Управленската програма на следващото правителство

Управленската програма на следващото правителство

© Георги Кожухаров"Дневник" публикува цялата управленска програма на следващия кабинет, която ще бъде подкрепена от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ.


ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ


КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТАБИЛНО ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И


СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕВРОПЕЙСКО РЕФОРМАТОРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ


С пълното съзнание, че българското общество очаква укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни и дългосрочни политики в области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, демографска политика


и като отчитат, че ефективната работа по тези политики предполага максимална прозрачност, политическо и обществено съгласие отвъд партийните разграничения, което да гарантира устойчивост и резултат,


декларираме, че


Програмата за стабилно развитие на България 2014 - 2018 година, основа на проевропейско реформаторско правителство, ще бъде реализирана по следните приоритети:


 1. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ
  1. Засилена интеграция на България в Европейския съюз и НАТО. Запазване на външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната на база на националните интереси на България.
    
  2. Защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина на основата на нов Закон за консулската защита, електронни консулски услуги и система за реагиране в случаи на бедствия и извънредни ситуации.
    
  3. Ефективна защита на правата и интересите на българите зад граница.
    
  4. Разработване на културни и образователни политики за интегриране на българските общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната.
    
  5. Задълбочаване на евроатлантическите партньорства на България и двустранните й отношения с най-бързо развиващите се световни икономики.
    
  6. Политика на подкрепа за евроатлантическа интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там.Активно развитие на политиките на ЕС и на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн.
    
  7. Подготовка на България за председателството на ЕС през 2018 г.
    


 1. ПРАВОСЪДИЕ
  1. Приемане от Парламента на дългосрочна стратегия за реформиране на правосъдната система, така че да се гарантира нейната независимост и справедливостта в обществото.
    
  2. Прекратяване на партийната намеса и лобисткото вмешателство в дейността на съда и прокуратурата.
    
  3. Приемане на промени в Закона за съдебната власт, предвиждащи упражняване на кадровите правомощия на Висшия съдебен съвет от съдебен съвет по отношение на съдиите и прокурорски съвет по отношение на прокурорите, въвеждане на ефективни оценки за работата на магистратите и кариерно израстване на базата на тези оценки, ефективно дисциплинарно производство и засилване на ролята на съдийските събрания във вземането на управленски решения.
    
  4. Изпълнение на препоръките на ЕК, посочени в докладите по Механизма за сътрудничество и оценка.
    
  5. Осигуряване на широк консенсус за промяна на конституционния модел на съдебната власт, включително и по отношение на времевата рамка, в която да бъдат приети конституционните промени, предвиждащи създаване на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет.
    
  6. Оптимизиране на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет с цел подсигуряване на безпристрастността и професионализма на членовете му.
    
  7. Въвеждане на механизъм за осигуряване на публичност, прозрачност и обществен контрол върху работата на Главния прокурор.
    
  8. Гарантиране на независимостта, подобряване на ефективността и отчетността на съдилищата, прокуратурата, Главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, включително и чрез работещи механизми за отговорност и отзоваване при несправяне с работата.
    
  9. Създаване на законово гарантирана процедура за публични изслушвания и оценка на рисковете за зависимости на кандидатите за управленски позиции в съдебната власт, в която участват Прокуратурата, МВР, КПУКИ, НАП и други.
    
  10. Гарантиране на пряк избор на членовете на ВСС и ВПС от квотите на съдиите и прокурорите.
    
  11. Подкрепа за силна специализирана прокуратура, която да разследва приоритетно корупцията и злоупотребите по високите етажи на властта.
    
  12. Подобряване на ефективността на правораздавателната дейност чрез въвеждане на периодични оценки на ефективността на институциите и гарантиране на принципа на случайно разпределение на делата.
    
  13. Максимален достъп до информация за управлението на системата на правосъдие и полицията. Достъп в реално време до информацията за образуването, разпределението на делата и тяхното движение.
    
  14. Въвеждане на електронно правосъдие.
    


 1. ИКОНОМИКА И РАСТЕЖ
  1. Осигуряване на ускорен икономически растеж на българската икономика за гарантиране нарастването на доходите и социалните плащания на българските граждани.
    
  2. Определяне на стратегическите приоритети в развитието на икономиката. Бюджетно и икономическо планиране, което съвпада със 7-годишните периоди на финансовата рамка.
    
  3. Подкрепа за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти, развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места.
    
  4. Подкрепа за създаване на инвестиционен фонд за високотехнологични производства чрез публично-частно партньорство и постепенно изтегляне на участието на държавата след успешното им развитие.
    
  5. Подобряване на бизнес средата в България за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители.
    
  6. Структурни промени за управление на туризма и извеждането му като приоритетен отрасъл чрез решителна подкрепа от държавата и подобряване на туристическите услуги.
    
  7. Създаване на дългосрочна национална стратегия за туризма с насърчаване на всички туристически продукти, за които България има потенциал за устойчиво развитие=
    
  8. Ускорено въвеждане на електронно управление за оптимизиране на работата на администрацията, за прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията.
    
  9. Насърчаване на дигиталната икономика. Увеличаване на електронната търговия и разширяване на дигиталния пазар на стоки и услуги чрез:
   1. Намаляване на законовите препятствия пред електронната търговия;
     
   2. Гарантиране на сигурността на  личните данни;
     
   3. Защита на интелектуалната собственост. Разработване и приемане на национална стратегия за развитие на интелектуалната собственост
     
  10. Опростяване на условията и ускоряване на процедурата по започване на малък и среден бизнес.
    
  11. Ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите. Насърчаване на втори шанс за предприемачество.
    
  12. Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвеститори в сектори с висока добавена стойност.
    
  13. Намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими в случаите, където е възможно преминаването само към уведомителен режим.
    
  14. Ограничаване на вредното въздействие на монополите като мярка за стимулиране на конкуренцията.
    


 1. ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
  1. Провеждане на политика на гарантиране на финансова стабилност. Постепенна финансова консолидация, съобразена с икономическия цикъл.
    
  2. Ниски нива на бюджетния дефицит и номиналния размер на публичния дълг, в това число и на общинските дългове (според европейските критерии).
    
  3. Консервативно и ефективно управление на държавното съкровище и публичните дългове.
    
  4. Запазване на Валутния борд до влизане в Еврозоната.
    
  5. Запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределяне на бюджетни средства от държавата до 39% от БВП.
    
  6. Детайлен икономически анализ и обществен дебат за цялостна данъчна политика.
    
  7. Въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари.
    
  8. Законодателство за ограничаване на участието на офшорните компании в българската икономика.
    
  9. Повишаване на приходите в държавния бюджет и събираемостта на плащанията чрез структурни промени и обединяване на НАП и Митниците, реализирано след детайлен анализ на ефективността на процеса на събираемост.
    
  10. Финансова децентрализация на местните власти; въвеждане на механизми за провеждане на собствена икономическа политика от общините.
    
  11. Осигуряване прозрачност на годишната доходност по спестовни продукти на застрахователните дружества и финансовото състояние на пенсионните дружества.
    
  12. Нови възможности за финансиране на инвестиционни проекти и стартиращи предприятия чрез ББР или инвестиционен фонд.
    
  13. Политическо решение за включване на България в Европейския банков надзор.
    
  14. Възстановяване на доверието в БНБ чрез законодателни и кадрови промени, при спазване на европейското законодателство.
    
  15. Нормативно регламентирана публичност на кредитната история на КТБ и нейните клиенти в рамките на българското и европейско банково законодателство и без специални закони само за този конкретен казус.
    
  16. Ускорено приемане на актуализацията на държавния бюджет за 2014 година и подготовка и приемане на Закона за държавния бюджет за 2015 година.
    


 1. ЕВРОФОНДОВЕ
  1. Възстановяване на доверието на Европейската комисия и възстановяване на плащанията от европейските фондове.
    
  2. Ефективно и прозрачно разпределение и усвояване на европейските средства в новия програмен период 2014-2020.
    
  3. Уреждане в закон на мястото и ролята на органите, натоварени с управлението и контрола на еврофондовете в цялостната система за контрол на публичните финанси в държавата с цел гарантиране на правата на бенефициентите и въвеждане на процедури по обжалване.
    
  4. Създаване на условия за реализиране на интегрирани проекти и регионални планове, финансирани от повече от една оперативна програма.
    
  5. Опростяване на процесите, процедурите и правилата за кандидатстване, одобрение и отчитане на проектите.
    


 1. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
  1. Гаранция за максимално ефективно разходване на обществените ресурси, публичност и намаляване на корупционния риск чрез:
   1. Въвеждане на електронни обществени поръчки;
     
   2. Въвеждане на типови стандартизирани документи, които да се ползват от възложители и изпълнители;
     
   3. Адекватен контрол и механизми за прозрачност.
     


 1. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
  1. Въвеждане на електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, ключов фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи.
    
  2. Подобряване на функционалността на държавната администрация - повишаване на качеството на административните услуги, повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление, вътрешен контрол и превенция от корупция, въвеждане на срокове за извършването на всяка административна услуга
    
  3. Електронизиране на процесите на функциониране и управление в публичните сектори като здравеопазване, образование, социална политика, правосъдие с цел тяхното организационно и функционално оптимизиране, координация и качествено предоставяне на услуги за гражданите.
    
  4. Достъп до електронен път на информацията, с която разполагат публичните институции и прилагане на европейското законодателство за пазарно използване на публичната информация.
    
  5. Реформа на държавната администрация след ясен функционален и структурен анализ.
   1. Постепенна промяна в структурата, функциите и състава на публичните администрации с цел оптимизиране на разходите и по-ефективно предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса;
     
   2. Намаляване на административните нива и процедури като средство за снижаване на корупционния натиск към гражданите и другите нива на управление;
     
   3. Създаване на стабилна и устойчива професионална администрация по основните области на политиката, която подпомага управлението и осигурява високо ниво на обслужване.
     
   4. Утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при постъпването в държавната администрация и усъвършенстване на годишната атестационна система.
     


 1. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  1. Постепенно нарастване на средствата за образование, номинално и като процент от БВП, със стремеж за съответствие с параметрите, заложени в програма "Европа 2020".
    
  2. Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето образование.
    
  3. Усъвършенстване на системата за финансиране и контрол на предучилищното и училищното образование.
    
  4. Разкриване на нови детски градини и въвеждане на иновативни форми на организация за ранно образование на децата в предучилищна възраст.
    
  5. Равнопоставеност и конкуренция на всички форми на училищно образование и улесняване на валидирането на знанията и уменията на учениците.
    
  6. Ангажиране и съпричастност на учителите и учениците и родителите в управлението на училищата.
    
  7. По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.
    
  8. Акцент върху възпитанието и обучението, които формират национално самочувствие и патриотичен дух сред децата и младежите.
    
  9. Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизиране на българския бизнес.
    
  10. Връзка между средното образование и пазара на труда - подобряване на качеството на професионалното образование чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа.
    
  11. Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса. Възможност за висшите училища да постигат положителни икономическа резултати от разработени от тях научни продукти и иновации.
    
  12. Повишаване на качеството на висшето образование и конкурентоспособността на българските висши училища в рамките на общоевропейското образователно пространство.
    
  13. Въвеждане на външна програмна акредитация на висшите училища от европейски акредитационни институции, членки на ENQA и EQAR.
    
  14. Поетапно обвързване на минимум 50% от субсидията за обучение с качеството на образованието.
    
  15. Постигане на високо качество на научния продукт чрез ориентиране на държавното финансиране на научни изследвания към проектен принцип и стимулиране на взаимодействието между бизнеса и научните организации.
    
  16. Реформа във Фонд "Научни изследвания", за да се гарантира прозрачност на конкурсите и задължителен мониторинг на резултатите през целия период на реализация на проектите.
    
  17. Изграждане на високотехнологични паркове и центрове за върхови научни изследвания, иновации и трансфер на технологии към българската индустрия.
    
  18. Насърчаване на съвместни изследвания между научни организации, висши училища и предприятия; разработване и реализиране на програми за активно сътрудничество между научните институции и училищата на всички нива.
    


 1. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
  1. Гарантиране на адекватни, спрямо икономическата среда, нива на социални помощи и плащания.
    
  2. Продължаване на пенсионната реформа и търсене на възможности за допълнително нарастване на пенсиите.Съобразяване на пенсионната реформа с демографските и социално-икономическите характеристики на страната.
    
  3. Запазване на уредбата за пенсиониране на работещите първа и втора категория до приемане на цялостна пенсионна реформа през 2015 г.
    
  4. Устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсии, съобразено с темповете на икономически растеж.
    
  5. Гъвкав и динамичен пазар на труда и намаление на безработицата. Промени в трудовото законодателство.
    
  6. Възможност за почасова работа и въвеждане на минимално почасово заплащане.
    
  7. Политики за възстановяване на заетостта сред самонаетите лица и семейните фирми.
    
  8. Разширяване на обхвата на квалификационните възможности и включването в тях както на безработните, така и на активно търсещите нова работа.
    
  9. Изпълнение на младежката гаранция за заетост чрез социален диалог между институциите и използване на средствата по оперативна програма "Човешки ресурси" за младежка заетост.
    
  10. Изработване на индивидуални социални оценки на социално слаби български граждани и търсене на възможност за социалното им включване и осигуряване на заетост.
    
  11. Разработване на програми за социално включване, които да подпомагат общините и уязвимите групи в обществото.
    
  12. Продължаване на деинституционализацията и развитието на социалните услуги за деца с увреждания и за деца, лишени от родителска грижа.
    
  13. Превръщане на десегрегацията в държавна и общинска политика.
    
  14. Насърчаване на отговорното родителство и подкрепа на тридетния модел. Висок интензитет на подпомагане до трето дете.
    
  15. Приемане на национална програма за противодействие на демографската катастрофа.
    


 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  1. Подобряване на качеството и достъпа до здравеопазване чрез:
   1. Приоритетно инвестиране в кадрово, логистично и техническо развитие;
     
   2. Оптимизиране на доболничната и болничната здравна помощ;
     
   3. Въвеждане на индивидуална електронна здравна карта;
     
   4. Електронно здравеопазване.
     
  2. Приоритетно преструктуриране на спешната помощ чрез инвестиции в ресурсното, техническо, логистично и кадрово развитие.
    
  3. Формиране на модел на болнично здравеопазване, който се характеризира с предвидимост на финансовия ресурс за осигуряване качество и достъпност на лечението, и мотивация на работещите в сферата на здравеопазването. Въвеждане на национална здравна карта със задължителен характер.
    
  4. Преструктуриране на НЗОК и превръщането й в активен финансиращ и контролен орган от името на осигурените граждани - инструмент за провеждане на политика за осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване.
    
  5. Пакет от мерки за повишаване събираемостта на здравните вноски.
    
  6. Запазване и развитие на кадровия потенциал на здравната система чрез нов механизъм на заплащане на работещите.
    
  7. Ефективно лекарствено лечение и качество на живот на българските граждани.
    
  8. Задължаване на НЗОК да закупува лекарства през прозрачна и конкурентна процедура.
    


 1. ЕНЕРГЕТИКА
  1. Политическо решение за подкрепа и участие в създаване на Европейския енергиен съюз.
    
  2. Неотложни действия за провеждане на пазарни реформи и финансова стабилизация, от които зависи постигането на дългосрочни стратегически цели в енергетиката. Приемане на енергийната стратегия на България до 2030 г. с поглед до 2050 г. и Национална стратегия за енергийна ефективност.
    
  3. Преразглеждане на новите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Изграждането им само при пълно съответствие с европейските правила и директиви и при доказана икономическа ефективност.
    
  4. Запазване на капацитета за развитие на ядрената енергетиката при гарантиране на безопасността за населението и опазване на околната среда. Продължаване живота на 5-ти 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй". Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия.
    
  5. Подкрепа само за нови мощности, отговарящи на принципа за развитие на системата с най-малко разходи и без предоставяне на държавни или корпоративни гаранции.
    
  6. Гарантиране на интереса на българските потребители и бизнеса от справедлива цена на електроенергията чрез следните мерки:
   1. Намаляване енергоемкостта на домакинствата и бизнеса и повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
     
   2. Избор на нов състав на регулатора ДКЕВР по принципи, гарантиращи неговата политическа независимост;
     
   3. Ефективно управление на енергийния сектор чрез създаване на ново ресорно министерство; финансово оздравяване на НЕК.
     
  7. Приоритет на енергийната ефективност пред изграждането на нови мощности.
    
  8. Осъществяване на мащабна национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради като до две години обхване 50% от тях.
    
  9. Програма за намаляване на енергийната бедност - увеличаване над 500 000 броя на български домакинства, които получават енергийни помощи.
    
  10. Подобряване на информираността на потребителите за техните права, включително програма за образование на потребителите.
    
  11. Завършване на либерализирането на пазара на електроенергия и природен газ, в резултат на което бизнеса и домакинствата да могат да избират своя доставчик на ел. енергия. Изграждане на енергийна борса.
    
  12. Икономически обосновано и екологосъобразно развитие на местните енергийни ресурси.
    
  13. Гарантиране на енергийната независимост на страната чрез:
    
  14. Проучване и експлоатация на национални находища на природен газ и нефт;
    
  15. Запазване на мораториума върху сондажи за шистов газ с технология хидрофракнг. Доизграждане на реверсивни връзки със съседните балкански държави.
    
  16. Продължаване строителството на проекта "Южен поток" само при пълно съответствие с европейското законодателство, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи.
    
  17. Комплексен преглед на разходите в енергетиката, формиращи крайната цена на електроенергията, чиито резултати да бъдат оповестени публично.
    


 1. ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА
  1. Приоритетно и ускорено довършване и изграждане на големите инфраструктурни транспортни проекти за насърчаване на икономическия растеж, развитието на регионите и националната и международна свързаност на страната.
    
  2. Приоритети:
    
 • АМ "Хемус", АМ "Марица", АМ "Струма";
   
 • Изграждане на Тунел под Шипка;
   
 • Северна скоростна тангента на софийския Околовръстен път;
   
 • АМ "Калотина – София";
   
 • Скоростен път София – Видин.
   
 1. Приоритетни ЖП проекти - реконструкция на ЖП линиите:
   
 • София – Септември;
   
 • Пловдив – Бургас Фаза II;
   
 • Драгоман – София;
   
 • Видин – София, заедно с реконструкция на гарите по всичките направления;
   
 • закупуване на нов подвижен състав.
   
 1. Подкрепа за ремонт на 2-ри и 3-ти клас пътна мрежа, свързваща местни регионални и европейски транспортни коридори.
   
 2. Развитие на транспортните мрежи по макрорегионалната стратегия на ЕС - Дунавска и Черноморска стратегии - и търсене на възможност за модернизация на пристанищата в Русе и Варна и свързващата ги инфраструктура.
   


 1. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
  1. Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната - целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични планински и полупланински слабо развити райони.
    
  2. Стимулирано развитие на изостаналите, периферните и планинските райони чрез прилагане на подхода "водено от общността" местно развитие.
    
  3. Гарантирано опазване и съхраняване на уникалните природни дадености чрез целенасочена подкрепа за създаване на възможности за развитие на биологично земеделие, алтернативни форми на туризъм, социални дейности, използване потенциала на културното наследство.
    
  4. Целенасочена политика за преодоляване на хроничната икономическа изостаналост на Северозападна България
    
  5. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща транспортна и комуникационна инфраструктурна мрежа в тези региони.
    
  6. Изработване на стратегия за българското село.
    


 1. ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ
  1. Подкрепа за развитието на балансирано, модерно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени земеделие. Пазарно ориентирани, конкурентоспособни земеделски стопанства, наред с гарантираната хранителна сигурност на населението.
    
  2. Устойчиво и многофункционално управление на горите.
    
  3. Законодателни мерки за ограничаване на незаконната сеч на българските гори. Намаляване на обема на търговията със сурова дървесина след оценка на икономическия ефект; при необходимост – налагане на мораториум.
    
  4. Насърчаване на пазарно ориентираните, конкурентноспособни земеделски стопанства и преработвателни предприятия с оглед осигуряване на по-евтина и по-качествена храна за потребителите.
    
  5. Приоритизиране на интензивните сектори в земеделието - животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения, биологични производства.
    
  6. Устойчиво пазарно развитие на максимален брой от регистрираните и новорегистриращите се земеделски производители.
    
  7. Преференциално подпомагане на младите фермери, на дребните производители и производителите, които увеличават добавената стойност на селскостопанската продукция и създават работни места.
    
  8. Устойчиво развитие на селските райони и стабилизиране на човешките ресурси, включително с акцент върху малкия и среден бизнес.
    
  9. Уреждане на поземлените отношения с цел създаване на устойчивост и справедливост чрез защита правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране окрупняването на земеделските площи.
    
  10. Организирана маркетингова и рекламна държавна политика за традиционните ни уникални продукти на преработвателната промишленост.
    


 1. ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  1. Опазване на природата, смекчаване на неблагоприятните климатични изменения и устойчив икономически растеж чрез енергийна и ресурсна ефективност.
    
  2. Изграждане на екологична инфраструктура.
    
  3. Прилагане на принципите за интегрирано управление на водите за устойчиво управление и развитие на инфраструктурата в секторите ВиК, хидромелиорации, хидроенергетика и защита от вредното въздействие на водите.
    
  4. Промени в процедурите за оценка на състоянието на околната среда. Въвеждане на принципа за икономическа целесъобразност.
    
  5. Въвеждане на последователна политика за стимулиране развитието на ресурсна и енергийна ефективност и постигане на целите, свързани с политиките по изменение на климата.
    
  6. Намаляване на броя на населените места, засегнати от воден режим.
    
  7. Единен национален регистър на водната инфраструктура и национална информационна система за управление на водите.
    


 1. ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
  1. Създаване на фонд за подпомагане на пострадалите от бедствия и катастрофи (т.нар. катастрофичен пул).
    
  2. Разширяване на участието на въоръжените сили в интегрираната система за реакции при кризи за по-ефективна защита на населението при бедствия и кризи.
    
  3. Създаване на териториален резерв по региони, в подчинение на областни управители и кметове, който да се използва при природни бедствия, крупни аварии и катастрофи.
    


 1. КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ
  1. Насърчаване формирането на нова духовна среда за етнокултурно взаимодействие и интеграция на всички етнически и религиозни групи в единната българска нация.
    
  2. Утвърждаване и развитие на културата като национален приоритет.
    
  3. Превръщане на българската култура и духовност в основна на съвременния образ на националната идентичност.
    
  4. Приемане на Национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм 2014–2023 г.
    
  5. Комплексно развитие на археологическите проучвания. Консервацията, реставрацията и експонирането на археологическите обекти ще се реализира успоредно с изграждането на инфраструктура за тях.
    
  6. Дигитализация на материално и нематериално културно наследство на България.
    
  7. Прилагане на иновативни и традиционни схеми за финансиране от публични и частни регионални, национални и европейски източници.
    
  8. Модерно развитие на читалищната мрежа в страната чрез допълнителни източници на финансиране; нов закон за читалищата.
    
  9. Балансирано развитие на отделните региони по отношение на културната политика.
    
  10. Реформа в музейното дело и създаване на нов тип музейна експозиционна култура (Национален музеен комплекс "БГ Лувър"). Основа на промените ще е Концепцията за водещите столични музеи, разработена в предишния мандат на ГЕРБ.
    
  11. Усъвършенстване на реформата в сценичните изкуства и осигуряване на средства за повишаване на стандартите на културните институти.
    


 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА
  1. Създаване на публична и законодателна среда, която гарантира:
   1. Медийната независимост и медийния плурализъм;
     
   2. Прозрачността и публичността на собствеността и контрола върху медиите. Премахване на възможността офшорни компании да придобиват собственост и контрол върху електронни и печатни медии.
     
  2. Политика на прозрачност:
   1. Механизъм за гражданско участие при важни за страната въпроси с възможност за влияние върху управленските решения;
     
   2. Задължителна предварителна оценка на въздействието на законодателните и нормативните актове;
     
   3. Приоритизиране на откритото управление като политически ангажимент, осигуряващ на гражданите и техните организации възможно най-пълна и точна информация за управлението и дейността на държавните органи.
     
  3. Демократизация на изборния процес чрез:
    
 • промени в изборното законодателство с цел преодоляване на съществуващите дефекти в изборната система: изчистване на изборните списъци от "мъртви души"; въвеждане на активна регистрация; ограничаване на корпоративния и купен вот; въвеждане на машинното гласуване; създаване на преброителни центрове,
   
 • провеждане на референдум за задължително гласуване;
   
 • засилено администриране от българската държава на изборния процес в чуждестранните изборни райони.
   
 1. Разпределение на публичен ресурс за медии по ясни правила без опити за оказване на политическо влияние.
   
 2. Ефективно гражданско участие в държавните регулаторни органи.
   
 3. Въвеждане на механизъм за провеждане на национална и европейска гражданска инициатива – 10 хиляди български граждани да могат да предлагат законопроект на Министерския съвет или Народното събрание.
   
 4. Облекчаване на възможността за провеждането на местни референдуми.
   
 5. Подкрепа на доброволчеството чрез приемане на Закон за доброволчеството.
   


 1. ОТБРАНА
  1. Приемственост и устойчивост на развитието на въоръжените сили чрез провеждане на реалистична отбранителна политика, която съответства на заплахите, на съюзните ни ангажименти в НАТО и ЕС, и на наличните финансови ресурси.
    
  2. Задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество като гарант за сигурността и развитието на България.
    
  3. Поддържане на съществуващите и постепенно развитие на нови отбранителни способности.
    
  4. Разширяване на участието на въоръжените сили в интегрираната система за реакции при кризи за по-ефективна защита на населението при бедствия.
    
  5. Постепенно преустановяване на всички зависимости на българските отбранителни способности, потенциално водещи до неустойчивост на външната граница на евроатлантическата общност.
    
  6. Запазване числеността на българската армия, създаване на условия за висока мотивация и професионален подбор.
    
  7. Активно и последователно участие в европейската външна политика и подготовка за поемане на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.
    
  8. Развитие на способностите в рамките на Национална програма приета от Народното събрание. Ефективно използване на съюзни, многостранни, регионални и двустранни механизми за съвместно финансиране чрез многогодишни програми и при намаляване на зависимостите от страни извън НАТО и ЕС.
    
  9. Законодателно уреждане на националната координация на специалните служби. Активно развитие на политиката на киберсигурността. Пълноценно участие в политиката на партньорите от НАТО и ЕС в тази област.
    


 1. СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
  1. Реформа в сферата на сигурността чрез нова законодателна уредба за всички служби за сигурност.
    
  2. Структурни промени чрез отделяне на ГДБОП от ДАНС с цел противодействие на корупцията, злоупотребата с власт и организираната престъпност и за гарантиране сигурността на гражданите, и вливане на ГДБОП в МВР.
    
  3. Възстановяване на премахнатото конкурсно начало за издигане в кариерата и назначаване на ръководни длъжности в системата на сигурността, както и на системата за периодични атестации, проверки за лоялност и проверки на имуществото на полицаите и инспекторите. Недопускане на политически натиск и намеса в кадровата политика.
    
  4. Бързи организационни и законодателни мерки за контрол върху незаконната миграция.
    
  5. Доизграждане на съоръженията, възпрепятстващи незаконното преминаване на южната граница.
    
  6. Мерки за ограничаване на битовата престъпност, полицейско присъствие в населените места със завишена концентрация на престъпления. Видеонаблюдение в критичните райони.
    
  7. Политически усилия за приемане в Шенген.
    
  8. Изготвяне на функционален анализ на Министерството на вътрешните работи с цел оптимизиране на дейността на министерството.
    


София, 6 ноември 2014 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (142)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Oven
  Oven
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Като го чета, след не повече от 800 дни ще цъфне ме!
  Вервайте ми!

  "Българската работа е работа не обмислена, или зле обмислена, лошо ръководена, или оставена без ръководство и като правило завършва със скандал"
 2. 2 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3022 Весело

  Кво става бе ?

  Тя и на Меркел не и е толкова хубава и подробна управленската програма !!!

  Ама е Германска и работи , демек Арбайт,арбайт,арбайт !

 3. 3 Профил на julesta
  julesta
  Рейтинг: 524 Неутрално
 4. 4 Профил на ptr_sofia
  ptr_sofia
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Никога нямаше да видим половината от точките без Реформаторския блок! Кой каквото ще да говори...

 5. 5 Профил на asparuhkanchov
  asparuhkanchov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  По външната политика - американски порни точки.
  България е страна, която граничи едновременно със Запада, с Русия и с Ориента. Ние се нуждаем от балансирана и умерена външна политика, всичко различно е потъпкване на българските интереси и слугинаж към САЩ.

 6. 6 Профил на asparuhkanchov
  asparuhkanchov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#4] от "ptr_sofia":

  Именно. Затова и никой не ги искаше за коалиционен партньор.

 7. 7 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 971 Неутрално

  Уррррааааа, референдум за задължителното гласуване!!!
  Не виждам публичен регистър на обществените поръчки???

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 8. 8 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 515 Гневно

  Нови възможности за финансиране на инвестиционни проекти и стартиращи предприятия чрез ББР или инвестиционен фонд. - само след пълен одит на ББР и разчистване на политическите назначения, иначе Горанов може активно да подпомага Пеевски чрез ББР и през следващите 4 години....

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 9. 9 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1378 Неутрално

  Изглежда добре,ама остава да се изпълни......поне 70%....

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 10. 10 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 515 Неутрално

  ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - всички обществени поръчки над 10 хил лева според мен трбва да са по европейските правила!

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 11. 11 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 698 Неутрално

  Има доста добри “оферти“, но и грубички „капанчета“ - законодателни промени, които биха навлекли неприятности, че и беди, ако минат по такива формулировки и с неясните си цели/ползи!
  Ще гледаме ... зорко!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 12. 12 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ами, дет' се вика: да видим...

 13. 13 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Конкретика искам, КОНКРЕТИКА: точка по точка с какви мерки, в какъв срок и кой / поименно/ ,носи отговорност за реализирането и!!!

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 14. 14 Профил на drunk
  drunk
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Трябваше да сложат и една комисия да измерва процентно колко от тези неща ще се свършат и ако няма нормативно покритие, яко санкции, оставки или нещо.
  Ако трябва да съм откровен, не вярвам че ще се работи по тази програма.
  Тепърва ще почват оправдания от рода не "още не сме пораснали като общество за еди кво си, това не е приоритетно, онова е еди що си" и накрая пак ще си пишем под статиите.

 15. 15 Профил на Веселин Николов
  Веселин Николов
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Хубава програма, но всичко ще остане в сферата на добрите пожелания.

 16. 16 Профил на Медунчо
  Медунчо
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Запазете си този списък - ще видим накрая какво са изпълнили! Полжелавам им успех!

 17. 17 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  Всичко е много хубаво,но искрено се надявам да бъде изпълнено.Много сме слушали,но само слушали ...Време е за дела.

 18. 18 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1139 Неутрално

  "Продължаване строителството на проекта "Южен поток" само при пълно съответствие с европейското законодателство, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи."

  Ако това се спази, ЮП няма да има.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 19. 19 Профил на ivan_lozev
  ivan_lozev
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Къде е приоритетът за насърчаване на преки чуждестранни инвестиции???

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 20. 20 Профил на vladek
  vladek
  Рейтинг: 619 Неутрално

  До коментар [#5] от "asparuhkanchov":
  България трябва да е в Запада, а не да граничи с Запада. Но русофилите никога няма да го разберът.

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 21. 21 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 750 Неутрално

  Добре звучат, галят ухото, повечето точки от програмата. Има и доста непопулярни мерки, но ако се изпълнат на 60 - 70% ще се счита за успех. Желая го на всички!

 22. 22 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 946 Неутрално

  Само не ми харесва че запазват монопола на НЗОК.
  Там са бандити от класа, също и в НОИ.
  А за пенсионните фондове ..., думи нямам.
  Те законно загубиха 30 % от капитала.
  Законно, защото от КФН им подписаха отчетите - Марводиеффффффффф

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 23. 23 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#4:"ptr_sofia"]Никога нямаше да видим половината от точките без Реформаторския блок![/quote]

  .. Абсолютно..ГЕРБ да кажат едно голяма благодаря на Реформаторите за компетентноста..
  .. тук таме има и по нещо за ПФ.. глупости ама хайде..

 24. 24 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  Във финансовата политика трябваше да стои на първо място запазване на плоския данък. Какво значи това "дебат за цялостната данъчна политика" ? Дебатът беше на изборите. Враговете на плоския данък БСП–ББЦ–АБВ-Атака бяха разкостени от избирателите. Кой кандиса на "компромиси" с идеи, поддържани от единични секти в обществото като АБВ и още 2-3 партии, дето в следващия парламент няма да ги има????

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 25. 25 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1755 Весело

  Ми тази програма - за няколко петилетки бре!

  Силно ме впечатли, че МВР-то май си остава същото

 26. 26 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 946 Неутрално

  До коментар [#7] от "qwertqwert":

  То и сега го има публичния регистър:
  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 27. 27 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1573 Неутрално

  Ключови моменти за мен:

  "16. Продължаване строителството на проекта "Южен поток" само при пълно съответствие с европейското законодателство, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи."

  "засилено администриране от българската държава на изборния процес в чуждестранните изборни райони."

  Програмната декларация изглежда толкова хубава, че чак не е за вярване. Остава само да си плюем в пазвата и да си кажем: "дано този път и да се получи."

  Ама нещо не ми се вярва.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 28. 28 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Като цяло програмата е добра, следващата стъпка е да речем в рамките на един месец да са готови с конкретните мерки и детайлен график за изпълнение.

  Малко ме притесняват няколко точки:
  1. Ролята на министерството на икономиката - доста пари ще разпределят по няколко планувани програми+ вече съществуващите - прозрачността и равния достъп трябва задължително да се защитят възможно най-добре. Оценките за икономическите ползи от енергийните проекти - много ме притеснява колко обективни ще бъдат, още повече с удобния Лукарски начело....
  2. Трябва да има единна електронна платформа за обществените поръчки, включваща регистър, система за подаване на оферти, оценка и обратна комуникация, и те да се изпълняват по правилата на ЕС.
  3. Министерство на финансите - много работа трябва да се свърши в БНБ, КФН и ББР, а го поверяват на компроментирана личност, да не стане така че и без да е в управлението Пеевски да продължи да гради империя/кочина..

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 29. 30 Профил на propeller
  propeller
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Приятно съм изненадан от засиления интерес към реинтеграция на българите зад граница. Има-няма 2 милиона сънародници 'изтекоха' на запад. Далеч съм от митологемата, че това са само най-най умните и кадърните, но е безспорен факт, че огромната част от тях са в икономически и демографски най-активната възраст.

  Не смятам, че целта следва да е 'да ги върнем всичките', но безспорно тези хора следва да участват по-активно в обществения и политически живот, след като, така или иначе, те активно участват икономическия живот, чрез парите които наливат в БГ.

 30. 31 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  Орешарски, Станишко, Местан - ей тва е програма, вадете калемите и почвайте да преписвате поне 25 пъти, белким научите нещо. Макар че се съмнявам, вие знаете само да крадете.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 31. 32 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1137 Весело

  Верно, че не са 500 страници ситен шрифт, ма като за първи път бива...

 32. 33 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Забравих да спомена според мен НЗОК би трябвало да бъде разделена на две - едната част да отговаря за финансирането, а другата за контрола (най-вече над финансиращата част, но и над болници и тн.)

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 33. 34 Профил на Massive atack
  Massive atack
  Рейтинг: 350 Неутрално

  До коментар [#4] от "ptr_sofia":

  [quote#4:"ptr_sofia"]Никога нямаше да видим половината от точките без Реформаторския блок! Кой каквото ще да говори...[/quote]

  Изобщо не е заради реформаторите! Те не знаят къде се намират още.

  Да живее България и българският народ.
 34. 35 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 946 Весело

  Патриотите са вмъкнали точките за мораториум за изсичане на горите и държавни помощи до трето дете.
  Няма лошо ...

  В друга статия го написах
  Гуце, понеже беше изместен от Серголета от всички подкупи предлагани от Москва, сега може да си позволи про-западна позиция!
  А БСП е пред фактически фалит.
  ДПС има финансов ресурс, но ако бъде оставена без власт за 8 години, утече в канала.
  На следващите местни избори през 2015, ББЦ и Атака ще са в небитието.

  Дано изпълнят програмата за 4 години, след което още едно управление (ако са успешни) и току виж сме станали нормална държава.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 35. 36 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 909 Неутрално

  С изключение на правосъдието, където нещата са назовани конкретно ( по настояване на РБ, предполагам), и на транспорта, останалото са общи обтекаеми конструкции.

  1. Нищо конкретно в образованието - какво точно ще се промени в законите, касаещи средното и висше образование, а именно - закона за училищното образование, закона за развитие на академичния състав и закона за висшето образование?

  2.Нито думичка какви законодателни промени се предлагат за проблемите на затъналия в корупция български спорт.

  3. Във външната политика - предимно общи приказки, и нито думичка за работа по отпадане на визовия режим с Канада и САЩ в контекста на ратифициране на търговските споразумения между ЕС и двете северноамерикански страни.

  4. Прие се тезата на Бирисов и Цветанов за връщане на ГДБОП като отделна структура, подчинена на премиера и вътрешния министър ( демек на ГЕРБ) - пределно ясно е защо е необходимо на ГЕРБ това. Чрез ГДБОП се упражнява контрола върху наркотрафика и контрабандата. Когато ГДБОП са част от ДАНС, по закон надзора над цялата агенция ( а следователно и над звеното свързано с ГДБОП) се извършва от премиер и парламент, а поглед върху работата му пряко получава и президента. Изкарвайки го извън ДАНС, върху ГДБОП контрол ще имат само премиерът и министъра на вътрешните работи, което го връща с една две стъпки назад по отношение на прозрачността. Как РБ въобще допуснаха това?

 36. 37 Профил на ptr_sofia
  ptr_sofia
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#30:"propeller"]Приятно съм изненадан от засиления интерес към реинтеграция на българите зад граница. [/quote]

  Освен че от текста в програмата личи крещящо участието на РБ, проличава и това на ВМРО. Забелязах поне три точки, които могат да се отнасят пряко за българите в Македония. И не само, разбира се

 37. 38 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  Пак са написали дежурните 20 точки как ще помагат на малкия бизнес и нито дума за отмяната на наказателната ставка 15% за едноличните търговци.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 38. 39 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Много интересна и актуална програма!
  С много предлагани и от мен точки, като подпомагането до три деца, мораториум /при необходимост/ върху дърводобива, въвеждането на електронна здравна карта, промени в социалната сфера, както и в образователната сфера.
  Много и актуални промени. Дано да не останат само на хартия!
  Това, което липсва е "Закон за защита на Работодателя"!

 39. 40 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  Българите в чужбина - големи приказки и нито дума за електронно гласуване.

  Мораториум върху проучванията за шистов газ - защо и върху проучванията, при положение че до проучвателния сондаж минават 2-3 години, през които се правят геофизични изследвания. Защо да се губи това време? За да пълним гушата на Газпром 3 години по-дълго и утре като поевтинеят безвредните химикали за крекинг (защото вече бяха създадени такива) ние тепърва да губим 3 години???

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 40. 41 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Явно България се кани набързо да ратифицира търговските споразумения между ЕС и Канада ( вече сключено) и предстоящоти търговско споразумение между ЕС и САЩ. Без да продума думичка за отпадане на визовия режим с тези страни, щом няма нищо в общата програма за външната политика. Ще гледаме явно втори епизод на филма "Мадам Йес" ( или Куна Съгласната)....

 41. 42 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 515 Неутрално

  точка 4.15 леко ме притеснява, но да видим...

 42. 43 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 902 Неутрално

  Красиво четиво. Сега да се приложи и поне малко да стигнем стандартите на Малта и Словения.

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 43. 44 Профил на Жупел
  Жупел
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Най-проблемните сектори: образование, здравеопазване и пенсионно дело само абра-кадабра. Добре поне, че в правораздаването има някакви по-ясни идеи. Във вътрешното министерство отново нищо. Но пък ще се изготвят анализи. Това за ББР също е много намирисва.

  Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и растения земни
 44. 45 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Това е като новогодишна картичка. Увеличаване на заетостта, доходите, иновации, справедливост, здраве, живот, берекет. Единствената конкретика идва от точките на "модерния патриотизъм" (фашизъм). Айде ЕС най-накрая да развързва кесията, че да свършва пиесата "Ще правим реформи" и да почва лапачката. Да живей!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 45. 46 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 896 Неутрално

  "Задължаване на НЗОК да закупува лекарства през прозрачна и конкурентна процедура."-Някой знае ли какво значи това?

 46. 47 Профил на propeller
  propeller
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#37:"ptr_sofia"] Освен че от текста в програмата личи крещящо участието на РБ, проличава и това на ВМРО. Забелязах поне три точки, които могат да се отнасят пряко за българите в Македония. И не само, разбира се [/quote]

  даам, начинът по който е засегната темата за 'Западните Балкани' определено намирисва на ВМРО.... То баш най-западните балкани са си вече в ЕС, та намеците към сърбите и наследниците на Александър са явни.

  Като цяло от тая програма излиза, че Боце все повече ще играе ролята на добрия Дядо Коледа, който ще е отговорен само за 'добрата воля' и раздаването на подаръците (рязането на лентите), а работните джуджета ще вадят горещите картофи. Ако се оакат - те са виновни, но не и добрият старец. Ако пък се справят - то ще е заради заради пътеводната светлина осигурена от Слънцето

 47. 48 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5419 Неутрално

  Хубаво е само да не е пожелание, и е до 2018 г. може и да стане такъв скоростен път София-Видин. И социалните ми харесват горе долу.

 48. 49 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3022 Весело

  До коментар [#13] от "Не губя надежда за СВЯСТНО ДЯСНО!":

  Нещо конкретно - м/у км. 127 и км. 214 за Великден догодина ще има нов асфалт и Боко ще реже лентичка !

  Пряк отговорни мин.рег.разв. - Лилито !!!

 49. 50 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3338 Неутрално

  И НИЩО КОНКРЕТНО

  БЛАГОСЛОВИИ И ПОЖЕЛАНИЯ

  И НИЩО ЗА СПИРАНЕ ИЗТОЧВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БЮДЖЕТ ПО ПОВОД ЮЖЕН ПОТОК И БЕЛЕНЕ

  Ако това са ви "РЕФОРМИТЕ" АЙДЕ НЕМА НУЖДА

 50. 51 Профил на Стажанта
  Стажанта
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Ех звучи страхотно! Дано се работи по нея! Ако изпълнят и 50% от нея пак ще им дам гласа си! Хайде дано доживеем положителен ръст и картинка в БГ

  В минутата в която ДПС имат министър председател си късам паспорта!
 51. 52 Профил на Жупел
  Жупел
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#24] от "cinik":

  [quote#24:"cinik"]Какво значи това "дебат за цялостната данъчна политика" ? [/quote]

  Прочети последното интервю на Горанов като зам. финансов министър в Дневник и ще разбереш за какво става дума. Не му харесва поският данък и това си е. Ето защо номинирането му за минфин не е добра новина. Подготвят се за вдигане на данъци, няма как да стане по друг начин, като гледам какви разходи са заложени (тунел под Шипка!?), а ще се върви към "финансова консолидация" и ниски нива на публичен дълг.

  След като въведоха данък лихва, сега ще има и данък върху операциите на капиталовите пазари.

  Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и растения земни
 52. 53 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Добре е програмата, остава да се приеме като правила и закони и да се изпълни...

 53. 54 Профил на Big_Villager
  Big_Villager
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#34] от "Massive atack":

  Остави ги да се порадват , кажи им че лично Той е слезнал от Драгалевци да им я напише програмата .

  Лично според мен почеркът е на Томислав Дончев.
  Все тая, успехът винаги има много бащи .

  Пожелавам успех на всички ни.

  Ако успеят, ще излезем най накрая от прегрътката на Москва и КГБ.

 54. 55 Профил на bahurat
  bahurat
  Рейтинг: 466 Неутрално

  не е лоша програмата, но предимно се състои от добри пожелания. само времето ще покаже дали има връзка с практиката на новото правителство и парламент.

 55. 56 Профил на gl
  gl
  Рейтинг: 464 Неутрално

  Аз искам мораториум върху дърводобива, това си е основна хранилка на депесету!!!!

 56. 57 Профил на kempes
  kempes
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Има не лоши попадения, но наистина липсва конкретика как ще бъдат постигати повечето от целите, както споделиха колегите по-горе. Все пак това е цялостна управленска програма, но ми се иска да видя подробности в отделни 20 приоритетни програми. Тогава ще е по-ясно не какво, а как да го постигнем.

 57. 58 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  До коментар [#52] от "Жупел":

  При 3 десни партии в управлението да осъмнем с по-високи данъци - това е позор невиждан. Орешарски не си го позволи!

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 58. 59 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 896 Весело

  [quote#24:"cinik"]Във финансовата политика трябваше да стои на първо място запазване на плоския данък. Какво значи това "дебат за цялостната данъчна политика" ? Дебатът беше на изборите. Враговете на плоския данък БСП–ББЦ–АБВ-Атака бяха разкостени от избирателите.[/quote]
  Не знам дали сте гледали,но онзи ден Коритаров положи неимоверни усилия да накара Цветан Цветанов да каже че правителството ще бъде "Дясно-центристко",но не успя. На телефона стоеше е строго чакаше Росица Янакиева от АБВ-а казал,а шут отзад! Така че,не са ги много разкостили.

 59. 60 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  До коментар [#28] от "NicK":

  И нищо не се споменава за друго обществено очакване - одит на пенсионните фондове заради предполагаеми схеми тип КТБ. Това вече граничи и с управленска тъпотия. Като нищо ще им гръмне някой баш когато не трявба, и ще ги свали от власт. Както стана февруари 2013 с тока от ВЕИ, въпреки милионите предупреждения

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 60. 61 Профил на Жупел
  Жупел
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#58] от "cinik":

  [quote#58:"cinik"]При 3 десни партии в управлението да осъмнем с по-високи данъци - това е позор невиждан. Орешарски не си го позволи![/quote]

  3 десни партии? Ти се шегуваш, нали? Единствената що-годе дясна партия е получила икономиката от смислените министерства и е номинирала Лукарски, който някога там преди 10 години е бил юрист в Агенцията за приватизация!

  А за Орешарски не си прав, защото имено на него дължим плоския данък. Но тези неща вече се забравят.

  Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и растения земни
 61. 62 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#60] от "cinik":

  Много добра точка от ваша страна, дано и се обърне внимание!!!

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 62. 63 Профил на 4ove4encence
  4ove4encence
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Само да не подменят плоския данък с прогресивен. А идеята за "Финансова децентрализация на местните власти; въвеждане на механизми за провеждане на собствена икономическа политика от общините." е голяма тъпня. Е, с тях и т.7 и т.8 от финансите разбира се. За здравеопазването не виждам да е заложена някаква голяма реформа.

 63. 64 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3848 Неутрално

  Личи си,всеки е правил компромиси.Една от най важните точки обаче е изпълнена-БСП и ДПС не са в изпълнителната власт.

 64. 65 Профил на Finland
  Finland
  Рейтинг: 694 Неутрално

  [quote#52:"Жупел"]като гледам какви разходи са заложени (тунел под Шипка!?)[/quote]

  Тунел под Шипка не е никакъв проблем да се финансира с приватизацията на Напоителни системи или 51% от БДЖ или нещо друго. Заобикалянето на Сребърният фонд не е голяма философия, но няма кой да го направи.

  До коментар [#58] от "cinik":

  8% данък лихва, 2% ДОД, 2% осигуровки... май това ще е финалната сметка.

 65. 66 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 1064 Неутрално

  Програмата на ГЕРБ за управление след изборите 2009 г. също беше оценявана като добра, дясна, смела. Вместо изпълнение на онази така смела и дясна програма получихме: магистрали, Цвъко и похода му срещу независима съдебна система, "Мишо Бирата", "Вучката от летището", "Ало, Ваньо", грубо кадруване в съдебната власт, нито един осъден за корупция по високите етажи, иди ми-дойди ми за енергийните проекти, яко свирки на Прасевски и Доган срещу медийна възхвала от "Прас-прес", разговора с Кокинов, Миро Мършата, Калинка Илиева, Емо Фаса, Фидоошу, тефтерчето на оня кавал от комисията за конфликт на интереси, никаква реформа в образованието и здравеопазването, админстративно задържане на цената на електроенергията за да ни харесва Материала, помпане на балона КТБ, Бистришките тигри на правителствения самолет и т.н.
  Та, сега пак си имаме програма, мноо е яка. Обаче без график и конкретно разписани мерки по тоя график и отчетност как се изпълнява не виждам как точно може да се разчита да стане нещо хубаво.
  Най-после Боко го шубе изключително и само от протести и обществено неодобрение. Само при натиск от обществото за всяко отклонение в нежелана посока, или отказ от реформи, има шанс нещата да се случат. Иначе е ясно какво ще стане: имитация на реформи, Прас прес ще възхвалява властта, а лапачката на заден план ще си продължава. И сал един Капитал/Дневник ще дуднат критично. А Материала ще гледа тъпо, както обикновено.

 66. 67 Профил на Андрей Ралев
  Андрей Ралев
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Част Околна среда е под всякаква критика. Това заслуга на ГЕРБ или на РБ е?

  www.balkani.org www.bulgariangreens.org
 67. 68 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  [quote#66:"nick_wolf1"]имаме програма, мноо е яка. Обаче без график и конкретно разписани мерки по тоя график и отчетност как се изпълнява не виждам как точно може да се разчита да стане нещо хубаво. [/quote]

  +++++

 68. 69 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  [quote#35:"ironhorse"] държавни помощи до трето дете [/quote]

  Само за работещи, образовани семейства, добри, постоянни доходи, хигиеничен дом с достатъчна квадратура на жилището по европейските стандарти.....Не можем да си позволим да поощряваме "професията" многодетна сигаанска майка!....

 69. 70 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  "Приемане на национална програма за противодействие на демографската катастрофа." - Чакаме конкретни мерки. Щото до тука - само приказки и успокоения, че страната не се циганизирала....

 70. 71 Профил на obektiven_new
  obektiven_new
  Рейтинг: 531 Неутрално

  "Промени в процедурите за оценка на състоянието на околната среда. Въвеждане на принципа за икономическа целесъобразност." - не сте познали!

 71. 72 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 716 Неутрално

  В по-голямата си част общи приказки и пожелания. Цифри почти липсват.
  ... И като гледам как неграмотно са номерирали точките - страх ме хваща за реализацията им.

 72. 73 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 2192 Разстроено

  Общи приказки, които слушаме от 25 г.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 73. 74 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1661 Неутрално

  [quote#7:"qwertqwert"]Уррррааааа, референдум за задължителното гласуване!![/quote]Не виждам повод за радост. Ако искаха да направят гласуването задължително щяха да го направят и сега - те имат мнозинство в НС. В случая от референдум има смисъл само ако целта е работата да се забатачи и отложи.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 74. 75 Профил на my_self
  my_self
  Рейтинг: 460 Любопитно

  Дори и само една трета от тая програма да бъде изпълнено, пак ще бъде неимоверен успех за това правителство...

 75. 76 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  От един път ме БЛЪСВА това че от референдума е останало само задължителното гласуване, а са отпаднали точките за мажоритарно и електронно гласуване. Референдум само за задължително гласуване можеше да бъде свикан още от предишния парламент, но ГЕРБ тогава се заядоха за другите 2 точки. След като те сега отпадат то тогава питам защо ги ядохме жабетата в миналия парламент?

  Освен това забелязвам че изрично заявяват облекчение за свикването на местни референдуми, но нищо не се споменава за облекчаване на изискванията за национални референдуми. Ако запазят изискването за 500 хиляди подписа и задължителния праг на активност за да бъде валиден референдума то значи с нищо не са по различни от БСП/ДПС в това отношение.

  Явно каквато и да е властта тя най-много пази себе си. Кога ще го разкъсаме този омагьосан кръг питам аз? Ще трябва да ги понатиснем за истински промени в това законодателство и за връщане на всички точки за които 500 хиляди души се подписахме.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 76. 77 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1506 Неутрално

  До коментар [#36] от "kirsner":

  А досега да сме видяли някакъв резултат от "работата" на ДАНС, освен дето едни флашки "изтичаха" до Галерия/Патрашкова и ценните им доклади, се губеха от бюрото на Сергей

 77. 78 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 813 Разстроено

  И аз мога да напиша: България ще бъде свята и чиста република и всички ще се обичат и ще бъдат добри.
  Като не знам и няма написано КАК ще стане и гъза си да скъсам, не става.

 78. 79 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  До коментар [#78] от "terorio":

  Програмата не е бюджет. Може да бъде разтягана с локуми и сладки приказки колкото им се иска. И аз съм малко разочарован от липсата на конкретика. Ако това са намеренията то можеха поне да дадат една дата на която да представят конкретиката и датите по отделните точки, а то така кой и как ще отчита напредъка по пожелателни точки не е ясно. Това си е нож с две остриета, така както ти дава възможност безпроблемно да се "отчиташ" така и дава възможност на всеки когато поиска да си оттегли подкрепата.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 79. 80 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Негово министерско високопарие Лапкарски дали разбира нещичко от така обявената икономическа част?

 80. 81 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 965 Неутрално

  Коментиращите и "Дневник" бъркат - това не е програма за управление! И не случайно е наречен от авторите му "Програмна декларация" - т.е. нещо като меморандум за намерения и затова е толкова обтекаем и неконкретен. Всъщност с редки изключения е изпълнен с предизборни лозунги, послания от типа дайте, другари, да дадем и твърде често идиотски тези.
  Ето ви например една такава:
  1.7. Подготовка на България за председателството на ЕС през 2018 г.
  Това си е рутиннна задача, макар и много отговорна на Министерството на външните работи. В нея депутатите няма какво да си пъхат носа освен евентуално специализираната комисия в парламента и то само по отделни въпроси на някаква нужда от допълнително финансиране. Задачата е организационна работа на самото МВнР. Но е пъхната в документа, за да стане "сериозен".
  Или тази точка:
  "Възстановяване на доверието в БНБ чрез законодателни и кадрови промени, при спазване на европейското законодателство."
  Ала-бала, бля-бля. Какви промени в законите, в каква посока, повече или по-малко самостоятелност, повече наблюдаващи или регулативни финкуции - ни вопъл, ни стон.
  При това основният проблем с БНБ не е лошият закон - той е добър, а отказът на БНБ или заобикалянето от нейна страна на законите и собствените й Наредби, без да й се търси отговорност. То това е и основен проблем пред всички останали сфери.
  Разбира се, има и няколко конкретни неща - за парлама, свързани с разпределение на кинти, относно геополитиката - забрана за шистовия газ, нови пътища, развитие на мирния атом...
  И въобще, тук няма какво да се коментира - партиите са декларирали гола пропаганда - като за прост народ, а как, доколко и в каква форма ще свършат нещо, тепърва ще разбираме.

 81. 82 Профил на blame
  blame
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Четох, четох, този съгласен, онзи против, един иска едно, друг - друго... Как пък нито един не каза аз ще направя това и това, за да помогна на България!?! Аз например обещавам, че новата администрация няма да получи и стотинка от мен, независимо колко ще ми струва решаването на някакъв проблем.

  "Дневник", учудвате ме! Обикновено не допускате елементарни грешки. Не сте ли виждали управленска програма? Това е само програмна декларация. Хората си казаха, че месец след това ще публикуват програмата.

 82. 83 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 909 Неутрално

  До коментар [#77] от "tsvetko_51":

  Ако няма резултат от работата на ДАНС, то е защото не се управлява добре и не се ръководи от правилните хора, а не защото работата и по закон се контролира от повече хора. Сега в момента от една структура (ДАНС) се създават две- ДАНС и ГДБОП. Отгоре на всичко има и НРС ( национална разузнавателна служба), както и НСО ( национална служба за охрана). Въобще - служби, агенции, незнам си какво си, за да се установи контрол над едно или друго нещо от едни или други хора. Необходимо е да има една единствена агенция, която се управлява прозрачно и шефа на която се избира с конкурс и има мандат. Много са няколко такива структури, които се припокриват в дейността си, за една малка България.

 83. 84 Профил на Finland
  Finland
  Рейтинг: 694 Неутрално

  До коментар [#76] от "emil":

  Аз пък не искам мажоритарни избори. Детайлно се запознах със системата first-past-the-post на англичаните, както и с мажоритарната на французите и не ми харесва!

  Най-големият компромис между двете системи е смесена система 120/120 (като тази за ВНС). Всичко друго ще подари властта в ръцете на олигархията! Ето малко за англосаксонската система first-past-the-post https://www.youtube.com/watch?v=s7tWHJfhiyo

 84. 85 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Пълен мандат на това Правителство, е решаващия фактор за "летящ старт" на налагащата се на обществото ни, дълбока Реформа на политическия модел ...
  Иначе, още от днес може да считаме, че ново управление всякак не се е състояло...

 85. 86 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  Азийски,

  България е в Европа.
  България е в Запада.

  От всичките й страни България граничи с територии Европейски.
  От всичките й страни България граничи с територии Западни -
  за азийски източняци.

  Урал представлява граница между Европа и Азия.

  Задурално ли тролираш?

  Отвори книжка. Разтвори Интернет.
  Увери се: Всичко отвъд Урал е Запад.

  До коментар [#5] от "asparuhkanchov":

  По външната политика - американски порни точки.
  България е страна, която граничи едновременно със Запада, с Русия и с Ориента...

 86. 87 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  не ме разбирайте погрешно, надявах се да се сформира такова правителство и им пожелавам успех, но според мен това не е програма, а просто изброяване на цели. в не повече от 10% от точките има някаква конкретика:
  "Осигуряване на ускорен икономически растеж" декларация, това го пише сигурно и в програмите на БСП и ДПС,
  "Изработване на стратегия за българското село" - и какво като се изработи стратеги - има сигурно 100 добри стратегии за какво ли не, които събират прах.
  в раздела за здравеопазването не става въпрос за нито една истинска реформа, примерно отмяна на монопола на НЗОК.
  в раздела за МВР много обща формулировка: 'Изготвяне на функционален анализ на Министерството на вътрешните работи с цел оптимизиране на дейността на министерството.' анализът е ясен (примерно най-много полицаи на глава от населението в ЕС) .
  в не повече от 10% от точките има измерима цел - с числа. срокове също не се споменават, изглежда се подразбира, че срокът е пълен мандат, което е хитро, но много неща могат да се свършат и за месеци, не за години.

  Истината ни прави свободни.
 87. 88 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Весело

  ВИЗИЯ 2018

  без прецедент

  ЕВРОПЕЙСКА СВЕТОВНА ОЛИМПИАДА 2018

  "рутинна задача"?

  Имало ли е досега друга такава олимпиада през 2018!?

  Настрана 2018...
  Имало ли е изобщо някога такава Олимпиада!?

  Нима Олимпиадите в Пекин, Атина, Лондон и Сочи бяха "рутинни" мероприятия?

  Всички министерства трябва да бъдат впрегнати,
  така че да бъде засенчена Олимпиадата в Сочи.

  ГЕРБ нам пътя ни посочи!

  България - Ненадминат председател на ЕС през 2018.

  До коментар [#81] от "pogled":

  1.7. Подготовка на България за председателството на ЕС през 2018 г.

  Това си е рутиннна задача, макар и много отговорна на Министерството на външните работи.

 88. 89 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  До коментар [#84] от "Finland":

  [quote#84:"Finland"]Аз пък не искам мажоритарни избори. [/quote]

  Няма лошо. Затова нека да питаме хората ама явно че новите управляващи не искат. Защо си мисля така. Защото АБВ вече заявиха че предлагат смесена 120/120 както ти също предлагаш. Фактът че липсва в програмата означава че е било активно филтрирано по време на преговорите. Т.е. не е било просто пропуснато, а е било елиминирано.

  Не виждам как ще подарим държавата на олигарсите при едни мажоритарни избори. Обратно, имаме да си я връщаме. Хората не са нито толкова глупави, нито толкова продажни че да си напазаруваш 50% от тях в някой район. Така най-много да вкараш 1-2 депутата в по-специфичните райони, но какво могат да направят 1-2 купени депутати? Виж в национален мащаб винаги ще се намерят 4% подкупни или достатъчно глупави за да вкараш цяла парламентарна група. Атака и Бареков вече ни показаха как се прави.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 89. 90 Профил на philologist
  philologist
  Рейтинг: 515 Любопитно

  [quote#5:"asparuhkanchov"]България е страна, която граничи едновременно със Запада, с Русия и с Ориента. [/quote]

  Аз лично се считам за принадлежащ към западната култура и цивилизация. Ако ти се позиционираш в Нищото между Запада, Русия и Ориента, си е твой проблем...

  Защо не е забранена, за престъпленията си срещу българския народ, регистрираната на 5.IX.1945г. комунистическа партия, преименувана на БСП на 3.IV.1990г.?!
 90. 91 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 880 Неутрално

  "Определяне на стратегическите приоритети в развитието на икономиката. Бюджетно и икономическо планиране, което съвпада със 7-годишните периоди на финансовата рамка."

  Приоритетите трябва да са ясни. А не тепърва да се мислят.

  Тази програма е списък от неща, които я станат, я не.

  Не е ясно как ще станат.

  Изречения някакви. Жалко, че реформаторите участват в тази боза. 91. 92 Профил на georgigv
  georgigv
  Рейтинг: 402 Неутрално

  "Устойчиво нарастване на..."
  "Разкриване на нови..."
  "Ефективно управление на..."

  Има и 15-тина конкретни точки, ама ако стигнат до тях...

 92. 93 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Не вярвам някой да е мислил,че след като 2 седмици нагаждат програмата към четири програми,още първия ден ще я публикуват със срокове,а може би и отговорници.

 93. 94 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 811 Неутрално

  До коментар [#7] от "qwertqwert":

  И сега регистъра е публичен.
  Проблема с обществените поръчки е морален. Проблем е смесване на технически условия с критерии за оценка.
  Избиране на количествено неизмерими, субективни критерии, нагласени търгове...

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 94. 95 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 402 Любопитно

  Вярвате, че дори един единствен пункт от тази Програмна декларация ще бъде осъществен ли? Дори и при пълен мандат на това правителство. Да ви имам розовите очила и юношески оптимизъм.

 95. 96 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 909 Неутрално

  До коментар [#90] от "philologist":

  "Аз лично се считам за принадлежащ към западната култура и цивилизация. Ако ти се позиционираш в Нищото между Запада, Русия и Ориента, си е твой проблем... "

  Ти колкото и да се "позиционираш" на Запад, като дойде един западняк и види какво представляват българските градове и села ( с вид, много по-свързан с Близкия Изток, отколкото със Запада) и какви хора среща из улиците, и позиционирането ти отива в рЯката....

 96. 97 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 811 Неутрално

  Не видях ангажимент закон или изменения и допълнения да бъдат задължително обвързани с анализ...

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 97. 98 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3734 Неутрално

  [quote#5:"asparuhkanchov"]Ние се нуждаем от балансирана и умерена външна политика[/quote]
  Хайде сега поясни какво разбираш под "балансирана и умерена външна политика"? В нея влиза ли тоталната енергийна зависимост на родината ни от Русия или пълната оръжейна зависимост пак от същата страна или…...

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 98. 99 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 469 Неутрално

  До коментар [#1] от "Oven":

  Първо се научи да пишеш, драги ("цъфне ме".

 99. 100 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Боже, благослови България!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK