Иван Георгиев, съдия: Магистратът, който иска да бъде харесван, е опасен за правосъдието, колкото и корумпираният

Иван Георгиев

© Анелия Николова

Иван Георгиев



Иван Георгиев е съдия в Софийския районен съд (Гражданско отделение) и преподавател в Националния институт на правосъдието и в Академията на МВР.  Води курсове по граждански процес, мерки за защитата от домашно насилие и съдебни производства с участието на деца.
Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".


Освен практикуващ юрист Иван Георгиев, въпреки младежката си възраст, е теоретик и просветител –  той възстанови "Съдийски вестник", който от 1921 г. е официален орган на Съюза на българските съдии и излиза до 1944 г., автор е на над 100 статии в специализирания печат и е участвал като лектор на много семинари в страната и чужбина.

Активно се занимава с въпросите на детското правосъдие, подчертава необходимостта от специализация на съдиите в тази област.


С разговора със съдия Георгиев  "Дневник" продължава поредицата си интервюта по проблемите на съдебната система и нуждата от реформа.




Какво означава да сте съдия в най-големия районен съд в страната? Натовареността ли е белегът, който очертава разликата с другите районни съдилища?


- Наистина, натовареността е един от елементите, които отличават СРС от останалите съдилища в страната. Това налага по-специфична организация на работа, която всеки съдия сам трябва да създаде – например да подбира кои дела да решава приоритетно; по какъв начин да насрочва заседанията си; как да разпредели времето си и т.н.


Отделно от това, много важен момент в работата е създаването на екипен принцип: всеки съдия работи със съдебен секретар и деловодител, като от работата на всички зависи и доброто състояние на състава – броя на решените дела, сроковете за произнасяне и т.н. Няма да е пресилено, ако кажа, че за доброто състояние на един съдебен състав, поне половината от заслугата се дължи на работата на съдебните служители.


Разбира се, на натовареността не бива да се гледа изцяло негативно. Огромният обем от дела представлява и цялото многообразие от житейски казуси, които правото се опитва да регулира. В този смисъл многото работа е и своеобразна школа в професионалната квалификация на съдията.


 Какво е Вашето обяснение за ниското обществено доверие в съдебната система?


- За съжаление, много от негативните неща, които се говорят за съдебната система, са верни. Затова и донякъде ниското обществено доверие намира основание дори в самата система.


Масово обаче съдебната система се атакува целенасочено на чисто политическо ниво, за да може върху нея да се упражнява натиск, съответно – да се формират зависимости.


Отделно от това, съдът стои винаги в края на всяко едно мащабно разследване или пък на дългогодишен спор с голям материален интерес. На съдебното решение не се гледа като на акт на справедливост, а като на провал на съответната институция, нелоялност към държавата, изразяваща се в обезсмисляне действията на редица други органи, които може и години наред да са се отчитали като силен политически успех.


- Какво трябва да се направи, за да се промени отношението към съдебната власт?


- За да е ясно каква е ролята на съдебната власт, трябва да бъде зачитана нейната независимост, но сред представителите на изпълнителната власт липсва политическа култура или поне се създава такова впечатление. Трябва да се разбере, че съдът прилага закона въз основа на доказателствата. Не може да се мисли, а и би било крайно опасно, ако съдът се опитва да оправдава обществените очаквания.


Корумпираният магистрат е също толкова опасен колкото и този, който търси обществено и политическо одобрение за работата си. Съдът е арбитър, който трябва да даде безпристрастна оценка на съществуващия конфликт и да го разреши  както повелява законът. Но тази оценка зависи само от доказателствата, които се намират в делото и нищо повече.


Струва ми се, че това ниво на обективност може да се демонстрира достатъчно добре и външно, от страна на самите магистрати, за да се разбере от широката общественост каква точно е ролята на съдията, на прокурора и т.н.


- Каква е ролята на Висшия съдебен съвет - по принцип, не само на настоящия ВСС, за състоянието на съдебната система, как оценявате начините за кадрово израстване, както и за санкциониране, които прилага съветът и особено за избора на административните ръководители?


- Ролята на ВСС  му е отредена от Конституцията – да назначава, повишава, поощрява и наказва магистратите. Като така, работата на съвета следва да се опира на принципите на последователността и предвидимостта. Решенията следва да се вземат по предварително публично огласени критерии и съобразно установената практика (там, където законът допуска определена свобода на преценката).


Към настоящия момент ВСС е основателно критикуван заради непоследователната си практика при (не)провеждането на конкурси, както и при налагане на дисциплинарни наказания. Напълно основателно, в няколко свои решения, Върховният административен съд подчертава, че Съветът не може да взема различни решения по идентични казуси. Създава се впечатлението за наличие на личен мотив и липса на обективност при преценката.


Що се касае до избора на административни ръководители, законът е предвидил относително успешно, развитието на състезателна процедура, чийто изход следва да бъде назначаването на най-добрия кандидат.


Без да давам оценка на конкретен избор, ще припомня изказването на член на Съвета, според когото процедурата за избор трябва да започне, когато е налице консенсус относно подходящия кандидат.


И понеже ме попитахте за доверието в съдебната система – давам и този конкретен пример: съдия (член на ВСС) обявява публично, че преди да се открие състезателна процедура, журито следва да се е обединило около бъдещия победител! Какво впечатление ще се остави сред обществото (а и сред магистратите)? Имайте предвид също, че в случая ставаше въпрос за избора на председател на Върховния касационен съд...


- Защо се стигна дотук – съдии да пишат многократно писма до ВСС и да поискат оставката на ръководството на СГС, за да се обърне внимание на натрупаните проблеми в този съд?


- Няма нищо страшно в това, в един съд, в процеса на работа, да възникнат проблеми от различно естество. Ролята на председателя е именно такава – да организира изслушването на колегите си, и да вземе решение от организационно естество.


Писмото на съдиите от СГС е още един пример за порочната кадрова практика на ВСС. Проблемите в СГС не са тайна нито за магистрати, нито за адвокати, и те не са натрупани за няколко дни. За тяхното съществуване многократно е уведомявано ръководството на съда, но без  резултат. Именно това е и причината тези проблеми да "излязат" от съда и да бъдат поставени пред ВСС – защото ВСС е органът, който носи отговорност за избирането на този административен ръководител.


- Каква е Вашата представа за независим съд и какви промени трябва да се направят – структурни и процесуални, за да бъде гарантирана?


- Проблемите произтичат от незачитането на съществуващите сегашни гаранции в Конституцията и Закона за съдебната власт.


Ще се опитам да дам пример с широко дискутирания проблем за възнагражденията в съдебната система.


Конституцията на САЩ забранява заплатите на съдиите да бъдат намалявани, докато те заемат тази длъжност. Идеята е съдията да е независим дори и в доходите си, които да не са обвързани от конюнктурни обстоятелства – ниво на обществено доверие, разбирателство с изпълнителната власт и т.н.
В нашият закон е предвидена проста формула, която казва, че заплатата на младшия съдия е зависима от заплатата в държавната администрация. Макар разликата в двете разпоредби да е съществена, то идеята е една и съща – никой да не може произволно да определя възнаграждението на магистратите. И това е една от основните гаранции за независимост на съдебната власт.


Щом изчисляването на заплатите е фиксирано в Закона за съдебната власт, значи ВСС имаше право да актуализира заплащането, вместо да се обяснява с финансовия министър?


-  ВСС продължително време отказва да вземе решение за актуализиране на възнагражденията, а впоследствие кани министъра на финансите, за да поиска своеобразно "одобрение" на хипотетичните си действия. А те  почиват на недвусмислената разпоредба на закона.


Моля коментирайте реакцията на финансовия министър?


- Отново се връщаме на политическата култура – дори и да си представител на изпълнителната власт, трябва да си наясно колко е важна независимостта на съда. Освен че заяви, че не трябва да се спазва законът, министърът откровено постави ултиматум на Съвета, че ще промени разпоредбата.


Още повече, че  магистратите имат право на актуализация на възнагражденията си (не на увеличение!), защото заплатите в изпълнителната власт се увеличават – тук не става въпрос за някакво самоволно синдикално хрумване, а за простото спазване на закона.


Но и в този случай ВСС реши, че има неща, които трябва да се поставят пред независимостта на съда.


- Има ли съпротива според Вас срещу промени, които биха осигурили избор на административни ръководители извън схемата "удобен на определн кръг", за да се премине към "удобен за независим съд"?


- Ще започна малко по-отдалеч. Според мен като цяло концепцията за ролята на административните ръководители е изначално сбъркана.


Административният ръководител трябва да е на първо място съдия и едва след това – ръководител.


Съдът не е предприятие, за да има нужда от началник, чиято основна задача да е да разпределя работата. Напротив – в процеса на общата работа, административният ръководител трябва да забелязва къде е възможно да се подобри организацията и да го направи.


Към момента, когато голяма част от председателите на съдилища и прокуратури вършат нетипична за магистратите дейност, те няма как да разрешат типични за магистратите проблеми. И докато това е така, докато има административни ръководители, които не решават дела, формулата "удобен за независим съд" изобщо не може да се поставя.


- От разговорите с редови съдии от различни съдилища добивам впечатление, че случайното разпределение на делата не може да бъде осигурено само от качеството на софтуера, без гаранцията на административните ръководители. Какво е вашето мнение? Във вашия съд има ли проблем със случайното разпределение? Или други проблеми – какви?


- Доколкото административните ръководите са отговорни за разпределението на делата, предполагам, че има и субективен елемент при случайното разпределение. В нашия съд не съм забелязал никакви проблеми с разпределението на делата – напротив – на различните категории дела се поставят различни индекси, което позволява равномерното им разпределение сред колегите.


Проблемите в СРС са по-скоро от битов характер – няма достатъчно място за работа, за подреждане на делата, техниката е изключително остаряла, няколко съдии ползваме един принтер, няма свободни зали за заседания и т.н. Да се надяваме, че с преместването на гражданските отделения в новата сграда, тези проблеми ще се разрешат.


- От какво се страхува един редови съдия, тоест има ли нещо, което му пречи да работи само въз основа на закона, фактите и вътрешното убеждение?


- Вярвам, че всеки, който е станал съдия, се стреми да бъде абсолютно обективен. Затова и съдията не може да си позволи да се страхува – страхът създава зависимост и нарушава баланса на безпристрастност. Единствените ми притеснения винаги са били свързани с това дали ще постановя правилен съдебен акт, но страх не изпитвам.


- Какъв е механизмът, по който един председател на съд може да влияе неправомерно върху съдията?


- Механизмите са много и най-различни: например като му се откаже  отпуск, разпределят му се дежурства в почивни дни, преместване на съдията от едно отделение в друго и т.н.


Дали това може да повлияе на самия съдия обаче, е въпрос който зависи от собствения му интегритет (вътрешното усещане за независимост). Ако съдията наистина се повлияе от осъществения спрямо него натиск, това означава, че "нивото" му е същото като на председателя на съда.


- Вие се занимавате с детско правосъдие – защо е необходимо да се развива такъв тип специализация?


- Към момента идеята за т.нар. "детско правосъдие" е по-скоро в зародиш, макар че обективно е налице необходимост от специализация в тази насока.


Практиката както на наказателните, така и на гражданските съдии показва, че все по-често като страна в производствата участват деца. Отделно от това, Законът за закрила на детето предвижда различни задължения за съда, дори когато интересите на детето могат само потенциално да се засегнат, без да е необходимо дори то да е страна в производството – например при делата за развод. Детето е личност, която има своите права, интереси, чувства, очаквания и т.н. и е необходимо те да бъдат адекватно защитени.


В наказателния процес например, законът изисква разследващите органи да имат специална подготовка, а съдебните заседатели, които винаги участват в такъв тип дела, да бъдат педагози или психолози. За съдията обаче не е предвидено никакво изискване за специализация. Наивно е да се смята, че интересите на подрастващия трябва да са защитени по време на цялото производство, но решението да бъде взето от съдия, който да не може да разпознае специфичните потребности на детето.


А какви проблеми се появяват с участието на децата в гражданските дела?


- По гражданските дела проблемът е дори по-задълбочен. Реален пример от практиката ми – дете е настанено в специализирана институция, тъй като майка му трябва да се лекува. След успешно лечение майката иска връщане на детето, като данните на социалните работници и вещите лица сочат на пълен родителски капацитет – майката успешно е преминала лечението си, осигурила е самостоятелна стая не детето вкъщи, доказва и доходи над средните за страната. В хода на производството обаче детето се изслушва от съдията и заявява, не би се върнало за нищо на света при майка си, като твърди, че се чувства много по-обгрижено и защитено в институцията, в която се намира в момента.


Тук правните въпроси по делото приключват – съдията трябва да реши дали да върне детето при майка му или да го остави в институцията. Тук водещ е интересът на детето, който обаче не винаги съвпада с неговите желания. За да се разреши правилно този казус, съдията следва да притежава знания и в областта на социологията, психологията, поведенческите науки.


На международно ниво отдавна са поставени условия за съдиите, които гледат дела с участието на деца, защо у нас чак сега се заговаря по тези въпроси?


- Добрата новина е, че развитието на детското правосъдие е сред приоритетите на съдебната реформа. От края на миналата година в Министерството на правосъдието започна проект за въвеждане на специализирани съдебни състави за разглеждане на дела с участието на деца. Този проект обаче обхваща само малка част от съдилищата, а освен това трябва тепърва да се помисли по какъв начин делата ще се разпределят само на специализирани съдии, за да се спази принципът за случайно разпределение. Не без значение е и въпросът по какъв начин ще бъдат поощрявани съдиите, за да запазят специализацията си при последващо повишение или преместване.


В интерес на истината,  българският Върховен съд, с две постановления – № 1/1974 г. и № 6/1975 г., е отредил водещата роля на детето и неговите интереси във всички производства, които могат да го засегнат по някакъв начин. Още тогава се е заговорило за специализация на съдиите, като съществен елемент при работата по дела с участие на ненавършили пълнолетие. За съжаление, до настоящия момент, тези препоръки не са намерили отражение в практиката.


- От старите статии в "Съдийски вестник" разкрива ли се как съдиите от преди близо век са гледали на своята независимост – занимавал ли ги е този въпрос, над тях също ли е имало натиск?


- Определено има какво да се научи от старите материали. Точно затова както в "Съдийски вестник", така и в сайта на Съюза на съдиите, поддържаме архивна рубрика, в която публикуваме стари статии.


За мен впечатляваща е общата насока, в която съдиите от началото на XX в. са разбирали независимостта – не като даденост и дори не като необходимост, а като гаранция за справедливост на осъществяваната от тях дейност.


Прави впечатление също и желанието принципът за независимост да бъде популярно обяснен с препращане към основни демократични ценности.


- Какво означава съдийски манталитет – как си представяте, да го наречем, истинският съдия?


- Истинският съдия не е митична фигура, за да е необходимо да си го представяме. Образът на истинския съдия, този, който носи това призвание в себе си, е ясно разпознаваем в голяма част от колегите. Това са умни, честни и упорити хора, които обичат професията си, упражняват я с удоволствие и отговорност, и знаят, че обучението на съдията продължава през целия му живот.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Кой кой кой командва съдебната власт?? Намеквайте технично че това е Борисов тролчета....!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 2. 2 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 923 Неутрално

  Трябва да се разбере, че съдът прилага закона въз основа на доказателствата.
  ---------------------------------------
  Много ще се радвам , когато и аз ще мога да се подпиша под такова твърдение.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 3. 3 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1341 Весело

  - За да е ясно каква е ролята на съдебната власт, трябва да бъде зачитана нейната независимост, но сред представителите на изпълнителната власт липсва политическа култура или поне се създава такова впечатление. Трябва да се разбере, че съдът прилага закона въз основа на доказателствата. Не може да се мисли, а и би било крайно опасно, ако съдът се опитва да оправдава обществените очаквания.

  Корумпираният магистрат е също толкова опасен колкото и този, който търси обществено и политическо одобрение за работата си. Съдът е арбитър, който трябва да даде безпристрастна оценка на съществуващия конфликт и да го разреши както повелява законът. Но тази оценка зависи само от доказателствата, които се намират в делото и нищо повече.
  ==============

  Това трябва да го чете в офиса на милиционерската ПП "ГЕРБ" по три пъти на ден а на Цецерон и по пет пъти.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 4. 4 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 650 Неутрално

  Май ... истината е, че правосъдието е ОПАСНО за магистратите в България ...

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 5. 5 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  "- За съжаление, много от негативните неща, които се говорят за съдебната система, са верни. Затова и донякъде ниското обществено доверие намира основание дори в самата система.

  Масово обаче съдебната система се атакува целенасочено на чисто политическо ниво, за да може върху нея да се упражнява натиск, съответно – да се формират зависимости."
  И по надолу в интервюто, става дума за другата зависимост - от началника и от ВСС.
  Да ги погледнем тези две зависимости.
  Първата, зависимостта от политическите фактори е неизбежна , защото в единия абзац се казва, че много от негативните неща които се говорят ( ние ги говорим и пишем и тук), няма как да се решат без намесата на политиците - както със законови, така и с кадрови промени.
  Ако тази възможност я няма, това означава че както се е получило исторически и каквото ни се е паднало, ще си остане такова докато не настъпят или естествените промени ( във времето, болести и смърт на магистрати) или революционни ( смяна на общия ред в държавата и конституцията).
  Така че, нещата опират малко и до нас, хората които плащаме и на политиците и на магистратите. Трябва да внимаваме кого избираме и овластяваме и трябва когато сме сбъркали, да не се колебаем да протестираме и да търсим поредната промяна. малко глупаво изглежда метода на проба-грешка, но по-добро като че ли няма, нали и ние трябва да се учим.
  Втория фактор, вътрешносъдебната зависимост ( началници и ВСС) е подобна на другата. Не е редно ако случайно или нарочно някои съдии бъркат и/или правят престъпления, да остават ненаказани, защото са независими и кой най-добре вижда подобни грешки и фактори - нормално, това са техните началници. Но като се случи тези началници да са калпавия елемент ( бих казал нашия случай), решението е като в предишния случай - пак сме ние дето плащаме и не получаваме услуга и трябва или чрез другите органи на държавата ( парламент и правителство да окажем натиск за промени или ако те не вършат работа да протестираме и изберем други, дето да изпълнят нашите желания. И пак сме в полето на проба-грешка.
  Но да говорим за някаква напълно независима система и да очакваме тя да се самоорганизира, така че и ние и те да са доволни...според мен е нереалистично.
  Но добре е че има ( сигурен съм че не са малко) съдии като господина, които открито дискутират и спомагат за намиране на решение, защото областта е много специфична и няма как ние отстрани да дадем добри решения, без участието на хората от системата.

 6. 6 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 694 Весело

  много съм далече от идеята да маскаря всички, ама след това хубаво интервю - какво?
  те проблемите на зависимостите в правосъдието почват още от "студентската скамейка"!
  съдът е "черния дроб" на "обществения организъм", а нашия е с много тежка цироза!

 7. 7 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2795 Весело

  Харесва ми определението на Горанов: „Липса на политическа култура“.Аз добавям няма ги първите 7 г.. Всички са се уплели в милиционерски хумор.

 8. 8 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7293 Неутрално

  Съдията трябва да прилага закона,а не да се харесва на някого.
  Но когато почнат да прилагат закона,в зависимост от това,кого съдят,започваме да ги мразим.

 9. 9 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  До коментар [#3] от "Танас":


  [quote#3:"Танас"] Трябва да се разбере, че съдът прилага закона въз основа на доказателствата.[/quote]

  Съвсем вярна теза, за съжаление теоретична.
  И сляпата Темида, да не говорим за всеки редови магистрат, си имат братовчеди, жени и тъщи, в някои случаи неотложни материални нужди или (по-лошия вариант според мен) нелогично големи материални мераци, както и понякога поради чисто природни особености могат и стават обект на изнудване и принуда.
  Та каквито и да са причините, но се получава такива неща и ние, дето сме публика виждаме доста сериозни отклонения при прилагане на горния принцип, в резултат на който съдията, като един аптекар, в зависимост от точната доза доказателства, определя точната доза наказание - мисля че е излишно да споменавам Ченалова или други примери.
  И в такъв случай, кой ще е съдията на съдиите - техните началници на първа линия, после ВСС, после ако работата не върви са политиците, парламента и законите и като пак не става, наред сме ние, които си плащаме на едни хора за услугата наречена правораздаване и въобще не може да става дума за независимост на този, който е назначен и му се плаща за дадена работа, но въпреки че я върши лошо и дори хич,се оказва че той е "независим" и ние дето плащаме, не можем просто да го уволним, а защо не и осъдим.

 10. 10 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  До коментар [#7] от "hodounski":

  [quote#7:"hodounski"]. Всички са се уплели в милиционерски хумор.[/quote]
  Обобщенията не са добър подход и самия интервюиран съдия е пример за обратното.
  Както ( слава Богу) ние не може да сме всичките лоши или добри, това важи и за политици и за съдии и дори бих казал, че болшинството от тях не са и лоши. Въпроса е кого и защо поставяме ние на кормилото и като и ако сме сбъркали, правим ли достатъчно да му покажем грешките или ако е непоправим да го сменим.
  Иначе ни остават две опции: вашето обобщение, че всички са лоши или варианта, че няма и не може да има оправия.
  Честно казано и двете хич не ми харесват.

 11. 11 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Кой не знае, че проблемът ВСС е конституционен ???
  Щом политиците номинират/избират сериозна част от членовете на ВСС, как априори да считаме, че тези хора ще бъдат независими от политиците ?
  Какъв е проблема веднъж на 4 години всички съдии да се събират в зала 1 и да си избират ВСС ?
  Каква работа имат прокурори и адвокати в този орган ??
  Как така ВСС избира председател на ВАС, а после ВАС обективно и безпристрастно потвърждава/отменя актове на ВСС ???
  Всичко е УМИШЛЕНО сбъркано, пушилката е огромна, и се замазват БАЗОВИТЕ причини за базовите проблеми ... и е пълен абсурд хора с такава огромна власт да бъдат подлагани на финансови "шеги" !
  При нас, които десетки години бяхме учени, че думите и делата по дефиниция нямат нищо общо, думата "независим" значи така, ама не съвсем ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 12. 12 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3423 Неутрално

  Мъдри мисли колкото щеш,от когото щеш и откъдето щеш,ама правосъдието явно не ще екзарх,а иска Караджата.

 13. 13 Профил на draxter
  draxter
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Законите в България са толкова противоречиви и объркани,че един ловък съдия често разполага с възможността да даде осъдителна или оправдателна присъда по негово усмотрение като и в двата случая присъдата да бъде издържана юридически и да отговаря на конкретни текстове от НК. Съдиите не трябва да се крият зад законите, защото те им дават много по-голямо поле за действие отколкото изглежда на пръв поглед. Нещата почти винаги опират до липсващия им морал.

 14. 14 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#3:"Танас"]Съдът е арбитър, който трябва да даде безпристрастна оценка на съществуващия конфликт и да го разреши както повелява законът. Но тази оценка зависи само от доказателствата, които се намират в делото и нищо повече. [/quote]

  Съдия Иван Георгиев иска да каже, че разследващия милиционер като не е събрал качествени и нужни доказателства а Прокурора ги е замазал в обвинителния акт то той като съдия няма как да осъди някой даже и да е убеден, че е виновен .
  Реформата трябва да започне от субординираните структури МВР и Прокуратура а сегашният ВСС когато и да го сменят все ще е късно. Съда е най - малката грижа защото те там се знаят а и се разделиха на две съдийски организации.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 15. 15 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Петя пак е на обичайното си високо ниво.Много добро интервю!Поздравления!

 16. 16 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2745 Неутрално

  Айде пак, поредния декламатор на тема що е то независим съд и има ли той почва у нас...!
  Ами не сте независими бе г-н съдия, колкото и да се пънете да ни обяснявате обратното! Всеки, който е ходил по дела с голям интерес или такива в които има намесени политически фигури и интереси е забелязал как съдии и прокурори се гърчат, като червеи и се чудят какви глупости да пишат, че да обяснят с взаимно изключващи се юридически празнословия, как две и две не било четири!
  Назначенията в съдебната система са политико-милиционерски претеглени и пресметнати! Изключения няма, независимо от това, какво ви говорят!

  Бивш tww09306483.
 17. 17 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2795 Неутрално

  До коментар [#10] от "tsvetko_51":

  Не говоря за съдията ,а за Горанов,Цацаров и боце

 18. 18 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3535 Неутрално

  Ми то тези двете работи не са ли свързани!?
  Искаш да бъдеш харесван повече, за да ти плащат повече.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 19. 19 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 855 Неутрално

  За да има справедливи присъди, трябва да се елиминира до минимум възможността за субективна преценка. Присъждането: "виновен" ; "невинен" не винаги съответства на писания закон. Има и неписани обочовешки, "небесни" закони. Затова преценката за виновност е оставена в ръцете на съдебните заседатели. Колкото по- голям е броят на съдебните заседатели и колкото е по- случаен принципът, според който са избрани, толкова по- добре.

 20. 20 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1668 Неутрално

  Не съм съгласен, че съдия, който иска да бъде харесван от обществото е също толкова опасен като корумпирания такъв. Да, съдията трябва да се ръководи от доказателствата по делата, но у нас се стига често до невероятен формализъм и буквоедство, което противоречи на здравия разум (а това наред със справедливостта е едно от очакванията на обществото). Примери много - допреди няколко години съдът приемаше, че някой може да се измъкне от отговорност за кражбата на кола с обяснението, че се е "криел от дъжда". Или това, което стана при първия мандат на Борисов - там едни заподозрени хванати с взривни материали обясниха, че им трябват за да бракониерстват - и съдът го прие. Т.е. на съда у нас често му липсва това, което се нарича "common sense" - и тук не става дума само за корупция. Съдебни решения, които обществото приема като алогични са също толкова опасни както и решения, които са породени от корупция.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 21. 21 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1668 Неутрално

  Един от основните проблеми в нашия съд е, че обществото не припознава логиката му. И тук проблемът определено е в съда. Един начин за решаване на този проблем е най-сетне у нас решенията за вина да започнат да се вземат от съдебните заседатели, които са обикновени граждани, а не от професионален съдия. Така има шанс здравият разум да се върне в българския Съд. В ЮК заседателите вземат решение дали има вина или не, а професионалният съдия само определя големината на наказанието. Дори и Русия междувременно въведе такъв режим - "Суд Присяжних".

  В ЮК всеки неосъждан гражданин има т.н. jury duty и може да бъде призован да играе ролята на съдебен заседател. Това трябва да се въведе и у нас.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 22. 22 Профил на flamendialis
  flamendialis
  Рейтинг: 265 Неутрално

  До коментар [#20] от "Николай Николов":

  Не си разбрал смисъла на казаното, прочети го още няколко пъти.

 23. 23 Профил на flamendialis
  flamendialis
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Поздравления за интервюто! Много добре са формулирани важните пролбеми в системата.

 24. 24 Профил на red.mary
  red.mary
  Рейтинг: 511 Неутрално

  Много добро интервю. Съдия Иван Геориев изглежда да е съвестен, честен и открит човек. Бих се доверила на такъв съдия.
  Проблемите, които коментира са точно разпознати, без патос, драматизъм и политически елемент, какъвто има при много други. Дано са повече магистратите като него.

 25. 25 Профил на omega
  omega
  Рейтинг: 648 Весело

  [quote#20:"Николай Николов"]Примери много - допреди няколко години съдът приемаше, че някой може да се измъкне от отговорност за кражбата на кола с обяснението, че се е "криел от дъжда".[/quote]

  Хаха, сериозно?! Това го тръбеше Борисов с присъщия си популистко - просташки стил.

  Хей ръчички, хей ги три, но едната е с пари. Май, че иска да ни купи, по - добре е да я счупим.
 26. 26 Профил на Headhunters
  Headhunters
  Рейтинг: 221 Весело

  Поздравявам Иван за интервюто. Добър и честен човек и съдия.

 27. 27 Профил на omega
  omega
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#20] от "Николай Николов":

  Всъщност, коментарът ви доказва верността на казаното от съдия Георгиев, че масово съдебната система се атакува на политическо ниво и от това печелят политиците. Именно Борисов точно с тези си изказвания от сорта "ние ги хващаме, те ги пускат" или "ние го хващаме да краде кола, той се криел от дъжда и съда го пусна" поде атаките към съда, които не спират и до днес. Той точно по този начин се наложи на политическата сцена, защото народа предпочете да приеме за чиста монета казаното от един простак /защото вие сте прости и аз съм прост/, вместо да прочете и да помисли. Цялата политическа "класа" е напълно безпомощна, да не кажа некомпетентна да се справи със задачите, които има и за това сочи съда като виновник за всичко, ай сиктир бе!

  Хей ръчички, хей ги три, но едната е с пари. Май, че иска да ни купи, по - добре е да я счупим.
 28. 28 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1668 Неутрално

  [quote#25:"omega"]Това го тръбеше Борисов с присъщия си популистко - просташки стил. [/quote]Че стилът му е просташки спор няма. Но това не значи, че някои от нещата, които казва не са верни: http://bit.ly/1MyQo6K

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 29. 29 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1668 Неутрално

  [quote#27:"omega"]Именно Борисов точно с тези си изказвания от сорта "ние ги хващаме, те ги пускат" или "ние го хващаме да краде кола, той се криел от дъжда и съда го пусна" поде атаките към съда, които не спират и до днес.[/quote]Аре стига глупости. Народът няма доверии на съда и това не е заради Борисов.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 30. 30 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Неутрално

  Този се прави на интересен - корумпираният е в пъти по-опасен; докато "желаещия да се хареса" може да го сгълчиш и да го убедиш, че ще се хареса ако си върши работата както трябва и най-много да дразни със свой си литературен изказ; то корумпирания е способен да манипулира решението в полза на незаслужил подобно решение и загуба на печелившата, при нормални условия, страна - тук щетите са доста повече от клоунадата на желаещия да се хареса; касае се за отмяна на присъди на престъпници и подтискане на правата на някои хора в полза на други.

 31. 31 Профил на Veli
  Veli
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#13] от "draxter": Съвсем не са толкова объркани законите, но идеята на съдията би трябвало да е спазване духа на закона, а не оправдаване с стриктно спазване на буквите на закона. Тук нашите съдии са големи длъжници, защото точно обратното е масовата практика и то точно защото не са независими и така мислят, че никой (от богопомазаниете) не може да ги упрекне.

 32. 32 Профил на naskgv
  naskgv
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Съдия... С пуловерче в кабинета си, съдийския в сградата на Съда... Нежели по-скоро мяза в облеклото на председател на ТКЗС





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK