Пленумът на 10 ноември: Сърдечна благодарност на другаря Живков

Пленумът на 10 ноември: Сърдечна благодарност на другаря Живков

© ДневникПреглед на вестниците "Работническо дело", "Земеделско знаме" и "Отечествен фронт" на 11 ноември 1989 г. 

От днешна гледна точка начинът, по който вестниците в комунистическа България, съобщават на 11 ноември за свалянето на Тодор Живков от върха, е направо неразбираем. Най-важната информация е укрита дълбоко в текста на "информацията". За събитието е написано, като че ли то е най-очакваното и се вписва отлично в "избрания път".


За читателя от онова време, свикнал да търси смисъла между редовете, всичко е ясно. Той знае, че автори на подобни писания са проверени партийни кадри, а не журналисти, че всяка информация се проверява преди да бъде отпечатана. Всеки може да разбере, че става дума за партиен преврат. Тодор Живков, който не харесва курса на съветския ръководител Михаил Горбачов към преустройство на социализма, и който не е харесван от Кремъл, е пожертван. На негово място е издигнат смятания за по-гъвкав и по-приемлив за Москва Петър Младенов.     


Благодарностите към Тодор Живков се разчитат като прелюдия на пълното му сриване. И наистина - на следващ пленум през декември БКП вече се разграничава от него и го изключва. Не много преди това - му се посвещават произведения на изкуството, сценаристи на игрални филми написват ролята му на партизанин и борец - антифашист, снима се документалният филм "Човек от народа". А народът го нарича "бай Тошо", докато комунистическата пропаганда го титулува "първи партиен и държавен ръководител".   
"Другарят Петър Младенов - генерален секретар на ЦК на БКП", "Пленум на ЦК на БКП, насрочен е ХIV конгрес на БКП в края на 1990 г.", "Ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа!" Тези три заглавия са по първите страници на официозите в. "Работническо дело", в. "Земеделско знаме" и в. "Отечествен фронт" след пленума на ЦК на БКП на 10 ноември 1989 г., когато от власт е свален дългогодишният тоталитарен водач Тодор Живков.


В нито едно от заглавията или подзаглавията на трите вестника не е споменато името на Живков, оглавявал партията и държавата в продължение на 35 години.


За Живков се заговаря едва в 52-ия ред на информацията за пленума, който е обсъждал две точки - за подготовката на 14-ия конгрес на БКП в края на 1990 г. "За хода на преустройството на сегашния етап, за подготовката на XIV партиен конгрес", и "организационни въпроси".


Пленумът на 10 ноември: Сърдечна благодарност на другаря Живков

© Дневник


"...По точка втора от дневния ред другарят Георги Атанасов (секретар на ЦК на БКП и министър-председател по това време - бел. ред.) изтъкна, че въпросът, който Централният комитет предстои да обсъди, има изключително голямо значение и за партията, и за страната.


Още преди една година другарят Тодор Живков в писмо до Политбюро помоли да се обсъди и внесе на пленум на Зентралния комитет предложение да бъде освободен като генерален секретар на ЦК на БКП, член на Политбюро и председател на Държавния съвет. Той аргументира молбата си с принципните постановки, развити с Юлската концепция и на Националната партийно конференция, и по-конкретно се позова на мандатния принцип, макар и той още да не е станал уставно и конституционно положение.


Тогава, подчерта Георги Атанасов, Политбюро на ЦК на БКП сметна, че внесената от другаря Тодор Живков молба не е актуална и го помоли да продължи да изпълнява своите партийни и държавни задължения.


Напоследък другарят Тодор Живков отново настойчиво постави въпроса за освобождаването му от партийните и държавните постове, които заема. Към аргументите, изложени в писмото от миналата година, той изтъкна и обстоятелството, че повече от 30 години е начело на партията и държавата, че наближава 80 години и чувствува, че силите го напускат, а работата на генералния секретар е винаги много напрегната, още повече в такъв решаващ за страната исторически момент.


Политбюро с участието на кандидат-членовете на Политбюро, председателя на Централната контролно-ревизионна комисия и секретарите на ЦК на БКП обсъди всестранно всички аспекти на този проблем и единодушно реши да предложи на Централния комитет да приеме молбата на другаря Тодор Живков за освобождаването му като генерален секретар на ЦК на БКП и член на политбюро, както и да предложи на Народното събрание да го освободи като председател на Държавния съвет на НР България.


При обсъждането в Политбюро специално бе отбелязано, че революционните преобразования, които извършваме, обновителните процеси, които протичат, са съпроводени със сериозни трудности и проблеми. Очевидно обществото се нуждае от всестранни промени и осъществяването им изисква и много енергия, и голямо напрежение, и нови кадрови решения.


По-нататък другарят Атанасов изтъкна, че дейността и делото на другаря Тодор Живков повече от три десетилетия са неразривно свързани с всички главни събития в живота на нашето общество.


От името на Политбюро той предложи Централният комитет да изкаже сърдечна благодарност на другаря Живков за това, че той посвети целия си съзнателен живот и отдава безрезервно своите сили и енергия на делото на партията, в служба на народа.


Разрешете ми, заяви Георги Атанасов, от името на Политбюро да ви предложа кандидатурата, която единодушно издигаме. За генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия да бъде избран другарят Петър Младенов. Той е добре известен на всички ни, тъй като е от 18 години в партийното ръководство.


Преминал през школата на Комсомола, израснал и утвърдил се като уважаван представител на младото поколение ръководни партийни и държавни дейци, високообразован, натрупал многостранен опит, той се ползва с авторитет не само у нас, но и зад граница.


Другарят Петър Младенов съчетава единството и приемствеността между поколенията. Той умее да работи с хората, да се вслушва в други мнения, чужд е на авторитарния стил на работа. Същевременно е решителен, може да отстоява позиция и да провежда линия.


Той притежава всички качества, за да поеме отговорностите, които изисква длъжността генерален секретар на Централния комитет на БКП...


...Молбата за освобождаване на другаря Тодор Живков бе приета единодушно.


Другарят Петър Младенов бе избран за генерален секретар на ЦК на БКП с голямо болшинство - само един глас против.


С това днешният пленум завършва своята работа, каза другарят Георги Атанасов. Той ще заеме особено, повратно място и роля в развитието на страната, в процеса на дълбоките обществени промени.


Искам от ваше име да уверя другаря Петър Младенов, че в изпълнението на своите задължения той ще има подкрепата на Централния комитет, на цялата партия. Единството, което бе изразено при обсъждането на въпросите, е показател не само за зрелостта на Централния комитет, а и за твърдата наша воля и решимост да отстоим и осъществим преустройството - в името на човека, в името на България, в името на социализма", това е съобщението за решенията на пленума.


Биографията на Петър Младенов е придружена със снимка - единственият фотоматериал на първите страници на трите вестника. Публикувано е и заключителното му слово "Ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа".


Пленумът на 10 ноември: Сърдечна благодарност на другаря Живков

© Дневник


В словото той изказва благодарност на другаря Тодор Живков "за неговата дългогодишна и вярна служба на делото на партията и революцията. Известни са неговите заслуги през годините на съпротивата и антифашистката борба. След победата в продължение на повече от три десетилетия като първи партиен ръководител той разгърна значителни по мащаби дейност за осъществяване на социалистическите преобразования в страната. За всичко това, изпращайки другаря Тодор Живков на заслужен отдих, ние най-сърдечно му благодарим и му желаем още дълги години здраве, бодрост и творческа активност".


"...Изводът е един, за да изградим успешно истински социализъм, за да общуваме пълноценно с цивилизованите държави, необходимо е окончателно и безвъзвратно да демонтираме командно-административната система и да не допуснем да се появят рецидиви. На нейно място трябва да изградим самоуправляващо се гражданско общество, организирано в държава със социален строй съгласно свободния избор на народа. Избор, който веднъж завинаги нашият народ е направил.


Нека още веднъж да подчертая: ние виждаме преустройството в България единствено и изключително в рамките на социализма, в името на социализма и по пътя на социализма.


Ние добре разбираме, че задачите, които трябва да решим, няма да бъдат леки. Отнася се за истинска революция, която е предназначена да освободи творческия потенциал на човека и да създаде условия за пълната му самореализация.


Българската комунистическа партия като плът от плътта на българския народ, като политическа сила с дълбоки корени в нашата национална история носи огромна отговорност за успеха на преустройството. Това е отговорност пред хората на днешна България, отговорност пред онези, които посветиха живота и труда си на борбите за победата и утвърждаването на социализма на българска земя, отговорност пред бъдещите поколения. Ние поехме тази отговорност и ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа!" - така завършва заключителното слово на Младенов.


По първите страници на официозите тогава е и поздравителната телеграма от Михаил Горбачов до Петър Младенов: "Скъпи другарю Петър Младенов, от името на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз и лично от свое име ви поздравявам с избирането Ви за генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия. В Съветския съюз са убедени, че българските комунисти и всички трудещи се в страната ще се окажат на висотата на стоящите пред тях задачи за радикално и последователно обновление на обществото в духа на социалистическия избор. От своя страна ние и занапред ще се стремим към укрепване на съветско-българската дружба и към обогатяване на всестранното взамиодействие между КПСС и БКП, между СССР и НРБ за благото на нашите братски народи, за делото на социализма и мира. С искрено уважение и пожелание за успехи във вашите дела и начинания".


От обзора "Светът коментира решенията на ЦК на БКП" се разбира, че "съветските средства за масова информация отразиха широко работата на пленума на ЦК на БКП, състоял се на 10 ноември", че съобщението за решението на пленума "заема централно място" във всички медии в ГДР и ФРГ, че "белгийската телевизия и радио отделиха значително място в своите информационни блокове за работата на пленума". Информацията за отразения в чуждия печат пленум обаче се свеждат само до избора на Петър Младенов и акценти от работата му като външен министър.


Пленумът на 10 ноември: Сърдечна благодарност на другаря Живков

© Дневник


Следващите три страници от вестниците са за изказванията на пленума на Атанас Константинов (член на ЦК на БКП и първи секретар на Областния комитет на БКП - Михайловград, дн. Монтана), Иван Станев (член на ЦК на БКП и бригадир на монтажна бригада в строително управление "Кремиковци", герой на социалистическия труд), Кунчо Кунев (кандидат-член на ЦК на БКП, председател на ИК на Областния народен съвет - Ловеч), Трифон Пашов (член на ЦК на БКП и министър на транспорта), Минчо Чунтов (член на ЦК на БКП и секретар на Софийския градски комитет на БКП), Петър Танчев (секретар на БЗНС) и Орлин Орлинов (член на ЦК на БКП и главен редактор на в. "Стършел").

Пленумът на 10 ноември: Сърдечна благодарност на другаря Живков

© Дневник


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (278)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Живков беше свален от продажната клика на кремълските шпиони в България... Той стана неудобен на Москва още в началото на 80-те години, когато много добре разбра, че дните на комунизма са преброени и се опита да изтръгне страната от ноктите на СССР..... Затова руснаците задействаха шпионите си в България и омаскариха Живков, като враг на перестройката... Той добре разбираше, че перестройка по съветски в България е невъзможно да се извърши - друг народ, други традиции, друга ситуация...

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 2. 2 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 648 Весело

  Червените трупове, реката, враговете и вечността
  Стой на брега достатъчно дълго, не прави излишни движения, не натоварвай кармата си с отрицателна енергия, просто стой и гледай водата как тече без никога да спре. с един и същ ритъм, едно и също постоянство, една и съща цел - да тече и нищо друго. успееш ли да напуснеш мислите и чувствата си, съсредоточен върху течението, рано или късно край теб ще минат труповете на враговете ти носени от реката.
  ако си застанал на брега за да видиш враговете си мъртви, най-вероятно няма да видиш нищо, но ако си стоял там, защото си се загледал в течението й, не би трябвало да изпиташ радост когато победеното зло мине край теб. това, което е било, е мъртво, не си го убил ти, някой друг е свършил мръсната работа. някой, който не знае, че реките текат.
  споменът за враждата е храна за пъстървата и сьомгата, а те, като същества лишени от емоции, ще се нахранят и ще се заемат с продължението на рода си.
  Когато видиш труп на враг да минава край теб, изпрати го с носталгия по пропуснатия шанс за човечност. Не омразата храни рибите, а телата на тези, които са я изпитвали. "лишеният от емоции" живот продължава вечно за разлика от твоя.

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 381 Любопитно

  и естествено подробна информация за заседанието на президиума на върховния съвет на ссср (виж последната снимка).
  в колонията трябва да има информация какво се случва при началниците.
  виж, за отварянето на границата между Източен и Западен Берлин, случило се ден по-рано и което снощи празнувахме, нито ред.

  ето ви го социализЪма в най-'прекрасната' му форма. тотална пропаганда и дезинформация. от първа страница винаги гледаха такива намусени мутри, които трябваше да обичаме и да венцеславим.

  само като погледна заглавията и ми се повдига.

  гнус.

  zenrus.ru
 5. 5 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 541 Разстроено

  Просто НИЩО не се случи на 10.11.1989! Каква свобода, каква демокрация какви 5лв.....

 6. 6 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  Ами благодАрАт му дрогАрете, щото им се сбъдна мечтата, България остана като село без кучета и стопани без пушки.

 7. 7 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1395 Любопитно
 8. 8 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  [quote#1:"mtmvb"]Живков беше свален от продажната клика на кремълските шпиони в България..[/quote]

  Той все едно не беше савецки агент.

  The best way to predict the future is to invent it.
 9. 9 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  Имаше един виц от 80-те години. Един човек си купувал всеки ден Работническо дело, поглеждал го и го хвърлял в кошчето. Попитали го и той казал, че го интересува само един некролог. - Ама некролозите са на последната страница?! - А, този ще излезе на първа.

  Целият народ се надяваше да види некролога на Тошо, това ни се виждаше като единственото спасение. Оказа се, че може да стане и поради обрат в руската политика. Надяваха се комунистите като пожертват този престъпник и заменят тази руска марионетка с друга да оцелеят, ама не им се получи.

 10. 10 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  Ама как са го разкараи в петък следобед. По капиталистически

  The best way to predict the future is to invent it.
 11. 11 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  [quote#1:"mtmvb"] много добре разбра, че дните на комунизма са преброени и се опита да изтръгне страната от ноктите на СССР....[/quote]

  Не от "ноктите на СССР" ами от Горбачов. Комунистите наистина разбираха, че модела е провален, но в никой случай не искаха да се съревновават с други политически сили за властта! Ако се бяха въвели капитализма по рано, както го направиха китайците, щяха да задържат и политическата власт. За съжаление във всички политически сили ври от комунета, държат икономическата власт, те са най "кадърните" и в администрацията....

 12. 12 Профил на didco
  didco
  Рейтинг: 424 Весело

  Предполагам това ще е доста коментирана тема днес. Но видяхте ли изследването на Алфа рисърч за това кой какво знае и/или помни за онова време? Аз например помня, че през лятната ваканция любимото ми занимание беше да чакам на опашка 6 часа за 2 бутилки олио. А за Коледа (пардон, НГ) получавах родпче и завяхнал портокал (второто е екстра). Родителите ми си скъсваха задника от работа и през уикенда, за да можем да си купим цветен телевизор и холна гарнитура. Ходехме на почивка на бунгала в Китен - една седмица в годината.
  Какво е сега... Работя някъде в Европа. Точно в този момент съм в Щатите за 2 седмици. Олио има навсякъде, но вече го избягваме ) Децата ми получават повече отколкото трябва и даже се ограничаваме със сладките изкушения. От плодове - никога, включително екзотични. ~50" телевизор се купува със седмична заплата. Уикендите се чудим къде да си убием времето. На почивка ходим където искаме, но никога в Китен. )

 13. 13 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 434 Неутрално

  25 години от началото на цирка). Другарите дръпнаха килимчето на др. Живков. Населението нямаше никакво отношение към тази промяна. Помня как в 18 ч. на 10 ноември по БНР Величко Конакчиев съобщи новината. А първият митинг на опозицията бе на 18 ноември и там хората дадоха доверие на П. Младенов))). Това бе опозицията, такива бяха настроените. Преди това някъде на 13 или 14 ноември в Народното събрание ген. Славчо Трънски оплю Живков, след което се започна)). На 14 ноември и комунистите организираха митинг и там песни, хора)).

 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  Последните 10 години от агонията на соца в България бяха особено мъчителни: непрекъснати скокове в цените на всички стоки, все по-тотален недоимък, режим на тока, празни магазини, ялова пропаганда и усещане за пълна безнадеждност.

  Ако до втората половина на 70-те соцът някак си се крепеше благодарение на полукриминални дейности като реекспорт на петрол, контрабанда с оръжие и синтетична дрога, след 1979 г. насам за всички (и най-вече за върхушката) беше станало пределно ясно, че няма да го бъде.

  Соцът беше като ръждясал съветски камион без мотор и спирачки, паркиран на стръмен склон и подпрян с камък. Това, което Горбачов направи, бе да ритне камъка. Оттам нататък всичко беше въпрос на гравитация.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#9:"spiegel"]Надяваха се комунистите като пожертват този престъпник и заменят тази руска марионетка с друга да оцелеят, ама не им се получи. [/quote]
  Е как да не им се получи?! Я се огледайте!

 16. 16 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#8] от "Росфалитнадзор":

  Др. Живков беше железарка)). По ония години България слагаше и САЩ и Англия и всеки в малкия си джоб))


  http://www.youtube.com/watch?list=PL7830AFEB402D9B47&v=bZha8DZH03M

 17. 17 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1237 Неутрално

  грехът на нас, българите към следващите поколения е, че оставихме само природата да съди комунистическия режим!

 18. 18 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1395 Любопитно

  А не трябваше ли да има референдум за смяната на системата от социализъм на капитализъм? Така, да питат народа дали иска?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  [quote#16:"andru"]По ония години България слагаше и САЩ и Англия и всеки в малкия си джоб[/quote]

  С тези налудничави бълнувания можеш да излъжеш най-много себе си и другаря Иванов.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  Каквото е имало да се случва,се случи на 09.11.1989-падането на стената,витрината на военния комунизъм.А падането на един ултрапростак от власт е само следствие от процесите,без влияние върху тях.

  ГЛАВАНАЦИТЕ РОДИНАТА ОНОЖДАТ
 21. 21 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  [quote#14:"Norman Granz"]непрекъснати скокове в цените на всички стоки[/quote]

  Спомням си, че цените се определяха с декрет. По телевизията се появяваше говорителка и с гробовен глас прочиташе цените. Скоковете не бяха никак малки.

  The best way to predict the future is to invent it.
 22. 22 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  [quote#18:"Bulgarische Motoren Werke"]А не трябваше ли да има референдум за смяната на системата от социализъм на капитализъм? Така, да питат народа дали иска?[/quote]

  А не трябваше ли да има рефрендум за отстрелване на партокрацията по румънски образец?

  The best way to predict the future is to invent it.
 23. 23 Профил на Not Fun
  Not Fun
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Не щеме комунизъм! Долу бкп!

 24. 24 Профил на ubavia
  ubavia
  Рейтинг: 362 Неутрално
 25. 25 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Ти от майтап не разбираш ли ?

 26. 26 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  До коментар [#15] от "Коки":

  Оглеждам се и виждам българина да пътува, да учи и търгува по целия свят, виждам България в Европа и НАТО, виждам преса много различна от горните факсимилета, няма я петъчната руска телевизия. Политиката зависи от избори, а не от смъртта на поредния комунистически вожд или от изпадането в немилост пред Москва. И още стотици разлики, които не ми дават и грам основание да плача, че преходът бил подменен и комунистите още ни управлявали - тъповатата лъжа на ДС.

 27. 27 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#13:"andru"]
  25 години от началото на цирка). Другарите дръпнаха килимчето на др. Живков. Населението нямаше никакво отношение към тази промяна. Помня как в 18 ч. на 10 ноември по БНР Величко Конакчиев съобщи новината. А първият митинг на опозицията бе на 18 ноември и там хората дадоха доверие на П. Младенов))). Това бе опозицията, такива бяха настроените. Преди това някъде на 13 или 14 ноември в Народното събрание ген. Славчо Трънски оплю Живков, след което се започна)). На 14 ноември и комунистите организираха митинг и там песни, хора)). [/quote]

  Този номер се върти от 1917 - оплюва се старото ръководство на КПСС, а новото е даже по-лошо! Евреите изкараха Сталин животно(сериен убиец), а голяма част от обкръжението му са евреи(включително началника на ГУЛАГ). Бай Тошо е обвинен за едно убийство - на Георги Марков, а неразкритите поръчкови убийства са десетки, след 1989 г..

  "The clock is running. Make the most of today. Time waits for no man. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it is called the present." - миналото има значение, само когато може ни помогне в настоящето, а в БГ циклично се повтаря, едно и също -$6 млрд. заеми от Парижкия клуб, оставени от бай Тош - Виденова зима - КТБ, а стандарта на живот същия. За да не ви затварят лагери, направиха главорезите работодатели!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 28. 28 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 381 Неутрално

  [quote#5:"Коки"]Просто НИЩО не се случи на 10.11.1989! Каква свобода, каква демокрация какви 5лв.....[/quote]

  ++++++++++++++++++++++++++++++
  Втората най-голяма подмяна след 9 Септември! И все още не е свършил този преход - няма лустрирани, няма съдени и осъдени за извършени престъпления, няма пълно разсекретяване на ДС, куфарчета, бивши ДС или техни наследници/деца навсякъде в Държавата! В учебниците нито дума за големите лъжи, включително и тези в Университетите. Пълно незнание на историята от поколенията след 89 та....какво има още за казване?

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  [quote#21:"Росфалитнадзор"]Скоковете не бяха никак малки.[/quote]

  През 1979 г. излезе постановление на Министерския съвет, лицемерно озаглавено "За увеличаване на заплатите и другите законни доходи на гражданите и ПРИВЕЖДАНЕ на цените в съответствие с обективните условия".

  Заплатите и другите доходи бяха увеличени точно с 10%, т.е. една пенсия от 60 лива "скочи" с 6 лева.

  Докато цените бяха "приведени" почти двойно: кравето сирене (то беше само един вид) от 2.40 стана 4 лева, луканката от 5.60 стана 12 лева и пр.

  Пенсионери и домакини излизаха от бакалиите и ревяха с глас. Това го помня, сякаш беше вчера.

  Не вярвайте на лъжци, които ви разправят, че при соца е царяло благоденствие и е имало всичко за всички. Имаше "спецснабжение" за червената номенклатура и недоимък за 99% от населението.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#28:"tom_sawyer"]И все още не е свършил този преход - няма лустрирани, няма съдени и осъдени за извършени престъпления, няма пълно разсекретяване на ДС, куфарчета, бивши ДС или техни наследници/деца навсякъде в [/quote]

  Как да свърши нещо, което не е започвано?

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 31. 31 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2535 Неутрално

  [quote#13:"andru"]Преди това някъде на 13 или 14 ноември в Народното събрание ген. Славчо Трънски оплю Живков, след което се започна)). На 14 ноември и комунистите организираха митинг и там песни, хора)). [/quote]
  Наистина Славчо Трънски беше първият който публично заклейми Тодор Живков от трибуната на Народното Събрание в пряко предаване по БНТ. Но митингът пред сградата на парламента мисля че беше на 17 ноември един ден преди първият опозиционен на 18-ти.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 32. 32 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#29:"Norman Granz"]Не вярвайте на лъжци, които ви разправят, че при соца е царяло благоденствие и е имало всичко за всички. Имаше "спецснабжение" за червената номенклатура и недоимък за 99% от населението. [/quote]

  Стандарта на средното управленско ниво, през 70' в БГ е бил като на чирак във Великобритания! А сега?

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 33. 33 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  Трябвало е още тогава да бъдат избесени безцеремонно по дърветата.

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 34. 34 Профил на kpenkov
  kpenkov
  Рейтинг: 878 Любопитно

  Я да видим сега, какво ще ни сподели настоящия премиер

 35. 35 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 648 Разстроено

  До коментар [#13] от "andru":
  [quote#13:"andru"]А първият митинг на опозицията бе на 18 ноември и там хората дадоха доверие на П. Младенов[/quote]
  Лъжеш като дърт.... комуняга. Никога, ние хората от митинга не сме давали доверие на комуниста и съветски агент, Петър Тошев Младенов. Затова ли после същият вика танковете да дойдат.

 36. 36 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  [quote#26:"spiegel"]Оглеждам се и виждам българина да пътува, да учи и търгува по целия свят...[/quote]

  ... както е било през мрачното "османско иго".

  Моят прадядо е завършил две висши образования - философия в Петербург и френска филология в Женева - през ТУРСКО.

  Всичко, което описваш, беше абсолютно недостъпно за българина по време на "най-справедливия строй". Да завърши западен университет можеше само изтърсак на Политбюро. Е, Людмила Живкова не можа и това, но по съвсем различни причини (из областта на отречената от комунистите генетика).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 37. 37 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 381 Неутрално

  [quote#12:"didco"]Аз например помня, че през лятната ваканция любимото ми занимание беше да чакам на опашка 6 часа за 2 бутилки олио. А за Коледа (пардон, НГ) получавах родпче и завяхнал портокал (второто е екстра). Родителите ми си скъсваха задника от работа и през уикенда, за да можем да си купим цветен телевизор и холна гарнитура. Ходехме на почивка на бунгала в Китен - една седмица в годината. [/quote]


  Значи не си ходил в Румъния по това време за да видиш какво нямане! Роден съм и отраснал на една в един от малките градове на дунавската ни българо-румънска граница, точно до КПП то с Румъния. Всяка Събота и Неделя гледах одрипани румънци как идваха с празни торби а се прибираха с пълни дисаги. Разходката до най-близкият румънски град си беше само разходка, защото в магазините им нямаше НИЩО! Празни стелажи навсякъде и т.н. Отидох близо 30 години по-късно и видях промяната в тази държава и признавам че, останах изненадан от това което видях. Румъния почти е завършила своят преход - направиха лустрация преди 10 години (според тях късно), пълно с хора, живи и подредени села. Разбира се имат си и проблеми, но за разлика от нас, ТЕ СЕ ДВИЖАТ а ние дълбаем надолу. Което е много болно - след освобождението, бяхме най-голямата и силна държава на Балканите, живяхме 5 по-добре от гърци, сърби и румънци а след 1944 та.....най-голямата подмяна на съзнание и история. СРАМ!

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 38. 38 Профил на granichari
  granichari
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#16:"andru"] По ония години България слагаше и САЩ и Англия и всеки в малкия си джоб[/quote]

  Точно така беше. Качеството на живот, който имахме тогава, сега българите само могат да го мечтаят. Бяхме в първата десятка страни в Европа по фактора развитие на човешкия фактор. Всичко останало са долни клевети и търгуване със съвестта.

 39. 39 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#22] от "Росфалитнадзор":

  Аха, когато комунистите разстрелвали, "ууу-ааа, убийци! престъпници!", а когато ти искаш да правиш същото си герой сигурно?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 40. 40 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 648 Любопитно

  До коментар [#32] от "carwindwrclir":
  [quote#32:"carwindwrclir"]Стандарта на средното управленско ниво, [/quote]
  Какво е това, "средно управленско ниво"? Партиен секретар на общински комитет на БКП, директор на АПК и подполковник от Народната милиция, това ли?

 41. 41 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#26:"spiegel"]Оглеждам се и виждам българина да пътува, да учи и търгува по целия свят, виждам България в Европа и НАТО, виждам преса много различна от горните факсимилета, няма я петъчната руска телевизия. Политиката зависи от избори, а не от смъртта на поредния комунистически вожд или от изпадането в немилост пред Москва. И още стотици разлики, които не ми дават и грам основание да плача, че преходът бил подменен и комунистите още ни управлявали - тъповатата лъжа на ДС. [/quote]

  Предимно илюзии - вместо петъчна руска телевизия има много руски телевизии(ако не по собственост, задължително според убежденията на ръководството им). Като се пробвате да развивате дейност в БГ, или да работите някъде, ще си промените мнението - няма да плачете, а ще ревете!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 42. 42 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3941 Неутрално

  До коментар [#1] от "mtmvb":


  [quote#1:"mtmvb"]Живков беше свален от продажната клика на кремълските шпиони в България... Той стана неудобен на Москва още в началото на 80-те години, когато много добре разбра, че дните на комунизма са преброени и се опита да изтръгне страната от ноктите на СССР..... [/quote]Съгласен съм,че кремълски шпиони го свалиха-Луканов и Младенов са били в съветското посолство предния ден,за да получат одобрение от КГБ.И да-Горбачов не е харесвал Живков и го е сменил.НО Живков е бил не по-малко верен от който и да е в ЦК на СССР.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2535 Неутрално

  [quote#35:"цаки"]Лъжеш като дърт.... комуняга. Никога, ние хората от митинга не сме давали доверие на комуниста и съветски агент, Петър Тошев Младенов. Затова ли после същият вика танковете да дойдат. [/quote]
  Наистина беше дадено доверие мисля че беше предложение на Петко Симеонов. Това си беше напълно нормално защото Петър Младенов и цялата групичка около него се възприемаха като реформатори които трябва да се подкрепят срещу живковистите като Митко Балев. Така че няма какво толкова да се правиш на голям антикомунист със задна дата.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 45. 45 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#40:"цаки"]Какво е това, "средно управленско ниво"? Партиен секретар на общински комитет на БКП, директор на АПК и подполковник от Народната милиция, това ли? [/quote]

  Началник смяна примерно(супервайзър), а разликата между тяхното възнаграждение и на работниците, не е била голяма. Освен това е имало професии, в които заплатите са били почти равни на Британските - миньори.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 46. 46 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  [quote#39:"Bulgarische Motoren Werke"]Аха, когато комунистите разстрелвали, "ууу-ааа, убийци! престъпници!", а когато ти искаш да правиш същото си герой сигурно?[/quote]

  Комунистите са реазстрелвали интелигенцията, хората имащи нещастието да имат апетитни имоти, фабрикантите, земевладелците.
  В Румъния разстреляха диктатор и жена му.

  The best way to predict the future is to invent it.
 47. 47 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  Кой знае каква изненада не беше, защото се очакваше. Свободна Европа и ББС следяха какво става в югоизточна европа, защото в Полша Солидарност дигаше глава отдавна. Ами и у нас, разреши се негласно частния бизнес-таксита, кръчмета, особено по курортите. Един приятел даскал от Бургас ми обеща 88г. да ми издейства от кметството разрешение да продавам лимонада на плажа, ако бутна някому 500 лв. По-късно тоя приятел стана депутат от НДСВ. Отклоних се. Тоя 10 ноем. стана голям локум за разтягане. Минало заминало, да гледаме напред. А който има стари вестници като тия на снимките, да ги пази, струват пари.

 48. 48 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3941 Неутрално

  До коментар [#16] от "andru":


  [quote#16:"andru"]Др. Живков беше железарка)). По ония години България слагаше и САЩ и Англия и всеки в малкия си джоб)) [/quote]По млеконадоя ли?!Стига сте писали глупости-аз лично съм виждал американската царевица-помощ за изхранване-до там я бяхме докарали...

 49. 49 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  [quote#45:"carwindwrclir"]Освен това е имало професии, в които заплатите са били почти равни на Британските - миньори.[/quote]

  По кой курс - трънския ли

  The best way to predict the future is to invent it.
 50. 50 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Този текст да го прочетат и по-младите, та да им стане ясно за онова време и за какво става въпрос.

 51. 51 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  [quote#48:"yanne"]аз лично съм виждал американската царевица-[/quote]

  Това е ГМО. Ядохме и станахме зомбита русофоби

  The best way to predict the future is to invent it.
 52. 52 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#29:"Norman Granz"]През 1979 г. излезе постановление на Министерския съвет, лицемерно озаглавено "За увеличаване на заплатите и другите законни доходи на гражданите и ПРИВЕЖДАНЕ на цените в съответствие с обективните условия".

  Заплатите и другите доходи бяха увеличени точно с 10%, т.е. една пенсия от 60 лива "скочи" с 6 лева.

  Докато цените бяха "приведени" почти двойно: кравето сирене (то беше само един вид) от 2.40 стана 4 лева, луканката от 5.60 стана 12 лева и пр.
  [/quote]

  Чувам, че нещо подобно се случва с цените на електричеството, напоследък.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 53. 53 Профил на oos19355380
  oos19355380
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#39:"Bulgarische Motoren Werke"]Аха, когато комунистите разстрелвали, "ууу-ааа, убийци! престъпници!", а когато ти искаш да правиш същото си герой сигурно?[/quote]

  С дребната разлика, че комунистите са разстрелвали невинни хора от елита на нацията с помощта на руската окупационна армия, а по-късно са влачили по лагери и са убивали хора за това, че са разказвали вицове, ушанка.
  Както винаги елементарни неща трябва да се обясняват дума по дума, за да проникне нещо в нечия чугунена глава.
  Макар че съдбата на Чаушеску би била твърде героична и достойна за бай Тодор, на него по би му отивало да послужи за храна на прасетата и това да се предава пряко по телевизията.

 54. 54 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#35] от "цаки":

  Нали бях там. Добре помня. Р. Воденичаров каза нещо от рода на "Даваме доверие на господин Петър Младенов да осъществява промени....." и после имаше ръкопляскания. Хайде не пренаписвай историята. Явно си някой закъснял антикомунист. А това с танковете е съвсем друга история. Тази реплика е от 14 декември.

 55. 55 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  [quote#38:"granichari"]Качеството на живот, който имахме тогава, сега българите само могат да го мечтаят.[/quote]

  Как си мечтая да работя за 50$, ако знаеш. Да "почивам" в продънено мухлясало бунгало на Шкорпиловци. Да карам изгнила лада, за която съм чакал 12 години и в крайна сметка ми струва над 7000 $. Да имам "жителство" и да не мога да мръдна от града, за да бачкам на друго място, камо ли да изляза от държавата. Да вися на опашка за банани, олио, тоалетна хартия. Да имам 50 килограмов савецки телевизор със "стабилизатор". Да вържа акумулатор с крушка, за да ми е светло, когато има режим на тока 3:1 или 2:2.

  The best way to predict the future is to invent it.
 56. 56 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 648 Любопитно

  До коментар [#38] от "granichari":
  [quote#38:"granichari"]Точно така беше. Качеството на живот, който имахме тогава, сега българите само могат да го мечтаят[/quote]
  Звучиш толкова неадекватно, както и Петър Младенов в речта си , пред вид последвалите събития.
  .."Изводът е един, за да изградим успешно истински социализъм,...",
  макар, че и той се е усетил донякъде,
  "...за да общуваме пълноценно с цивилизованите държави,..."
  Я кажи сега, кои цивилизовани държави, с които да общуваме, е имал пред вид Петър Младенов, признавайки всъщност, че България тогава не е цивилизована. Аз мисля, че това не са били Куба, Никарагуа, Етиопия и Виетнам , които тогава се водеха социалистически.


 57. 57 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  [quote#55:"Росфалитнадзор"]Как си мечтая да работя за 50$, ако знаеш.[/quote]

  Това далеч не е лошо заплащане, да ти кажа пък аз.

  На час, нали?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 58. 58 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 541 Весело

  До коментар [#45] от "carwindwrclir":

  В едно изречение такава измислица, как успяваш? Моите родители са с висше образование, майка ми беше плановик, а баща ми н-к район в комунално предприятие по соца, двамата на месец печелеха по-малко от гастарбайтер във ФРГ-то, мияч или чистач, а и се чудеха къде да си изхарчат парите, особено след 87-ма, то такова изобилие имаше от стоки и услуги.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 59. 59 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#12] от "didco":

  Приятел - първо, нещо си объркал години. Чакал си 6 часа за две бутилки олио през 1990 г. Това бе след Живково време. През 70-те и 80-те години такова чакане не е имало. Казвам ти го като човек живял по онова време. Освен да си отрасъл в някое диво село и да си чакал да заредят с олио ?! И второ - какво искаш да кажеш ? Нали не мислиш, че животът се е свеждал до това това какво си получавал за БНГ и до почивните станции ? Не мислиш, че нещата са по-комплексни ?

 60. 60 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 648 Весело

  До коментар [#54] от "andru":
  [quote#54:"andru"]Р. Воденичаров [/quote]
  Хахахаха! Румен Воденичаров. Екоактивист, който след шест месеца стана пръв националист и комунист. Ако е казал такова нещо е бил освиркан. А ти си приел дюдюканията за ръкопляскане!

 61. 61 Профил на Galata
  Galata
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#7] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Пълен идиот!

  "Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar." K.Atatürk
 62. 62 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2535 Любопитно

  [quote#36:"Norman Granz"]... както е било през мрачното "османско иго".
  Моят прадядо е завършил две висши образования - философия в Петербург и френска филология в Женева - през ТУРСКО.
  [/quote]
  Значи османското иго не било мрачно ами светло щом на раята са позволявали да учи на Запад. Интересно след това прадядо ти дали е станал лоялен служител на султана или се е включил по някакъв начин в революционно-освободителните борби поне с някоя дописка до западен вестник описваща турските зверства. Много се съмнявам и да е помислял да направи второто.
  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 63. 63 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3260 Неутрално

  До коментар [#18] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Kakъв референдум те гони? Прочети доклада на Младенов! България беше фалирала. Няма заеми! Мораториум върху плащанията на външния дълг. Комунистите за пореден ,но не последен път ,бяха фалирали държавата.Заради такива като теб изживяхме още 2 фалита и май ви е малко?

 64. 64 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#53] от "oos19355380":

  Невинни, виновни, това се доказва на процес в съда. Едните разстрелват по свое усмотрение и другите разстрелват по свое усмотрение. Къде е разликата освен в цвета?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 65. 65 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3260 Неутрално

  До коментар [#54] от "andru":

  Р.Воденичеров е бил доносник на ДС

 66. 66 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 881 Неутрално

  .."Ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа.."
  Дори само това заглавие показва лицемерието, фалша, демагогията и откровенната глупост на партията и нейните крепители - медиите. За жалост, така е и днес.

 67. 67 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1356 Весело

  Отношението към онова време преди 10/11/1989 е малко като с казармата. Колкото повече време минава толкова повече си спомняш само хубавото, забравяш лошото и дори си поизмисляш малко за да направиш разказа по-слушаем.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 68. 68 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Весело

  [quote#59:"andru"]През 70-те и 80-те години такова чакане не е имало[/quote]

  По това време е имало хроничен дефицит на много стоки, така е е било безмислено да се чака за неща, които ги няма в магазините...

 69. 69 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#58:"Consumer"]В едно изречение такава измислица, как успяваш? Моите родители са с висше образование, майка ми беше плановик, а баща ми н-к район в комунално предприятие по соца, двамата на месец печелеха по-малко от гастарбайтер във ФРГ-то, мияч или чистач, а и се чудеха къде да си изхарчат парите, особено след 87-ма, то такова изобилие имаше от стоки и услуги. [/quote]

  Може да сте изненадан, но много хора получаваха в пъти повече във ФРГ, отколкото във Великобритания. Чирак е младеж, обикновенно тийнейджър, чиято заплата стига за цигари, хляб и стоки от първа необходимост(даже трудно би си позволил приличен наем през 70' в Англия). Ако не вярвате, проверете, какъв е процента на българите със собствени жилища през 80' и сравнете с британците - стандарт не се изчислява по количеството Тоблерон, които можете да си купите.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 70. 70 Профил на oos19355380
  oos19355380
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#64:"Bulgarische Motoren Werke"]Невинни, виновни, това се доказва на процес в съда. Едните разстрелват по свое усмотрение и другите разстрелват по свое усмотрение. Къде е разликата освен в цвета?[/quote]

  Пак повтарям, ни най-малко не твърдя, че Тодор Живков е трябвало да бъде разстрелян, но фактът, че не беше изяден от прасета пред телевизионните камери си остава значителен исторически пропуск.

 71. 71 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Любопитно

  [quote#18:"Bulgarische Motoren Werke"]А не трябваше ли да има референдум за смяната на системата от социализъм на капитализъм? Така, да питат народа дали иска[/quote]
  Кумунизите питаха ли някого, като взеха властта и си присвоиха и окрадоха всичко? Освен тавариш Сталин, разбира се.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 72. 72 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 381 Неутрално

  [quote#38:"granichari"]Точно така беше. Качеството на живот, който имахме тогава, сега българите само могат да го мечтаят. Бяхме в първата десятка страни в Европа по фактора развитие на човешкия фактор. Всичко останало са долни клевети и търгуване със съвестта.[/quote]


  Да не се заблуждаваме - ако не беше желязната завеса, обезлюдяването на България щеше да започне още тогава. Случващото се след 89 година е престъпление на едни и същи хора и техни наследници. Исторически факти колкото щеш, ама липсват хора които се интересуват от истината и хора, които искат да четат. 80% от пишещите в тези форуми, не са прочели нито една историческа книга или биография за страната ни ако не броим стерилизираните учебници по история от училище и разни статии писани или некомпетентно или с огромна доза манипулация.

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 73. 73 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  Така е, при комунизма българинът беше роб, какъвто не е бил под турско - без собственост върху средствата за производство, без право да ходи на църква, без право да пътува извън страната, с ограничено право дори да се премести в друг град.

 74. 74 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  [quote#62:"Julian Mall"]Интересно след това прадядо ти дали е станал лоялен служител на султана [/quote]

  Тавариш, дядо ми изобщо не е ПИТАЛ султана къде да учи и какво да прави с живота си.

  А след завършването си е станал директор на една от първите гимназии в България.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 75. 75 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  До коментар [#41] от "carwindwrclir":

  Живея в България и дори за минута не бих се върнал в "светлото минало". Бих искал всички носталгици по комунизма да ги върнат за 3 дни във времето, не повече, защото няма да е човешко.

 76. 76 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#61] от "Galata":

  Не е идиот човека. Той много добре прозря намеренията ви на вас турците. Или поне на роднините ви в Анкара. Само че не му стигна сила да реши тоя въпрос.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 77. 77 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#60] от "цаки":

  Стига и ти с лъжите. Ти не си бил на митинга. В началото нямаше антикомунисти. На митинга говореха Вагенщайн, Ч.Кюранов, П. Сименов - те бяха комунисти и никой не ги е освиркал. Самият Желев през 1989 г. в интервю за френски вестник казва, че е пълно с комунисти и активни борци в Клуба за гласност и преустройство.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 79. 79 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Любопитно

  [quote#38:"granichari"]Качеството на живот, който имахме тогава, сега българите само могат да го мечтаят. [/quote]
  Да не си бил член на ЦК на БКП? Щото на мен само при мисълта за връщане на онова "прекрасно" време ми се изправят косите.
  Стига лъгахте, бе, не ви ли е срам.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 80. 80 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2535 Весело

  [quote#74:"Norman Granz"]Тавариш, дядо ми изобщо не е ПИТАЛ султана къде да учи и какво да прави с живота си.
  А след завършването си е станал директор на една от първите гимназии в България. [/quote]
  Разбрах че е бил достатъчно смел да не пита султана обаче трудно ще ме убедиш че е бил някой Бойчо Огнянов който да се бори за Освобождението на България макар и със слово.
  До коментар [#74] от "Norman Granz":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 81. 81 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#44] от "Julian Mall":
  [quote#44:"Julian Mall"]..Наистина беше дадено доверие..[/quote]
  Никакво доверие не беше дадено на Петър Младенов, да не говорим, че дори някой да си е мислил, че възможно да имаш партиец да не те излъже на 18-ти ноември, то още на 14-ти декември е разбра, че се е излъгал. Кога Пешо танкиста вика танковете, за да защити любимия му чл. 1-ви на конституцията за ръководната роля на БКП.
  А иначе основните идеи на ораторите на митинга бяха, че смяната на Тато не е достатъчна и че са необходими граждански натиск и протести за установяване на демокрация и многопартийна система.

 82. 82 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#75:"spiegel"]Живея в България и дори за минута не бих се върнал в "светлото минало". Бих искал всички носталгици по комунизма да ги върнат за 3 дни във времето, не повече, защото няма да е човешко. [/quote]

  Според личното мнение на Цв. Василев., той е: "отговорен за около 30% от БВП на БГ", останалите 30% са на Доган и Пеевски, като включите Ковачки и Гергов, Райчев, Златев, Гачев, Домусчиев......................., - какво се е променило в БГ? Същите комунисти, си наемат каторжници в концлагери!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 83. 83 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#81:"цаки"]Никакво доверие не беше дадено на Петър Младенов[/quote]

  Продължаваш да лъжеш. Както се вижда не само аз, но и други са били на митинга и ти казват за даденото доверие на Младенов. С закъснелия си антикомунизъм си смешен.

 84. 84 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  [quote#69:"carwindwrclir"]какъв е процента на българите със собствени жилища през 80' и сравнете с британците [/quote]

  Друг е въпроса българите, британците и гражданите на други държави, в които е нямало цоциализъм, в какви жилища живеят? Уверявам те - никъде на Запад няма панелни гета, населени със селяни, от които тоталитарната власт не създаде добри работници.....

 85. 85 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  Тя тази сърдечна благодарност не спира и до днес от една много голяма част от народа.Даже май и на по голямата част.Лошото е,че за свободата си трябва да се бориш и това като,че ли чак сега,след 25 години започва да се разбира.На 10 ноември 1989г бяхме пуснати на свобода,но след 45 години затвор си мислехме,че пак така ще си е караме.Русия ще ни взима производството и ще ни дава от каквото имаме нужда за да можем да си купуваме мерцедесите и да си ходим на воля по западния свят.

 86. 86 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3941 Неутрално

  До коментар [#55] от "Росфалитнадзор":


  [quote#55:"Росфалитнадзор"]Как си мечтая да работя за 50$, ако знаеш[/quote]Че кой е взимал тогава по 50 долара?!Че това са 500 лева по тогавашен курс?!По-скоро са взимали 10-20 долара...

 87. 87 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#72:"tom_sawyer"]Да не се заблуждаваме - ако не беше желязната завеса, обезлюдяването на България щеше да започне още тогава. Случващото се след 89 година е престъпление на едни и същи хора и техни наследници. Исторически факти колкото щеш, ама липсват хора които се интересуват от истината и хора, които искат да четат. 80% от пишещите в тези форуми, не са прочели нито една историческа книга или биография за страната ни ако не броим стерилизираните учебници по история от училище и разни статии писани или некомпетентно или с огромна доза манипулация. [/quote]

  И аз се опитвам да обясня същото, но повечето си мислят, че съм "носталгик". Нищо подобно - Горбачов и Тачър решиха да се правят на "американци"(повечето във форума, даже не са наясно, че огромна част от британската икономика беше държавна, преди Тачър), обаче, от комунистичестиките чугуни, не стават отговорни капиталисти!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 88. 88 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#71] от "G-man":

  bg.wikipedia.org/wiki/Български_републикански_референдум_(1946)

  Апокалипсисът апокалиптичен
 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 91 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  [quote#36:"Norman Granz"]... както е било през мрачното "османско иго".
  Моят прадядо е завършил две висши образования - философия в Петербург и френска филология в Женева - през ТУРСКО. [/quote]
  Точно така, уважителни са усилията ти да налагаш непрекъснато мнението, че Османското иго е било един от най - светлите периоди от българската история.
  Защо въобще ни беше да ставаме независима държава, след като хората са просперирали през турско?
  Защо въобще Левски, Ботев и редица хора пожертвали живота си за свобода са направили подобна саможертва?
  Моите роднини по време на войната 1877 година са избягали на стотици километри от родните си места, заради геноцида и кланетата, случили се по родните им места
  Трябва да си поговориш и с наследници на тракийските българи, да им разясниш теорията си за светлото османско владичество.Ти не си българин,нали?

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 91. 92 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  [quote#75:"spiegel"]Бих искал всички носталгици по комунизма да ги върнат за 3 дни във времето, не повече, защото няма да е човешко.[/quote]

  Неведнъж съм казвал, че сега един човек с професия и приличен доход може да постигне стандарт на живот, далеч по-висок от този на член на ЦК преди 30 години.

  Имал съм и съученици, и състуденти деца на висшата номенклатура и знам какво е "номенклатурно жилище" в квартал като Изток или Яворов (тогава Ленин).

  Но те циврят по онова време, защото простосмъртният народ беше ванрян в панелни блокове, докато те живееха в Изток...

  No more, тавариши, live with it.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 92. 93 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2535 Неутрално

  [quote#81:"цаки"]А иначе основните идеи на ораторите на митинга бяха, че смяната на Тато не е достатъчна и че са необходими граждански натиск и протести за установяване на демокрация и многопартийна система. [/quote]
  Имаше всякакви изказвания но нито едно директно против Петър Младенов и хората свалили Тодор Живков от власт. Дори и на следващите митинги на които не съм участвувал се подкрепяха решенията на Политбюро за отстраняване на Пенчо Кубадински и други живковисти. А на този митинг най-голямото дистанциране от П. Младенов демонстрира Р. Воденичаров който го наричаше "Господин" и разбира се Петър Гогов който каза че ще чакаме активно.
  До коментар [#81] от "цаки":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 93. 94 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4102 Неутрално

  [quote#80:"Julian Mall"]трудно ще ме убедиш че е бил някой Бойчо Огнянов[/quote]

  ... или Румен Воденичаров...

  Другарю Воденичаров, Вие ли сте?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 94. 95 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  [quote#67:"biss Mark"]Отношението към онова време преди 10/11/1989 е малко като с казармата. Колкото повече време минава толкова повече си спомняш само хубавото, забравяш лошото и дори си поизмисляш малко за да направиш разказа по-слушаем.[/quote]
  +++++
  Има и нещо друго, за болшинството носталгици, тоя "светъл" период е свързан с тяхната младост и поради тази причина е толкова зареден с красиви и емоционални спомени.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 95. 96 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3941 Неутрално

  До коментар [#62] от "Julian Mall":


  [quote#62:"Julian Mall"]Значи османското иго не било мрачно ами светло щом на раята са позволявали да учи на Запад. [/quote]Прост ти казват,че в края на османската власт,българите са били по-свободни,отколкото през време на съветската окупация..

 96. 97 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  До коментар [#82] от "carwindwrclir":

  Нали ти казах - който смята, че нищо не се е променило, нека има възможност да се завърне за 3 дни в миналото.

 97. 98 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3941 Неутрално

  До коментар [#65] от "Трябва съдебна реформа":


  [quote#65:"Трябва съдебна реформа"]Р.Воденичеров е бил доносник на ДС [/quote]Той да беше само!?Ами Берон?!Истината е,че БКП предусетиха нещата и сами си създадоха и отгледаха опозицията...

 98. 99 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 648 Весело

  Очаквано комунетата се провалиха в икономическата си власт 25 години, както се провалиха и в политическата си власт 45 години.
  БКП Луканов: Другари, назначавам ви за милионери !

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 99. 100 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Това, което липсваше на българския преход е един Пиночет!
  Ако имаше такъв, сега нямаше да бъдем на това дередже.

  The best way out is always through Robert Frost
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK