Как да гласувам

Как да гласувам

© Георги КожухаровКога са изборите?


Кой има право да гласува?


Къде се излагат избирателните списъци и какво пише в тях?
Как  се прави справка за адреса и номера на избирателната секция?

Какви са бюлетините и как се попълват?


Гласуване по постоянен и настоящ адрес


Гласуване в чужбина


Как гласуват студентите и учениците?

Как гласуват хората с увреждания?


Колко време продължава предизборната кампания?Кога са изборите?


На 5 октомври българските избиратели ще гласуват за депутати в 43-ото Народно събрание.


Това са вторите предсрочни парламентарни избори за последните две години. Предишните бяха на 12 май 2013 г., след като кабинетът на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов подаде оставка след масови антиправителствени протести през февруари същата година. Те бяха спечелени отново от ГЕРБ, но партията имаше едва 97 депутати и след като се отказа да сформира кабинет, премиер с подкрепата на БСП и ДПС стана Пламен Орешарски.


Гласуването започва в 6.00 ч. и продължава до 19.00 ч. В секциите извън България изборният ден е от 6.00 ч. до 19.00 ч. местно време. Законът позволява времето за подаване на гласове да бъде удължено, най-много до 20 ч., ако в края на изборния ден пред някоя секция има опашка от желаещи да пуснат бюлетини.Кой има право да гласува?


Българските граждани, навършили 18г. до изборния ден включително. Изключение са поставените под запрещение и изтърпяващите наказанието лишаване от свобода, които нямат право да гласуват. Могат да гласуват и българите в други страни, ако там има открита избирателна секция.Къде се излагат избирателните списъци и какво пише в тях?Това са списъците на гражданите с право на глас. Съставят се от общинските администрации поотделно за всяка избирателна секция и се публикуват на интернет страницата на общината. В тях се вписват имената на избирателя по азбучен ред и постоянният адрес. Графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност трябва да останат празни, защото това са лични данни.


Избирателни списъци се съставят и в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и др., както и на плавателни съдове под българско знаме от ръководителя на заведението, дома, съответно от капитана на плавателния съд. Списъци се съставят и от ръководителите на местата за лишаване от свобода и задържане под стража. В тях се включват онези, за които няма влязла в сила присъда.Кметовете на общините трябва да осигурят възможност всеки да прави справка дали е включен в избирателния списък, включително на безплатен телефонен номер.


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството, което трябва да подаде най-късно до 27 септември - 7 дни преди изборния ден. (Бланка на заявлението можете да изтеглите от прикачения файл вляво)Как  се прави справка за адреса и номера на избирателната секция?


Всеки може да се направи справка по електронен път за адреса и номера на избирателната секция, в която трябва да упражни правото си на глас. Това става на сайта на ГРАО, като системата позволява търсене по ЕГН или адрес.Какви са бюлетините и как се попълват?


Бюлетините за парламентарните избори са общи (интегрални) и са свързани в кочани. За да не могат да се подменят в кабинката за гласуване, те  имат полиграфическа защита и номерация.


Всяка бюлетина има два съвпадащи номера, които се откъсват. Преди гласуването секционната комисия откъсва бюлетината от кочана, където остава единият от двата номера, и я подава на избирателя. След гласуването избирателят подава сгънатата си бюлетина на комисията. Тя сравнява втория номер с този, който е останал върху кочана. Ако съвпадат, го откъсва и го пуска в отделна кутия. Избирателят пък пуска в урната сгънатата бюлетина, върху която не е останал нито един номер.


От лявата страна на бюлетината са изписани имената на партиите, коалициите и инициативните комитети, издигнали независим кандидат, както и квадратчета с поредните им номера. В дясната ѝ част има и кръгчета с поредни номера. Броят им отговаря на удвоения брой на мандатите в съответния изборен район - максималната дължина на партийната листа.


Как да гласувам

© Юлия Лазарова


Избирателят може да отбележи избора си за само със знак Х или V със син химикал в квадратчето с номера на съответната листа, иначе бюлетината ще се счита за невалидна.


Освен партия или коалиция, той може да посочи и предпочитание за конкретен кандидат от листата - т.нар. преференция. За целта трябва да постави знак X или V и в едно от кръгчетата от дясната част на бюлетината - с номер, който съответства на поредния номер на кандидата в листата. Пред изборното помещение и в кабините за гласуване има табло, на което са изписани имената и номерата на кандидатите по листи.


Ако избирателят не отбележи преференция, гласът му ще се зачете като предпочитание за водача на листата, определен предварително от партията.


В някои секции експериментално има и машинно гласуване. Не е задължително тези, които участват в машинното гласуване, да пускат и хартиена бюлетина. Но резултатите от машинното гласуване няма да се зачитат.Гласуване по постоянен и настоящ адресИзбирателите се вписват в списъците за гласуване според постоянния си адрес.


Законът обаче предвижда възможност гласоподавателите да пуснат бюлетина и по настоящ адрес, ако той е различен от постоянния им. За целта в срок до 20 септември трябва да заявят това си желание в общината по временната си адресна регистрация, за да бъдат отписани от единия избирателен списък и дописани в другия. (Бланка на заявлението можете да изтеглите от прикачения файл вляво)Гласуване в чужбина


Българите в чужбина могат да гласуват, но само в страните, в които има открити избирателни секции.Живеещите зад граница могат да заявят до 9 септември желанието си да гласуват извън страната пред дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава, в която се намират.


Заявленията са подписани саморъчно и се подават лично или по пощата в мисиите ни зад граница, по пощата, като в едно писмо може да има повече от едно индивидуално заявление. Могат да се подават и електронни заявления на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК).


В заявлението задължително се посочват имената по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единният граждански номер, постоянният адрес в България и населеното място, в което избирателят желае да гласува.


Министерството на външните работи обобщава данните от заявленията и ги изпраща на съответните дипломатически и консулски представителства за вписване на избирателите в списъците. Те се публикуват на интернет страниците на Външното министерство и дипломатическите представителства до 16 септември. Избирателите, които не са вписвани, могат да обжалват това пред ЦИК в срок до три дни от публикуването на списъка. Тя пък има 3-дневен срок за решение, което се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд.


За да бъде разкрита секция, са нужни поне 20 заявления за населените места, в които има дипломатически мисии на България. В останалите населени места са нужни 40 заявления. Там, където на избори през последните 5 години е имало секция, в която да са гласували поне 100 души, също трябва да се образува такава.


Посланиците ще могат и сами да преценяват къде още да може да се гласува и да изпращат предложения до ЦИК. До 13 септември комисията трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции.


Ако български гражданин зад граница не е включен предварително в избирателните списъци в съответната държава, в която живее, но има право да гласува, може да бъде вписан от секционната избирателна комисия на място, след като представи документ за самоличност и декларации по образец, че отговаря на условията да избира, не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори.


Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.Как гласуват студентите и учениците?


На парламентарните избори студентите редовно обучение и пълнолетните ученици могат да гласуват в секция по избор в населеното място, в което учат. Нужна им е ученическа книжка или заверена студентска книжка плюс документ за самоличност. На място в избирателната секция те попълват декларация, че няма да гласуват и на друго място, и носят наказателна отговорност, ако нарушат забраната.Как гласуват хората с увреждания?


Избирателите с трайни увреждания могат да заявят в срок до 14 септември преди изборите желание да гласуват в подвижна урна до съответната община по постоянен адрес. Това може да стане и по електронен път през интернет страницата ѝ. Заявление може да се подаде и по настоящ адрес, ако той не съвпада с постоянния, но избирателят трябва първо да е поискал да бъде включен в списъка по настоящ адрес.


Хората с влошено зрение или тези, които не могат сами да отбележат вота си в бюлетината, имат право на придружител в тъмната стаичка. Един човек обаче не може да е придружител на повече от двама избиратели.Колко време продължава предизборната кампания?


Предизборната кампания продължава от 5 септември до 24 ч. на 3 октомври. На 4 октомври агитацията е забранена, тъй като е ден за размисъл. За агитация се счита "призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори".


По време на кампанията кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително трябва да е отбелязано от чие име се издава, а на не по-малко от 10% от него е задължително да е видима информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление.


В изборния ден е забранено поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на по-малко от 50 метра от входа на сградите, в които са те. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания е забранено.


Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради и огради - с разрешение на собственика или управителя на имота. Забранено е използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, както и унищожаването на законни агитационни материали до края на изборния ден. Партиите са длъжни да почистят разлепените плакати до 7 дни след гласуването.


В деня на изборите - докато ЦИК не обяви края на гласуването, е забранена агитацията, както и огласяването на социологически прогнози за резултатите.


Законът забранява 24 часа преди началото на изборния ден и до края му огласяването "под каквато и да е форма" на резултати от допитвания за гласуването.

Ключови думи към статията:

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Dessi Hristova
  Dessi Hristova
  Рейтинг: 217 Неутрално

  За евроизборите ли е бюлетината???

 2. 2 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 554 Неутрално

  [quote#1:"dessihristova"]за евроизборите ли е бюлетина[/quote]
  ако пшишаш каква е - подобна е за България, естествено ралична за всеки от 31-те района!
  Но за съжаление за Българите в чужбина ще е без дясната част - за преференциите, защото там няма район и гласовете отиват в общия кюп за партията или коалицията това ги дискриминира и няколко партии, между тях и от РБ предлагаха да има още 1 или 2 района напр. един за турция и един за останалите, но Мая-ма нол-ова (и БСП+ДПС+Атака) направи така закона, че да няма такива!
  надявам се новото НС да оправи и тати тъпотия! както и много други неща !!!

 3. 3 Профил на saber
  saber
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Полезна информация, но са нужни няколко поправки в датите - при откриването на секции в чужбина има един 3 май, който ме съмнява, както и несъответствие при периода на предизборната кампания.

 4. 4 Профил на Dessi Hristova
  Dessi Hristova
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Не, не питам каква е. А, че европейските избори минаха и е добре да си поправят нещата, както и че не са избори за евродепутати....Дневник, моля ви!

 5. 5 Профил на strongest
  strongest
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Хубави инструкции, по-важното е да се гласува и внимава да няма Кюстендилски изцепки

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK