Мотивите на президента за вето върху актуализацията на бюджета

Най-често употребяваните думи в мотивите на президента

© Дневник

Най-често употребяваните думи в мотивите на президента"Дневник" публикува пълния текст на мотивите, с които президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане в Народното събрание закона за актуализиране на държавния бюджет за 2013 г. 


Уважаеми народни представители,


Уважавам и считам за нормално всяко едно ново правителство да осъществява онези политики, заради които е избрано, включително и чрез актуализация на бюджета. Актуализация на бюджета не се случва за първи път и не се случва само в България. Това е нормална практика. Не оспорвам необходимостта от предприемането на допълнителни социални мерки, чрез които държавата да подпомогне най-уязвимите групи от обществото. В условията на криза предоставянето на социална подкрепа на гражданите е основна отговорност на държавата. Подкрепям и стъпки в посока подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическата активност. Уверен съм, че навременното разплащане на задълженията на държавата е една от важните  предпоставки за нормалното движение на ликвидността в икономиката. Когато тези задължения са направени при спазване на финансовата дисциплина и в рамките на бюджетите на съответните институции, или са обосновани от извънредни нужди, то държавата няма никакви основания да просрочва плащанията по тях.
Същевременно промените в държавния бюджет не бива да поставят под съмнение макроикономическата стабилност и дългосрочните перспективи за развитие на икономиката. Задължение на правителството е да подготви актуализацията на бюджета в условия на прозрачност и открит диалог с представителите на бизнеса, синдикалните организации, местните власти  и обществото. Това задължение не беше спазено и такъв диалог не беше проведен. Ако целта на тази актуализация е коректното изплащане на просрочени плащания от държавата, особено към малкия и среден бизнес, то конкретните механизми трябва да бъдат ясно заложени и гарантирани в бюджета. Трябва да се отчете и фактът, че немалка част от тях са задължения на общините, и то именно към малките и средни предприятия, а за това не са предвидени средства.


Аргументите за разплащане с бизнеса са основани на данни, които не са дoстъпни за обществото. Правителството не публикува регулярни данни (месечни данни) за размера на неразплатените задължения на отделните министерства, както и размера на невъзстановения данъчен кредит (невъзстановено ДДС). За да може да се проведе дискусия по актуализацията на бюджета и обществото да прецени правилността и дълбочината на аргументите, които са основание за актуализацията, то трябва да има достъп до тези данни.


По отношение на приходната част не бе представен прозрачен и аргументиран анализ на очакваното развитие на данъчните приходи. Използват се оценки на приходните агенции, без да се дава информация на какъв анализ са основани тези оценки и в каква степен очакваните по-ниски приходи са следствие от развитието на икономическата активност, и в каква -  на по-слаба събираемост, определена от неефективност на приходните администрации.   


Нееднократно съм заявявал, че не приемам подхода да се действа на тъмно и дори най-важните нормативни актове да се приемат при липса на прозрачност, без обществено обсъждане.


Предложената актуализация на бюджета предвижда ново повишаване на бюджетния дефицит. Съгласен съм с тезата, че в определени ситуации такава стъпка може да бъде оправдана като временна мярка и само ако е свързана с политика за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и инвестициите в сфери, които ще генерират бъдещ растеж и ще създадат работни места. Липсата на такива политики означава, че с нарастването на бюджетния дефицит се финансират текущи разходи. Дълговото финансиране на нарастващ дефицит е изключително опасен път, по който, ако една страна тръгне, връщането назад е много болезнено. Увеличаването на дефицита и задлъжнялостта по този начин е безотговорно както спрямо нас, така и спрямо бъдещите поколения.


В тази актуализация на бюджета очаквах да видя ясни стъпки за изпълнение на заявените от правителството политики за борба със сивия сектор в икономиката, контрабандата и за повишаване на събираемостта. Очаквах повече амбициозност по отношение на приходната и повече прозрачност в разходната част, намаляване на бюрокрацията и оптимизиране на администрацията, а не създаване на повече бюрокрация и нови държавни структури. За съжаление не виждам настоящата актуализация да подкрепя силни политики и реформи за заетост, конкурентоспособност и растеж. Също така считам, че както бюджетът, така и промяната в бюджета, следва да бъдат подготвяни в спокоен тон и при провеждане на необходимите обществени консултации. Още повече че съвсем скоро предстои да започне процедурата по подготовката на бюджета за следващата година.


Тези съображения ми дават основание да върна за повторно разглеждане текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.    


1. Връщам за ново обсъждане § 1, относно чл. 1, ал. 1, раздел I. "Приходи", т. 1 "Данъчни приходи" от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със следните мотиви:


Влошаването на макроикономическите показатели за първото полугодие е факт. Без съмнение, освен икономическите причини за това спомага и продължаващата през почти цялата година политическа криза, която генерира нестабилност в работата на приходните администрации. Въпреки това изпълнението на бюджета към момента не показва значителни и необратими отклонения спрямо разчетите за 2013 г. Занижаването на приходите чрез изменение на държавния бюджет е крайна мярка. Към нея следва да се пристъпи едва когато правителството е изчерпало всички възможности да подобри събираемостта.


Не мога да подкрепя автоматично занижаване на приходите, без да е направен опит да се подобри събираемостта на данъците, да се оптимизира работата на приходните агенции, да се подобри тяхната ефективност, да се преодолее административният натиск към бизнеса. С актуализацията на бюджета единствено се снижават стандартите на работа по събираемостта и се дава лош сигнал, че при първите признаци на проблеми сме готови да прибегнем единствено до най-лесното решение. Заявките на новото правителство за повишаване на събираемостта на приходите, в т.ч. чрез мерки за борба със сивата икономика, за намаляване на контрабандата, за оптимизиране на работата на приходните администрации, не кореспондират по никакъв начин с принципа, заложен в настоящата актуализация в приходната част. Напротив, занижаването на данъчните приходи и компенсирането на изоставането единствено чрез увеличаване на дълга е в състояние допълнително да демобилизира приходните администрации и да се отрази върху тяхната работа.


2. Връщам за ново обсъждане § 1, относно чл. 1, ал 2, раздел "II. Разходи", т. 4  "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.  със следните мотиви:  


Категорично подкрепям политиката, която предвижда да бъдат осигурени допълнителни средства за социално подпомагане, за облекчаване тежестта върху потребителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и за разплащане на задължения към бизнеса. Правилата на правовата държава изискват бюджетните разходи на държавните органи да бъдат определени със закон. В приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. такива разходи не се определят. Единственото увеличение е в частта "Резерв за непредвидени и неотложни разходи". Този резерв съгласно § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.,  се разходва с акт на Министерския съвет.


Настоящият закон не гарантира, че приетото увеличение на разходната част на бюджета ще бъде използвано именно за тези цели. Нещо повече, с този подход да се увеличи резервът за непредвидени и неотложни разходи се дава възможност с предвидените средства да се разпорежда Министерският съвет без санкция на Народното събрание и без необходимост да се съобразява с мотивите, които бяха заявени в публичното пространство и в пленарната зала. Трябва да има ясна и директна връзка между мотивите и конкретните пера в бюджета.


Считам, че волята на народните представители да подкрепят политиките, насочени към осигуряване на допълнителни средства за социално подпомагане и разплащане с бизнеса, трябва да намери място в текстовете на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., а именно - новите разходи да са разпределени по съответните бюджетни пера.  


Допълнителен аргумент да върна за ново разглеждане настоящия елемент от бюджета е, че не споделям подхода за автоматично увеличаване на разходите, без да се потърсят възможности те да се оптимизират и да се подобри тяхната ефективност. Редица сектори продължават да са нереформирани въпреки огромните си бюджети. Не виждам решителни действия в тази посока. Належаща е нуждата от значително повишаване на ефективността на разходваните средства с отговорност към българските данъкоплатци, а не желанието на администрацията винаги да харчи повече. Наливането година след година на все повече публични средства в нереформирани сектори създава порочен кръг, от който може да се излезе само с реформи.


3. Връщам за ново обсъждане § 2, т. 3 (с която се изменя текстът на § 13,   ал. 1 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.) и т. 4  (с която  се създава нов  § 14а) от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със следните мотиви:


Актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. следваше да бъде съпроводена от анализ за въздействието върху фискалните цели на страната в средносрочен план и за постигането на заложената средносрочна бюджетна цел. Прозрачността относно средносрочните цели и структурата на финансиране на предвидения бюджетен дефицит спомага за необходимата предвидимост на средата и влияе върху инвестиционния климат, с което се явява важен фактор за устойчивото икономическо развитие на държавата.


В актуализацията на бюджета е предвидено намерение за допълнителен държавен дълг в размер до 1 млрд. лв. Този дълг, обаче, отново не е насочен към подкрепа на активна политика за повишаване на конкурентоспособността, растежа и подобряването на бизнес средата. Нещо повече, въпросите относно неговата необходимост, предназначение, ефект върху икономиката, обществото и бъдещото поколение останаха без убедителни отговори. Новият заем е предназначен за осигуряване на буфер, което в никакъв случай не е активна политика. В мотивите към закона не е представен анализ за това кое е оптималното ниво на фискалния резерв, как е изчислено това ниво и доколко страната се нуждае от формирането на допълнителни буфери, и коя е тяхната приемлива цена. Освен че тези буферни резерви ще струват на българските данъкоплатци допълнителни плащания по лихви, липсва и информация кои точно политики ще се финансират и по какъв начин те ще бъдат осъществявани. Законът не съдържа гаранции за целесъобразно, прозрачно и подлежащо на публичен контрол разходване на този заем.


Уважаеми народни представители,


Предвид изложените по-горе мотиви, воден от желанието да бъдат осигурени по-добри условия за живот и работа на българските граждани, да се подобри бизнес климатът и да се създадат възможности за икономически растеж и на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 1, относно чл. 1, ал. 1, раздел I. "Приходи", т. 1 "Данъчни приходи", § 1, относно чл. 1, ал. 2, раздел "II. Разходи", т. 4 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи", § 2, т. 3 (с която се изменя текстът на § 13, ал. 1 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.) и т. 4  (с която  се създава нов § 14а) от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (81)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2493 Неутрално

  Поздрави за достойната позиция. Подкрепям тезите на президента.

 2. 2 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  много правилно решение на президента ,комунистите имат излишъци в бюджета и изцяло подготвят кражбата на пари ,както винаги са правили ,едно вето ще спъне това ,нека правителството отговори къде са парите от уж намалените СРС ,за които миналата година бяха отпуснати 100 милиона ,нали сега са паднали поне 2 пъти ,къде са 50 милиона и защо не са предложени тези пари за социални плащания или поне за обурудване на МВР дори

 3. 3 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Актуализация на бюджета на старото правителство може да се прави само след представяне и одобряване на програмата (плана) на новото правителство.
  Както всички се уверихме - Орешарски не представи програма да последния ден преди ваканцията. Липсата на програма и ясни приоритети на новото правителство поставя под съмнение промените в бюджета и на практика ги лишава от обосновка.
  Прав е Президентът!

  Вето!

  И оставката е близо!!!

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 4. 4 Профил на web_2.0_vs._dc
  web_2.0_vs._dc
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Подкрепям. България е с теб.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 5. 5 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Браво на президентът!

  Да си гласуват екстра 1 милиард за крадене няма да мине!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 6. 6 Профил на web_2.0_vs._dc
  web_2.0_vs._dc
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Достоен и аргументиран. Браво.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  До коментар [#3] от "Депутат 241":

  как да нямат програма ,програмата им е да уволняват и сменят всичко ,що не е червено и от ДПС

 9. 9 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 714 Весело

  мотивът са ония 96%, дето никой не каза накъде ще отидат.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 10. 10 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Неутрално

  Мдааа ...

  За това аз бих дал Президента директно на Конституционния съд.
  По същество той указва по перата на бюджета, което е извън прерогативите му.
  А за аргументацията - да не говорим ...

 11. 11 Профил на itoikvoo
  itoikvoo
  Рейтинг: 388 Весело

  Добре. Нека пенявенето на серго, лютви и останалите, да започне сега

 12. 12 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#4] от "web_2.0_vs._dc":


  [quote#4:"web_2.0_vs._dc"]Подкрепям. България е с теб. [/quote]

  Вие предполагам сте говорителя на България или!?

 13. 13 Профил на jackdaniels
  jackdaniels
  Рейтинг: 660 Неутрално

  голям майтап, президента иска от комунягите да се аргументират пред хората за действията си. че за тях хората винаги са били едни прости овце дето ги манипулират и грабят както си искат и сега изведнъж да трябва да им се обясняват за нещо

 14. 14 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2829 Неутрално

  Не може да вземеш 1 000 милиона заем и да не кажеш, за какво точно ще ги похарчиш! А се очертава, след актуализацията, още 1 000 милиона преизпълнение на приходита, та стават 2 000 милиона! 2 000 милиона! А соц. слабите не са виждали и 200 лева, на куп, през живота си! 2 000 милиона ЗА КРАДЕНЕ! Това излиза, щом няма в закона предназначението на тези пари!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 15. 15 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1304 Неутрално

  Браво!

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  До коментар [#10] от "xm...":

  що бе ,указва перата ,по които комунистите ще откраднат пари ,тях що не ги дадеш на конституционния съд или поне на червения прокурор ,щот са червени и им е разрешено да крадат ли или се бъркам нещо

 18. 18 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Много силно и добре подготвено изказване на президента! Браво! Сега да видим тия шмугльовци какво ще измислят, та да го оплюят или просто ще се съберат извънредно да си го прегласуват.

 19. 19 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1104 Неутрално

  До коментар [#10] от "xm...":

  Боли ли, комуне???

  Няма шики-мики.
 20. 20 Профил на jtbg
  jtbg
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Алоо, червените минусчета, да четете можете ли?? Какво точно не ви стана ясно от горенаписаното?? Искате правителството да изхарчи 1 мрд. (до края на годината !!) БЕЗ да трябва да дава обяснение дори пред парламента, дето уж го е избрал?? Едиствената логична причина за минусчета на това добре аргументирано вето може да бъде само тази, че вие сте бенефициентите на тези пари. Не ви ли е срам поне малко???

 21. 21 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Весело

  До коментар [#17] от "tur671":
  Начи ... имаме си Конституция.
  И в нея пише, че България е Парламентарна република, а не Президентска.

  А за подробностите - отиваш на глава "Права и задължения на Президента на Република България" и четеш ...

 22. 22 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2829 Неутрално

  [quote#10:"xm..."]По същество той указва по перата на бюджета, което е извън прерогативите му. [/quote]

  Някъде в Конституцията да пише, че не може да се изказва и налага вето по перата на бюджета?! Или вие комунетата, не признавате Конституцията, когато не е във ваш интерес!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 23. 23 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Неутрално

  [quote#19:"Daniel Defoe - Аз бях на протест. А ти?"]Боли ли, комуне??? [/quote]
  Не, страхува ме.

  Това му е на Плевнелиев за втори път - да действа все едно, че сме Президентска република.
  И първия път ... мина.
  Та ме страхува ...

 24. 24 Профил на bizon
  bizon
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Смисълът на ветото е да се заяви на правителството, че има коректив на безобразията му, и тези 2 вета, които президентът наложи, са едно добро начало. ако изключим всичко друго, едно правителство, което се подкрепя само от една трета от народа и е критикувано отвсякъде, няма юридическо, политическо право да стои на власт, за морал не говорим, понеже комунистите не знаят какво е това. Питам се ще гласуват ли открито с комунистите и турците от Атака или ще се скрият под масата - и в двата случая гледката ще е незабравима)

 25. 25 Профил на mr_vach
  mr_vach
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Много добре ги е наредил...

  Порусначен народ- слаба държава
 26. 26 Профил на СърПичук
  СърПичук
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#21] от "xm...":

  Бой по червените Ви чугунени глави!

  Подпис - електронен ;)
 27. 27 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 714 Весело

  даже и звучи смислено. може да сме на прага на нова епоха, дами и господа

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 28. 28 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  [quote#10:"xm..."]той указва по перата на бюджета, което е извън прерогативите му. [/quote]
  Моля?
  Кое е извън прерогативите на Президента?
  Къде го прочете - я, малко открехни невежите като нас.

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 29. 29 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  До коментар [#21] от "xm...":

  така е ,но доводите не са задължителни за правителството ,просто ими ги изясняват ,за да не се пенят много ,не ,че правителството ни изясни къде ще ги харчи ,пак те питам ,след като СРС са 2 -4 пъти по малко от миналата година ,що ги няма поне част от спестените 100 милиона ,да отидат поне за оборудване на МВР ,що не коментираш това ,като си много компетентен

 30. 30 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#10] от "xm...":


  [quote#10:"xm..."]За това аз бих дал Президента директно на Конституционния съд. [/quote]
  И на какво основание, бе? Просто щото си чул че има Конституционен съд ли?
  Явно не си чел Конституцията, а там пише:
  "... президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано."
  Човекът се мотивира, само това се иска.
  Така, че не тряскай глупости.

 31. 31 Профил на mnogosamkrasiva
  mnogosamkrasiva
  Рейтинг: 532 Неутрално

  На пресконференцията президентът каза, че е против продажбата на Доверие.... Ако разбирам правилно след всичко, което излезе вчера за този фонд. Плевнелиев защитава приятелчето си Иво Прокопиев, който източи фонда като нищо. Ей това се казва приятелство за милиони.

  Винаги нося нож... в случай, че някой ми предложи торта
 32. 32 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2829 Неутрално

  [quote#20:"jtbg"]Не ви ли е срам поне малко??? [/quote]

  Ха и ти! Ако успееш да изолираш,една единствена единица "срам" от комунист, с него можеш да осигуриш вечен живот на всички хора!Ама до сега, никой не е видял такова нещо!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 33. 33 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 761 Неутрално

  В актуализацията на бюджета е предвидено намерение за допълнителен държавен дълг в размер до 1 млрд. лв. Този дълг, обаче, отново не е насочен към подкрепа на активна политика за повишаване на конкурентоспособността, растежа и подобряването на бизнес средата.

  Този дълг е насочен за осигуряване на изключително луксозен живот на един малък процент от населението. Тъкмо се облизваха доволно и сега пак трябва да доказват, че тези пари са просто страшно необходими.

 34. 34 Профил на Enchev,Iliya
  Enchev,Iliya
  Рейтинг: 442 Гневно

  Хей БЪЛГАРИ, знаете ли че з925606а ИСТИНСКИТЕ нас БЪЛГАРИ НЯМА ГРАНИЦИ НА ТАЗ ПЛАНЕТА. НИЕ НЕ СМЕ САМО Балканци!!
  А СМЕ НАЙ МНОГОЧИСЛЕНАТА НАРОДНОСТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ!
  ИСТИНСКИТЕ ДЕМОКРАТИ-БЪЛГАРИ ОТ НАЧАЛOТПО НА АВГУСТ МЕСЕЦ 2013г. НАПИСАХМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО Парламента, ЗА ДА СЕ НОРМАЛИЗИРА И ИЗРАВНИ СТАНДАРТА НА ЖИВОТА НА ЧОВЕКА НЕ САМО в България НО И ЦЕЛИЯТ СВЯТ, СЛЕДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ'
  ЕЖЕМЕСЕЧНО ДА СЕ ОТДЪРЖАТ 2% ОТ ЧИСТИЯТ ДОХОД НА ВСИЧКИ РЕГУЛЯРНО НАЗНАЧЕНИ МЛАДИ ( от 20 до 55 годишен ) ТРУДОВИ служители и сумата да се внася държавно в пенсионниоят фонд за ПЕНСИОНЕРИТЕ, КОЙТО ДА БЪДЕ СТРОГО-ДЪРЖАВНО ОШЧИТОВОДЯВАН И ПРЕДАДАВАН ЕЖЕМЕСЕЧНО!!

  ЦЕЛТА НИ НА ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ като ДЕВИЗ:
  "Задължение на младитe към РОДИТЕЛИТЕ",
  Е ДА СЕ ПОСТАВЯТ В ПО-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ ДЕЦАТА И МЛАДОО ПОКОЛЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ И ВЪЗРАСТНОТО ПОКОЛЕНИЕ В РОДИНАТРА НА ДЯКОНА, И ДА СЕ ПОДПОМОГНЕ НЕ МАЛКО куцащият СЛЕД ГОРБИ-ПЕРЕСТРОИЧНАТА АНАРХИЯ в таз насока, БЮДЖЕТ на БЪЛГАРИЯ!!

  Хей Българи, можели да каже някой КАКВО ЗНАЧИ ЖИВОТА ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ??
  Mожели да каже някой КАКВО ЗНАЧИ ВЯРАTA?
  НЕ... , РАЗБИРАСЕ, ТOЧНО ЗА КАКВОТО СТАВА ДУМА СЕГА.
  А АЗ ЕНЧЕВ ЩЕ ВИ КАЖА;

  ЖИВОТА ТОВА ЗНАЧИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТЕЗИ КОИТО СА РЯДОМ ОКОЛО НАС!
  ДА ИМЕННО ОТГОВОРНОСТ, А НЕ ДРУГО!!
  A ВЯРАTA, това значи МОРАЛНО УСЪРДИЕ НА ДУШАТА ЗА ОБЩ ПРОГРЕС.

  ТОГАВА КАКВО МОЖЕ ДА КАЖЕ ОРЕХ-ЗАКЕСТЕНЯЛОТО САМОНАЗНАЧИЛО СЕ ПСЕВДО-ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА ОТГОВОРНОСТТА МУ КЪМ ИСКА НА РЕВОЛЮЦИОННО НАДИГНАЛИЯ СЕ НАРОД, ЗА ИСТИНСКЛИ-ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА, А ТО БЕЗОТГОВОРНО И ВСЕ ОЩЕ ЕВРО-ЧУЖДОПОКЛОН-ЛОБИСТРСКИ НЕ СЕ И ВСЛУШВА В ТОВА?
  Забележете каква масонизирала сбирщина е €вро-Ш€НГ€Н-конгломерата!
  ПРАВИЛНОТО НАЗВАНИЕ НА €C / €U-то е;
  АВАНТЮРИСТИЧНО-Н€ДООБМИСЛ€Н €-КОНГЛОМЕРАТ на
  КОНЦЕПТУАЛ€Н, Ш€НГ€НO-МАСОНСКИ КОНСТРУКТИВИЗЪM.

  КОНГЛОМ€РАТ-Сбирщина от Царства, Кралства, Р€публики, Монархии и даже най-срамното, в чл€нство € допуснат най-голямият КОЛОНИАЛИСТ в момента на планетата.
  Колониалиста Но-1, кралство-АНГЛИЯ.
  Колониалиста Но-1, кралство-АНГЛИЯ € подложила на ИЗГНАНИ€ до д€н дн€ш€н, цял €дин Народ без Родина, д€мек-ократично?
  Става дума за Народа на Островите Чагос.
  БРИТАНСКИТ€ КОЛОНИАЛИСТИ Но: #1 в 21ви В€К, НЯМАЛИ НАЙ-НАКРАЯ ДА ПОТВЪРДЯТ МИЛИТАРИСТИЧ€СКИЯТ СИ КОЛОНИАЛ€Н-Г€НОЦИД НА ОСТРОВИТЕ ЧАГОС??
  За да скрият престъплението си са дали острова под наем на НАТО от 1970г., а народа е изселен в ИЗГНАНИ€ до сега.
  Подробности ще намерите в Документалното филмче; (“Stealing a Nation”, A Special Documentary Report by John Pilger.)
  http://www.youtube.com/watch?v=Qnp2_8klt0I

  СТОП на Българското участие в членство с КОЛОНИАЛИСТИ В РАЗПАДАЩИЯТ СЕ ВЕЧЕ €ВРО-КОЛОНИАЛ КОНГЛОМЕРАТ!
  ТАЗИ МАСОНИЗИРАЛА СБИРЩИНА В КОЯТО ДОПУСНАХМЕ МАСОН-ЛУКАНОВИТ€ ПРЕСТЪПНИЦИ - "РАН-ЪТ" < http://bgsviat.narod.ru > ДА ПОСАДЯТ И БЪЛГАРИЯ В €ВРО-КОЛОНИЯЛ ЧЛЕНСТВО, НИКОГА Н€ € БИЛА А И Н€МОЖ€ ДА БЪД€ в тази си ФОРМА, съюз, а кмоли "демократичен", както са се самоназвали, незнаейки значението на истинската ДЕМОКРАЦИЯ!
  Къде въобще има, истинскa-демокрация в света?

  БЪЛГАРИЯ;
  ДЪРЖАВА ЗАЛЪГВАЩА НАРОДА СИ С ПОДАЯНИЯ ОТ КРАДЦИ.
  ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА ХАРЧЕЩА ДВА ПЪТИ ПО-ВЕЧЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ СИ ГОДИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОДУКТ.
  ДЪРЖАВА С ПСЕВДО-ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДОПУСНАЛА И НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВОТО В €-КОНГЛОМЕРАТА С КОЛОНИАЛИСТИ, продължаваща да проповядва "православие".
  ДЪРЖАВА НА ТРОИЧНАTA-БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТ ОТ / ПОЛИТ-КУЛТОВИ-ИДЕОЛОГИИ, МУЛТИ-РЕЛИГИИ, МНОГО-ЕТНИЧЕСТВО / ПОСТОЯННО-ПОБОРНИЧЕСКИ, ВРАЖДУВАЩИ-ПАРЛАМЕНТАРНО, СЪЗДАЛИ и потдържащи БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПАРЛАМЕНТАРНАТА-ДИСКРИМИНАЦИЯ.
  ДЪРЖАВА ПРЕВЪРНАЛА ШКОЛАТA СИ В СЪМНИТЕЛНИ ТЪРГАШСКИ ФИРМИ А ДЕЦАТА СИ, В ИНСТРУМЕНТ ЗА ПЕЧАЛБА В ТЯХ, диферeнцирани с дух расисткото прозвище-"ИНДИГО".
  ДЪРЖАВА Б€З НИТО ЕДНА СОБСТВЕНА НАРОД-ОДЪРЖАВЕНА БАНКА, НО С 25 МАСОН-РОДШИЙЛД-ЧУЖДИ КЛОНОВ€, ДОИЗГЛОЗГВАЩИ ПС€ВДО-Р€СТИТУЦИОННО ЦЯЛАТА И Н€ДВИЖИМА-НАЦИОНАЛНА СОБСТВ€НОСТ.

  Трезвият БЪЛГАРСКИ разум на потомците на Дякона ПОДСКАЗВА ЧЕ, ЗА ДА НЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕДИМ ГОРБАЧЁВ-ПЕРЕСТРОИЧНО НА ЕДНО КРИЗИС-МЕСТО КАКТО СМЕ СЕГА, ЕВРО-МАРИОНЕТНО, И НАТО-ПЕТРОЛ-ГЕНОЦИДНО ЗАХВЪРЛЕНИ;
  БЪЛГАРИТЕ РЕШИХМЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2013г. КОНСТИТУЦИОННО, ВСИЧКИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ВОГЛАВЕ С ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕПУТАТ-ДНЕВНИ РАЗХОДИ И ПРАВИТЕЛСТВО, ДА ПРЕМИНАТ НА РАБОТНO-ОТЧЕТЕН ХОНОРАР-ЗАПЛАЩАНЕ!!

  Т.е., ВСЕКИ ЕДИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОСТА НАЗНАЧЕН НА ДЪРЖАВНА РАБОТА И ДЛЪЖНОСТ, ДА ПОЛУЧАВА НЕ КОНСТАНТНО БЮДЖЕТ-ХРАНТУТСКA МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА, А ХОНОРАР-ЗАПЛАТА, НO САМО СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ОТ ОБЕЩАНИЕ ИЛИ ИЗВЪРШЕНА РАБОТА НА ПОСТА!
  И ТO, РЕЗУЛТАТ ОТ РАБОТА, ПРИЕТ ОТ ;
  "КОМИСИЯ ПО ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ".

  ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ТАКАВА ВИСОКО ОТГОВОРНO-ОТЧЕТНА "КОМИСИЯ ПО ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТTA НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ", ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ИЗ ОСНОВИ ЦЯЛАТА НИ СЪДЕБНА, БАДЖАНАК-НАСЛЕДНИЧЕСКА ПРОКУРОР-СБИРЩИНА И СЕ НАЗНАЧИ НОВ ПРОГРЕСИВНО-МИСЛЕЩ ПРОКУРОРСКИ СЪСТАВ, след обаче издържан ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ЛОЯЛНОСТ И СВЕЩЕННА КЛЕТВА ЗА ЧЕСТНОСТ ПРЕД НАРОД И ДЪРЖАВА, ОТГОВОРЕН И ТОЙ ПРЕД НОВАТА НИ СТРОГО-ПРИЕМСТВЕНА РАЗЛИКИТЕ НИ, КОНСТИТУЦИЯ!

  Най много до 3 месеца, ако не сеотчете резултат на работа, Държавния виновник да бъде морално СЪДЕН БЕЗ СЪДЕБЕН ИМУНИТЕТ и ОТКУП ЗА БЯГСТВО от съдa-ВЪЗМЕЗДИЕ за НАРУШЕНИЕТО.
  Държавния виновник да бъде материално, СЪДЕБЕНO отговорен и отстранен от пост и длъжност, без право на връщане, И ПРАКТИКА В ДЪРЖАВНАТА СФЕРА!

  ДО КОГА ЩЕ СЕ САМОЗАЛЪГВАМЕ С ПРЕДИЗБОРНИ, НИКОГА НЕИЗПЪЛННИМИ ОБЕЩАНИЯ?
  БЪЛГАРИЯ E, УЛТРА-ДЯСНО ЦЕНТРИСТКA, €ВРО-МАСОН-ЛАКЕЙСКИ ОРИЕНТИРАНА, С НАЙ-ЛОБИСТСКОТО ОТ ВСИЧКИ ДО С€ГА ПРАВИТЕЛСТВА, РАЗПРОДАЛИ ВСИЧКО ЩО МОЖЕ.
  C ПРАВИТЕЛСТВO-ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ, ИМУНИТЕТНО БЮДЖЕТ-ГРАБЕЩИ КАРИЕРИСТИ, €ВРО-ЛОБИСТИ, БРЪЩОЛЕВЕЩИ ДУМАТА "демокрация", Б€З САМИ ДА СА РАЗБРАЛИ КАКВО ЗНАЧИ!
  ДЪРЖАВА В КОЯТО ПРАВИТ€ЛСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТ-ХРАНТУТКИ ЗОВЯТ НАРОДА СИ С ПРОЗВИЩЕТО "€ЛЕКТОРАТ-ДАНЪКОПЛАТЦИ".
  ДЪРЖАВА С НАЙ-ГОЛЯМА Б€ЗРАБОТИЦА В €ВРОПА.
  ДЪРЖАВА С НАЙ-ГОЛЯМ ПРОЦЕНТ БЯГАЩИ ОТ РОДИНАТА СИ, ВИСОКО- КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.
  ДЪРЖАВА РАЗПРОДАВАЩА КЛЮЧОВИТЕ СИ ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКО-СТОПАНСКИ И ТЕРИТОРИАЛНИ ИМУЩЕСТВА НА ЧУЖДЕНЦИ, A ПРОСЕЩА СЛЕД ТОВА ПОТДАЯНИЯ ОТ ТЯХ.
  ДЪРЖАВА С "ДВОИНО-ТРОЙНА" СЧ€ТОВОДНА СИСТЕМА.
  Забележете каква масонизирала сбирщина е €вро-Ш€НГ€Н-конгломерата!
  ПРАВИЛНОТО НАЗВАНИЕ НА €C / €U-то е;
  АВАНТЮРИСТИЧНО-Н€ДООБМИСЛ€Н €-КОНГЛОМЕРАТ на
  КОНЦЕПТУАЛ€Н, Ш€НГ€НO-МАСОНСКИ КОНСТРУКТИВИЗЪM.

  КОНГЛОМ€РАТ-Сбирщина от Царства, Кралства, Р€публики, Монархии и даже най-срамното, в чл€нство € допуснат най-голямият КОЛОНИАЛИСТ в момента на планетата.
  Колониалиста Но-1, кралство-АНГЛИЯ.
  Колониалиста Но-1, кралство-АНГЛИЯ € подложила на ИЗГНАНИ€ до д€н дн€ш€н, цял €дин Народ без Родина, д€мек-ократично?
  Става дума за Народа на Островите Чагос.
  БРИТАНСКИТ€ КОЛОНИАЛИСТИ Но: #1 в 21ви В€К, НЯМАЛИ НАЙ-НАКРАЯ ДА ПОТВЪРДЯТ МИЛИТАРИСТИЧ€СКИЯТ СИ КОЛОНИАЛ€Н-Г€НОЦИД НА ОСТРОВИТЕ ЧАГОС??
  За да скрият престъплението си са дали острова под наем на НАТО от 1970г., а народа е изселен в ИЗГНАНИ€ до сега.
  Подробности ще намерите в Документалното филмче; (“Stealing a Nation”, A Special Documentary Report by John Pilger.)
  http://www.youtube.com/watch?v=Qnp2_8klt0I

  СТОП на Българското участие в членство с КОЛОНИАЛИСТИ В РАЗПАДАЩИЯТ СЕ ВЕЧЕ €ВРО-КОЛОНИАЛ КОНГЛОМЕРАТ!
  ТАЗИ МАСОНИЗИРАЛА СБИРЩИНА В КОЯТО ДОПУСНАХМЕ МАСОН-ЛУКАНОВИТ€ ПРЕСТЪПНИЦИ - "РАН-ЪТ" < http://bgsviat.narod.ru > ДА ПОСАДЯТ И БЪЛГАРИЯ В €ВРО-КОЛОНИЯЛ ЧЛЕНСТВО, НИКОГА Н€ € БИЛА А И Н€МОЖ€ ДА БЪД€ в тази си ФОРМА, съюз, а кмоли "демократичен", както са се самоназвали, незнаейки значението на истинската ДЕМОКРАЦИЯ!
  Къде въобще има, истинскa-демокрация в света?
  БЪЛГАРИЯ;
  ДЪРЖАВА ЗАЛЪГВАЩА НАРОДА СИ С ПОДАЯНИЯ ОТ КРАДЦИ.
  ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА ХАРЧЕЩА ДВА ПЪТИ ПО-ВЕЧЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ СИ ГОДИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОДУКТ.
  ДЪРЖАВА С ПСЕВДО-ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДОПУСНАЛА И НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВОТО В €-КОНГЛОМЕРАТА С КОЛОНИАЛИСТИ, продължаваща да проповядва "православие".
  ДЪРЖАВА НА ТРОИЧНАTA-БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТ ОТ / ПОЛИТ-КУЛТОВИ-ИДЕОЛОГИИ, МУЛТИ-РЕЛИГИИ, МНОГО-ЕТНИЧЕСТВО / ПОСТОЯННО-ПОБОРНИЧЕСКИ, ВРАЖДУВАЩИ-ПАРЛАМЕНТАРНО, СЪЗДАЛИ и потдържащи БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПАРЛАМЕНТАРНАТА-ДИСКРИМИНАЦИЯ.
  ДЪРЖАВА ПРЕВЪРНАЛА ШКОЛАТA СИ В СЪМНИТЕЛНИ ТЪРГАШСКИ ФИРМИ А ДЕЦАТА СИ, В ИНСТРУМЕНТ ЗА ПЕЧАЛБА В ТЯХ, диферeнцирани с дух расисткото прозвище-"ИНДИГО".
  ДЪРЖАВА Б€З НИТО ЕДНА СОБСТВЕНА НАРОД-ОДЪРЖАВЕНА БАНКА, НО С 25 МАСОН-РОДШИЙЛД-ЧУЖДИ КЛОНОВ€, ДОИЗГЛОЗГВАЩИ ПС€ВДО-Р€СТИТУЦИОННО ЦЯЛАТА И Н€ДВИЖИМА-НАЦИОНАЛНА СОБСТВ€НОСТ.

  БЪЛГАРСКАТА "православна" (както се е САМО-наименовала) ЦЪРКВА, АКО ИМА МАЛКО светска-СЪВЕСТ И ПОНЕ ЧАСТ ОТ ДУХА НА БЪЛГАРИТЕ, и ако самата тя вярва в истинското православие, НЯМА ДА СЕДИ БЕЗПРИСТРАСТНА ПРЕД ФАКТА И НА НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВО С КОЛОНИАЛИСТИ В ЕВРО-КОЛОНИАЛ КОНГЛОМЕРАТА, И ДА ПРОПОВЯДВА "православие"!!

  Къде е това "ПРАВОСЛАВИЕ" €ДНИ НАРОДИ ДА ЖИВЕЯТ ПОМАЗАНИ, А ДРУГИ КОЛОНИАЛ-ОТР€Ч€НО, псевдо-православ, БОГОХУЛНО-УPОЧAСАНИ ?

  ТАМЯН-ВМИРИСАНИТЕ “псевдо-православци” и бизнес-килимявки, не деляли децата, а само начина на зачеването им, като едните богохулно "оручасват при-живе" а другите "богославят, при-смъртно"!
  УМИШЛЕНО ЗАТВОРИЛИ ОЧИ ДАЖЕ И НА БОГА ПРЕД ФАКТА ЧЕ;
  ПРЕВЪРНАХA ШКОЛАТА ВЪВ СЪМНИТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ, А ДЕЦАТА КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЕЧАЛБА В ТЯХ, диференцирани с ДУХ-расисткото ПРОЗВИЩЕ "индиго".

  НА БъЛГАРИЯ НЕ И ТРЯБВА ВЕЧЕ ВЗЕТОТО от парламента чрез, КОЛИЧЕСТВЕН-мажоритет ПОСРЕДСТВЕНО РЕШЕНИE, най вече груп-култово политизирало, а качественотo решение-идея на талантите сред нас.

  ДО КОГА , пита вече истинският Българин-Енчев?
  http://www.youtube.com/watch?v=BGpTrDEqQRs&feature=related
  http://bgsviat.narod.ru
  http://www.bulgarlar.com/Pravda/Vostok/Gruz_Bulgar.html
  “Народ който не си храни собствена армия, ще трябва да храни чужда”!
  Стара Славянска поговорка

  Ще кажа само 3 най-важни условия за ИСТИНСКАТА Демокрацията;

  1/ Toвa e Правото на Производителя-Работник!
  Конституционнoтo Правото на Производителя-Работник да бъде активен участник не само в Производството, но и в Пропорционалното Разпределение на Печалбите от товa Производство!
  КОЕ СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ СИ ЗА ИСТИНСКИТЕ ПЕЧАЛБИ ОТ ТРУДА ИM И БИЗНЕСА, А КАМО ЛИ ДА МИСЛИМ ЗА ПРАВО НА РАБОТНИКА ДА УЧАСТВУВА РАВНОПРАВНО В ПРОПОРЦИОНАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ?
  НИКОЯ В СВЕТА!
  А ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ГО НАЛАГА ВЕЧЕ, АКО ИСКАМЕ ДА Я ИМА!

  2/ Правото на гаранция за Несъдимост, в защита на презумпцията за невинност!
  Конституционното юридичеческо, гаранционно Право за Несъдимост на честната част от обществото, а не третирана наравно с престъпната, и заставяна лично да доказва невинността си, чрез свидетелства за Съдимост.

  3/ Toвa e КОНСТИТУЦИОННО УЗАКОНЕНАТА ПРИЕМСТВЕННОСТ на Човешките ни разлики, като най-ВИШЕ-ХУМАННО СЪЩЕСТВО НА ПЛАНЕТАТА!
  Конституционно Узаконената ПРИЕМСТВЕНОСТ на Разликите в
  1/ Убеждения-ИДЕОЛОГИИ, И ПОЛИТИКА,
  2/ Вери-РЕЛИГИИ и
  3/ Произход-ЕТНОС.
  Конституционна Забрана на намесата на тези 3(три)Частрни, поляризиращи обществото, КУЛТОВО-групирани фактора;
  ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЕТНОС ) , в Държавният сектор.
  Забрана на намесата им като частен-култов сектор, в Общо-Държавните вътре-Социални а също и външно-Държавни професионални отношения, е основата на истинската Демокрация !!
  Става дума за КОНСТИТУЦИОННА ЗАБРАНА на ВМЕШАТЕЛСТВОТО на тези 3 ОСТАРЯЛИ С ВРЕМЕТО, горе упоменати, Частрни груп-култови, Поляризиращи обществото-прослойки , а не забрана на организациите им!
  Нека си останат, но по райони и проповядват идеи, вери и произход, па макар и групирано-АМАТЬОРСКИ, НО ПО ДОМОВЕТЕ, КАТО ХОБИ ВЕЧЕ!!

  Коя Държава в света е гарантирала това, Конституционно??
  Никoя!!
  Тогава нямa и Демокрация никъде !
  АКО БЪЛГАРСКАТА "православна" (както се е САМО-наименовала) ЦЪРКВА, ИСКА ДА ИМА И ДОКАЖЕ ИСТИНСКО "православие", И АКО ИСКА ДА ВЪРНЕ ДАЖЕ ЧАСТИЧНО, ЗАГУБЕНИЯТ ДУХ И ВЯРАТА КЪМ СЕБЕ СИ, БЪЛГАРСКИТЕ "православ"-ЦЪРКОВНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ ТРЯБВА, НЕЗАБАВНО ДА СТАНАТ ИНИЦИАТОРИ НА “Социалната ПЕРЕСТРОЙКА”;
  «ВЕЛИКИТЕ»;
  ОРТОДОКСКА,
  КАТОЛИЧЕСКА,
  БУДИСТСКА,
  ЮДАИСТСКА И
  ИСЛЯМСКА "ЛОЖИ", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВЕТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.
  КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД;
  ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА;
  ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ, (КОРАН, БИБЛИЯ, Талмуда, Тора и т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОТО, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( „ПРИЕМСТВЕНОСТ” ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯ, и в Талмудатa, и Торатa, отсъстващо и в будиските "Трипитака" и "Даммапада", УЗАКОНЯВАЙКИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!!

  НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧЕЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В "ЕДИН-БОГ" НО С РАЗНИ ИМЕНА ( Христос, Аллах, Йехова, Буда или наречен така, както му се иска на всеки един човек и т.н.)

  ДО КОГА РЕЛИГИОЗНИTE КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ НИ ГЛЕДАТ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНА ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ на БЕСПРИЕМСТВЕНОСТ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН??

  ДО КОГА , пита вече истинският Българин-Енчев?
  http://www.youtube.com/watch?v=BGpTrDEqQRs&feature=related
  http://bgsviat.narod.ru
  http://www.bulgarlar.com/Pravda/Vostok/Gruz_Bulgar.html

  “Народ който не си храни собствена армия, ще трябва да храни чужда”!
  Стара Славянска поговорка

  БИ-СМИЛ-АЛЛО, РАХМАН Ал-РАХИМ, АМИН!!

  До кога ЧУЖДОПОКЛОННО ще се влачим под опашката на тази “Дем(ек)-ократска Йевро-АНАРХИЯ”, ПИТА (полит-съветника, пророк ) ИЛИЯ ЕНЧЕВ, чието име цяла една улица в родният му град-ПЛОВДИВ, не случайно носи??

  С уважение:
  И.П.Енчев / enchev_ip@abv.bg

  "За ПЪЛНОТО си щастие, Човек трябва да има СЛАВНО Отечество" Симонид Кьоский, 5 век преди Новата ера.
 35. 35 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 542 Неутрално

  Сидероглу кога ще се изкаже ? Закъснява.

  veni vidi fugi
 36. 36 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#24:"bizon"]едно правителство, което се подкрепя само от една трета от народа [/quote]
  Правителството няма подкрепата дори и на една четвърт, което означава, че ако продължава да се натиска на столовете си - камъните ще му се видят като тих есенен дъждец!!!

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 37. 37 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#31:"mnogosamkrasiva"]Плевнелиев защитава приятелчето си Иво Прокопиев, който източи фонда като нищо. Ей това се казва приятелство за милиони.[/quote]
  Ей на ова казвам - не знам дали си много красива, ама многосируса!

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 38. 38 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Само с едно нещо съм остро несъгласен в изложените мотиви на ветото.

  Това нещо е обръщението
  "УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ"

 39. 39 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 986 Неутрално

  [quote#35:"zabejko"]Сидероглу кога ще се изкаже ? Закъснява[/quote]

  На Болния са му забранили да вряска.
  Седи си под масата и се ослушва.

 40. 40 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Неутрално

  [quote#29:"tur671"]така е ,но доводите не са задължителни за правителството ,просто ими ги изясняват ,за да не се пенят много [/quote]
  Ама това не е събрание за парите на чистачката на събрание на входа!
  Това може да бъде Обръщение на Президента към народа, но не и "мотиви" за връщане на на какъв да е закон, а на Бюджета!
  Който по чл. 84(2) е прерогатив на НС, чието изпълнение е в ресора на МС - чл. 105 и чл. 106.
  В Конституцията, която все пак още не е официално суспендирана, за Президента няма кьорав член по въпроса!

 41. 41 Профил на too_many
  too_many
  Рейтинг: 667 Неутрално

  До коментар [#12] от "svoboden":

  типичното дребно заяждане в стил Позитано 20 ... да ,той е говорител на Народа и аз като част от него съм му делегирал правото да направи това изказване...Проблем?

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 42. 42 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 2922 Неутрално

  До коментар [#12] от "svoboden":

  Ти не го ли познаваш! Това е бившия партиен секретар на 125 партийна организация е район Искър, който от едно време се е научил да говори само от името на народа.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 43. 43 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 611 Неутрално

  Дневник що не дадете линкче към текста на проектобюджета да сравним кво вика Плевнята?

 44. 44 Профил на too_many
  too_many
  Рейтинг: 667 Неутрално

  До коментар [#21] от "xm...":

  там също така пише ,че Президента има право на вето в/у решения на НС... ти какъв го играеш , освен че си хъмчо...

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 45. 45 Профил на too_many
  too_many
  Рейтинг: 667 Неутрално

  и още нещо Хъмчо ..значи за Гоце може , за г-н Плевнелиев не може ... нещо много нахални станахте позитановските червеи... само едната посоко признавате...

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 46. 46 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#41] от "too_many":

  Е това вече е друго нещо, имаме народ, делегирал право имаме и говорител!

 47. 47 Профил на too_many
  too_many
  Рейтинг: 667 Неутрално

  До коментар [#42] от "tribiri":

  а ти да не си Памперса на Свободния задник... че така отривисто застана на амбразурата

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 48. 48 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Весело

  [quote#45:"too_many"]значи за Гоце може , за г-н Плевнелиев не може ... [/quote]
  Емчи ... така излиза.
  И за господин Желев може

  Защото някои, дори Гоце, си го могат.
  А някои ... не го могат.
  Съвсем пресен пример, че тук не ги споменават такива работи.
  При ветото си за СРС, от миналата седмица, Плевнелиев е "ветосал" и ... директно вписан в закона член от Конституцията. Майтап!
  Та опира до ... моженето

 49. 49 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1548 Весело

  Лош,лош президент,така да им пука балончетата на "растежа"
  "Аргументите за разплащане с бизнеса са основани на данни, които не са дoстъпни за обществото. Правителството не публикува регулярни данни (месечни данни) за размера на неразплатените задължения на отделните министерства, както и размера на невъзстановения данъчен кредит (невъзстановено ДДС). За да може да се проведе дискусия по актуализацията на бюджета и обществото да прецени правилността и дълбочината на аргументите, които са основание за актуализацията, то трябва да има достъп до тези данни."

 50. 50 Профил на az_protestiram
  az_protestiram
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Браво!!!

  Българите с акъл сме с теб! ...другите са на пилоните и в парламента.

  Оставка!

 51. 51 Профил на Nikola Kutin
  Nikola Kutin
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#23] от "xm...":

  Ако никой не ти плаща за тея глупости, които ги пишеш те питм: "Какво ти е направила България, за да подкрепяш действия, които явно целят да ограбят държавата и да ни вкарат в дългова криза и мизерия... Пак ли трябва Костов и компания да ви оправят бакиите ??? Имайте малко чест и достойнство, един път направете нещо полезно за хората и ни отървете от вашето грозно, нахално и мутренско присъсвие !!!! ОСТВКА И В СЕВЕРНА КОРЕЯ ДА ПРЕОДКРИВАТЕ СОЦИАЛИЗМА

 52. 52 Профил на timtim
  timtim
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#20:"jtbg"]Алоо, червените минусчета[/quote]
  Не бих казал, че са червени, а просто платени от Корп. Ахмед банка.

 53. 53 Профил на tedimar35
  tedimar35
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Браво! Всеки всеки отговорен българин, който знае какво е заем и как се връща, Ви подкрепя, господин Президент!

 54. 54 Профил на luub
  luub
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#50] от "az_protestiram":

  И сме все симпатични, млади и интелигентни!!! Ураааа!!!!

  "Българите с акъл" - Я стига с това превъзнасяне. В крайна сметка твоят глас тежи точно толкова колкото гласът на един българин без акъл. Какво да правиш -пуста демокрация!

 55. 55 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Весело

  До коментар [#51] от "kolio0":
  Малолетко
  Няма ли някое мачле, да одите агитката?
  Па ще олабиш жилата ...

 56. 56 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 2922 Неутрално

  До коментар [#51] от "kolio0":

  Ти какъв си с този рейтинг 75?
  Младши лейтенант ли си или сержант.

  На инструктажа не ти ли казаха, че не трябва да прекаляваш с изцепките защото ще ти се смеят.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 57. 57 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 870 Весело

  Лоша услуга направи на българската икономика, лоша.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 58. 58 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Браво на Президента Плевнелиев! Много точна , прецизна и аргументирана позиция. Браво!

 59. 59 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Весело

  До коментар [#49] от "Лелка":
  Аргументите за разплащане с бизнеса са основани на данни, които не са дoстъпни за обществото....

  Лелче, то си е наистина за смях!
  Аз да бях на мястото на Сергеят или Лютфито - бих му осигурил на президента по един кашон с разпечатка от НАП и две-три министерства всяка сутрин, на вратата, пред репортери. Да ги обявявява лично поименно.
  Тъй де, нали е сторонник на Принципа?!

 60. 60 Профил на greengoblin
  greengoblin
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#31:"mnogosamkrasiva"]На пресконференцията президентът каза, че е против продажбата на Доверие.... Ако разбирам правилно след всичко, което излезе вчера за този фонд. Плевнелиев защитава приятелчето си Иво Прокопиев, който източи фонда като нищо. Ей това се казва приятелство за милиони.[/quote]


  може и много красива да си , но май не си много умна.като как мнението против продажбата на фонд с милиард и половина активи на офшорка с 14/четиринадесет/ паунда кеш е защита на прокопиев точно?

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 2922 Неутрално

  До коментар [#53] от "tedimar35":

  Още един, който се изказва от името на всеки българин!
  Какво искаш да кажеш. Че аз съм неотговорен българин, или българин който не знае какво е това заем!?

  Ами, че ти още малко и ще ми скъсаш и дипломата бе!

  Ако има някой, който не знае какво е това заем, то това сте вие герберите, дето не разбрахте, че през управлението на Герб държавата е взела 3.5 милиарда лева заеми за да покрие 5.1 милиарда дефицити, като останалата част от дефицитите е покрила за сметка на резерва.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 63. 63 Профил на Nikola Kutin
  Nikola Kutin
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#56] от "tribiri":
  Смешен си !!! Работя и нямам мноого време да пиша коментари, като тебе. Приятно слагане на минуси и писане на тъпи коментари

  До коментар [#55] от "xm...":

  Няма, френсото първенство още не е почнало. На тебе май още ти държи влага 100 000дния събор на Бузлуджа Слушай си шамара и се радвай на комунизма, че скоро като гледам му се вижда края

 64. 64 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1268 Неутрално

  До коментар [#61] от "dakl":
  По скоро или импичмънт, или затвор!

  -Всичко по реда си.

  -

 65. 65 Профил на tedimar35
  tedimar35
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#62] от "tribiri":

  Радвам се, че имаш диплома, която ти позволява да връщаш заеми. Тъй като аз нямам такова самочувствие, въпреки двете магистерски степени, които притежавам ти предлагам да поемеш (заедно с останалите, които подкрепят правителството) ангажимента да обслужваш всички теглени и предстоящи да бъдат изтеглени от него кредити (включително и за АЕЦ Белене и Южен поток). И престани с дъвката за гербери и тикви. Нито ГЕРБ, нито БСП са ми взимали изпити или назначавали на работа и никога не съм бил държавен служител, за да ми зависи нещо от тях.

 66. 66 Профил на Иван К
  Иван К
  Рейтинг: 3043 Весело

  Няма какво да четем мотивите на президента. Да се съсредоточим върху баба му, жена му, кучето му ....

  подпис
 67. 67 Профил на Александър Арабчев
  Александър Арабчев
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Благодаря Ви Г-н Президент и браво!!!
  Показвате правия път на България!
  И пожелавам на всички ни - Никога повече БКП на власт!

 68. 68 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 2922 Неутрално

  До коментар [#65] от "tedimar35":

  Основния въпрос беше, как така си бил доволен и щастлив да обслужваш заемите дето ги вземаше Дянков, а сега изведнъж стана толкова притеснен.
  Пак да припомня:
  Милен Велчев намали държавния дълг с 3 милиарда евро
  Орешарски го намали с 1.5 милиарда евро
  Дянков го увеличи с 1.8 милиарда евро

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 69. 69 Профил на zoeker
  zoeker
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#59] от "xm...":

  xm..., от това, което си изписал не ми става ясно:
  1. Одобряваш ли, не одобряваш ли актуализацията на бюджета?
  2. Ако не я одобряваш, какво предлагаш като *ефективно* противодействие?

  NPaine: Радвайте се на днешния ден, защото утре ще бъде по-зле.
 70. 70 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  За Плевнелиев гласувах със смесени чувства, но сега не съжалявам.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 72 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3638 Неутрално

  До коментар [#69] от "zoeker":
  Еееее ... тук я дъвчем тая вече четвърта, че и пета година май почнахме.
  Преди я дъвкахме още откак тръгна мечката из Щатите.

  Тезата е простичка, като хала български:
  - Актуализацията е неизбежна
  - В този и вид е доста изстискана по Дянковски, можеше и още да се отдалечат в правилната посока
  - Ветото е бля-бля-обосновано, икономически контрапродуктивно и политически носи също негативи за политическите процеси в страната
  - Ако искате да не крадат - протестантите да вувузелстват и думкат под прозорците на Цацаров, а не да държат исото на президента и да се кипрят по талавизуръ.
  Надявам се, че съм си конспектирал задоволително становището.

 73. 73 Профил на nonameno
  nonameno
  Рейтинг: 714 Весело

  Прекрасно е че има толкова много "разбиращи бюджетари", които дават компетентно мнение тук и на Сточна гара.

  проф. д-р Боян Дуранкев
 74. 74 Профил на vesselin5
  vesselin5
  Рейтинг: 858 Неутрално

  Много браво за ветото и аргументацията!

 75. 75 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Към коментар 73 - проф.Боян Дуранкев!
  Не само Вие и НОрешарски разбирате от бюджет!
  Всеки от нас се е изучил,а и има практика!
  Дори за семейния бюджет бюджет< рев.бюджет +

  Tony
 76. 76 Профил на Варна
  Варна
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Поздравления, г-н Президент !
  То е лесно да се харчат чужди пари и трудно да защитиш защо се налага .

  " Бъдете промяната, която искате да видите в света" М.Ганди
 77. 77 Профил на nonameno
  nonameno
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#75] от "Free person":
  Нищо лошо, нищо лично, Тони. Много е приятно, че всички разбират от бюджети, както е писал преди столетие един политик, "готвачката ще може да управлява държавата". Нещата се сбъдват, истинско удоволствие... и веселие. Иначе бюджетирането е скука.

  проф. д-р Боян Дуранкев
 78. 78 Профил на nonameno
  nonameno
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#74] от "vesselin5":

  Много ми допада "много браво". Какво означава?

  проф. д-р Боян Дуранкев
 79. 79 Профил на nelinda77
  nelinda77
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#66] от "Иван К":

  Какво да му чета мотивите, като пчеличките веднага услужливо ще ги анализират един по един в коментарите.

 80. 80 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Господин Президент,аз съм изразявала негатижно отношение към ваши решения! Но сега Ви адмирирам!

 81. 81 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Аргументирано решение с точни мотиви
  Браво, г-н Президент!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK