Откъс от "Митове и легенди за българския преход" от Желю Желев

Корицата на книгата

© Издателство "Сиела"

Корицата на книгатаНай-новата книга на българския президент Желю Желев (1992 - 1997) "Митове и легенди за българския преход" бе представена снощи с дискусия в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски", модерирана от Димитър Бочев. 


В рубриката "Четиво" на "Дневник" ви предлагаме предговора на книгата, предоставен ни от издателство "Сиела".


***
МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД
(Вместо предговор)


Този текст си поставя за цел една не много скромна задача – чрез дешифрирането на лъжите, илюзиите и заблудите да помогне за разкриването на големите истини за българския преход.


Известно е, че неистините могат да се поддържат, както от личната користна заинтересованост, така може да се подхранват от невежеството или недостатъчната информираност на хората.


Освен това съществува и един психологически фактор, който несъзнателно ги кара да сменят местата на истината и неистината. Бих го нарекъл ирадиация на доброто върху злото и обратно. Ще го илюстрирам с един стар политически виц от 60-те години на миналия век.


В редакцията на вестник "Работническо дело" след като им омръзнало да публикуват само пропагандистки материали за партията и народната власт, за успехите в строителството на социализма, решават да пратят един млад журналист в Родопите да напише очерк за живота на много известен столетник. Изборът пада върху млада журналистка, която била на стаж в редакцията. Осигурили Ӝ всичко необходимо за командировката транспорт, гид, който да я заведе при столетника в планината. След обичайните поздравления и благопожелания за здраве и успехи в работата, тя го пита:


"- Дядо, след като сте живели толкова дълго и сте видели и чули толкова много неща какво си спомняте за политиката и политическите събития в България през това време? Спомняте ли си за убийството на Александър Стамболийски, което е станало доста близко оттук?
    •    Имаше долу в равнината една тупордия, но какво беше съм забравил.
    •    Дядо, а по кое време се чувствахте най-добре?
    •    По фашистко чадо, по фашистко…
    •    Ау-у дядо, как може, защо по фашистко?
    •    Защото бях млад чадо. И каквато работа да хванех идваше ми отръки и я правех добре."


Днес носталгията на много хора в България се поражда и съществува точно по тази схема. На тях и техните семейства комунизмът нищо лошо не им е направил – нямат безследно изчезнали по 9-ти септември 1944 г., нямат изселване в други краища на България, защото са били обявени за врагове
на народа или нарочени за кулаци. Освен това този етап от историята на България по случайност е съвпаднал с тяхната младост, първата любов, създаването на семейство, идването на децата.


Преди обаче да се започне същинското изложение трябва да се определи точно съдържанието на основните понятия, с които се борави. Най-основното и ключово понятие "български преход" не е достатъчно. Редно е да се подчертава, че става дума за прехода на България от комунизъм към демокрация и свободна пазарна икономика, защото България е правила не малко преходи. През ХХ век е направила три: от феодализъм в рамките на Османската империя към капитализъм след освобождението от турско; след това от капитализъм към комунизъм и най-после – към многопартийна демокрация. Затованай-напред се налага да уточним какво представлява прехода на България от комунизъм към многопартийна демокрация и свободна пазарна икономика. Това естествено включва и етапите на прехода.


ЕТАПИ НА ПРЕХОДА


Никой не е имал илюзията, че преходът от комунизъм към демократично общество с правова държава и пазарна икономика ще бъде лек и безметежен, но едва ли някои пък е предполагал, че той ще бъде толкова сложен, труден и мъчителен. Обратният преход, който комунистите се опитаха да осъ-
ществят – преходът от демокрация към тоталитарно комунистическо общество – беше опит да се осъществи една от най-големите социално-икономически и политически утопии в историята на човечеството.


Но както всяка утопия, тя се оказа неосъществима на практика, въпреки всички човешки жертви, които Ӝ бяха принесени...


Интересно е все пак тези неща да се видят върху голямото платно на историята.


В края на второто хилядолетие след Христа, през нашия забележителен 20-и век, комунистите се опитаха да върнат човечеството към допотопните форми на държавното робовладеене от преди новата ера (да си спомним как Източна Германия продаваше свои поданици на Федерална република Германия!), да се върнем към древните сатрапии в Египет, Китай, Персия, Спарта и т.н., където собствеността върху земята и иригационните съоръжения е била държавна и следователно, държавата е могла да се разпорежда с всичко, включително и с хората.


Дълбокият исторически анахронизъм на комунистическия експеримент доведе хората до невероятна духовна и материална мизерия, но заедно с това, или по-точно – именно поради това, и до бързото износване на модела, до неговия пълен провал.


Защото онова, което преди новата ера е могло да просъществува в продължение на столетия и хилядолетия, при динамичните процеси на нашия ХХ век то можа да оцелее само няколко десетилетия, след което се разпадна, рухна сякаш от само себе си, както се разпадат нещата, които нямат вътрешна
опора...


И все пак рухването на комунизма не беше съвсем стихиен и спонтанен процес – още по-малко еднократен акт. То беше свързано с усилията и борбите на много хора, които работиха за това, и на практика се разгъна във времето като процес. Този процес имаше различни етапи, необходимо
свързани помежду си.


Днес, от дистанцията на времето и на базата на практическия опит, условно бихме могли да обособим три етапа.


Първият етап е свързан с разрушаването на еднопартийната тоталитарна система на комунизма и възкресяването на елементите на гражданското общество от развалините: възникване на многопартийна система, независими синдикати, свободен печат, независими от цензурата масмедии, възстановяване свободата на словото, печата, събранията, митингите, автономия на университетите, свободни многопартийни избори за парламент, президент и местни органи на властта.


Вторият етап е свързан с изграждането на новите демократични държавни институции и приемането на устройствени закони на базата на реално разделение на властите. Най-напред, в резултат от свободните многопартийни избори, идва парламент с опозиция.


Парламентарното мнозинство излъчва правителство, което осъществява ролята на изпълнителна власт и което катотакава, макар да подлежи на парламентарен контрол, все пак представлява отделна власт, която носи своите тежки отговорности и пред обществото.


На този етап на прехода особено значение придобива изграждането на независима съдебна система, създаването на Върховен административен съд, Върховен касационен съд и апелативни съдилища.


Нашият скромен опит, както и опитът на други страни от Централна и Източна Европа показва, че през периода на прехода изключително важна роля играе Конституционният съд, който влиза в ролята на своеобразен арбитър в споровете между управляващото мнозинство и опозицията в парламен-
та, в споровете между президента и парламента, между правителството и президента и т.н.


Чрез своите тълкувателни решения той дава компетентни и авторитетни отговори на важни за държавното управление въпроси.


Противно на очакванията обаче най-труден се оказва третият етап на прехода: преходът от централизирано стопанство, основано на монопола на държавата върху собствеността, към свободната пазарна икономика, опираща се главно върху частната собственост и нейните производни.


Това е най-трудният и мъчителен етап, защото е свързан със смяната на собствеността, което значи – със смяната на икономическите основи на обществото, а оттам – и с материалните интереси на големи групи в обществото, практически – на целия народ.


Тук войната е особено жестока, защото на житейско равнище се решава въпросът в чии ръце ще отиде общественото богатство и по какъв начин то ще бъде разпределено, съотвено – придобито. До каква степен този процес ще бъде ефективен и справедлив за обществото.


Излишно е да се подчертава, че тук личните или частните интереси далеч не винаги съвпадат с обществените, че между тях възникват много остри противоречия. Тези противоречия на свой ред по много сложен начин се пречупват и деформират в политическата сфера. Понякога те се и изострят повече, когато решат да ги използват за политически цели.


Може би затова обществото е измислило приватизацията и реституцията като най-демократични и справедливи процедури за осъществяване на икономическата реформа, за превръщане на държавната собственост в частна.


Беше вече казано, че така очертаните етапи на прехода от комунизъм към демократично общество са до голяма степен условно обособени, защото се застъпват във времето, често съвпадат и текат успоредно по едно и също време. И ако независимо от този емпиричен факт, ние ги обособяваме и подреждаме в определена последователност, то е защото между тях има ясно изразена логическа връзка.


Едва ли е необходимо да се доказва, че преходът изобщо не може да започне, ако не бъде разрушена еднопартийната тоталитарна държава, която подобно на змията боа е погълнала гражданското общество, т.е. да започне самият преход.


Не е необходимо също да се доказва, че без изграждането на демократични държавни институции и приемането на добри закони не могат да бъдат закрепени и опазени онези постижения от първия етап на прехода, които ще служат като градивен материал за следващите етапи на прехода.


Първият етап очертава територията на свободата, утвърждава човешките права и гражданските свободи, вторият период ги закрепва и ги прави гарантирани за всеки и ненакърними, като ги въплъщава в закони и държавни институции. Затова ключовата дума за първия етап на прехода е "свободата", за втория – "демокрацията". Демокрацията не е нищо друго, освен свободата, въплътена в закони и институции.
Да не говорим за връзката с третия етап – с прехода към съвременна пазарна икономика. Той изобщо е немислим без разумни, добре направени закони и институции (преди всичко парламент и правителство), които да имат волята, енергията и решимостта на практика да прилагат законите. Без това радикалните икономически реформи си остават красиво пожелание.


Нашият собствен опит показва, че добрите закони сами по себе си нищо не могат да направят, ако няма силна изпълнителна власт, която да ги прилага с настойчивост и последователност.


Ще го илюстрирам с пример. От много години вече България имаше сравнително добър закон за реституцията на земята. Независимо от това земята, в голямата си част, дълго време не се връщаше на предишните Ӝ собственици. Главната причина за това беше отсъствието на силни правителства, които да поемат отговорността за реформата и да я доведат докрай.


Същото се отнася и до реституцията на покритата градска собственост, която през различни периоди след Втората световна война е била национализирана или експроприирана от комунистическия режим. Въпреки наличието на реституционните закони сравнително малка част от тази собственост
беше върната на предишните й притежатели. Причината отново беше в нерешителността на изпълнителната власт или в отсъствието на воля да се правят реформи.


В заключение искам да кажа, че въпреки всички трудности на прехода от комунизъм към демокрация и пазарна икономика процесът е необратим, защото представлява движение от утопията към реалната социална действителност, от абстрактните умопостроения и фантасмагории към естественото състояние на нещата в обществото.


Неотдавнашната лява вълна в Източна Европа, която в редица страни върна бившите комунисти на власт, не можа да спре този процес, нито да го върне назад. Тя можа в най-лошия случай да го забави или да му придаде уродлив характер. А там, където бившите комунисти наистина са престанали да бъдат комунисти и са се доближили до социалдемокрацията, да продължат реформите...


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 426 Весело

  книгите се пишат за да се продават
  (Иван Славков )

  Бизнесът продължава

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 2. 2 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2928 Неутрално

  От предател Желю и отрова не взимам.

 3. 3 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1244 Неутрално

  желю си е креатура на дс макар че не е официално оповестен..каквото и да пише едва ли някой ще му повярва

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 4. 4 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 676 Неутрално

  На корицата трябваше да е снимката, на която е навел глава пред Ричард Ран.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 5. 5 Профил на yourstruly
  yourstruly
  Рейтинг: 378 Неутрално

  Жельо, Жельо, продаде се, ояде се, акъл даваш, с цяла книга се оправдаваш ...

 6. 6 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Искам да запитам сериозно - кой е в действителност Желю Желев?

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 7. 7 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  ЖЕЛЕВ е български философ, затова невижда ясно престъпната физиономия на моралните деграданти и приспособенци в лицето на българските комунисти, пост и неокомуноиди.
  Тези хора са вече готови на всичко за да предадат кокала на своите възходящи съвсем безкруполно, и обществено безотговорно.

  СОБСТВЕНОСТА не е върната изцяло в нито един сектор на обществото и е превърната в трамплин за безаналогово забогатяване за негова сметка.
  ПРАВОВАТА И СЪДЕБНА СИСТЕМА е пропита от коруптивност и анормална безотговорност, страх и антисоциалност.

  ОБРАЗОВАНИЕТО ползва откровени пост и нео комуно откровени лъжи и заблуди, системно, нарочно и безнаказано и в същото време е откъснато от обществените нагласи, желания за нормалност и целеустременост към полезност.

  И от тук натам обществото дегенеративно се руши ежедневно на принципа на доминото.

 8. 8 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#4] от "galio":

  Ако небеше програмата досега да си на ниво комунонеандерталец, каквато е и в същност базата на обществото ни като цяло.
  Та някои немогат да се откъснат от нея, затънали до шия в това тресавище от вонящи миязми.

 9. 9 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 527 Весело

  Каквото и заглавие да се сложи ... текста си остава един и същ ...

 10. 10 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#6] от "tom_sawyer":

  НАИВНИК разработен от службите по сигурноста още много преди 1989 година. Избран поради особеностите на характера, подобно на Борисов.
  Всеки според времето и нуждите за ненакърнимост при усвояването на ресурсите от комуноконвергентните носители на едно антисоциално статукво.

 11. 11 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  Отхвърлянето на кандидатурата на Дертлиев за президент изпрати България в 20 годишно лутане в пустинята. Така се появи плеядата "спасители на България". Това е огромен грях на Луканов, Желев, Луджев и Драгомир Драганов.
  Те предадоха бъдещето на България за паница леща.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 12. 12 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 426 Весело

  [quote#10:"convince"]НАИВНИК разработен от службите по сигурноста още много преди 1989 година. Избран поради особеностите на характера, подобно на Борисов. [/quote]

  наивниците са тези-които не си плащат Тока , не се хранят редовно...

  наивниците са тези - които правят Депозитни балони !!
  наивникът е човек - който говори за Очевидните неща..
  такива като Желев са всичко друго но не и наивници

  .......
  искаш ли пример за наивник ...или вече се досети ?

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 13. 13 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 793 Неутрално

  Главната причина за това беше отсъствието на силни правителства, които да поемат отговорността за реформата и да я доведат докрай.
  ===================================
  Главната причина бе президент като Желев, специалист по "МЛФ" (маркс -ленинска философия) и "избран" с помощта на Лукланов и групата комунисти - перестройчици около него. Верен маркс -ленинец като Желев строи капиталистическа пазарна икономика - такъв абсурд инаше само в България.

 14. 14 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2139 Неутрално

  Най големия мит за Жельо Желев е,че той не е комунист.

 15. 15 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 793 Неутрално

  [quote#7:"convince"]ЖЕЛЕВ е български философ[/quote]
  Философ -ленинец обаче, с правилен отговор на основния философски въпрос - материята е първична, съзнанието - вторично, следователно комунизмът е неизбежен и няма Бог. Това е важно уточнение.

 16. 16 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Годините имат тежката си дума - натрупат ли се, давят ума...
  Е, не само те са причината, Автора да не сеща,
  че това, което наричаме прехода, е "отворено" понятие...
  Желю Желев няма догадката си дори,
  за самостойната и съществено определяща резултата В него - Политическа фаза на "третия" етап на българския ни Преход...
  Обществото ни днес се намира именно в нея -
  Фазата на преход-преструктуриране на общия ни живот,
  към функциониране и развитие в условията на устойчива и модерна система на Политическа демокрация...
  Тази работа е за всичкия китайски народ, Бай Жельо,
  днес тя вече търси и набира, кадърните си работници...
  Дай Боже, да ги намери ...

 17. 17 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#8] от "convince":

  Добре, че не знаеш за какво говориш. Спестяваш ми нуждатата да ти коментирам глупостите.

  А държавен глава да раболепничи пред чужд чиновниик е зверско унижение.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 18. 18 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Минуси ли ми слагате?

  Ето ви го, да му се радвате:

  https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/487030_379149302173293_208496732_n.jpg

  Държавен глава !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 19. 19 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 676 Весело

  Виждам интерес, ето ви го и с Луканов:

  http://www.epochtimes-bg.com/2013-04/pix/2013-11-25_05.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 20. 20 Профил на naskom44
  naskom44
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#18] от "galio":

  Да си спомним ръкостисканетона Петко Бочаров с ТЖ

 21. 21 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 850 Гневно

  нИКАКЪВ ПРЕХОД не е търсен.комунистите заграбиха това което си мислят ,че им принадлежи по право и по хубост.Мафията им беше сподвизжник ,всъщност те комунарите са с мафиотизирано съзнание .Всичко е "обществена тайна" и се отчиташ на конкретн човек ,който се отчита на едни по не известен и накрая се достига до анонимното ниво на влас.Нищо от това не се е променило и най-малкото др.Желев е имал възможността а може би и желанието да го промени.Мафиотизираната от 70/80те години на 20 -ти век държава с нищо не се е развила в това фундаментално отношение към цивилизацията.Няма човек който да не си спомня системата -"наш човек" а дори и днес за най -елементарни и търговски отношения отново в Българя се питат имаш ли приятел да се занимава с...
  Просто обществото е дълбоко прогнило и не иска ,даже се гордее със своите бабаити -фронтоваците на мафията.
  Докато не започнем да се срамуваме и делим от хората с престъпно мислене и поведение/тези които подкупват,не плащат данъци,замесени в корупционни схеми ,облагодетелствани за сметка на друг/докато не започнем да не ги харесваме ,няма начин да се промени нещо в държавата.

 22. 22 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  Жельо,вече остарях и е редно да си признавам греховете.
  Два от тях са,че много се зарадвах като те избраха за президент и другия,че на Петрова нива те прегърнах.
  Не приемам,че признатият грях-не е грях.

 23. 23 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 560 Весело

  До коментар [#18] от "galio":

  Всеки от нас ти е пернал по два минуса, Честито ...

 24. 24 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 676 Любопитно

  До коментар [#23] от "dimko":

  Кажи ми за теб нормално отношение ли показва тая снимка?

  Минусите ще ги преживея твърде лесно.

  Не ми дава мира обаче въпросът за вас редно ли е държавният ви глава да раболепничи пред когото и да е?

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 25. 25 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 560 Неутрално

  До коментар [#24] от "galio":

  Акцента на репликата ми е върху броя на постингите и броя на минусите под твоя - големият брой "минувачи" буди въпроси...
  Твоето позоваване с фото е напълно уместно...
  В случая вълнува отсъствието на Президент Желев от събитието за представяне на тази негова книга...

 26. 26 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1266 Разстроено

  Много хора обвиняват Желев за какво ли не. Истината май е, че целия ни преход до днес (май и до утре!) беше планиран е изящно изпълнен от самите комунисти, висшия им ешалон. Започна още по времето на Черненко. Самите комунисти натрупали невероятно много пари искаха да ги развъртят, да направят още. А тези, дето нямаха достатъчно, започнаха да си разпредлят общото благо, т.е. започна разграбването на собствеността ни. Старите им кадри се оттеглиха от политиката (завъртяха бизнес), поставиха нови лица - Луканов, Пирински... Бай тошо, спомням си момента много добре, нарече един от министър председателите си Явление!! Заради идеята - указ 56. И така всичко тръгна по уродливия път, дето ние наричаме преход. Какво значение имаха личностите му, след като копирахме модела от СССР (Русия)? Учуди ли се трезвомислещия у нас, че опозицията СДС беше пропита от ДС агенти? Или че бай тошовия бакалин, зарзаватчия, или шофьор искаше да продължи да краде? Колко души протестираха срещу удобната и твърде обтекаема (особено в съдебната си част) нова нонституция? Желев не е глупав и имаше доста информация на разположение. Дали е постъпвал винаги по най-добрия начин, не знам. Знам само, че той и всички честни лидери на СДС бяха дискредитирани по начин, дето само комунистите го могат... Резултатите от последните избори показват, че БСП просто изигра ролята си и вече не е потребна. Идва реда на Атака, ББЦ и тем подобни подставени партий. БКП има доста грехове към всеки от нас, мисля че най-големия й е неимоверното руско влияние. Вече не толкова политическо, колкото парично. Социализъма и комунизъма ни съсипаха морално, но най-уродливото е, че българина няма и капка достойнсво та вообще не си знае и цената.

 27. 27 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 746 Неутрално

  "Ӝ"
  "й" би стояло по-добре, ако и да е граматически неправилно.

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 28. 28 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 664 Неутрално

  "Може би затова обществото е измислило приватизацията и реституцията като най-демократични и справедливи процедури за осъществяване на икономическата реформа, за превръщане на държавната собственост в частна."

  Хвалебствията към реституцията "а ла Костов" която доведе до такива извращения че хитреците от властта като Цонев, Бисеров и т.п. натрупаха милиони ми идва в повече.

 29. 29 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4145 Неутрално

  До коментар [#22] от "dedo pepo":

  Аз също му вярвах ,но той е много праволинеен човек,дълбоко убеден в правотата на това което мисли и говори.Като такъв смяташе че самата смяна на конституцията и законовата база автоматично ще доведе до изчезването на комунизма.Той като че ли не осъзнаваше достатъчно ясно цялата двуличност на комунистите и смяташе че те неминуемо ще се трансформират в модерна лява партия.Това беше огромната му заблуда .

  klimentm
 30. 30 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Бог да го прости..
  Нашият проблем, като народ , се оказа, че нямахме достойни десиденти , които да са готови - да управляват през 1989 година ..Нямахме и Хавел , нямахме и 'Солодарност " , нямахме ..
  Една група около философски факултет в СУ - се оказа начело ..Комунистите бяха унищожили всичко достойно , честно и достолепно - да бъде готово да управлява България , в тези смутни години ..
  Начело ,очевидно неспособни, се оказаха луджевци, петко симеоновци, Жельо , дъреви ,и сие василевци , берон ,,..
  Хора , бивши комунисти - перестройчици..Светлинрусевци, нешки и сие - оказали погрешно и отровно въздействие върху гражданите , народа ни ...
  Не се познавахме, нямахме "Солидарност" например , като организация ...СДС се напълни с ченгета, доносници и тези по- горе ..
  Резултатът е налице ..
  Разбира се, имаше и Блага , и Савов, и Дертлиев, и Милан Дренчев, но , като че ли , ТЕ бяха вече извън времето ..
  Не ставаха за безспорни водачи ..Появиха се веднага - с лактите напред - юристи, икономисти - пак бивши комунисти ...И се започна прехода ..
  Какъв да бъде резултатът ???
  Не успяхме,. нямахме или не дадохме възможност на безспорни лидери - компетентни да поведат Нова България ..

  BIG AL
 31. 31 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Срещъ СДС беше машината , 45 - годишната на комунистите ..Администратори, службогонци, нахални ..
  Нямате въображение ,какви скандали са били - за депутатите - за първите избори - 1990година ..Стари връзки, познанства, агенти , лапачи, ..
  Така се проваля една идея- за Нова България ...Стари и нови партии, голям егоизъм, наглост и нахалство ..Това е ...
  Нямаше РАЗУМ за избиране и обединени на всички честни хора в България ..
  Нямахме ОРГАНИЗАЦИЯ !! Нямахме достъп до досиетата, не се познавахме ...Смачкани интелектуалци и интелигенти - бяха елиминирани ..

  BIG AL
 32. 32 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  Има.е два пътя на прехода:

  1. Тип Френската револ.ция, Генерал Франко, генерал Пино.ет - гилотина, разстрел

  2. Тип "меката китка" - Кръгла маса, избори, диалози (т.е. симулация на преход)

  Не бе избран, а бе хитро наложен вторият подход.

  В резултат на това преходът не се състоя.

  Е, про.утата фаза на Петър Младенов: "Тогава нека да дойдат танковете!" може да се преведе и така: "Като не искат да си траят и да са доволни от подхвърлените трохи, нека ги размажем!"

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 33. 33 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Когато си бил чиновник ,блюдолизец на комунистите - ти си готов - да правиш същото, имаш и опит - и разбутваш , избутваш свестните хора - с интриги, клюки, нахалство и наглост..По- късно се водяха и кои са организционни секретари на СДС , / гайтанджиевци / кои са избирали кандидатите за депутати, КОИ ни приспиваха и искаха 'мирен" преход" ,,като че ли в Германия , Чехия, Унгария, Полша - имаше НЕ мирен прехд , с граждански войни и т.н..!!???
  Бяха умрели от страх комунистите тогава ....
  Две ченгета , съседи - си пуснаха веднага бради :)
  Ограбиха България неколкократно, започнаха МЕЖДУличностните битки в СДС ..Решиха , че с БКП е свършено ..!!??
  Нямахме водачи или избрахме неподходящи такива !!
  Това е главната причина да се влачим и днес , поне според мен ...
  Не знаеха , - хме, с КОГО си имаме работа..
  .Винаги съм го повтарял...
  Едни тръгнаха да "превъзпитават ' БКП , други решиха, че САМО ТЕ трябва да са водачите , трети- добре саботираха отвътре и ..така ...

  BIG AL
 34. 34 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Нямаше толерантност и единодействие в СДС ..
  Нямаше РАЗУМ във водачите ни .., поне в тези , които ЗНАЕХМЕ , че не са били доносници и членове на БКП..
  Комунистите , тази холера - добре си вършеха работата, по разпада на СДС ..Плашеха българина , всяваха страх по селата - разни кметчета и мутри ..Бълваха мръсотии и лъжи по преса и радиа , по телевизията и т.н..
  Лъгаха народа , както никога до сега ..
  И днес , Лукарски, Радан, Куневата дори, Иванов и Москов , НЕ разбират , като че ли, че ако не са единен отбор - няма нищо да направят ...
  Стара история ...

  BIG AL
 35. 35 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  На Жельо му липсваше РАДИКАЛНОСТ срещу старата система ..
  Не ставаше дума за убийства или лагери , като тях - а за СЪД на поне няколко десетки души, за подкрепа на Филип и правителството му , на радикалност - срещу доган и агентите на БКП ..Предполагаше се ,че той ги знаеше ,вече като президент ..
  Тоталитарна система НЕ се сваля с меки приказки, особено след като ТЕ - те саботират ....
  Разбира се, трябва да се каже , че и ТОГАВА , и днес , Съдебната система БЕШЕ в ръцете на комунистите ..
  Те особено внимаха за това - през годините ..
  ТЕ - съветските агенти , знаеха КАКВА съдебна система да изградят и я ..имаха ...

  BIG AL
 36. 36 Профил на Zed
  Zed
  Рейтинг: 197 Неутрално

  Безграбначна, неграмотна мижитурка. Не заслужава и една дума за или против. Господин никой.
  А разочарованите от него са като разочарованите от Костов - пълни идиоти.

 37. 37 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 671 Разстроено

  Вместо да се пишат отвратителни коментари, да бяхте помълчали... Човекът Желев още не сме го изпратили и някои вече го осъдихте като личност... Може би голямата част от коментаторите сте от онези "демократи", които се редяха на опашка пред др. Живков, вкл. в последният му път...

 38. 38 Профил на deepz00ne
  deepz00ne
  Рейтинг: 365 Неутрално

  До коментар [#37] от "m_style":

  Вместо да се пишат отвратителни коментари, да бяхте помълчали[/quote]

  НЯМА ДА МЪЛЧИМ !!!! мълчат овцете , или в най добрия случай блеят ! то и сталин е мъртъв ,и за него ли да мълчим ?
  НЕ СЕ ЛИ УМОРИХТЕ ДА МЪЛЧИТЕ БЕ ОВЦЕ !????!!!!

  СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!!!
 39. 39 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 671 Гневно

  До коментар [#38] от "deepz00ne":

  То ниските хора само тук сте гласовити, в анонимните форуми...

 40. 40 Профил на deepz00ne
  deepz00ne
  Рейтинг: 365 Неутрално

  До коментар [#39] от "m_style":


  [quote#39:"m_style"]То ниските хора само тук сте гласовити, в анонимните форуми... [/quote]

  що ти на площада ли си в момента ?

  СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!!!
 41. 41 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 635 Неутрално

  До коментар [#23] от "dimko":

  Читателите могат да цъкат минуси също, не само "писателите".
  Дори може да не си логнат ...

  Birds of a feather flock together.
 42. 42 Профил на Фес Deffender
  Фес Deffender
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Лека му пръст на човека, ама такова лицемерие се лее от ефира днес, че като турски сериал не се търпи. Все едно Ганди си е отишъл. Приживе нищо, след смъртта същото.

  Definition of FOOL : Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies.
 43. 43 Профил на camila
  camila
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Умилително е старанието, с което пребоядисаните в тъмносиньо партийни секретари оплюват паметта на покойния д-р Желев!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK