Борисов: Взехме решението за спиране на АЕЦ "Белене" преди няколко месеца (стенограма)

Борисов при посещението си на площадката на АЕЦ Белене преди 2 години

© Анелия Николова

Борисов при посещението си на площадката на АЕЦ Белене преди 2 годиниПравителството е взело решението да се откаже от проекта за АЕЦ Белене още преди няколко месеца. Това е казал тази сутрин премиерът Бойко Борисов на заседанието на кабинета, показа стенограмата от разговорите между министрите, разпространена от правителствената пресслужба. По думите на министър-председателя, той бил изпратил преди месеци тогавашния министър на икономиката Трайчо Трайков и заместника му Делян Добрев (сега министър) да съобщят за това решение на руската страна, но това не било направено. Дневник публикува разговора едно към едно:


Доклад относно отменяне на Решение №259 на Министерски съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект "Ядрена централа на площадка "Белене" като обект с национално значение, Решение №260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка "Белене" и отменяне на решението по т. 57 от Протокол №17 от заседанието на Министерския съвет от 29 април 2004 г. и възлагане на министъра на икономиката, енергетиката и туризма внасяне на предложение за нова ядрена мощност на площадка "Козлодуй"


БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник-министър председателят и министър на финансите и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин премиер, позволете ми да прочета доклада, с който внасяме това предложение.


Докладът е от г-н Симеон Дянков – заместник-министър председател и министър на финансите, и от мен, Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма.


На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация представяме на Вашето внимание доклад и предложение за вземане на решение на Министерския съвет за отмяна на Решение №259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект "Ядрена централа на площадка "Белене" като обект с национално значение, Решение №260 от 2005 г. на Министерския съвет за изграждане на ядрена централа на площадка "Белене" и отмяна на решението по т. 57 от протокол №17 от заседанието на Министерския съвет от 29 април 2004 г.


През 1981 г. правителството на Република България утвърждава площадка "Белене" за изграждане на втора атомна централа на река Дунав.


През 1990 г. е взето решение за спиране на проекта, като на този етап строителството на първи блок е в напреднала фаза.


На 20 декември 2002 г. Министерският съвет взема решение за възобновяване на проекта "Белене", а на 29 април 2004 г. е взето принципно решение на Министерски съвет за изграждането на АЕЦ "Белене".


През 2005 г. е проведена процедура за избор на изпълнител, като техническото задание към кандидатите предопределя възможните участници в процедурата, а имено – ЗАО "Атомстройекспорт" и "Шкода", Чехия, която използва същата технология като "Атомстройекспорт".


За изпълнител на строителството е избрано ЗАО "Атомстройекспорт", което е следвало да инкорпорира съществуващото оборудване на площадката на АЕЦ "Белене".


От предложението на одобрения кандидат не може да се установи и калкулира крайна цена за изграждането на АЕЦ "Белене". Не е направен и анализ за това каква ще е стойността на съпътстващата инфраструктура, която се заплаща отделно, и без която не може да функционира централата.


Не е осигурено финансиране както за строителството на АЕЦ "Белене", така и за изграждане на съпътстващата инфраструктура.


На 29 ноември 2006 г. е подписано Споразумение между "НЕК" ЕАД и ЗАО "Атомстройекспорт", с което страните се ангажират да сключат бъдещ договор за инженеринг, доставка и строителство (договор за ИДС).


Срокът за сключването на ИДС договор многократно е бил удължаван, но до края на мандата на Тройната коалиция такъв ИДС договор не е бил подписан. Вместо това, с допълнения към Споразумението от 29 ноември 2006 г. са поръчвани отделни части от проекта "Белене", включително и за изработка на оборудване с дълъг цикъл на производството, изработка на техническа документация и т. н. и са поети значителни финансови ангажименти без да са осигурени необходимите за това средства.


На 10 юни 2008 г. "НЕК" ЕАД и ЗАО "Атомстройекспорт" подписват Допълнение №3 към Споразумението от 29 ноември 2006 година, в което са определени дейностите по демонтиране на съществуващи сгради, конструкции и части, които няма да бъдат интегрирани в проекта. Тези работи са в размер на допълнителни над 100 милиона евро и не са включени в цената на споразумението, а са договорени отделно с въпросното Допълнение №3.


Без да е одобрен технически проект от Агенцията за ядрено регулиране, на 5 ноември 2008 г. "НЕК" ЕАД и ЗАО "Атомстройекспорт" подписват Допълнение №5 към Споразумението от 29 ноември 2006 г. за поръчка и изработване на оборудване с дълъг цикъл на производство за блокове 1 и 2. В това допълнение е включено основното оборудване (реакторна инсталация, парогенератори, системи за пасивна защита, презареждаща машина, полярен кран, портален кран, турбинна инсталация и други).


Общата базова стойност на поръчаното оборудване е в размер на допълнителни над един милиард лева.


В периода на управление на сегашното правителство и при условията на световна финансова и икономическа криза бяха положени всички усилия да се структурира проектът по начин, който да защити най-добре националните интереси, и да се постигне диверсификация и да се намери стратегически инвеститор и финансиране за проекта.


Подписаните през 2008 г. споразумения и поетите ангажименти влошиха драстично финансовото състояние на "НЕК" ЕАД. Компанията изчерпи финансовите си възможности за продължаване на дейностите по реализация на АЕЦ "Белене". Подобен по мащабите си проект не може да бъде подкрепен финансово и от българската държава.


С оглед на всички посочени по-горе факти изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" с произведеното вече оборудване изглежда далеч по реалистично. На площадката на АЕЦ "Козлодуй" е изградена по-голяма част от съпътстващата инфраструктура, проектът би могъл да бъде диверсифициран и дава по-голяма възможност за намиране на стратегически инвеститори.


Не на последно място, строителството на 1000 MW ядрена мощност е по-близо до финансовите възможности и енергийните нужди на Република България.


В допълнение, реализирането на проект за изграждане на 7-ми блок на площадката на АЕЦ "Козлодуй" ще гарантира бъдещето на ядрената енергетика в страната.


Усилията на българската енергетика трябва да бъдат съсредоточени и към постигането на по-висока енергийна ефективност при производството, преноса и потреблението на енергия.


Такива проекти спомагат за опазване на околната среда, повишават качеството на живот и гарантират висока възвращаемост на инвестираните средства.


С оглед на високата концентрация на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в Североизточна България, изграждането на високоефективна газова централа на площадката на АЕЦ "Белене" ще гарантира балансирането и общата сигурност на електроенергийната система.


Реализацията на проект от такъв характер ще запази възможността за създаване на заетост и устойчиво икономическо развитие на региона.


През последните три години правителството на Република България положи огромни усилия, но невъзможността да се осигури диверсифицирането на проекта АЕЦ "Белене", да се намери стратегически инвеститор и финансиране на проекта правят проекта неосъществим.


"Национална електрическа компания" ЕАД и Българската държава нямат възможност да продължат дейностите по финансиране на проекта АЕЦ "Белене".


Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, с оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация предлагаме на Министерски съвет да разгледа и приеме приложения по-долу проект на решение.


Ако ми позволите ще ви прочета и проекта на решение:


1. Отменя решенията по т. 57 от Протокол 17 от заседанието на Министерския съвет от 29 април 2004 г.


2. Отменя Решение №259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект "Ядрена централа на площадка Белене" като обект с национално значение.


3. Отменя Решение №260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка Белене.


4. Да се проведат преговори за уреждане на отношенията между "НЕК" АД и "Атомстройекспорт" ЗАО във връзка с решенията по точки 1, 2 и 3.


5. Възлага изпълнението и контрола на решението по т. 4 на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


6. Възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй".


БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми колеги, чухте мотивите. Няколко години ни отне да стигнем до днешния извод. Направихме всичко възможно да потърсим рационалност, да потърсим финансиране, да потърсим диверсификация, да потърсим голям европейски инвеститор.


Тук мога да кажа спокойно, че руската страна няма никаква вина за този проект. Те произвеждат реактори – който иска, да ги купува. Компрометирането на проекта "Белене" идва от неговите първоначални стъпки. Някой ще каже, да, това било много важно. Чухте, 81-ва година е започнало, сега ако не ме лъже календарът е 2012 г. Колко години прави това? 33 години се умува по този проект! Има доклади за разлома на Вранча, и за опасности, които дебнат там една подобна ядрена централа. В същото време, за съжаление, и във "Фокушима" аварията нанесе огромен удар върху ядрената енергетика. И, разбира се, държави от ранга на Германия, Италия, Австрия и много други приеха дори специални програми на тази тема. Но за България ядрената енергия е важна и ние ще я развиваме.


Защо проектът е компрометиран и нито един голям инвеститор не пожела да дойде тук? Дават се примери с няколко, които са дошли, но те не са големите инвеститори, големите фирми с име, които ние търсихме в проекта не само като акционери, а и като технология, гаранция за сигурността и всичко останало.


Защо казвам, че е компрометиран проектът още с неговото стартиране? И тук има гигантски далавери, които са направени, и аз съм убеден, че рано или късно прокуратурата ще повдигне обвинение. Ние като членове на Европейския съюз прекрасно знаем, че конкурсното начало на всяка една поръчка е водещото за нейната прозрачност, публичност и гаранция за един качествен проект. Какво правят те? Тъй като са дадени огромни пари и почти е било похлупака да сложат на ядрената централа на "Белене", това е някъде 1990-1991 г., взима се решение тогава да не се строи и всичко това започва обратно да се връща. Сега по памет не ми е да цитирам цифри, но който му е интересно, Делян Добрев може да ги запознае. Едно по едно нещата се продават, връщат, и се стига до нов конкурс. Само че новият конкурс как го правят? Казват, на базата на съществуващите бетони, защото горе-долу това е имало, и площадка, обявяваме конкурс за довършване. И естествено тогава могат да дойдат само тези, които са го строили. Не могат да дойдат японци, американци, французи, китайци, корейци, тези, които имат. Разбира се, който е щял да даде най-добрата оферта, той да го спечели. Но те пускат конкурс за подобна довършителна работа. Когато вече всичко приключва, решават обаче, че няма да го довършват, а ще го събарят.


Въпросът е, и затова толкова трудно стигнахме до това решение, защото не е да кажем ОК, било каквото било, загубила е България милиард и кусур, и приключваме. Те са ни оставили и дългове, които още да платим, 500 милиона трябва да платим, взели са кредит да разрушат това, върху което са направили конкурса, че ще достроят. С три транша са ги смукнали и са ги приключили. И сега май месец ние на "Париба" дължим половин милиард. В същото време лихвата по този кредит са използвали точно по време на изборите и се е увеличила десет пъти. И ние за тези три години върху този кредит сме платили още сто милиона. Понеже тук се пазарите с мен за сто хиляди, за двеста хиляди, така сме, за 10 милиона за образованието говорим, че 2016 г. ще ги имаме. А ние сто милиона сме платили по лихви на кредита за "Белене".


Разбира се, Тройната коалиция прекрасно е знаела, че подписването на ИДС контракта ще е пагубен за евроатлантическото поведение на България и затова те не са го подписали. Чакали са да дойдем ние, да го подписваме ние. Но в същото време, ако обърнете внимание на плащанията съгласно международното право - когато си плащал по най-скъпата индексация, си приел договора. Това е голям проблем. В същото време аз поне сто пъти публично съм ги питал – и Първанов, и Станишев, да кажат: колко се договорихте, когато подписахте договора? Защото те казват една смешна цена, на която самите руснаци се смеят, когато бяха тук, че за четири милиарда били сключили договор. Но не казват каква е ескалацията. И когато сложиш ескалацията, която всъщност те са я приели, правейки няколко плащания, тя си излиза шест милиарда.


След това казват – вземете кредит или ще ви дадем пари, финансов ресурс, да я построите. Само че този финансов ресурс струва пари, нали, Горанов? Сложете 10% лихва. Сто пъти ние попитахме: на каква лихва, колко пари ще ни струва този кредит? До ден днешен, между другото, нямаме отговор. На 6 милиарда 10% лихва за шест-седем години строителство са по 600 милиона на година, 3-4 милиарда евро отгоре. Плюс 6 милиарда цена, колко прави? Десет милиарда евро. По трънския курс по две, 20 милиарда лева. Тези 20 милиарда ние ще ги връщаме. И прибавете към тях поне един милиард лева за електропреносна система от "Белене" нататък. Питам, ние колко години ще връщаме тези пари?


Тук въпросът бихте ми го задали: А за "Козлодуй"? Първо, за "Козлодуй" е приета централата и от населението, и от хората, и от Европа, и от света. И там ние ще се бием до смърт за удължаването на реактори пети и шести. Имаме електропреносна система, имаме инфраструктура, имаме 1000 инженери от първи, втори, трети, четвърти блок, които са там, обучен персонал, всичко. И е нормално, когато имаш пети и шести блок, образно казано, двойки, да сложиш и две плюс до тях. А когато си разчистим площадките на едно, две, три, четири, правим и осми блок там. Така или иначе, ние до десетина години нямаме проблем с тока като производство на ток. Ние и сега изнасяме ток. А ядрените мощности са такива, че те не се балансират, в смисъл, колкото изкараш, ако няма на кого да го продадеш, той отива по жиците и заминава.


В същото време, понеже не ни е чуждо добруването на този регион, една модерна газопарова централа на мястото на тази, на разломната местност, за нея няма опасност от земетръс на "Белене" при наличните площадки, аз мисля, че е една прекрасна възможност за този регион да строи, да работи, да се развие, а и той ни е жизнено важен за балансиращата енергия. Извинявам се на тези, които не разбират от енергетика, но е важно да ви го обясня за балансиращите мощности, защото там, знаете, имаме много ветропаркове, много соларни паркове, а когато не духа вятър или не пече слънце, пак е необходим електрически ток. Именно с подобни централи се балансират тези мощности. Отделно правим и "Горна Арда" от догодина, и продължаваме да се развиваме и в така наречените зелени енергии, тъй като ние имаме подписано за присъединяване няколко хиляди мегавата, нали Добрев, в зелените енергии. Но това просто ви информирам.


Освен това вече има практика в света и ние на "Козлодуй" можем да сложим като начало този реактор сега, който имаме произведен, октомври месец ще е готов. Така и така сме дали кош пари до тук, ще си го доплатим, ще си го вземем, паралелно с това ще си правим процедурите за "Козлодуй".


Още няколко важни неща. Това като наше решение сме го взели преди няколко месеца. И аз истински се забавлявах, нас ни обвиняват в полицейщина, но имам чувството, че съм обграден от шпиони и всички наши решения, днес като го видях Костов по Би Ти Ви същото, което като решение днес взимаме, той същото го показва. И няма да се учудя сега, ако отиде и каже – той Борисов се съобрази с нашите предложения на "Синята коалиция". И тук виня някои хора, които участваха в преговорите, защото повтарям, Дянков и Трайков ги пратих да съобщят това на руската страна преди няколко месеца.


Завчера проведох с новия президент на Русия Путин разговор, защото считам, че първо, нито на мен, нито на него ни отива да влачим една тема толкова години и в България да се създават позиции "за" и "против" Русия и "Белене" да се превръща в един проект на раздор, вместо на взаимно разбирателство. Самият той беше положил усилия, така както аз, още преди три години му бях казвал, че ако не намерим голям инвеститор, който да влезе в проекта, няма да направим само българо-руска централа. Така че, в този разговор счетох за нужно като партньори в проекта да го уведомя какво решение сме взели и не правих изявление по тази тема, тъй като исках да се вземе решение на Министерски съвет и едва тогава да направим необходимите коментари.


Така че, аз считам, че това наше решение е възможно най-доброто за страната. То дава възможност да се продължи работата ни в ядрената енергетиката. Дава възможност да се направи хибрид с диверсификация на "Козлодуй" и на гориво, и на останали системи, особено ако се подмени турбината. В смисъл, тя трябва задължително да се подмени. С една нова турбина мощността може да се вдигне с около 150.


Повтарям, над 21 милиарда ако се задължи държавата, това са огромни финансови ресурси. Освен това, на всички, които говорят, че няма опасност от земетресение, няма опасност от еди какво си, има доклади на БАН, има други доклади и аз лично си го спомням земетресението във Вранча. Дори бих казал, че най-технологичната нация, японската, не може да предвиди какво може да се случи в дадена ситуация, дори и те. Напомням на всички, които ще кажат, че, не дай, Боже, при авария в "Белене" при дадено земетресение или нещо подобно всички разходи, това са за тези, които казват "Защо не вземете примерно руските пари и не я направите централата, да работи 15-20 години, през тока да се изплаща този кредит и примерно след 20 години да стане ваша". Ами защото сто процента рискът се носи от държавата домакин на централата. Сто процента. Вие видяхте, че една Япония от втора сила в света милиарди, стотици милиарди са й загубите. Просто България няма да й има на картата.


И когато всичко това "за" и "против" го направихме, аз считам, че взимаме едно правилно решение. Фактът, че нещо 33 години не е станало, има нещо, което да му тежи. Затова аз съм доволен, че и господин Путин прие моите тези като правилни и именно затова, защото много ми се иска да приключим с тези проекти, защото след "Бургас-Александруполис" това е вторият проект, който канцелираме, да отиде делегация, водена от министър Добрев, да уточним, по възможно най-дружеския начин да приключим с всички тези проекти, да намерят решения, да не се отива на съд да се харчат грешни пари, веднага да се стартира процедура за "Козлодуй" и съответно пак същите тези решения да се вземат за намиране на инвеститор, съвместна компания да се направи, да се търси хибридният модел. Въпрос, който вече екипът на Добрев трябва да го направи по най-бързия начин. Затова се разбрахме, за да не се поддаваме на медиен натиск, на медийни коментари, което да изостри отношенията между нашите страни, да отиде наша делегация, да действаме съответно по приключване на този договор, ускоряване на действията по "Южен поток", защото чрез "Южен поток" става газоразпределителен център на Балканите и той е изключително изгоден за България. Напомням само на тези, които не знаят, че акционери, собственици на проект "Южен поток" са най-голямата държавна френска компания Ливи Сити Дьо Франс,най-голяматаиталианска "Ени", най-голямата германска, така че в тази посока ние работим действително с един много мощен европейски консорциум и в това отношение указанията, които съм дал, максимално бързо да се работи по създаването на компания и това, което Путин ми каза, че декември 2015 г. трябва да тече газ. Беше изключително доволен и от това, че турският премиер Ердоган е подписал всички надлежни документи за минаване през икономическата зона на Турция за "Южен поток", така че в тази посока ни остава този проект.


Съответно веднага да се отпочнат процедури, да се види дали не може при сегашните възможности на площадката "Белене", все пак там толкова пари са сложени, ще моля и госпожа Караджова тук да се включи, колко по-бързо можем да започнем изграждането на газопарова централа, модерна, мощна, която да балансира електрическата енергия.


НОНА КАРАДЖОВА: Само да припомня, че и за "Козлодуй" трябва нов оценка по въздействие върху околната среда.


БОЙКО БОРИСОВ: Отпочвайте я веднага. "Белене" е чакало 30 години. Четири-пет години, и шест може да изчака, но да направим една съвременна централа, която да няма риск. Защото, знаете ли какво може да се получи, ако направим само българо-руски проект? Да работи 15 години, да си върнат парите и когато стане наша, Европа да каже, както беше с първи, втори, трети и четвърти блок: или затваряйте, или няма да ви е хубаво.


НОНА КАРАДЖОВА: В момента, в който инвеститорът входира проекта в министерството, веднага ще се стартира.


БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Това е по тази точка.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (145)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Цезар
  Цезар
  Рейтинг: 587 Весело

  Добро решение .... ДОБРА НОВИНА ....

 2. 2 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Цялата герберска мафия трябва да знае че този път българското общество ще застане като един и няма да допусне ново повишение на цената на тока! АКо трябва ще има бунтове ако трябва гражданско неподчинение но на герберите ще им се прииска да бъдат на мястото на комунистите пред 97 година които се измъкнаха само с уплаха! Тия ще ги избием с камъни. Милост няма да има! Това управление на глупостта и простотията откакто е на власт ни докара до тотално обедняване съсипване на икономиката и фалин на малки исредни предприятия и бизнес. Само олигарсите и монополите просперират при герберите! От както Борисов управлява стана следното:

  Цената на тока се увеличи с 4% В момента Борисов подготвя ново увеличение с близо 8% на цената на тока!

  Цената на газта скочи с 60%! В момента Борисов иска ново 27% увеличение!

  цената на дизела и бензина удари рекордна в историята на Б-я цена! Лукойл печели милиарди.

  Цената на захарта скочи с 80%!

  Цената на храните скочиха със средно 20%

  Цената на живота-инфлацията е общо 10%

  Студентските такси бяха увеличени от ГЕРБ с 50%!

  Доходите ЗАМРАЗЕНИ А ЗАПЛАТИТЕ -НАМАЛЕНИ!

 3. 3 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 808 Неутрално

  От както Борисов управлява стана следното:

  Цената на тока се увеличи с 4% В момента Борисов подготвя ново увеличение с близо 8% на цената на тока!

  Цената на газта скочи с 60%! В момента Борисов иска ново 27% увеличение!

  цената на дизела и бензина удари рекордна в историята на Б-я цена! Лукойл печели милиарди.

  Цената на захарта скочи с 80%!

  Цената на храните скочиха със средно 20%

  Цената на живота-инфлацията е общо 10%

  Студентските такси бяха увеличени от ГЕРБ с 50%!

  Доходите ЗАМРАЗЕНИ А ЗАПЛАТИТЕ -НАМАЛЕНИ!

 4. 4 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Трайков: Цената на тока от парогазовите централи е висока

  Проблемът с газовите централи е, че цената на произведената от тях електроенергия е неконкурентна, посочи Трайков. Ако такъв проект се реализира от България при настоящите цени, по които страната купува природен газ от "Газпром", цената на произведената електроенергия ще е над 130 лв. за мегаватчас. "Поради това всички компании, които досега са проявявали интерес към такъв проект, са искали дългосрочни договори с НЕК, което не сме разрешавали", каза Трайков.

 5. 5 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1341 Любопитно
  Още 2 Конгратулейшън !!!


  ЗАТВОР за МУТРИТЕ по "ПРОЕКТА" БЕЛЕНЕ

  МЕГА-КОРУПЦИОННИЯТ ПРОЕКТ НА ВЕКА

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 6. 6 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2952 Весело

  Божке!
  Аз плаках от умиление.
  И преклонение пред Този Титан ...

 7. 7 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  Прошка

  Простете ни деди преславни!
  Простете майки и бащи,
  че разрушихме безогледно
  трудът на вашите мечти.

  Простете туй безумно семе,
  то няма да покълне веч.
  България ще си изтлее
  и ще погине тя без сеч.

  Простете на чедата ваши,
  последните от славен род.
  Безумие изцежда бързо
  таз земя и тоз народ.

  Простете внуци неродени!
  Простете нашите дела!
  Простете туй, що ний сторихме
  с таз промишлена страна!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 8. 8 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 993 Неутрално

  Двама докладчици, един изказал се! Единомислие, равнодушие или страх?

 9. 9 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#3] от "merkel":

  Дай алтернатива, ти за кой ще гласуваш догодина? щото само дай да свалим този пък после ще мислим не е сериозно!

 10. 10 Профил на xymax
  xymax
  Рейтинг: 547 Любопитно

  Мене ме интересува, като е взето решението преди месеци защо платиха на HSBC за консултации и къде им е експертното мнение? Защото тука чета само ББ, как се опитва да мисли...

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 12. 12 Профил на nilak
  nilak
  Рейтинг: 520 Весело
 13. 13 Профил на qwertzz
  qwertzz
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Решението за местене в Козлодуй е правилното и по-евтиното решение. Срокът за работа на 5 и 6 блок ще се продължи с поне още 15 години. В близките 15 - 20 години не ни трябва нова ядрена мощност. Сега Козлодуй дава над 35 % от енергията. За сведение в Русия и САЩ атомната енергия е около 20 %.
  Когато в Козлодуй имаше 6 работещи блока (близо 4000 МВт), те произвеждаха макс. 18 млрд. квтч/год. поради системни ограничения - могат да работят заедно само през зимата. Сега 2 блока правят > 16,5 млрд. квтч, което е горе долу същото.

 14. 14 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 993 Неутрално

  До коментар [#9] от "VMORO":

  Пак за този. Той е гений! http://www.prikachi.com/images/904/4572904w.jpg

 15. 15 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1825 Любопитно

  Не мога да повярвам -- аз съм съгласен с ББ!!!
  Сега остава ченокож да спечели световната купа по ски.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 16. 16 Профил на yokicha
  yokicha
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Току що станишев каза , че решението е пагубно за България , значи всичко е наред. Браво на Борисов!!!!

 17. 17 Профил на galinr
  galinr
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Правим една площадка-разваляме,втора-рзваляме,сега ще правим трета...Браво!Това се казва държавническо мислене!

 18. 18 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1233 Разстроено

  Изключително интересни са моменти след рестартиране на проекта: избирането на Росатом и поръчването на оборудването.
  Какво безхаберие е царяло във редиците на Тройната коалиция
  Няма Договор, но нашите правят поръчки на проекти и оборудване. Абсолютно левашки и детински изпълнения.
  Сега не е зле да се поразшета една Прокуратура и да вкара поне 3-4 човека зад решетките (след присъди естествено ) Докато не е минала давност. Но те нещо приеха един Закон, който ги спасява от преследване, но по-късно! За времето, когато са поръчвали са уязвими!
  Велчев, ами сега? Безстопанственост и безотговорност във огромни размери!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 19. 19 Профил на xymax
  xymax
  Рейтинг: 547 Весело

  Още не съм чул предложение, да сложат реактора на площадката на БАН на цариградското

 20. 20 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Сарказма ти не отговаря на въпроса ти каква алтернатива виждаш за 2013?

 21. 21 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Като махнем 1 милиард за инфраструктурата която е изградена вече в Козлодуй, останалото пак ще си го платим за да строим там 7 и 8 блок. Щото колкото струва да се построи в Белене толкова ще струва и в Козлодуй.

  Общо взето преместихме го от единия в другия крачол, а младия министър сега ще ходи да се мъчи, най-тихо да препише договора за Белене в такъв за Козлодуй.

  Но важното е, че всички са се хванали за въдицата и ръкопляскат на Бойко.

  Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
 22. 22 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2991 Неутрално

  [quote#18:"skara"]Велчев, ами сега? Безстопанственост и безотговорност във огромни размери! [/quote]
  Сега Велчев си е запушил ушите (или по-скоро са му ги запушили) и нито чува, нито вижда, нито мисли...Виж утре! Утре някой бедняк като открадне кило месо в магазина, той немедлено ще се самосезира.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 23. 23 Профил на xymax
  xymax
  Рейтинг: 547 Неутрално

  [quote#21:"Соколов"]Щото колкото струва да се построи в Белене толкова ще струва и в Козлодуй. [/quote]

  Ако не и повече. Тепърва ще правят нови проучвания...

 24. 24 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Правилно решение.Тия които са взимали комисионни да ги връщат!

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 25. 25 Профил на qwertzz
  qwertzz
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#21] от "Соколов":

  Не е така, колега. Белене щеше да се строи СЕГА и да плащаме много пари през следващите няколко години, а нов АЕЦ не ни трябва преди 2030г. С преместването в Козлодуй големите разходи по проекта ще се отложат поне с 15 години, а до тогава я камилата, я камиларя.

 26. 26 Профил на exit13
  exit13
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#2] от "merkel":

  Какви бунтове в БГ я си примери температурата.

 27. 27 Профил на maniask
  maniask
  Рейтинг: 594 Неутрално

  След преглед из форумите се хващам за главата. Народът крещи Смърт за Борисов! Смятай колко закърнели русофили има.

 28. 28 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  РЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ НА АЕЦ БЕЛЕНЕ Е РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛАТА В КОЗЛОДУЙ, А НЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОЕКТА ОБСЛУЖВАЩ ИЗЦЯЛО РУСКИ ИНТЕРЕСИ.

  ТВЪРДЕ МНОГО РУСКИ САМОВАРИ КРАЙ КОЗЛОДУЙ.

 29. 29 Профил на nameril
  nameril
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Ако бе времето преди 1989 година,може да сте сигурни,че тази централа щеше вече да работи и да носи приходи-но това защото имаше намерение на тези 111000кв.километра да има държава!
  Сега обаче е друго!
  Отдавнашно мое мнение е че нашата до скородържава ще бъде населена след 40-50 години от евреи,а на тях централа наистина не им трябва,а и за какво им е,когато целия свят работи за тях!
  Но за всяка свиня идва Коледа!

 30. 30 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 968 Весело

  Хейт-хейт-хейт , хейтърче да се наричам първа радост е за мене , хейт-хейт-хейт...

  Долу ББ! Буууу! И с централа , и без централа - долу!

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 31. 31 Профил на Питащият
  Питащият
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Възможностите на ВЕИ технологиите растат, а цените намаляват със всяка година. Те ще станат най-големият кошмар на енергийната мафия и затова тя бърза да ни пробута остарелите си и мръсни технологии като шистов газ и АЕЦ.Ние реално нямаме нужда от тях в близките 10 години, а след това те ще са морално остарели и неефективни.Мутрата -премиер очевадно не е в час.Шистовият газ и АЕЦ-белене имат много общо помежду си. Част от техните противници са идеологически и финансово мотивирани лобисти на съответните интереси. Другото общо е, че и част от поддръжниците също имат користни мотиви. Третото общо е, че нито шистовият газ, нито АЕЦ решават проблема с енергийната независимост и цените.Четвъртото общо нещо са страстите и идиотите,хейтърчетата, с които са пълни форумите.http://www.facebook.com/groups/172169062843817/322386641155391/?notif_t=group_activity

  Обичам да питам
 32. 32 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 993 Неутрално

  Патриотът Борисов защо нито веднъж не каза, че голямата част от парите за строежа на Белене ще останат в България под формата на заплати?

 33. 33 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  До коментар [#28] от "convince":

  Мъка ли ти е комуне. Толкова газ изпикахте днес че ще стигне за две централи. Хайде подхващайте нова тема по която да плюете по Борисов. Една по една темите за които го плюете отиват в канала, но комуниста не се плаши, той винаги ще намери какво да оплюе. Наистина сте редосеялки. И Бойко на следващите избори пак ще ви скъса шортите, а виенето ви по форумите само ме забавлява.

  Няма шики-мики.
 34. 34 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  До коментар [#21] от "Соколов":

  Цената Нна нови реактори край Козлодуй, ще е много по висока след 15 години, обаче наливането на мангизи в руската хазна няма как да спре просто ще намалее, а след това компенсиращо ще се удвои и утрои.

  ПАК ЩЕ СЕ ПРАВИ ЕДИН НОВ ГЬОЛ, ТОЗИ ПЪТ МНОГО ПО-СКЪП.

 35. 35 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 594 Неутрално

  "Чухте, 81-ва година е започнало, сега ако не ме лъже календарът е 2012 г. Колко години прави това? 33 години се умува по този проект!"

  На премиера му липсват първите две годи от училището, където се учи най-елементарната математика, но иначе е най-компетентен по въпросите на ядрената енергетика. Цялата стенограма е сценарий за комедия

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 36. 36 Профил на kaka_ginka
  kaka_ginka
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#18:"skara"]Какво безхаберие е царяло във редиците на Тройната коалиция
  Няма Договор, но нашите правят поръчки на проекти и оборудване. Абсолютно левашки и детински изпълнения. [/quote]

  [quote#18:"skara"]Безстопанственост и безотговорност във огромни размери![/quote]
  "Корупция" е думата, за която аз се сещам.

 37. 37 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#25] от "qwertzz":

  Не е да, и този готовия реактор ще стои 15 години в някоя плевня То вярно, че хората по някога много вярват ама днес Бойко ги пусна всички по една много хубава пързалка.

  Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
 38. 38 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  До коментар [#33] от "daniel defoe":

  Както в Белене няма да се строи, така и в Козлодуй - ЗАЩОТО НЕ СМЕ СИ ГИ ИЗРАБОТИЛИ ПАРИЧКИТЕ, А СЕ ЧАКАТ НА ГОТОВО ОТ РУСНАЦИТЕ, което е логично, защото централата ще си е тяхна този път.

 39. 39 Профил на kaka_ginka
  kaka_ginka
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Кунева в борда на "Париба" ли беше?

 40. 40 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Какво стана с доклада на

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 41. 41 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  До коментар [#31] от "Лаик":

  Пич, ВЕИ ще станат конкуренция на класиката (т.е. ток като краен резултат на копане) когато почнат да осигуряват въпросния ток 24х7. Което засега не се предвижда. Та дотогава въглища, мазут, газ, уран.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 42. 42 Профил на sandanski
  sandanski
  Рейтинг: 381 Неутрално

  последната висока технология я унищожихте може да трагвате за америка, истанбул или в някоя канафка .

 43. 43 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  До коментар [#37] от "Соколов":

  15 ГОДИШЕН РЕАКТОР ЗА СКРАП, ПЛАТЕН ОТ 3 КОМУНОИДНИ ПРАВИТЕЛСТВА ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРИТЕ, никой няма да допусне до каквито и да било проби, камо ли експлоатация.

  Това се предлага от върховете на БЪЛГАРО-СЪВЕТСКО-РУСКАТА КОМУНОСЕКЦИЯ У НАС.

 44. 44 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Браво Бойко - голям си.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 45. 45 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Това е добра новина. Дали е окон4ателна?
  А, какво стана с доклада на HSBC?

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 46. 46 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Но моля, позволи ми да бъда внимателен и занапред....

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 47. 47 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#43] от "convince":

  Тоя реактор не го ли произвеждаха сега или става дума за стария дето сме им го продали, но още не можем да си видим парите....

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 48. 48 Профил на sandanski
  sandanski
  Рейтинг: 381 Неутрално

  сега остава ЕС да се разпадне Борисов да си сложи реактора в банкя и да устанат моловете . и някой катарски шейх да му направи отсечката Бургас, Варна

 49. 49
  ****

  Мненията на потребителя Zlodeyski бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 50. 50 Профил на deltalink
  deltalink
  Рейтинг: 548 Весело

  До коментар [#49] от "Zlodeyski":

  Не, понеже не допуска, че има такива.

 51. 51 Профил на galinr
  galinr
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Готова площадка с готов реактор,но не трябва да се сглобява,защото чакаме трети(в леглото).Иначе след 15г. някой от вече несъществуващ съюз ще ни дърпа ушите.

 52. 52 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1341 Весело

  Днешния ден ми напомня отминали години.Преди време се кефех как Костов мачка комунетата и не се съобразява с руснаците...Браво Борисов...на прав път си...Искаме да сме европейци а не в Евразийски съюзи...

  الرجل الكبير
 53. 53 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Аууу каква червена топлина се усеща във форума ... Много е приятен пламъкът на червената злоба.
  Господа "русофили"-българомраци, сведено ли беше от кремъл до вас това решение предварително? Кажете ми, че не ви е било намекнато?

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 54. 54 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Весело

  Имах работа и преди малко научих благата вест.

  Очаквам публични овации към МЕН от неповярвалите на думите ми, че Белене няма да я бъде.

  Казах.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 55. 55 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Подкрепям правителството относно прекратяването на руския проект Белене, който беше започнат, възобновен от С. Сакскобурготски. Трябва да се търси съдебна отговорност за прахосаните средства на данъкоплатците от отговорните лица. Да, този реактор който трябва да ни бъде доставен трябва да се използва и да се инсталира в Козлодуй. Против АЕЦ съм, но сме бедна страна и не можем да си позволим да изхвърлим един скъп атомен реактор, който ще е трудно да го продадем без загуба . Но този трябва да е последния в атомната ни история. Не споделям ентусиазма за газопаровата централа. Трябва да имаме предвид факта че сме 100% зависими от руския газ т.е. България плаща най-скъпия газ в ЕС. На какво да разчитаме, на газ от Южен поток, на НАБУКО или на шистовия газ от Шеврон? Трябва да мислим за икономика която не е базирана на въглерода, защото води до устойчивост.Въглеводородие замърсяват околната среда, цените нефтените производни постоянно растат. Пътя ни е енергиината ефективност. Обществения сектор, фирмите и хората трябва да подобрят енергиината си ефективност. Борисов остана верен на себе си с изцепката за трънския курс-"По трънския курс по две, 20 милиарда лева".

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 56. 56 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#49] от "Zlodeyski":

  Езикът е прекалено сложен за такива като теб.
  [quote#49:"Zlodeyski"]обясненията на ниво "квартална бакалница в Банкя" се четат от хора, по-образовани и умни от него? [/quote]
  Е това какво те тревожи след като ти очевидно не си сред хората, притежаващи изброените от теб качества?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 57. 57 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#54] от "Руслан 21":

  Руслан май ще пие бира.
  Не е ясно как ще ни нагъзят в замяна на БеляНЕ, но да кажем, че имаме голям напредък.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 58. 58 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#55] от "ЗА Революция":

  Отговорните лица Москва ще си ги отстреля.
  Няма да им се месим за това.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 59. 59 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#55] от "ЗА Революция":

  За това казвам, че централата не трябва да е руска, да е в софия и само да ползва руски газ.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 60. 60 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Дойде ми една прокоба на ума свързана с тая централа, но ще трая да не ме чуе дявола...

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 61. 61 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#57] от "Руснаците - в русия!":

  Оттървахме се от тях. Поне е сериозно начало.
  Няма да сме зависими от Кремъл. Родните комуноиди нямат шанс вече.
  Кеф.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 62. 62 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  До коментар [#55] от "ЗА Революция":

  Трудно ще е последния. Неслучайно по цял свят се строят по двойки. А газовата централа е поредния кьорфишек на боко. Днес я има, утре не. Нужда никаква.
  А руснаците не са вътре. Плащаме си реактора, в евро, по инфлация измерена не в еврозоната. Явно боко се е съгласил на това. А тройните ще бъдат осъдени колкото и досега. От едно котило са.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 63. 63 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  До коментар [#61] от "Руслан 21":

  От кое няма да сме зависими? Оставаме си напълно зависими.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 64. 64 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Весело

  ..........1. Отменя ............

  Отменя, отменя, отменя всичко от продажните комуноиди.

  Сега е време за разплата, съдебна с всички мръсни червени кхмери.
  Всички до едно замесени в това пъклено дело да се ориентират към затвора.
  гоце, р.овч и още много знайни и незнайни продажници.
  Мотиви - причиняване на вреда за държавата в ОСОБЕНО ГОЛЕМИ размери.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 65. 65 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#63] от "Цецо":

  Газова връзка с Турция ЩЕ се направи.
  Лукойлци не са единствените.

  Иначе да би да питаш за горивото за Козлодуй? Ами да, руско ще е. То и газ ще си купуваме от тях, но на други цени. Не е утре, но и това ще стане.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 66. 66 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#62] от "Цецо":

  Кой реактор?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 67. 67 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  До коментар [#47] от "Руснаците - в русия!":

  Стария, който престоя на площадката и ръждяса те си го прибраха но пари не видяхме, защото постоянно дължим, а това е новопроизведена бръкма, която ще се тътри в Козлодуй и ще бъде платена напълно скоро.

  Та този нов САМАВАР според ЕКСПЕРТА-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ще чака 15 години в Козлодуй брат си и ще се почне копане на НОВ ГЬОЛ, този път 10 пъти по-скъп.

 68. 68 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 968 Любопитно

  А какво стана с всичките статии , анкети , "комикси" и плюнки избълвани във форума? Някой случайно да има нещо за казване?

  Не?

  Така си и мислех.

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 69. 69 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  До коментар [#64] от "Руслан 21":

  Това е някакъв сън, нещо в иреалноста.

  Няма нещо по-нереално и невъзможно.

  По-скоро ПУИН би станал Президент на USA.

 70. 70 Профил на dakl
  dakl
  Рейтинг: 488 Неутрално

  ...."И там ние ще се бием до смърт за удължаването на реактори пети и шести.Ж." С кого ще се биеш? С тези които заради чужди интереси се мъчиш да правиш на глупаци ли?Случайно ли е , че сега плащаме почти два пъти по скъпо за природен газ , отколкото Германия.Интересно защо губернаторът Уорлик не му достави на Б.Б. и природен газ от Аляска?

 71. 71 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 632 Неутрално

  До коментар [#58] от "Руслан 21":

  Може и така да стане.


  До коментар [#59] от "Руснаците - в русия!":

  ти пък, всичко в София.

  Надявам се да е последният ни атомен реактор. ВЕИ технологиите ще станат по-ефективни и евтини. Франция внася ток от Германия. Руснаците определено не са вътре. Ние обаче само по проекта Белене вече сме прахосали повече от един милиард.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 72. 72 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 632 Неутрално

  До коментар [#62] от "Цецо":

  Надявам се да е последният ни атомен реактор. ВЕИ технологиите ще станат по-ефективни и евтини. Франция внася ток от Германия. Руснаците определено не са вътре. Ние обаче само по проекта Белене вече сме прахосали повече от един милиард.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 73. 73 Профил на antikomunist
  antikomunist
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#62:"Цецо"]А тройните ще бъдат осъдени колкото и досега. От едно котило са. [/quote]


  за съжаление сегашните са най недъгъвите от котилото

 74. 74 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  До коментар [#68] от "Karla LaVey":

  Какво стана? Нищо

  Сега с нови сили ще започнат да плюят за нещо друго. После ще бъдат опровергани отново и ще започнат да плюят за нещо съвсем друго. Те просто искат да плюят по Борисов. А на някои плащат за това.

  Няма шики-мики.
 75. 75 Профил на galinr
  galinr
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#55:"ЗА Революция"]възобновен от С. Сакскобурготски[/quote]
  Грешка .От Костов 2001г.

 76. 76 Профил на antikomunist
  antikomunist
  Рейтинг: 8 Неутрално

  всъшност да не се окаже че от газовата централа рашките са по на далавера при тия цени на който ни продават газа

 77. 77 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 534 Неутрално

  а за строенето са го взели преди десетки години
  утре бьлгарите могат да кажат че ще взривиат АЕЦ козлудуи ако не им плаща европа и целиа свиат да почне да рекетира запада да му плащат да не взривиат АЕЦовете
  така направиха руснаците с чернобил взривиха го за да имат оправдание за перестроиката и западниаците да си отвориат границите и руснците да се доберат до западни технологи
  сега говориат само за АЕЦове да се сетиат западниаците да плащат да не стане като с чернобил

 78. 78 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#69] от "convince":
  [quote#69:"convince"]Това е някакъв сън, нещо в иреалноста. [/quote]
  То сън беше и НЕ на Белене, но е факт.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 79. 79 Профил на na4kow
  na4kow
  Рейтинг: 747 Неутрално

  БРАВО!!!! Край на русофилството! Всяко целуване на Големия Брат носи само ново икономическо и политическо робство. 130 години СТИГАТ!

 80. 80 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#68] от "Karla LaVey":

  Ха-ха-ха.
  Че какво друго?
  Сега пак ще намерят "доводи" за "некадърното" управление.
  Най-стария номер на комуноидите е да твърдят, че явната загуба е победа - това в политиката.
  В икономиката са същите. Не си струват размислите дори.
  Смешни са, особено много, когато са НАПЪЛНО безпомощни.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 81. 81 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 534 Неутрално

  даже бьлгарите са заселили роми в лом да атакуват козлодуи
  и да повредиат инсталациите

 82. 82 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Гневно

  До коментар [#75] от "galinr":
  [quote#75:"galinr"]Грешка .От Костов 2001г. [/quote]
  Свирчо ти кого мислиш, че ще излъжеш бе?
  Знаеш ли кога въобще началото на Белене?
  Не че има значение вече, е освен при съдебните дела срещу червената шайка.
  Костов ПАК ви е виновен, а?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 83. 83 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#67] от "convince":

  Аааа, ако ще има братя направо да си го запокитват където искат.... без неустойки и т.н. т.е. ако си намерят пазар ние се отказваме и толкоз квото сме им платили - ще си го търсим в съда от гоце и овчия. От р.овч. няма да пипнем, щото тоя е хитрец и мафиот. От гоце по-може.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 84. 84 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Я да питам българофобите: русия има ли ефективна технология за когенерация?

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 86 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Темата е удължаване живота на 5 и 6 реактор в Козлодуй до 2035.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 87. 87 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2544 Неутрално

  Браво. Борисов ме изненада приятно.

  Любовта ще спаси света!!!
 88. 88 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#71] от "ЗА Революция":

  Трябва. Да не си мърсим ръцете ние, пък и да не ги хрантутим по затворите.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 89. 89 Профил на Scorpi_4404
  Scorpi_4404
  Рейтинг: 607 Неутрално

  Беля? Не!

  Опознай себе си...Нищо излишно.
 90. 90 Профил на assign
  assign
  Рейтинг: 8 Неутрално

  За първи път да кажа: БРАВО!!! на този премиер.
  Ако отново не се окаже постановка и не се изметне от думата си, това е наистина съдбоносно решение от негова страна!
  Мога само да го поздравя за това!

 91. 91 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "Усилията на българската енергетика трябва да бъдат съсредоточени и към постигането на по-висока енергийна ефективност при производството, преноса и потреблението на енергия."

  +++++++++++++++++++++++++++

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 92. 92 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "Защо казвам, че е компрометиран проектът още с неговото стартиране? И тук има гигантски далавери, които са направени, и аз съм убеден, че рано или късно прокуратурата ще повдигне обвинение."

  Чакаме, чакаме!

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 93. 93
  ****

  Мненията на потребителя Zlodeyski бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 94. 94 Профил на The Shadow
  The Shadow
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Време беше! И решението е правилно. Евала!

  “In a world of 7 billion people, we, 500 million Europeans, will have to stick together, or European prosperity and values will both go down the drain” A.Merkel
 95. 95
  ****

  Мненията на потребителя Zlodeyski бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 96. 96 Профил на Dr. Erectus
  Dr. Erectus
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#2] от "merkel": Ехооо... Я, си задръж камъните, червен цървул вмирисан. И си вземай хапчетата редовно и да слушаш чичо доктор, 2 таблетки преди лягане! Иначе започва неустоима маниакална пристрастеност към пишене на глупости във форумите.

 97. 97
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 98. 98 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#71] от "ЗА Революция":

  Имам предвид газовата им централа, но както Цецо каза вероятно е да е кьорфишек, щото звучи глупаво - инфраструктура за 0.5-1 милиард за централа дето сигурно ще струва под 1 милиард. Под софия имам предвид когенерация и за топлофикация ...

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 99. 99
  ****

  Мненията на потребителя Zlodeyski бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 100. 100 Профил на antikomunist
  antikomunist
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#3] от "merkel":

  не знам каквом друсаш но явно е яко такива глупости ръсиш при това на конвейр

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK