Борисов към Вучков: Приятна работа в парламента

Борисов към Вучков: Приятна работа в парламента

© Надежда Чипева, КапиталДосега няма случай някой да ми е дал оставка и да не съм му я приел, така че ти пожелавам приятна работа в парламента!" Така премиерът Бойко Борисов се обръща към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков по време на правителственото заседание. Думите на Борисов са реакция на оставката на Вучков, която той обявява пред министрите, става ясно от стенограмата от днешното заседание.


На него Вучков обяснява защо напуска поста – несъгласие със становището на правната дирекция на Министерския съвет, че няма необходимост главният секретар на МВР и председателите на ДАНС и Държавната агенция "Технически операции" да бъдат сменяни.


След като научава за оставката, Борисов прочита цялото становище на правната служба пред министрите. "Оттук нататък, когато решите да си коментирате правните рамки, коментирайте си ги юристите, аз не съм юрист. Няма никаква логика в деня, в който най-голямата служба в света е на посещение тук (той има предвид посещението на шефа на ФБР – бел. ред.) по покана на една от службите, ние в този ден точно да взимаме решение дали да служат или не", заявява Борисов.
"Повече би ме притеснило това, което гледах сутринта от Враца с кмета и с палежите, които стават там – това би ме притеснило повече и ме притеснява. Така че, оттук нататък ви моля всеки да си гледа внимателно ресорите и да държи отговорността си там, където е", заявява премиерът.


Ето и пълния текст на стенограмата в частта за оставката на вътрешния министър:


ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин премиер, може ли да повдигна една тема?


БОЙКО БОРИСОВ: Кажи, Вучков.


ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Предвид някои актуални промени в законодателството, имам предвид Закона за МВР, който влезе в сила преди 8 дни – миналия вторникq на 24 януари тази година, има един юридически казус, който със сигурност според мен трябва да бъде обсъден.


Тези промени дълго бяха коментирани в публичното пространство, бяха дебатирани надълго и нашироко в парламента и общо взето получиха парламентарна подкрепа, включително по някои от точките и от опозицията. Но, най-важното, което бих искал да обсъдя тук с вас е въпросът за това, че промененият Закон за МВР, чрез който се променят и други закони, предвижда изцяло нова процедура за избиране и назначаване на някои важни държавни длъжности.


Това, което е в моя ресор, е главният секретар на вътрешното министерство. Аз съзнавам, че правната уредба не е съвършена, защото присъствах на дебатите в пленарна зала, където многобройни промени се правеха между първо и второ четене, и в самата пленарна зала. По един начин изглеждаше законопроектът, когато беше внесен, по съвсем друг начин – когато беше гласуван в пленарна зала на второ четене. Но аз имам становище, което е споделено с много юристи, че променената правна рамка изисква стартиране на процедура за назначаване на главния секретар на вътрешното министерство в новите процедурни нормативни условия.


По тази причина в петък изпратих писмо, в което поисках стартиране на такава процедура, а тъй като чрез този закон се променят и други закони – Законът за СРС и председателя на ДАНС, предложих стартиране на такава процедура по отношение на техните ръководители – на Държавна агенция "Технически операции" и на председателя на ДАНС, без да посочвам, разбира се имена, защото все пак смятам, че тази нова процедура трябва да бъде приложена и съответно да се обсъди какви да бъдат предложенията, защото процедурата включва предложения на Министерския съвет и указ на държавния глава.


В петък вечерта по куриер (това е последният работен ден преди 4-дневната почивка) получих становище, подписано от госпожа Галина Маринска – директор на Дирекция "Правна" на Министерския съвет, по повод на моето писмо от петък. Становището гласи, че този ЗИД на Закона за МВР, който влезе в сила преди 8 дни, не съдържа преходна разпоредба, която да се отнася до заварените на посочените длъжности лица и предвид отсъствието на преходна разпоредба няма основание, според нея, за стартиране на процедури по назначаване и освобождаване на главен секретар на МВР, председател на ДАНС и председател на Държавна агенция "Технически операции".


Искам да изразя своето дълбоко несъгласие с това становище по ред причини, но най-важният юридически аргумент, който бих искал да изтъкна пред вас – пред целия Министерски съвет и пред Вас лично, е, че на 3 юли 2014 г., когато влезе в сила нов Закон за МВР предишното правителство е било изправено пред абсолютно същата ситуация, а именно – влиза в сила нов Закон за МВР, който предвижда нов механизъм за назначаване на главния секретар на МВР. До 1 юли миналата година главният секретар на МВР се назначаваше с указ на Президента. Новият закон, прието предложение на предишния министър Йовчев, изискваше главният секретар да се назначи с решение на Министерския съвет без да се казва какво става с фигурите, които към този момент заемат тези постове. Тоест, и миналата година сме имали нов закон, предвиждащ нов процедурен механизъм без да урежда с преходна разпоредба статута на действащия главен секретар. Въпреки това – ето, пред мен е решението на Министерския съвет от 3 юли 2014 година, въпреки че липсва такава преходна разпоредба, както и в момента, приложена е новата процедура без изрично да бъде освобождаван от поста тогавашният главен секретар на вътрешното министерство. Решението от 3 юли 2014 година директно се позовава на новия текст на новия Закон за МВР и гласи единствено: "Назначава Светлозар Стоянов Лазаров на длъжността "Главен секретар на МВР" за срок от 5 години".


Ако приемем, че стартирането на новата процедура би било порочно, както е становището на Дирекция "Правна" на Министерския съвет от петък, то в същата степен и процедурата от 3 юли 2014 година е порочна. Но няма как и двете твърдения да са верни – това е дълбокото ми убеждение.


По тази причина, както неведнъж съм го споделял и в парламента и в медиите, аз съм категоричен, че въпреки несъвършената правна рамка, казвам – наистина правната рамка не е съвършена, защото този механизъм беше по един начин формулиран, когато законопроектът беше качен на сайта на Народното събрание, по съвсем друг начин е в "Държавен вестник", въпреки всичко смятам, че трябва да стартира процедура за определяне на тези три важни държавни фигури, които изредих преди малко. В противен случай можем да окажем в някакъв порочен юридически кръг, от който трудно може да има излизане.


В заключение, господин премиер, ако ми позволите, с оглед на всичко, което казах, а и по ред други причини депозирам пред Вас своята оставка като министър на вътрешните работи – пост, на който бях избран с Ваше предложение на 7 ноември миналата година, преди 4 месеца. Решението ми е категорично и наистина призовавам да се придвижи съответната процедура към Народното събрание, която предвижда съобразно Конституцията промяна на персоналния състав на Министерския съвет.


Благодаря за вниманието.


БОЙКО БОРИСОВ: И аз благодаря.


Министерският съвет има дирекция, която ме консултира. Ето становището й по писмото на министъра на вътрешните работи:


"В писмото на министъра на вътрешните работи до Министерския съвет се обосновава необходимостта от започване на процедури, произтичащи от промените в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗИДЗМВР, обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.).


Част от промените в трите закона се отнасят до главния секретар на МВР, председателя на ДАНС и председателя на Държавна агенция "Технически операции". Тяхното назначаване и освобождаване вече се извършва по предложение на Министерския съвет с указ на Президента на Република България; Предвидени са завишени изисквания за заемането на тези длъжности, свързани с минималния брой години професионален стаж; Въведено е и ново основание за прекратяване на техните правомощия, а именно "при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа" на министерството/агенцията; За главния секретар на МВР и председателя на Държавна агенция "Технически операции" отпада мандатността при заемането на тези длъжности.


Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи не съдържа преходна разпоредба, отнасяща се до заварените на посочените длъжности лица, заемането им при условията на новия закон, включително не е възложено задължение на Министерския съвет да стартира пред Президента на Република България процедура по тяхното назначаване.


По наше мнение считаме, че предвид отсъствието на преходна разпоредба няма основание за стартиране на процедури по назначаване и освобождаване на главен секретар на МВР, председател на ДАНС и председател на Държавна агенция "Технически операции". В допълнение следва да бъде посочено, че правоотношенията със заварените на трите длъжности лица са възникнали въз основа на индивидуален акт (решения на Министерския съвет, респ. на Народното събрание), издаден при спазване на процедурата от компетентния съгласно действащия към момента на тяхното назначаване орган. Предвид това прекратяването на тези правоотношения с указ на Президента на Република България може да стане само на изрично предвидените в закона основания, едно от които е при несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността, променени с новия закон".


Досега няма случай някой да ми е дал оставка и да не съм му я приел, така че ти пожелавам приятна работа в парламента!


Оттук нататък, когато решите да си коментирате правните рамки, коментирайте си ги юристите, аз не съм юрист. Няма никаква логика в деня, в който най-голямата служба в света е на посещение тук по покана на една от службите, ние в този ден точно да взимаме решение дали да служат или не.


Повече би ме притеснило това, което гледах сутринта от Враца с кмета и с палежите, които стават там – това би ме притеснило повече и ме притеснява.


Така че, оттук нататък ви моля всеки да си гледа внимателно ресорите и да държи отговорността си там, където е.
Благодаря за юридическата консултация.
С това по тази тема приключваме.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (164)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 485 Разстроено

  пълно разочарование е този "различен" Борисов, много жалко...

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 2. 2 Профил на Meчо Пух
  Meчо Пух
  Рейтинг: 783 Неутрално

  ... и Бригадир Аспарухов се обяви току що в твоя подкрепа Бойче.. дрезай...

  Колкото повече, толкова повече!
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3546 Неутрално

  Боце -цар.Не го занимавайте ,когато е на върха си-ФБР е тук.

 5. 5 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#2:"Meчо Пух"]Бойче.. дрезай...[/quote]

  WTF!?

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 6. 6 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2730 Неутрално

  И аз пожелавам приятна работа на Вучков не само в парламента, ами където и да било. Жалко, че системата изхвърля свестните министри...

 7. 7 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Борисов, наглец такъв! Съвсем лъсна задкулисието Ви с КОЙ!
  Ясно е като бял ден, че това правителство няма да допусне нито реформа да бъде проведена, защото на властта е изгодно статуквото. Единиците свестни министри ще напуснат един по един, а на тяхно място ще се намърдат кои - добре познатите ни кадри на ДПС, без което не можете, а?!

 8. 8 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2394 Неутрално

  Ала-бала, освен всичко друго и да се види какви са тези щридически съветници в МС. защото с такива съветници, все едно дали с Пеевски или без него, те ще свършат всичко което се поиска от тях.

 9. 9 Профил на Коте
  Коте
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Няма лабаво, Борисов най мрази да му извиват ръцете. Той и Радан отначало се опитваше но сега вместо да ги извива ги целува!

 10. 10 Профил на Вели
  Вели
  Рейтинг: 1191 Неутрално
 11. 11 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 3996 Неутрално

  “Няма никаква логика в деня, в който най-голямата служба в света е на посещение тук (той има предвид посещението на шефа на ФБР – бел. ред.) по покана на една от службите, ние в този ден точно да взимаме решение дали да служат или не...”

  Напротив!

  I Want To Believe
 12. 12 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Боцко - слуга на бибкиотекарско-сарайското задкулисие!
  Плужек, пъне се пред репортерки, а пред ДС стои наведен доземи!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 13. 13 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2283 Неутрално

  А Баце е изключително семпъл. Изключително.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 14. 14 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Непремерено изказване на ББ, каквито и да са истинските причини за оставката.

 15. 15 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  [quote#7:"gilermos"] Съвсем лъсна задкулисието Ви с КОЙ! [/quote]
  Повече от ясно е това задкулисие, при това от 4-5 години насам. Само слепците и РБ не го виждат. Гласа ми изгоря веднъж, втори път нъц

 16. 16 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 2187 Неутрално

  Циганските гласове са по-важни от някво си там министърче или главно секретарче и дансаджииче. Президент иска да е Бойко и ще направи каквото трябва за да получи сигурна подкрепа, те сичкото сиган много го обича,Бойко.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на focus_123
  focus_123
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Грешка от страна на ББ.

 19. 19 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 768 Любопитно

  До коментар [#6] от "palav_nik":

  Аз понеже съм отдалеч, би ли изброил, моля, поне 3 доказателства за "свестен министър"?

  ПП: Ако исках да се заяждам бих ти дал жокер от типа: "Бивш заместник на Цветанов..." Но не искам! Сериозно питам!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 20. 20 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 660 Любопитно

  Нали не подценявате работата на българския депутат, г-н премиер?!

  "Winter is Coming"
 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8462 Неутрално

  Правилно казват от Протестна мрежа,не си е отишъл модела "Кой",сега Борисов го олицетворява.Колко още ще се перчиш Бойко,докато ти спретнат поредните протести,че пак си излъгал всички.

 22. 22 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2283 Неутрално

  [quote#9:"blue rose"]Борисов най мрази да му извиват ръцете. [/quote]

  До коментар [#9] от "blue rose":

  Кат не обича Баце "да му извиват ръцете", да внимава с "врата".

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 605 Весело
 25. 25 Профил на Коте
  Коте
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Борисов към Вучков: Приятна работа в парламента

  Коми каза, че с Борисов мислят еднакво. Така, че приятна работа в парламента Вучков!

 26. 26 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Баце пак започна с глупостите.
  Само да не стане като пролетта на 2013.

 27. 27 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3379 Неутрално

  "Досега няма случай някой да ми е дал оставка и да не съм му я приел, така че ти пожелавам приятна работа в парламента!"
  а сега де . как става номера с връщането или като квестор .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 28. 28 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#19] от "The Core":

  Аз не знам кой е "свестен" и по какъв критерий, знам, че този министър изглежда компетентен и постъпва принципно в случая. Фактът, че е бил заместник министър по време на управлението на ГЕРБ, не го прави приближен на Цветанов, често заместниците са опоненти и служат за баланс.

  "Winter is Coming"
 29. 29 Профил на vladivlad
  vladivlad
  Рейтинг: 598 Неутрално

  до 12 - не е наведен доземи, а направо е заел колянно-лакетна опора.

  Do or do not. There is no try. Yoda
 30. 30 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  Борисов, ако нямаш подкрепата или уверението, че Й.Бакалов ще поеме поста, поведението ти е меко казано неадекватно да не кажа продиктувано от страх.

 31. 31 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 666 Весело

  Светлозар Стоянов Лазаров!
  Ще помня това име повече от онова на Милко Балев!

 32. 32 Профил на mahjongg
  mahjongg
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Дали оставката има връзка с посещението на шефа на ФБР?

 33. 33 Профил на 2029
  2029
  Рейтинг: 633 Неутрално

  Дааа, маските паднаха. Реформаторите!!!

 34. 34 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Борисов не трупа дивиденти с това

 35. 35 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 485 Любопитно

  Може ли някой да разрови каква и е историята на г-жата от правнат служба на МС - Галина Маринска, защото действията и сочат обвързаност с Пеевски и ДПС....

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 36. 36 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2730 Любопитно

  Всъщност, министрите немат право да стават отново депутати и да се връщат в парламента. Не знам защо Боцко го праща за зелен хайвер...

 37. 37 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  Буда седи на пиедестала и командори. Някой да обясни на главоча, че той е председател на Министерския съвет, а не е самия Министерски съвет

 38. 38 Профил на mr.kiril
  mr.kiril
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Бойкооо, бойко - търпим те, но няма да е за дълго - или започвай да работиш, или обратно в банкя!!!!!!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  НЕ на ДС и русофилите (вкл. Бойко Борисов)! НОВ ВСС! НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР! РЕАЛНА СЪДЕБНА РЕФОРМА! Мавродиев (КФН) - вън от държавните институции!
 39. 39 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1340 Неутрално

  Сервират ми това в стратегически ден. Заслужавам ли го, пита премиерът

  еми прецени си

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 40. 40 Профил на Жупел
  Жупел
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Сега въпросът тука е дали промените в Закона за МВР са направени, за да се сменят Лазаров и Писанчев или да ги бетонират там. Някое ченге, ако има наоколо, по-добре да даде отговор. И дали Вучев не се е сетил малко късно какъв е бил замисълът, та сега излиза с това театро.

  Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и растения земни
 41. 41 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1340 Неутрално

  [quote#13:"Чарли българоФИЛ"]А Баце е изключително семпъл. Изключително. [/quote]
  извинявай че не знам чужди езици това семпъл кво значи да не би да е прост

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 42. 42 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 359 Неутрално

  а на теб, приятна игра с ДПС

 43. 43 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#28] от "Arya Stark":

  Добре!
  "...изглежда компетентен и постъпва принципно.."
  Това се приема, колкото и да е несериозно.
  Още две? Има ли?  ПП: Учудвам се на категоричните коментари на костомолците, без аргументи, само плюене и злоба! А после се чудят защо хората мразели Костов...

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 44. 44 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 818 Неутрално

  До коментар [#11] от "2.5":

  Прави сметка колко му е жегнало изостреното самолюбние!

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 46. 46 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1694 Гневно

  Дотук с "променения" Борисов!
  Достойна за уважение постъпка на Вучков и неадекватна реакция на премиера!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 47. 47 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 445 Любопитно

  Вучков наистина ли смята да стане депутат? Не би му отивало, ако има морал, следва да се оттегли изцяло.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на Коте
  Коте
  Рейтинг: 986 Неутрално

  До коментар [#32] от "mahjongg":


  [quote#32:"mahjongg"]Дали оставката има връзка с посещението на шефа на ФБР?[/quote]

  Подкупен от комунистите силовия министър нарочно подава оставка в деня на посещението на шефа на ФБР за да може да го изложи и злепостави.

 50. 50 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  борисов започва леко да олеква
  в лидерскотто си мундирче.
  никой не се връзва на престорено
  простоватите му забелжки.
  но като трябва да се бие у гърдите-
  е първи. просто е зависим и си мисли,
  че с няколко псевдо тарикатски лафа
  ще заблуди хората и ще си господарства
  върху нивичката дадена му от дс комунистите
  от дпс.

 51. 51 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 660 Неутрално

  [quote#43:"The Core"]Това се приема, колкото и да е несериозно. [/quote]

  кое е несериозното, ето аргумент за компетентен:
  "завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1994 г. е стажант-съдия към Софийски окръжен съд, след което работи като следовател. През месец януари 2003 година защитава публично дисертационен труд на тема „Предмет и тежест на доказване в наказателното производство“, в резултат на което му е присъдена образователната и научна степен „доктор по право“. От 2010 г. е доцент по наказателен процес."

  аргумент за принципен е оставката;

  трети аргумент (защото държите на три) е безпартийност.

  "Winter is Coming"
 52. 52 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  Туй преводачката на феберето го е превела като "They hold me onto my mackintosh"

 53. 53 Профил на georgi nikolov
  georgi nikolov
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Радане, изтегляй свестните министри от РБ. Сиреч, остави Кунева и Лукарски да са смокинов лист на помпиера и отивайте на избори.
  Бахти и срама, бахти и чудото. Чета МУ изверженията, този не го бих взел и метач при мен.

 54. 54 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  До коментар [#11] от "2.5":

  Логиката е железна, само той, Боц, не може да я проумее.
  Лош шамар за него и все по-малка възможност това скалъпено правителство да изкара пълен мандат, освен ако ДПС не декларира официално подкрепата си.
  Остана само един вариант: пълно дясно мнозинство.

 55. 55 Профил на magistrat
  magistrat
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Бойко е най-великият държавник!
  ФеБеРеТо ни идва на крака, а този Вучков го занимава на заседанието на Министерски съвет с глупостите си.
  Добре, че го е пратил обратно в Парламента, а не в мазето на Университета.

 56. 56 Профил на 1_bulgarin
  1_bulgarin
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Този път Б.Б. стъпи накриво. Не сменяйки Лазаров и Писанчев / Той ги командва директно/, изолира РБ. Но играта му няма да стане .... И не знам с какво ще пострадат службите от смяната на Лазаров и Писанчев...... Сега ще го свържат с КОЙ и полита по пързалката.....

 57. 57 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 770 Неутрално

  Ясно,Борисов безцеремонно заяви,че истински реформи няма да има. Радане??? РБ???
  Нито Мавродиев,нито Искров,нито Писанчев,нито Лазаров си отидоха или бяха махнати. ЕК го каза в прав текст за някои "регулатори",но баце пак се опъва. Защо??? Всъщност въпросът е риторичен....
  Айде нови избори! Това правителство се изчерпи. Ако не желаеш да направиш дори персонални промени на доказано некадърни и компрометирани лица,какво остава за принципни реформи?

 58. 58 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Пореден факт от който стават ясни следните неща:
  1. Вучков е поредният честен човек, употребен от главатаря на ГЕРБ. По най-безцеремонен начин.
  2. Модела Кой не само съществува. Той управлява. А изпълнители на модела Кой са Станишев и Борисов.
  3. При тая злоупотреба, при това смачкване ДАЖЕ НА МИНИСТЪР от Койсхемаджиите, какво остава да си мислят редовите служители на държавната и местна администрация? Ами вмислят си че са в постоянна опасност, особено пък ако са съвестни и принципни.
  4. Кой ще е следващия министър? Да питаме Кой?
  5. РБ не ви ли е срам?
  6. Следващия каква нова реформа на реформата ще сътвори? Особено ако е Ципав? Или друг незапознат с материята...
  7. Накъде отива България и с Кой?

 59. 59 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 2729 Любопитно

  # ОСТАВКА!

  ссср2 буксува, но Не се предава.

  Момчета закапечета... библиотекари... лихвари...
  МВР притиснаха и оставката поискаха на Министъра.

  Диаметрално Противоположен консепт.
  НЕ автентичен!

  "Борисов пасува, “Атака” псува, националната сигурност буксува"

  Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков подаде днес оставка, която на практика означава, че е уволнен от своя секретар Лазаров, за чиято смяна той настояваше, но срещна съпротивата на премиера Борисов. Премиерът, който му е приел оставката, отказа да смени не само Лазаров, но и началството на ДАНС, службата, която има най-големи отговорности за националната сигурност.

  Според Борисов въпросните началници си вършели добре работата? Нима?

  Да видим как стои въпросът с националната сигурност чрез един пресен пример от страната, в която секретарите уволняват министрите си.

  Присъствието на Сидеров в политиката чрез медиите се храни от скандалите му и той неуморно ги сервира. След като предизвика хулигански пътен инцидент и стрелба на магистрала „Тракия”; ресторантски скандал с посланик в София ( когато искаше от Уорлик в един ресторант да му плати сметката); след като буйстваше в германски самолет с немски стюардеси и в български с френска дипломатка; отпусна му края със свади с келнери в Брюксел; налиташе пред телевизионните камери срещу полицай и журналист; предвождаше меле пред джамията в София и т.н., Сидеров трудно може да поднесе изненада с пореден палячовски номер за привличане на вниманието.

  В този смисъл малкият, но „знаков” руски шовинистичен десант на Сидеров на 3 март в центъра на София, в който участваха Анатолий Карпов – депутат от Държавната Дума на Руската Федерация от управляващата партия „Единна Русия“, и Роман Худяков – депутат от Държавната Дума и зам.-председател на фракцията ЛДПР (партията на Владимир Жириновски), не е кой знае каква атракция.

  В края на краищата авторът на тези редове отдавна е описал руския генезис на „Атака”, включително и това, че Сидеров е на пряко подчинение на руския шовинист Жириновски. За желаещите да знаят, тези „подробности” са ясни изначално и е направо логично да видим тук да ни се подиграва личен пратеник на вожда му Жириновски, който на 13 октомври 2014 г. заяви като участник в предаването „Специален кореспондент” на канала „Россия 1”, че българският президент Росен Плевнелиев трябва да пълзи в краката на руснаците.  Изненада е обаче друго: че управляващите, в лицето на депутата Методи Андреев, „откриват” необходимостта българските служби да реагират на руската връзка на Сидеров едва сега. В интервю за Нова телевизия Методи Андреев призова днес ( на практика ДАНС, защото това е работа на контраразузнаването) да си …върши работата.  Дотам ли я докарахме? Управляващите да молят от телевизионния екран най-мощната служба за сигурност да бъде така добра да изпълнява задълженията си?  За да илюстрирам що за деградация е това на ерозираната отвътре от Петата колона българска система за сигурност, ще се върна към примера, който съм споменавал.  През декември 1993 г., когато България беше далеч от НАТО и ЕС, в страната господарски се разпореждаше със свитата си Жириновски. В момент на алкохолно откровение край един басейн в Сандански той беше записан от репортер на в. „Експрес” да ругае българския президент Желю Желев и да призовава към неговото сваляне. Агресивният руснак беше цитиран в „Експрес”, на който моя милост беше главен редактор.  Тогавашните служби, оказва се, са били по-малко зависими от Петата колона. Защото си свършиха работата и прогониха Жириновски от България. Значи през декември 1993 г. това е било възможно!  Днес руската шовинистична власт вече си има васален филиал в България, чиито лидер марширува по улиците на София рамо до рамо с началника си от партията на Жириновски и кресливо призовава за същото, за сваляне на българския президент. Но от това следва…молба на управляващите, отправена през медиите, към българските служби да реагират.  Ако някой се е съмнявал, тази безпомощност крещи по-силно и от Сидеров какво се случва с националната сигурност на хибридно атакуваната от Кремъл евроатлантическа България.  Може да изглежда „банално”, но главният отговорник за тази безпомощност се казва Бойко Методиев Борисов. Същият демонстрира нежелание да бъдат направени промени по върховете на службите, които сега едно от лицата на законодателното мнозинство в нашата парламентарна република умолява да започнат да вършат онова, за което са назначени.

  Иначе, за протокола, е „интересно” да се наблюдава бавното, половинчато, закъсняло с години „проглеждане” на видни представители на ГЕРБ на това що е „Атака” и защо има почва у нас такъв от(к)ровен инструмент на руската намеса в българската политика.

  ivo.bg

 60. 60 Профил на attitude
  attitude
  Рейтинг: 650 Весело

  Наистина е стратегически деня, можеше да покаже пред партньорите, че е независим от "кой" , ама Боцко се уплаши и го изби на хленч "заслужавам ли товааа"..... Цялото репчене е защото е гузен и го хванаха в крачка. Уж реформи, уж принципи , а страха от Доган и мафията лъсна със всичка сила. Е, на това му се вика стратегически ден ! Запомнете деня в който премиера защити не закона и гражданите, а мафията и "кой".

 61. 61 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Весело

  Бойко, то за президент ти трябва ДПС, но като гледам може само с ДПС да си останеш...
  Докога тактиката да се жертват всички от обкръжението ще радва озлобения народ. Е всички без Писания и Лазара.
  Кой ли му дава тоя акъл!?

 62. 62 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Вучков е безспорно най-добрия министър в двете правителства на Гроп, само че се оказа, че това е явен негов недостатък. Слънцето му е завидяло.

 63. 63 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1954 Любопитно

  "Припомняме, че именно Атанасов беше човекът, който защити решението на Бойко Борисов да остави Светлозар Лазаров на поста главен секретар на МВР с аргумента, че ако Борисов реши официално да поиска оставката на Лазаров, последният може да откаже и тогава няма законов механизъм с който премиерът да го принуди."
  http://politics.actualno.com/Atanasov-smeni-plochata-Veche-moje-da-bydat-iskani-ostavkite-na-Lazarov-i-Pisanchev-news_456423.html

  "Никога няма да си подам оставката заради атаки, няма и да го направя. Ако съм извършил нарушение, съм готов да си тръгна веднага."
  Категоричното изказване на главния секретар на МВР Светлозар Лазаров бе в отговор на твърденията на ген. Атанас Атанасов, че трябва да бъде уволнен за неподчинение, тъй като не се явил на второ изслушване при министъра на вътрешните работи по случая "Лясковец". "Няма да влизам в задочен спор с председателя на вътрешната комисия, но ще ви кажа, че всички законови и подзаконови нормативни актове са спазени. Посочил съм съответните правни аргументи и юридически хипотези. Законът важи за всички, посочи той. Има много точен алгоритъм в МВР как се действа прли такива ситуации. Има много точна заповед как се действа", аргументира се пред бТВ Лазаров."Трябва да отбележиме, че във вътрешното ведомство са правени две проверки по този случай. По-важното е има ли установено нарушение от страна на главния секретар. Аз отговора го знам, допълни той.
  http://www.cross.bg/lazarov-strana-atanasov-1451368.html

  "С промените в закона за МВР се връща конкурсното начало за растеж в системата на МВР, което според вносителите от ГЕРБ е най-силната гаранция срещу своеволни и удобни кадрови назначения.
  ...........................
  На свой ред министърът на вътрешните работи Веселин Вучков благодари на депутатите за приетите законови изменения. Той посочи, че през тази година разузнавателните служби трябва най-сетне да имат своята законодателна база."
  http://www.vesti.bg/bulgaria/politika/gerb-predlozhi-smianata-na-lazarov-sled-tova-se-otkaza-6031612

  Нагло, тъпо, червено към лила, питаш го - то те рита, риташ го - то пада на колене, плюеш го - то мисли, че дъжд вали. Що е то?
 64. 64 Профил на impala
  impala
  Рейтинг: 225 Весело

  И Борисов и Вучков са прави от тяхна си гледна точка. Няма причина и двамата да отстъпват.

  На фона на международното положение да си провокираш вътрешни проблеми с Гриша Ганчев, Черепа и ДПС-корпорацията и т.н. е нерентабилно и за ГЕРБ, и за България.

  Това министерство е добре да бъде дадено на реформаторите - Бакалов, Атанасов. Не защото няма хора с качества в ГЕРБ, а защото веднага ще бъде организирана ужасяваща прокурорско-медийна кампания обвиняваща в полицейщина. В България медиите са собственост на контрабандисти, трафиканти и сутеньори. Тоя филм вече сме го гледали.

  Реформаторите поне имат няколко олигарси с медии зад гърба си - Капитал, Медиапул, Оффнюз, КлубЗ. Имат си и политолози, антрополози... та калните борби ще са интересни.

  Борисов комплексира хора, които изглеждат образовани, компетентни, успели...ключът е в думата "изглеждат"
 65. 65 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Единствената до момента реална реформа е в МВР. Резултат - Вучков е махнат. Трябваше да симулира като здравния гуру седесаря. Или като пишман мораториума за износ на дървесина, която вече ще заминава транзитно за Турция през Гърция... Другарката Танева ги разбира.

 66. 66 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#64] от "impala":

  Атанасов министър - та това е смешно? Как ти дойде на акъла?

 67. 67 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#45] от "m_todorov":

  Е как какви точки ще спуснат на гербавите - Буда винаги е прав. Той никога не греши, даже и три пъти на ден да си смени мнението. Тая опорна точка е велика и важи за най-тъпата част от родния електорат. Трябва ли нова опорна точка пред матряла?

 68. 68 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1954 Неутрално

  "В парламентарните комисии ще започнат проверки на МВР и ДАНС, съобщи депутатът от Реформаторския блок ген. Атанас Атанасов, който днес бе избран за председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.По реда на парламентарния контрол в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и в комисията за контрол на ДАНС и специалните служби, където Атанасов е редови член, ще започнат проверки за редица скандали, които съпътстваха работата на МВР и ДАНС през последните години, каза генералът.

  Ще посоча конкретно 2 случая. Единият е тежкият провал на полицейската операция в Лясковец, при която загина един командос. По време на служебния министър Бакалов е извълршина втора проверка на този случай. Ще искаме всички документи, за да видим кой носи отговорност. Моето впечатление е, че там бяха наказани хора, които не носят отговорност, коментира Атанасов.

  А в другия длучай – ДАНС, ще искаме да се изяснят в детайли действията или бездействията на ДАНС, свързани със скандала КТБ. Защото оперативното звено в държавата, което е длъжно да наблюдава всичките процеси в банковата сфера, а именно финансовото разузнаване, е съставна част на ДАНС. Съгласно закона всеки един банков трансфер в чужбина над 10 000 лв. и всеки вътрешен трансфер над 30 000 лв. се докладват задължително от банките на финансовото разузнаване. Как при тази обилна информация от банките ДАНС не е реагирала? Или някой е потулил информацията, гневи се депутатът.

  Има и други дейности, които трябва да бъдат подложени на парламентарен контрол, за да се изясни дали ръководствата и на ДАНС, и на МВР са действали адекватно на оперативната обстановка в страната и в зависимост от тези резултати ще се прецени дали има нужда от кадрови промени по върховете на МВР и ДАНС като междувременно ще бъде променено законодателството и то ще даде възможност да бъдат предсрочно освобождавани хората на мандатни длъжности (главният секретар на МВР, председателят на ДАНС и председателят на ДАТО) при констатиране на лошо изпълнение на служебните задължения. Тази възможност беше умишлено премахната от законите в предишния парламент, заключи Атанасов."
  http://www.silnabulgaria.com/tag/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/

  Нагло, тъпо, червено към лила, питаш го - то те рита, риташ го - то пада на колене, плюеш го - то мисли, че дъжд вали. Що е то?
 69. 69 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 2729 Любопитно

  Актуален въпрос

  Високи, е-технологични, Страгегии за съдебна реформа
  решаваха по едно време.

  Да не би този да е т.нар. Видовден?

  До коментар [#39] от "stg":

  Сервират ми това в стратегически ден. Заслужавам ли го, пита премиерът

  еми прецени си

 70. 70 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Опорна точка - в гроп всички са лоши, а ББ добър. Ама много добър. Ама много много. Като слага Вучков е добър, като го сваля пак е добър. Абе като носни кърпи да ги сменя, ураааа простия народ да се кефи.

 71. 71 Профил на impala
  impala
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#66] от "ivanivanovv":

  На мен ми идват всички възможности на акъла. Даже и Валери Симеонов не бих изключила.

  Сега ДПС е изправено пред голема дилема - дали да си оттеглят Лазаров и Писанчев или да си натресат некой непредвидим реформатор с много "оригинални" идеи.

  Борисов комплексира хора, които изглеждат образовани, компетентни, успели...ключът е в думата "изглеждат"
 72. 72 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  Не е за вярване, но още преди 1 седмица знаех, че министъра на вътрешните работи си отива!

  Машини прости, народ неук.
 73. 73 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Весело

  Що годе разумна кандидатура да е поне отчасти равностойна на Вучков не виждам. Частично отговарят Филип Гунев, млад, ерудиран, но несвързан с професията и Бакалов, все пак има приличен тримесечен мандат като служебен министър. Вероятно и двамата са аут поради коалиционната квотност. Задава се уникален екземпляр. Калинки колко щеш. Осем Пеевски да сложи пък? хихихи Дет ся вика да няма задкулисие. Всичко накрая да си стане ясно.

 74. 74 Профил на yane_
  yane_
  Рейтинг: 218 Неутрално

  Шеста поредна статия - все за лицето Вучков. Ще го запомним с непредизвиканите къчове към Българската армия. Да, и с многото статии - все за него. Голям праз!

  Няма Ред, няма Законност, затова няма и Справедливост!
 75. 75 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#71] от "impala":

  Гербер ще е или ДПСар. Или двоен играч. Въжеиграч. Ат.....ов няма да е знаеш ли защо. Първо защото не става. Второ, защото се е доста прочул. Трето, щото жена му е обяснила как е работил публично. И Боце такъв специалист по думите на Насоковата жена категорично не му трябва, щот не би понесъл гледката. Най-вероятно верния изпълнител Ципов. Лика-прилика с Буда.

 76. 76 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#74] от "yane_":

  дрогаре гербере, всички бивши стават за вас лоши... Отдавна не е имало Будистко жертвоприношение. Събирайте другари ренегаткомунисти плюнка и давайте, обливайте човека! Предвид много слабата скамейка, даже на 20% колкото Вучков няма да намирят кандидат. Което си е трагедия за страната.

 77. 77 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1859 Неутрално

  Как беше... Мачкай Боце?

  Пеевски likes this!

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 78. 78 Профил на .!.
  .!.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Като гледам стенограмата малко прилича на театро...

 79. 79 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 2729 Неутрално

  Ами според ЦЦ Доган за Права и Справедливост
  предложил Генералски нашивки за ББ.

  Разбира се, съгласувано с коалиционни соц ком кап
  партньори.

  При президент КОЙ?

  СДСтоянов или Трикратния Гоце
  (ако броим Веднъж лидершипа на БСП и АБВ).

  До коментар [#60] от "attitude":

  Наистина е стратегически деня, можеше да покаже пред партньорите, че е независим от "кой" , ама Боцко се уплаши и го изби на хленч "заслужавам ли товааа"..... Цялото репчене е защото е гузен и го хванаха в крачка.

  Уж реформи, уж принципи , а страха от Доган и мафията лъсна със всичка сила. Е, на това му се вика стратегически ден ! Запомнете деня в който премиера защити не закона и гражданите, а мафията и "кой".

 80. 80 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#71] от "impala":

  Все пак Лазаров си е зет на БСПто. Няма общо с турците. Виж Писанчев. Първа резерва на Пеевски. Играе го титуляр човекът. Втори мандат титуляр.

 81. 81 Профил на cezare
  cezare
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Вучков:
  "В заключение, господин премиер, ако ми позволите, с оглед на всичко, което казах, а и по ред други причини депозирам пред Вас своята оставка като министър на вътрешните работи "

  "... а и по ред други причини..."
  Това директно означава, че Борисов не оказва никаква подкрепа за промяна в МВР. Което означава, че Борисов желае МВР и ДАНС да работят за мафията и него, а не за гражданите и обществото. Сега и ние нямаме съмнение... кой за какво се бори и на кому служи...

  Радане, а ти с кои си?

 82. 82 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 768 Любопитно

  До коментар [#51] от "Arya Stark":

  Това, което си изброил, го прави много подходящ за модел на някой художник, или фотограф например.
  Добре ще стои на хартия!
  Но защо за министър на МВР, няма и 1 аргумент!
  Поне няколко стотин подобни могат да се намерят из София!
  Освен това, на фона на всичките плювки по адрес на Борисов, никой не иска да разбере, че Вучков сам си е подал оставката!
  Не му е харесало становище на юристите и хоп!
  Никой не му я е искал! Явно е преценил, че не може да се справи, не иска или др. подобни.
  Т.е. ако някой не иска да работи, ерго Борисов трябва да го закове на стола ли? Тогава няма ли да е по-лош?

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 83. 83 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Единственото разумно е Боце да не приема оставката на Вучков. Де тоя късмет...

 84. 84 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 954 Неутрално

  [quote#78:".!."]Като гледам стенограмата малко прилича на театро...[/quote]
  Абе и аз като я гледам,не виждам нищо смущаващо.Борисов си е Борисов.Реакцията му е адекватна.Стенографът не е отбелязал колко време е мислил преди да вземе решението си.
  Неясният в случая е вътрешният министър.В стенограмата много трудно се откриват мотивите за оставката му.Струва ми се че е имал право на още няколко хода преди да подаде оставката си.

 85. 85 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Явно МВРто ще е като министерство на здравеопазването миналия гърбав мандат. Гони отличния професионалист Стефан Константинов и слага... Ана Мария хахахаха. А накрая тежката хартилерия. хихихи

 86. 86 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 863 Любопитно

  Борисов обвини Вучков и част от коалиционните си партньори, че му правят "ченгеджийски номера" - мнителност или има нещо повече в оставката.

 87. 87 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#82] от "The Core":

  ами ако оставката му е поискана? даже ако му е изискана. То от стенограмата не се вижда някаква изненада да предизвиква? Ами ако новия цъфне още утре? И ако от първия ден започне да """"реформира""";".

 88. 88 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 768 Весело

  Така:
  За да се намали малко честотата на пулса и кръвното налягане на доста от коментиращите, предлагам дружно да издигнете кака Ви Елена Костова за кандидат-министър на МВР.
  Лошо гледа, има "здрава ръка", две деца е отгледала, добре се съобразява... ще стане министър от нея!
  Държа да подчертая:
  1. Не се бъзикам!
  2. Изброените аргументи за качествата и са по-сериозни от изброените от вас, до момента, за качествата на Вучков!

  ПП: И не забравяйте: Вучков САМ си подаде оставката, Борисов само я прие!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 89. 89 Профил на Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#2] от "Meчо Пух":

  Ха...имеет си хас...та нали др.Бригадир е ракетата -носител на Мутрата

  Простщината победи с ИПОН
 90. 90 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Борисов към Вучков: Приятна работа в парламента....................................

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 91. 91 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 761 Неутрално

  [quote#7:"gilermos"] Съвсем лъсна задкулисието Ви с КОЙ! [/quote]

  Лъсна, че задкулисието се крепи от коалицията на мутромилиционерската партия с РБ, АБВ и ПФ. Без подкрепата на коалиционните партньори, мутренската банда можеше вече да е на бунището на историята, а шефовете й да правят правителство в ЦСЗ.

  Никога повече мутри начело на България.
 92. 92 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 768 Любопитно

  До коментар [#87] от "ivanivanovv":

  Първо, не се опитвай да "търсиш евреи или масони" там, където ги няма!
  Второ, преди няколко дни Борисов ПУБЛИЧНО, в интервю, заяви, че не възнамерява да прави промени в МВР, което очевидно не е достигнало до ушите на министъра...
  Или е достигнало, но си е направил оглушка!
  И... ако ти самият си началник на някого, който в разрез с твоите виждания ти тропне по масата с негова си идея, какво би направил?

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 93. 93 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 814 Неутрално

  Това е истинският, натуралният БъБъ, без фалшивата маска на помъдрял и усъваршенствал си управленския опит Премиер. Когато става дума за нещо конкретно, засягащи интересите на корпорация БКП/БСП/ДС/КГБ място за имитации НЯМА. Всеки опит за промяна на статуквото е пресичан безкомпромисно. Големият въпрос, които следва след тази демонстрация на преданност към комуноидния модел и структори е КАК ще реагират РБ. Как Радан Кънев ще подходи към откровенната заявка на гербавите, че нищо не се е променило, че нищо няма да се промени и реформи НЯМА ДА ИМА. Само кражби на едро.

 94. 94 Профил на bladeroko
  bladeroko
  Рейтинг: 442 Неутрално

  абе махайте ги тия двамата бе - Писанчев и Лазаров. Да се явят на конкурс и ако са толкова компетентни ще спечелят конкурса...какво се правят на ударени всички, вкл. и Борисов

 95. 95 Профил на rio_tinto
  rio_tinto
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#43] от "The Core":

  стига с тоя костов бе, болшинството от хората не се занимават с костов през повечето време. а по-голям комсомолец от вашия президент няма. изобщо много ви е объркана риториката

 96. 96 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 954 Любопитно

  [quote#70:"ivanivanovv"]Като слага Вучков е добър, като го сваля пак е добър.[/quote]
  Кога е свалил Вучков?От стенограмата се вижда че Вучков сам е решил да си ходи.

 97. 97 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1591 Любопитно

  Ийй...
  Пак страдания.
  Сякаш Борисов току що е обявил че "Тук ще има мост.."
  Упссс..
  Това беше един друг юнак, а Борисов правеше завода за боклук..
  Свиквайте бе, нали такъв беше лозунга от есента?
  На мен друго не ми остава, освен да се кикотя на мъките демократични и коалиционни.
  16 милиарда са бая пара, не се дават ей тъй от никой...
  Абе, Румен Шадраванов дали ще има повод да посещава водните пространства?

  Ecrasez l’infâme
 98. 98 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#95] от "rio_tinto":

  Ти разлика между комсомолец и "костомолец" правиш ли?
  И "името свято" (за повечето в този форум) съм го споменал само в конотацията на "костомолец"!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 99. 99 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2985 Неутрално

  Въобще не е в час г-н Борисов.Хабер си няма какви простотии твори и как помага на КОЙ.

 100. 100 Профил на Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#99] от "chicago514":

  ами и той е в отбора на КОЙ ....или тим , или ДС...кой както иска

  Простщината победи с ИПОН
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK