Какво искаме от пенсионната система

Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултанти

© Надежда Чипева, Капитал

Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултантиНа среща с лекари в ранния следобед на 5 октомври 2010г. премиерът Бойко Борисов обяви: "До 17 ч. часа искам да приключа и с пенсионната реформа.". Месец по-късно през ноември бяха приети промени в Кодекса за социално осигуряване. Те премахнаха точковата система за пенсиониране и заложиха осигурителният стаж да започне да се увеличава от 1 януари 2012 г. с по четири месеца на година.


Увеличението ще продължи до 2020 г. Тогава жените ще могат да се пенсионират след 37 г. стаж, а мъжете  - след 40 г. От 2021 г. ще започне увеличаване на пенсионната възраст с по шест месеца на година. В края на нарастването жените ще могат да се пенсионират на 63 години, а мъжете – на 65.


Е, реформата приключи, но проблемът остана, казва Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултанти. Той задава няколко въпроса за състоянието и бъдещето на пенсионната система на България, на които и отговаря. "Дневник" потърси и още трима експерти за коментар. Форматът на този тип анализ е по идея на Питър Дракър от книгата му The Effective Executive.
Важността на дискусията как да се постигне ефективна реформа на пенсионната система е безспорна. Вашите коментари и въпроси очакваме на [email protected] и във форума в интернет под този текст.


Въпроси

1. Каква е целта на пенсионната система?


2. На какви принципи трябва да отговаря тя?


3. Кое е "правилното" решение, което да постигне целта и принципите, независимо дали на някого му харесва или не?


4. Как да бъде превърнато в действие това решение?


5. Коя е обратната връзка, която ще показва дали решението работи?


Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултанти
1. Пенсионната система трябва да предотвратява "бедност при старост" и да дава възможност за получаване на адекватни пенсии.


2. Принципите трябва да са лична свобода и отговорност на пенсионните решения, дългосрочна фискална устойчивост на системата – поне за 30 години напред. Освен това конкурентоспособност и неувеличение на осигурителната тежест за бизнеса.


3. Разкрепостяване на първия стълб. Неговата роля е само една - да предотврати крайна бедност при старост, като не пропука бъдещите бюджети. От този стълб не могат да се очакват високи, дори нормални пенсии. Той трябва да регламентира само достъпа до публични средства. В съответствие с принципа на личната свобода и избор предлагам следните съществени параметри: За стаж да се признават само месеците, през които лицето е внасяло осигуровки.


Право на пенсия да има след не по-малко от 15 години "стаж", или 180 осигурителни месеца. Възрастта за пенсиониране да е 65 години за мъжете и жените при пълна пенсия и не по-рано от 62 години при намалена пенсия. Доходът, от който се изчислява пенсията, да е равен на сумата от месечните осигурителни доходи, разделена на 420 (420 е произведението на 35 по 12.


Тоест доходът, от който се изчислява пенсията, е този, върху който са внасяни вноски, но е разпределен така, все едно е получаван в течение на 35 години последователно.). Размерът на пенсията да е намаляващ процент от изчисления доход без "таван" на пенсията. При такива параметри ще мога да избирам кога да се пенсионирам и ще зная как осигурителното ми поведение ще влияе на размера на пенсията, която ще получавам.


Вторият стълб трябва да се замрази. Задължителните осигурителни вноски на работодател и работник във фонд, който предлага само един портфейл за всички осигурени - и 25-, и 55-годишните, противоречи на свободата на избора и отговорността на осигурения. Задължителните вноски в универсални пенсионни фондове да станат доброволни.


Разширяване на третия стълб. Понеже зная, че размерът на пенсията ми е моя грижа и отговорност, спестявам и инвестирам. Затова трябва да се премахне ограничението за допълнително осигуряване само в пенсионни дружества и да се премахне монополът им. Трябва да се въведе режим на "пенсионна сметка", която може да бъде поддържана и в пенсионно дружество, но и в банка и в застрахователно дружество, и в инвестиционен посредник (всички надзиравани по реда на закона).


4. Освен промяна в буквата на закона пенсионната реформа трябва да бъде съпроводена и от масирано и целенасочено ограмотяване на всички, които участват в системата. Ограмотяване, което да позволи да разберат какво значи "лична свобода и отговорност" за пенсионирането и какви са откритите пред тях възможности да упражнят тази свобода. Както и какви са последиците от неупражняването й.


5. Както всеки сам е отговорен за пенсията си, така всеки индивидуално ще трябва да може да следи за това дали системата работи. За целта всеки получава един път в годината разбираема информация не само какви средства са натрупани по "партидата му", но и какъв е прогнозният размер на пенсията, която е вероятно да получи при ред разумни допускания.


Доц. Йордан Христосков, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси, бивш управител на НОИ

© Велко Ангелов

Доц. Йордан Христосков, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси, бивш управител на НОИ


Доц. Йордан Христосков, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси, бивш управител на НОИ
1.
Целта на всяка пенсионна система е да осигури възможно по-висок процент на заместване на доходите от труд при инвалидност, старост или смърт. Така се запазва в много висока степен постигнатият жизнен стандарт по време на трудовия живот. При спазване на първоначално заложените условия в стратегията за пенсионната реформа българският пенсионен модел от 2000 г. може да осигури пенсии, заместващи дохода от труд в рамките на 70-80%, както следва: От първия стълб - 45 %, като тази цел вече е постигната.


От втория задължителен капиталов стълб - 15-20 %, като тази цел може да се постигне при нарастване на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд поне на 7%. От третия доброволен стълб - 10-15%. Тази цел също е постижима, ако се повиши осигурителната култура на работниците и работодателите и се въведат по-съществени данъчни облекчения при спестяване за пенсия.


2. Пенсиите трябва да са адекватни на потребностите на хората и да гарантират приличен жизнен стандарт на осигурявалите се по време на трудовия им живот. Едновременно с това постигането на възможно по-висок процент на заместване на дохода не бива да бъде за сметка на икономическия растеж. Т.е. фискалният натиск от страна на пенсионната система трябва да бъде в поносими граници и да бъде справедливо разпределен между поколенията.


За българската икономика е напълно поносим един разход за пенсии от държавната система в размер на около 10 на сто от БВП. Основните принципи, на които трябва да отговаря пенсионната система - съчетаване на солидарното споделяне на риска (чрез преразпределителния първи стълб) с индивидуалната предвидливост (чрез индивидуални спестявания в капиталовите втори и трети стълб). Трябва да има и автономност, и саморегулиране на пенсионната система – политиците трябва да се държат на един шамар разстояние от нея.


Пряката връзка между размера на пенсията и осигурителния принос също е много важна. Освен това прозрачност в управлението и взаимно доверие между осигурители, осигурени и осигурителни институции (публични и частни). Не на последно място гъвкавост и индивидуален избор на осигурения по отношение на правото на пенсиониране, избора на пенсионен фонд и други.


3. Решенията, които трябва да се предприемат незабавно, са няколко. Първото е ограничаване и постепенно премахване на ранното пенсиониране, освобождаване на пенсионното осигуряване от неспецифични задачи, като например да подпомага бизнеса, да решава задачи на социалното подпомагане, да стимулира държавните служители и други.


Да се създадат строги критерии и контрол върху инвалидните пенсии, да се разшири обхватът на осигурените за сметка на заетите в сивата икономика и подобряване на събираемостта на осигурителните вноски. Трябва да се въведат автоматични регулатори за повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране, за начина на осъвременяване на пенсиите и други параметрични промени в системата.


Увеличаване на средствата в Сребърния фонд и по-ефективното му управление, постепенно увеличаване на осигурителните вноски, в това число за втория стълб, въвеждане на мултифондове в задължителното и доброволното капиталово осигуряване.


4. Това е въпрос на политическа воля и на професионален и институционален капацитет. Доколкото второто все още е факт (в лицето на НОИ и частните пенсионни дружества), първото условие в момента го няма. Доказателство за това са нерешителните промени от края на 2010г.


5. В теорията и практиката на социалното осигуряване има достатъчно много индикатори, които показват състоянието на една пенсионна система – нейната финансова устойчивост, сигурността и адекватността на пенсиите. Намаляването на дефицитите, повишаването на коефициента на заместване на дохода, намаляването на коефициента на зависимост ще бъде доказателство, че ерозията на пенсионната система е спряна и че нейните параметри се подобряват. Естествено най-важният индикатор за успешна корекция в пенсионната система е връщането на доверието в нея.


д-р Бисер Петков, преподавател в Университета за национално и световно стопанство

© Георги Кожухаров

д-р Бисер Петков, преподавател в Университета за национално и световно стопанство


д-р Бисер Петков, преподавател в Университета за национално и световно стопанство
1. Пенсионната система е механизъм за разпределение на дохода в рамките на жизнения цикъл на човека. Той трябва да постигне като минимум предотвратяване на бедността на старини (чрез задължителност и универсален характер на осигуряването) и допълнително да осигури възможности и стимули за постигането на адекватен пенсионен доход.


2. Принципите трябва да са справедливост между поколенията и справедливост вътре в тях. Първият означава благосъстоянието на всяко поколение да е еднакво важно. А вторият трябва да създава едни и същи правила за всички участници. Трябва да има и прозрачност - пенсионните права са предварително дефинирани, ясни и защитени.


3. Промяна в дизайна и философията на първия стълб - замяна на съществуващата публична система с дефинирани плащания със система, при която осигурителните вноски на всяко лице се отчитат в негова индивидуална сметка и генерират нефинансова норма на възвращаемост, която конвергира към темпа на нарастване на БВП.


Размерът на пенсията при т.нар. система с нефинансови дефинирани вноски (NDC) се определя от регистрираните в индивидуалната партида на лицето "виртуални" вноски и доход към момента на неговото пенсиониране, както и от очаквания бъдещ живот на лицето след пенсиониране. Тази сравнително нова система дава добри резултати в Швеция, Полша и други страни, където се прилага.


- Модернизация на втория стълб (допълнителното задължително пенсионно осигуряване). Дизайнът на т.нар. втори стълб на българската пенсионна система е разработен в края на миналия век при подготовката на реформата през 1999 г. и е базиран на решения, възприети в Чили през 1981 г.


Моделът на допълнителното задължително осигуряване се нуждае от осъвременяване и доразвитие в следните насоки: Разширяване на свободата на инвестиционния избор на осигурените лица между инвестиционни портфейли с различен рисков профил; Конструиране и прилагане на адекватен на дългосрочните цели на пенсионното осигуряване и външен за системата бенчмарк за инвестиционното представяне на фондовете; Гарантиране във фазата на акумулирането на номиналния размер на внесените средства по индивидуалните партиди на лицата; Намаляване на административните разходи на пенсионните фондове чрез промяна в структурата на таксите и снижаване на разходите за дистрибуция на пенсионния продукт.


- Стимулиране на доброволното пенсионно осигуряване чрез разнообразяване на продуктите и доставчиците на допълнителни пенсионни услуги. Повишаване на размера на данъчните облекчения и обвързването им с целевия характер на спестяванията за пенсия.


4. Това трябва да стане с действия за промени в нормативната уредба на пенсионното осигуряване и повишаване на финансовата грамотност на населението и на доверието в пенсионната система.


5. Пенсионното осигуряване е дълъг процес и резултатът от услугата се получава в отдалечен в бъдещето период. Обратната връзка за осигурените лица трябва да е регулярна и да ги информира как се движат към целта (т.е. каква пенсия могат да очакват), за да могат да коригират осигурителното си поведение, ако е необходимо.


Петър Ганев, старши икономист, Институт за пазарна икономика

© Мария Съботинова, Строителство градът

Петър Ганев, старши икономист, Институт за пазарна икономика

Петър Ганев, старши икономист, Институт за пазарна икономика
1.
Пенсионната система трябва да е инструмент, чрез който хората да осигурят старините си, като им дава избор и максимално отразява техните предпочитания. Фокусът на пенсионната система трябва да бъде конкретният индивид – неговите решения и резултатът от тези решения.


2. Решението трябва да бъде справедливо – получаваш в зависимост от това, което си заделил. То трябва да дава и избор, тъй като само така би отговорило на потребностите на отделните хора. То трябва да бъде устойчиво, за да не води до дисбаланси и да не тежи на обществото (бюджета).


3. Правилното решение е и най-простото решение – докато работиш заделяш (спестяваш), а като остарееш и не можеш (искаш) повече да работиш, живееш от заделеното (спестеното). Колко да работиш, колко да заделяш, кога да се пенсионираш и т.н. са все въпроси, чиито отговори зависят от самия човек. Така хората, които осигуряват старините си, имат избор и предпочитанията им имат значение. Това решение е справедливо (получаваш според заделеното) и устойчиво (не товари бюджета).


4. Нека хората изберат дали искат да останат в старата наложена "смесена" система, или да поемат сами отговорността си. Държавата трябва да спази обещанията си към сегашните пенсионери, но да даде възможност на следващото поколение да реши – обещания и държавна политика или спестявания и лична отговорност?


5. Обратната връзка ще проличи както от броя на хората със спестявания – повече осигурени с лични сметки, така и от състоянието на бюджета – намаляването на "скрития" дълг от даването на празни обещания.

Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  1.) Как ще се пенсионират хората работили при І - ва и ІІ - ра категория труд в реалното производство които имат или не им достига стаж или възраст до 01.01.2014 ?
  2.) Как ще се зачете труда при ІІ - ра категория който е започнат през 1984 год.имат прекъсване а от 01.01.2000 год. стана ІІІ - та категория но са работили и са получавали допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 ал.1 т.1 - за работа при специфични условия и риск за здравето и живота, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени независимо от предприетите мнерки - не по - малко от 5 работни дни ?
  3.) Трудовият стаж при задължителната военна служба защо не се зачита като І - ва категория както на професионалните войници сега ? / При така написаният закон се получава дискриминационен момент и ще се водят много дела /
  Цялата тежест се стоварва върху поколението родено в началото на 60 - те години а и нататък.
  Лично аз се подготвям да заминавам в друга държава за да си подсигуря старините защото при тази система всичко ще минава през коствените данъци и не желая да осигурявам 63 000 милиционери, висши военни които даже не се и осигуряват и една камара всевъзможни чиновници, които са пенсионирани пак от всевъзможни служби и службички от МВР и МО.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 2. 2 Профил на coffee.bean
  coffee.bean
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Браво танасе - прави си
  И д-р Любомир Христов е прав, слушайте го него , че е голям професионалист

 3. 3 Профил на аз
  аз
  Рейтинг: 497 Неутрално

  1. Каква е целта на пенсионната система?
  хората (и аз между тях) да не мизерстват когато остареят, а да имат достоен живот

  2. На какви принципи трябва да отговаря тя?
  -ясни и прозрачни правила на действие
  -финансова устойчивост

  3. Кое е "правилното" решение, което да постигне целта и принципите, независимо дали на някого му харесва или не?
  аз лично мисля, че трябва да се преразгледа целият осигурителен модел. всеки работещ под 40 г., който очаква достойна (или измерима със сегашните) пенсия просто не може да смята. само да спомена, че в моменат дефицита на нои е към 50%, а нацията застарява прогресивно (да не споменаваме изтичането на кадри). поради тази причина смятам, че трябва да помислим за промяна философията на системата.
  най-лесно и приемливо би било първият стълб следва да се преструктурира към пенсия за старост (на всички над 65 г. например) и да се финансира от косвени данъци (ддс, акцизи). вторият стълб да стане напълно доброволен и да си остане частен.

  4. Как да бъде превърнато в действие това решение?
  всъщност реформата няма да е много проблемна от техническа гледна точка. идеята е да се премахнат осигурителните вноски за пенсия и да се увеличи ддс с 5-7 %. така бизнеса ще има капитал да реинвестира, а и ще се получи по-голяма справедливост, защото тези които потребяват повече ще плащат повече и ще се поощрява спестяването. още положителни ефекти ще са въпросите защо при икономика от 70 млд лв и ддс 20% приходите от данъка са само 6.5 млд, а също и яснота какъв процент от данъците отиват за какво. това ще даде възможност за по-висока предсказуемост на приходите във първият стълб и яснота за възможностите на фонда да изплаща пенсии. очевидно намалящите му възможности ще накарат работещите да инвестират по друг начин парите си за да имат достойни старини (във втори стълб например).

  5. Коя е обратната връзка, която ще показва дали решението работи?

  ако променим философията на системата обратната връзка ще е дали заплатите (и икономическата активност) са се повишили след отпадането на вноските. размерът на пенсиите от солидарният фонд също следва да са около средната в момента. най-вероятно това ще позволи и по-гъвкаво наемане и само наемане.

  from all the things i've lost i miss my mind the most
 4. 4 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1254 Гневно

  Искаме персонални, наследяеми пенсионни вноски, които да се олихвяват!!!! Държавните чиновници, овенните, пожарникарите и милицЮнерите, да си плащат сами осигуровките!!!

 5. 5 Профил на red_rose
  red_rose
  Рейтинг: 1141 Неутрално

  Ако някой работил 40 години за тази държава почине при пенсионирането си или малко преди него (тоест, още не е успял да се порадва на пенсия), къде отиват парите, които са му удържани за пенсия? Защо да не се дават като доход на наследниците му? Не само мизерните "вдовишки" пари, говоря за пълния размер на пенсията му да се наследява. Защо трябва да остава в държавата? Държавата е прибирала 40 години парите му за пенсия, разполагала е с тях, а когато човекът умре, без да може да се порадва на старините си, семейството му мизерува? Ей на тоя въпрос ми се ще да получа отговор.

  Да пишеш на български с латиница е като да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е красиво!
 6. 6 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Няколко шушумиги са се надпреварвали да не казват нищо, ил иако кажат то да е политически коректно у угодно на безбройните условности на полуфалиралата ни икономика, спастрения и имплозиращ публичен бюджет и тотално надекватното - финансово и практически НОИ.
  А реално нещата са хипер прости:
  НОИ е фалирало!
  Вноските са данъци по своя характер.
  Т.нар. "пенсии" се плащат като социални помощи.
  Корупцията при пенсионирането и ТЕЛКовете е ужасяващо висока.
  Хората искат елементарни неща:
  1. Лични вноски по собствени онаследяеми партиди
  2. Отмяна на различните категории труд
  3. Изравняване на вноските на сметка на служител и на работодател.
  Хората искат да внасят своите пари по своята партида и ако нещо се случи с тях - децата им да ги наследят.
  просто кат фасул, ама то се иска малко акъл, а не само ляляне!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 7. 7 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Любомир Христов е умен мъж и може би единствения ,който си заслужава да се прочете в тази дискусия. Не мога да пропусна да кажа, че прилича доста на Фидел Кастро. Ако кубинците заменят Кастро за Любомир Христов ще спечелят доста

 8. 8 Профил на Моканина
  Моканина
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Да ви кажа чесно - яз от таа пенсионна система нищо не ща.
  Не им ща ни меда, ни жилото.

  Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!
 9. 9 Профил на west7
  west7
  Рейтинг: 442 Разстроено

  Искаме ЕС пенсии с минимална пенсия месечна 500 евро и средна 1 500 евро като за бели хора, а не червени хора със 100 евро.

 10. 10 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Статията е смешна, филосостване на тема "грижа за човека". Забравя се, че нищо не пада от небето, и всичко е приходи и разходи. Истината е, че по-малко от половината бъдещи пенсионери внасят пенсионни осигуровки. На другата, по-голямата част осигуровките са за сметка на данъците, и държавата не винаги ги внася в НОИ.
  Аз не желая да ми се удържат пари за осигуряване. не искам държавата (шайка бандити) да се грижат за старините ми.
  Вече 37 години ми се удържат месечно суми равни на почти 30% от официалната ми заплата. При 800 лв това означава 240 лв месечно, или 2 880 лв годишно. Само за 10 години, без лихви това значи 28 800лв.
  Много мои познати са получавали пенсии само 3-4 години. С изключение на двама, от с-мата на МО, мои набори, които получават пенсии вече 16 години, а за себе си не зная дали ще се пенсионирам.

 11. 11 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  "Важността на дискусията как да се постигне ефективна реформа на пенсионната система е безспорна."

  преди да тръгнем да изследваме най-предпочитаните начини за постигане на даден ефект трябва да сме дефинирали самият ефект, който желаем да постигнем. какво означава ефективна пенсионна система? кога една пенсионна система е ефективна и кога не е? разбира се, с тези въпроси се обсъжда справедливостта на една пенсионна с-ма, считана от някои за ефективна, със справедливостта на друга пенсионна с-ма, считана от други за ефективна. едни ще нарекат ефективна пенсионна с-ма, тази, която работи в такъв маниер, че ПРЕПРАЗПРЕДЕЛЯ богатство, според други пък ефективна пенсионна с-ма ще е тази, която не преразпределя, а е тотално липсваща, т.е. няма централно организиран, планиран и разпределящ орган (държавата), който да определя кой да получава, колко и кога. кой ефект е предпочитан е субективно мнение. примерно, можем със сигурност да кажем, че ще има тенденция застаряващите хора, тези които имат оставащи 10 години по-интензивен трудов живот, и тези които вече са пенсионирани да предпочитат пенсионната система, която преразпределя. тези, индивиди пък които са в младините си ще има тенденция да предпочитат индивидуалната отговорност за пенсионирането си. тенденцията при първата група може да се обясни с това, че тези хора тъй като от първия ден на трудовия си стаж са участвали в централната пенсионна с-ма - не са спестявали сами, и ако нямат поколение което да се грижи за тях, държавата за тях остава като ангел гавраил, който ще осигурява сто процента от дохода им, когато се пенсионират. алтернативата за тях ще е да работят до сетния си миг. тенденцията при втората група може да се обясни с високи времеви предпочитания, т.е. да се консумира повече в настоящето, НО преди всичко с това сами да вземат решения за периода на пенсиониране, дедукцията от заплатата им докато работят и съответно колко да получават, когато не работят.

  дори и да приемем, че всички от първата група са либертарианци, т.е. осъзнават че държавата, за да им даде преди това трябва да открадне от другиго, то поради гореописаните икономически обстоятелства съответно ще има много малък марждин да удържи на принципите си. затова ще ПОДКРЕПИ преразпределителната пенсионна с-ма. но това не я прави справедлива. защо ще се опитам да обясня по-долу:

  нека да направим кратка дисекция и анализ на сегашната пенсионна с-ма:
  най-краткото описание на тази система е: насилствена понзи схема, съответно е обречена да рухне, само че поради насилствения елемент, т.е. субектите, чието участие в нея е да плащат е принудително, поради това ще има тенденция тя да продължи да съществува сравнително повече от ненасилствената понзи схема. но, да подчертая - тя е обречена да се стигне до момент, в който или не се правят плащания към нейните бенефициенти, или те се правят но реалната им стойност е почти никаква (поради хиперинфлация или толкова нисък номинален размер на плащанията, който се поддържа колкото полиците да се преструват, че всичко е наред). няма как да не се досетим вече, че тя представлява колективизация на отговорността, но не каква да е а насилствена - всички индивиди, които работят в Б-я, т.е. които попадат под юрисдикцията на българската държава биват насилени да участват в колективни усилия в тази с-ма. Колективният елемент е много важен, но по-важен е насилственият, защото просто колективност не е нещо пер се несправедливо, все пак самата същина на всяка застраховка е именно колективизацията на риска.
  как по-точно манифестира насилствения елемент и какво ни издава той за предполагаемото "Задължение" на всеки работещ да взема участие в тази с-ма?

  нека да разгледаме опростения модел, трите страни в него и тяхното участие. първо, държавата приема закон за пенсионната система. второ, тя заповядва на всички, които вече работят да започнат да плащат сума Х като им обещава, че след време тя ще им даде някаква сума У.
  първо, това което е важно да се отбележи - тук няма никакъв договор между двете страни 1) държавата и 2) всеки индивид, който тя задължава да плаща. държавата може да променя условията едностранно когато си поиска и колкото и зле да се справя, не можеш да откажеш участие.
  второ, държавата не казва на индивида, че парите които му вземе сега ще му ги върне по-късно, а му казва, че ги взема, за да ги дам на сегашните пенсионeри. т.е. тя не ги съхранява (спестява), съответно няма и как да ги капитализира. и това което е важно за справедливостта - това означава, че по-късно когато индивида достигне възрастта едностранно определена от държавата, когато той ще може да се пенсионира, тя ще открадне ПАК, но от другиго.
  във всеки един момент имаме пенсиониран индивид, който получава това, което държавата краде сега от друг индивид, който сега работи.
  съответно всяко едно оплакване от сегашни пенсионери как са плащали навремето и сега били в пълномощията си да получават е лъжа, това е претенция не за това което те са плащали, а претенция върху това което други индивиди изкарват в настоящето. т.е. те искат други индивиди да бъдат окрадени, за да получат това, което възприемат за "дължимо".
  и тъй като знам, че ще има хора, които ще напишат, че подобни взаимоотношения в обществото са част от "социалния договор", ще им кажа, че това е невалиден аргумент. да оправдаеш насилие с несъществуващ договор, който се казва, че съществува, защото без него никакви договори нямало да има между два автономни индивида е противоречие. а и аргумента за "социалния договор" не е измислен, за да оправдава всякакво насилие , а за да оправдае само тези, които авторите му считат за необходимо, без което общество нямало да го има. това са разходите за охрана и арбитраж. иначе този аргумент би трябвало да оправдае най-големите зверства които един човек може да причини на друг.
  никой акт на кражба не е справедлив, дори ако кражбата се прави, за да се помага на другиго. никой няма права на пенсиониране, пенсия и т.н. това са т.нар. позитивни права, според които един индивид има легитимна претенция върху чужда собственост. - това е етическата част на анализа.

  поради така създадената с-ма тези които са в позицията на плащащи са със променена структура от подбуди. някои тях ще станат "престъпници" като работят нелегално. което им вреди на тях в много както юридически, така и икономически аспекти. - като административни глоби, неосвидетелстване на трудов стаж, лошо досие пред банкови институции и други.

  освен това за да поддържа тази с-ма държавата убива всякакви опити хората да я предпочитат и да НЕ участват в частни пенсионни фондове, държавата създава хиляди пречи за инвестиции на тези пари и риска от дори тяхното заграбване, както станахме свидетели по-рано през годината е наличен. променената структура от подбуди на индивида поради тази държавна интервенция разбира се го прави сравнително по-безотговорен и нехаен, по-малко спестовен и други.

  предимствата на частното пенсиониране са толкова много не просто за отделния индивид, но и тези ползи се разпростират върху други индивид, заради капитализацията на спестяванията му. и най-важното пак да повторя - солидарната пенсионна система е ИЗМАМА, няма как да просъществува, ОБРЕЧЕНА е рухне. тя в настоящето обещава на хора да на направи плащания (т.е. генерира пасиви), като се надява в бъдещето да може да ги открадне тея пари отнякъде или да ги заеме. освен това основният аргумент на тези които защитават тази с-ма е че тя е икономически по-добра, т.е. пенсинерите биха били по-бедни, ако тя не съществуваше. очевидно това НЕ Е ВЯРНО.

  Извод: ефекта е несправедлив защото се постига с насилствени средства. освен това пенсионерите биха били много по-добре материално осигурени, ако сами се грижеха за пенсионирането си.

 12. 12 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  бих написал нещо и за историята на сегашната, т.нар. солидарна пенсионна система, не за защитя отново аргумента си, че тя е несправедлива, единствено бих го направил, ако някой от нейните поддръжници изтъкне нещо такова: еми хората са я измислили, за да си помагат един на друг. краткия ми отговор е: първо не са я измислили хората, а Бисмарк, и то не за да помага на хората, а за да отговори на марксистите, по това време най-сериозната му политическа опозиция в германия, че не се грижел за хората, защото трябвало да работят до стари години. и така той решава да си укрепи политическите позиции сега и да си осигури подкрепа и вбъдеще като въведе тази система. сегашните политици харесват именно по същите причини - ВОТОВЕ от тея които са нейни бенефициенти.

 13. 13 Профил на Kamen Dimitrov
  Kamen Dimitrov
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Балонът ППФ вече гръмна, окончателния срив го отложиха за 2014 г. на следващите да му мислят. За да се разбере какъв балон е УПФ, ще чакаме до 2020 г. Аз лично се уморих да слушам как държавата е лош стопанин и за това всичко трябва да е в частни ръце... и понеже всичко е в частни ръце, за това ни прибират по 5% от всяка вноска и 1% от цялата партида всяка година, а с парите много често се обслужват частни интереси, а не тези на осигурените лица. Просто няма как принудително да се събират едни пари и зорлем да се дават на едни случайни хора, които да намират десет начина да дерат кожи за себе си и за акционерите си, а осигурените лица да се надяват на пенсия...просто няма как. Бисер Петков няма място в тази анкета, след като под негов надзор сегашното изчадие в пенсионното осигуряване се оформи. Да не говорим, че тези 5% и 1%, които споменах са си чиста форма картел и пенсионните дружества по някаква причина се "конкурират" само в ДПФ...но няма органи, които да защитят осигурените лица....

 14. 14 Профил на Румен Гълъбинов
  Румен Гълъбинов
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Мисля, че е разумно да се направи следното:
  1. Държавните служители да внасят лични осигурителни вноски, както останалите заети в икономиката. Идеята е да има равнопоставеност на всички осигуряващи се лица.
  2. Трябва да се извърши преразглеждане на обхвата на лицата, които ползват правата на ранно пенсиониране, особено на служители в администрациите на МВР и МО.
  3. Заедно с увеличаване на необходимия осигурителен стаж за пенсиониране постепенно да се изравни и изискуемата възраст за пенсиониране между мъжете и жените.
  4. Отпадане на забраната Сребърният фонд да инвестира в акции на български дружества.
  5. Равно разпределение (50 на 50) на осигурителната тежест между работодатели и работници.

 15. 15 Профил на mgmst
  mgmst
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Персонални пенсионни сметки със задължителен МИНИМАЛЕН размер, осигуряващ доходи малко по-високи от прага на бедността. Всичко извън това е от компетенцията на индивида. Какъв е проблема?

 16. 16 Профил на Kamen Dimitrov
  Kamen Dimitrov
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#14] от "Румен Гълъбинов":

  Явно Г-н Гълъбинов е много далеч от пазара, иначе не би предлагал сребърния фонд да се инвестира на БФБ - той не знае, че няма механизми да се спре клиентелизма и комисионерството при инвестиции на БФБ. Инвестиции на БФБ за сребърния фонд ще означава ползи за много трети лица и няма да обслужи целта на сребърния фонд, а именно стабилност на пенсионната система.

 17. 17 Профил на Румен Гълъбинов
  Румен Гълъбинов
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#16] от "knowitall":

  Нарасналата продължителност на живота в Европа доведе до увеличение на времето, в което хората са пенсионери. Българските пенсионери са със средна продължителност на пенсионния период от около 15 години. За съжаление в България бъдещото увеличение на пенсионния период не е прогнозирано правилно в бъдещото нарастване на пенсиите. Това ще доведе в следващите години до драматични социално-икономически последици, както за държавния бюджет, така и за пенсионните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове.

 18. 18 Профил на politika
  politika
  Рейтинг: 442 Любопитно

  Как е допуснато да работиш в полицията,военните или високо поставен държавен чиновник(всички изброени получават големи заплати) и да не внасяш осигуровки?????Е как получават "ВИСОКИ "пенсии????Ясно е, че от нормалните българи се взима и се дава на тези хора. О ,Чудо, работиш 15 години първа категория труд и внасяш 30%от заплатата си,А се пенсионираш на 55 години след това получаваш 20 години пенсия(60% от заплата за момента на стандарт на пенсиониране който естествено ще е по-висок в пъти)!!!!!!

 19. 19 Профил на Kamen Dimitrov
  Kamen Dimitrov
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#17] от "Румен Гълъбинов":

  Напълно съм съгласен!
  Но как инвестиции на БФБ, които гарантират много ползи за бенефициентите на тези инвестиции плюс вземащите решенията за тези инвестиции и нулеви ползи за сребърния фонд ще решат тези проблеми? В какво да се инвестират на БФБ - Мостстрой и Холдинг Пътища ли? Или Фонд имоти АДСИЦ?

 20. 20 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  дилемата две пенсионни системи - задължителна или доброволна - съществува във всички държави. естествено, работливите и заможни хора предпочитат доброволна - да не плащат 40 години 20-30% от доходите си, за да получат някой ден мизерна пенсия. търтеите пък предпочитат задължителна система - нека някой да плаща цял живот, за да могат те да получават пенсийка - малка, голяма, колкото-толкова, и без това не са я изработили, така че все е добре дошла.
  съотношените между двата вида хора в държавата определя и избраната система, тъй като един човек = един глас. в българия, смятам, всеки се досеща какво е съотношението между двата вида хора.

 21. 21 Профил на КЛИЕНТ
  КЛИЕНТ
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Най-справедливо, икономически логично и стимулиращо да се правят вноски е:
  1.Осигурителните вноски на всеки да постъпват по негова лична сметка/партида и т.н., която да се наследяват без данъци.
  2.Дългосрочност на законовата рамка. Всеки сам да може да изчислява своята пенсия.
  3.Вноските за пенсия да не се пренасочват за други плащания.
  4.Държавата да започне БЕЗМИЛОСТНО да събира от работодатели извън закона осигурителните вноски и данъци и т.н.
  Да се конфискуват личните имущества на неизрядни приватизатори, феодали и т.н. Стига съдебен чадър.

  Опонентите ще кажат: Ами ако вноските не са внасяни поради невъзможност човека да работи поради злополуки( не дай боже)?
  Ето тук е ролята на държавата да осигури средства по начина посочен в точка 4-ри.

  Когато държавата покаже, че е безмилостна срещу нарушаване на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закон за здравното осигуряване, данъчните закони и всички други тогава и гражданите ще могат по свободно да тъсят своите права.

 22. 22 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#14] от "Румен Гълъбинов":
  "Държавните служители да внасят лични осигурителни вноски, както останалите заети в икономиката. Идеята е да има равнопоставеност на всички осигуряващи се лица. "

  г-н Гълъбинов, въпроса който следва да си зададете е КАКВО биха си внасяли и още по-важно - ОТКЪДЕ са го получили това какво, че да го внесат? държавните служители си получават парите от данъци, които преди това са откраднати от други хора. държавните служители не са произвели и продали нищо. съответно те никога няма как да внасят каквото и да е било, защото на първо място това, което получават, е ИЗНЕСЕНО от богатството на други индивиди. разбираш ли, че е абсурдно да се говори за ВНАСЯНЕ на каквото и да е от държавен служител. те може единствено да си намалят заплатата като кажат, че редукцията ще отива в НОИ, но това не е ВНОСКА. ТЕ ОТНОВО са получили и това с което ще разполагат и това което е "внесено" от другите индивиди, от които преди това е изнесено.
  останалите ти точки нямат никакъв смисъл. необходимо е само да се спомене това което аз вече съм казал, че тази система е вродено НЕсправедлива и вродено икономически обречена.

 23. 23 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  всеки, който има предложения за "подобряване" на сегашната система, като тези на г-н Гълъбинов и на КЛИЕНТ, просто показват, че въобще не са наясно с това какво точно представлява тази система и защо съществува.

 24. 24 Профил на miho45
  miho45
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#19] от "knowitall":

  Например в енергоразпределителните дружества,трябва само държавата да прехвърли миноритарното си участие.

 25. 25 Профил на Румен Гълъбинов
  Румен Гълъбинов
  Рейтинг: 768 Неутрално

  А как ще коментирате предложението на шефката на НОИ Христина Митрева за въвеждане на нова вноска за пенсия във фонд "Достойни старини", от който ще се покрива издръжката на възрастни и болни хора. Предлага се всички работещи да плащат месечна вноска - около 1%, за осигурителният риск "Достойни старини", като с натрупаните пари може да се изградят санаториуми, в които болните стари хора да получават адекватни грижи. Това на какво Ви прилича?

 26. 26 Профил на tilia
  tilia
  Рейтинг: 62 Неутрално

  Мое лично право е да мисля.
  След това действие и като прочетох експертите
  съм на мнение, че ще работя колкото ще живея след пенсиониране.А това как го определям-по линиите на ръката си
  моите показват още 60 години съзнателен живот приположение че взимам по един аспирин Баер*,дневно.Така е най-справедливо.

 27. 27 Профил на tilia
  tilia
  Рейтинг: 62 Неутрално

  Много хубава фотография на татко Кастро,
  не мога да не похваля за това Чипева.

 28. 28 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Едно от важните неща:
  работодателите трябва да бъдат освободени от плащането на осигуровки. Те трябва да превеждат по сметка на работника ЦЯЛАТА заработена сума. Банката се занимава с парични потоци. За нея не е проблем да преведе на различни институции съответните суми за осигуровки, данъци и т.н.
  Работодателите не удържат на работниците месечните им задължения за парно или данък за кола. Защо удържат ДОД и осигуровки.
  Освен това, работници и профсъюзи непрекъснато мрънкат, че заплатите са малки. Така ще се види къде отиват парите и хората ще се стремят да търсят отговорност от правителството как харчи парите им.

 29. 29 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  До коментар [#22] от "lvm":

  "държавните служители си получават парите от данъци, които преди това са откраднати от други хора..."
  Демек, крадци са гаднярите долни...
  Това стига.
  Вземете малко взрив па го подложете на Дондуков 2 и 1. Белким мирясате.
  А експериментите ви ясно показват резултата.
  Отпаднали от образователната система български граждани - 20%.
  Детска смъртност - 10 на 1000. Мерим се с Украйна.
  Индекс на човешко развитие - някъде в шестдесетицата. За двадесет години пропадане с таман тридесет места.
  Депопулация - с 2 милиона души.
  Живеещи в бедност - 25% от населението и 30% от децата.
  Застрашени от бедност - 49%
  Изроди нещастни.....

  Ecrasez l’infâme
 30. 30 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Осигурителната система до 1944 г. е била точно такава, каквато би трябвало да бъде - размерът и правото на пенсия са се определяли от личните вноски в съответния фонд. След деветосептемврийския преврат и съветската окупация на странта обаче, всичко това се унищожава и разграбва, за да могат "активните борци против фашизма" и техните роднини до трето коляно да си ремонтират жилищата, например, и т.н. и т.н. С голяма част от тези пари е изплатена и колосалната и непосилна за България сума по издръжката на съветския окупационен корпус.

  Така че, ако днешните пенсионери се чудят защо са им толкова ниски пенсиите, нека знаят, че комунистите са главните виновници за това една работеща и недокосната дори по военно време система, да бъде разрушена.

 31. 31 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Пенсионери да нема!

  www.berbenkov.hit.bg
 32. 32 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3796 Неутрално

  До коментар [#17] от "Румен Гълъбинов": Защо 15 години продължителност на пенсионния период?
  Средната продължителност на живота за 65-годишните наистина е била около 15 години през 2007, но това все още не е пенсионната възраст в България! Повечето българи и българки се пенсионират по-рано, особено някои категории труд! Така че средната продължителност на пенсионния период е по-скоро 20 години.
  Между другото, средната продължителност на живота на 65-годишните в България е най-ниската в целия ЕС, т.е. българските пенсионери измират най-бързо!
  Ето средната продължителност на живота на 65-годишните /средна от данните за мъжете и жените/:
  Австрия - 19,4 години,
  Белгия - 18,7;
  България - 14,8;
  Великобритания - 19,0;
  Унгария - 15,3;
  Германия - 18,8;
  Гърция - 18,5;
  Дания - 17,6; Ирландия -18,6;
  Испания - 19,4;
  Италия - 20,0;
  Латвия - 15,1;
  Литва - 15,5;
  Нидерландия - 19,0;
  Норвегия - 19,3;
  Полша - 16,8;
  Португалия - 18,4;
  Румъния - 15,5;
  Словакия - 15,3;
  Словения - 18,1;
  Финландия - 19,3;
  Франция - 20,6;
  Чехия - 16,9;
  Швеция - 19,4;
  Естония - 15,8.
  Вижда се, че бързото измиране на пенсионерите /средна продължителност на живота на 65-годишните около 15 години/ е свойнствено преди всичко за бившите соцстрани, но и на техния фон България е най-зле!

 33. 33 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3796 Гневно

  До коментар [#25] от "Румен Гълъбинов":Това на какво прилича?

  На нищо не прилича!

 34. 34 Профил на kai
  kai
  Рейтинг: 870 Неутрално

  Нито един от отговарящите не разглежда пенсионната система през най-очевидната призма - инвестиционната. Събирането на пари за пенсия е по-същество дългосрочно спестяване. Като на размера на пенсията оказва влияние основно едно нещо. Желания за приемане риск. Доходността, а от тук и размера на бъдещата пенсия е вторично на риска.
  Като рискът може да бъде разделен на две. Едното е пазарния риск - това е нормалния риск при инвестиране в акции, недвижими имоти и така нататък. В момента държавата се опитва да налага някакво ниво на този риск като предопределя какъв процент от вноските във втория стълб могат да бъдат инвестирани в рискови активи, като акции и индекси.
  Но има и още един много важен риск и това е риска от инфлация. Той засяга втория и третия стълб като всъщност намалява реалната доходност при инвестициите в уж безрискови неща като ДЦК. И удря брутално първия стълб, ако доходите нарастват по-слабо от инфлацията.

  По този начин ако гледаме ситуацията от последните десет години държавата - в лицето на министерството на финансите редовно източва пенсионната ни система като държи доходността по ДЦК традиционно под нивото на инфлацията. И в същото време задължава пенсионните фондове да инвестират значителна част в ДЦК. Същото нещо се получава и с банковите депозити - макар те през миналата година да имаха положителна доходност - но това е по-скоро изключение.

  А интервюираните по-горе много ми е интересно в какво биха препоръчали бъдещите пенсионери да инвестират - след като масово защитават личния избор - при положение че всички активи с нисък ценови риск носят огромен инфлационен риск. А са много малко тези работещи, които схващат за какво става дума на финансовите пазари, за да поемат ценови риск и да се предпазват от инфлационен.

  Ако стане това което се предлага от тези експерти, хората ще имат единствено избор как да си загубят парите. Дали чрез инфлация или като играят на пазарите.

 35. 35 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#29] от "Graf":

  граф ти въобще с всичкия ли си? що за малоумни брътвежи изказваш. от това което съм написал заключаваш някакви абсурдни неща и после прилагаш някакви си проценти?? какво по дяволите???

 36. 36 Профил на Kamen Dimitrov
  Kamen Dimitrov
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#34] от "kai":

  Ха ха - не знаех, че държавата задължава ПФ да им купува ДЦК-тата По-скооро разни изпълнителни директори угодничат, за да си задържат таксите от 5% за всяка вноска и ежегодната 1% от партидата...хубава сделка, а осигурените кучета ги яли.
  Пропуснал си риска от изпълнителния директор еднолично да купува недвижими имоти на безумни цени и да купува разни акции на БФБ движен от други интереси, а не от тези на осигурените лица - много съществен специфичен инвестиционен риск за по-внимателно наблюдаващите...

 37. 37 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  Персонални, олихвяеми и онаследяеми застрахователни вноски за пенсия, задължително! Работодателите престават да бъдат осигурители, задължително! Всеки внася сам за себе си колкото и където намери за добре, задължително! Свободен пазар за развитие на частни пенсионно-застрахователни фондове. Нищо повече. Стига с тоя лъжлив социализъм.
  Всички хора със някакви социални несгоди се подпомагат от друг(и) фондове със специално предназначение. Те как ще се пълнят е друг въпрос (не е маловажен но е друга тема).

  Отделете време навреме.
 38. 38 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2848 Неутрално

  Нека се върне пенсионната система от преди 1944 г. Тогава е имало пенсионни книжки, в които се лепели гербови марки. Купуваш марка от пощата и лепиш за съответния месец. Като решиш да се пенсионираш отиваш да ти начислят пенсията според вноските.
  Естествено на днешно време никой няма да лепи марки, но принципът трябва да е същият - пенсия, пропорционална на общата внесена сума със съответни коефициенти за всяка осигурителна година според инфлацията.
  Може да се добави и 1% риск за болест и инвалидност, което да е нещо като застраховка за работещите.
  И държавата да намери начин да преразгледа основанието за отпускане на инвалидни пенсии, защото на практика фалшивите инвалиди крадат от парине на иаистина нуждаещите се.

 39. 39 Профил на kai
  kai
  Рейтинг: 870 Неутрално

  До коментар [#36] от "knowitall":

  Всъщност ги задължава. Пенсионните фондове имат лимити на инвестиране. За акции максимум 30%, 10% фондове и останалото ДЦК и депозити. Разбира се българските ДЦК са в един лимит с тези от остоналите европейски държави, но тъй като доходността по европейските ДЦК е съвсем ниска, то те купуват български. Така че да българската държава обезкървява бъдещите пенсии дори и през втория стълб. Само 2 процентни пунктапо-висока инфлация от доходността по ДЦК, и за 30 години натрупаната пенсия ще е наполовина реално. А тези 2 пункта са доста оптимистичен за пенсионерите вариант, като цяло инфлацията с доста повече надвишава доходността - поне за последните 10 години.

  Между другото пенсионните фондове нямат право да купуват директно недвижими имоти. Имат право да купуват само акции на дружества за недвижими имоти.

 40. 40 Профил на kalin_m
  kalin_m
  Рейтинг: 551 Неутрално

  1. Каква е целта на пенсионната система? - финансовото осигуряване на индивида в годините на старост и невъзможност да работи/изкарва преки доходи. Фокусът следва да бъде върху индивида.
  2. На какви принципи трябва да отговаря тя? - справедливост, произтичаща от личния принос на индивида, свобода на избор - индивидите да могат да избират между различни пенсионни продукти и различни пенсионно-инвестиционни планове, сигурност - до толкова, че индивида да не бъде жертва на неправилни и високорискови инвестиции, но също така и на текущи държавни политики, базирани на химери за солидарност.
  3. Кое е "правилното" решение, което да постигне целта и принципите, независимо дали на някого му харесва или не?
  Пенсионното осигуряване не трябва да действа като данък.
  Пенсионното осигуряване трябва да е отделно от социалното осигуряване и да не бъде задължително.
  Заделените средства за пенсия трябва да се освободят от текущи данъци върху дохода. Държавата трябва да се откаже от т.нар. първи стълб.
  4. Как да бъде превърнато в действие това решение?
  Поредица решения в съответната посока, като за начало - пълно отделяне на пенсионните фондове от НАП и активното управление на солидарната система от държавата.
  5. Коя е обратната връзка, която ще показва дали решението работи? - доходност и сигурност по индивидуалните партиди

 41. 41 Профил на sorens
  sorens
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Забравете за всякакви там пенсионни и здравни системи.
  Това са само начини за облагане с данък.

 42. 42 Профил на Kamen Dimitrov
  Kamen Dimitrov
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#39] от "kai":

  Според чл 178 от КСО
  20% акции, 5% АДСИЦ, 15% фондове, 25% депозити, 25% корпоративни, 30% ипотечни облигации по българския закон, 15% Общински, 5% ДИРЕКТНО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ и други...т.е. ако държавата "задължава" ПФ да купува ДЦК, то механизмът е по-скоро този, който аз описах....
  Също така, за недвижимите имоти, пак чл 178, както съм подчертал - айде да не ровим по отчетите за всяка година да видим кой какво е купил, на каква цена - и след това да се маем на мотивацията за сключване на такива сделки.... Но частното е по-добро естствено ще кажат българските псевдо-нео-либералисти - да живее частното! А осигурените....да вървят по-дяволите

 43. 43 Профил на kai
  kai
  Рейтинг: 870 Неутрално

  До коментар [#42] от "knowitall":

  Явно съм го пропуснал това за инвестиционните имоти. И все пак от 5% в инвестиционни имоти дори и цената им да стане 0, пак реалната загуба ще е по-малка от колкото от загубата от инфлация при ДЦК та. А все пак както виждаш единственото без ограничение са ДЦК та.

  Разбира се че и схемите които ги казваш със сигурност ги има, но това само говори че модела ни е тотално сбъркан. Не виждам някъде да съм застъпвал по каквъто и да било начин неолиберални виждания.

  Всъщност тезата ми е че ако се минава към индивидуални решения бъдещите пенсионери винаги ще губят. Или от инфлация ако играят на сигурно, или от ценовия риск - ако играят рисково. 44. 44 Профил на kai
  kai
  Рейтинг: 870 Неутрално

  Към края на 2010 инвестициите на универсалните фондове са
  23,22% в ДЦК
  21,17 %в корпоративни облигации
  1,4% в ипотечни облигации
  2,6% в общински облигации
  27,07% в акции и права/тук са и фондовете и адсиц/
  21,5% в депозити
  3,02% в инвестиционни имоти
  5,17% в кеш

 45. 45 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  @38 памела - "Нека се върне пенсионната система от преди 1944 г. Тогава е имало пенсионни книжки, в които се лепели гербови марки. Купуваш марка от пощата и лепиш за съответния месец. Като решиш да се пенсионираш отиваш да ти начислят пенсията според вноските. "

  ха-ха, и какво станало след 9 Септември с тези, дето са купували и лепили марки - изгорели! е ако дядо ти ти е разказал такава история, ти би ли си купувала сега марки?

 46. 46 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Истината е една и е много - осигурявайте се с презумпцията, че нищо няма да получите срещу това. Защото това е реалността. Осигурявайки се сега вие не спестявате за вашите старини, а плащате пенсиите на сегашните пенсионери. Когато дойде вашия ред - кучета ви яли. Демографски БГ отива в киреча, а от там и вашите пенсии. Чудеса рядко стават, а тук няма и как да се случи.

  Така, че всички бъдещи пенсионери - нищо не очаквайте да получите. Ако ви е мъчно за сегашните старци - осигурявайте се, да има те какво да ядат. Ама тогава за да сме чисти пред съвестта си - прекръстете "пенсионното осигуряване" на "данък изхранване на строителите на комунизма".

 47. 47 Профил на batekure
  batekure
  Рейтинг: 225 Неутрално

  ИПИ-то ги турили последни, пак елементарна пропаганда - ако слушате тях, направо да няма държава въобще, само ви взима от доходите - кой както се уреди, включително и за пенсия...

 48. 48 Профил на Ivan Petrov
  Ivan Petrov
  Рейтинг: 761 Неутрално

  Тъй като ставам все по-скептичен за завръщането си в БГ(Абсурдистан), смятам да оставя препоръките на А-каде-ми-е(ците) за оправянето на ПС..., но смятам да дам автентична картина за настоящото положение на фондовете - подавам явни тайни!
  Единственият фонд, който се радва на най-голямо внимание и е препоръчван, като най-надежден, а и голям, е инвестирал изцяло в строителство и в текстилна индустрия - ами вадете си изводите, накъде са тръгнали фондовете и къде са Ви парите, след като този е най-успешният фонд, а другите са в пъти по-зле..., да не говорим за вратичките в закона, над които юридическите им отдели работят неуморно да не се затворят и за да могат, ако могат да се използват всичките налични средства в тях в следващите смугли занимания...
  Успех на "ДОВЕРИЕ", ама от силно вярващ, май ще стана крайно невярващ в бъдещето на БГ!
  П.С. Информацията ми е отпреди повече от две години, реструктуриране на инвестициите, така и не последва...

  "Ако истината, която съм казал, Ви изглежда шега, а всъщност Ви накърти - означава, че съм уцелил шегата - за непросветените: шегувал съм се!" Vankata
 49. 49 Профил на Ivan Petrov
  Ivan Petrov
  Рейтинг: 761 Неутрално

  До коментар [#46] от "niakoi_si":

  Понякога е ужасно погледнато отстрани определени хора да са прави, но истината изисква жертви - радвам се за добре обрисуваната реалистична картина на бъдещето на остаряващите трудоваци, които смятат да векуват, а и да простят и изхранват столетниците-комунисти, защото на първите времето няма да прости за наивността, на вторите вече им се разминава - очевадно е...

  "Ако истината, която съм казал, Ви изглежда шега, а всъщност Ви накърти - означава, че съм уцелил шегата - за непросветените: шегувал съм се!" Vankata
 50. 50 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  До коментар [#35] от "lvm":

  Извадих един безумен бъртвеж на показ и дадох резултатът от либертарианския експеримент в България. Това са процентите. Ако не ти харесват, то се обърни към идеолозите на егоизма. Аз съм само лошият вестоносец.
  Цялата теория, че солидарността между поколенията е кражба, че всеки е отговорен само за себе си и за никой друг е цинична и безмозъчна до костите си. Разбира се, все още не сте стигнали до евтаназията като завършек на икономическите проблеми, но съм сигурен, че с малко усилия и поносимост от обществото и тази теза ще му представите като справедлива, идиоти социопатични. Сигурен съм, че ако обществото ви позволи ще стерилизирате ненужните и ще депортирате неприспособимите. Пак в името на икономическата и прогресистката целесъобразност. И камери с Циклон Б ще направите и пак ще обосновете тезата за прогреса...
  Нещастник скапан, не крия че в случая влагам и омраза. Леке недоучено, теориите които тук изповяднаш не са нови. Днес Европа посреща квоя празник, а на Изток - посрещат своя. Тези празници са напоени с милиони литри кръв, а там някъде, потопена в нея стои икономическата целесъобразност и безчувствения ви прогресизъм...
  Сложете малко взрив. Взривявайте. Обществотое глупаво и ви позволява да вилнеете, социопати недоклатени. Па ще видим до къде ще стигнете...

  Ecrasez l’infâme
 51. 51 Профил на dr.m
  dr.m
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Браво ДОБРИЧ. АБСОЛЮТНО ТОЧНО.++++++++++++++++++

 52. 52 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Любопитно

  До коментар [#22] от "lvm":

  "държавните служители си получават парите от данъци, които преди това са откраднати от други хора." Ако се заменят "държавни служители" с "управители/мениджъри/собственици/бизнесмени" и "данъци" с "труд", не се ли полечава една чиста марксическа постановка: "Собственикът си получава парите от труда, който преди това е откраднал от други хора"?
  Май имаме синдрома "Преоблякъл се Илия, погледнал се – пак в тия". D:

 53. 53 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Любопитно

  До коментар [#34] от "kai":

  "Нито един от отговарящите не разглежда пенсионната система през най-очевидната призма - инвестиционната."
  Явно инвестицията в знания, технологии, предадени чрез образованието, традициите и морала в обществото на следващото поколение така, че неговата производителност и икономическа ефективност да е поне два пъти по-висока, не се смята за инвестиция!? Да не би да е заради мисленето, че свътът започва от нашето раждане, на сред джунглата и пустинята, и сме размили всичките си способности без да ползваме предшестащия опит, знояния и натрупани икономически активи?

 54. 54 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Неутрално

  Дали може г-н Любомир Христов да направи разлика между "бедност при старост" с възможност за получаване на адекватни пенсии, от една страна, срещу "бедност при безработица/заболяване" с възможност за получаване на адекватна помощ за връщане на трудовия пазар? Сиреч как ще се измерва едната и другата "бедност" (Коя е по-голяма?) и още повече "адекватността" (Коя адекватност ще осигури жизнено необходимото БВМ и парко място на сред центъра на Хаваите, да речем?)?
  "Свободата на избора и отговорността на осигурения" включва ли залагането на "пенсионната сметка" срещу банков кредит с цел увеличаване на средствата по сметката или осигуряването на текущия живот с цел достигане на пенсионна възраст?
  Би ли казал г-н Христов в каква валута ще се смята "Доходът, от който се изчислява пенсията, да е равен на сумата от месечните осигурителни доходи, разделена на 420", защото някои са имали доходи през 1996-97 от по 1 млн. лева, след 2000 г. от по 1000 лева само. Освен това след 35 години един килограм сирене винаги струва текущия дневен надник, който пък е равен на месечната заплата от преди 35 години. В България, с политици и "ентелектуалци" като нашите този период е редуциран систематически до 20 години - ако не е успее инфлацията, девалвира се валутата.
  Доц. Йордан Христосков няма да е лошо да обясни понятието "солидарност" - от всекиго по равна вноска като стойност или от всекиго еднакъв процент от несолидарно избран доход или на всекиго еднаква пенсия (Тъй де, нуждите за "достойни старини" на един седемдесет годишен са същите като на друг седемдесет годишен)? Защото от тая "солидарност" се стигна до 2000 лв. на кв. м за ремонт на социални домове и твърдо несолидарно разпределение на комисионната, получена от възложители и изпълнители.

 55. 55 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#50] от "Graf":

  графе, кога най-накрая ще разбереше че либертарианската етика се основава на аксиомата за неинициирането на агресия. т.е. либертарианството е против инициирането на агресия. не ти и трябва да си либертарианец за да осъзнаеш че данък всъщност е евфемизъм за кражба. ти как наричаш вземането на нещо против волята на някого? текста ти въобще не адресира нищо от това което съм написал.... вземи прочети малко литература стига си гледал само графики и процентчета.

 56. 56 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Неутрално

  До коментар [#55] от "lvm":

  "ти как наричаш вземането на нещо против волята на някого?" Нарича се "определяне на правила". Като загубата на скорост при червен светофар, като загубата на свобода при движение само в дясното платно. А данъкът не е нищо друго, а само средство за осигуряване на контрола по спазването на правилата. В противен случай требе да се избиваме волно и свободно, по-зле и от джунглата - там само се изяждат, а при нас има и други чувства - алчност, себелюбие, завист, подлост и т.н.
  Апропо, що е агресия? Ако се заселя с вся покъщина в твоя дом кат американска база в България, това приятелство или агресия ще бъде? Или зависи от стойността на "покъщината" ми в твоите очи?

 57. 57 Профил на kruf
  kruf
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До Камен
  Преди 9 септ. лицата занимаващи се със селско-стопански труд са били над 90 процента от населението , осигурени са били държавните и общински служители , учителите и свещенниците .Ако са изчезнали средства което е спорно са изчезнали тяхните пари.Грешката на социализма е на друго място -така поставиха нещата ,че селото се обезлюди ,хората се отчуждиха от труда свързан с земеделието и животновъдството и затова сега внасяме такава продукция от чужбина.
  По темата -Не е нормален принципът на солидарност.Солидарност да но в рамките на семейството ,така както е било хилядолетия,младите хранят старите и колелото се върти.

 58. 58 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#56] от "wanderer":

  вандерер, поне да имаше интелектуалната доблест независимо защо си мислиш, че е необходимо тея пари да бъдат откраднати, да беше признал, че всъщност СЕ крадат. но честността ти дори за това не е достигнала.

 59. 59 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Любопитно

  До коментар [#58] от "lvm":

  А ти защо си мислиш, че управлението и контролът трябва да се финансират чрез волни дарения? При това не споменавам сигурността, образованието и здравеопазването. Да не би да мислиш, че тези неща се случват по Божията воля и в България тая воля леко-о се е пречупила? Ако либертарианци бяха умни колкото гласовити, можеха и съвсем да я скършат не само волята, ами и държавата. Една нова Сомалия, ама в Европа.

 60. 60 Профил на ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  Рейтинг: 714 Любопитно

  А тези първолоци питах те ли ги?

  С. Игнатов: За 48% от първокласниците майчиният език не е български
  http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3579331

  Абсурдът има смисъл само тогава, когато не се примиряваме с него.
 61. 61 Профил на Alexander Todorov
  Alexander Todorov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Нов Кодекс за социално осигуряване (предложение)
  http://alexanderbtodorov.wordpress.com/2010/10/27/social_security_code/

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK