Планът "Орешарски": Рестарт на "Белене", но без ограниченията за офшорките (приоритетите на кабинета)

Встъпване в длъжност на новото правителство с премиер Пламен Орешарски

© Георги Кожухаров

Встъпване в длъжност на новото правителство с премиер Пламен ОрешарскиРестартиране на проекта АЕЦ "Белене" с ясна финансова структура при потвърждаване на технико-икономическите характеристики на централата и прогнозите за потреблението на ток в региона и България. Това е записано в националните приоритети на програмното правителство с премиер Пламен Орешарски, озаглавени "Държавност, развитие, справедливост".


Документът, внесен в деловодството на парламента от лидера на БСП Сергей Станишев, беше раздаден днес на депутатите, но така и не беше обсъден по същество в залата при гласуването на новия кабинет (виж долу пълния текст на документа).


В раздела "Ребалансиране на енергетиката" се посочват незабавни преговори с руската държавна корпорация "Росатом" с оглед минимизирането на последствията от иска за 2.5 млрд. лв.
От плана "Орешарски", одобрен от Националния съвет на БСП преди десетина дни, е отпаднало ограничението за офшорните компании. Идеята на БСП беше офшорките да не могат да сключват сделки с държавата, общините и фирмите с държавно участие, да получават финансиране от държавния бюджет и евросредствата да са страна по договори за изпълнение на обществени поръчки.


Вместо това в приоритетите на кабинета е останало като пожелание нов закон за обществените поръчки, прозрачност, гарантиране на равни условия за участие и разширяване кръга от бенефициенти на обществени поръчки и въвеждане на електронни търгове за обществените конкурси.


В програмата се отделя място за зелената икономика и туризма, заимствани от предизборната платформа на ДПС.


Най-често употребяваните думи в приоритетите на програмното правителство

© Дневник

Най-често употребяваните думи в приоритетите на програмното правителство


Пълният текст на документа:


ДЪРЖАВНОСТ, РАЗВИТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ
Национални приоритети на програмното правителство


1.1.ДЪРЖАВНОСТ, РАЗВИТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ
Национални приоритети на програмното правителство


България изживява труден период в своето развитие. В резултат на водената през последните четири години непоследователна и волунтаристична политика днес страната се намира в дълбока институционална криза, икономическа депресия и задълбочаващ се дезинтегритет в обществото. Наложената и доминираща обществено-политическа, социална и институционална конфронтация поставя под заплаха самите устои на държавността и демокрацията. Тези процеси се подсилват от формираните негативни социално-икономически тенденции – стагнираща стопанска и инвестиционна активност, обезсърчено предприемачество, изтощени резерви и нарастващи дългове както в публичния, така и в корпоративния сектор, бързо растяща безработица и влошаване на нейната структура, разширяваща се бедност и набираща скорост нова емиграционна вълна.


Днес страната се нуждае от максимално обществено съгласие за необходимостта от спешни мерки за стабилизация и полагане на основите на един по-устойчив модел на възстановяване на икономическото развитие, от институционално укрепване и заздравяване на демократичните принципи на устройство и поведение, както и от повече солидарност в едно общество, разтърсвано от социално отчаяние и безперспективност.


Ръководени от тези потребности, ние предлагаме настоящите мерки за стабилизация и програмни намерения и полагане на основите на един бъдещ догонващ икономически растеж.


Най-неотложни са три групи стабилизационни мерки.


СТАБИЛИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

 • Недопускане на ново увеличение на цената на електроенергията до цялостен преглед и промяна на методиката на ценообразуване. Въвеждане на двутарифна система с по-ниски цени за определен минимум използвана електроенергия.
   
 • Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата с цел овладяване на тенденцията на повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление.
   
 • Разширяване на системата за енергийно подпомагане.
   
 • Увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 лв на 310 лв.
   
 • Финансово подпомагане на домакинствата с ученици, които предстои да бъдат първокласници тази есен чрез увеличаване на еднократните целеви помощи.
   
 • Разширяване на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови работни места за временна заетост за смекчаване на ефектите от растящата безработица.
   
 • Незабавно възстановяване на диалога със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно партньорство.
   
ЗА БИЗНЕСА
 • Незабавно преустановяване от страна на централните власти на административно-силовия натиск от рекетьорски тип върху бизнеса и "успокояване" на стопанските среди за спечелване на инвеститорското доверие.
   
 • Анализ и информация за всички фирми и общини, спечелили обществени поръчки (2% от фирмите са спечелили 98% от всички ОП). При съмнения за злоупотреби ─ ревизия. Публичност на всички договори и анекси.
   
 • Погасяване на натрупаните задължения на държавата към бизнеса в рамките на 3 месеца.
   
 • Отказ от практиките за използване на приходните агенции за силов натиск върху данъкоплатците. Промяна в режима на глоби и санкции и замяната им с предписания при допуснати нарушения от формален характер.
   
 • Преглед и намаляване на държавните и ведомствените такси, особено за стартиращ бизнес.
   
 • Ускорено разплащане от страна на държавата по изпълнени договори и своевременно възстановяване на ДДС. Разработване на график за издължаване при просрочените задължения.
   
 • Даване на права на данъкоплатеца да определя направленията на плащанията по единната сметка за плащане на задължения към бюджета.
   
 • Решителни мерки против контрабандата и необявените вътрешнообщностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция спрямо българските производители.
   
 • Стабилизиране на енергетиката и установяване на предвидимост в цените на електроенергията. Възстановяване на условията за износ на електроенергия за по-добро натоварване на мощностите и на въгледобива.
   
ЗА ДЪРЖАВНОСТТА
 • Цялостен анализ и пълна ревизия на дейността във всички сфери на държавно управление и предприемане на законови мерки и действия за санкциониране на допуснатите нарушения.
   
 • Публично оповестяване на фактите и тенденциите за икономическото и финансово състояние на страната.
   
 • Нов модел на взаимодействие между парламента и правителството – редовни отчети на Правителството за изпълнение на програмата за управление, нов тип парламентарен контрол, периодично участие на министри в заседанията на съответните парламентарни комисии, задължително присъствие на министри при обсъждания на законопроекти от тяхната компетентност.
   
 • Незабавно изпълнение на препоръките на ЕС и ПАСЕ, които имат пряко отношение към защита и гарантиране на правата и свободите на гражданите и демократичното функциониране на институциите.
   
 • Предприемане на незабавни мерки за овладяване и ограничаване на битовата престъпност.
   
 • Възстановяване на баланса на функционалност и компетенции между МВР и ДАНС.
   
 • Преустановяване на практиката на безразборно използване на СРС чрез надежден и независим надзор върху тях.
   
 • Ефективно инвестиране на средствата от ЕС с максимално широк обществен ефект.
   
 • Спешно обсъждане и актуализиране на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС за 2014-2020 г. с участие на неправителствения сектор.
   
 • Провеждане на форум "Отговорен парламент" с участието на граждански и браншови организации, парламентарни и извънпарламентарни партии за постигане на национално съгласие за най-важните приоритети и мерки за излизане от кризата.
   
 • Интегриране на представители на малцинствата в полицейските структури и в звената от сектора на сигурността.
   
 • Създаване на гаранции за свободен печат и медии.
   
 • Предприемане на спешни мерки за разкриване на корупционни практики, строг контрол и санкциониране на корупцията на всички етажи на администрацията и властта, съвместни действия на държавните органи и гражданския сектор.
   
 • Прозрачност и достъпност до информация за работата на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес.
   
 • Гаранция срещу купен и контролиран вот, за честни избори чрез промени в изборния кодекс. Действия за активизиране на гражданското участие в изборния процес. Изпълнение на препоръките на ОССЕ за бъдещи избори. Тези стабилизационни мерки са част от цялостния пакет програмни намерения.

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО


I. Икономическо възстановяване и насърчаване на предприемачеството


Преодоляване на негативните последици от административния рекет върху бизнеса и нормализиране на стопанската среда

 • Стриктно изпълнение на принципа на 30-дневно плащане на задължения по договори от страна на държавата.
   
 • Ефективен контрол върху сключените договори за концесии.
   
 • Анализ на съществуващите концесионни договори и изработване на дългосрочна стратегия на държавата по отношение на природните богатства.
   
 • Ликвидиране на контрабандните канали.
   
 • Гаранции срещу произвола от страна на държавните органи и длъжностни лица. Правни механизми за защита на компаниите от произвол от страна на администрация, данъчни органи и полиция.
   
 • Равнопоставеност на фирмите и гражданите с държавните институции по отношение на икономическите дейности – министерства, агенции и общини трябва да са отговорни при неизпълнение на договори и забавяне на плащане с лихви за просрочване, с налагане на запор на сметки или с прихващане на задължения на фирмите и гражданите към данъчната система.
   
 • Реални действия по намаляване на административната тежест върху бизнеса – редуциране на лицензионните, разрешителните и одобрителните режими, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, предвидимост на надзорните политики по сектори.
   
 • Прекратяване на административния натиск и произвол чрез санкции за държавните служители, включително министри, които превишават правомощията си.
   
 • Възстановяване на добрите практики в работата на приходните агенции на основата на принципа на доброволното плащане на данъците. Замяна на повсеместните проверки с подобряване на работата на отделите за анализ и управление на риска и фокусиране на контролно-ревизионната дейност върху рисковия контингент данъкоплатци.
   
Координираща и регулираща роля на държавата за създаване на условия за истинска конкуренция
 • Ревизия и промяна на лобистки закони, които доведоха до или предпоставиха създаване на изкуствени монополи и картелни споразумения.
   
 • Задължителна оценка на въздействието на всички нови законови и нормативни актове, особено за оценка на тежестта върху малките и средните предприятия.
   
 • Стимулиране на конкуренцията чрез равен достъп до пазара на кредити и обществените поръчки.
   
 • Опростяване на процедурите за фалити и несъстоятелност с цел изчистване на пазарната среда.
   
 • Опростяване на процедурите, засилване на прозрачността и контрола за ефективно и полезно за икономиката усвояване на европейските фондове.
   
 • Укрепване на функционалния и административния капацитет на регулаторните органи чрез промяна на антимонополното и антитръстово законодателство.
   
 • Повишаване на отговорността на регулаторните органи. Въвеждане на граждански надзор върху регулаторните органи.
   
 • Нов Закон за обществените поръчки. Прозрачност, гарантиране на равни условия за участие и разширяване кръга от бенефициенти на обществени поръчки. Въвеждане на електронни търгове за обществените поръчки.
   
 • Регулации на спекулативните търговски вериги с цел свиване на маржовете между цени на едро и на дребно, особено на аграрните продукти.
   
 • Стъпки за реализация на стратегия "Произведено в България" в съответствие с конкурентните предимства на страната. Целеви мерки за пресичане на нелоялната конкуренция на вътрешния пазар от внос и монополни практики.
   
 • Икономизиране на външната политика и дипломация за излизане на българските износители на пазарите на страни извън ЕС.
   
Координираща и регулираща роля на държавата в структуроопределящите отрасли на икономиката


Общи мерки

 • Стартиране на 10-годишна програма за реиндустриализация на икономиката.
   
 • Създаване на нови предприятия (или възстановяване) в сфери с висока добавена стойност.
   
 • Стартиране на преговори по предоговаряне на дългосрочните договори в енергетиката, концесиите и предоставянето на комунални услуги.
   
 • Участие на държавата в перспективни високотехнологични производства чрез апорт на активи и/или формиране на капитала на съответните търговски дружества в партньорство с иновативни компании със солидни пазарни позиции. Държавна подкрепа и финансиране на иновационно-внедрителската дейност.
   
 • Приемане на закон за ефективен контрол на държавата по отношение на структуроопределящи предприятия при неспазване на регулаторните рамки.
   
 • Оценка на резултатите от приватизацията и концесиите в сектора на т.нар. естествени монополи. Въвеждане на ефективен контрол върху дейността на компаниите.
   
 • Отговорно управление на държавните предприятия и държавната собственост с цел предотвратяване на фалити и запазване на работни места.
   
 • Разработване на регионални планове за развитие за преодоляване на задълбочаващите се дисбаланси между различните региони в страната.
   
Ребалансиране на енергетиката
 • Развитие на енергетиката като основен индустриален сектор, създаващ значителна добавена стойност, притежаващ гарантиран външен пазар,в който страната ни има доказани сравнителни предимства.
   
 • Развитие на българската енергетика на основата на три приоритета – енергийна ефективност и ВЕИ, национални енергийни ресурси и ядрена енергетика.
   
 • При потвърждаване на технико-икономическите характеристики на проекта "Белене" и прогнозите за електропотреблението в региона и България – рестартиране на проекта с ясна финансова структура.
   
 • Незабавни преговори с Росатом с оглед минимизирането на последствията от иска за 2.5 млрд. лв.
   
 • Възстановяване на доверието на гражданите в системата за регулиране на енергетиката чрез включване на представители на гражданското общество в ДКЕВР.
   
 • Отказ от намеса на изпълнителната власт в работата на ДКЕВР.
   
 • Гарантиране на достъп на всички български граждани до електроснабдяване. Въвеждане на двутарифна система за ценообразуване, разширяване на системата за енергийно подпомагане.
   
 • Възстановяване на професионалната квалификация и опита като определящи в кадровата политика в сектора.
   
 • Цялостно финансово-икономическо ребалансиране на сектора чрез използване на други механизми за финансово подпомагане на развитието на ВЕИ и освобождаване на гражданите от тази тежест.
   
 • Стартиране на преговори за предоговаряне на дългосрочните ангажименти за изкупуване на електрическа енергия.
   
 • Наваксване на изоставането при въвеждането на III либерализационен пакет на ЕС и предотвратяване на санкции от страна на ЕК.
   
 • Цялостна оценка на ефекта от т.нар. либерализация в сферата на естествените монополи и ясно дефиниране на правата и отговорностите на българската държава.
   
Насърчаване на селското стопанство и стабилизиране на дребните производители
 • Програма за изграждане/реновиране на хидромелиоративната инфраструктура на селското стопанство.
   
 • Насърчаване на по-нататъшното развитие на селското стопанство извън формираната в него монокултурна структура в посока на техническите култури и по-високата степен на преработка на селскостопанската продукция.
   
 • Стимулиране на българското селскостопанско производство чрез затваряне на веригата и развитие на хранително-вкусовата промишленост;
   
 • Субсидиране на секторите "Зеленчукопроизводство", "Трайни насаждения" и "Животновъдство" до равнището на останалите страни-членки на ЕС въз основа на правото до 15% от директните плащания да се предоставят целево за слаби сектори на отрасъла, обвързани с производство.
   
 • Профилиране на България в биоземеделие и биоживотновъдство.
   
 • Предпазване на населението от ГМО храни и култури, контрол върху качеството както на храните от внос, така и на местното производство.
   
 • Изработване на съобразени с интересите на дребния производител национални интервенционни механизми, подобни на тези на ЕС, за защита цените на земеделската продукция.
   
 • Подкрепа на дребните и средните земеделски производители чрез осигуряване на европейско финансиране на стопанства до 10 дка чрез осигуряване на субсидия до 1500 евро/стопанство; въвеждане на таван на субсидията до 300 хил. евро на стопанство, като икономисаните средства се предоставят за преразпределение за стопанства, обвързани с производството.
   
 • Създаване на пазари за произведена в България земеделска продукция, гарантиращи свободен достъп на всяко малко земеделско стопанство до тях, без да е необходим специален режим на регистрация за това.
   
 • Пресичане на контрабандата на храни.
   
 • Целево използване на Държавния поземлен фонд за стимулиране на продуктовото разнообразие и насърчаване на отглеждането на интензивни култури.
   
Зелена икономика
 • Превръщане на екологичните предимства на страната в национален ресурс за развитие.
   
 • Интегриране на екологичните политики, превенция на промените в климата с адаптирането им в общи политики за развитие и синергия в устойчивото развитие.
   
 • Изграждане и развитие на нисковъглеродна икономика на природата с нови, зелени работни места и максимално повишаване на енергийната ефективност.
   
Туризъм
 • Превръщане на България в предпочитана туристическа дестинация и специален туристически продукт, реализиран на базата на екологичните предимства, биологичните храни, минералните води, екологично щадящи атракции.
   
 • Разработване на стратегия за по-висок клас целогодишен туризъм.
   
 • Съхраняване и устойчиво използване на ресурсите за развитие на екотуризма; постигане на неговата икономическа устойчивост и конкурентоспособност. Повишаване качеството на живот и благосъстоянието на местните общности и активното им участие при формирането на политиката на развитие на екотуризма.
   
 • Пълноценно използване на възможностите на здравния туризъм за позиционирането на България като туристическа дестинация от по-висок клас като качество и добавена стойност, като уникалност и утвърждаващи се във времето позиции чрез прилагане на международни стандарти и добри европейски практики, вкл. въвеждане на иновации по отношение на продукти и технологии в здравния туризъм, при съхраняване и подобряване на качеството на природните, антропогенните и културните ресурси в сферата на туризма.
   
 • Развитие на културния туризъм. Ангажимент на държавата за изграждане на инфраструктура към културно-исторически забележителности.
   
 • Активна реклама на България като туристическа дестинация.
   
 • Държавна политика по обучение на кадри в туризма.
   
 • Обсъждане на решения по развитие на Черноморието и планинските курорти с участието на бизнеса, общинските власти и природозащитните организации.
   
Модерна транспортна инфраструктура
 • Развитие на транспортната инфраструктура като важен фактор на конкурентната способност на българската икономика. Транспортният сектор в България през следващите 10 години трябва да бъде основен лост за икономическото развитие на страната. Необходимо е разработване и провеждане на национална транспортна политика, основана на приемственост, ефективност и експертност.
   
 • Стратегия за развитие на транспортния сектор в пълен синхрон с общоевропейската визия, дадена в т.нар. Бяла книга.
   
 • Изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна инфраструктура по направленията на основните пан-европейски и национални транспортни коридори чрез разработване на ОП "Транспорт" за периода 2014 – 2020 г.
   
 • Приоритетно развитие на железопътния транспорт като евтин, достъпен, екологичен. Оздравяване на БДЖ.
   
 • Изработване и приемане на програма и правила за цялостна модернизация на жп инфраструктурата в съответствие с директивите на ЕС. Анализ на икономическия ефект от нея и изработване на финансовата рамка за нейното постигане. Ефективно използване на европейско финансиране – МАС (многогодишно финансово споразумение, което гарантира съфинансиране на модернизацията на железопътната инфраструктура).
   
 • Интегриране на българската жп транспортна мрежа в единната европейска жп структура.с цел постигане на икономическа ефективност, конкурентоспособност, социална насоченост, екологични стандарти и високи нива на сигурност, водещи да икономическа интегрираност в ЕС
   
 • Изграждане на контейнерни терминали на пристанищата ни и международните пътни коридори.
   
 • Осигуряване на качествени транспортни услуги на населението при по-добри социални условия, равнопоставен достъп до всички видове транспорт, сигурност, безопасност и опазване на околната среда.
   
 • Изграждане на интегрирани системи за обществен транспорт в зоните на големите градове
   
 • Защита правата на пътниците в отделните видове транспорт.
   
 • Развитие на комбиниран интермодален транспорт чрез изграждане на товарни логистични центрове, интегриращи различни видове транспорт на база политика на развитие на транспортната логистика и интелигентни транспортни системи (ITS).
   
 • Стимулиране на диалога между държавата и общините с браншовите организации от транспортния сектор. Аутсорсинг на административни услуги на национално представени организации на транспортния бизнес.
   
 • Очертаване на основните приоритетни инфраструктурни проекти в сектор транспорт, определящи развитието на регионите:
   
 • Северозападен регион – модернизация на линията Видин – София, скоростен път Враца – Видин, модернизация на пристанищата във Видин и Лом, нов ГКПП Салаш – Корито;
   
 • Черноморски регион – ускоряване завършването на Коридор №8 до Бургас и Варна (в това число автомагистрала "Черно море"), контейнерни терминали във Варна и Бургас, фериботна линия до Русия, Грузия и Турция, развитие на синя зона Черно море – Средиземно море;
   
 • Югозападен район – приоритети са автомагистрала "Струма", модернизацията на ж.п. линията София – Благоевград.
   
 • Изграждане чрез публично-частно партньорство на нови товарни логистични центрове в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
   
 • Внедряване на "интелигентни транспортни системи" (ITS) в транспортната система за достигане на европейските стандарти в сектора – интегрирано приложение на информационни и телекомуникационни технологии във всички видове транспорт (електронен ТОЛ, железопътен ERTMS, електронна навигация, билети и информация по интернет, електронна товарителница и др.)
   
Европейски фондове – гарантиране на усвояемостта
 • Извънредни мерки по усвояване на средствата по всички оперативни програми.
   
 • Срочно обсъждане и актуализация на проекта за Споразумение за партньорство между Р България и ЕС, за финансовата рамка 2014-2020.
   
 • Кризисен план за спасяване на изпълнението по проектите за пътна инфраструктура по ОП "Транспорт 2007-2013" – Лот 4 на АМ "Тракия", Лот 1 и Лот 2 на АМ "Марица", "Кърджали – Маказа – II етап".
   
 • Активно включване на заинтересовани субекти от частния сектор и сектора на търговските банки в цялостния процес на управление и усвояване на европейските фондове.
   
Стимулиране на инвестициите
 • Преки инвестиции във високотехнологични предприятия.
   
 • Увеличаване на общите разходи за научноизследователска и развойна дейност.
   
 • Намаляване на политическия риск и възстановяване на доверието на инвеститорите в политическата стабилност на законодателната и данъчната рамка.
   
 • Максимално усвояване на средствата от фондовете на ЕС.
   
 • Бърз старт на големи енергийни проекти.
   
 • Създаване на икономически и данъчни стимули за инвестиции в производства и мощности, които да са насочени към местния пазар в райони с висока безработица.
   
 • Активна роля на държавата като инициатор и по-активен координатор на частните инвестиции. Насърчаване на местната инвестиционна активност и целенасочени усилия за привличане на чужди инвестиции.
   
Роля на Българска банка за развитие (ББР) за облекчаване на достъпа до евтин финансов ресурс за малкия и средния бизнес
 • Разширяване на кредитните инструменти на Българската банка за развитие.
   
 • Създаване на кредитни инструменти за подпомагане усвояването на еврофондовете.
   
 • Осигуряване на евтин ресурс за МСП чрез механизмите на ББР.
   
 • Промяна на функциите на ББР в посока на банка, работеща директно с МСП сектора и рефинансираща се на международните пазари.
   
 • Ново допълнително капитализиране на ББР – подобно на периода 2008 г. – 2009 г. Само при голяма по обем кредитна линия може да се постигне рязко понижаване на лихвите по кредити и реално да се подкрепят малките и средните предприятия.
   
 • Създаване на клонова мрежа на ББР в средносрочен план. Липсата на такава затруднява малките и средните предприятия, наличното междинно звено ненужно оскъпява дейността по кредитиране и влияе върху пазарния дял на ББР.
   
 • Активизиране на ББР за привличане на външни финансови ресурси и облекчаване на достъпа на малки и средни предприятия до източниците за финансиране.
   
 • По-тясна координация на ББР и Българската агенция за експортно застраховане.
   
 • Координация на основните направления на европейските фондове за подобряване на конкурентоспособността на икономиката с активностите на Банката за развитие.
   
 • Институциализиране на специализирани фондове към Банката за развитие за финансиране на стартиращи (рискови) стопански инициативи и експортно ориентирани производства. Разработване на правила за участие на същите фондове в капитала на стартиращи частни компании и компании с потребност от капиталови реорганизации при определени условия и за определен срок.
   
 • Оптимизиране на дейността на "Национален гаранционен фонд" ЕАД.
   
 • Създаване на Фонд за капиталови инвестиции – за финансиране на бизнес идеи с по-висок риск и ограничени активи, но с добра перспектива и потенциал за развитие в приоритетни за националната икономика области, което в условията на икономическа криза е необходима мярка.
   
Ефективност на публичните финанси
 • Запазване на Валутния борд и на фиксирания курс до пълното членство в Еврозоната.
   
 • Ориентиране на фискалната политика към поддържане на широкобалансирани бюджети на консолидирана основа, които отчитат фазите на икономическия цикъл и съдействат за смекчаване и неутрализиране на евентуални макроикономически дисбаланси.
   
 • Реалистични цели на фискалната политика. Средно- и дългосрочна устойчивост на основните фискални параметри за създаване на прогнозируема инвестиционна и стопанска среда.
   
 • Повишаване на събираемостта на бюджетните приходи. Пресичане на контрабандните канали.
   
 • Подобряване на ефективността на публичните разходи на основата на анализи на постиганите цели от бюджетните финансирания и прилагане на програмния подход и нулевото финансиране.
   
 • Възстановяване на процеса на фискална децентрализация, като поетапно се преотстъпват функции и ресурси от централната към местните власти.
   
 • Дългово финансиране само на продуктивни публични разходи и на програми за подкрепа на бизнеса.
   
Публичната администрация и административни услуги за гражданите и бизнеса
 • Провеждане на комплексна административна реформа на базата на функционален анализ на институциите и общата рамка – оптимизиране на броя на административните звена.
   
 • Съкращаване на щатове и насочване на човешки ресурс към стратегически държавни компании.
   
 • Привличане и изграждане на висококвалифицирани специалисти в публичния сектор.
   
 • Анализ на дейността на 136 държавни и национални агенции и разпределяне на техните отговорности по министерствата.
   
Въвеждане на електронно правителство, дигитална България
 • Консолидиране и унифициране на електронната информация от министерства, агенции, общини.
   
 • Техническа и финансова оптимизация на вътрешната комуникация – министерства, агенции, общини – включващи гласови и електронни съобщения.
   
 • Законодателни и административни промени за преминаване към електронен архив.
   
 • Проект за покриване на страната с Интернет свързаност с безплатен достъп на публични обществени места.
   
 • Анализ и планиране на проект за електронна автентификация и идентификация на граждани за използване на услуги част от Електронното правителство.
   
 • Анализ на съществуващите компоненти и тези в процес на изграждане, част от Електронното правителство.
   
 • Вграждане на Електронна идентификация в документите за самоличност.
   
II.За повече солидарност и социална справедливост


Труд и заетост

 • Интегриране на всички приоритети и мерки в Управленската програма въз основа на критерия – възможност за разкриване на нови работни места.
   
 • Стриктно спазване на трудовото законодателство и търсене на отговорност на работодатели, които го нарушават. Гарантиране на безопасни условия и охрана на труда.
   
 • Създаване на възможност за гъвкав трудов пазар чрез въвеждане на минимална часова работна ставка и за работа на 2, 3 и повече места.
   
 • Регламентация на Европейската гаранция за младежка заетост (стаж по време на обучението, първо работно място и т.н.).
   
 • Недопускане на дискриминационни мерки и условия за наемане на български работници в страните членки на ЕС.
   
 • Намаляване на младежката безработица чрез прилагане на т.нар. Гаранция за младежта – трудовите посредници да предоставят възможност за включване в обучение или заетост, стажуване или чиракуване на безработни младежи до 4 месеца от регистрацията им в бюрото по труда или след завършване на училище.
   
 • Развитие на производства и дейности с висока трудоемкост в селското стопанство и преработвателната промишленост за разкриване на работни места с ниски квалификационни изисквания.
   
 • Създаване на 250 000 нови работни места до края на управленския мандат.
   
Стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца
 • Увеличаване размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст до размера на минималната работна заплата.
   
 • Увеличаване размера на детските добавки.
   
 • Увеличаване стимулите за отглеждането на деца с увреждания в семейна среда.
   
Политика по доходите
 • Повишаване на минималната работна заплата при отчитане на ръста на продуктивността на труда, инфлационните темпове и конкурентоспособността на българската икономика, с цел достигане до 450 лв. в рамките на управленския мандат.
   
 • Увеличаване на разполагаемия доход в домакинствата чрез въвеждане на семейното подоходно облагане през втората половина на мандата, след анализ на социалните и фискалните ефекти.
   
 • Оценка на нормите на печалби и нивото на заплащане на труда в някои сектори на икономиката и преговори чрез механизмите на тристранното сътрудничество.
   
Образование и квалификация
 • Срочни мерки за създаване на среда, насърчаваща качествен учебен процес. Стандарти, нови учебни планове, програми, учебници.
   
 • Обвързване на финансирането на държавните висши училища с оценка на качеството на обучение и на изследователската работа в тях и с практическата реализация на подготвяните кадри.
   
 • Държавно съфинансиране на програми, обезпечаващи първо работно място за завършилите висшето си образование.
   
 • Усъвършенстване на системата на делегираните бюджети в образованието.
   
 • Реформиране на професионалното образование в съответствие с изискванията на пазара на труда и приоритетите на държавата за развитие на икономиката.
   
 • Въвеждане на елементи от дуалната система за професионално обучение – професионални стажове на учениците и студентите.
   
Подкрепа на възрастните хора
 • Спиране увеличаването на изискуемия за пенсиониране осигурителен стаж и възраст и въвеждането на гъвкави условия за пенсиониране при недостиг на 2 години осигурителен стаж и/или възраст,след консултации със социалните партньори.
   
 • Възстановяване на швейцарското правило за индексиране на пенсиите от 2014 г.
   
 • Постепенно установяване на трайно съотношение (1/10) между минималния и максималния осигурителен доход с оглед подобряване приходите, повишаване интереса на осигурените лица с по-високи доходи и установяване на естествен автоматизъм при определяне максималния размер на пенсията.
   
Мерки за интеграция на хора с увреждания
 • Усъвършенстване процедурата по освидетелстване на трайна неработо­способност.
   
 • Социалните плащания да се обвържат към Линията на бедността, вместо досегашното съотнасяне към гарантирания минимален доход
   
 • Да не се допуска проектиране, въвеждане в експлоатация или започване на ново строителство, както и основен ремонт, без проект, отговарящ на изискванията за достъпна среда.
   
Разширяване на достъпа до здравеопазване
 • Широка обществена дискусия за насоките на реформа на системата на здравеопазване, която да гарантира на всеки гражданин нова и надеждна система на здравно осигуряване, достъп до качествена медицинска помощ и медицинско обслужване при условия и по ред, определен със закон.
   
 • Въвеждане на единна интегрирана информационна система на електронно здравеопазване с цел пълна прозрачност и ефективно използване на финансовия ресурс.
   
 • Рационализиране на системите за финансово управление и контрол в здравеопазването.
   
 • Укрепване и модернизиране на системата на Спешната помощ, съпроводено с разширявана на територията на общини без лечебни заведения. Инкриминиране на нападения срещу медицински специалисти.
   
 • Подкрепа за държавните и общинските лечебни заведения в по-малките и отдалечени населени места.
   
 • Специално внимание към майчиното, детското и училищното здравеопазване.
   
 • Намаляване на потребителската такса за пенсионери в размер на 1 лев.
   
 • Улесняване на специализацията на лекарите.
   
 • Преориентиране на здравната система към профилактика и предотвратяване на социално значимите заболявания.
   
Ефективна защита на потребителите
 • Гарантиране на достъп на гражданите до елекроенергия чрез въвеждане на двутарифна система на ценообразуване и разширяване на системата от енергийно подпомагане. Преглед и промени в системата за изчисляване и заплащане на потребената електрическа енергия – заплащане на реално потребени количества, а не прогнозни, възможности за разсрочено плащане, по-дълги срокове за изясняване на спорове преди прекъсване на доставката на ток.
   
 • Промени в Закона за кредитните институции и Закона за потребителския кредит за създаване на ясни и прозрачни обективни критерии при определяне на лихвите по договори за кредит, прекратяване на възможността за едностранна и произволна промяна на лихвата от банката-кредитор по сключен договор за кредит въз основа на субективни критерии, премахване на такси, които са необосновани и допълнително оскъпяват кредита.
   
 • Отмяна правото на банките, електроразпределителните и телекомуникационните дружества и топлофикациите да получават изпълнителни листи по кратката процедура (валидна само за държавните институции) срещу физически лица чрез промени в заповедното производство в ГПК.
   
 • Преразглеждане на необходимостта и статута на органите за защита на правата на гражданите и потребителите.
   
 • Закон за личния фалит и абсолютна давност за погасяване на задължения.
   
 • Законодателни промени за приравняване на дружествата със значително пазарно влияние – над определен брой потребители, над определен дял спечелени обществени поръчки и др., към публичните дружества относно разпоредителни сделки със значителни активи, изисквания към управителните и контролните органи и разкриване на информация.
   
Път към стабилизация и развитие


Реализацията на тези програмни управленски намерения ще доведе до стабилизация на обществено-икономическата ситуация в страната и ще отвори път за по-нататъшно изграждане на една по-конкурентна икономика и по-солидни възможности на държавата да води активни социални политики. Във времеви аспект, намеренията и мерките изискват 18-месечен хоризонт, който включва един пълен фискален (бюджетен) период. Разбира се, пълното прилагане и особено позитивните резултати при част от мерките имат средно- и дългосрочни очертания.


Програмните управленски намерения са разработени на база на съществуващата публична информация за финансовото и икономическото състояние на страната. При наличие на скрити дефицити и задължения в публичния сектор прилагането на част от мерките с финансово изражение ще се затрудни, а ефектите ще се разтеглят във времето.


Неизменно условие за успешното прилагане на представените мерки от цялостната управленска програма е наличие на начален толеранс от страна на политическите сили, социално-икономическите партньори, гражданските сдружения и всички, които имат отношение към пътя на развитие на нашата страна. Екипът, подготвил програмните насоки, остава отворен за диалог както при утвърждаването им, така и по всяко време в хода на тяхното изпълнение.


Благодарност за всички, които участваха в съставянето на програмните намерения с коментари, съвети и предложения, както и към всички бъдещи конструктивни партньори.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (393)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Massive atack
  Massive atack
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Да няма само рестарт на изборите

  Да живее България и българският народ.
 2. 2 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  И в най-голямата радост има малко тъга,

 3. 3 Профил на Long One
  Long One
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Май трябва рестарт на цялата държава.

  "We dance like marionettes, Swaying to the symphony... Of destruction"
 4. 4 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1094 Гневно

  Добре дошли в Задунайска губерния!

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 5. 5 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  Червените си показаха рогата. :devil:

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 6. 6 Профил на zenola
  zenola
  Рейтинг: 619 Неутрално

  Разбира се - НАЙ-ВАЖНОТО е да се отпушат каналите за източване на националното богатство (доколкото е останало).

 7. 7 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  Ей това го написах в темата за Ройтерс преди да лъсне тук "планът Орешарски"

  Митридат
  Неутрално
  3
  17:30
  29 май, 2013
  "Ройтерс": Новото правителство в България трудно ще управлява

  ============

  Затова пък ще си скъса задника да реанимира строежа на АЕЦ Белене.

 8. 8 Профил на someeeee
  someeeee
  Рейтинг: 491 Неутрално

  Няма ли най - накрая този прост и беден български народ да избере свестни хора да го управляват?? Но пък може би не е лъжа, че всеки народ си заслужавал управниците...

 9. 9 Профил на georgi_val
  georgi_val
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Планът "Орешарски": Рестарт на "Белене", но без ограниченията за офшорките (приоритетите на кабинета)

  Оххххх, такива неща искам да кажа за тия комунета, и за майките им, и за лелите им, и за цялата им рода ......

 10. 10 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Редно е г-н Орешарски да разгледа дейността на КЗП. Същата въпреки вменените и задължения по Закона за защита на потребителите отказва да изпълни задълженията си по чл.148 ал.4 и да заведе колективен иск срещу булбанк, която продължава да използва неравноправни клаузи в договорите си, констатирани от КЗП с Протокол 27 / 2010 г. Същата категорично отказва да се съобрази с решението на КЗП и на Русенския Окръжен Съд и да преустанови използването на неравноправна клауза с която променя метода на изчисление на лихвения процент по вече сключени договори.
  Най-малкото което мога да Ви посъветвам избягвайте да вземате редит от булбанк. http://plamen1967.wordpress.com/myloan/

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 11. 11 Профил на senser
  senser
  Рейтинг: 391 Неутрално

  И за какво потрошихме не знам колко милиона за референдум за Белене, като всеки си прави каквото му е "в приоритетите"?

  simple mind
 12. 12 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 870 Неутрално

  "...икономисаните средства се предоставят за преразпределение за стопанства, обвързани с производството."

  Честито, в програмата е написано ясно - ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ!

 13. 13 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 551 Любопитно

  Ето затова Б.Б. не искаше да пуска властта.

 14. 14 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Весело

  ха,така--- ДА на мирния атом и НЕ на ядрените ракети в американските бази у нас.

 15. 15 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Добре, прочетох я. Ако тази програма беше предложена от екип, на който може да се има доверие да я изпълни, бих се зарадвала. В случая обаче е просто низ от хубави пожелания.

  Доброто е заразно
 16. 16 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1236 Неутрално

  дотук с "експертното", остава олигархичното.

 17. 17 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  Дрън-дрън.. цялото писание, което представлява икономическите въжделения на Лешникарски не струва дори и мястото, което заемат на сървъра.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 18. 18 Профил на andiamo
  andiamo
  Рейтинг: 497 Неутрално

  АЕЦ Белене никога няма да бъде построена -
  ЕС няма как да допусне това (две руски централи в държава като БГ ?) но това не пречи да продължи суматохата покрай този "проект" и едни хора да си раздават договори и комисиони докато могат .... досега са си раздали еди колко си - ще продължат в същия дух ....

 19. 19 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 931 Разстроено

  Ебаси ташака!!!

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 20. 20 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  Интересно след като щял да ребалансира енергетиката, защо Орешарски дума не споменава за ВЕИ-дружествата, чийто ток на безумно висока цена разказва играта на потребителя у нас и който няма право да избира дали да потребява ток от АЕЦ Козлодуй или от соларни панели.

 21. 21 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Весело

  Ще ресатртират БелеНе но на 11 януари и ще си припомнят любимата им песен " Къде си ти любов народна ".

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 22. 22 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  Тоест - добрите идеи (офшорките) се оказаха предизборен популизъм с който се замазваха лошите (Белене) , които сега стават приоритет

  15.02.1989 - 07.02.2018
 23. 23 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 768 Неутрално

  "Създаване на 250 000 нови работни места до края на управленския мандат."
  Това може да стане само ако се рестартира проекта: Плавателен канал около София.

 24. 24 Профил на Колаборационист
  Колаборационист
  Рейтинг: 924 Гневно

  Да почетем Ботев в неделя и неговата идея за България !
  Вие си знаете как и по колко ...

  Всички ТРЯБВА неумолимо да наказваме невежеството на администрацията и духовенството !
 25. 25 Профил на bitaka
  bitaka
  Рейтинг: 511 Весело

  чуден план.серж и лютфи ефенди на цигарка след кекс ли го писаха?

  харпун
 26. 26 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  [quote#20:"Митридат"]защо Орешарски дума не споменава за ВЕИ-дружествата[/quote]

  Защото сина на Първаноглу , жената на Жоро Кадиев и още много знайни и незнайни роднини са видни фотоволтаични енергетици в милата ни татковина

  15.02.1989 - 07.02.2018
 27. 27 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 608 Неутрално

  Без ограничения за офшорките, т.е. да разбираме/очакваме глутница "световни инвеститори" от типа на Риск!

 28. 28 Профил на keipax
  keipax
  Рейтинг: 551 Неутрално
 29. 29 Профил на pecatas
  pecatas
  Рейтинг: 388 Гневно

  Рестартира ли Белене и ще "обърне корема" буквално и в преносен смисъл. Мръсни подкупни гадове! Наместо да ги е грижа за народа им, те прокарват чуждите интереси. Едните целуваха американски гъзове, другите руски. Абе ей, аранколу, знаеш ли, че България никога нямаше да бъде империя в ония векове с управници като тебе?! П*тки смачкани....

 30. 30 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  До коментар [#20] от "Митридат":

  Пост 22 е за теб де

  15.02.1989 - 07.02.2018
 31. 31 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Докато не се въведе прогресивен данък и не се изхвърлят офшорките извън държавните плащания, всичко е, Ала-Бала.

 32. 32 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1064 Неутрално

  Какво Белене, какъв референдум? Нещо сбъркано има тая държава!

 33. 33 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  Ееее дневник , пълно мазало е , постовете ми пак излизат с маса закъснение

  15.02.1989 - 07.02.2018
 34. 34 Профил на Петър
  Петър
  Рейтинг: 401 Неутрално

  Първата лъжа беше за офшорките. До довечера ще лъснат още поне 2-3.

 35. 35 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  [quote#19:"CIA Germany"]Ебаси ташака!!![/quote]

  Ще перифразирам по този повод един стар казармен лаф:

  Съставянето на кабинета е т@ш@к, падането му също е т@ш@к, обаче между тези два т@ш@ка какъв к.р ни чака...

 36. 36 Профил на Холдън Колфийлд
  Холдън Колфийлд
  Рейтинг: 756 Весело

  Най-накрая! Откога ревем да го видим тоя План! Ама то, така като гледам, не План, а сборник от лозунги се оказа туй лелеяно за сетивата ни чудо.

 37. 37 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#8:"someeeee"]Няма ли най - накрая този прост и беден български народ да избере свестни хора да го управляват??[/quote]

  До коментар [#8] от "someeeee":
  Прост и беден няма как да избере свестен ... Последните избори доказаха, че гласуват най-вече бедните, простите и политическите фанатици. Като прибавиш към това и мисловната "потентност" на тия от протестите, изводите са отчайващи - тотален срив на интелекта на нацията.

 38. 38 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  [quote#22:"Karelson"]Тоест - добрите идеи (офшорките) се оказаха предизборен популизъм с който се замазваха лошите (Белене) , които сега стават приоритет[/quote]

  Ми чи къ. Нали трябва по някакъв начин червените пари да се инвестират в България.

  Боя се, че тук дето роптахме 3,5 години против Бойко, съвсем скоро ще заревем за него.

 39. Станошко лапна милион и половина от Цанков камък, а Доган милион. От Белене много другари ще лапнат по много. Волен вече прибра неговото по сметките.

 40. 40 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 716 Неутрално

  [quote#3:"Long One"]Май трябва рестарт на цялата държава. [/quote]
  Преинсталиране!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 41. 41 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 768 Неутрално

  "Документът, внесен в деловодството на парламента от лидера на БСП Сергей Станишев"
  Получава се нещо много интересно. Въпреки че БСП и Станишев си правят някакви сметки, това не означава че Орешарски ще се съобразява с тях. Възможно е да тръгне по свой път и да не им обръща внимание. БСП и ДПС, ако не са доволни, няма да могат да го свалят.

 42. 42 Профил на jony
  jony
  Рейтинг: 521 Гневно

  Тия се ебават с нас! Този път ще има счупени червени глави!

 43. 43 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  [quote#12:"Отнесен"]Честит, в програмата е написано ясно - ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ![/quote]

  Малко хора са схванали написаното от теб , но то много точно показва разликата между БКП и модерните левици. В БКП все още се говори за "преразпределение"- един път като взимане от едни и даване н наши и втори път , като архаична лява политика. Модерните леви политики настояват на силното държавно уàстие , но не под формата на взимане от талантливите и даване на мързеливите. Държавата може да провежда социална политика , без да се акцентира върху "преразпределението

  15.02.1989 - 07.02.2018
 44. 44 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Е какво каза вчера пред Дойче веле Красен Станчев - че Олигарски ще рестартира Белене защото е зависим от Росатом - и всичко се потвърди на другия ден! София - на генерална стачка - Гея Бея и Злодея закопават България!

 45. 45 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 805 Весело

  До коментар [#9] от "georgi_val":

  Чувам те, при все че не си ги казал. И аз на тази тема мълча.

 46. 46 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#39:"Wornoxmaniak"]От Белене много другари ще лапнат по много. Волен вече прибра неговото по сметките.

  Май започва да става съвсем ясно кой организира метежа срещу правителството на ББ,а пък и той нямаше нищо против..

 47. 47 Профил на Петър
  Петър
  Рейтинг: 401 Любопитно  [quote#24:"Non stop"]Да почетем Ботев в неделя и неговата идея за България ! [/quote]

  "Единственото спасение на нашия народ е в революцията"
  в-к "Знаме", 1875-1875 48. 48 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  Планът "Орешарски": Рестарт на "Белене", но без ограниченията за офшорките (приоритетите на кабинета)
  .......
  Офшорки + Белене,
  дядо Иван се набутва в междубедрието на България.
  Е, това го говирихме от 1 г насам, нищо ново.
  След 4 г. пък ще се отвори възможност пред българина да прави избор.
  Дотогава, в землянката и шнорхела, на каквото си е псотелил, на това ще спи.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 49. 49 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  До коментар [#39] от "Wornoxmaniak":

  Порни, Порни, и твоята няма да е лесна отсега нататък. Преди трябваше да ни убеждаваш тук колко напредва България при Бойко. Сега ще трябва да ни припомняш какво е направено при него и вътрешният ми глас подсказва, че този път няма да ти е така трудно, колкото преди 3 месеца.

 50. 50 Профил на Lavinia
  Lavinia
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Днес направо ми се плаче...

  "Whenever things were frightening, it was a good idea to measure them"
 51. 51 Профил на Lavinia
  Lavinia
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#49] от "Митридат":

  Вече не са управляващи, може и да нямат пари да му плащат

  "Whenever things were frightening, it was a good idea to measure them"
 52. 52 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  [quote#31:"dissident"]Докато не се въведе прогресивен данък и не се изхвърлят офшорките извън държавните плащания, всичко е, Ала-Бала.[/quote]
  "
  Баце , как успя да вкараш най-добата и най-лошата идея за икономиката в едно изречение ? Ама то това става като от икономика започна да разбира половината СУ и всякакви други безполезни хумантирани специалности. Да се отмени прогресивния данък , значи да се ликвидира средната класа. Да твърдиш ,че човек с 2-3000 лева заплата взима много е просто завист , тъпотия и сиромахомилство. Това , което трябва да се направи е да се увеличи корпоративния данък ,а не преките данъци върху средната класа

  15.02.1989 - 07.02.2018
 53. 53 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 835 Неутрално

  Извода!
  Промени в Изборния закон!
  Въвеждане на възрастова граница и образователен ценз!
  Иначе... За България скоро ще се говори в минало време!

  Да разлая троловете!!
 54. 54 Профил на Антон56
  Антон56
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Първи новини: Външният министър заяви, че ще преразгледа случаите със служители на ДС с досиета от ДС. Здравната министърка заяви, че ще либерализира забраната за тютюнопушене. От горния текст разбираме, че няма да бъде отрязан достъпът на офшорки към публични проекти и че ще се рестартира Белене. ГДБОП става отдел към ДАНС и отива на кино. И всичко това часове след като правителството е гласувано. На това му се вика СВЕТКАВИЧНА РЕКОМУНИЗАЦИЯ. Питам се кога гражданите на тази нещастна страна истински ще се уплашат?

  Нацизмът и комунизмът са еднакво престъпни.
 55. 55 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3098 Неутрално

  Малко странно ми се вижда акцентирането само
  на един пункт от програмата...Има доста други
  интересни инициативи.Например в този раздел:
  "Роля на Българска банка за развитие (ББР) за облекчаване на достъпа до евтин финансов ресурс за малкия и средния бизнес"

  "Рестартът на Белене" не е решение, а има ясно
  уговорени предварителни условия:
  "При потвърждаване на технико-икономическите характеристики на проекта "Белене" и прогнозите за електропотреблението.."

 56. 56 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 497 Неутрално

  АЕЦ Белене, връщане на ченгетата в дипломацията, връщане на тютюнопушенето - честито на шараните, за които нямаше разлика между ГЕРБ и БСП.

 57. 57 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 608 Неутрално

  До коментар [#8] от "someeeee":

  Не може! Много гъби имаше за бране в неделята на изборите. Сега шъ 'рупаме червени мухоморки до следващите избори. Дано пък има промяна в кратуните....

  Жизнь или Life - избор има.
 58. 58 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  [quote#38:"Митридат"]Боя се, че тук дето роптахме 3,5 години против Бойко, съвсем скоро ще заревем за него.[/quote]

  Аз като гледам много вече зареваха. Не , не визирам себе си. Никой човек , който знае къде се слага пълен член , с коя ръка да държи вилица и нож и е способен да говори 1 минута без да попържа никога няма да гласува за тиква като Бойко. Но мат'ряла , дето протестираше вече реве за него

  15.02.1989 - 07.02.2018
 59. 59 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Весело

  До коментар [#51] от "Lavinia":

  Ако са умни, ще го оставят Порни да поддържа огъня тук, че новите избори идат. Пък и Порнислав не е глупав, на моменти има хубаво чувство за хумор и като се замисля, май дори ще ми е мъчно за него, ако му спрат субсидиите за форумна дейност.

 60. 60 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  мат'рялът ........ страхотна реклама на пълния член

  15.02.1989 - 07.02.2018
 61. 61 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 691 Неутрално

  ако това е програмата на пр-вото...тежко ни

 62. 62 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  А някой тук ме убеждаваше вчера, че Орешарски можело да се бори с офшорките

  Може, ама друг път.

 63. 63 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#52] от "Karelson":

  Ника ти е Karelson, звучи скандинавски. Имаш ли представа как е там и защо Норвегия всяка година раздава над 8 милиарда долара на бедни държави, а населението й плаща за най-скъпата храна и пиене в Европа и данъците са над 50%?
  Дълго е за обясняване, но всяка богата и прогресираща държава е с прогресивен данък.

 64. 64 Профил на Антон56
  Антон56
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#58] от "Karelson":
  "Никой човек , който знае къде се слага пълен член , с коя ръка да държи вилица и нож и е способен да говори 1 минута без да попържа никога няма да гласува за тиква като Бойко."
  Може би колегата предпочита да го обират до шушка, да го изнасилват и него, и децата, и внуците му, стига след това да му целунат ръка цитирайки Пруст и Монтескьо.

  Нацизмът и комунизмът са еднакво престъпни.
 65. 65 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  [quote#58:"Karelson"]Никой човек , който знае къде се слага пълен член , с коя ръка да държи вилица и нож и е способен да говори 1 минута без да попържа никога няма да гласува за тиква като Бойко. [/quote]

  Тук бъркаш сериозно. Има доста народ, и то интелигенти, дори твърде интелигенти хора, които харесват Бойко. Масова грешка в този форум е да се мисли, че фенове на Бойко са само тия с 2 пръста чело и 50 думи в речника.

 66. 66 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Весело

  [quote#48:"СДС"]След 4 г. пък ще се отвори възможност пред българина да прави избор.
  [/quote]

  След 4 месеца бро. Най-много

  15.02.1989 - 07.02.2018
 67. 67 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Весело

  [quote#14:"Дива селянка"]ха,така--- ДА на мирния атом и НЕ на ядрените ракети в американските бази у нас. [/quote]
  яяяя, тез хора тук искат ядрени ракети.... ами хаирлия да е ... да влязат тан....... ракетите щом е воля народна....

 68. 68 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Този път олигархията ще бърза ..Няма ала бала ..Мафията вече си цени времето ..Тези типове ще ни закопаят , като държава..
  Кога нормалните ще се организираме и им счупим главите ???
  Този път цялата България е поставена в опастност ...
  Тези типчета САМО от едно нещо разбират!!!!

  BIG AL
 69. 69 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Весело

  [quote#55:"тулса"]"Рестатът на Белене" не е решение, а има ясно
  уговорени предварителни условия:
  "При потвърждаване на технико-икономическите характеристики на проекта "Белене" и прогнозите за електропотреблението.."[/quote]

  Което означава, че ако нема тояга ще строят а ако има камък и тояга ще го пресмятат до края на мандата.
  Б
  [quote#54:"Антон56"] На това му се вика СВЕТКАВИЧНА РЕКОМУНИЗАЦИЯ. [/quote]
  Светкавична е защото не знаят за колко време мат'ряла ще се събуди.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 70. 70 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 568 Любопитно

  [quote#21:"Танас"]Ще ресатртират БелеНе но на 11 януари и ще си припомнят любимата им песен[/quote]
  Как избра тая дата?

 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 72 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  [quote#57:"Дразнител"]Дано пък има промяна в кратуните....[/quote]

  След 40 години. 24 минаха , остават 16. Всеки , който е бил на 20 или повече години не може да влезе в обетованата земя , защото има е роб. А който се родил роб , роб ще си умре -свободен човек се ражда , не се става. Изход , глави 5,6,7 , 29,31,35

  15.02.1989 - 07.02.2018
 73. 73 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3026 Неутрално

  Пак по тетлици се опитват да пробутат АЕЦ "Белене". Защо не споменаха за него преди избора на кабинета!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 74. 74 Профил на Петър
  Петър
  Рейтинг: 401 Гневно

  [quote#55:"тулса"]"Рестатът на Белене" не е решение, а има ясно
  уговорени предварителни условия:
  "При потвърждаване на технико-икономическите характеристики на проекта "Белене" и прогнозите за електропотреблението.."[/quote]

  Ние не искаме беляНЕ!

 75. 75 Профил на NK /имигрант в родната страна/
  NK /имигрант в родната страна/
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Послание от кабинета Олигарски към българския народ:

  ПЛУВАЙ, ПЛУВАЙ... НЕ Е РИБА!!!


  Май ще я отписваме тази смешна и жалка държавица от картата.

  КАК? Има цели 4 престъпни организации в парламента, които ще се погрижат.

  Наздраве на мат'ряла. Уд'рете една голяма ракия тая вечер за Баце, СерГей, Боленчо и Соколя (в сянка)!

  На останалите - лек път и успех по света! Сбогом и благодарим за... за какво ли, чудя се...

  Правителството ОЛИГАРСКИ призовава: "ПЛУВАЙ, БЪЛГАРИНО... НЕ Е РИБА!"
 76. 76 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  ++++++++++ Б Р А В О +++++++++++++
  Планът "Орешарски": Рестарт на "Белене"
  ++++++++++++++++++++++++++++++

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 77. 77 Профил на ikoden
  ikoden
  Рейтинг: 435 Разстроено

  Да се чуди човек що пък Беляне в приоритети, сега в цяла Европа има свръхпродукция на електричество, дори Швейцария реши да спре строежа на няколко водни електрически централи, защото няма икономически смисъл, пък и гледката не е точно като тази да гледаш водопад.

  Тук идва и малко странната противоречивост между здрав разум и лични интереси характерна за България. И няма да казвам за комунистите, защото мисля че думите на цар Фердинанд защо сменя министрите на своя кабинет "достатъчно се накрадоха" сочат за някои дълготрайни ориенталски черти. Как да не се ядосваш.

 78. 78 Профил на monarchist
  monarchist
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Много бих се изкефил ако за тия четири години това правителство издържи, а 50-70% от тая програма се реализират, ей така да ви затворят хейтърските усти веднъж завинаги.

  И не за друго, а щото като гледам явно е станало масова болест да искате да ви управлява съвременната карикатура на бай Ганьо, който ви обижда, подиграва и всяко негово оправдание е свързано с "предишните, Станишев, Доган" и т.н.

  "Всеки ден се радвай на слънцето и на това, че си жив" --- Стоян Венев
 79. 79 Профил на Антон56
  Антон56
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Между другото как тълкувате следното подмятане на Бойко: "Бих искал да поздравя Цветан Василев - той направи добър проект с това правителство. А и новият проект, който готви за зимата с вашия шеф, също е добре подплатен." Казано е пред журналисти, може да има предвид медиен проект визирайки Бареков. Пускам цитата за брейнсторминг...

  Нацизмът и комунизмът са еднакво престъпни.
 80. 80 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Алооооо, Конституционния съд , докога ще спите , бе ????
  Скоро и за вас няма да има заплати , с тези ...
  Размърдайте се ...Една мафия се гласи да ни потопи , като държава !!!!

  BIG AL
 81. 81 Профил на rhiad
  rhiad
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Планът "Опустошарски": Рестарт на "Белене"...

  Модераторът е ПЕДЕРАСТ!
 82. 82 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  честито! Малко скъпички ще ни излязат гъбите, но се надявам поне да са били вкусни.

 83. 83 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 714 Любопитно

  На вниманието на руската пета колона:
  По официални данни миналата 2000 мгВатовата АЕЦ Козлудуй е получила приходи от износ на електроенергия на стойност 75 милиона евро.
  Планираната АЕЦ Белене е със същата мощност.Приемаме че тя наистина струва САМО 6 милиарда евро.

  Сега разделяме 6 000 000 000 на 75 000 000.

  Получава се 80 г. 84. 84 Профил на rhiad
  rhiad
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#78] от "monarchist":

  Пич, имаме историческо доказателство в последните 60 и кусур години какво е да те управляват червени кхмери. Просто ми е жал за теб - предполагам, че не пропускаш Бузлуджата всяка година и обичаш червени минДзухари?!

  Модераторът е ПЕДЕРАСТ!
 85. 85 Профил на magnas
  magnas
  Рейтинг: 653 Неутрално

  В момента 40 % от произвежданата ел. енергия е излишна - няма потребление . При това разходите за производството на по-малкото количество са същите почти / няма съкратени работници /. Себестойността се повишава заради по-ниската производителност . Тенденциите са за намаляващо потребление .
  За каква АЕЦ бръщолевят комунистите . Ако трябва да се дадат едни пари на руските другари , предпочитам да им ги гласуват директно от бюджета , но без строеж на АЕЦ.
  Аз бомби у нас не искам .

 86. 86 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 714 Неутрално

  По официални данни , миналата година

 87. 87 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3026 Неутрално

  Измежду най-често употребяваните думи в приоритетите на програмното правителство намерих думата "труд" доста трудно, а думата "хора" изобщо не може да се намери.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 88. 88 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  [quote#0:"статията"]ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО [/quote]
  Някой има ли нерви да изчете целия парц, ъъ ... пасквил?

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 89. 89 Профил на Интелигентен комар
  *****
  Неутрално

  От плана "Орешарски", одобрен от Националния съвет на БСП преди десетина дни, е отпаднало ограничението за офшорните компании.
  ----------------------------------------
  Червената олигархия с многото си офшорки не е допуснала тази точка в псевдоплана на Орешарски!

  Сега остава да проследим борбата на същия с червените монополи!

 90. 90 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 568 Разстроено

  [quote#20:"Митридат"]Интерсно след като щял да ребалансира енергетиката, защо Орешарски дума не споменава за ВЕИ-дружествата[/quote]
  Защото под ребалансиране се разбира:" незабавни преговори с руската държавна корпорация "Росатом" с оглед минимизирането на последствията от иска за 2.5 млрд. лв." - или ела, Вълчо, изяж ме.
  Вместо да работим здраво по защитата и да чакаме решението на арбитража, който, както е известно, е независим.
  Тоя кабинет ме отчая на шестия час.
  Много лоши новини. А и да питам тоя План що го пускат следварително? Или си знаят, че ако го пуснат преди гласуването на кабинета, няма да мине.
  Вече не се и гневя, гепи ме отчаянието.

 91. 91 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 714 Любопитно

  На вниманието на руската пета колона:
  По официални данни миналата година 2000 мгВатовата АЕЦ Козлудуй е получила приходи от износ на електроенергия на стойност 75 милиона евро.
  Планираната АЕЦ Белене е със същата мощност.Приемаме че тя наистина струва САМО 6 милиарда евро.

  Сега разделяме 6 000 000 000 на 75 000 000.

  Получава се 80 г 92. 92 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 714 Любопитно

  На вниманието на руската пета колона:
  По официални данни миналата година 2000 мгВатовата АЕЦ Козлудуй е получила приходи от износ на електроенергия на стойност 75 милиона евро.
  Планираната АЕЦ Белене е със същата мощност.Приемаме че тя наистина струва САМО 6 милиарда евро.

  Сега разделяме 6 000 000 000 на 75 000 000.

  Получава се 80 г

 93. 93 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#63] от "dissident":

  Въпроса е следния - прогресивния данък ли прави една държава богата и просперираща. Т.е. кое е първото - данъка или прогреса.

  Защото според мен е баш обратното - стани богат, пък после слагай големи данъци и разпределяй. Защото в бедна държава, социализъм ще градиш .... ама друг път. Богатия като му вдигнеш данъка, просто няма да го плаща или ще го плаща другаде. Питай Депардио

 94. 94 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 714 Весело

  На вниманието на руската пета колона:
  По официални данни миналата година 2000 мгВатовата АЕЦ Козлудуй е получила приходи от износ на електроенергия на стойност 75 милиона евро.
  Планираната АЕЦ Белене е със същата мощност.Приемаме че тя наистина струва САМО 6 милиарда евро.

  Сега разделяме 6 000 000 000 на 75 000 000.

  Получава се 80 г
 95. 95 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  [quote#34:"Петър"]Първата лъжа беше за офшорките. [/quote]За това коя е първата лъжа има ожесточен спор предвид това, че кандидатурите са много. Според мен първата лъжа беше това за отменянето на плоския данък.

 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97 Профил на Lavinia
  Lavinia
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#63:"dissident"]всяка богата и прогресираща държава е с прогресивен данък[/quote]

  Не сравнявай ябълка с калинка. Когато тези страни са си въвели прогресивните данъци, в България сме плащали кръвен данък на османлиите. Ако толкова искаш да сравняваш, може евентуално с Естония да опиташ.

  "Whenever things were frightening, it was a good idea to measure them"
 98. 98 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  Д Е К А Л И Н К И З А Ц И Я

  А Е Ц "Белене" ще го И М А !!!

  Първа крачка в правилната посока

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 99. 99 Профил на Антон56
  Антон56
  Рейтинг: 497 Неутрално

  [quote#78:"monarchist"]Много бих се изкефил ако за тия четири години това правителство издържи, а 50-70% от тая програма се реализират, ей така да ви затворят хейтърските усти веднъж завинаги.
  [/quote]
  Тя е реализирана на 50-70% в последните 23 години. Остават фаталните 30%, след които няма да има България.

  Нацизмът и комунизмът са еднакво престъпни.
 100. 100 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  [quote#63:"dissident"]Ника ти е Karelson, звучи скандинавски. Имаш ли представа как е там и защо Норвегия всяка година раздава над 8 милиарда долара на бедни държави, а населението й плаща за най-скъпата храна и пиене в Европа и данъците са над 50%?
  Дълго е за обясняване, но всяка богата и прогресираща държава е с прогресивен данък.[/quote]


  Офффф човек , слагаш каруцата пред коня. Ще се опитам да ти го предам на кратко , но не мога да ти напиша резме от 20 реда на цели глави от икономиката. Преразпределянето е част от държавните задължения. Факт. Но социалните икономики от 20-ти век акцентираха върху него. След краха на социалната държава в масовия й вариант - Франция , Швейцария и т.н. , се видя ,че е много по-полезно държавата да дава пари за политики ,а не директни пари. Тоест - ако някой не е достатъчно кадърен да изкарва достатъчно за страната пари , тоест дори и да му дадеш , той има голям шанс да не ги използва добре. След като си прибягнал до държавни давания , значи ще траеш и ще си доволен на всичко. Като си изкарваш сам парите - сам ще си решаваш как да ги харчиш. Освен това голяма част от хората , които са на социални са с занижено образование и интелектуални способности - тоест тъпи и некадърни.
  За това социалните политики от 21-ви век акцентират повече на премахване на причните довели до липсата на пари ,а не липсата на пари. Дават ти въдица и те учат да я използват ,а не ти дават риба. Това става чрез инвестиции в образованието , задължителни образователни курсове при получаване на социални , обществено полезен труд , силна грижа за децата и т.н. Това е доста кратко резюме , но не е моя работа да ти преподавам икономика

  15.02.1989 - 07.02.2018
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK