Съюзът на съдиите: Отношението на финансовия министър към законите е недопустимо

Министърът на финансите Владислав Горанов

© Цветелина Белутова, ДнДневник

Министърът на финансите Владислав ГорановС мотивирано писмо до парламента, министър-председателя, Висшия съдебен съвет и министъра на правоъсдието Съюзът на съдиите в България /ССБ/ изразява


възмущение от отношението на финансовия министър Владислав Горанов към законово регламентирани въпроси


показано на срещата му с Висшия съдебен съвет в четвъртък.
Министърът беше поканен да обсъдят въпроса за индексирането на заплатите в съдебната система, както изисква чл. 218 от Закона за съдебната власт, тъй като те са замразени от лятото на 2012 г.
"Мога да ви извадя от деликатното състояние - заяви в отговор тогава министър Горанов. - Можем да променим чл. 218 и да не сте в такова състояние. Ако в закона пише, че финансовият министър е крокодил, той няма да стане крокодил."


ССБ оценява това отношение като поредната проява на  неглижиране от страна на законодателната, изпълнителната власт и от страна Висшия съдебен съвет на законовото изискване за  точно съотношение между размера на заплатите на заетите лица в бюджетната сфера (администрацията), от една страна,  и съдиите, прокурорите и следователите (органи на съдебната власт).


Съдиите напомнят на законодателната и изпълнителната власт няколко принципни неща, сред които това, че


за периода, през който заплатите в съдебната власт не се индексират, това не се отнася за депутатите, за президента и  администрацията,


напротив, техните заплати се увеличават редовно, включително и тази на финансовия министър.


Наред с това ССБ недоумява от позицията на Горанов за задълженията на НАП, която по думите му се е съсредоточила върху събирането на ДДС и преките данъци за милиарди лева, за разлика от вземанията на съдебната власт от такси, които възлизали едва на 36 млн. лева.


Щом е концентриран ресурсът на НАП за ДДС и данъците, защо резултатът от тази дейност е неизпълнение на приходната част на държавния бюджет и планирането на дефицити,


питат съдиите в писмото.


Съдиите напомнят на Висшия съдебен съвет, че в бюджета за тази година са предвидени 36 393 000 лв. повече в сравнение с 2014 г. и затова


ВСС би трябвало да е в състояние да осигури индексирането на заплатите за 2015 г.


Същевременно ССБ изразява  категорично


несъгласие да се обвързва индексацията на заплатите с увеличаване на съдебните такси


които се събират от съдилищата, тъй като това ще противопостави магистратите на гражданите и ще ограничи достъпа  до правосъдие.


/Публикуваме пълния текст на писмото на ССБ. Вътрешните заглавия са на "Дневник"/


До


Народното събрание на Република България


Висшия съдебен съвет


Министър-председателя на Република България


Министъра на правосъдиетоУважаеми господа народни представители, членове на Висшия съдебен съвет, г-н министър-председател, г-н министър на правосъдието,


Съюзът на съдиите в България, в качеството си на независима, доброволна, професионална организация, обединява съдиите и съдейства за защита на професионалните и социалните им интереси, като част от ефективните гаранции на независимостта на съдебната власт, за да бъде осигурено качествено и справедливо правосъдие.


Поради това се обръщаме към Вас, за да изразим възмущението си от изразеното становище от министъра на финансите г-н Горанов на проведената на 26.02.2015 г. среща между него и членовете на Висшия съдебен съвет, което е поредната проява на трайно и целенасочено неглижиране от страна на законодателната, изпълнителната власт и от страна Висшия съдебен съвет на законоустановеното изискване за поддържане на точно съотношение между размера на възнагражденията на заетите лица в бюджетната сфера (администрацията) и съдиите, прокурорите и следователите (органи на съдебната власт).


Според чл. 218 от Закона за съдебната власт основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт, а възнагражденията за останалите длъжности в органите на съдебната власт се определят от Висшия съдебен съвет.


По аналогичен начин се определя основното възнаграждение на народните представители, което е в размер на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт.


Основното месечно възнаграждение на всеки депутат се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. Изчислените по този начин възнаграждения на народните представители служат за база, въз основа на която се определя възнаграждението на Президента, Председателя на народното събрание, Министър-председателя и министрите.


Заради тежкото финансово състояние на държавата заплатите на магистратите са замразени, но на депутатите и изпълнителната власт не са


Доколкото ни е известно, за периода след месец юли на 2012 г., откогато възнагражденията на магистратите са "замразени" поради действително тежкото финансово състояние на държавата, до настоящия момент, основното месечно възнаграждение на депутатите неколкократно е увеличавано, т.е. индексирано съобразно данните от Националния статистически институт.


Вследствие на това са били увеличени и заплатите на всички висши представители на законодателната и изпълнителната власт, включително и на министъра на финансите. Очевидно е, че след като средномесечната заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор нараства ежегодно, то органите на изпълнителната власт през последните две години не са провеждали политика на икономии от размера на трудовите възнаграждения в обществения сектор.


Смисълът на установената в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт норма е да даде обективна оценка на отговорността и тежестта на труда на съдиите, прокурорите и следователите в сравнение с отговорността и тежестта на труда на заетите в бюджетната сфера. Разбираемо е трудът на заетите в бюджетната сфера да де оценява според финансовите възможности на държавата, неразбираемо е неспазването на установените в закона критерии за оценка, защото финансовите възможности на държавата са еднакви за всички.

Не може да се толерира подобно недупостимо отношение към законността


На проведената среща с Висшия съдебен съвет министър Горанов е заявил: "Не мога да приема за нормално просто да има увеличения на заплатите, защото това го изисква законът", както и "Мога да ви извадя от деликатното състояние – вие нямате законодателна инициатива, но Министерският съвет има. Можем да променим чл. 218 и да не сте в такова състояние. Ако в закона пише, че финансовият министър е крокодил, той няма да стане крокодил".


Считаме, че не може да се толерира подобно недупостимо отношение към законността,
защото то е в основата на всички негативни процеси, които ерозират правосъзнанието на гражданите и държавността. Не бихме се съгласили с възглед, който разглежда закона като лесно преодолима пречка от позицията на силата. Такава сила се превръща в арогантност, която прави невъзможно върховенството на закона. Затова призоваваме министъра на финансите да поеме отговорност за думите си.


Г-н Горанов е споделил и професионалното си становище относно приоритетите на приходната агенция, като обяснение за бездействието й за събирането на вземанията на съдебната власт от такси – едно било да се търси събирането на 36 млн. лева вземания на съдебната власт, а друго – когато ставало въпрос за 12 млрд. лева от ДДС и преки данъци.


По този повод припомняме, че според чл. 2, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. в приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.


Според нововъведената алинея 6 на чл. 3, за 2015 г. неизпълнението на приходите по ал. 1 не се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет.


Трудно може да се отговори на въпроса

как съдебната власт може да изпълни заложените приходи в бюджета й от държавни такси, след като НАП отказва да ги събира, а министърът на финансите намира това за несъществен проблем


 Отделен е въпросът, след като приходната агенция е концентирала усилията си върху събираемостта на ДДС и преките данъци, защо резултатът от тази дейност е неизпълнение на приходната част на Държавния бюджет и планирането на дефицити.


Изказването на г-н Горанов обаче действително показва, че, за да постигне заложената в нея цел, разпоредбата на чл. 218 от Закона за съдебната власт се нуждае от изменение.


След като Висшият съдебен съвет не успява самостоятелно да осъществи функциите си да осигури прилагането й, въпреки че Президентът и Народното събрание прилагат законоустановената индексация на възнагражденията, без да зависят от поведението на министъра на финансите, тогава основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност следва да бъде равно вместо на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера по данните на Националния статистически институт, на две средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данните на Националния статистически институт или на 2/3 от възнаграждението на народните представители.


Основното месечно възнаграждение на всеки магистрат следва да се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, а възнагражденията на останалите съдии, прокурори и следователи – съобразно инстанцията, в която работят, да бъдат определени чрез добавянето на съответния процент над най-ниското възнаграждение.


Това предложение е в пълно съответствие с предвидената мярка в Специфична цел 6 от наскоро приетата от Народното събрание актуализирана стратегия за съдебна реформа – да се създадат предвидими правила за определяне на възнаграждението на магистратите.


Не може да скрием и


разочарованието си от подхода на Висшия съдебен съвет, който нямаше нормативно основание да осъществява преки преговори с министъра на финансите


за отпускане на допълнителни трансфери към бюджета на съдебната власт и да обвърже изпълнението на чл. 218 от Закона за съдебната власт с резултата от подобни преговори.


По този начин кадровият орган на съдебната власт допринесе за насаждане у обществото на неправилното убеждение, че размерът на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите зависи от министъра на финансите и че съдебната власт не е независима при вземането на решения за начина, по който изразходва самостоятелния си бюджет.


Съгласно Решение № 18 от 16.12.1993 г. на Конституционния съд на Република България по к. д. № 19/1993 г. бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Органите на изпълнителната власт (Министерски съвет, Министерство на финансите) не упражняват компетентности в процеса на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета. Тези органи само включват бюджета на съдебната власт като съставна част на годишния общодържавен бюджет, който Министерският съвет внася в Народното събрание.


ВСС би трябвало да осигури индексирането на възнагражденията през 2015 г.


Наясно сме, че в Закона за бюджета на Република България за 2015 г. за съдилищата и прокуратурата са предвидени общо 36 393 000 лева повече в сравнение с бюджета за 2014 г., поради което би следвало Висшият съдебен съвет да е в състояние да осигури индексирането на възнагражденията през 2015 г.


Да не се обвързват заплатите на  магистратите с изменения на таксите


Изразяваме категоричното си несъгласие поддържането на законоустановеното съотношение между възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите и заетите лица в бюджетната сфера да бъде обвързано с приемането на изменения в тарифите за държавните такси, които се събират от съдилищата, като по този начин се противопоставя законният интерес на магистратите с този на гражданите, търсещи правосъдие. В същото време многократно сме подчертавали значението на прозрачното управление на бюджета от Висшия съдебен съвет, който дължи ясни отговори за целесъобразността на разходите.


Надяваме се, че становището ни ще бъде разгледано сериозно от компетентните институции, за да бъде преустановено неизпълнението на закона. При липса на адекватна реакция ще намерим подходящи правни средства да защитим правата и интересите на съдиите в Република България.


София, 27.02.2015 г.


За Управителния съвет на


Съюза на съдиите в България


Борислав Белазелков - председател


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  АБСОЛЮТНИ БЕЗСРАМНИЦИ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на today
  today
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Съгласен съм, само че и отношението на съдиите към закона също е недопустимо! И то в несъизмеримо по-голяма степен!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 7. 7 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1902 Весело

  [quote#5:"Колаборационист"]скоро като в Румъния [/quote]
  надай се коньо на зелена трева... тая свърши преди да е почнала

 8. 8 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1819 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":


  [quote#1:"lz2"]АБСОЛЮТНИ БЕЗСРАМНИЦИ![/quote]

  Така е, м-р Горанов е съвсем прав, че всички трябва да преценяват кой закон е добър и кой не и да спазват, тези закони, които определят като ДОБРИ!

 9. 9 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5999 Неутрално

  Нямаме адекватна съдебна система, и финансист също.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 11. 11 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  Първо съдиите да почнат да спазват законите, после и другите! Но ако на съдиите им плащат за спазване на законите, ще умрат от глад!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 12. 12 Профил на Млад овчар
  Млад овчар
  Рейтинг: 409 Неутрално

  "Съюзът на съдиите: Отношението на финансовия министър към законите е недопустимо"

  А на съдиите към закона-АБСУРДНО!

  Аз не получавам грант!А ти?
 13. 13 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1902 Весело

  До коментар [#8] от "svoboden":

  абсол'тно правилно, освен това е крайно време да се разреши свободното притежание на оръжие

 14. 14 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 887 Гневно

  Съдиите са алчни, ма за сметка на това нахални.
  И пак да кажем - Лустрация...

 15. 15 Профил на Млад овчар
  Млад овчар
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Искам намаление на съдийските заплати до ниво да има достатъчно кандидати за всяка позиция.
  Закона на търсенето и предлагането!
  За чий са тези заплати по над 1500 лева щом има по 50 кандидата за едно място??

  Аз не получавам грант!А ти?
 16. 16 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Не виждам за какво са обидени на финансовия министър.Ами като няма пари,осхте повече,че техните заплати са средно 2 пъти по-високи от средните за страната?Или просто Съюзът на съдиите в България изпълнява политическа поръчка.

  Tony
 17. 17 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Коментарът ми ще инкасира смо минуси, но в крайна сметка всеки има право на мнение. Идеята на чл.218 от Закона за съдебната власт е да се гарантира финансовата обезпеченост на съдебната власт, т.е. възнагражденията на магистратите да не зависят от прищевките на изпълнителната власт и да се създадат предпоставки, за това да се гарантира разделението на властите. В този смисъл изявленията на министъра са абсолютно недопустими и в една нормална държава тези изказвания нямаха да останат без последствия. И на мен не ми е ОК да плащам данъци, но го правя, защото има закони, които регламентират плащането им. Утре е възможно някой интелектуалец от изпълнителната власт да реши, че Закона за собствеността не го касае и имуществото на коментиращите в "Дневник" трябва да бъде национализирано. Говоренето на министъра е характерно за Путинова Русия, а не за държава с разделение на властите, която е член на ЕС. Освен това, възниква един много резонен въпрос относно възнагражденията на магистратите. Как се е случило заплатите им да не съответстват на закона към днешна дата, след като това е било факт преди няколко години. Единственото обяснение е, че заплатите в бюджетната сфера са се повишавали през последните години, а тези в съдебната система не са. Всъщност, това е факт. За сведение, заплатите на народните представители се индексират винаги, когато се промени средната бюджетна заплата. Тоест, спазва се закона. За едни може, а за други - не! Не съм адвокат на съдебната система, но смятам, че не е правилно 6000 магистрати да бъдат поставни под общ знаменател и обществото да формира мнението си за тях от поведението на хора като Ченалова, Крънчева или Янева.

 18. 18 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1116 Весело

  Не'ам нерви, пък и да се 'абя да чета тоя ферман със съдийски вопли ... направо преминавам към насладата от момента

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 19. 19 Профил на Млад овчар
  Млад овчар
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#17:"asroma1927"]Тоест, спазва се закона. [/quote]
  А защо има магистрати, които не си пишат мотивите години наред и се изплъзват престъпници от отговорност?
  А защо решението на съда за незаконността на затварянето на блоковете в Козлодуй не беше изпълнено и не видяхме тълпи от протестиращи съдии??

  Аз не получавам грант!А ти?
 20. 20 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  Нов морал трябва! И незабавна #ЛУСТРАЦИЯ!
  Само тогава ще се реформира нереформираната съдебна система!

 21. 21 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#19] от "Млад овчар":
  Отговорността е лична, а не колективна. Пълен абсурд е всички съдии да бъдат поставяни под един знаменател, заради недобросъвестността на единици.

 22. 22 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1116 Неутрално

  [quote#17:"asroma1927"]Коментарът ми ще инкасира смо минуси, но в крайна сметка всеки има право на мнение. [/quote]
  Да не ти пука за минусите ... всеки има право на мнение Според мен трябва да има тотална ревизия на критериите за възнаграждение в съдебната система. Съдии със забатачени десетки дела, предполагам си гушкат заплатката Та днес слушах вопли за повишаване на заплащането ... по- точно на някакви младши съдии, които видиш ли се "гърчели" с не'кви 1200- 1500 лв. От друга страна са важни за обществото, както са много важни и младите лекари например, ама и те като зависещи от настроението на финансовия министър... взимат доста по- малко ... и затова при първа възможност хващат терминал 2 ... за разлика от младши съдиите ... интересно защо ли те не се харчат навън?

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 23. 23 Профил на Млад овчар
  Млад овчар
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#21:"asroma1927"]Отговорността е лична, а не колективна. Пълен абсурд е всички съдии да бъдат поставяни под един знаменател, заради недобросъвестността на единици. [/quote]
  Е и заплатата е лична!

  Аз не получавам грант!А ти?
 24. 24 Профил на Млад овчар
  Млад овчар
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#21:"asroma1927"]Пълен абсурд е всички съдии да бъдат поставяни под един знаменател, заради недобросъвестността на единици. [/quote]
  Ами държавата намаля заплатите на всички съдии, пък вие помежду си се разпределете кой виновен и кой не, на кой повече, на кой по-малко

  Аз не получавам грант!А ти?
 25. 25 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#22] от "ь":
  Медицината е универсална наука. Педиатър в София няма особен проблем да работи в Лондон стига да знае езика. Правото е доста по-различно.

 26. 26 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#24] от "Млад овчар":
  Не съм съдия. Просто смятам, че е опасно, когато МФ започне да решава какви да са възнагражденията в съдебната система. В съдебната зала гражданин vs. МФ трябва да са равнопоставени. Защото утре този, който плаща заплатата на съдията може да е страна по Ваше дело. Дали ще сте равнопоставени в залата, ако атакувате данъчно-ревизионен акт, например?

 27. 27 Профил на mr.kiril
  mr.kiril
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Напротив - всички магистрати трябва да се поставят под общ знаменател - ако искат да не е така или да имат положителен обществен имидж - да спрат да се държат като безгръбначни плазмодии, да протестират и изчистят системата от боклуците отвътре, да започнат да си вършат работата професионално и едва тогава да претендират за жалките си заплатки

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  НЕ на ДС и русофилите (вкл. Бойко Борисов)! НОВ ВСС! НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР! РЕАЛНА СЪДЕБНА РЕФОРМА! Мавродиев (КФН) - вън от държавните институции!
 28. 28 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1116 Весело

  [quote#25:"asroma1927"]Медицината е универсална наука.[/quote]
  Аха ... затова е разликата. както и липсата на текучество в чужбина на КАТ-аджии и митничари ... дейността им е твърде специфична наистина ... редовно се дънят, но адски рядко ги уволняват ... щото цитираните съдии обикновено ги възстановяват

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 29. 29 Профил на Млад овчар
  Млад овчар
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#27] от "mr.kiril":

  Щом имат самоуправление и самоконтрол трябва да имат и автономен бюджет-дават им се едни пари и те да си се разпределят. И да си се контролират
  АКо държавата нещо не е доволна от работата им-следва корекция

  Аз не получавам грант!А ти?
 30. 30 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Много правилна постъпка на Горанов този път!

 31. 31 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "Заради тежкото финансово състояние на държавата заплатите на магистратите са замразени, но на депутатите и изпълнителната власт не са

  Доколкото ни е известно, за периода след месец юли на 2012 г., откогато възнагражденията на магистратите са "замразени" поради действително тежкото финансово състояние на държавата, до настоящия момент, основното месечно възнаграждение на депутатите неколкократно е увеличавано, т.е. индексирано съобразно данните от Националния статистически институт.

  Вследствие на това са били увеличени и заплатите на всички висши представители на законодателната и изпълнителната власт, включително и на министъра на финансите."

  Според коментиращите, депутатите и тези от изпълнителната власт се справят супер, та по заслуги получават индексирани заплати. Съдебната система, която от години приема мълчаливо нарушаването на закона именно от неудобство заради тежкото положение на хората в държавата, явно е най-крива за всичко, така ли?
  Добре, де, ама я вижте статиите за съдебната реформа и за пресния отказ на изп. и зкдн власт да приемат създаването на независимо звено. Какво ви говорят?!

 32. 32 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 426 Неутрално

  На мен ми говорят, че изпълнителната и законодателната власт пречат на и без това безкрайно трудните опити на хора от съдебната власт да бъде прочистена тя. Опитите са трудни, защото съдиите не разполагат с правомощия да се "самопрочистват". Затова привличат внимание и сигнализират, за да може онези, които имат правомощия да се заемат. Но действията им очевидно не срещат подкрепа, а само отпор от другите власти, а обществото също не помага, припявайки в общия хор как всички са маскари.
  И не отчита, че единствените, които досега са приели да се самолишат от дължимото им по закон възнаграждение са съдиите. Останалите очевидно не са. За депутатите и тези от изпълнителната власт законът се спазва. Помислете трезво върху това, моля!

 33. 33 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "съдиите" да се чете съдебната система, защото се отнася и до прокурорите и следователите

 34. 34 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7066 Неутрално

  Ако почнем да говорим пък за вашето към законите,какво ли ще се получи.

 35. 35 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 531 Неутрално

  [quote#16:"Free person"]Ами като няма пари,осхте повече,че техните заплати са средно 2 пъти по-високи от средните за страната?[/quote]
  Не, два пъти по-високи от бюджетните, които от своя страна са дна пъти по-високи от средните.

 36. 36 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Упс нема индексации а?! Ми нема, като няма промяна, миии Паре нема. Адмирирам!!!

  chavo64
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK