Стенограма от изслушването на Галина Тонева пред етичната комисия на ВСС

Галина Тонева, заместник главен прокурор и кандидат за наследник на Борис Велчев

© Цветелина Белутова, Капитал

Галина Тонева, заместник главен прокурор и кандидат за наследник на Борис ВелчевИ тримата кандидати за главен прокурор - Галина Тонева, Борислав Сарафов и Сотир Цацаров притежават нравствените качества да участват в избора и да бъдат избрани, обяви председателят на етичната комисия към Висшия съдебен съвет (ВСС) Ясен Тодоров. Тримата бяха изслушани в началото на миналата седмица от комисията, а днес тя обяви становището си. Освен това те публикуваха и пълната стенограма от изслушването. Изборът ще се проведе в четвъртък, а утре членовете на съвета трябва да решат как точно да се случи това - дали ще ползват бюлетини или ще гласуват електронно.


"Дневник" публикува едно към едно стенограмата с въпросите и отговорите към заместник-главния прокурор Галина Тонева. Утре очаквайте протокола и за председателя на окръжния съд в Пловдив и административния ръководител на специализираната прокуратура Борислав Сарафов.


На заседанието на етичната комисия са присъствали Ясен Тодоров, Даниела Костова – зам.-председател; Васил Петров, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Димитър Узунов, Мария Кузманова, Незабравка Стоева, Румен Боев и Юлиана Колева. Били са поканени и представляващия ВСССоня Найденова и членовете на ВСС – Калин Калпакчиев, Камен Иванов и Магдалена Лазарова.
Г-н Ясен Тодоров: Уважаеми кандидати за длъжността главен прокурор. Днес в Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" към ВСС ще бъдете изслушани, като ще Ви бъдат поставени редица въпроси от членове на комисията и такива, които са постъпили в съвета от различни лица или организации. Ще разполагате с достатъчно време да отговорите на тези въпроси и на следващото заседание на 17 декември комисията ще подложи на гласуване и ще приеме становища относно Вашите нравствени качества и дали отговаряте на изисквания за заемане на длъжността главен прокурор. Ще Ви кажа 2-3 неща, които касаят и тримата. Направих няколко справки, които са еднакви за тримата кандидати – запитвания до Инспектората на Висшия съдебен съвет, запитвания до Инспектората към Върховната касационна прокуратура, към Националната агенция по приходите, към Сметната палата и за съпрузите на г-жа Тонева и г-н Цацаров, съответно до Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия. Отговори не са постъпили само за Вашия съпруг. Предполагам, че всеки момент ще постъпят отговорите от Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия. От Нотариалната камара е постъпил отговор. Запитванията бяха дали срещу Вашите съпрузи е имало сигнали и дали са образувани и водени срещу тях дисциплинарни производства, респ. налагани ли са дисциплинарни наказания.


От Инспектората към Висшия съдебен съвет дойдоха отговори, че срещу нито един от тримата кандидати няма сигнали. Един сигнал е имало във Върховна касационна прокуратура срещу кандидата Борислав Сарафов. Там преписката е прекратена. При изслушването ще му дадем думата да изясни за какво става въпрос. И тримата коректно сте попълвали своите декларации пред Сметната палата. Не са констатирани нарушения и ревизии не са правени нито на Вас, нито на Вашите съпрузи от Националната агенция по приходите. Правена е проверка във връзка с регистрирането по ДДС на нотариус Цацарова и за едно възстановяване на данък на г-н Сарафов. Няма констатирани никакви нарушения. Това са общите справки, които сме направили за всеки един от Вас. Няма нищо притеснително по тях. Ще бъдете изслушани поотделно. Към всеки ще бъдат зададени, както видяхте, въпроси, които са общи.


Ще има специфични въпроси към отделните кандидати. По какъв ред ще бъдете изслушани? Това не сме го коментирали. Моето предложение е да дадем възможност първо на дамата. Тя е една сред тримата кандидати. Ако другите са съгласни? Членовете на Комисията ако имат някакво друго становище, да го кажат, но това е моето предложение. Първо да изслушаме госпожа Тонева. По времето, когато ще се изслушва единият кандидат, другите двама ще бъдат навън. Ще помоля г-н Цацаров и г-н Сарафов да изчакат. Госпожо Тонева, в петък се свързах и с тримата кандидати. Горе-долу казах на всеки един от Вас в каква насока са въпросите към него, за да може, ако се налага, да имате някаква предварителна подготовка, да представите документи. Тогава Ви казах, че към Вас ще има основно един въпрос, който витае в публичното пространство – това е случаят с прокурор Стойчо Ненков за оттегления му протест по делото САПАРД и за разнопосочни мнения, които се появиха в тази насока. Трябва да Ви уведомя, че ще се наложи с Вас да се видим сигурно още веднъж в качеството Ви на свидетел по дисциплинарно производство срещу прокурор Ненков, защото такова беше образувано в четвъртък и на случайния принцип беше определен дисциплинарен състав, в който като членове влизаме аз, г-жа Даниела Костова - зам.-председател на тази комисия и г-жа Милка Итова. Това ще е единият въпрос, който ще Ви бъде предоставен. Постъпиха въпроси от център на НПО в Разград – проект "Правосъдие близо до хората". Те са Ви на разположение, на разположение са и на членовете на комисията. Те са общи за Вас и за г-н Цацаров. Ще ги изчета. Също така са постъпили въпроси и от "България на гражданите".


Г-жа Галина Тонева: Дали това изслушване включва и общо въпроси, които касаят концепция, защото голяма част от тях са такива? На "България на гражданите", доколкото съм видяла, също са от този тип. Мисълта ми е, че те касаят общото виждане за развитието на прокуратурата.


Г-н Ясен Тодоров: Не, не. По темата "Етично поведение и конфликт на интереси". Ще ги изчета въпросите един по един и ще Ви дам възможност да изкажете своето становище по тях.


Първият въпрос – каква е Вашата позиция и одобрявате ли съдии и прокурори да членуват в тайни общества – масонски ложи, рицарски ордени; да ходят на ловни излети /лов и риболов/ с политици и бизнесмени със съмнителна репутация?


Следващият въпрос – по време на гражданското наблюдения на съдилища в различни градове установихме, че съдии и прокурори не посочват конкретните размери на банковите кредити/заеми в декларациите си по ЗПУКИ. Какво е необходимо да се направи, за да се насърчи положителна практика по този важен въпрос?


Според Вас, приемливо ли е магистрати да получават значителни дарения със съмнителен произход или кредити от децата си или частни фирми?


Как бихте коментирала концепцията на семейства и роднини в съдебната система, синдрома "семейно правосъдие" или български модел "майка – съдия, баща – прокурор, дете – адвокат, брат – нотариус"? Според Вас, влияе ли "семейното правосъдие" на резултатите от съдебните решения? Моля, обосновете отговора си!


Вие приемате ли за допустимо магистрати, които са съпрузи, да работят в един съдебен район /на районно, окръжно, апелативно и върховно ниво/ и да се явяват по съдебни дела?


Какво е отношението Ви към употребата на алкохолни напитки в работно време? Как бихте коментирали становището на Комисията по професионална етика на ВСС в предишния й състав "Употребата на алкохолни напитки в минимални количества не прави магистратът негоден да изпълнява служебните си задължения?"Галина Тонева е заместник -главен прокурор от 2009 г. Преди това тя е работила като съдия в Софийския апелативен съд. Тя беше номинирана от петима членове на съвета - Камен Ситнилски, Калин Калпакчиев (съдия в Апелативния съд), Юлия Ковачева, Галина Карагьозова (преди съдии във Върховния административен съд), Румен Боев (бивш прокурор в Пловдив). По думите й пред "Дневник" нейната номинация не е била изненада. "Колегите, които ми гласуваха доверие, познават моята професионална реализация отдавна. Те преди всичко оцениха идеите ми, които се основават на европейските и световни стандарти за функциониране на прокуратурата като институция, призвана да защитава както обществения интерес, така и основните човешки права на всеки гражданин"

Моля, по реда на въпросите. Всичко се стенографира и записва, ще бъде изготвен протокол за заседанието. Нищо няма да бъде пропуснато в протокола.


Г-жа Тонева: Уважаеми членове на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, считам, че е изключително полезно това заседание, защото действително има възможност да станат ясни всички въпроси, които биха били поставени за личните и професионални етични качества на кандидатите за главен прокурор, за да могат впоследствие на публичните изслушвания да бъдат оценени правилно техните позиции. Ще се опитам съвсем накратко да отговарям на тези въпроси. Какво е отношението ми към членуването в тайни общества, масонски ложи, рицарски ордени? Този въпрос все повече като че ли се поставя от обществото, защото от опита ми в процеса на тази процедура за избор на главен прокурор и от различните медийни изяви, които имат не само ние като кандидати, но и всички политици и други граждани, които ние питаме, ни поставят този въпрос. Лично аз смятам, че като няма законова забрана за такова участие на магистрати в такъв тип общества, то не би могло и да се поставя под съмнение тяхната годност да изпълняват служебните си задължения. По-скоро въпросът е морално-етичен и споделям идеята, че ако трябва да се забрани членуване в масонски ложи или рицарски ордени, то тогава наистина на същото основание би трябвало да се забрани и членуването в ловни дружинки и всякакви други форми на сдружения. Може би единственото, което прави малко по-притеснително за хората въобще членството в масонски ложи и други тайни елитарни общества е точно това, че са тайни. Може би ако има по-голяма публичност, ако има възможност да се разбере кой с кого членува в конкретното сдружение, от там нататък да бъде ясно в какви взаимоотношения са тези хора в цивилния си живот, то тогава ще спрат и всякакви такива съмнения по отношение на членуването във всякакви такива сдружения. Мисля, че в този смисъл съвсем скоро имах възможността в едно телевизионно предаване да получа малко по-голяма информация, защото си признавам, че не съм в детайли запозната с правилата на тези организации. В САЩ например тези ложи са публични, там очевидно няма притеснения за гражданите за това, че техни представители във висши органи на управлението на държавата са членове именно на такива общества, още повече, че те действително са едни общества, създадени с благодородни цели. Това е всъщност моят отговор. Единственото притеснение е това, че тези общества са тайни. Колкото до мен, мога да заявя категорично, че аз никога не съм принадлежала към такива общества. Съвсем честно си признавам, че съвсем доскоро не знаех, че има масонски ложи с жени-членове. Дори съм го заявявала публично, което говори за мое невежество и си го признавам пред Вас.
Г-н Тодоров: Добре, благодаря Ви. По втория въпрос – да посочим конкретните размери на банковите кредити.
Г-жа Тонева: Не зная точно как ние бихме могли да контролираме, има орган, специална комисия, която трябва да следи за тези проблеми и съответно да сигнализира на лицата, които са допуснали такъв пропуск, за да може да бъде отстранен или евентуално да се налагат някакви административни санкции. Не бих могла да кажа нещо по-различно от това, което законът предвижда в тази посока.
Г-н Тодоров : Следващият въпрос е изключително актуален.
Г-жа Тонева: Да, този въпрос съвсем прозрачно сочи причините за задаването му. Какво да Ви кажа, аз не бих толерирала получаване на съмнителни дарения. Какво значи съмнително е все пак въпрос на установяване при конкретни проверки, така че да се каже, без конкретна яснота за една сделка, че е съмнителна означава да хвърлим някакво обвинение към страните по тази сделка в публичното пространство. Ако действително има нещо съмнително, то трябва да се провери много внимателно и след това вече да се предприемат конкретните мерки, които предвижда законът. Ако е симулативна сделка да се предприемат конкретните мерки по гражданското правораздаване, ако се касае за някакви съмнения за извършени някакъв вид престъпления да се предприемат мерки съответно по наказателното правораздаване. В този смисъл смятам, че не трябва с лека ръка да бъдат обвинявани хората в тяхното ежедневие.
Г-н Тодоров: Следващите няколко въпроса са горе-долу с еднакъв предмет. За семейното правосъдие - най-общо. Това са следващите три въпроса.
Г-жа Тонева: Въпросът за семейното правосъдие ме касае доста отдавна.
Г-н Тодоров: То касае Вас, след като Вашият съпруг е адвокат.
Г-жа Тонева: Спомням си, че от повече от 15 години обсъждам тези хипотези дали е допустимо двама съпрузи да работят в една и съща сфера, в рамките на един район. Имаше много дискусии. Мисля, че законодателството дава достатъчно силни гаранции, че в случаите когато близки роднини работят в една и съща система, те не могат да влияят по никакъв начин върху правилното правораздаване. На първо място е невъзможно те да участват в едно и също производство, независимо гражданско, наказателно, административно и т.н., защото самият закон дава тази гаранция. На второ място, не би могло да се допусне дискриминация по отношение на който и да е гражданин на тази държава, заради това, че единият от съпрузите упражнява една професия, на другия да бъде забранено, защото това си е пряка дискриминация. На трето място, не звучи сериозно да бъдат разделяни съпрузите да живеят в различни съдебни райони, за да предотвратяват някакви хипотетични влияния. Нещо повече, не виждам как би могло това да се случи с магистратите от върховните съдебни инстанции – във Върховен касационен съд, във Върховен административен съд, във Върховните касационна и административна прокуратури, така че всичко е въпрос на коректно упражняване на професията от страна на всеки един от тези близки роднини, защото спокойно бих казала, че има хипотези, при които без сключен брак хора живеят на семейни начала. Те са също толкова обвързани, но законът не пречи да участват в едно и също производство. Така че всичко в голяма степен се гарантира от личните морални качества на магистратите. Аз нямам притеснения от факта, че моят съпруг е адвокат и че си упражнява своята професия на територията на цялата страна, където, разбира се, има клиенти. Никога не е бил повод за каквото и да било вмешателство от негова страна по моя работа. По-скоро даже бих казала, че моята позиция в значителна степен го ограничава във възможностите ефективно да упражнява професията си по конкретни производства, където очевидно не би било нито морално, нито етично да бъде адвокат. Смятам, че този въпрос е принципно добре уреден от законодателството и не създава сериозни притеснения. При конкретно възникнали хипотези, където такова вмешателство се констатира, също биха могли да бъдат предприемани надлежни мерки по отношение на магистратите, които са си позволили да нарушат морално-етичните правила.
Г-н Тодоров: Добре, благодаря Ви. Остана последният въпрос за употребата на алкохол в работно време.
Г-жа Галя Карагьозова: Преди да преминем към следващия въпрос, един уточняващ въпрос. Вашият съпруг какви дела преимуществено гледа – граждански, наказателни или всякакви? Търговски?
Г-жа Тонева: Моят съпруг е бивш прокурор, бивш съдия по наказателни дела, т.е. неговата професионална кариера е била обвързана по-скоро с наказателното правораздаване. Предимно по такива дела се явява. Разбира се, участва по административно-наказателни, по граждански, когато има такива ситуации. Като казвам по граждански, имам предвид примерно по искове за обезщетения за вреди. Осъзнавам отговорността, ко ято поемам в случая. Аз и моето семейство ясно сме си дали сметка за това и ограниченията, които ще търпи той оттук нататък, ако аз, все пак, бъда избрана за главен прокурор. Значително ще бъде ограничено неговото присъствие в наказателното правораздаване.
Г-жа Стоева: Преди да преминем към следващите въпроси, госпожо Тонева, имам една молба към Вас – да ми кажете кои, според Вас, са лица със съмнителна репутация, политици и бизнесмени със съмнителна репутация? Може ли някаква характеристика или нещо в тази посока да кажете?
Г-жа Тонева: Това е нещо от типа на тези етикети, които могат да се лепнат на всеки един гражданин. Това по-скоро ми звучи като тип медийно определение за дадени хора. Във всички случаи сме наясно, че когато се говори за хора от организираната престъпност, които са ни били известни като участници в някакви сдружения на такава основа очевидно, че контакт със Златко баретата примерно, колкото и некоректно да звучи от моя страна да цитирам имена, не би бил подходящ за никой от магистратите. Не мога да дам точно определение за лице със съмнителна репутация. Така както е зададен въпросът, бих казала, че контактът с политици едва ли не вече е опасен, защото те в един момент са добри, а в следващия стават съмнителни и т.н. Въпрос на оценка на една част от обществото спрямо друга.
Г-н Тодоров: Нещо допълнително? Последният въпрос само – за алкохола. Да изясним Вашето становище.
Г-жа Тонева: Принципно не бих могла да подкрепя употребата на алкохол в работно време, защото колкото и да е устойчив един организъм, знаете, че всеки човек поема различно количество и оценката минимално на предходната комисия не знам точно как е дадена. Смятам, че не е редно в работно време. След работно време всеки може сам да си организира времето. Разбира се, пак в рамките на правилата и морала.
Г-н Тодоров: Благодаря Ви. Преди да преминем към следващите въпроси, само да отбележа, че освен членовете на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията, които са 10, на заседанието присъстват още четирима членове на Висшия съдебен съвет. Те имат право на това нещо, съгласно вътрешните правила. Това са г-жа Соня Найденова, г-жа Магдалена Лазарова, г-н Калин Калпакчиев и г-н Камен Иванов, които са проявили интерес за изслушване на кандидатите и за нас е удоволствие да присъстват на заседанието ни.
Г-жа Юлиана Колева: Може ли един по-общ въпрос? Вземам повод от тези квалификации – контакти със съмнителни политици или бизнесмени. В тази посока бих искала да задам въпроса по друг начин – смятате ли, че професията на магистрата, бил то съдия или прокурор, налага в някаква степен ограничения в неговите контакти – лични и обществени?
Г-жа Тонева: Естествено, че предполага ограничение, защото най-малкото има ситуации, в които участието по определени дела изключва възможността да се контактува със страните по тях. Говоря за съдиите в случая. Що се отнася до прокурорите те в такава хипотеза са принудени да контактуват с тези граждани. Ограничения съществуват. Това е т.нар. хигиена на общуването, което всеки един магистрат си налага. Малко или много ние, в продължение на 26-27 години го правим това, така че бих казала да, налагат се ограничения.


Г-н Тодоров: Бих искал да се върна към този въпрос, който Ви споменах и в петък, защото това е единственият въпрос, който касае в публичното пространство Вас. Тук са г-жа Лазарова и г-н Калпакчиев, хора, които са някакви участници в този наказателен процес. Както каза г-н Иванов и той се е произнасял преди време по него. Ще Ви помоля най-кратко да изясните какво се случи, какви бяха отношенията Ви с прокурор Ненков, всъщност най-важен е моментът кога Вие и прокурорите от ВКП, ще кажете кои са те, са разбрали, че той е оттеглил протеста и кого уведомихте за това, защото аз бях свидетел по телевизията той казва едно, Вие казвате – не е вярно. Просто Вашата гледна точка.


Г-жа Тонева: Моята гледна точка е подкрепена с факти. Вече много пъти я разказах, затова мисля, че тук чисто професионално трябва да изнеса фактите. Колегата Ненков е бил... Първо искам да уточня пред Вас, че делото САПАРД аз не съм наблюдавала никога. Просто не ми се е случвало да работя по него. В момента, в който трябваше по някакъв начин да стана съпричастна на движението по него, беше след постановяване на присъдата от съдия Калпакчиев. Тогава г-н Велчев ме помоли да създам организация за анализ на съдебните актове по двете дела, защото първото с обвинението за документна измама беше отменено. Присъдата беше отменена и делото беше върнато за ново разглеждане на прокуратурата, а второто от момента, в който се постанови оправдателната присъда вече създаваше нова ситуация по движението на двете дела. Тогава, след като изчакахме да бъдат изготвени мотивите по присъдата, моята роля беше да събера екипа от прокурори, които са работили по двете дела, да направим анализ на двата съдебни акта и да видим какви констатации има по тях, какви процесуални нарушения са установени и съответно на базата на тяхното съдържание да подготвим бъдещата си стратегията за по-добро движение на делата. Събрахме екипа от наблюдаващите прокурори по двете дела, които са работили от 2006 г. от образуването на делото, то тогава е било едно. Следователите, прокурорите от специализирания отдел във Върховната касационна прокуратура по противодействие на измами с фондове на Европейския съюз и звеното, което е в Градска прокуратура, начело с прокурор Джамбазов.


На това съвещание, което направихме стигнахме до констатациите, че с оглед и новите доказателства, които са събрани в съдебната фаза по двете дела, новите експертизи, новите свидетели, единственото правилно по-нататъшно движение на делото е да се атакува присъдата с искане тя да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане. Съответно нашата крайна цел беше то да се върне отново в прокуратурата, за да могат двете производства да бъдат обединени в едно, след което новата идея, която формирахме беше, че за да може да приключи успешно като цяло делото е необходимо да направим постъпки до германските ни колеги, за да направим съвместен екип за разследване, в който като привлечени страни трябваше да участват ОЛАФ и ЕВРОДЖЪСТ, за което имахме ясна подкрепа и на експертите на ОЛАФ, които също бяха на посещение през този период в България. С тях дискутирахме въпроса, така че имаше подготвена стратегия за по-нататъшното успешно приключване на делото.


Единственото, което трябваше да бъде извършено в този период беше подготвянето на допълнителните писмени изложения към протеста, който прокурор Лазарова вече беше депозирала пред Софийския апелативен съд по това дело. И понеже всички знаете, че тя беше вече напуснала прокуратурата, за да встъпи във Висшия съдебен съвет, се наложи да бъде определен друг прокурор, който да изпълни това задължение. Разпределението е направено в Софийска апелативна прокуратура. Там е определен прокурорът Стойчо Ненков. Как точно е станало разпределението по случайния принцип може да бъде установено и в дисциплинарното производство, и в наказателното, което е в движение. Прокурор Ненков е разполагал реално с 4 дни, за да подготви тези допълнителни писмени изложения. Знаете колко е сложно делото и също така, че той до този момент също никога не е работил по това дело, т.е. той не е бил част от екипа, който е работил в продължение на шест години и не е бил запознат по никакъв начин с неговото движение, с доказателствения материал и т.н., което е предполагало необходимостта от по-задълбочено сериозно проучване. Лично аз смятам, че прокурор Ненков е допуснал една съществена професионална грешка и тя се изразява в това, че той не потърси съдействието на екипа от прокурори, който е работил през всичките тези години по делото и много добре го познава. Нещо повече, той е бил поканен, аз не съм участвала на това съвещание, 3 дни преди крайния срок, т.е. на 8 октомври, ако не ме лъже паметта, е бил поканен от колегите от ВКП, които са надзорни по нашите вътрешни правила по това дело, т.е. те са част от екипа, който се състои от наблюдаващ прокурор, прокурор от въззивния съд, прокурори от ВКП, които в продължение на тези шест години винаги са били в течение какво се е случвало по делото.


Прокурорът от Върховна касационна прокуратура Ваня Несторова е завеждаща специализирания сектор за противодействие пране на пари и прокурор Петя Маринова, която от съдебния отдел е наблюдавала делото, на която предстоеше да участва в съдебното заседание пред Върховния касационен съд, когато делото делото стигне там, както и завеждащият сектор "Наказателно-съдебен" колегата Михайлова са били в течение какво се е случвало на това съвещание. Зная, че тогава те са му изложили основните съображения, които ние имахме, т.е. в допълнителните писмени изложения да бъде наблегнато основно на процесуални нарушения, които са допуснати и искането да бъде върнато за ново разглеждане, което да бъде плюс основните съображения, които беше изложила прокурор Лазарова. На това съвещание на 8 октомври прокурор Ненков много старателно е водил записки, това споделиха колегите. Не е казал нито една дума по повод негово собствено друго виждане за движение на делото, така че не е имало и повод да се обсъжда друго развитие, след което на 11, последния ден от срока, пожелахме аз заедно с прокурорите Маринова и Несторова да прегледаме проект на съдържанието на протеста, на допълнителните изложения, за да можем все пак да видим дали е включено това, което основно се иска.


Прокурор Ненков беше потърсен от нас някъде в ранния следобед, след което той каза, че ще дойде в по-късен час. Дойде някъде около, сега ще Ви излъжа, ако кажа съвсем точен час, някъде около 4 часа след обяд. Разбирате, че времето е изключително кратко, за да се направи каквото и да било по съдържанието. Аз не съм стояла с прокурор Ненков на 4 очи, не съм коментирала друго виждане по движението на делото, освен връщането му за ново разглеждане. Единственият спор, който възникна между нас в този момент беше дали можем да искаме то да се върне на прокуратурата, както той беше отразил в текста или не, защото съгласно сега действащият НПК такава възможност Върховният касационен съд няма, т.е. той може единствено да го върне на първоинстанционния съд. Това беше единственият спор. От там нататък поради необходимостта все пак да се коригира съдържанието поисках лично аз, чрез моята секретарка, звъняхме в Апелативна прокуратура, защото той не носеше текста в електронен вариант, който може да бъде обработван.


На два пъти правихме опити да поискаме от Апелативна прокуратура да ни изпратят текста. Получи се след 4 часа, в доста късен час вече. Тъй като имаше нужда да се правят много корекции прокурор Маринова и прокурор Несторова, заедно с прокурор Ненков се преместиха в кабинета на прокурор Маринова, където на нейния компютър да може по-бързо и по-лесно да се направят корекциите. След което, вече след изтичане на работното време, те ми се обадиха и казаха, че той е отказал да възприеме корекциите, които те са правили по текста. В същото време в рамките на нашата проверка и по наказателното производство, което в момента се движи, разбрахме категорично, че текстът по това допълнително изложение е депозиран в Софийския апелативен съд в периода преди 15.30 ч., защото в 15.37 ч., ако пак не ме лъже паметта, той е въведен в електронната система на Софийския апелативен съд. По данни от деловодството на съда този документ е бил занесен от куриер на Софийска апелативна прокуратура в интервала между 13.30-14.30 ч. Това е обичайното време, в което куриерът от Апелативна прокуратура ходи да депозира пощата. Това са фактите по случая САПАРД.


Това беше и причината, поради която в крайна сметка се образува наказателното дело, защото ние решихме, че единствено със способите на НПК могат да се съберат ясни и точни доказателства за това какво се е случило и евентуално след това вече може да се направи преценка дали има умишлено препятстване на правосъдието или се дължи на някакви други фактори, не мога да кажа от сега, защото не е правилно. Делото е висящо и не бих искала да се намесвам по него.


Г-н Боев: Като прокурор и работеща в наказателната сфера толкова години смятате ли, че въпросният колега за тези 4 дена, с които е разполагал, когато му е разпоредено това дело, е имал възможност да се запознае задълбочено с фактите и доказателствата по него? Нямам и аз представа от обема. Доколкото Вие имате, г-жо Тонева?
Г-жа Тонева: Съдейки по моите възможности, за реално и ефективно запознаване с доказателствен материал и сериозен анализ на същия с оглед това, което се очаква от мен, считам, че 4 дни не са достатъчни, за да се формира такова вътрешно убеждение тотално различно от всички останали колеги, които в продължение на шест години са работили по него. Още повече, че колегата Ненков в този период е имал и други ангажименти и не се е занимавал само с четене на делото, така че това е моята оценка от гледна точка на моите възможности.
Г-н Боев: Доколкото разбирам, не съм навлязъл във фактологията, той все пак е внесъл някакъв протест?
Г-жа Тонева: Протестът е внесен от г-жа Лазарова веднага след като се обявява присъдата, защото тя е била наясно, че няма да бъде по-нататък в Апелативна прокуратура и за запазване на срока е внесла т.нар. бланков протест.
Г-н Боев: Но той какво внася като протест?
Г-жа Тонева: Той внася допълнителните съображения, т.е. практически мотивите към протеста.
Г-н Боев: Тези мотиви, извън това, което е оттеглил, защото в публичното пространство е оттеглил за двама души, основните обвиняеми.
Г-жа Тонева: Аз имам малко по-различен прочит на този текст в допълнителното изложение.
Г-н Боев: Става въпрос били ли са в състояние да предизвикат реакция неговите съображения, само неговите от страна на Върховния съд довеждайки отново до връщане на делото за ново разглеждане, независимо на коя инстанция.
Г-жа Тонева: След като вече се запознахме с това, което е постъпило в съда се оказа, че практически това, което той е изложил в протеста няма стойност ефективно да предизвика отмяна на присъдата. Това е моето обяснение впоследствие, защо той е отказал да възприема корекциите, които колегите са внесли в този текст. Само че искам тук да споделя, ако е редно, разбира се, моя прочит на съдържанието на това допълнително изложение от гледна точка на годността му то да оттегли протеста. Аз считам, че той не е бил оттеглен, към момента, в който това се обяви, защото там наистина се съдържа едно изявление в тази посока от страна на прокурора, който го е изготвил, но то е адресирано до Върховния касационен съд, а не до Софийския апелативен съд. Така че към този момент то фактически не е бил оттеглен и вероятно това бяха съображенията на колегите от ВКП, че в последствие те ще подготвят допълнителен текст, който има възможност до стигане на делото във Върховния касационен съд и преди даване на ход на самото дело да представят, като включително тогава те биха имали възможността да оттеглят това допълнително негово волеизявление. Само че това е моят прочит на съдържанието. Съвсем различно би било, ако той беше адресирал текст до Софийския апелативен съд, в който да декларира, че оттегля протеста по отношение на тези две лица. Тогава самият Апелативен съд щеше да обяви присъдата за влязла в сила и да преустанови движението на делото по отношение на тези две лица. Така че това е моето становище. Не съм имала възможност да го изложа към момента, в който се е взело другото решение от ВКП, защото два дни бях в отпуска и точно тогава са били взети тези решения, т.е. така да се процедира с оттегляне на протеста изцяло. Аз все пак се солидаризирам с този ход, защото в крайна сметка сега той дава по-добри шансове за движение на делото по-нататък. Колкото до момента, в който аз съм разбрала, аз съм депозирала докладна записка до г-н Бойко Найденов, вече в ролята на и.ф. главен прокурор на Република България. Наложи ми се да подготвя срещата с експертите от Европейската комисия. Знаете, че преди две седмици бяха тук на посещение. Едната от темите, която трябваше да бъде обсъждана в нашата среща с тях беше именно делото Марио Николов. Затова се наложи да поискам справка и от съда докъде е стигнало движението, защото разбрахме, че още не е във Върховния касационен съд, да видим какво точно е предприето от страна на прокуратурата, за да дадем най-пълна и подробна информация на експертите и тогава направихме тази констатация, за която аз съм уведомила надлежния орган с писмен документ и предложение, разбира се, какво да се прави по-нататък.
Г-н Тодоров: Т.е., ако правилно Ви разбирам, през изтичащия мандат на предишния главен прокурор г-н Велчев, той не е бил уведомен за това нещо. Така ли излиза?
Г-жа Тонева : Г-н Велчев не, конкретно за това не.
Г-н Тодоров: Защото мисля, че той в периода 11-30 октомври това не е било известно на главния прокурор.
Г-жа Тонева: Не е било известно, защото в този период не е имало никакво движение, делото си е било в Софийския апелативен съд и се е администрирало с размяната на книжа, така че никой не е бил в течение какво точно се е случило там.
Г-жа Георгиева: Искам да попитам г-жа Тонева, след като е имало двама или трима прокурори от Върховната касационна прокуратура, които години наред са наблюдавали това дело, не считате ли, че по-добрият вариант за написване на мотивите към бланковия протест е било да бъде възложено на прокурорите от по-горната прокуратура да извършат това, като имам предвид структурата на прокуратура, правомощията. Става ясно от това, което ни казахте, че прокурор Ненков е имал на разположение 4 дни, за да изготви мотивите към този процес. Преди малко отговорихте на колегата Боев, че това е кратък срок. Не считате ли, че в тази насока е следвало по друг начин да организирате тази, така да го наречем, работна група, която наблюдава делото, за да не се стига до този изход?
Г-жа Тонева: Това, което мога да отговоря на този въпрос е свързано все пак и с правилата по НПК. Има прокуратура, която е компетентна и тя единствено може да предприеме тези действия. Нашата вътрешна организация допълва НПК, но не го подменя, така че ние сме направили необходимото да му се окаже съдействие. Тези колеги, както Ви обясних, са го канили и са разговаряли с него, като ясно са му посочили какво точно би трябвало да съдържат тези мотиви. Те обаче не могат да изземат от него това правомощие, ако той не декларира сам, че има друго виждане и по този начин се отведе от съответното производство. Той не е пожелал да бъде заместен от горната инстанция и по тази причина ние не бихме могли да изземем неговата компетентност, без да нарушим закона.
Г-жа Георгиева: И другият ми въпрос, който идва от Вашия отговор – колежката Лазарова, която е внесла бланковия протест, си знае, че от 26 септември ще встъпи като член на Висшия съдебен съвет. Не би ли могло по-рано от тези 4 дни да се организира работата по определяне на прокурор, който да напише мотивите?
Г-жа Тонева: Мисля, че този въпрос трябва да го зададете на апелативния прокурор на Софийска апелативна прокуратура. Все пак не се вмесваме в ежедневната организация на работата.
Г-жа Георгиева: Но все пак Вие ги контролирате? В този смисъл нещо направили ли сте?
Г-жа Тонева: Когато е било необходимо сме ги проконтролирали и по правилата, които съществуват, но не сме имали и за минута сигнал, че има проблеми. Единственото, което е направено, мисля, че г-н Велчев го беше обявил дори и публично, че в този период, след като се е разбрало, че прокурор Ненков има малко време да подготви протеста, независимо от това, че в самия протокол за разпределение е записано, че всички останали са в съдебни заседания, само той е свободен, се оказало, че и той е в съдебно заседание и се е наложило да бъде допълнително освобождаван от други ангажименти лично от главния прокурор. Мисля, че това го декларира, може и Вие да попитате, но това е създадената организация. На този етап информация за времето, с което разполага г-н Ненков и ситуацията около неговите ангажименти е била докладвана лично на главния прокурор към онзи период и той е взел решението, което е могъл.


Г-жа Георгиева: Имам предвид, че Несторова и Маринова като прокурори от ВКП така или иначе ежедневно би трябвало на такова значимо дело да обръщат внимание и да го следят и когато се забавят някакви срокове и има опасност да се получи, както в случая, подмяна на прокурор от апелативни прокуратури, не би ли следвало тези двама прокурори да бъдат по-активни в наблюдението на делото?
Г-жа Тонева: Аз не виждам каква по-голяма активност биха могли те да проявят от това, което са направили. Те са го поканили и почти са му продиктували какво трябва да съдържа текста. Г-жа Георгиева: Имам предвид по-рано да са определили прокурор, който да напише мотивите.
Г-жа Тонева: Ако няма сигнал от Апелативна прокуратура, че имат проблем с организацията си, ние няма как да следим всеки ден какво се случва кое дело на кой се разпределя. Проблемът е бил докладът на г-н Велчев. Той се е разпоредил г-н Ненков да бъде освободен от заседание, поканен от прокурорите от ВКП, които почти са му издиктували това, което трябва да съдържа протеста, а оттам нататък, че той не е пожелал да се съобрази с това е въпрос на негово лично поведение и оценка, която трябва да се даде на него.


Г-жа Георгиева: В този смисъл смятате ли, че организацията в Апелативната прокуратура страда от някакви недостатъци?


Г-н Тодоров: Колега Георгиева, това само че вече е въпрос, който би трябвало да зададете на съответния административен ръководител.


Г-жа Тонева: Мога само една дума да кажа, ако позволите, все пак апелативният прокурор г-н Илиев е сравнително също от скоро на този пост като административен ръководител. Допускам, че при него е имало проблем с организацията на работа, но аз не мога да дам тази оценка, защото не съм имала задължение, нито е в моя ресор наблюдаването координацията на тези прокуратури, администрирането и администрацията в прокуратурата е друг ресор. Проблемите се подават или до ресорния заместник-главен прокурор или до главния прокурор. Казах Ви, че в случая г-н Велчев е бил уведомен, за краткото време той е дал разпореждане какво да се прави. Аз не съм била уведомена, защото в този период не съм била никакво лице по делото САПАРД.


Г-н Васил Петров: Казвате, че не е във Вашия ресор, но организацията или наблюдението на това дело? Въпросът ми е защо на Вас е възложено това дело – затова защото е в ресора Ви или такова решение е взел главният прокурор?


Г-жа Тонева: Такова решение взе главният прокурор, по негова лична молба.


Г-жа Стоева: Съчувствам на г-жа Тонева за положението, в което се намира. То е доста изнервящо. Ще Ви задам един въпрос, който ще задам и на другите двама кандидати за длъжността главен прокурор – съществува мнение, че има корупция в съдебната система. Съгласна ли сте с това мнение?


Г-жа Тонева: Не мога да кажа, че няма корупция в съдебната система и ако кажа такова нещо би било несериозно. Не мога обаче да кажа конкретни примери извън тези, които са констатирани и по които има образувани дела и които се разследват. Просто другото би било клюки, слухове, нещо, което мисля, че магистратите не можем да си позволяваме.


Г-н Тодоров: Колеги, приключихме ли с въпросите? Благодаря Ви, г-жо Тонева, един час Ви измъчихме. Приятен ден.


Г-жа Тонева: Благодаря, че ме изтърпяхте. Аз съм малко по-многословна. Лек ден Ви пожелавам.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Karla BAN Hanneman XIII
  Karla BAN Hanneman XIII
  Рейтинг: 668 Гневно

  Уууу , долу! Третият ù братовчед по майчина линия има автосервиз , а двора ù на село е с каменна ограда! От къде взе парите!? Видяли са я и да пуши!

  Не ГЕРБ - българският народ пречи на Костов. - цитат на коментар #40 от “dodge_ram”
 2. 2 Профил на ikar
  ikar
  Рейтинг: 470 Неутрално

  цацаров вече е назначен,що се потят излишно

  в събота-СОРОС-иада,в неделя-ПРОКОПИ-ада
 3. 3 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Тази жена очевидно или няма собствено мнение или се страхува до го изрази.
  И в двата случая отговорите и не ме задоволяват. Поредната компромисна личност.

 4. 4 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Някой виждал ли е по-прозрачни процедури от тези при други правителства?

 5. 5 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  От отговорите изглежда разумна като юрист и в човешки план.

  Боже, докъде се докарахме - да се радваме на нормалността

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 6. 6 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 814 Неутрално

  В първата част на изслушването кандидатката демонстрира известна толерантност към теми,които обществото смята за пороци.Мисля си,че с това се стреми да угоди на комисията,която като че ли търси човек с такава толерантност.Това са въпросите за принадлежност към тайни общества,"защо не?",връзки с политици-пак "защо не?",правораздаване в един район от съпрузи-пак "защо пък не?".Уважавам мнението,стига с това да не цели да се хареса на комисията,т.е. това да е скрит критерий за успешен избор.

 7. 7 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#3:"olly"]Тази жена очевидно или няма собствено мнение или се страхува до го изрази. [/quote]
  Бихте ли показали, откъде вадите тези си заключения!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 8. 8 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  На така зададените въпроси ще получат едни и същи отговори. Аз лично не се почуствах убеден, че тази жена е подходяща за тази работа.
  Не знам защо Бойко Найденов не е поканен за този пост, но мисля, че той е най-подходящ.

 9. 9 Профил на crimson
  crimson
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Чудя се, как може да се гарантира че стенограмата не е манипулирана преди да бъде сведена до медиите?

 10. 10 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#7] от "Храбър":

  "Не зная точно как….
  Не бих могла да кажа нещо по-различно….
  Ако действително има нещо съмнително, то трябва да се провери много внимателно.....
  Не звучи сериозно….
  Не виждам как би могло това да се случи с магистратите от върховните съдебни инстанции….
  Не мога да дам точно определение за лице със съмнителна репутация…..
  Не мога да кажа, че няма корупция в съдебната система и ако кажа такова нещо би било несериозно. Не мога обаче да кажа конкретни примери извън тези, които са констатирани……"
  ..........................

  Общо взето, ... трябва да се види, да се прецени внимателно, аз не съм информирана, и така нататък.
  За мен подобни отговори водят до заключението че липсва ясна визия , стратегия, за промяна .

 11. 11 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#10:"olly"]За мен подобни отговори водят до заключението че липсва ясна визия , стратегия, за промяна .[/quote]
  Трудно е да говориш и даваш предложения за конкретни случаи, които не познаваш в детайли.
  Друг е случая, когато се говори за генерални проблеми и пътищата, по които те могат да се решат, а не главния прокурор това би трябвало да му е работата.
  п.п. Не познавам нито един от кандидатите и не заемам никаква позиция. Просто мисля, че не можем да заемаме позиция, ако не сме детайлно запознати с кандидатите и техните качества.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 12. 12 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#11] от "Храбър":

  Нищо против жената, но нали за това искаме публичност и прозрачни процедури, за да си съставим сами мнение.
  Е моето е, че на база на отговорите и не може да се установи ясна и категорична воля и идея за промяна , а такава е необходима. В ръцете и ще се концентрира огромна власт и ако тя сега така меко казано шикалкави не ми се мисли какво ще след 1 година.
  Достатъчно грешихме с главни прокурори!

 13. 13 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Г-жа Тонева: Уважаеми членове на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, считам, че е изключително полезно това заседание, защото действително има възможност да станат ясни всички въпроси, които биха били поставени за личните и професионални етични качества на кандидатите за главен прокурор, за да могат впоследствие на публичните изслушвания да бъдат оценени правилно техните позиции. Ще се опитам съвсем накратко да отговарям на тези въпроси. Какво е отношението ми към членуването в тайни общества, масонски ложи, рицарски ордени? Този въпрос все повече като че ли се поставя от обществото, защото от опита ми в процеса на тази процедура за избор на главен прокурор и от различните медийни изяви, които имат не само ние като кандидати, но и всички политици и други граждани, които ние питаме, ни поставят този въпрос. Лично аз смятам, че като няма законова забрана за такова участие на магистрати в такъв тип общества, то не би могло и да се поставя под съмнение тяхната годност да изпълняват служебните си задължения. По-скоро въпросът е морално-етичен и споделям идеята, че ако трябва да се забрани членуване в масонски ложи или рицарски ордени, то тогава наистина на същото основание би трябвало да се забрани и членуването в ловни дружинки и всякакви други форми на сдружения. Може би единственото, което прави малко по-притеснително за хората въобще членството в масонски ложи и други тайни елитарни общества е точно това, че са тайни. Може би ако има по-голяма публичност, ако има възможност да се разбере кой с кого членува в конкретното сдружение, от там нататък да бъде ясно в какви взаимоотношения са тези хора в цивилния си живот, то тогава ще спрат и всякакви такива съмнения по отношение на членуването във всякакви такива сдружения. Мисля, че в този смисъл съвсем скоро имах възможността в едно телевизионно предаване да получа малко по-голяма информация, защото си признавам, че не съм в детайли запозната с правилата на тези организации. В САЩ например тези ложи са публични, там очевидно няма притеснения за гражданите за това, че техни представители във висши органи на управлението на държавата са членове именно на такива общества, още повече, че те действително са едни общества, създадени с благодородни цели. Това е всъщност моят отговор.
  Г-жо Тонева, лично аз пък смятам, че няма законова забрана, а по-лошо, конституционна е забраната по чл. 44, ал. 2 от Конституцията за такова участие на магистрати в такъв тип общества, то би могло и да се поставя под съмнение тяхната годност да изпълняват служебните си задължения. Съгласно чл. 44, ал. 2 от Конституцията " Забраняват се организации, които създават тайни структури". Следователно е налице нарушение на чл. 4, ал. 1 и чл. 44, ал. 2 от Конституцията и на чл. 11, ал. 2 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (съответстващ на чл. 44, ал. 2 от нашата Конституция). В Решение от 17.02.2004 г. на ЕСПЧ по делото Маестри срещу Италия (Maestri v. Italy) по жалба № 39748/1998 г., Голямото отделение на Съда. Жалбоподателят твърди, че в Италия не съществува закон, който да забранява на съдиите да членуват в масонска ложа, в политическа партия и нарушение на чл. 11 от Конвенцията.
  Но в 30 от решението на Европейския съд: Съдът отбелязва, че вече се е произнасял по въпроса дали налагането на дисциплинарно наказание на съдия на основание чл. 18 от Указ № 511/1946 г. за това, че е масон, е съвместимо с чл. 11 от Конвенцията (виж цитираното Н. Ф.). В решението по това дело Съдът е приел, че наложената дисциплинарна санкция е имала основание във вътрешното право (§ 27) и че законът, на който се е основавала, е бил достъпен (§ 28), но че не е било изпълнено условието за предвидимост (§ 29-34).
  "Съдът припомня, че изразът "предвидени от закона" в чл. 8 до 11 от Конвенцията не само изисква спорната мярка да има основание във вътрешното право, а визира и качеството на съответния закон. Той трябва да бъде достъпен за лицата, за които се отнася, и формулиран с достатъчна прецизност, за да им позволи - ако е необходимо след подходящ съвет - да предвидят в разумна според обстоятелствата степен последиците, до които може да доведе дадено действие (виж, наред с много други, Сънди Таймс с/у Обединеното кралство (№ 1), 26.04.1979 г., А. 30, стр. 31, § 49).
  Много са интересни и особените мнения на шестимата съдии, които са с обем 20 страници от общо 41-те страници на решението. В тях се излагат солидни аргументи за това, как трябва да се отчита конкретната обстановка в държавата, в която съдията работи и ролята, която играят масонските общества в тази държава, съответно опасността да повлияят върху безпристрастността на съдиите.
  Г-жо Тонева, как гражданите могат да бъдат сигурни, че магистратската клетва тежи повече от масонската, примерно?
  Аз лично не съм компетентен по масонски клетви и по темите за тайните общества, но знам, че щом е тайно общество и тайна структура то е конституционно забранено. Това е всъщност моят отговор.


 14. 14 Профил на GMG
  GMG
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#5] от "Вени Г.": Струва ми се, че отговорите я класифицират обтекаема като изгладен от водата рече камък. По-конкретно: В отговорите й по първите зададени въпроси няма нищо съществено и конкретно, камо ли ясно изразена позиция - просто едно плъзгане по повърхността, а от тези във връзка с делото САПАРД личи известна нервност и като че ли стремеж да се измъкне от неособено комфортната ситуация, в която е попаднала във връзка с проявната наглост от прок.Ненков. Интересно защо като слушател на този кандидат е допуснат К.Калпакчев , за когото не са малки съмненията, че използвайки леко обърканата ситуация, се опита да отърве Стойков и Николов и да прехвърли горещия картоф на Върховния съд. Е, сетне си призна, че може да са допуснати грешки по воденето на това дело, ама това е от типа "след дъжд качулка". След посещението на ген.директор на ОЛАФ бившият съдия по това дело свали малко гребена.

 15. 15 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1291 Любопитно  Калинката е бил "голям слушател"

  при изслушването на Тонева .... да не кажа единствен.


  Общото между двамата е, че >

  оправдаха подсъдимите по знакови дела.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 16. 16 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1291 Неутрално  Най-прозрачната процедура, досега

  за избор на Главен Прокурор

  показва много ясно, че >

  всички Магистрати са маскари и мутри !!


  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 17. 17 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#14:"GMG"]По-конкретно: В отговорите й по първите зададени въпроси няма нищо съществено и конкретно, камо ли ясно изразена позиция[/quote]
  В отговорите й по първите зададени въпроси има съществено и конкретно и то е, че няма ясно изразена позиция като юрист и заместник-главен прокурор в съответствие с чл. 127 от КРБ.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK