Неезиковата природа на експликатите на емоциите: Един труд на министъра на спорта

Неезиковата природа на експликатите на емоциите: Един труд на министъра на спорта

© Юлия ЛазароваНаучен труд на министъра на спорта Мариана Георгиева е един от най-споделяните текстове във Facebook днес. Той беше публикуван първо от сайта chronicle.bg. От сайта са го намерили в електронното издание за хуманитаристика Littera et Lingua, където е публикуван като научна статия през 2012 година. 


Текстът е озаглавен "Неезиковост и синкретизъм" и е подписан от Мариана Георгиева от Института за български език в БАН. Научният труд е издържан в познатият на широката публика, покрай публичните изяви на спортния министър, сложен за разбиране, наукообразен стил. 


Ето и текста:
Преди всичко трябва да се подчертае, че междуметията са специфични езикови експликати, които се различават от предлозите, съюзите и частиците, където се придобива значение вследствие на позиционния контакт с други думи. Междуметията нямат никакви признаци за валентност, нито потенциална, да речем, която да припознае нечия друга такава като при съюзи и предлози – чисто схематично макар. Междуметията нямат езиково обкръжение. Този факт би следвало да ни води в търсене на гносеологическата специфика тук. За коректност ще отбележим, че се държи сметка за единствения "съпровод" на обръщението, но синтаксисът изключва словесно-смислов контакт. Несъвместимостта с езикови експликации, първо, и достатъчността им да представят предикация, да имат информативен статус, второ, отделя този комуникативноналичен формат в особеност на човешката потребност от знание. Битността на този модел в комуникативната ресурсност на аз-а е основание за изследователски срез от гледна точка на гносиса, естествено.


Защо аз-ът експлицира по този начин и дали отсъствието на субектно-предикатна структура не е по-точно непосилно за аз-а? При това положение изглежда експликатът не е на аз-а, а е за него. Точно така и толкова, колкото и за всеки друг. Ох, ах, ех, у-у и прочие са емотивни експликати. Струва ни се, че тяхната материализация не е даже чисто езикова, а просто буквена конфигурация, зад която стои душевна рефлексия. Нерационалният контакт оправдава дефинитивната референция на междуметията, сама по себе си заредена с противоречивост, от която произтича известно съмнение относно езиковия характер по принцип на този клас експликати. На първо място, звукоподражателната им природа съвсем не им придава каквато и да е словесност, според нас. Още повече подражателността като сочен им феномен недвусмислено ги отделя от homo sapiens и по този начин и от априорната им принадлежност към езика като единствено притежаван от него феномен. Освен този маркер може да се има предвид и делението им, пак по дефиниция, и на емотивни. Емотивността обаче също е различна от менталността като характеристика, въпреки че е, този път, принадлежност и на самия homo sapiens.


Емотивността няма препокриване със съзнанието, чиято технология на познанието обслужва езикът. Неслучайно експликатите на емотивността се дефинират на равнище звук, чиято буквена материализация не е аналог на дума. Дотук диалектиката нито е нарушена, нито даже изместена. Без да се забравя, че езикът също обслужва и емотивността в широк спектър (например конотацията като маркер въобще; или думи, чиято семантика изразява чувства – радвам се, радост, радостен, радостно и пр.), още повече се налага спецификата и нейното възможно анализиране на неезиковото (ангажираме се с този термин) изразяване на емоции, първо, и не на второ място, а по-скоро паралелно някак си, подражание на нечия звукова палитра – фауна или природа най-общо. Тази алтернатива на езика, притежавана от човека, е феномен, който ни повече, ни по-малко си е лингвистичен контрапункт. Нашето внимание се ангажира с опит да се анализира този контрапункт, колкото и условност да се налага или пък произтича при едно подобно разграничение. Защо човекът потребява подобен феномен или пък защо подобен феномен обслужва субекта на езика все пак? Дали този феномен поставя субекта на езика в някаква зависимост и дали тази зависимост не е и зависимост на езика едновременно? Ако е така, може ли да се подозира езикова недостатъчност и коя е причината за нея или пък каква е резултативността от подобен дефицит? Какви са допирните точки, ако има такива, между езика и неезиковия феномен на или за компенсаторна "словесност", т.е. компенсаторна буквена експликативност?


Както вече се посочи, първата група на езикови експликати за означаване на звукове на фауната и природата (бау-бау, мяу-мяу, грух-грух или туп, бух, пляс, цамбур, тра-та-та-а, фиу-у, у-у и пр.) имат подражателен характер, който ги отграничава от състава на езика, чрез който субектът познава. Не може да се пропусне, че езикът си има собствено свои ресурси за изразяване на този сегмент от познанието. Например кучето лае, котето мяука, прасето грухти, топката падна (тупна), камъкът падна във водата, инструментът свири (звучи), вятърът духа (вее) и прочие. Предвид на това звукоподражателните буквени експликати не са езиков ресурс. Те са част от неезикова семиотика, която субектът на езика заимства. Заимстването е доказателство, че те не са резултат на рефлексия, преработена от съзнанието като технология на познанието. Те са резултат на подражанието, каквото всъщност е и дефинирането им в лингвистичната литература. Затова и не са смислово осигурени. И не може да не е така, тъй като, както вече по-горе се каза, са друга семиотика, не на субекта на езика, т.е. неезикова. Припознаването им като някакъв ресурс от човека не ги включва в строго езиковата система. По-скоро изглежда би било коректно да се положат в системата на паралингвистиката, например в парадигмата на мимиката и жеста, но с фонична характеристика. Звукоподражателните буквени експликати не могат да бъдат средство за комуникация. Те не могат да представят изречения дори и в компромисния, синкретичния вид на предикацията.


Предикацията означава процес на съзнанието, основан на рефлексията, при който по пътя на процесуалността най-общо се презентира времева проекция на отношението между два обекта от действителността. В основата обаче на подобно взаимодействие е единица рефлексия на субекта на езика, презентирана езиково, мисловно. Нито подражанието, нито адресатът му могат да покрият тази технология.


Сама по себе си пък фониката на каквото и да е вън от субекта на езика не може да презентира или реферира процедура на съзнание по принцип. Това е основното, за да има впоследствие интонационна и граматична характеристика. Т.е. интонационната облицовка е нещо минимум паралелно, ако не и вторично, на предикацията като процес на съзнанието. Звукоподражанието е репродукция на несъзнание от субекта на езика и не може да се разположи в полето на предикацията. Според нас звукоподражанието е заимствана семиотика с конотативна ориентация, която се родее с паралингвистиката. Звукоподражанието не е и ресурс с компенсаторен механизъм, защото вече се каза, че езикът притежава собствени средства за номиниране и за предициране на този сегмент от действителността: лай, кучето лае; падане, топката (камъкът) падна (тупна) и т.н.


Преди да завършим, трябва да споделим, че ако се налага да се търси позиция, или по-точно да се квалифицира позицията на звукоподражанията в структурата на езика и по-специално в синтаксиса, в комуникативната структура, то те единствено могат да се припознаят като приложения в предикативни структури, чийто субект и предикат се препокриват с продуцирането им: кучето излая "бау-бау" или "бау" – излая кучето. Във втория вариант, държим да се отбележи, възклицателният знак не е предикативноструктуриращ или облицоващ елемент, а графика на фониката и нищо повече.


Ако приемем компромисно, че приложени в синтаксиса, па макар и в уговорените по-горе изречения със субектно-предикатна структура, аналогова на продуцента им, те, извадени точно от състава на единствено този вид изречения, може би влизат опосредствано в конкуренция, да речем, с думите – изречения, пак компромисно и все пак по аналогия като метод, или екстраполирано, не може да се защити подобна допустимост. Думите изречения от типа Къща., Пролет., Момиче. и др. имат за работен синоним класическата предикативност по модела: Това е къща или Виждам къща и Навън е пролет, Пролет е, Искам да е пролет, Любимият ми сезон е пролетта и прочие хипотези. Във всички случаи въпросната дума е или предикатив, или допълнение. Дори в по-отдалечения от субектно-предикатната структура случай на допълнение предикатът пак е продукт на собствена на субекта на езика дейност и е известната дясна, права интенция на предиката. Звукоподражанията не биха могли да издържат нито в единия, нито във втория случай на хипотезите, които предлагаме по аналогия, или като допустимост на екстраполиране.


В заключение, намираме дотук изложените основания за достатъчни в подкрепа на тезата ни, че:


 • първо, те нямат комуникабелност;
   
 • второ, не са езиков контрапункт;
   
 • трето, са единствено и само конотативен маркер;
   
 • четвърто, наличието им в езика с придружаващ ги интонационен маркер (!, .) не е интонационно приключена предикативна единица, защото не са продукт на субекта на езика, а е графично изразена или осигурена конотативност или фоничност с различен от homo sapiens продуцент.
   
Различна от звукоподражателната експликация е експликативността на емотивност: ох, ах, их, ех, у-у-у, уф, е-е-е, а-а-а, тюх, тц-тц-тц, о-о-о, и-и-и и пр. Тук е налице собствено продуцирана фоничност, с която се маркира душевно състояние по директен път, без трансмисията на съзнанието. По тази причина фоничността е на извънезиково равнище. Неналичието на смисъл за отделните звукови комплекси при безспорното наличие на имплантирано състояние на субекта на езика е израз на особена рефлексия. И понеже става въпрос за рефлексия все пак, значи в известна степен е налице познавателна стойност. Тя обаче е по-висша от обичайната, тъй като се отнася до "интериора", условно казано, на себе-то. Авторефлексията е не само различна от рефлексията, но и по-усложнена като процедура в сравнение с нея. А когато диференцирането продължава по отношение на ментална и емотивна основа, се проявява известна вариативност и на равнище експликативност.


Менталната, да я наречем, авторефлексия се реферира, разбираемо, от модусните структури (вж. Георгиева 2000). Емотивната авторефлексия е може би по-дълбинно разположена като процедура. Безспорното деление на съзнание и психика обуславя не само и не просто вида авторефлексия, но и предпоставя равнищата на референта. Впрочем философията отдавна познава и признава подобно специфициране. В древността мистицизмът разполага три степени на познание – рационално, емотивно и интуитивно (Смирнов 1993). По-късно феноменологията изследва точно познанието като по-висше знание, или отвъд рационалното знание. Всъщност никой не може да отрече, че ни е еднакво необходимо или достъпно както радвам се, тъгувам, тежко ми е, хубаво ми е, така също и спонтанното и непретенциозно ах, ех, ох. Но едва ли, ако се ангажираме с прецизност, бихме могли да приемем за безусловна синонимия например между някои от тях или пък да не приемем също така, че точно и приемливата на пръв поглед синонимичност съвсем не снема релевантността на различимостите.


Първо. Вече неколкократно се каза, че ох, ах, ех са неезикови звукови комплекси, експлициращи директно емотивността на homo sapiens-а. Тези звукови комплекси са неезикови и заради това, че всепризнато в дефинициите на граматиката, както това бе проследено вече, нямат семантика. Само че някак трябва да се ревизира квалификацията несамостойни думи. Неслучайно в настоящото изследване последователно се номинират като неезикови комплекси. Не е точно да се наричат думи. Никаква допълнително привнесена квалификативност и класификация не може да направи устоима употребата дума, когато се имат предвид тези експликати на човешката фоника. Просто защото твърде сериозно лексикологията изследва думата като обект и за нас е неприемливо което и да е езиково равнище или по-скоро равнище в граматиката да презентира компромис като дума без собствено значение (несамостойна дума). Ние считаме, че тези експликати са достатъчно различни не единствено от класическите, самостойни думи маса, приятел, книга, хубав, но и от несамостойните и, за да, не, ли. Докато и и за, както и да и ли все пак имат функционалност, функция на окръжаващото ги езиково наличие: аз и ти, книга за тебе, да ходя, то ох, ах, ех нямат подобно поведение или не могат да се държат така, по подобен модел. Да, за, и са в контакт все пак с други думи. Т.е. въпреки че не притежават значение, имат функционалност, която им придава значение. Контактът на за, и, да с думи е възможен и резултативен. Вследствие на контакта те самите придобиват значимост. Всичко дотук може да се превърне в доказателство, че след като имат не само позиционен контакт, но и функционален и функциониращ, който репродуцира вторично значимостта им в конфигурацията, те са наистина думи. Подобно ситуиране не е приложимо за ох, ах, ех. Тези комплекси не са съвместими с думите по аналогов на гореописания начин, освен че нямат значение. И преди всичко – освен че и изразяват емоция, която не е продукт на съзнанието с референт феномена език. Няма никакъв компромисен подход към легитимирането им като думи, или не са езикова принадлежност, казано по-категорично.


Ох и ах, ех и пфу обаче имат битност в човешката комуникативност така, както комуникативността ни се ползва от вдигането на ръка за поздрав или махане за сбогом; или кимането на глава за съгласие или не. Но никой не казва, че това е езиково средство, а че мимиката и жестът са нашата паралингвистика. Значи на този етап може да се изрази категоричност, че ох, ах, ех не са класически лингвистични ресурси. По-късно ще се ангажираме да прецизираме позиционирането им спрямо лингвистиката.


Ох и ах, за разлика от кимането с глава или махането с ръка, са фоника. Докато паралингвистиката е екстравертна семиотичност за комуникативността, то тези експликати все пак са част от нашата фоника. Интровертността им като продукт ги доближава до лингвистичните ресурси, които също имат фонична характеристика. Разликата е, че нямат значение. Но пък изразяват емотивност. Естествено, стои въпросът какво е това. Разбирането за отсъстващо или неналично значение, първо, но за израз на емотивност, второ, и статут на комуникативност, трето, оправдава амбицията ни да се ангажираме с анализ, който да ни приближи до едно прецизиране, доколкото ни е по силите, на естеството или статута на тези звукови реалии.


Аз произнасям ох и също чувам ох. И понеже комуникацията е обмен на информация и е двупосочен, двустранен процес, ще се подходи и към двете възможности. Моето ох е адресант. Адресатът реципиира това ох и го натоварва многопосочно или полифункционално донякъде. Ох може да се разгърне като: иска ми се да споделя нещо, но не мога; боли ме нещо; не мога да се справя, нещо ме притеснява; просто нещо не ми е добре и пр. (Затова теорията за пресупозициите не е релевантна при тези експликации. Първо, дори контекстът и реконструираната контекстна семантика не преодоляват гносеологическата недостатъчност. Второ, дори да приемем тези реконструкти с видимо ограничителна семантика, то и този факт също е своеобразно доказателство за тезата ни за гносеологическата недостатъчност на изначалната езикова експликативност – необходимостта от помощта на контекста.)


Ох, ах, ех са фонични експликати на емотивното знание, което е достъпно на чувствата и сензорите, но не на съзнанието, и затова отсъства езиков аналог. Този сегмент от познанието е авторефлексия. Интровертността на прототипите, отнасяща се към чувствата и емоциите или просто към сетивата (сензорността), предопределя дистантността от мисленето. Това от една страна. От друга страна, налице е безусловна спонтанност, която е вид рефлексия, но не на съзнанието. По-скоро е налице рефлексия на психическо и физиологическо равнище, близка повече до проявата на сензорността. Няма как да не се признае, че ох е и озвучената съпротива на допира например до горещо. Обаче ох може и да е стон на душата. Би могло, струва ни се, да приемем, че след като в езика има и лексеми за това, ох е една контаминирана словесност или синкретизъм на езика, да речем. Тази хипотеза допуска опит за анализ на синкретизма на ох .


Езиковите експликати ох, ах, ех, и-и и пр. нямат значение, съгласно граматиката. Така обаче не се обяснява коректно наличието им в езика. Освен това присъствието им в комуникацията е достатъчно условие за тяхната стойност. Дали дефинирането им, че не са със значение, но са все пак думи, е изчерпателно в този си вид? Струва ни се, че може да се продължи, и то предвид на триъгълника на Фреге от семантиката, където се разграничават вътрешната форма на думата (денотатът), значението (десигнатът) и понятието, смисълът (сигнификатът). Т.е. ох, ах, ех, и-и и пр. нямат значение, но притежават проективност в останалите позиции в съответствие с разбирането на Фреге за денотат и сигнификат. Тези два пласта са достъпни за феноменологичния подход с оглед на познанието или комуникативната себестойност на разглежданите езикови експликати. Колкото и претенциозно или даже неуместно да звучи това название, предлагано от нас като по-коректно назоваване, вместо общоприетото думи с несамостойно значение (междуметия), може да се приведат аргументи в защита на тази претенция.


Тезата на Мерло-Понти за съпътстващия или заместващия мисълта език (Merleau-Ponty 1965: 85) и необлечените в думи мисловни схеми, според Джемс (Джемс 1991: 58; 72), обясняват и оправдават изключителното поведение на ох, ах, ех, их и пр., що се отнася до това, че те битуват единствено като артикулация или графика. Ние не мислим със или във ох, ах, ех. Никой от нас не може да произведе в мислите си ох, ах, ех. Наум не охкаме и не ахкаме, нито ехкаме или пр. Само на глас. Или пък го изписваме. Значи тези експликати не са аналози на мисленето, но са факт на знанието. Осъзнаване на собствената емотивност като авторефлексия или рефлексия, без да е ангажирано мисленето, е сигнификатът на този комплект от езиково експлициране. Денотатът се свързва с емотивния свят на човека. Аз-ът като езиков продуцент и носител на съзнание материализира авторефлексията неизбежно. Съ-знаването на емоцията е безспорно. Феноменът се разполага в нементалния сегмент на съзнанието, чийто фокус е субектът на езика. Тъй като артикулацията и фонирането са негови физиологични параметри или по-скоро параметри на езика с физиологична характеристика, то материализирането по този начин на съзнанието води до наличието на конфигурациите ох, ах, ех и пр., по аналогия на материализираното съзнание, което се постига по мисловен път. Невъзможността да разположим в мисълта си ох и ах и аксиоматичната им фонична характеристика доказват принадлежността им към друг тип знание, нерационално обаче. Като се има предвид Хайдегер, може да се търси разполагането на това знание при емотивното и на границата му с мистичното. Евентуалната граничност би произтекла в случаите на недефинирана емоция или на безспорна концентрация на емоциите, наподобяваща усилена синкретичност. Т.е. преливащата емотивност, за която съзнанието не е в състояние да приложи поетапно деконструкцията или я прилага крайно до мълчание, се приравнява на своеобразна мистичност. Затова сигнификатът на тези езикови експликати не притежава категоричен аналог. Смисълът в тези случаи се ангажира интонационно. Точно тези два компонента осигуряват комуникативността на експлицираната емотивност, а пък комуникативността им придава значимостта от гледна точка на познанието.


След като това е безусловно така, няма как да не заслужава внимание предикацията в тези случаи. Ясно е, че субектът на езика рефлектира и познава, като предицира. Тук обаче субектно-предикатната формула не може да се разположи. Ето го втория аргумент за непринадлежност към мисленето и за некласическата езиковост на формата им. Непреминаващата през мисълта емоция има и друга стойност, освен комуникативна. Бидейки знание, тази емотивност е аргумент за гносеологическата недостатъчност на мисленето и, оттам естествено, и на езика като негов аналог. Защото в действителност емоцията може да бъде осъзната през мисленето. Ние безспорно материализираме в език емоционалния си свят: радвам се, боли ме, страдам, за съжаление и т.н. И въпреки това има още нещо в душата и сърцето, което мисълта не може да овладее и да репрезентира в класически модел и форма. В тези случаи съзнанието се обслужва и самото то пък обслужва нерационалността на homo sapiens-а, а приведената в негов режим физиология като глас "изнемогва" до о-о или ох, а-а или ах, е-е или ех и пр. вариации.


По-горе посоченият синкретизъм като емоционален спектър е последователно проявяван и, тъй като се отнася едновременно и до денотативната, и до сигнификативната природа на формите, няма как да се неутрализира дори когато се атакува комуникативната битност. Значимостта като информативна единица е релевантна за съзнанието. Познавателната им стойност обаче не се постига мисловно и точно затова няма субектно-предикатна структура. Смислово-интонационната характеристика ги легитимира като комуникативни модели, но аналогията свършва дотук. Единственият компромис може да се изрази само като уговаряне на синкретична предикация и синкретична предикативност. Това може и да е точно така и да не бива да се подминава. Важно е може би да се опита дали подобен факт – на синкретичната предикация, е редундант, или обратното – е феномен. Сигурно второто е по-вероятно. Обосновката е, струва ни се, ясна и затова много достъпна. Ако се допусне, че е редундант, би трябвало денотативната природа да е подвластна на мисленето и оттам аналогията да я подчини на класическото езиково моделиране. Прецедентите са налице в изобилие. Това първо. Второ, нищо не подсказва за вторичност тук, при тези синкретични предикативни аналози. Трето, тази синкретичност не е продукт на съзнанието, а е негов прототип, което също отвежда в посока на първенстващото, или предхождащото, като държим сметка за мисленето като маркирана позиция, след което емоцията и мистиката се градират по-високо от рациото. Градацията е възходяща, защото познанието е висша цел и гравитира нагоре или пък навътре и надолу. Пето, след като не се вмества в мисленето, значи е по-висше от него знание, което е съзнавано, но изглежда не е осъзнато, щом е в онази негова част, която е различна от доминанта мислене като класика. Ако точно този сегмент съзнание, различният от мисленето, е по-нисш, той ще е обозначен от мисленето по правило. Недостъпността е, пак по правило, по-високо и висше.


От всичко казано дотук следва да се приеме, че:


 • това знание не е осъзнато в класически смисъл;
   
 • то е по-висше знание; синкретичната предикация е по-висок клас на информационно моделиране;
   
 • аналогията е постижима до звук и интонация;
   
 • това е предел преди мълчанието, което е знакът на висшето знание, на нелимитираното знание, на абсолютното познание.
   
В синкретичната предикация субектът на езика влага усилие за езикова експликация в минимализирана форма, като че ли за да придаде условен знак за продуцентството си на иначе недокрай подчинена на съзнанието рефлексивност, някаква неосъзната съвсем познаваемост. Достъпът на органиката е дотолкова, доколкото да се маркира адресант – пестеливо до минимум като форма и затова точно неограничено като смисъл. Този звуково-интонационен изреченски феномен е еквивалент и доказателство за гносеологическа недостатъчност на езика като експликат на мисленето и същевременно присъствие в езика на паралелното на рациото знание като по-висша форма на познание, една своеобразна езикова толерантност в името на познанието.


Синкретичната предикация и тезата ни, че е феномен на познанието, по-висш модел на рефлексия, се доказва и от това, че тези експликати са етимони на класически проекции на предикатите охкам, ахкам и пр. Само че словообразуването с нищо не подпомага семантичния прочит и тук. Охкам означава, че казвам ох. Още веднъж се потвърждава езиковото "безсилие" като израз на ментална недостатъчност. Охкам или казвам "ох" е просто метаезик, но не е език. Т.е. словоформите охкам и ахкам са формално доказателство на предикацията в ох, привеждане в разпознаваем за мисленето и езика модел на предикат, без да се прониква в семантиката. Подобно форматиране на предикативността и продължаващата заедно с него недостъпност за разгръщане на смисъла потвърждават тезата ни за висша степен познание по отношение на рациото.


Субектът на езика знае, но не разбира, защото разбирането е ментален феномен. Концентрираното знание не може да се разположи в технологичната матрица на мисленето. Ако се опитаме да разтваряме този "концентрат", всичко ще се сведе до метаезикови употреби: мисля, че ме боли ; искам да кажа нещо, но не мога или не зная какво е точно то; боли ме нещо; иска ми се да... и пр. все хипотези за хипотези. Просто безсилие на езика заради непосилност на мисленето, защото е извън неговия периметър.


Заслужава да се отбележи, че тук не присъства и съм. Аз-ът също се е синкретизирал, условно казано. Отсъствието на съм дори, което означава отсъствие на времето на аз-а, е още едно доказателство за по-високата степен на познание, аксиоматична във времето и въпреки него; гранична за и с него; някак си константна и неброима, като се има предвид тезата ни за броимостта на тук и сега като проекция на аз-а в съм. Субект, предикат, време и пространство се сливат и заличават до синкретичното ох като звук на душата, която е далече и високо или дълбоко, за да се проектира и разгърне в материя. Материята я обслужва, както в случая и съзнанието, донякъде и някак само, като нейна алюзия.


За нас ох, ах, ех, и-и, а-а и пр. не са думи с несамостойно значение, защото, както по-горе стана ясно, те са с особено самостоен смисъл. Т.е. това са езикови експликати или комуникативни конструкти с крайно самостоен смисъл, защото са емотивно-мистично знание, но не рационално. Присъствието им в комуникативния ресурс на субекта на езика е категоричен израз на гносеологическа недостатъчност на езика заради неподвластността им и невместимостта им в мисленето и неговите модели.


Предикацията тук е висш модел, феномен на друго равнище на моделиране на знанието. Освен предикатния модел, и смисълът е феноменален със своята непрекъсната синкретичност.

Коментари (128)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 434 Неутрално

  "Предикацията тук е висш модел, феномен на друго равнище на моделиране на знанието. Освен предикатния модел, и смисълът е феноменален със своята непрекъсната синкретичност."

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 2. 2 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 367 Неутрално
 3. 3 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1086 Весело

  Трябва да минем на експликативен режим....

 4. 4 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 572 Весело

  Истинска парадигма, с ковьорче с пауни на стената.

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 5. 5 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 627 Весело

  "...фауната и природата (бау-бау, мяу-мяу, грух-грух или туп, бух, пляс, цамбур, тра-та-та-а, фиу-у, у-у...""

 6. 6 Профил на tolex
  tolex
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  Когато пия кафе немога да спя.
  Аз пък, когато спя не мога да пия кафе.

  Това синтактично чудо е еталон за ембицилен предикатив.

 7. 7 Профил на 123
  123
  Рейтинг: 470 Неутрално

  За това цялото по-горе си има термин: "академична простотия". Специфичен тип простотия.

  Kолко българи са нужни, за да завинтят една крушка? Трима. Един, който да я смени и двама, които да спорят колко старата е била по-добра.
 8. 8 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 367 Весело

  Знае ги тя "ах" и "ох" щом цяла министърка е станала!

  И как после да убедиш хората, че не бива да се закрива БАН?!

 9. 9 Профил на my_self
  my_self
  Рейтинг: 468 Весело

  "мълчанието, което е знакът на висшето знание, на нелимитираното знание, на абсолютното познание".

  Г-жа министърката явно не е достигнала до мълчанието, този най-висш стадии на познанието, защото не спира да словоблудства и да Ни удивлява с "нелимитираното си знание" в областта на спорта, пък и не само. Ама то акъл море, глава шамандура...

 10. 10 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Това някой прочете ли го цялото???

  Не знам и не ме интересува какво е експликат. Знам, че Марианка няма дубликат. Или поне се надявам...

  Няма шики-мики.
 11. 11 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 614 Весело

  Ааааа, това чел ло го е някой някога, някъде ?
  Не, че аз ще го прочета.

  Има ли клинични пътеки по въпроса за този вид "творчество" ?

 12. 12 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1006 Весело

  [quote#0:"Статията"]Текстът е озаглавен "Неезиковост и синкретизъм" и е подписан от Мариана Георгиева от Института за български език в БАН.[/quote]

  Накратко, в текста става дума за "министерски кретенизъм".

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 13. 13 Профил на Ritter 1
  Ritter 1
  Рейтинг: 418 Весело

  Уффф...
  словесната еквилибристика на московската школа прозира от "мозъка на костите" на писанията и! (така може и да ме разбере!

  Да приказваш много и да не казваш нищо или пък нещо съвсем незначително- явно госпожата е сред шампионите в тази дисциплина за изявени комунисти!

 14. 14 Профил на bono_vox
  bono_vox
  Рейтинг: 553 Неутрално

  На министърката освен Ах и Ох, мога да й кажа Оффф, Ф.к Оффф, още Гуд бай анд невер ком БАК!!!!

 15. 15 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 600 Неутрално
 16. 16 Профил на Ritter 1
  Ritter 1
  Рейтинг: 418 Весело

  [quote#12:"majorman Моля те, Серж, остани!"]"министерски кретенизъм"[/quote]
  предлагам другарчетата и в БАН да вкарат този израз в медицинските речници и за леснота при обяснението да сложат просто нейна снимка насреща,+ линкове към изцепките и!

 17. 17 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  Безмисленост и кретенизъм ...

  Аз не зареждам в Лукойл.
 18. 18 Профил на Grdimi
  Grdimi
  Рейтинг: 213 Разстроено

  не се подигравайте на жената а се учете от нея

  А че не е е подходяща за спортен министър е друга тема.

  n/a
 19. 19 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 679 Любопитно

  След този виртуозен "катедрен труд" съм на път ви запозная с моето творение: "Синкретизмът между норма и патология в творческата личност на министър Мариана Георгиева"

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 20. 20 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1181 Весело

  [quote#10:"Черен Гологан"]Това някой прочете ли го цялото??? [/quote]

  аз го четох преди два часа във фейса!
  С нищо вече не може да ни изненада тази госпожа!

 21. 21 Профил на blurred
  blurred
  Рейтинг: 378 Весело

  "Тези, които говорят, не знаят. Тези, които знаят, не говорят."
  Лао Дзъ

  ...
 22. 22 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 1354 Весело

  оооо колко съм прост!
  Бях решил да я напсувам, но си забравих мисълта, след второто изречение.

 23. 23 Профил на Söder
  Söder
  Рейтинг: 213 Весело

  Госпожа Марианка си е направила автопортрет:

  "Субектът на езика знае, но не разбира, защото разбирането е ментален феномен. Концентрираното знание не може да се разположи в технологичната матрица на мисленето. Ако се опитаме да разтваряме този "концентрат", всичко ще се сведе до метаезикови употреби: мисля, че ме боли ; искам да кажа нещо, но не мога или не зная какво е точно то; боли ме нещо; иска ми се да... и пр. все хипотези за хипотези. Просто безсилие на езика заради непосилност на мисленето, защото е извън неговия периметър."

 24. 24 Профил на eyewitness
  eyewitness
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Като се прибера, ще си сложа умната глава и тогава ще го прочета. Обещавам!

 25. 25 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 700 Весело

  Ох!

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 26. 26 Профил на Кучка продажна!
  Кучка продажна!
  Рейтинг: 1485 Неутрално

  "Междуметията нямат никакви признаци за валентност, нито потенциална, да речем, която да припознае нечия друга такава като при съюзи и предлози – чисто схематично макар."

  Нда, наукообразен е езикът на госпожата. Бих казала даже квазинаучен, псевдо- такъв... Сигурно докторите ще са по-наясно с поставяне на диагнозата, въпреки че като се замисля, ученикът е надминал учителката си в нищонеказването. Нейният език просто крещи "гледайте си работата, нищо няма да ви кажа, защото специалността ми включва само кухи фрази", а неговият местанообразен наратив - "гледайте си работата, въпреки че още не сме ви показали къде ви е мястото, което неминуемо ще стане и вие непременно ще се съгласите в непогрешимостта ни, колкото и унизени да се чувствате" ...

 27. 27 Профил на paco31
  paco31
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Това е не само "академична простотия", но е и погрешно. Не ми издържаха нервите да го чета цялото, но например:
  "Субектът на езика знае, но не разбира, защото разбирането е ментален феномен." А знанието не е???
  Просто куп глупости...

 28. 28 Профил на Bramasole
  Bramasole
  Рейтинг: 3346 Неутрално

  Отчайващо!
  Каква ли ще е диагнозата на психиатър, след като прочете очевАдната безсмислица, "облечена" в налудничав изказ?

  "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
 29. 29 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1065 Весело

  Боже колко мъка има по света, особено в БАН

 30. 30 Профил на doria
  doria
  Рейтинг: 418 Весело

  Дълго е, за сметка на това е тъпо! Г-жо Министър може ли да ми обясните научно как ви квалифицирах - като предикат, междуметие или просто ментален феномен?

 31. 31 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1881 Неутрално

  Няма да я прочета тази тъпотия, това си е губене на време.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 32. 32 Профил на ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
  ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
  Рейтинг: 611 Весело

  До коментар [#25] от "Торбалан":
  Е не - ох-ох се казва

  Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
 33. 33 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1881 Весело

  До коментар [#29] от "shileto":

  А бе Бате Бойко не искаше ли да го закрива този БАН? Май е бил прав.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 34. 34 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1367 Любопитно

  Тъкмо се бях замислил, че днес нямам ново порно за гледане

 35. 35 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 870 Любопитно

  Някой прочете ли го ЦЯЛОТО? Защото аз не мога
  Чудя се също, каква научна работничка е тази г-жа Георгиева по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, след като в изказа й преобладават предимно чуждици???
  За логиката на изреченията и смисъла в тях няма да отварям дума....

 36. 36 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  "...Без да се забравя, че езикът също обслужва и емотивността в широк спектър (например конотацията като маркер въобще; или думи, чиято семантика изразява чувства – радвам се, радост, радостен, радостно и пр.), още повече се налага спецификата и нейното възможно анализиране на неезиковото (ангажираме се с този термин) изразяване на емоции, първо, и не на второ място, а по-скоро паралелно някак си, подражание на нечия звукова палитра – фауна или природа най-общо...."

  А аз винаги съм мислела, че речта е за да се разбираме помежду си...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 37. 37 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 1354 Весело

  Ще замоля, който е разбрал за какво иде реч, нека да ми преразкаже накратко. В стотина думи най-много.
  Все пак не искам да се излагам пред родата

 38. 38 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 679 Весело

  [quote#30:"doria"]или просто ментален феномен[/quote]

  Ще добавя, имбецил!

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 39. 39 Профил на mto
  mto
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Аууу, е-хааа!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Вместо виц: "Високият морален стандарт в политиката, който зададе ГЕРБ!"
 40. 40 Профил на Адриана Димова
  Адриана Димова
  Рейтинг: 778 Весело

  [quote#36:"Γαλλα"]А аз винаги съм мислела, че речта е за да се разбираме помежду си... [/quote]

  И аз така, а пък сега най-добре разбирам, защо нищо не разбирам на тая дама, когато си отвори устата. /сори за повторението, или май се казваше "тавтология"?/

  Не причинявай другиму това, което не искаш да се случи с теб!
 41. 41 Профил на me, myself and I
  me, myself and I
  Рейтинг: 418 Неутрално

  На бас, че никой не го е дочел до края. Освен това, знам едно просто правило в този живот - ако някой не може да обясни нещо, колкото и сложно да е то, с прости думи на човешки език, то означава, че него разбира.

 42. 42 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "В начло бе словото..." Неразбирането на словото (т.е. Логоса) като излив на Абсолюта и връзката на нашата словесност с този Логос е довело до това словоблудство с елементарни вътрешни противоречия (неразбиране на ментала, самосъзнанието и подсъзнанието) и издържано изцяло в материалистическа философия.

 43. 43 Профил на michael
  michael
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Боже, ако в БАН научните кадри са основно такива, наистина е за закриване, не само че нищо не правят, но това е срам и резил за нацията пред света

  Cogito ergo sum :)
 44. 44 Профил на nightowl
  nightowl
  Рейтинг: 367 Весело

  Обичам я тази жена! Ще ми липсва нейната есплицитност!

 45. 45 Профил на the_fat
  the_fat
  Рейтинг: 470 Любопитно

  а каква е диагнозата ...?

 46. 46 Профил на manoll
  manoll
  Рейтинг: 513 Весело

  Кой?
  Кой е прочел това и решил, че авторката е подходяща за министър на спорта?

 47. 47 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 614 Любопитно

  [quote#18:"grigordimitrov"]не се подигравайте на жената а се учете от нея[/quote]
  Да се учим на :
  1.Толерантност и разбиране по отношение на нечии умст..ни недостатъци.
  2. Пробивност на базата на словестна неразбираемост, представяна като свръхинтелект.
  Кое от двете или се касае за недоуточнена ирония ?

  Интересно Тази как си поръчва кафе ?

 48. 48 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1392 Разстроено

  Дневник слагайте една червена точка или поне надпис - текстът не се препоръчва за жени , деца и хора със слаби нерви , неподатливи на предикативна експлицитност!

  15.02.1989 - 07.02.2018
 49. 49 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 679 Весело

  До коментар [#37] от "deymus":

  Може ли с две думи?

  Словесни полюции!

  Ако има и друго обяснение с радост ще го прочета!

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 50. 50 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 470 Неутрално

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 51. 51 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 679 Весело

  [quote#48:"Karelson"]Дневник слагайте една червена точка[/quote]

  Тази е за "жълта фланелка"!

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 52. 52 Профил на dgd
  dgd
  Рейтинг: 2090 Весело

  Изтървала е две запетайки и четири тирета.
  Но и без това всичко е един голям емотивен бълвоч с претенции за смисъл.

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 53. 53 Профил на my_self
  my_self
  Рейтинг: 468 Неутрално

  До коментар [#10] от "Черен Гологан":

  Няколко необходими пояснения към това депресантско четиво:

  "Експликация" - Текст, който обяснява значението на условни знаци, символи в карти, планове и др. под.

  "Предикат" - В логиката понятие, което определя предмета на съждението и разкрива неговото съдържание.

  "Гносеология" - Теоретично учение за познанието

  А в резюме, този "научен труд" на г-жа министърката е един "гносеологичен" и абсолютно мазен тюрлюгювеч.

  Надявам се да съм бил полезен и че фабулата на министерския гении на Марианка ти се поизясни!

 54. 54 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1586 Весело

  Бау- бау, това не мога да го прочета

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 55. 55 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1291 Весело

  Много моля, ако някой е имал достатъчно здрави нерви да прочете статията и по някакъв начин я е разбрал, да направи кратко и просто резюме.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 56. 56 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 679 Любопитно

  [quote#47:"azmatahari"]Интересно Тази как си поръчва кафе ? [/quote]

  Аз също си го помислих, но ми е по-интересно какво е имала предвид с позоваването на Хайдегер!?

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 57. 57 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Изречения - "мастодонти", изречения - "лабиринти"...

  Само велик ум може да схване смисъла им.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 58. 58 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1419 Разстроено

  Ех... нямам достатъчно налични емотивни експликати, за да обрисувам чувствата, които ме обзеха при прочитането на този научен труд.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 59. 59 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8218 Неутрално

  Интересно,тя дали разбира какво е написала.И на кого са нужни подобни трудове.А тази дума "експликативен" щях да си умра без да я чуя,а тя означавала "пояснение".

 60. 60 Профил на babalyuga
  babalyuga
  Рейтинг: 616 Весело

  И преди съм предлагал - Мариана Георгиева за еврокомисар! Няма значение на какво.

 61. 61 Профил на hchinaski
  hchinaski
  Рейтинг: 367 Неутрално

  "Аз произнасям ох и също чувам ох"

  Йес, бе!!!

 62. 62 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1181 Весело

  [quote#23:"Söder"]"Субектът на езика знае, но не разбира, защото разбирането е ментален феномен. Концентрираното знание не може да се разположи в технологичната матрица на мисленето. Ако се опитаме да разтваряме този "концентрат", всичко ще се сведе до метаезикови употреби: мисля, че ме боли ; искам да кажа нещо, но не мога или не зная какво е точно то; боли ме нещо; иска ми се да... и пр. все хипотези за хипотези. Просто безсилие на езика заради непосилност на мисленето, защото е извън неговия периметър." [/quote]

  Оо-о-о-о-о благодаря ти , че ми го " преведе" на разбираем език!

  От всичкот, най ясно личи, че марианчето, като малка е падала на технологичната си матрица!
  И за наша голяма радост няколко пъти, за да достигне тази извисеност на ментален феномен!

  Тенкю и мерси !

 63. 63 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  Тази висша форма на неезиков кретенизъм изключва всякакъв словесно-смислов контакт с читателя.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 64. 64 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 673 Неутрално
 65. 65 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1419 Любопитно

  [quote#0:"Мариана Георгиева"]искам да кажа нещо, но не мога или не зная какво е точно то[/quote]

  Тогава що си направи труда да напишеш толкова много думи, след като даже и ти самата не знаеш какво точно искаш да кажеш?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 66. 66 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  До коментар [#41] от "me, myself and I":


  [quote#41:"me, myself and I"]
  На бас, че никой не го е дочел до края.[/quote]

  Малко мазо, но аз го дочетох с една едничка цел - до къде може да стигне гаврата с езика. Словоблудие! Трябва да е наказуемо!

 67. 67 Профил на Адриана Димова
  Адриана Димова
  Рейтинг: 778 Весело

  О, не! Няма да си причиня това неудобство да губя време да прочета целия този ... може би шедьовър на синтаксиса(съдя по авторката му де, щото нали професор по синтаксис го играе), но честно, признавам си и с пистолет опрян в слепоочието ми не бих го прочела това ... даже не знам и на какво да го оприлича.

  Не причинявай другиму това, което не искаш да се случи с теб!
 68. 68 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Думата explication е френска и означава обяснение, разяснение.

  Глаголната форма е expliquer - обяснявам, разяснявам.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 69. 69 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1419 Весело

  [quote#35:"Orchid"]Чудя се също, каква научна работничка е тази г-жа Георгиева по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, след като в изказа й преобладават предимно чуждици??? [/quote]

  Виж сега, изказът на г-жата е на много високо ниво, на такива, като теб и мен не е дадено да проумеем мъдрите и слова.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 70. 70 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 506 Весело

  Това е смъртоносен удар по синтаксиса чрез специфични езикови експликати, разположени в технологичната матрица на мисленето и с дефинитивна референция, зад която стои тежката душевна рефлексия на Марианка на полянка.
  ох, ах, их, ех, у-у-у, уф, е-е-е, а-а-а, тюх, тц-тц-тц, о-о-о, и-и-и ;-0

 71. 71 Профил на Адриана Димова
  Адриана Димова
  Рейтинг: 778 Неутрално

  [quote#66:"Alexander97"]Словоблудие! Трябва да е наказуемо! [/quote]

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Не причинявай другиму това, което не искаш да се случи с теб!
 72. 72 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 572 Неутрално
 73. 73 Профил на д-р Петроff
  д-р Петроff
  Рейтинг: 470 Весело

  Ако Мичето се събере с Павел-Местан на кафе,какво ли ще излезе,като разговор и съдържание.А ако се кръстосат,как ли ще говори резултата?

  ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ЗА ДА НЕ СТАВА КАКВОТО СИ ИСКАТ
 74. 74 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1359 Любопитно

  Имах търпение само за 3 изречения.
  И особено много съчувствам на прочелите го.

  Жената е покана за щастие
 75. 75 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1359 Весело

  До коментар [#73] от "д-р Петроff":

  Твърде дърти са за резултати, но иначе са се кръстосали, че май и продължават с кръстосването... това и децата го знаят.

  Жената е покана за щастие
 76. 76 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Междуметието е част на речта, която изразява чувства или волеизявления (искане, заповед), или наподобява (звукоподражава) природни и животински, както и резултат от производствена дейност звуци, шумове и гласове.

  Междуметията се употребяват главно в говоримата (устната) реч и по-рядко в писмените текстове, главно, когато се предава или наподобява говоримата реч (в художествената литература или интернет общуването). Прекомерно наситената с междуметия реч е признак за висока емоционалност и/или бедност на езика (на други изразни средства).

  За употребата им се използват наличните в азбуката букви (понякога неправописно и други, неазбучни символи) което прави записването им в текст условно, тъй като не винаги и не изцяло може да се предаде тяхната произносимост или звуков еквивалент. Междуметията влизат в изказването със собствената си семантика. Обикновено се явяват в началото на изказването (в началото на изречение или по-дълго изказване, последователност от изречения) или самостойно (като самостоятелно изречение), като могат и да бъдат повторени в изказването.

  Междуметията са неизменяеми думи и нямат свои словоформи.

  Междуметията са вероятно най-старите езикови изразни средства (тоест думи или думи-фрази), с които хората са общували помежду си и по своя характер те са универсални, интернационални — съществуват във всички езици, макар че имат и своя национална езикова специфика. Езиковото заемане е характерно и за междуметията, макар и по-рядко отколкото за друг вид думи.

  При междуметията съответно най-често съществителните са в звателни форми (мале), а глаголите - в заповедни (я виж, виж го ти).

  Семантична многозначност има и при междуметията, като значението им се определя от контекста на конкретната ситуация и се предава езиково чрез съответното произношение и интонация.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 77. 77 Профил на inadilov
  inadilov
  Рейтинг: 448 Весело

  [quote#47:"azmatahari"]Интересно Тази как си поръчва кафе ? [/quote]

  По-интересно е как звучи скандала между нея и на мъжа й

  "Странни същества са хората. Откраднеш пет долара и ще си мръсен крадец. Откраднеш ли обаче хиляди долари, ще си герой или правителство."
 78. 78 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 367 Любопитно

  Например кучето лае, котето мяука, прасето грухти, топката падна (тупна), камъкът падна във водата, инструментът свири (звучи), вятърът духа (вее) и прочие.

  Ако не знаехте с какво се занимават в БАН и подобните "нАучни" центрове - ето.

  zenrus.ru
 79. 79 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1586 Весело

  [quote#47:"azmatahari"]Интересно Тази как си поръчва кафе ? [/quote]
  Аз пък се чудя, как се кара с мъжа си

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 80. 80 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1586 Неутрално

  До коментар [#77] от "inadilov":

  Е, не знаех, че вече си писала нещо в този смисъл......сори, мислим еднакво

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 81. 81 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1586 Неутрално

  До коментар [#47] от "azmatahari":

  Не е към теб, а към........забравих......все тая...........

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 82. 82 Профил на Кучка продажна!
  Кучка продажна!
  Рейтинг: 1485 Неутрално

  [quote#68:"ISTORIK"]Думата explication е френска и означава обяснение, разяснение. [/quote]
  А тя пък произхожда от латинския глагол "еxplicare" - разгръщам, разпръсквам, отварям, развивам...
  По-сложно става със отглаголното съществително "експликат", което в случая трябва да се превежда като "изразител".

 83. 83 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Употреба на думи и изрази, на "висок наратив", най-често - чуждици и клишета, които усложняват комуникацията между автор и читател или слушател

  Става дума за желанието на някои автори да се покажат свръх начетени, като използват наниз от неясни и небългарски думи. В добавка тези хора използват и клишета. В резултат се получава безсъдържателно ужмислие, салата от думи, които в опита си да кажат, покажат и укажат всичко, в действителност не казват нищо съществено. Такива текстове "експанзират в самотните полета на елитарното".

  Ето как звучат такива високопарни текстове:

  - Тук е мястото да бъде откроена втората дистинкция между академичния исторически наратив и словесните потоци, утоляващи глада за историческа информация в общественото съзнание с твърде пикантните блюда на паранауката.

  - Тук имплицитно присъства анихилирането на историята, а разпадането на детерминираността е експлицирано с минали интенции.

  - Моля, експлицирайте интенциите на поета...

  - Пошлият псевдореализъм паразитира върху репортажния наратив.

  - Рецептивна нагласа, рецептивно пространство, рецептивни навици...

  - Проблемата (проблемът!) за средновековния град е сложен и комплициран въпрос.

  - Конвенционалност, работеща в полето на автономизираната институционалност...

  - Идеосинкретични формирования...

  - Гората е екзистенциалното пространство, в което тайните на битието са разбулени.

  - Моля, полемизирайте върху посочената проблематика, като конкретизирате параметрите на ситуацията и като избягвате да локумизирате!

  - Българската литература представлява своеобразна онтологична територия на Словото като социокултурен модус и изразява комплекс от ценности, свързани с природата, човека и обществото.

  - Личността се интегрира чрез словото в колективния топос на страданието и волята за индивидуално спасение.

  - Словото става основа на националната идея като сакрална площ на религиозния, етическия и етническия интегритет.

  - Словото се бори с екзистенциалните конвулсии на човека в ценостния нихилизъм на съвременната масова култура. Поетическото слово става емблема на един съпротивляващ се културно исторически и етнически сакрум. Но словото все по-трудно успява да се противопостави на деперсонализиращата власт на съвременните информационни и комуникационни технологии.

  - Екзистенциалните конвулсии на човека в полето на поетическия логоцентризъм...

  - В полето на поетическия логоцентризъм словото пренася във времето и пространството драматизма на човешкото битие.

  - ... във връзка с психологизма като основа на поведенческия модел на лирическия субект.

  - Това е една инвариантна структура, трансформирана на базата на християнската етика.

  - Авторът се опитва да имплицира християнската етика в интимното пространство на лирическия субект.

  - Усилената интуитивност довежда до имплицитна реалност, която не е породена единствено от обективното или субективното като интерпретация на времето и конкретните реалии, а оформя определен характерен паралакс по отношение на изначалното човешко битие...

  - Локализация на контрола като личностна детерминанта на удовлетвореността от положения труд (заглавие на докторантска дипломна работа)

  Това са някакви изродени критерии за литературност и за научност. Някакви лични извращения на техните автори...

  Щастливи са поетите, че умират млади! Да му мислят кандидат-студентите, които трябва да зубрят такива щуротии, такъв мултилингвистичен псевдонаучен меланж (бъркоч)!

  Поназнайването на някой и друг чужд език наистина обогатява, но - само когато не е за сметка на пренебрежението на родния език.

  http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11657

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 84. 84 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 2497 Весело

  "" Ох, ах, ех, у-у ""
  "" бау-бау, мяу-мяу, грух-грух или туп, бух, пляс, цамбур, тра-та-та-а, фиу-у, у-у ""
  ---------------------------------------

  ""Впоследствие се оказва, че това е научна статия, от 2012 година,""
  ====================

  Научна статия ? ? ??

  Прав бе С.Дянков , че са ""синодални старци""

  Занимават се с глупости за сметка на нашите доходи !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 85. 85 Профил на omniam
  omniam
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Ох, ах, ех - каквото и да междуметосам, ще е малко!

 86. 86 Профил на kamenpavlov
  kamenpavlov
  Рейтинг: 491 Неутрално

  Прочетени 10 реда, смисъл - няма. Жената казва нещо очевидно със сложни думи - така се трупат думи в статии, научни и студентски. Словоредът в някои изречения е убийствен - особено като завърши изречение с "макар".

 87. 87 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 614 Любопитно  До коментар [#55] от "Lady Zeppelin":

  [quote#55:"Lady Zeppelin"]Много моля, ако някой е имал достатъчно здрави нерви да прочете статията и по някакъв начин я е разбрал, да направи кратко и просто резюме.[/quote]


  Как ли се е потил рецензентът, ако е прочел този "труд" ?
  Дайте и рецензията, "Дневник" !

 88. 88 Профил на xxxxx1
  xxxxx1
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Хайде да върви да си експлицира експликатите по-далеч от министерския съвет.

 89. 89 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 367 Любопитно

  [quote#55:"Lady Zeppelin"]Много моля, ако някой е имал достатъчно здрави нерви да прочете статията и по някакъв начин я е разбрал, да направи кратко и просто резюме.[/quote]
  Другарката се опитва да докаже, че комуникацията чрез едносрични членоразделни и други нечленоразделни звуци (АХ, ОХ, УХ, УФ, МЕ, БЕ, БАУ, МЯУ, ПРЪЦ и т.н.), всъщност е далеч по-ефективна и автентична, отколкото размяната на мисли чрез думи, свързани в изречения. Очевидно е имала като база за изследване основния електорат на БСП.

  zenrus.ru
 90. 90 Профил на iSiktir
  iSiktir
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Да попитам само псувнята емотивен експликат ли е?
  Май да, особено ако е придружена от пръстова конфигурация, зад която стои душевна рефлексия.

  Путин - враг номер 1 на тутраканската селищна система
 91. 91 Профил на Скандинавец
  Скандинавец
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "Преди всичко трябва да се подчертае, че междуметията са специфични езикови експликати, които .........
  Междуметията нямат никакви признаци за валентност, нито потенциална, да речем, която да припознае нечия друга такава като при съюзи и предлози .....
  Междуметията нямат езиково обкръжение."
  ..
  ...
  Предвид цитата по-горе вече не се чудя защо БГ е най-бедната държава в Европа. Не само материално.

 92. 92 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1291 Весело

  Малеииии това бая зор требе за да го вдена.

  http://vbox7.com/play:ffc443d8

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 93. 93 Профил на bachvaroff
  bachvaroff
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Халоперидол / трифлуперидол / хлорпромазин, литиев карбонат и валпроева киселина за мамуната, май само това ще и помогне. И стая с меки стени и дрешки с неудобно дълги ръкави... И специални коланчета, като за всеки крайник по едно...

 94. 94 Профил на vicada
  vicada
  Рейтинг: 634 Неутрално

  Това е написано като за шестица от кандидатстуденски изпит по литература.

 95. 95 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  Че то таквиз трудове се пишат за секунди - http://vesna.yandex.ru/

 96. 96 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 640 Весело

  Я сега да попитам- някой успя ли да прочете цялата стстия?

  За себе си смятам, че съм... Да кажем- средно интелигентен човек, с що-годе богат речник...

  И не- не успях дори да прочета стстията докрай...

  Но ще си запазя текста някъде... Може да ми потрябва, ако стана министър някога. На каквото и да е...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 97. 97 Профил на Скандинавец
  Скандинавец
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#96] от "952": "Я сега да попитам- някой успя ли да прочете цялата стстия?"
  ...
  Трябваше ли? 98. 98 Профил на nonsense
  nonsense
  Рейтинг: 414 Неутрално

  Не дочетох и първото изречение.

  shut up retard
 99. 99 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Реферат по литературоведению / психологии / эстетике

  Тема: «Возрастной замысел глазами современников»

  Развивая эту тему, эпическая медлительность осознаёт парафраз, тем не менее узус никак не предполагал здесь родительного падежа. Либидо, так или иначе, традиционно понимает поэтический холерик, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Теория эманации монотонно представляет собой базовый тип личности, таким образом осуществляется своего рода связь с темнотой бессознательного. Хтонический миф, несмотря на внешние воздействия, неустойчив. Индивидуальность неустойчиво представляет собой инсайт в силу которого смешивает субъективное и объективное, переносит свои внутренние побуждения на реальные связи вещей. Наряду с нейтральной лексикой коллективное бессознательное дает парафраз, как и предсказывают практические аспекты использования принципов гештальпсихологии в области восприятия, обучения, развития психики, социальных взаимоотношений.

  Женское окончание отчуждает общекультурный цикл, и это неудивительно, если речь о персонифицированном характере первичной социализации. Душа, на первый взгляд, отталкивает резкий эпитет, так, например, Ричард Бендлер для построения эффективных состояний использовал изменение субмодальностей. Манерничанье аккумулирует методологический комплекс априорной бисексуальности, именно об этом комплексе движущих сил писал З.Фрейд в теории сублимации. Восприятие спонтанно образует код, таким образом, второй комплекс движущих сил получил разработку в трудах А.Берталанфи и Ш.Бюлера. Лексика, чтобы уловить хореический ритм или аллитерацию на "л", возможна.

  Придерживаясь жестких принципов социального Дарвинизма, анжамбеман понимает замысел, таким образом осуществляется своего рода связь с темнотой бессознательного. Сновидение, несмотря на внешние воздействия, зеркально отражает глубокий эриксоновский гипноз, тем не менее как только ортодоксальность окончательно возобладает, даже эта маленькая лазейка будет закрыта. Полифонический роман концептуально вызывает культурный стиль, что вызвало развитие функционализма и сравнительно-психологических исследований поведения. Компульсивность, в первом приближении, вероятна. Диахрония непосредственно отчуждает закон, именно об этом говорил Б.В.Томашевский в своей работе 1925 года.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 100. 100 Профил на comodore
  comodore
  Рейтинг: 418 Весело

  синтаксисът изключва словесно-смислов контакт

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK