Свободата на словото vs. равенството между половете

Свободата на словото vs. равенството между половете

© ReutersДискриминативното говорене срещу жените традиционно намира широка платформа в българското публично и медийно пространство до степен, в която премиерът на България невъзмутимо може да "се шегува" с възможността държавният глава на страната да бъде жена и това масово да се възприеме като нормално, неукоримо поведение. В тези условия съвсем естествено безпрецедентната глоба, която Комисията за защита от дискриминация (КЗД) наложи над журналиста Мартин Карбовски за тормоз, извършен на основа на пол, предизвика остри реакции като удар над свободното слово. Доколко обаче правото на свободно изразяване като фундамент на съвременните демократични общества оправдава дискриминацията на база на полов или друг признак?   


Предисторията


На 06.09.2013 г. Мартин Карбовски написа статия в сайта Lentata.com, в която казва следното: "[с]лед четвърти септември 2013 година политиката разбра, че е станала лека жена в перманентен цикъл. Сиреч ще смърди, но няма да ни свърши работа."
Срещу него бе подаден сигнал до КЗД с мотивите, че с тези си думи той осъществява едновременно три нарушения на Закона за защита от дискриминация – "тормоз", "сексуален тормоз" и "подбуждане към дискриминация". КЗД наложи на Карбовски, "Вис Виталис - Самарски и Сие" СД (собственик на интернет сайта PressTV.bg, препечатал статията) и "Волтер" ЕООД (собственик на сайта Lentata.com) глоби в размер на 600 лв. за всеки от тях за извършен тормоз на основа пол.


Разбираемо това решение като прецедент за България разпали горещи дискусии, в които рационалният, аргументиран подход бе изместен от демагогията и откритата злоупотреба с понятието "свобода на словото" от страна на Карбовски. Като редовно призован журналистът не се яви на нито едно заседание пред КЗД. След като решението бе обявено обаче, той разпространи в публичното пространство доводи в своя защита, основани на персонални нападки срещу всеки, дръзнал да защити решението на националния орган за равенството. Квалификации като "донос", "партийна шайка", "псевдоспециалисти", "другарски съд" и "комунистически правила за писане" са само част от възлите на словесната нишка, с които той плетеше булото, предназначено да покрие случая и да зададе желания от него тон на говорене.


Осъден за метафора?


Цитираният пасаж: "[с]лед четвърти септември 2013 година политиката разбра, че е станала лека жена в перманентен цикъл. Сиреч ще смърди, но няма да ни свърши работа", аргументира се Карбовски, представлява метафора, отнасяща се до политиката, а не до жените. Но как така? Естеството на метафората като стилистична фигура е такова, че тя прави аналогия, посочва сходство, за да каже, че едното е като другото.


В хода на производството по искане на КЗД беше възложено изготвянето на експертно становище и такова бе представено от проф. д.ф.н. Елка Добрева – езиковед, семиотик и културолог, автор на една от най-авторитетните монографии върху нетолерантността в българския печат. Въпросната метафора е типичен случай на "говорене с двойна знаковост", пише тя в становището си. И още:


"Пряк обект на изразената чрез сексуалната метафора обида е политиката. Но метафората има и косвен обект на обругаване – това е цялата група на жените с менструален цикъл, доколкото цикъл, независимо дали се разглежда в позитивните или негативните му аспекти, имат не само леките жени. При това в случая негативните аспекти на менструалния цикъл са представени не от гледна точка на жените, а от гледна точка на хора (очаквано се подразбират мъже), които използват жените за нещо. Изразът "няма да ни свърши работа" изрично обективизира жените, представяйки ги като предмет на сексуална употреба".


С други думи, метафората на Карбовски като всяко подобно стилистично средство пренася върху един предмет, неясен за момента, черти на друг, за който се смята, че те са безспорни и биха дали съвсем ясна представа за първия. В случая – за да обрисува родната политика след "четвърти септември 2013 година", Карбовски я сравнява със за него безспорния образ на жена в цикъл – "универсално" прието, че смърди и не върши работа. Ето защо метафората винаги носи информация за мнението на автора и за двете неща, които се сравняват.


Безобидни ли са женомразките слова?


Разглеждайки коментирания пасаж в контекст, трябва да отчетем и позицията, от която той е изразен. Това не е частна комуникация между няколко души, а сферата на масовата комуникация, където адресатите на посланието са многобройни. Карбовски е известен и популярен български журналист и публицист, медиатизиращ работата си както в телевизионен ефир, така и в интернет – чрез уебсайт и социални мрежи. Оправдано е да смятаме, че следователно се ползва и с относителна влиятелност по отношение на своите читатели и възможност да формира обществено мнение по темите, които дискутира.


Отражението на сексистките стереотипи в медиите върху съграждането на обществено мнение, особено сред подрастващото население, е пагубно: те затвърждават един опростен, неотменим и карикатурен образ на жените и мъжете, легитимиращ всекидневния сексизъм и дискриминационни практики, и биха могли да подпомогнат или оправдаят използването на насилие за поддържането на закрепеното статукво.


В Препоръка 1882 (2009) на Съвета на Европа е закрепено схващането, че "съдържание, изобразяващо жени и момичета като обекти или лимитиращо тяхното изображение до нечестиви стереотипи, може да доведе в определени случаи до полово основано насилие […] включително […] тормоз, изнасилване […]".


Допускането на подобни женомразки изказвания от високата трибуна на медиите е в пряка връзка със създаването на една насилническа среда или най-малкото на такава, в която посегателствата над жените не биха били осъдени. В едно общество с ясно определени роли на надмощие и подчинение полово основаното насилие лесно би могло да бъде оправдано с "неправомерното (според доминиращото схващане) поведение" на жертвата.


Пример за това е моралният укор към леката жена и мъжа, който е с нея, и разпределените в тази конструкция роли. Няма съмнение върху кого тегне стигмата в нашето общество, нали?


Всъщност опитите на Карбовски да се отметне от част от думите си в телевизионното студио на БНТ, твърдейки, че с изказването си визира само част от жените – "леките", са не по-малко проблематични. Кои са "леките" жени според Карбовски? Вероятно проститутките?


Да се гледа на проституцията обаче като на морален проблем, достоен да бъде сравняван с разочарованието от мръсните игри в политиката, означава да пренебрегнем куп фактори, сред които властовите механизми, на които тя се основава. Традиционно сексуалните работнички идват от най-непривилегированите слоеве на обществото и да бъдат "леки" е едно от малкото неща, които могат да правят, за да се издържат. Нещо повече – често те продават тялото си в резултат от насилие и принуда, упражнявани върху тях именно от мъже. В този смисъл стигматизирането на проституцията ("леката" жена) като типично "женска" аморалност, вродена и независеща от никакви фактори, би било част от самия проблем. Другата част е масовото разпространение на подобно схващане.


Потъпкана ли е свободата на словото


Един от основните аргументи на Карбовски срещу решението на КЗД бе твърдението, че то представлява нарушение на свободата на словото. Нещо повече, Карбовски съзря в него тоталитарна репресия, връщане в комунистическия строй, собственото си интерниране в лагери и т.н. Всичко това бе съзнателна негова злоупотреба именно със свободата на словото. Грозна игра на вадене на лични дивиденти от чувствителността на обществото в европейски мащаб към темата след атентатите в Париж. Очевидно надяването на ореола на разпнатия светец обаче не му остави време да се информира, още повече като журналист, относно факта, че свободата на словото в днешните европейски общества е широка, но не и безгранична.


Съвременна правна мисъл в Европа е базирана на картезианската концепция за доказаност, където реч с дискриминационно послание трябва да има сериозно оправдание или в противен случай следва да бъде ограничена. Европейското схващане на свободата на словото е близко до равното право на изразяване за всички граждани, но не и до абсолютната демагогия на говорителя (Белавусау). Поради това правото на свободно изразяване е неотменимо право на всеки един от нас, но то изключва определена реч per se.


По този начин макар и Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в знаковото дело Handyside v the United Kingdom да признава, че свободата на словото включва дори и слова, които могат да стъписат, изненадат, шокират, същият многократно в практиката си е постановявал, че тя спира там, където започва да руши и накърнява законни права на други индивиди.


Член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) предвижда, че свободата на словото е съпроводена със задължения и отговорности и може да бъде ограничена. Член 17 от ЕКПЧ постановява, че тази свобода не може да се използва за потъпкване на другите права и свободи, гарантирани от Конвенцията, между които и правото на свобода от дискриминация, предмет на производство пред КЗД (делата Glimmerveen v. Netherlands, Norwood v. the United Kingdom и др.). Нещо повече, съгласно Член 17 използването на свободата на словото за увреждане на други права по ЕКПЧ само по себе си съставлява злоупотреба с право, което е забранено. В такива случаи на злоупотреба с права по Конвенцията съдът обявява жалбите за очевидно недопустими и отказва да разглежда подобни дела.


Тези позиции са закрепени и на конституционно ниво у нас. Според Решение № 7 на Конституционния съд на България от 4 юни 1996 г. правата по чл. 39-41 от Конституцията, защитаващи свободата на изразяване, макар и разглеждани като принципни положения от фундаментална важност, могат да бъдат ограничавани за защита на конкуриращ обществен интерес.


Законът за радиото и телевизията също съдържа разпоредби, недопускащи например предавания, които съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или друг признак.


Ето защо медийната свобода и равенството на половете са неразривно свързани. Противопоставянето им е алогично и предполага преценка относно кое човешко право е по-човешко, по-значимо. Подобна преценка би била дълбоко субективна, лицемерна и много близка до схващания, нямащи нищо общо с демократичните разбирания.


Използването на свободата на словото срещу равенството на хората е против нейната същност на фундаментално човешко право. Какво по-естествено проявление би имала тя от затвърждаването на равенството на половете? Та нали медиите са "кучето-пазач" на демокрацията!


Авторът е юрист в Правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК). Преди да се присъедини към екипа на БХК, работи за Центъра за правна помощ – Глас в България – организация, защитаваща правата на лица, търсещи закрила.

Коментари (111)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Е,дотам ли стигнахме?Жените срещу мъжете?
  Щом започва и дискриминация между половете,забравете за национално помирение!
  А за Карбовски,той винаги е бил екстравагнтно циничен - явно има личен проблем в комуникацията с жените.

  Tony
 2. 2 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1074 Любопитно

  "Та нали медиите са "кучето-пазач" на демокрацията!"

  А, моля, моля, всяко порядъчно куче знае, че трябва да пази собственика си и неговото имущество.

  TAKE THE RED PILL!
 3. 3 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  Препоръчвам първо да прочетете последните няколко изречения от статията.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 4. 4 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1347 Весело

  “КЗД наложи на Карбовски, “Вис Виталис - Самарски и Сие" СД (собственик на интернет сайта PressTV.bg, препечатал статията) и "Волтер" ЕООД (собственик на сайта Lentata.com) глоби в размер на 600 лв. за всеки един от тях за извършен тормоз на основа пол."

  Ако го беше резнАл Мавродий - при КФН минимума щеше да е 50’000лв. Изтървали са златна възможност за постъпления в бюджета!

  I Want To Believe
 5. 5 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 549 Неутрално

  Това не е "равенство". Ако Мартин Карбовски беше изпозлвал някава друга метафора - импотентен мъж например "с надървен поглед и дълбоко замислен член", никой нямаше да се хване, че това е обида към мъжете като пол, нали?

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 6. 6 Профил на Чат Пат
  Чат Пат
  Рейтинг: 648 Неутрално

  В такива случаи винаги се сещам за оня рекламен слоган от немного далечното минало (по памет):

  "Какво му трябва на човек? Хубава кола, мила жена - и една добра бира"

  Мали-й-й, войнстващите феминистки тоя лозунг го докараха до съд! Само не си спомням каква беше присъдата...

  П.П.
  Всъщност в Зелената книжка на Кадафи май имаше една приказка, срещу която мнозина биха наскачали първосигнално, "но има смисъл в нея", както би казал на Хамлет баща му:

  Мъжът е човек, жената също е човек - и все пак мъжът си е мъж, а жената - жена...

 7. 7 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 549 Неутрално

  Апропо, заради такива неща се пръкна и термина "толерастия".

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 8. 8 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2761 Весело

  Бая му е набрал на Карбовски г-н Димитров.

 9. 9 Профил на 1024
  1024
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Авторът е юрист в Правната програма на Български хелзинкски комитет (БХК)
  ------------
  Сигурен съм, че горният материал е отнел на г-н Димитров поне седмица проучване на различни източници, най-малко 2 дни да го набере, и още 2 - за редакция и съгласуване. Времето, употребено за такава безсмислена статия можеше да бъде оползотворено за по-актуален проблем - примерно защо бългфарския компетентен апелативен съд отмени 20 годишна присъда на циганина Лальо, заклал и ограбил в дома й беззащитна старица?! Но това е дребен битовизъм - маловажен проблем за БХК. Публичните драсканици на една (по мое скромно мнение) личност с тенденция към психопатия на характера са по-важни за обществото.

 10. 10 Профил на ТОТО
  ТОТО
  Рейтинг: 440 Неутрално

  Статията е добра и заслужава внимание, каквото не заслужава Карбовски.

 11. 11 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Авторът е юрист в Правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК).

  Това е достатъчно. В цялата статия не става и дума за физическото насилие срещу жени, за домашното насилие, за пазарите на булки, за това, че ГИ забременяват, без да разбират защо и какво (звучи отвратително, но практически е така с малолетните циганки). Карбовски е припознат като най-големият урод и маргинал в държавата.
  Пожелавам си общество и държава, в което цялото насилие срещу жените да се свежда до тази реплика на един и без това циничен и оригиналничещ журналист.

 12. 12 Профил на Плам
  Плам
  Рейтинг: 221 Неутрално

  "Авторът е юрист в Правната програма на Български хелзинкски комитет (БХК)"

  Това трябваше в началото да го сложите, за да не чета...

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 14. 14 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 905 Неутрално

  Статията е хубава, но все още чакам да видя как БХК ще заведе дело:
  1. За расова дискриминация срещу етнически българин (пример - нямам билет, свалят ме от рейса, член на малцинство от Филиповци няма билет - никой не го закача);
  2. За полова дискриминация спрямо мъж;
  3. За погазване правата на денацат срещу всички които го правят, без значение тническата им принадлежност (май удобно си затварят очите за начина, по който многодетните ромски семейства отглеждат челядта си?).

  Нали се борим за равноправие, джанъм?

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 15. 15 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 489 Неутрално

  [quote#1:"Free person"]Е,дотам ли стигнахме?Жените срещу мъжете?
  Щом започва и дискриминация между половете,забравете за национално помирение![/quote]
  Всъщност, в исторически план, всичко започва ИМЕННО с дискриминацията спрямо жените. Като организирано правозащитно движение женското предхожда по време и това на чернокожите, и това на хомосексуалните.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 16. 16 Профил на Thermobee
  Thermobee
  Рейтинг: 1341 Весело

  Авторът е юрист в Правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК).

  Както казаха преждекоментиращите, какво има да говорим повече? Всичко е ясно!

  Не на ислямската инвазия в Европа!
 17. 17 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Какво стана с "Je Suis Charlie"? Нали върховната свобода на словото беше да обиждаме всеки по всякакъв повод а той трябваше да приема обидите с усмивка? Ето усмихнете се:
  http://rocbo.lautre.net/illus/sine/img/religion/25.png

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 18. 18 Профил на AnarchaosBG
  AnarchaosBG
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Мда. Жените и евреите са табу за "дискриминационно говорене", но за сметна на това мюсюлманите и етническите малцинства могат да бъдат обиждани и дискриминирани по всякакъв начин, дори от министри...

  "The alternative to the hierarchical power structure is based on mutual aid and group consensus."
 19. 19 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1692 Любопитно

  "Доколко обаче правото на свободно изразяване като фундамент на съвременните демократични общества оправдава дискриминацията на база на полов или друг признак? "

  Интересно .. това + решението в статията не влиза ли в противоречие по някакъв начин с това, което прави шарли (карбовски, когото не харесвам действително има ли основание да направи аналогия с критиките към списанието) .. правото на свободно изразяване оправдава ли дискриминацията на база религиозен/етнически признак като каквито биха могли да се тълкуват карикатурите на списанието?

  В статията се кзва още:
  "Съвременна правна мисъл в Европа е базирана на картезианската концепция за доказаност, където реч с дискриминационно послание трябва да има сериозно оправдание или в противен случай следва да бъде ограничена. Европейското схващане на свободата на словото е близко до равното право на изразяване за всички граждани, но не и до абсолютната демагогия на говорителя"
  Какво е сериозното оправдание в случая на шарли що се отнася до карикатурите на религиозна основа? Както казва статията ЕСПЧ в практиката си е постановявал, че тя спира там, където започва да руши и накърнява законни права на други индивиди. Нима тези карикатури не са накърнявали религиозните права на хората, които изповядват ислям и са се почувствали обидени от карикатурите?

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 20. 20 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Не ми се чете Карбовски, моля.

 21. 21 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1692 Весело

  [quote#6:"Дебил от Льонеберя"]Мали-й-й, войнстващите феминистки тоя лозунг го докараха до съд! Само не си спомням каква беше присъдата... [/quote]
  Беше май гражданско дело - т.е завърши с решение. Присъди само в наказателното Иначе свалиха рекламата и ако не бъркам имаше някаква глоба. Иначе някои хора (модераторът да не ме трие понеже ще цитирам какво казват някои хора) наричат процеса "войнстваща вагинизация". В общи линии свобода на словото има .. ама само на поликторектното слово. Ако са замесени евреи, жени, еле пък чернокожи (т'ва коректно ли е? понеже не всички чернокожи са афроамериканци..) свобода на словото ли???? Яяяя у лево! НЯмаш право да кажеш гък. Ето у великобритания вече май са готови да вкарат квота на чернокожи треньори. Надигна се глас що аджеба не си слагат ченокожи треньори челсито и манчестъра и това е на път .. виж аз за треньор от монголоидната раса (така коректно ли е?) нивгаш не съм чувал по европейските терени ама като че ли за тях квота май няма да има? А квота за хомосексуални треньори също е редно .. защо пренебрегват хомосексуалните! И те така .. квоти квоти квоти .. виж за качества професионални не става и дума За да се запре тая тема вече викам да се вкарат квоти навсякъде и във всяка свера. Квоти в медицината, парламента, при миньорите, при военните, в полицията .. И си задаваме въпроса - ами ако си чернокож, хомосексуалист осиновен от евреи имаш ли право да си най-дискриминиран и да имаш предимство пред по-малко дискриминираните?

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 754 Неутрално

  ...Авторът е юрист в Правната програма на Български хелзинкски комитет (БХК)...

  С това трябваше да започнете статията!
  Да не си губя времето да чета до половината чак!

  Явно БХК харесват трактористки и арматуристки с ватенки и ватени гащи, качени на 16-ти етаж!
  Няма лошо!

  ПП: Борислав Димитров....
  Бръснете ли се?
  И ако се бръснете - гледате ли се в огледалото?..
  ...
  А под вол теле виждали ли сте?

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 24. 24 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1226 Неутрално

  До коментар [#9] от "1024":

  ++++++++++++++++

  Защо ни занимават за пореден път с този пример на войнстваща простащина, да си понесе наказанието и толкова.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 25. 25 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 640 Неутрално

  Това е отражение на налагането в публичното пространство на последната левичарска идеология - политкоректността и мултикултурализма. Тази вдъхновена от Маркузе (най-известния ревизионист на марксизма от 20 в) политическа теория има за цел "да разруши буржоазния морал", за да предизвика отвътре разпадането на експлоататорското буржоезно общество. Залага се вече не на работническата класа, която е "загубила революцинния си устрем", а на "експлоатираните малцинства": жените, емигрантите, етническите и религиозни малцинства и т.н.
  В случая става въпрос за едно от проявленията на политкоректността - т. нар. "правилно политически говорене", похват при който обществото се задължава да заклеймява и репресира НЕПРАВИЛНОТО (засега само публично) политическо изразяване. Неясният момент тук разбира се е КОЙ ще определя кое изразяване е правилно и кое - не. Естествено, тук се нанася удар върху свободата на словото. Но това е най-малкото. Политкоректността и мултикултурализма са антихуманна идеология пред която бледнее дори комунизма. Докато последният се канеше "да освободи" една класа, горепосочената левичарска идеология се цели в най-съкровените същности на хомо сапиенс, като например отношенията между половете, като насажда противоречия, омраза и въвежда насилствената принуда в тези отношения. Така че престъпленията на комунизма и тоталитарните идеологии (вж фантазиите на Оруел -"1984" ще ни се видят сладък сън в сравнение с това, което ни готвят политкоректните мултикултуралисти ...
  Интересно само защо по въпроса не вземат отношение радетелите за "свобода" от рода на подкрепящите Едуард Сноудън

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 26. 26 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Вън контекста на статията- мисля, че вече беше публикувана случката преди време и обстойно разнищена-та, вън тия неща, най-добре е човек да си изработи определено поведение на мирно съвместно съществуване. Колкото по минават годините, толкова се трупа мъдрост и опит и като станат такива работи, се чудиш какви хора има и как попадат в подобни ситуации. Целия си живот съм го прекарал с много жени, и като лични отношения, и в професията ми, и семействато ми-съпруга за милиони и две дъщери-и се научих да не навлизам в несвойствена за мен територия-така наречените женски работи- и да не нарушавам тънката граница на уважение и деликатност.

 27. 27 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Неутрално

  „Доколко обаче правото на свободно изразяване като фундамент на съвременните демократични общества оправдава дискриминацията на база на полов или друг признак?“

  Ето тук вече падат всички маски и под невинната и благородна маска на либералната демокрация се озъбва грозната мутра на иначе добре замаскираната дуктатура над свободата на мисълта и идеите. Всеки е свободен да изрази мнението си, стига мнението му да е „правилното". Учете новговора, че в новия световен ред на „либералната" демокрация няма да оцелеете без него. За сега са глобите, после...

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Любопитно

  Абе този Бориславчо с голяма страст и патос е писал статията срещи Карбовски. Да няма някакви подсъзнателни... стремежи към него?

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 30. 30 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 306 Неутрално

  По думите на Али Макбийл Карбовски е типично "мъжко шовинистично прасе". От години прави репортажи, в които съзнателно унижава жени, а той се изживява като господ и раздава морални присъди. То не бяха проститутки, ромки, мюсюлманки, многодетни майки... Крайно време беше да си понесе последствията. Дори глоба му е малко, в цивилизования свят на такива им забраняват да практикуват до живот!

  Но най-трагичното е, че в нашите географски ширини милиони споделят неговите възгледи...

  And all that jazz!
 31. 31 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1692 Весело

  [quote#26:"man_un"]и се научих да не навлизам в несвойствена за мен територия-така наречените женски работи[/quote]
  Има една песен .. ще я цитирам (модераторе не ме трий не го казвам аз, а цитирам песен - ако те смути ще посоча и коя е песента)
  "И годините минават си, а дечицата
  им имат на съседа къдрицата.
  И от войн ставаш ти опитомен олигофрен,
  точно като мен.. точно като мен ..
  точно като мен.. точно като мен .."
  Та мисля, че са ви опитомили Те навлизат ли в несвойнствените за тях "мъжки работи" и като кажете - това е "мъжка работа" не се ли обиждат, че ги дискриминирате по признак пол

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 32. 32 Профил на Veritas Odium Parit #Je suis Москов
  Veritas Odium Parit #Je suis Москов
  Рейтинг: 966 Неутрално

  [quote#25:"Уточнител"]престъпленията на комунизма и тоталитарните идеологии (вж фантазиите на Оруел -"1984" ще ни се видят сладък сън в сравнение с това, което ни готвят политкоректните мултикултуралисти ... [/quote]

  ++++++++++++++++++

  Няма какво да се добави повече.

  Тигърът не си губи съня, заради мнението на овцете http://pbs.twimg.com/media/BPEI_XHCYAAbG3P.jpg:large
 33. 33 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Весело

  [quote#30:"gesand"]Дори глоба му е малко, в цивилизования свят на такива им забраняват да практикуват до живот![/quote]
  Как да не му е малко! Направо затвор, екзекуция или посещение в любимото ви Министерство на любовта. Да се научи на правмисъл, негодникът му с негодник...

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 34. 34 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1954 Неутрално

  Президентът и премиерът имат "мъжки" отношения.
  Не върви да кажат женски - ОК, и двамата са мъже.
  Обаче не може ли да имат "коректни," "професионални" или "принципни."
  В психологията мъжкото се свързва с решително, целево ориентирано, голямата картина и т.н.
  Женското е хармонично, ориентирано към процеса и отделящо внимание на детайла.
  Андрогинното е възможност да бъдеш и с мъжки, и с женски поведения, когато ситуацията го налага.

  Никола Йорданов
 35. 35 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 788 Неутрално

  Аман вече от тая равнопоставеност, която всеки я разбира така както му отърва.
  Като е за консумиране на блага произведени от друг, всички неучастващи в произвеждането им са за равнопоставеност, когато обаче трябва да се помогне на напъващия се да произведе нещо, тогава всички преждезащитаващи равнопоставеността се дистанцират, и оставят съвсем безцеремонно мъчещия се на себе си.
  Единственото по-отвратително нещо от жена смучеща цигара като трифазна помпа, е жена караща кола с цигара в уста.
  Няма такъв кенеф.
  Ако феминизма в тоя извратен вид е най-голямото достояние на съвременната цивилизация .... ми е все тая за тази цивилизация.

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 36. 36 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#33] от "№55":

  Такива остарели методи от 84-та не са актуални вече. За съжаление, на такива като него нищо не може да помогне.

  And all that jazz!
 37. 37 Профил на tach0
  tach0
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Свободата на словото е абсолютно задължителна за демокрацията! Иначе трябва да се пише и говори само за слънцето и вятъра, и то много внимателно. Винаги ще се намери, някой субект, който ще се почувства обиден от нещо си. Затова е съдът. Не КЗД, а съдът. Сигурен съм, че Карбовски ще съди (и вероятно ще осъди) КЗД. Съдът решава кой крив, кой прав при демокрацията. Кривият си плаща и всички продължават заедно напред. Към следващото мнение. И дело... А пък някоя феминистка органиация (ако има такива) под шапката на БСП или ДПС може да се почувства обидена от дебелашката шега на премиера ни и да го докладва на КЗД.

 38. 38 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  "...Авторът е юрист в Правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК)..." Бре- а стига бе- юрист от бхк да напише поне веднъж правилно юридическо становище? Значи- можете , а? Въпросът е дали искате да го правите....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 39. 39 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#17:"vinetu"] Нали върховната свобода на словото беше да обиждаме всеки по всякакъв повод [/quote]
  Ако мохамед се чувства обиден чрез карикатурите- да заведе дело за обида във френският съд. От същата правна възможност могат да се възползват и православният патриарх, папата, равинът, мюфтията и т.н.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 40. 40 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 658 Неутрално

  До коментар [#1] от "Free person":

  Не, БХК срещу български журналисти.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 41. 41 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#35:"traveler1"]Единственото по-отвратително нещо от жена смучеща цигара като трифазна помпа, е жена караща кола с цигара в уста. Няма такъв кенеф.[/quote] Пушачка съм и категорично не съм съгласна с Вас. Няма по-отвратително нещо от мъжко шовинистично прасе, което на всичко отгоре си въобразява, че свише му е дадена властта да контролира мислите, чувствата и желанията на другите човешки същества, включително и на жените. Никой не Ви кара да общувате с жени- пушачки. И преди да ни вмените престъпно поведение, се запитайте- тютюнопушенето престъпление ли е в България съгласно българският НК? Ако не е, значи- подлежите на търсене на съдебна отговорност за обида.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 42. 42 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 795 Весело

  До коментар [#22] от "1024":

  А у нас спокойно се продават едни шоколадови сладки, наречени "Негърски очи" - шоколадови, с цопнат бял фондан по средата, голям хилеж

  По темата: Карбовски си опитва да имитира Чарлз Буковски, в което няма нищо лошо, но не бива да се изненадва от цензурата - тъкмо Буковски е отбелязал "Единствената разлика между диктатурата и демокрацията е, че при демокрацията първо гласуваш, а после изпълняваш заповеди, докато при диктатурата няма нужда да се разкарваш да гласуваш"

  https://goo.gl/8NG90J
 43. 43 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Весело

  [quote#36:"gesand"]Такива остарели методи от 84-та не са актуални вече[/quote]
  О, не се и съмнявам, че изложените в груб вид идеи на Оруел са вече добре префинени! Все пак туморът, наречен „либерална демокрация", се развива доста дълго в тялото на съвременното общество, а последното не може да задейства имунните си системи поради факта, че раковите „клетки" са маскирани като себеподобни, прикривайки се успешно зад иначе добрите, но вече изпразнени от съдържание (кухи) фрази като „равенство на половете", „равенство на етносите", „равноправие на религиите". Затова, като всеки болен от рак в последва фаза, съвременното общество изглежда твърде болнаво и изнемощяло. И това общество, както и всеки болен от рак в последна фаза, има нужда от СПЕШНИ и РАДИКАЛНИ мерки. СКАЛПЕЛ или СМЪРТ!!!

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 795 Весело

  [quote#41:"logika"]Пушачка съм и категорично не съм съгласна с Вас. Няма по-отвратително нещо от мъжко шовинистично прасе, което на всичко отгоре си въобразява, че свише му е дадена властта да контролира мислите, чувствата и желанията на другите човешки същества, включително и на жените.[/quote]

  ++++++++++++++++
  Отбеляза тя, издухвайки плътна струя дим във виртуалното лице на "пътника"

  https://goo.gl/8NG90J
 46. 46 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#41:"logika"] Никой не Ви кара да общувате с жени- пушачки.[/quote]
  Ох, как обичам..с език, любов, всякак))))ШЩ

 47. 47 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  [quote#43:"№55"]но вече изпразнени от съдържание (кухи) фрази като „равенство на половете",[/quote] А знаете ли какво де юре означава "равенство на половете"? Означава и мъжът, и жената да имат РАВНИ ПРАВА пред закона; за една и съща работа/ позиция/ да им се плаща едно и също количество пари- работна заплата. Това ли оспорвате?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 48. 48 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1341 Весело

  Няма равенство на половете, има равнопоставеност за представителите им. Разликата е повече от значима!

  Свобода за Надежда Савченко!
 49. 49 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#45:"Valeria - Je ne suis pas sheeple"]Отбеляза тя, издухвайки плътна струя дим във виртуалното лице на "пътника"[/quote]
  Да- ако това лице ми беше насреща, щях да постъпя точно по този начин и то съвсем умишлено

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 50. 50 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Весело

  [quote#47:"logika"]Това ли оспорвате? [/quote]
  Пийте една студена водичка, разходете се малко навън, че е приятно времето, успокойте се, прочете ми пак мнението и после - втори опит за коментар.

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 51. 51 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#49] от "logika":

  Винаги се отнасяй с подозрение към трезвениците. Почти винаги имат скрита травма в детството си, която е изкривила силно възприятието им към околния свят.

 52. 52 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Неутрално

  [quote#48:"heatseeker"]Няма равенство на половете, има равнопоставеност за представителите им. [/quote]
  Съгласен напълно! Не съм се изразил правилно.

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 53. 53 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3602 Неутрално

  [quote#39:"logika"]. От същата правна възможност могат да се възползват и православният патриарх, папата, равинът, мюфтията [/quote]Да бе...Само дето на равина малцинствените съплеменици са процентно повече от добре представени сред адвокатите, съдиите, "флагманите" на либералната преса и не на последно място сред тези..дето плащат музиката.Нека мохамед от парижкото предградие да отиде да се надприказва в съда с разни устати адвокати.

 54. 54 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#50:"№55"]Пийте една студена водичка, разходете се малко навън, че е приятно времето, успокойте се, [/quote] Предпочитам Вие да охладите страстните си словоизлияния, които предпоставят нарушаване на моите права на българска гражданка.
  КРБ Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
  (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, ПОЛ, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 55. 55 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  [quote#53:"тулса"].Само дето на равина малцинствените съплеменици са процентно повече от добре представени сред адвокатите, съдиите, [/quote] Хайде де- от къде толкова евреи в съдебната система и сред адвокатските в България?! Вие осъзнавате ли какво пишете? Става въпрос за България- не за Франция!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 56. 56 Профил на Paribas
  Paribas
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Карбовски е използвал мръсен език, какъвто си му е навикът. И да, глобата е справедлива.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 57. 57 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  Мдааа- наистина си личи, че тук масово пишат хора, които не живеят в България, не са запознати с конфесионалният състав на българското население, не познават основните малцинствени групи в България и сляпо пренасят проблеми на приелите ги държави в българското общество в България. За 16 години до сега не съм имала дело, по което името на съдията от съдебният състав, да е име на евреин/ арменец. Не знам как е в сащ, Франция, Ю.К. и не ме интересува. Статията касае български гражданин и българското законодателство по въпроса.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 58. 58 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 640 Неутрално

  Бедата на крайните феминистки е, че бидейки непълноценни жени и нещастни жени в личен план, те се стараят да компенсират, чрез потискането на женското си начало. По този начин подсъзнателно се изживяват, като мъже (нещо което е пълен нонсенс), но това пък ги прави още по-нещастни...
  Няма щастливи феминистки.

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 59. 59 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#45] от "Valeria - Je ne suis pas sheeple":

  До коментар [#49] от "logika":


  Ами тогава за 14 февруари или 8-ми март Ви пожелавам да Ви купят ватенки и кирки за подарък! Задължително с пакет цигари!

  ПП: .. И ламята Спаска е положителен герой, но все пак една жена не трябва да изглежда като ламя, за да е жена...

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 60. 60 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Искам да чуя становището на (анти)БХК за това :

  12-годишна роди близнаци, загуби едното бебе

  170 случая на малолетни и непълнолетни момичета, които съжителстват на семейни начала и са забременели, са регистрирани през последната година в Отдела за закрила на детето в Пловдив. 90 на сто от тях са в Столипиново. Най-често двойките са вдигнали сватба, както повелява традицията, но на практика нямат граждански брак. Заради крехката им възраст съжителството обикновено води до ранни рискови бременности или множество аборти. Напускането на училище и липсата на образование пък не дава възможност на младите семейства да се издържат сами и те заживяват от социални помощи.

  Информацията за тях постъпва от личните лекари, родилните отделения или от училище, където пък тревога бият класни ръководители и съседи, обясни пред "Марица" шефката на Отдела за закрила на детето Маргарита Учкунова. Тъй като съжителството с малолетни и непълнолетни е незаконно, за всяка невръстна булка социалните сезират прокуратурата и отиват на проверка на място в дома на жениха. Обясняваме, че девойката трябва да се върне при своите родители, но няма кой да ни послуша, разказа Учкунова.

  Прокуратурата също ни връща информация, че няма основания да се повдигнат обвинения за престъпление, защото тези съжителства са плод на местни традиции в общността, добави шефката на ОЗД. Така единствената реакция се оказват направленията за ползване на социална услуга, които важат 6 месеца и най-често препращат младите невести и родилки в Центъра за социална подкрепа „Столипиново”.

  Най-драстичният случай напоследък там е 12-годишно момиче от Столипиново, което пристанало на момче от махалата. Преди два месеца девойката родила близнаци. Заради крехката си възраст изкарала тежка и проблемна бременност и двете деца се появили на бял свят преждевременно в седмия месец, като всяко тежало под килограм. Наложило се близначетата да останат дълго време в кувьоз в болницата и лекарите положили много усилия да ги спасят, но едното починало. Майката се прибрала с другото дете у свекървата, която е едва на 30 години, и сега помага в отглеждането.

  Тези момичета нямат право да сключат брак на тази възраст. Съветваме ги да направят това след навършването на 16 г., когато това е възможно със съгласието на родителите, казва управителката на Центъра за социална подкрепа „Столипиново” Христина Сотирова. Даже и тогава обаче рядко двойките подписват официално, понеже оставайки самотни майки по документи, жените имат право на допълнителна помощ от държавата и по-ниски такси в ясли и детски градини.

 61. 61 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3602 Неутрално

  [quote#55:"logika"]Става въпрос за България- не за Франция! [/quote] Отговорих на постинг за обидения мохамед, папи,равини и завеждане на дела във френски съд.

 62. 62 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 490 Неутрално

  До коментар [#57] от "logika":

  ВИТАЛИ ТАДЖЕР, Соломон Розанис, Илко Ескенази, Йосиф Фаденхехт, Давид Лиджи, Нисим Меворах, Леон Фархи и един от най-младите асистенти в СУ - Симеон Гройсман ...

  Ясна работа сте ми Вие, "юристката"

 63. 63 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 490 Неутрално

  До коментар [#57] от "logika":

  И за да не кажете, че тези хора, без последния, са починали преди време (Розанис го помня, въпреки това, дойде на дипломирането ни - супер готин дядка, съдия в бившия ВС), ще се спрем на едно име. Явно не сте се явявала по варненско дело, където шеф на Апелативния е Ванухи Аракелян.
  Пък си цитирайте КРБ

 64. 64 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#62:"sam_vimes"]ВИТАЛИ ТАДЖЕР,[/quote]
  Моля, пропомнете ми кога е живял въпросният юрист и дали е бил магистрат- съдия, в България, в периода 1997-2015г.?
  [quote#63:"sam_vimes"] Явно не сте се явявала по варненско дело, където шеф на Апелативния е Ванухи Аракелян. [/quote]
  Вярно е- "джиткам" си предимно в СРС и СГС

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 65. 65 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#63:"sam_vimes"](Розанис го помня, въпреки това, дойде на дипломирането ни - супер готин дядка, съдия в бившия ВС), [/quote] Е- всеки има в библиотеката си съдебна практика, с автор Соломон Розанис Но тези лица са единици. Вижте по списък имената на съдиите -ГО в СРС и СГС, и после пак да си говорим

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 66. 66 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  До коментар [#63] от "sam_vimes":
  Какво стана сега? Видяхте ли списъка с имената на съдиите от ГО - СРС и СГС и колко от тях, в проценти, са с еврейски имена?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 67. 67 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#59:"The Core"]Ами тогава за 14 февруари или 8-ми март Ви пожелавам да Ви купят ватенки и кирки за подарък! Задължително с пакет цигари! [/quote] Ватенките и кирките ги запазете за Вас

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 68. 68 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 594 Любопитно

  ВЪПРОС:

  Вицовете за блондинки проява на расизъм и дискриминация ли са?!

  Жизнь или Life - избор има.
 69. 69 Профил на kamenpavlov
  kamenpavlov
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Драги блюстители на правата на жените, тъй като много често давате за пример Западна Европа и колко сме изостанали от тях, ще ви помоля сърдечно да направите справка за процента на жени-управители в български фирми и такива в страни като Германия, Австрия, Франция, Англия. След това ги сравнете и ще си говорим пак. Да пускаш майтапи не е престъпление по отношение и на двата пола и освен в случаи на грубост, е част от един закачлив разговор - за щастие не сме "оперирани" и лишени от подобна възможност.

 70. 70 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 539 Весело

  До коментар [#31] от "bludniq_sin":

  Не мисля, мойто момче, и преди да ти обясня,може би да поясня, че вече съм дядо на две внучета и, живот и здраве, чакаме трето. Та това са големите ми радости, останалото е спомени и философстване, както в случая.Опитомен? Вероятно, ако е така, като се замисля, не е лошо. Сещам се един цитат от Б.Райнов: Не знам дали ме разбираш, приятелю, но за мен жените вече са само евентуални събеседници.

 71. 71 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Весело

  [quote#54:"logika"]Предпочитам Вие да охладите страстните си словоизлияния, които предпоставят нарушаване на моите права на българска гражданка. [/quote]
  Превъзбудила сте се, казах ви аз! Ако се вслушате в дребните съвети, които дадох по-горе, ще ви поолекне от напрежението.
  А инче, относно Вашите предпочитания, какво да правя и какво не, можете да си ги запазите за лична консумация, защото имам пълното право, а и мисля направо да ги пренебрегна, тъй като и аз също съм един виден радетел за свободата на словото и в частност на моето такова. Демек - „страстните“ ми „словоизлеяния“ ще продължат.

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 72. 72 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 640 Неутрално

  Що за симплизме се обсъждат тук.
  Нека умниците отговорят:
  Колко процента от населението са евреи?
  Колко процента от магистратите са евреи?
  След това, моля, филсофствайте...

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 73. 73 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 640 Неутрално

  симплизми, извинявам се

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 74. 74 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 640 Неутрално

  Жените никога няма да станат мъже (както им се иска на крайните феминистки, междувпрочем - непълноценни жени), като и мъжете няма да станат жени (както се цели с феминизираното обучение). Просто тези деяния на крайните левичари - "политкоректори" и всякаква такава сг.н от последователи на Маркузе, ще доведат евентуално до такъв катаклизъм, който ще заплаши самото съществувание на humani generis.
  Ясно е, че щом Творецът в безкрайната Си мъдрост е създал Човека в две лица* - Мъж и Жена, преди повече от два милиона години, явно че той (Homo sapiens) не може да се промени и да оцелее в бъдеще в един пол или в три (или повече, според "политкоректорите".
  _________________________________
  *като ги е поставил в положение на вечно единство и противоборство. Нещо повече – във всеки един от половете са имплантирани и известна доза качества от другия. По този начин се осъщестява един фин баланс на човешката чуствителност и отношение към света, с ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ: оцеляване и подобряване на вида Homo sapiens.Както знаем, вяко нарушаване на този баланс, води до безвъзвратна загуба на основни човешки качества. Два милиона години еволюция са оставили неизгладим отпечатък върхуЧовека. Сегашната Епоха, в която живеем – това е епохата на писаната История. Тя обхваща не повече от 6 - 7000 години, т.е 0.5 – 0.7% от цялата човешка история. Нака да не забравяме този изключително важен факт. Защото изниква справедливия въпрос: какво е правил Човекът през останалото време. Не знаем, но се досещаме: открил е сечивата, огъня, създал е наченките на морал чрез култа към мъртвите, създал е изкуството и наченки на научното мислене…Но преди всичко е оцелявал: само чрез събирателство и лов, живеел е предимно скитайки за храна и е използвал понякога за относително постоянно местоживелище пещери.Създало се е разделението между половете: мъжете са ловци, събирачи и защитници на рода/племето, жените отглеждат децата, грижат се за запасите и приготвянето на храната.Мъжете по цял ден говорят малко, повечето мълчат, защото дебнат плячката.Жените напротив, говорят по цял ден помежду си и с децата. Затова и до днес жените са по-приказливи, а мъжете – по-мълчаливи и т.н.…
  Видно е прочее, защо творецът е създал Човека в Две лица, а не например – в Едно или например вТри. Първо, защото числото 2 е най-малкото множество. Второ - двете лица изразяват перфектно действията: постоянство и развитие, нападение и отбрана, прогрес иустойчивост. Едната човешка половина управлява статуквото, постигнатото (семейството, рода), другата – развитието напредъка, промяната. Едното не може без другото, всяко предпочитание в еднато или другата посока води до упадък на обществото.Или ако си представим Човешкото общество на humani generis, като една армия, то мъжете са бойците, а жените – логистиката на армията (тил, осигуряване с жива сила и оръжие, укрепените лагери). Мъжкото – това е настъплението, атаката, завоеванието на нови и нови позиции, все по-напред и по-нагоре. Женското, това е здравата отбрана, укрепяване и защита на постигнатото, неговото по-добро и полезно използване. Жената е здраво стъпила на земята и е готова да отбие всички атаки. Мъжът хвърчи в облаците и иска да отиде още по-нагоре.Това Единсвто е Човекът, така е устроен и само така може да оцелее и да се развива – стъпка след стъпка, стъпало след стъпало. Такъв е, изглежда вселенският замисъл. Всеки опит за промяна на този гениален механизъм, може само да го повреди необратимо, ако изобщо е възможна такава намеса (както си го представят някакви си пигмеи )

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 75. 75 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  До коментар [#70] от "man_un":

  Не беше нищо лично Просто се пошегувах. То и в текста е така - "точно като мен" се пее Не съм целял да ви обидя или нещо друго. И все пак не е ли вярно следното: политкоректното общество или по точно отделни индивиди, чиято бройка бързо нараства и феминацитата (както други се шегуват) са много чувствителни когато някой се опита да се бърка в техните "женски работи", но от друга страна е твърде сексистко ако някой вземе та се изпусне и каже, че нещо е "мъжка работа". Естествено, когато това е угодно (не говорим за смяна на гума, да се чукат камъни на кариерата или да се работи с канцерогенни материали - бои, лакове и тн) Естествено нещата са много индивидуални и няма място за обобщения и генерализиране.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 76. 76 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 447 Весело

  [quote#74:"Уточнител"]Ясно е, че щом Творецът в безкрайната Си мъдрост е създал Човека в две лица* - Мъж и Жена, преди повече от два милиона години, явно че той (Homo sapiens) не може да се промени и да оцелее в бъдеще в един пол или в три (или повече, според "политкоректорите"[/quote]
  Сакън, толкова престъпмисъл в едно изречение...
  Сега от антиБХК ще те издирят по АйПи и ще те разчленят на градския площад в името на свободата на словото, братството и равенството, както и за назидание на всички проли, разбира се.

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 77. 77 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 788 Неутрално

  [quote#41:"logika"]Пушачка съм и категорично не съм съгласна с Вас. [/quote]
  Ааа, моля моля, на мен мъжка приятелка не ми трябва!
  На мен ми е нужна жена до мен, на която да разчитам, и която знае, че винаги ще и помогна когато има нужда от мен. Затова и се събират двама души когато се обичат. Когато няма любов, схемата е взаимоизгодна.
  Благодаря за предложенията, но да целунеш пушеща жена е равносилно да оближеш пепелник. Много благодаря за тая "екстра", запазете си я за вашия "любим"!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 78. 78 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Намирам статията за абсолютно словоблудство и оправдание за цензура, каквато все повече се наблюдава в България. Ако изказването на Карбовски е обидно за проститутките (ясно са споменати "леки жени", а не просто жени!!) то какво да кажем за тази карикатура от Шарли ебдо:

  http://www.philippe-orlando.com/wp-content/uploads/2015/01/SoeurEmmanuelle.png

  "Заветът на монахинята Емнуела - тук долу мастурбирам.
  В рая ще го смуча."

  Упреците към Карбовски могат да бъдат прехвърлени едно към едно и към тази карикатура. Внушението че всички монахини мастурбират и в "рая" очакват да правят това, което са искали или дори мечтали, но не са можели - например да бъдат перверзни.
  Ако се тръгне по спиралата на разсъждение на юристите от БХК, може да се стигне до извода, че подобна карикатура внушава негативно отношение към всички жени, особено към тези от по-бедните слоеве, защото често именно те стават монахини и т.н. Едва ли не всички жени са перверзни, но само монахините се оплакват. Може да стигнем и по-далеч - създават образ, описващ милосърдието като свързано с похотта и перверзията.
  Могат да се направят и куп други абсурдни изводи, които да оправдаят една цензура!
  Интересно дали може да се предположи, че Карбовски е загубил делото защото съдията е била жена?!

  Жизнь или Life - избор има.
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  Още една стъпка към създаване министерство на информацията.

 81. 81 Профил на Ognyan Gerassimov
  Ognyan Gerassimov
  Рейтинг: 594 Неутрално

  А съда след като съда е решил така значи е сексистка метафора обидна за жените. Думата на съда е закон!
  Ще прочета всичко от Карбовски

 82. 82 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  До коментар [#30] от "gesand":

  На някои места в западна европа директно ги разстрелват на място в редакциите или ги колят като прасета на улицата, но ние принципно вървим няколко години назад от тях...

 83. 83 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#82] от "lol":

  Много, много грешите. Една жена никога няма да застреля някого, само защото е била обидена от него. А цял свят видя как действат мъжете, когато се почувстват обидени. Тестостеронът не мисли.

  Благодаря, че ми припомнихте една толкова важна полова, че и цивилизационна разлика!

  And all that jazz!
 84. 84 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  До коментар [#35] от "traveler1":

  "Единственото по-отвратително нещо от жена смучеща цигара като трифазна помпа, е жена караща кола с цигара в уста. "

  Единственото по-отвратително нещо от мъж смучещ цигара като трифазна помпа, е мъж каращ кола с цигара в уста.

  Няма разлика в кенефите.

 85. 85 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1254 Весело

  До коментар [#77] от "traveler1":

  Аааа щото пък да целунеш пушещ мъж не е равносилно на същото, нали?

 86. 86 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  Уважаеми Бориславе, бих Ви помолила да спрете да защитавате правата на жените!

  Ето заради подобни "защитници на правата" е излязло лошо име на феминизма!

  Че Карбовки е простак, това си го знаем, ама авторът хич, ама хич не спомага с така изказаната си позиция за решаването на проблема за неравенството. Статия като горната и идиотската глоба представляват ПСЕВДО-защита на правата на жените и като гледам, освен да отприщават псевдо-мачовски коментари на истинските мъжкари във форума, друго май не постигат.

 87. 87 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  Уважаеми мъже, а и някои жени,

  Нима наистина смятате, че това, което е позволено на мъжа, не бива да се позволява на жена?!

 88. 88 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1226 Неутрално

  До коментар [#68] от "Дразнител":

  Липса на възпитание.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 89. 89 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1226 Неутрално

  До коментар [#86] от "luda_krava":

  ++++++++++++++++++++

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 90. 90 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  [quote#1:"Free person"]Карбовски,той винаги е бил екстравагнтно циничен - явно има личен проблем в комуникацията с жените.
  [/quote]

  Такива 'екстравагантно цинични' 'мъже' почти винаги имат ОГРОМНИ ПРОБЛЕМИ не само в комуникацията с жените, но и в някои по-елементарни физиологични рефлекси.

 91. 91 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  ''Осъден за метафора?''

  Кабровски Господ отдавна го е осъдил като пр**так и нищо не би могло да го спаси от тази орисия.

  Жалкото е, че има трибуна, от която да замърсява пространството с долнопробните си, враждебни 'метафори'! Погледнете само - дори и да се абстрахираме от мизогиничното съдържание, т.н. метафора издиша по всички нескопосно тропосани шевове. Великият журналист се е изпотил доста, докато роди този 'гениален' израз; израз, лишен както от логика, така и от остроумен или оригинален полет на мисълта. Но какво може да се очаква от един посредствен, самозаблуден 'мъжкар'-примитив, за който месечният цикъл на жената слага дефинитивен край на интимния контакт с нея?!
  Не, Кабровски не е само пр**так, той явно има недоразвит мозък, щом дори не му е минало през ума колко елементарно-просташка, колко ГРОЗНА И ДОЛНА е неговата 'метафора'. И в този смисъл тя не е насочена нито към жените, нито към политиката, а само и единствено срещу него - посредствения драскач.

 92. 92 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  КаРбовски, без извинения!

 93. 93 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  [quote#30:"gesand"]От години прави репортажи, в които съзнателно унижава жени, а той се изживява като господ и раздава морални присъди[/quote]

  Защото не си е намерил майсторката, за съжаление!!!
  Толкова ли няма една българска журналистка, която да го постави на място, този пошъл индивид!?
  Иначе, в живота най-вероятно са му видели много пъти сметката други 'майсторки' и затова си отмъщава косвено в медиите.
  Карбовски е имал късмета да практикува 'професията' си в една толкова изостанала сексистка страна като България; другаде никой нямаше да го трае, заради мъжкия му шовинизъм и още по-малко, заради долнопробната му 'журналистика'.

 94. 94 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  [quote#34:"Никола Йорданов"]В психологията мъжкото се свързва с решително, целево ориентирано, голямата картина и т.н.[/quote]

  А с какво психологията свързва просташкото на Карбовски?

 95. 95 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  [quote#77:"traveler1"]но да целунеш пушеща жена е равносилно да оближеш пепелник.[/quote]

  Що, пушещият мъж без мирис ли е?

 96. 96 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2095 Неутрално

  [quote#79:"Уточнител"]Нека направим равносметката:
  - според преобладаващото мнение във форума, феминистките трудно биха били причислени към категорията "жени" -[/quote]
  Това показва, че преобладаващото мнение е на мухльовци с къса .... мъжественост. На интелигентните мъже със самочувствие феминистките никак не им пречат. Напротив тези мъже са феминисти - защитават равноправието между половете. Иначе съм съгласна със Sam_Vimes, че Борислав Димитров е написал глупава и безполезна статия. Нека БХК да се намесят в полза на малолетните забременяващи ромки и техните бебета. От такава намеса има нужда. Няма нужда да си упражняваш феминизма върху Карбовски, за когото всички знаят, че толкова си може.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 97. 97 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2095 Неутрално

  [quote#94:"princess_x"]А с какво психологията свързва просташкото на Карбовски?[/quote]
  С неравно протичащ или нарушен еволюционен процес. Но ние като население, подкрепящо равноправието на щастливите кокошки и на невеволюиралите човешки видове, им позволяваме да се изразяват свободно по телевизията. Направо сме открили постхуманизма.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 98. 98 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  [quote#97:"7777"]им позволяваме да се изразяват свободно по телевизията[/quote]

  И не само: ''Карбовски е отличаван многократно за своята журналистическа работа – и в радиото, и в телевизията, и в пресата. Сред тях са „Черноризец Храбър“ в категорията за политически коментар (2010) и наградата за телевизионна журналистика „Св. Влас“ в категория Избор на телевизионните зрители (2012).''

  Може би това е още по-обезпокоителното.

 99. 99 Профил на SANCTA SIMPLICITAS
  SANCTA SIMPLICITAS
  Рейтинг: 0 Неутрално

  "Та нали медиите са "кучето-пазач" на демокрацията!"

  Само в България, те са "кучето-носач", което изнася и поднася жертвените овци на удобно разположилите се зад кошарата глутници!

 100. 100 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 640 Неутрално

  Все пак един екзистенциален въпрос остана да виси със страшна сила:
  - Е ли са жени феминистките, или напротив?

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK