Йордан Дамаскинов, съдия: Връзката на Висшия съдебен съвет със съдиите е прекъсната

Йордан Дамаскинов - съдия в Окръжен съд Русе

Йордан Дамаскинов - съдия в Окръжен съд РусеПоради важността на темата за реформата на съдебната власт "Дневник" продължава разговорите с магистрати от различни нива на съдебната система.


Йордан Дамаскинов е от Русе, завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски" през 1992 г. Съдия в Окръжен съд - Русе, Търговско отделение, и решава предимно търговски спорове и дела за несъстоятелност. Има ранг "съдия във ВКС и ВАС" от 2007г.

Изискваният  стаж за председател на съд да бъде натрупан в същия съд - това лекарство против парашутизма и зависимостите в кадруването на шефовете в съдебната власт препоръчва съдия Дамаскинов.

 
Как оценявате този факт - съдии пишат отворени писма до ВСС, съветът първо мълчи, но все пак се стига до безпрецедентно изслушване?

- Изслушването на съдиите от Софийския градски съд пред Висшия съдебен съвет наистина е безпрецедентно. Тези съдии са умни, смели и високоморални хора. Всички ние трябва да се гордеем, че все още има такива колеги. Защото връзката на ВСС с редовите съдии отдавна е прекъсната.


Жалко е, че тласъкът на този оздравителен процес трябваше да дойде отвън, от посланика на Република Франция. Много хора му се разсърдиха, защото реципрочно събитие с участието на българския посланик на френска земя наистина не е мислимо, но важни са намеренията и резултатите, а те са повече от добри. Жалко е, че се наложи посланици на европейски страни допълнително в писмо да подканят ВСС да вземе отношение по начина на управление на Софийския градски съд.

Допускам, че една от целите на посланиците с това писмо е била да предпазят от репресия съдиите, които се осмелиха да надигнат глас. Идеите за положителни промени в правосъдната система се раждат тук сред професионалистите, но за да погледне властта сериозно на тях, е необходим натиск откъм Европа.  
Вие имате ли впечатления за предрешеност на някои кадрови решения на ВСС за административни ръководители  и конкретно за предстоящия избор на председател на ВКС?


- Имам такова впечатление, но се надявам да греша. Вие, журналистите, успявате с доста голяма точност да съобщите ключовите кадрови решения на ВСС месеци преди те да бъдат взети официално на заседание. Това означава, че залата, където заседава ВСС, не е единственото място, където се вземат важните решения за съдебната система. С такова впечатление е останала и Европейската комисия според последния мониторингов доклад.


Председателят на един съд, наричан още административен ръководител, е ключова длъжност. Въпреки че негласно се титулува както Октавиан Август "принцепс", тоест "пръв сред равни", възможностите му за влияние върху останалите съдии остават значителни. Председателят на съда е основен гарант за утвърждаване на независимостта на съдиите при вземане на решения. Как ще изпълнява тази основополагаща функция зависи засега изключително от съвестта на конкретния човек.


Има една разпоредба в Закона за съдебната власт, чл. 212, която аз считам за най-важна: "Съдиите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени". Тази разпоредба трябва да се напише на видно място във всяка съдебна палата и задължително на стената във всеки председателски кабинет точно срещу очите на обитателя му.

Какво трябва да се направи да не мигрират председателите на съдилища от един съд в друг и все на председателски длъжности?


- Във всички разпоредби на Закона за съдебната власт относно минималните изисквания към кандидата за председател на съд наред със задължителните високи професионални и нравствени качества и положителна комплексна оценка "много добра" или "добра" от последното атестиране стоят изисквания за минимален юридически стаж: 8 години за председател на окръжен съд, 10 за председател на апелативен съд, 12 години за председател на Върховен касационен и Върховен административен съд.


Законодателят съзнателно пропуска да включи едно изключително важно изискване, което се подразбира от гледна точка на логиката и морала: стажът да е съдийски в същия съд, за който се кандидатства за длъжността "председател".


При сегашната уредба на т.нар. приравнен стаж, изглежда, няма пречка лице с висше юридическо образование и стаж повече от 12 години на длъжност "разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници" да се кандидатира например за председател на Върховния касационен съд.


Според мен един съдия има моралното право да се кандидатира за председател на съд, ако е доказал професионалните си качества, работейки достатъчно дълго време в този съд, а колегите му на общо събрание са изразили недвусмислена подкрепа за кандидатурата му.


Надявам се да се направят промени в Закона за съдебната власт в този смисъл.


Всеки, който идва отвън и сяда направо на председателския стол в един съд, започва мандата си с  огромен морален минус. В зората на демокрацията (1989-1990 г.) наред с протеста срещу член първи на предишната конституция мнозинството български граждани искаха да се разруши моделът на т.нар. номенклатура. Мисля, че не успяхме да се справим с това.


Във вашия съд имало ли е проблеми със случайното разпределение на делата или други знаци за зависимости?


- Не съм забелязал в Русенския окръжен съд проблеми с разпределението на делата на принципа на случайния подбор. Не и такива, каквито се огласиха за Софийския градски съд. Компютърната програма осигурява изравняване броя на делата между съдиите от едно отделение на годишна база, но в определени месеци и за определени заседания има диспропорции в натоварването на съдиите.


Доколкото ми е известно, версията на компютърната програма в Русенския окръжен съд няма функция за случаен подбор и на членовете на съдебния състав. Сега се избира само докладчикът и делото, ако е въззивно, отива при постоянния въззивен състав, в който участва докладчикът. Не във всички отделения обаче има постоянни въззивни състави. В момента се търси организационно решение на този проблем.


Мисля, че за прилагане на принципа на случайния подбор, решителен се оказва човешкият фактор, а не софтуерната програма, без да омаловажавам значението й.


През ноември 2013 г. в София се проведе среща със съдия от Лос Анжелис, САЩ, която  разказа, че в нейния съд гражданските дела се разпределят в открито заседание с поканване на страните. Делата вече са получили номер по реда на постъпването и се намират в залата. Разпределящият съдия взема поредното дело, обявява вида на делото и имената на страните, определя съдия-докладчик от списъка на съдиите, подредени по азбучен ред, и обявява името на избрания съдия. Това е моментът страните да заявят възраженията си срещу определения съдия (у нас се нарича отвод). Нещо от типа: "Който знае причина този съдия да не трябва да разглежда това дело, да я каже сега или да замълчи завинаги". Това се случва при лидера в компютърните технологии САЩ. Защото там нямат проблем с доверието в съдиите.


Стратегията за съдебна реформа е вече в пленарната зала - вашата оценка на документа? (интервюто е правено, преди стратегията да бъде гласувана в сряда в парламента - бел.ред.)


- Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е ценен продукт на усилията на много хора в продължение на няколко години. Това е амбициозна систематизация на всички международни стандарти, отнасящи се до правосъдието, и преди всичко на заложеното в документите на Съвета на Европа и Европейския съюз.


Освен това стратегията  е първият документ от този вид, който възприема идеи, тръгнали отдолу нагоре, от редовите съдии.


В Русенския окръжен съд на 19 декември 2014 се проведе общо събрание на съдиите, което включи в дневния ред обсъждане на стратегията. Имах отговорното задължение да представя пред колегите си основните положения. Останах с впечатлението, че съдиите възприемат положително стратегията като цялостен документ. Не записахме в протокола от общото събрание изрично решение в този смисъл, нито сме изпращали становище във Висшия съдебен съвет и в Министерството на правосъдието, защото преценихме, че сме закъснели /стратегията беше вече приета в Министерския съвет/.


Гарантирането на независимостта на съда е основна цел на стратегията, а независимостта е крайъгълен камък на доброто правосъдие. Тя не е измислена за удобство на съдиите, а за защита правата на гражданите. Разделянето на Висшия съдебен съвет на две професионални камари ще гарантира въвеждането на световния стандарт: решенията по кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от колегия, включваща мнозинство от съдии, избрани от съдии. В момента по този принцип са избрани само 6 от 25-те членове на Висшия съдебен съвет.


Доста несъгласия събра идеята да се промени моделът и ВСС да стане работещ на сесии орган, а не постоянно действащ както сега - Вашето мнение?


- Съветът трябва да се върне към функционирането на сесии, между които членовете му да продължат да работят в съда /и прокуратурата/ пряката си работа. Така членовете на ВСС ще поддържат жива връзка с магистратите, ще знаят актуалните им проблеми. В момента е прекъсната връзката на редовите съдии с Висшия съдебен съвет. А и ще излезе според мен по-евтино на бюджета.


Вижда се, че самоотвержените поддръжници на съдебната реформа се сблъскват с реална съпротива. Има много хора във и извън съдебната система, които всъщност желаят да се запази съществуващото положение. Мрежата от връзки, практиката на взаимните услуги е дълбоко вкоренена в цялото общество от много време. Липсва уважение и вяра в реда, в нормите. 


Но колкото и патетично да прозвучи, истински герои живеят и сега сред нас. Има ги и в съдебната система. От нас се иска само да ги подкрепим в името на общото благо.


Как е по-здравословно за съдебната система да се гласува във ВСС - тайно или явно?


- Конституцията урежда тайно гласуване на решенията на Висшия съдебен съвет, но аз очаквам това да се промени. В момента много членове на съвета и твърде често гласуват "въздържал се", което блокира вземането на важни решения. Колективният орган не може да взема отговорни решения, ако негови членове бягат от тази отговорност. Аз като съдия не мога да гласувам "въздържал се" в тайното съвещание на тройния въззивен състав, въпреки че често ми се иска поради трудността на казуса. Всеки български гражданин се налага да взема трудни решения и често избира по-малката злина.


Какви препоръки, които възникват от практиката Ви като съдия, бихте отправили Вие лично?


- Стратегията предвижда въвеждане на индивидуален план за лично развитие на всеки съдия. Повишаването на квалификацията на съдията и сега съществува като изискване, но остава изключително лична отговорност, лична професионална добросъвестност. Надявам се Националният институт на правосъдието да преосмисли правилата си за избиране на участници в текущите обучения. Те намаляха като брой и теми и станаха много трудно достъпни. Причините за недопускане на кандидат за участие се формулират по един начин, който звучи несериозно и е донякъде обиден.


Много важна мярка в стратегията е изработване на механизъм за анализиране на въздействието на проектите за законодателни изменения върху натовареността на органите на съдебната власт и включването му в съгласувателната процедура по приемането на нормативните актове. Съдиите с по-дълъг стаж помнят периоди на внезапно нарастване броя на делата от определен вид поради приемане на нов закон. Така беше например с реституционните закони.


Имате ли несъгласия със стратегията?


- По-скоро имам свои непопулярни  тези.


Стратегията предвижда оценка и анализ на възможните промени в системата на съдебните такси. Считам, че съдебните такси не трябва да препятстват достъпа до правосъдие. Изнасят се оценки от чуждестранни лица, че дори за тях 4% върху цената на иска е висока входна такса за граждански и търговски дела. Смятам, че тежестта на съдебните такси по граждански и търговски дела трябва да се пренесе от началото към края на производството – когато и ако решението се изпълни, от съдебния изпълнител да се събере такса от ответника.


Втората ми непопулярна теза е, че съм против промяна на съдебната карта, ако това ще доведе до закриване на "съдебни места" - по старата терминология. Дори да се закрие съд като юридическо лице в определено населено място, в него трябва да продължи да има провеждане на съдебни заседания от командирован за целта съдия и секретар поне веднъж в месеца.


Безпокои ме това, че под претекст за "ефективност" управлението на правосъдието все повече се ориентира към методите за управление на търговска компания, където най-важен е балансът приход-разход. Правосъдието обаче не е стока с пазарна цена.


Закриването на съдилища, съществували повече от 100 години, ще бъде удар по държавността. Сигурно ще се икономисат средства, но това ще задълбочи усещането у гражданите, че държавата се оттегля и ги изоставя. Какво да си мисли човек, живеещ в малко населено место, след като са закрили училището, пощата, няма полицай, няма автобус до най-близкия град?


Състоянието на инфраструктурата, равнището на доходите е такова, че закриването на съдилища във всички случаи ще ограничи достъпа до правосъдие. Вижте какъв дисбаланс се породи между столицата и провинцията, между Северна и Южна България.


Много бих искал някой държавник да ми разясни прякото действие, тоест как се прилага чл. 20 от Конституцията: "Държавата създава условия за балансирано развитие на отделните райони на страната и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика."


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (20)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Ерих Хартман
  Ерих Хартман
  Рейтинг: 431 Разстроено

  Отново, нищо ново под Слънцето...
  (

 2. 2 Профил на Ерих Хартман
  Ерих Хартман
  Рейтинг: 431 Неутрално
 3. 3 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 450 Неутрално

  С мен да поддържат връзка - друго не им трябва. Кошници плодове ще има за всеки от сърце!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 4. 4 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  "Много бих искал някой държавник да ми разясни прякото действие, тоест как се прилага чл. 20 от конституцията: "Държавата създава условия за балансирано развитие на отделните райони на страната и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика.""

  "КАК" е сложен въпрос - Политически - в него е "точката" на правото ...
  Отнесем ли го към собствено политиката, одма ще сетим и къде в нея е заметена, собствено независимостта на правораздаването...

 5. 5 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Всичко е ясно. След като мафията окупира законодателната и изпълнителната власт, протегна костеливите си, хищни ръце с мръсни нокти и към последния бастион на демокрацията - съдебната власт! Честито!

 6. 6 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 910 Неутрално

  Бастион на демокрацията викаш- вЕрно разцепи мрака.

  А тоя от снимката, да не предлага някаква осъвременена форма на връщане на жителството, да не го интернираме в Тутракан!

 7. 7 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 431 Неутрално

  Ама разбира се че, е прекъсната.

  - Разбира се че, Първанов живее в панелката си от бабино време. - Разбира се че, Дебелян Пеевски живее само от заплата до заплата и едвам свързва двата края.
  - Разбира се че, ПИБ е в цветущо здраве.
  - Разбира се че, КТБ фалира щото беше "лоша" банка.
  - Разбира се че, БНБ и КФН не са проспали банковата криза
  - Разбира се че, Москов е антисемит и расист и трябва да подаде оставка
  – Разбира се че, това правителство е способно да проведени каквито и да било реформи.
  - Разбира се че, Костов, Капитал и Биволъ са виновни и правят жалки опити да манипулират пазарите и общественото мнение.
  - и т.н.
  - и т.н.
  - и т.н.
  - и т.н.

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 8. 8 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "Жалко е, че се наложи посланици на европейски страни допълнително в писмо да подканят ВСС да вземе отношение по начина на управление на Софийския градски съд.

  Допускам, че една от целите на посланиците с това писмо е била да предпазят от репресия съдиите, които се осмелиха да надигнат глас. Идеите за положителни промени в правосъдната система се раждат тук сред професионалистите, но за да погледне властта сериозно на тях, е необходим натиск откъм Европа. "

  Надеждата ни е във всички вас г-н съдия.
  Сега е момента за промяна.

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2980 Неутрално

  Сега като получат доклада от ЕК ще има яки шмари по ВСС.Дано не пострадат съдиите ,които повдигнаха въпроса със СГС.Янева да си ходи.Има млади и свестни хора в съд.система.

 10. 10 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1346 Неутрално

  Явно за съд.с-ма трябва отпадне изискването за минимален стаж и да се въведе за максимален.Всички с над 25 год да се махат от хранилките.До тук,инак закриваме държавата.

 11. 11 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Връзката на Висшия съдебен съвет със съдиите е прекъсната

  -Не очаквам и да се осъществи.

 12. 12 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Много хубаво интервю! Браво! Поредицата от интервюта с различни съдии е много добра идея. Вижда се, че не всички са като трите госпожи от Софийския градски съд, които не искат да си подадат оставките, защото се считат за "достойни" хора.

 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7654 Неутрално

  Ами той ВСС си е самодостатъчен.

 14. 14 Профил на petianp
  petianp
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Всички говорят за независим съд, но на българина само му дай независимост и власт и познай какво се случва - корупция в невероятни размери! Ако сега при "зависим" съд има корупция, познайте какво ще се случи, когато съдът стане "независим". Независимите съдии ще почнат да карат "ферарита" ...

 15. 15 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  ВСС в този вид и с това кадрвов попълнение на нищо не прилича. И да има някой свесен човек в него, сред това блато няма как да се чуе гласа му.
  Достатъчно е да видим говорителката ( говори като латерна, без дори да си направи труда да мисли, само клишета) и да видим мазната физиономия на шефа на етичната комисия - хвани единия, удари другия.
  Вижте ги как гласуват, как предрешават или игнорират безобразията, които се случват ежедневно.
  Жаби в блато и само голям камък и пресушаване му е майката.

 16. 16 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сиянието на Мрака":

  Не съм съгласен.
  Според мен точно съдебната власт даде и продължава да дава възможността мафията да влияе и се меси в закондателната и изпълнителната власт.
  В момента в който се оправи тази система, другите две искат или не, ще влезат в пътя - виж Италия например след 80-а или САЩ в 50-60-те години.

 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7654 Неутрално

  "В момента много членове на съвета и твърде често гласуват "въздържал се", което блокира вземането на важни решения. Колективният орган не може да взема отговорни решения, ако негови членове бягат от тази отговорност."
  Ами ,купуват си спокойствие хората.А защо въобще са там,като нямат мнение,или нямат смелост да го кажат,те самите не могат да кажат.

 18. 18 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#16] от "tsvetko_51":

  Хубаво. Няма спор. Аз говорех за нашия случай. Всички знаят, че царят е гол, но никой не говори свободно по този въпрос. Няма как да имам доверие на съмнителни личности от криминалния контингент, дошли на власт по някакъв много странен начин - "Йофчофците" се възхищават на селските бабаити и ги избират по десет пъти на инат, после се сърдят защо били бедни. Сега ще си пренасят стоката безпроблемно през "Ало, Таноф", а каскетите от полицията и съдебната власт ще им носят кафето сутрин на мафиотите.

 19. 19 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  До коментар [#18] от "Сиянието на Мрака":

  Като този цар е "гол", според вас, кой бихте предпочели за цар, малко по-облечен.
  Няма идеално и пътя е един - стъпка по-стъпка и с това с което разполагаме.

 20. 20 Профил на Dragond
  Dragond
  Рейтинг: 616 Неутрално

  И съдиите и ВСС имат пряка и доказана многократно връзка с организираната и не чак толкова организирана престъпност в страната. А да се говори, че съдиите в провинцията са много по-читави е нелепо. Да, там не се разглеждат толкова важни и атрактивни дела, ама който плаща не е да го връщат...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK