не се вземат предвид спецификата на работата и произтичащите от нея финансови потребности за произвеждане на научен продукт, при определянето на бюджета на всеки конкретен институт?
  Искаме да се спре дългогодишната порочна практика при определяне на бюджетите на институтите по системата „на калпак”.
  2. Във вашето Открито писмо от 06.10.2010 г. се казва, че: „В момента завършва процедурата на атестация на всички служители на БАН и на нейна база предстои по-нататъшно редуциране и оптимизиране на състава на Академията.” Как ще се осъществи това, без да се влезе в противоречие с трудовото законодателство?
  3. Смятаме, че „потъването на кораба с всички на борда” не е бъдещето на Академията. Искаме да се определят постоянни критерии по научни области при извършване на атестацията, тъй като към момента тя е компрометирана от научните съвети в институтите, за да се защитят неспособните служители на БАН.
  4. При положение, че проектното финансиране е съществено за науката в България, какви мерки предприехте срещу отказа на МОМН и НФНИ през последните години да финансират конкурентоспособни проекти с базова организация БАН?
  5. Настояваме за пенсиониране на ВСИЧКИ навършили пенсионна възраст служители, без право да заемат щатна длъжност в Академията.
  6. Настояваме за подробно осветляване на финансите както на ръководните органи на БАН, така и на всеки отделен институт. Защо Централно управление изземва висок процент от извънбюджетните приходи на институтите и какво се случва с тях?

  Висококвалифицирани и млади учени постоянно напускат БАН и България през последните 20 години и започват работа за чужди научни институции и икономики. Ние искаме да правим наука в страната си, стига самата тя ясно да покаже, че ни желае!

  Бихте ли описали конкретно от позицията си на ръководители на БАН какви са перспективите ни за идната 2011 г.?

  Настояваме да отговорите на поставените въпроси на първото заседание на Общото събрание на БАН от датата на получаване на Откритото писмо. В знак на демократично и прозрачно управление, разчитаме, че ще видим писмото и отговора на официалната интернет страница на Академията.

  12.10.2010 г. гр. София

  Събираме подписка в подкрепа на Откритото писмо. Можете да се подпишете и Вие във всеки един от институтите на Българската Академия на Науките.

 8. 8 Профил на metilena
  metilena
  Рейтинг: 8 Неутрално

  хамаха, и това било под вола- теле

 9. 9 Профил на metilena
  metilena
  Рейтинг: 8 Неутрално

  браво, нАучна мисъл, ако и другата им работа е на същото ниво- аферим

 10. 10 Профил на luarkas
  luarkas
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Вече и аз ги наричам ГЕРБЕРИТЕ действат от самото начало по схемата: НЯМА ДА ТИ ИЗПЛАТЯ ДЪЛЖИМИТЕ 100 ЛЕВА, ЗАЩОТО СИ ИЗГУБИЛ 1 ЛЕВ.
  Спомнете си как започнаха със спирането на парите за помощните средства за инвалиди. Голям шум вдигнаха за изразходван бюджет от 30 млн лева. После откриха само предполагаеми злоупотреби за 200 хил. лева.
  Герберите само пускат пушек без огън. Този пушек вече ни задушава!
  "Когато беше направена тази финансова ревизия, много целенасочено се търсеха определени договори. Ние имаме повече от 600 договора за отдаване на различни стаи или имоти под наем, но целенасочено бяха избрани няколко договора", смята научният секретар на БАН.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK