Съюзът на съдиите поиска член на Съдебния съвет да се извини на ВКС (допълнена)

Светла Петкова (в средата).

© Юлия Лазарова

Светла Петкова (в средата).Съюзът на съдиите в България призова Висшия съдебен съвет (ВСС) да вземе публично отношение по изказване на своя член Светла Петкова, което според организацията поставя под съмнение независимостта на Върховния касационен съд, както и да съобщи какви мерки ще предприеме в защита на тази независимост. Организацията призовава и самата Петкова "да поднесе в подходяща форма извинение на съдиите от Върховния касационен съд". (Писмото на ССБ побликуваме отделно.)


Съдийската организация цитира думите на Петкова по време на изслушването на двамата кандидати за председатели на Върховния касационен съд на 29  януари. Тогава тя критикува Павлина Панова, като заяви че в Наказателната колегия на ВКС (Панова е председател на колегията - бел. ред.) се намира статуквото, което руши имиджа на съдебната власт. "Тя (Панова) показа, че е част от статуквото в Наказателна колегия на Върховния касационен съд, което през периода на членството на България в Европейския съюз не е подобрило състоянието на съдебната власт в борбата срещу корупцията, а напротив – проблемите в тази насока са се задълбочили, когато се сравняват констатациите в предходния и в последния доклад в тази област", заяви Петкова, която бе един от членовете на ВСС, издигнали кандидатурата на вече избрания за шеф на ВКС Лозан Панов.


Съюзът на съдиите в България изтъква, че това изказване не е било обсъдено на следващото заседание на ВСС. "То обаче не може да бъде оставено без внимание и последствия, защото съдържа недопустими квалификации и неприемливи твърдения, които увреждат независимостта и достойнството на съдиите от Върховния касационен съд, а оттам – и авторитета на българското правосъдие", заявяват от организацията.
Съдиите изтъкват, че основната функция на всеки член на кадровия орган на Темида е да защитава и отстоява независимостта на съда – нещо, което според тях Светла Петкова не е изпълнила, а дори е породила с думите си незаконосъобразни очаквания за ролята на съда, каквато той няма в правовата държава. Според организацията изказването й е внушило на аудиторията, която е гледала изслушването на кандидатите в национален ефир, че председателят на ВКС има механизми за влияние върху правораздавателната дейност на отделните съдебни състави.


Твърденията й, че Наказателната колегия на ВКС носи отговорност за "неефективното наказателно правораздаване по корупционни дела", показва неразбиране и незачитане на ролята на съда като независим и безпристрастен арбитър и гарант за върховенството на закона, който не е "борец срещу престъпността", се изтъква в писмото.


Според организацията Петкова е упражнила с изказването си недопустим натиск върху съдиите, като е заявила виждане за необходимостта да се търси лично обяснение от магистратите за постановени от тях актове. Съдиите заявяват, че твърдението й, че Европейската комисия е критикувала работата на Наказателната колегия във ВКС е невярно, а тя е боравила в изказването си с манипулативно поднесени факти.


Публикуваме писмото на Съюза на съдиите до ВСС и изказването на члена на ВСС Светла Петкова:


На 29.01.2015 г., по време на заключителната част от процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд, в дискусията след изслушването на двамата кандидати, г-жа Светла Петкова обяви в изказването си, че има "статукво в Наказателна колегия на Върховния касационен съд, което през периода на членството на България в Европейския съюз не е подобрило състоянието на съдебната власт в борбата срещу корупцията, а напротив – проблемите в тази насока са се задълбочили".  Посочи също, че основанията за постановените оправдателни присъди са прозвучали "неубедително на фона на ширещата се ненаказуемост в обществото" и обобщи, че има "създадената обстановка на ненаказуемост в този колектив" (прилагаме пълните цитати на изказването).


На следващото Ви заседание изказването на г-жа Петкова не беше обсъдено. То обаче не може да бъде оставено без внимание и последствия, защото съдържа недопустими квалификации и неприемливи твърдения, които увреждат независимостта и достойнството на съдиите от Върховния касационен съд, а оттам – и авторитета на българското правосъдие.


  В основните принципи за независимост на съдебната власт, одобрени от Общото събрание на ООН с Резолюция 40/32 от 29 ноември 1985г. и Резолюция 40/146 от 13 декември 1985г. (т.1), е утвърдено, че независимостта на съдебната власт трябва да бъде гарантирана от държавата, а всички правителствени и други институции са задължени да уважават и спазват независимостта на съдебната власт.


Основната конституционна функция на колективния орган ВСС и на всеки негов член е да защитава и отстоява независимостта на съда в институционален и индивидуален план.  Г-жа Светла Петкова не просто не изпълни основното си служебно задължение, а напротив – изказването й постави под съмнение независимостта на съда, тъй като внуши на широката аудитория на Българската национална телевизия, че председателят на ВКС има механизми за влияние върху правораздавателната дейност на отделните съдебни състави.


С думите си г-жа Петкова породи също така и незаконосъобразни очаквания за ролята на съда, каквато той няма в правовата държава. Частта от изказването, в която се твърди, че Наказателната колегия на Върховния касационен съд носи отговорност за "неефективното наказателно правораздаване по корупционни дела", показва неразбиране и незачитане на ролята на съда като независим и безпристрастен арбитър и гарант за върховенството на закона, който не е "борец срещу престъпността". Като обяви публично в качеството си на член на кадровия орган на съдиите своята представа за неуспешното наказателно правораздаване и причините за това, г-жа Петкова упражни недопустим натиск върху съдиите в противоречие с насоките на ООН (т. 2). Съгласно цитираните резолюции съдът следва да решава делата, които разглежда, на основата на фактите и съгласно правото, без ограничение, без да се подлага  на неправомерно влияние или на различни стимули, натиск, заплахи или външна намеса, от каквото и да е естество, преки или косвени.


Форма на натиск и израз на неразбиране и неуважение към естеството на работата на съдията е внушението на г-жа Светла Петкова, че съдът е отговорник за "ширещата се ненаказуемост в обществото" и заявеното от нея виждане за необходимост да се търси лично обяснение от съдиите за постановени от тях съдебни актове. Твърдението на члена на ВСС, че председателят на Наказателна колегия и наказателните съдии от ВКС носят отговорност за "създадена обстановка на ненаказуемост в този колектив" грубо уронва престижа на съдебната власт и в частност – професионалното достойнство на нашите високоуважавани колеги. Още по-неприемлива е прогнозата за "неизбежност" от прилагане на "дисциплинарни и други по-тежки мерки" спрямо съдиите от Наказателна колегия на ВКС.


Изявленията на г-жа Петкова при това съдържат неверни твърдения и манипулативно поднесени факти. В доклада от 28 януари 2015 г.  Европейската комисия не е отправяла критики към дейността на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. В политическия доклад EK констатира, че "до този момент има много малко окончателни присъди по дела, свързани с корупция в големи размери, въпреки мащаба на проблема", като в бележка под линия като източник на това становище се цитира годишният доклад на ДАНС за 2014 г. и констатацията, че е налице "много по-наситена дейност във връзка с организираната престъпност, отколкото в сферата на противодействието на корупцията."


Изреченото от г-жа Светла Петкова, насочено към търсене на сметка от съдиите от Върховния касационен съд, които са задавали критични въпроси към един от кандидатите или пък са изразили подкрепа за другия, недопустимо засяга правото на съдиите свободно и неограничено да изказват своето мнение по важни за правосъдието и обществото въпроси.


Тъй като изявлението на г-жа Светла Петкова демонстрира грубо незачитане на независимостта на съда, уронва авторитета на съдебната власт и накърнява достойнството на българските съдии, призоваваме ВСС, като колективен орган, да изрази публично отношението си по поведението на г-жа Петкова и огласи какви мерки ще предприеме в защита на независимостта на съда и за укрепване на авторитета на съдебната власт, а г-жа Светла Петкова – да поднесе в подходяща форма извинение на съдиите от Върховния касационен съд.


От името на УС на Съюза на съдиите в България
Борислав Белазелков, председател

 Изказването на Светла Петкова:


"Едно от съображенията ми да не подкрепя кандидатурата на госпожа Панова е продиктувано от обстоятелството, че и на днешното изслушване с изказаните становища по констатациите в доклада за неефективното наказателно правораздаване по корупционни дела, тя показа, че е част от статуквото в Наказателна колегия на Върховния касационен съд, което през периода на членството на България в Европейския съюз не е подобрило състоянието на съдебната власт в борбата срещу корупцията, а напротив – проблемите в тази насока са се задълбочили, когато се сравняват констатациите в предходния и в последния доклад в тази област. Обяснението й за забавеното решаване на цитираните корупционни дела и основанията за постановените оправдателни присъди прозвучаха неубедително на фона на ширещата се ненаказуемост в обществото.


В нейна подкрепа се обявяват съдии от Наказателната колегия, които на събранието във Върховния касационен съд по изслушване на кандидатите, с нотка на назидание и на тревога възразиха на становището в концепцията на съдия Панов по какъв начин ще търси отговорност от магистратите за забавено правосъдие, след като те се ползват с конституционна защита и най-подробно искаха да им даде обяснение ползването на "длъжностни лица" в концепцията дали включва съдиите или само се отнася до съдебните служители и съответно полицаите.


Не виждам как в създадената обстановка на ненаказуемост в този колектив съдия Панова може да реализира високоотговорните управленски решения, налагащи да се прилагат дисциплинарни и други по-тежки мерки, когато обстоятелствата налагат. А ситуацията е такава, че това ще бъде неизбежно в управленските дейности на председателя на Върховния касационен съд."


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 1441 Весело

    Като я гледам г-жа съдия Светла Петкова и веднага ми идва и Я да се изОкам ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ.

    Цацарoff - Оставка ! >:-)
  2. 2 Профил на Велков
    Велков
    Рейтинг: 1460 Весело

    Никви извинения! Да се съдят!!!

  3. 3 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3215 Неутрално

    Целият ВСС е за смяна ,но няма мнозинство.

  4. 4 Профил на adze
    adze
    Рейтинг: 524 Неутрално

    До коментар [#1] от "Танас":

    Ако се изокаш и на Съюза на съдиите в България няма да сбъркаш!

  5. 5 Профил на Time is on my side
    Time is on my side
    Рейтинг: 1297 Неутрално

    Ей, че нагли... Кои са СС, че са толкова нагли? Петкова беше абсолютно точна! Във ВКС и лелите там е коренът на злото!

    “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
  6. 6 Профил на oporna_to4ka
    oporna_to4ka
    Рейтинг: 466 Неутрално

    Лошо....разбуни се кошера. Не обичам да се шуми около моите хора. Най - ревностно пазя Доган и Сергей, ама около магистратите да се шуми ...положението е зле. Това момче правосъдния ...само беля на главата ще ми докара.

    Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  7. 7 Профил на charlesdegaulle
    charlesdegaulle
    Рейтинг: 1349 Неутрално

    До коментар [#3] от "hodounski":

    +++! Стана ми смешно, прочетох заглавието по диагоналната състема, забелязах "член" и "БКП". Докато го прочета пак, този път правилно, се замислих, дали искат да махнат "член 1" от конституцията или искат да върнат стария такъв...

  8. 8 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8580 Неутрално

    Има да чакат.Те от ВСС се държат като богопомазани.

  9. 9 Профил на today
    today
    Рейтинг: 827 Неутрално

    Оставка, не искаме извинения.

    Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
  10. 10 Профил на dedo pepo
    dedo pepo
    Рейтинг: 1319 Неутрално

    Недостатъчно е извинението.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK