ВАС: Забраната в Кюстендил - законна, отмяната й от държавата - нарушение на европейското право

Снимка от Кюстендил - ноември 2010г.

© Красимир Юскеселиев

Снимка от Кюстендил - ноември 2010г.Пълната забрана за тютюнопушене на обществени места в Кюстендил е законна, реши на 26.05.2011 трето отделение на Върховния административен съд (ВАС) с председател Пенка Иванова, и членове Пенка Гетова и Таня Куцарова. Споменавам ги поименно с благодарност, защото тяхното решение има огромно значение за българския правен, обществен и политически живот – както практическо, така и морално.


Какво печелим


Практическото значение е очевидно. За първи път в съвременната ни история гражданите на една община ще могат да работят, да се забавляват и да живеят в чиста от тютюнев дим околна среда. Освободени от постоянното заплаха на никотиновата зависимост ще бъдат децата им.
Върховните съдии постановиха това, което хиляди граждани се опитаха без успех да обяснят на правителството и парламентарното мнозинство през 2010 г.: че тяхното и на децата им здраве следва да представлява по-висок ценностен императив за държавата от икономическите интересите на тютюнотърговците, или която и да било друга прослойка. И че достъпът до незадимена и безвредна обществена среда е изконно човешко право, а не възможността на пушачите да удовлетворяват никотиновата си зависимост. Нещо повече, съдът заявява в прав текст, че гражданите ще могат за в бъдеще да търсят компенсации за нарушаването на това им право.


Решението показва, че в България, въпреки всички проблеми, сътресения и подозрения, съществува независим и справедлив съд.


Решението на ВАС да остави в сила забрана за пушене на обществени места в Кюстендил дава ценен зелен сигнал на иноваторите в управлението. От сега нататък е ясно, че има начини и правна възможност за вдигане на летвата за добро управление и обслужване на гражданите спрямо нивото, наложено от централните власти в София.


Съдът окончателно отхвърля жалбите на Асен Стоичков Икономов и ЕТ "Веска Алексова" и оставя в сила решението на Общински съвет (ОС) Кюстендил от март 2010 г. - т.е. остава в сила забраната за тютюнопушенето във всички обществени сгради на територията на Община Кюстендил, вкл. болниците, санаториумите, поликлиниките и други специализирани здравни и социални заведения.


ВАС започва от констатацията, че едно законно прието решение на общинската власт не може да загуби валидността си само защото не е било публикувано правилно, да речем в интернет.


Решението на Община Кюстендил е законно


Решението на ОС, както и забраната, са в съответствие и с приетите от България международни ангажименти и политиката на Европейския съюз в областта на околната среда, заявява ВАС: "Упражнената от общинския съвет нормотворческа компетентност е във връзка с регулиране на обществените отношения, свързани със защита общественото здраве на територията на общината."


Съдиите заключват, че след като подготвеното изменение на наредбата цели защита на общественото здраве, не може да се приеме, че възражения за причини и цели от икономически характер могат да доведат до друг по съдържание административен акт. Този извод ВАС обосновава с характера на субективните права на гражданите, чиято защита се гарантира от конституцията – правото на здравословна и благоприятна околна среда , и задължението на държавата за закриля здравето им. ВАС обяснява, че решението на кюстендилските общинари е било съобразено с действащия по това време закон, който забранява пушенето на закрити обществени места.


Предвидената от закона забрана е следвало да влезе в сила в цялата страна на 1 юни 2010 г., а решението на ОС – Кюстендил влиза в сила от 1 юли същата година. "Решението на общинския съвет от 25. 03.2010 г., прието в периода vocatio legis на приетото изменение на закона, очевидно е изцяло съобразено с него," заявяват върховните съдии. Пълната забрана бе отменена от мнозинството на 21 май 2010 г. и очевидно последната версия на закона за здравето противоречи н решението на община Кюстендил.


Съдът прави едно от най-решителните си и смели тълкувания. Според него пълната забрана за тютюнопушене в Кюстендил е законна, тъй като съответства с нормите на правото на ЕС, които се ползват с предимство спрямо противоречащи им предхождащи или последващи норми на националното законодателство. Тъкмо такава норма е либерализираният през май 2010 г. закон за здравето, който отменя пълната забрана за тютюнопушене на обществени места.


Отмяната на забраната противоречи на евронормите


Преценката на ВАС се основава на задълженията на България по силата на Рамковата Конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организация (СЗО).


Съдиите цитират целите на конвенцията да се предприемат мерки за "предпазване на настоящите и бъдещите поколения от консумация на тютюн и излагане на тютюнев дим", за защита на човешкото здраве срещу пагубното въздействие на тютюна и въздействие на тютюнев дим. Освен, че е ратифицирана от българския парламент през 2005 г., конвенцията е част от законодателството на ЕС от 2004, и следователно е част от общностното право, което има предимство над нормите на вътрешното законодателство, които й противоречат.


Тълкованието на ВАС на практика определя отмяната на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места като отстъпление от ценностните приоритети на конвецията и европейското право. Съдът възприема, че целта на конвенцията е да предпазва сегашните и бъдещите поколения от "разрушителните здравни, социални, екологични и икономически последици в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюневия дим."


Чрез подписването на конвенцията, България е признала, безпогрешността на научните изследвания, според които излагането на тютюнев дим предизвиква смърт, болести и инвалидизация. Затова България се е задължила да прилага и подпомага мерки на национално, регионално и международно равнища с цел "постоянно и съществено намаляване на разпространението на употребата на тютюн." България е поела и задължение да действа за предпазване на населението от пасивно тютюнопушене.


По силата на договора за присъединяване към ЕС пък страната е длъжна да не приема последващи актове или отделни норми, които да противоречат на приетите общностни актове. Отмяната на забраната за тютюнопушене на обществени места и практическата му либерализация чрез поправката на закона от м. май 2011 г. очевидно противоречат на всички тези задължения.


Здравето е по-важно от каквито и да било икономически интереси


Решението на върховните съдии слага пръст в язвата, отворена с отмяната на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места през май 2010 г. ВАС цитира чл. 5, т. 3 от конвенцията на СЗО, който задължава страната "да предпазва политиките за обществено здраве по отношение на контрола на тютюна от търговските и други интереси на тютюневата промишленост."


Действително, влязлата вече в сила пълна забрана бе отменена тъкмо под натиска и с активното участие на членове на парламента, свързани с търговията на тютюневи изделия, като депутата Емил Димитров. Седмици след отменянето на забраната пък, медиите съобщиха за назначението в "Булгартабак" на съпрута на председателя на Народното събрание Цецка Цачева.


Според ВАС в мотивите към изменението на Закона за здравето, с който се допускат изключения от общата забрана за тютюнопушене на общствени места, се изтъкват интересите на определени отрасли от икономиката, с очевидната цел да бъде постигнат баланс между тях и регулираните от Закона за здравето обществени отношения. Това е трудно постижимо, тъй като се съпоставят различни по своята природа защитени от правото ценности, коментира ВАС.


И категорично заявява, че "икономическите мотиви, които са водещи за законодателя при промяната на българския закон, осъществяващ мерки – част от политиката на страната като държава членка на ЕС в областта на общественото здраве, не могат да бъдат противопоставени на мотивите на общинския съвет, осъществяващ също политиката на Съюза в областта на общественото здраве като част от околната среда ,на територията на общината."


ВАС цитира основополагащите принципи на политиката на ЕС в областта на околната среда: на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа замърсителят плаща.


"Околната среда без тютюнев дим е естественото състояние на околната среда. Този факт не се нуждае от доказване," заключва съдът. ВАС отсъжда, че с изменението на Наредбата за обществения ред в община Кюстендил, с което забранява тютюнопушенето на обществени места, Общинският съвет е действал "изцяло в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество" в рамките на ЕС.


Приетото от него решение за пълно ограничаване на тютюнопушене на обществено достъпните места води до осъществяване на целите на рамковата конвенция на СЗО и принципите, на които е подчинена политиката на ЕС в областта на защита на здравето на хората.


Правото на чиста от тютюн среда


ВАС оборва и циничния аргумент на противниците на забраната, според който тя нарушавала правата на пушачите: "Тютюнопушенето не е субективно право, нито е защитен от закона интерес. Това е вредоносна практика, както за упражняващия я, така и за околните," категорични са съдиите. Те цитират СЗО, която нарича тютюнопушенето "епидемия, глобален проблем и чиито вредни последици върху общественото здраве са безспорни и изискват най-широко международно сътрудничество и участие на всички страни за ефективен, правилен и координиран международен отговор."


След което заключват, че ограничаването в каквато и да било степен на тютюнопушенето не може да се приеме като мярка накърняваща права или засягаща правна или лична сфера на гражданите. Напротив, отсъжда ВАС, възможността да се пуши на обществени места, дори при ограничени условия, поставя под заплаха здравето както пушещия, така и на околните /пребиваващи или работещи в тях/ и нарушава основното и неотменимо конституционно право на гражданите на здравословна и безопасна среда на живот.


Решението на ВАС гласи, че "в този контекст именно предоставянето на възможност за упражняване на тази вредоносна практика на обществени места може да се разглежда като нарушаване на субективни права, гарантирани от Основния закон и като дискриминационна практика по отношение желаещите да живеят , работят и ползват обществени места без тютюнев дим, както и може да бъда основание за търсене отговорност за вреди". Тази формулировка може да позволи и търснето на обезщетения за всички, чиито здраве и права са били нарушени от повсеместното тютюнопушене.


Павел П. Антонов е главен редактор в Регионалния център по околна среда в Централна и Източна Европа, и докторант по обществена география в Open University, Англия  

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sion1972
  sion1972
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Ми да вземат тия трите съдийки да затворят всички действащи фабрики в света..Да спрат движението на колите по цялото земно кълбо..Да спрат движението на камиони , стоки и хора..щото замърсяват въздуха..Въздух под налягане и лицемерие без край..В републиканският бюджет приходите от акцизи и ддс върху цигарите са повече от бюджета за здравеопазване - т.е. над 3 млрд..Да издадат забрана за производството на цигари и разпространението им , уважаемите лелки.

  Заедно Ипон и Ин ще ни управляват во веки веков! Амин!
 2. 2 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Браво , за пръв път мога да изкажа сърдечни благодарности на българския съд и ВАС в частност за решението им

 3. 3 Профил на Тъпата майна
  Тъпата майна
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#1] от "sion1972":

  Нещо по-смислено не можахте ли да измислите? Тия цигански оправдания не вършат работа.

  Това мнение е дело на една тъпа майна
 4. 4 Профил на sion1972
  sion1972
  Рейтинг: 700 Весело

  До коментар [#3] от "Пловдивски":

  Няма оправдания..Има факти..Нещо друго не можахте ли да измислите освен лишени от смисъл общи фрази.

  Заедно Ипон и Ин ще ни управляват во веки веков! Амин!
 5. 5 Профил на cbs
  cbs
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Браво! Поздравления за прогресивното решение.

 6. 6
  ****

  Този коментар беше изтрит в 00:31 на 31/05/2011 от неговия автор.

 7. 7 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#1] от "sion1972":

  "В републиканският бюджет приходите от акцизи и ддс върху цигарите са повече от бюджета за здравеопазване - т.е. над 3 млрд."

  Хайде и аз да попитам нещо: Акциза върху цигарите бе вдигнат с обяснението, че тези пари ще отиват за здравеопазване. Някой можели да ми каже колко средства досега са от тези пари са отишли за здравеопазване. Някой да има такава статистика?

  "Тютюнопушенето не е субективно право, нито е защитен от закона интерес. Това е вредоносна практика, както за упражняващия я, така и за околните," категорични са съдиите."
  Егати и съда с техните решения!
  А субективно право ли е употребата на алкохол в заведенията, употребата на храни с високо съдържание на холестерол, секс с някоя непозната/Спин, трипер, сифилис.../
  "Околната среда без тютюнев дим е естественото състояние на околната среда. Този факт не се нуждае от доказване," заключва съдът"
  А без прах, въглероден диоксид, нитрати например в околната среда, естественото състояние на околната среда ли е! Забранете ги ако е така!

  Изрично подчертавам, за забрана на тютюнопушенето на обществени места съм!
  Но аргументите на съда за това решение са просто нелепи!
  Аман от лични и корпоративни интереси!  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 8. 8 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#7] от "drakar65":
  Нещо не ми излиза коментара докрай за това допълвам:
  "Околната среда без тютюнев дим е естественото състояние на околната среда. Този факт не се нуждае от доказване," заключва съдът"
  А без прах, въглероден диоксид, нитрати например в околната среда, естественото състояние на околната среда ли е! Забранете ги ако е така!

  Изрично подчертавам, за забрана на тютюнопушенето на обществени места съм! Пуша си в къщи, дори вече и на улицата не си позволявам.
  Но аргументите на съда за това решение са просто нелепи! Както казват нашите "любими" политици решенията на съда не се коментират. Да ама аз не съм политик, обикновен гражданин съм и ще си позволя да кажа:
  Аман от лични и корпоративни интереси!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 9. 9 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Браво! А дано скоро и в София!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 10. 10 Профил на Angel Dobrev
  Angel Dobrev
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Е пък как си представя ситуацията всеки един от АПОЛОГЕТИТЕ на в р е д н и я и за ОКОЛНИТЕ навик да се пуши и под път и над път, по всички обществени места, без да възникнат скандали между непушачи и нахални пушачи, между непушачи и собственик на заведение и обслужващ персонал, когато наоколо има облаци тютюнев дим и можем да ловим лисици дори. Ами ако моя милост ако попадне в такава обстановка първо отправя предупреждение до пушача, не ме ли разбере в прав текст, следва търсене на съдействие от собственика на заведението или персонала. Ееееее, ако и тогава няма резултат, без значение по чия вина, ами изригвам като Везувий, пък нека тогава другите звънят на 166... Щото аз се опирам на правото ми да живея в здравословна среда и да не ми досаждат цигараджиите. И на решението на административния орган, разпоредил забраната. Иначе ще дам за пример една от белите държави - ами Кралство Дания, където при 18 - 20 евро за кутия цигари 60% / ш е с т д е с е т п р о ц е н т а!!! / отиват директно по равен дял, т.е. от тях по 50% за здравеопазване и за екология. От останалото търговецът плаща всичко останало, включително отделя и за своята печалба. Та стига някои само дрънкат к о о о о о о о о о о о л к о голям бил акцизът върху цигарите и алкохола. Впрочем да добавя, че в тази подредена пасторална Дания тези 60% важат и за алкохола, при прпимерна цена на бутилка шампанско между 50 и 100 евро. Ех, кога ще ги стигнем д а т ч а н и т е???

 11. 11 Профил на Тъпата майна
  Тъпата майна
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#4] от "sion1972":

  Аз нямам нужда да измислям каквото и да било. Европейското законодателство отговаря на моето мнение, затова нямам нужда да се обяснявам като арабин на пазар.

  Това мнение е дело на една тъпа майна
 12. 12 Профил на tony_apg
  tony_apg
  Рейтинг: 8 Весело
 13. 13 Профил на кинти
  кинти
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  Чудесно решение. Само така !

  http://www.youtube.com/watch?v=hx16a72j__8
 14. 14 Профил на sion1972
  sion1972
  Рейтинг: 700 Весело

  До коментар [#11] от "Пловдивски":

  "Преценката на ВАС се основава на задълженията на България по силата на Рамковата Конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организация (СЗО)." чукча писател , чукча не читател.

  Заедно Ипон и Ин ще ни управляват во веки веков! Амин!
 15. 15 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#10] от "chichkovuychev":

  Ти си ги стигай. Аз живея в България.
  Пак казвам, съм за забрана на тютюнопушенето на обществени места!
  Но аргументите на съда са просто малоумни!
  "Щото аз се опирам на правото ми да живея в здравословна среда"
  И аз също! Не искам разни раздрънкани трошки от втора, трета или пета употреба, тук в България да ми замърсяват въздуха когато ходя по улиците! И да им дишам въглеродния диоксит, серните изпарения и всякакви подобни гадости!
  Що някой не сезира ВАС и за това?
  Проблема не е само в тютюна, хайде стига с това двойствено правораздаване! Явно на някой това му е приоритет в момента!
  Нямам нищо и против решението на община Кюстендил.
  Но имам против това:
  "Действително, влязлата вече в сила пълна забрана бе отменена тъкмо под натиска и с активното участие на членове на парламента, свързани с търговията на тютюневи изделия, като депутата Емил Димитров. Седмици след отменянето на забраната пък, медиите съобщиха за назначението в "Булгартабак" на съпрута на председателя на Народното събрание Цецка Цачева."

  Хайде стига вземани решения в полза на някого, независимо за какво се касае!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 16. 16 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#15] от "drakar65":

  Да допълвам ли?
  Фабриката на Мишо Бирата/лека му пръст/ толерирана от управляващите в лицето на Б.Борисов, случаят с прокарването на лобистката поправка в закона за наркотичните вещества... още? Къде бе съда тогава?
  Стига вече толкова подлагане на съдебната власт пред изпълнителната!
  А после идва дежурното оправдание:"Ние ги хващаме, те ги пускат..."
  Пародия, фарс просто...

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 17. 17 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  Като се абстрахирам от личното ми отношението към забраната за пущене на обществени места,считам че решението на ВАС създава опасен прецедент и съм обезпокоен като гражданин и юрист.
  Съдът не създава,а прилага закона и не може и не следва да откаже да приложи закон,защото не е съгласен с него,дори с безпорно благородни мотиви.
  Притеснение буди и доста стеснителното тълкуване на понятието "субективно право"

  Според мен ВАС в случая е превишил компетентността си и с решението си е навлязъл в компетентността на Конституционния съд и законодателната власт,при това съзнателно.
  ВАС е приел,че номативен акт ,който следва да се съобрази с нормативен акт от по висша степен може да му противоречи от съображения за целесъобразност.
  ВАС в решението си е преценил също така съотвегствието на измененията на Закона за здравето с общностното право и Конституцията при положение,че това е правомощие на Конституционния съд.
  ВАС в решението си коментира също така целесъобразността на измененията на Закона за здравето,при положение,че целесъобразността на закон е въпрос от исключителната компетентност на парламента.

  С определение по хода на делото ВАС е отказал преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, със следния въпрос : "Следва ли чл. 8 , т.2 и/или чл. 191 , пар.2 от ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че се протипоставят на чл. 56 и сл. от Закона за здравето и в частност на допуснатите по силата на чл. 56, ал.1 от ЗД изключения? Позволява ли стриктното приложение на общностните норми за ограничаване и забрана на тютюопушенето тълкуването/определянето на допуснатите в чл. 56, ал.1 изключение като противопоставили на тези норми?" с мотив ,че Нормата на чл. 191 от ДФЕС не съдържа норми, уреждащи конкретни субективни права за гражданите на Съюза, поради което няма директен ефект .
  В решението си ВАС е приел точно обратното и прилага директно същата норма,което е не особено коректно.

  Слагам линкове към делото на ВАС и отмененото първоинстанционно решение.,нещо което според мен една сеиозна медия като Дневник трябваше да направи.  http://www.admcourt-kn.org/CMS_ADM/images_content/0_1200.ad.246.2010.htm

 18. 18 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  До коментар [#17] от "slonsco":
  Интересно!
  Утре внимателно ще го прочета.
  "Притеснение буди и доста стеснителното тълкуване на понятието "субективно право"
  "Според мен ВАС в случая е превишил компетентността си и с решението си е навлязъл в компетентността на Конституционния съд и законодателната власт,при това съзнателно.
  ВАС е приел,че номативен акт ,който следва да се съобрази с нормативен акт от по висша степен може да му противоречи от съображения за целесъобразност."

  Точно това имах и аз в предвид, но със думи прости, щото не съм юрист.

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 19. 19 Профил на Andrey Bachvarov
  Andrey Bachvarov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Страхотна новина! Бях сигурен, че ще се намерят поредните малоумни аналогии как трябвало да се решават и други проблеми а скапването на комфорта, здравето и подобни на околните всъщност не е проблем. Адмирации за проявената гражданска доблест. Псевдоикономистите в коментарите могат да запалят по една за успокоение...

 20. 20 Профил на zeer_streng
  zeer_streng
  Рейтинг: 616 Гневно

  Създават ограничения и забрани не за наше добро, а за да ни глобяват, да ни облагат с акцизи и данъци и в крайна сметка – да ни вземат парите!
  Братя непушачи! Не ставайте съучастници на тия крадци!

 21. 21 Профил на Spand
  Spand
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#10] от "chichkovuychev":

  Твоят коментар е наистина забавен. Поради високите цени на алкохола в Скандинавия, алкохолния туризъм е обичайна практика, както и мъртвешкото напиване на свиня през уикендите в евтиноалкохолните съседни държави. Мечтай си да ги стигаш датчаните, но не вкарвай и нас в своите мечти.

  Аз искам да дишам въздух, а не химикали във всякакви газови форми. За това не работя в химкомбинат. Истината е, че това да работя, е много по-важно от това ти да седнеш да се лензиш в некое заведение. Но въпреки това не работя в химкомбинат. Но въпреки това ти настояваш да се буташ в заведение, в което се пуши. Да натрапваш недоволната си кисела физиоомия и да развяляш спокойствието но нормалните възпитани хора, които са влезли там именно защото може да се пуши.
  Защо? Каква е фрустрацията, която те подтиква да правиш подобни нелогични неща?

 22. 22 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Браво на съдиите. Тютюнопушенето трябва да се забрани на всякакви обществени места, включително по улиците!

  Отделете време навреме.
 23. 23 Профил на Боно Нончев
  Боно Нончев
  Рейтинг: 664 Весело

  До коментар [#22] от "dreamer":

  Аз викам да ги качим направо на въжето та да не се мъчат...

 24. 24 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Весело

  А пък аз от 2002 год. като ги отказах просто не влизам в опушени кафенета и кръчми а иначе браво на съда само, че да са така стриктни и при други казуси.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 25. 25 Профил на Павел Антонов
  Павел Антонов
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#17] от "slonsco":

  Не мисля, че опасенията ви са основателни. ВАС никъде не изразява отказ от приложение, или несъгласие със закона, нито пък мнение по целесъобразността му. Съдът просто привежда формулировки от общностното право на ЕС, и разяснява задълженията, които българската държава е поела по тях. Съдът е принуден да дефинира понятието за "субективно право" в отговор на перверзните аргументи на тъжителя. ВАС не е навлязъл в компетентността на Конституционния съд тъй като не се произнася по законов текст. Но както всяка друга инстанция, ВАС не само може, но е и длъжен д ползва и прилага Конституцията. Преценката на ВАС е, че низшият номативен акт не следва да се съобрази с висшия не по съображения за целесъобразност, а поради съответствие с още по-висшия - европейското право.
  ВАС не коментира съответствието с общностното право и Конституцията на ЗИД на Закона за здравето, а на оспорваното решението на ОС. Надявам се по-често да виждаме толкова принципни, морални и ясно обосновани решения на българската съдебна система за в бъдеще.

 26. 26 Профил на noshorn
  noshorn
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Аман от простотии, дори не изчетох пространната и тъпа статия докрая. Пълна повърня. За тия дето стоварват върху тютюнопушенето едва ли не всички беди на човечеството мога да кажа че в USA дори и след пълната му забрана случаите на рак на белия дроб вместо да намалеят се увеличават. Най-вероятни причинители са не цигарите, а консервантите и всички други простотии, които ядем заедно с храните, които купуваме в магазина. След като принудят всички да спрат да пушат ще се окаже, че много от "вредите" от тютюнопушенето са си чиста проба измислици и причинителите им въобще не са цигарите.

 27. 27 Профил на Toнчо(65)
  Toнчо(65)
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#26] от "PopEye":

  Точно. Нали трябва да има виновен. А Алкохола? Комшиите като се напият и почват едни скандали не може да се спи. Да го забранят и него . В България братче шарани без въдица да ги ловиш.

 28. 28 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1663 Неутрално

  "Решението показва, че в България, въпреки всички проблеми, сътресения и подозрения, съществува независим и справедлив съд."

  Хайде да не правиме от малкия празник генерални изводи, а?

  Защото за начало решението съвсем ама съвсем не показва това.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 29. 29 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  Голям рев от пушачите и вечните нескопосани аргументи. Истината е, че повечето не искат да си признаят, или не го осъзнават, но са станали зависими, което ги превръща в истерици. Казвам повечето, защото има и мислещи сред тях. Но има и такива, за които да пушиш в присъствието на собствените им деца е нещо напълно нормално, да ръсиш пепел докато шофираш е изцяло в хармония с природата. За такива хора са тези ограничения, защото те не уважават дори близките си, камо ли всички останали!

 30. 30 Профил на Big Muzzy
  Big Muzzy
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  До коментар [#15] от "drakar65":

  Спокойно! Стъпка по стъпка.

 31. 31 Профил на Варна
  Варна
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Като върл непушач такова решение ми пасва супер! От друга страна, като демократичен и принципен човек не ща една група хора ( ние, непушачите) да налагаме избора си на друга група хора направили друг ( "мръсен")избор...Демек, туй си е тяхна работа и нека си се тровят като искат толкоз, само да не си пречим едни други - може би е по-демократично те пък да си имат "свои" места, кафенета, ресторанти тип ЗА ПУШАЧИ ...

  И дет вика 28, Боби Колев, нека не генерализираме, че заради такова едно решение вече "съществува справедлив и независим съд". Има още толкова много и жестоки битки да бъдат спечелени преди това...

  " Бъдете промяната, която искате да видите в света" М.Ганди
 32. 32 Профил на 4i_ta_tel
  4i_ta_tel
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#15] от "drakar65":
  " Пълната забрана за тютюнопушене на обществени места в Кюстендил е законна, реши на 26.05.2011 трето отделение на Върховния административен съд"
  -------------------------
  От ВАС са се произнесли конкретно по законността на забраната,а не е в правомощията им да забранят нещо.ВАС са си свършили много добре работата.Браво!Останалото за което пишеш не е тяхна работа.

 33. 33 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#10] от "chichkovuychev":

  Само да те светна, че в тази Дания през 2001-ва заплатите бяха по 10 хиляди евро, като датчаните казваха, че от тези пари виждат по-малко от половината, защото останалото се удържа като данъци и такси. Цените на колите са най-ниски спрямо ЕС, защото като си купиш нова кола, плащаш веднага от джоба си един 10 или 20% данък върху стойността й (и за клиента тя пак става най-скъпа в ЕС). Така че не се учудвам за данъците върху цигарите - така са си направили нещата и явно населението е съгласно. Което между другото не ми попречи (поне през 2001-ва) да се нагледам на пушещи по улиците датчани от всякакъв пол и възраст, които също така си хвърляха безразборно фасовете навсякъде.

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 34. 34 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#29] от "gogo2011":

  И сред пушачите има големи плакалници - аз познавам няколко фирми, в които всички пушат, но на терасата. Така са се разбрали - дори и през зимата, когато е много студено. Иначе в офисите им ще смърди на пор, и те си го знаят. Да не говорим, че се събират заедно на терасите да си лафят, нищо, че по цял ден това правят - кво да се прави - въпрос на социализация.

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 35. 35 Профил на Angel Dobrev
  Angel Dobrev
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Уважаеми №33 - Ерос: Малкият ми син, който сега живее в Холандия, през 1998 - 2000 година завърши колеж в Дания - град Рьонде - на брега на пролива Зунд , срещу Норвегия е . Та от него зная доста неща за датчаните и б я л а т а и м д ъ р ж а в а. Казаното от тебе е истина, но нима е лошо да плащаш между 40% и 50% от доходите си за данъци. Апропо, датчаните са преди нас членове на ЕС, но имат НЕПРОМЕНЯНИ ЗАКОНИ ОТ 160 - 200 ГОДИНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И тези закони - сътворени през средновековието, СА АКТУАЛНИ И ДНЕС И ВЪРШАТ ОТЛИЧНА РАБОТА И ДНЕС в ЕС. А ние нашите ги променяме п е р м а н е н т н о, дори имаме рекорди - в рамките на келендарен месец да променяме два пъти закон. Ето защо завиждам на датчаните за уредената им държава, още повече всички знаем какво значи демократична държава. Ами всички скандинавски, плюс Холандия, Люксембург, Белгия, Швейцария. И все от нашия калибър по население или територия, само тука управленският ни М А Т Е Р И А Л нещо не е качествен.

 36. 36 Профил на rali.germanov_86
  rali.germanov_86
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Да се забрани пушенето навсякаде и особено на обществени места и заведения е напълно правилно и необходимо. На никои не трябва да се благодари, че е допринесъл най-много за това. Та това си е явна необходимост и е дълг на всеки разумен човек да го приеме за нормално нещо без дори принудителни мерки. Неспазването на тези забрани трябва да се наказват най-строго. Несъгласните с тези забран,-.и кръчмари /и в най-модерните заведения а и някой пушачи/ са без убедително основание. Жалкото е,че за това решение се прахоса толкова време за "умуване" от народните избранници, че стана нужда да се задействуват и разни други институции. Би следвало да се реши този проблем от РАЗ и то за нула време. Срамота е да се обсъжда толкова много нещо, което е очевидно за едно единствено правилно "ЗАБРАНА"

 37. 37 Профил на pc_none
  pc_none
  Рейтинг: 561 Весело

  С тия забрани против тютюнопушенето да не изпушат съвсем хората....

 38. 38 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  До коментар [#25] от "Павел Антонов":

  "В мотивите към законопроекта се сочи следното: "В подписаната от Република България Конвенция за забрана тютюнопушенето, в препоръката на Съвета на Европа като отчитат вредата от тютюнопушенето и препоръчват политики за ограничаването му, няма изискване за категорична забрана за тютюнопушене на всички обществено достъпни места.
  В редица държави - членки на Европейския съюз - Австрия, Белгия, Чешка република, Дания, Франция и Германия се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения.
  С предлаганото допълнение на чл. 56 от Закона за здравето се определя категорична забрана за тютюнопушене в определени категории закрити обществени места - училища и места за извънкласни форми за обучение - школи, кръжоци, клубове; висши училища; интернет клубове; културни учреждения - кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки; помещения в обектите за производство и търговия с храни, в които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и търговия с храни, без залите за консумация на място в тях и др.
  Едно от основните пера от нашата икономика, на които разчитаме е туризма, един от традиционните отрасли в земеделието е отглеждането на тютюн, преработката и производството на тютюневи изделия."
  По нататък се развиват мотиви за това,че икономически цели са непротивопоставими на целите за защита на здравето и околната среда.Ако това не е коментар на целесъобразност на ЗИД на Закона за здравето.
  Притеснява ме,че ВАС е приел,че в наредба на общински съвет дадени отношения да бъдат уредени по начин различен от този в закон.По по-добър или по-лош е политически въпрос извън компетентността на съдебната власт по принцип и на ВАС в частност.
  Ако някой общински съвет в наредба приеме различна от тази в СК минимална възраст за встъпване в брак,или реши,че разрешената скоростта за движение в общината е 250 км.ч то такава наредба би била оставена в сила по-същите съображения.
  Едва ли някой общински съвет ще направи точно това,но примерно да разреши строителство на плажа няма да пропусне.

 39. 39 Профил на Павел Антонов
  Павел Антонов
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#38] от "slonsco":

  По принцип сте прав. И аз в първия момент се почувствах неловко при мисълта, как всички общинари ще могат да си променят законите по своя угода. Но, обърнете внимание, съдът категорично посочва, че това е възможно единствено когато националният акт поради някаква причина представлява отстъпление спрямо принципите и логиката на нормите на ЕС, а общинският акт отговаря на тях. Съдът ясно посочва, че опазването на здравето и околната среда са първостепенни принципи в общностното законодателство, следователно даденият от вас пример е невъзможен. Още повече, казусът е твърде уникален поради факта, че отстъплението от европейската правна логика на национално ниво е осъществено след приемането на общинския акт. Жалко, че повече общини не действаха така решително като Кюстендил. Но след това решение на ВАС при подобни обстоятелства на националната власт ще й бъде доста по-трудно да отслабва по конюктурни съображения вече действащи закони, които отговарят на правните принципи на ЕС.

 40. 40 Профил на Автокомфорт Магазин
  Автокомфорт Магазин
  Рейтинг: 395 Весело

  До коментар [#38] от "slonsco":

  Пич, объркал си се. Съдът не прави преценка за целесъобразност на закона, а го тълкува с оглед на мотивите му. На това му се вика историческо и функционално тълкуване и се прави, за да се разбере дали законодателят е престъпил с този закон основни принципи на европейското право - като принципа на предпазливостта, и задължения на България по РККТ (Рамкова конвенция за контрол на тютюна) - да не се дава превес на икономически интереси над здравето на хората. Не си чел касационната жалба, прочети я, ще разбереш много от волеизявленията на съда. Аз съм я писал, ще ти хареса Ето ти линк: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f7e892cba3536360c22577f9002821df?OpenDocument - виж във "Сканирани документи"

 41. 41 Профил на d2kr
  d2kr
  Рейтинг: 782 Весело

  Прогресивен съд, мракобесническа държава. Съобразяване с европейското право, а сме в ориента! Ташак!

  "Чашата е пълна поне наполовина" - казал оптимистът. "Чашата е пълна само наполовина" - казал песимистът. "В чашата има отрова" - казал реалистът."
 42. 42 Профил на sion1972
  sion1972
  Рейтинг: 700 Весело

  Тц , тц , ма те нашите три лелки голяма работа били..На борба срещу всичко вредно дето дишаме! А в същото време Конституционният съд на Германия отмени забраната защото:
  "Защото тя облагодетелства големите ресторантьори, които имат помещения за непушачи!" Ма какво значт загубените германци..Ние от всичко разбираме и сме по , по , най..

  Заедно Ипон и Ин ще ни управляват во веки веков! Амин!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK