Хелзинкският комитет: Интеграцията на бежанците, получили статут, е недостъпна

Бежанци от Сирия в Елхово. Снимката е от септември 2013 година

© Красимир Юскеселиев

Бежанци от Сирия в Елхово. Снимката е от септември 2013 годинаТези дни "Дневник" представя части от годишния доклад на Българския хелзинкски комитет за състоянието на човешките права в България, който беше оповестен в четвъртък. Организацията отчита, че през изминалата година в повечето сфери е имало застой, докато в други – системни и сериозни нарушения. Потъпкването на правата на най-уязвимите групи продължава. 


Най-сериозен проблем е отчетен  с условията на живот и третирането на деца в институциите, лишените от свобода, включително непълнолетните. В четвъртък беше публикувана частта за прокуратурата, а в петък - за малолетните и непълнолетни деца в конфликт със закона.


Днес ви представяме частта от доклада, която се отнася за предоставянето на убежище. Организацията отбелязва известен напредък в тази сфера, но  България така и не е изработила план за краткосрочни и дългосрочни мерки при евентуално ново значително повишаване на броя на търсещите закрила. Освен това напрактика недостъпно е за хората, които получат статут, да се интегрират, защото системата не работи. 
По-рано днес председателят на Държавна агенция за бежанците Никола Казаков заяви, че до края на годината 10 хил. души ще получат статут и обяви, че вече има готова стратегия, която обединява всички съществуващи досега документи.

"Отговорността за приемането и изпълнението на интеграционната програма бе прехвърлена от ДАБ на Министерството на труда и социалната политика, което отложи приемането , като се мотивира, че е необходимо преди това да бъде приета стратегия за интеграция. Националната стратегия за интеграцията 2014–2020171 бе приета едва в средата на годината. Въпреки това на практика местната интеграция на бежанците, получили статут в България, остана недостъпна, доколкото стратегията съставлява програмен документ без никакви конкретни мерки по интеграция или възможност за отпускане на средства за тяхното осъществяване. Наред с редица други фактори, липсата на достъп до мерки за подпомагане на интеграцията мотивира много признати бежанци с предоставен статут и закрила да потърсят извън България алтернативи за интеграция и трайно установяване.


Въпреки липсата на официална статистика за броя на бежанците, напуснали България, индикация за техния възможен брой е броят на направените към България 7851 информационни запитвания през 2014 г. по реда на Дъблинския регламент.172 Следва да се отбележи обаче, че тези запитвания се отнасят не само до евентуални обратни трансфери на лица, търсещи закрила, но и относно потвърждаване на правния статус на лица с предоставен статут и закрила.


В областта на убежището и международната закрила се откроиха следните специфични проблеми през 2014 г.:


Достъпът до територия на търсещите закрила бе затруднен извън предела на допустимите препятствия, произтичащи от упражняването на граничен контрол и предотвратяването на незаконната имиграция. През цялата 2014 г. по югоизточната граница с Република Турция патрулираха 1 250 гранични служители, заедно с допълнително командировани 1 350 полицейски служители.


Както и през предходната 2013 г., ФРОНТЕКС организира и координира на територията на България съвместни операции и пилотни проекти по българо-турската граница, като за целта бяха предислоцирани личен състав и технически средства в рамките на провежданата съвместна операция "Посейдон". В зоната за отговорност на регионалната дирекция на граничната полиция - Елхово в рамките на "Посейдон 2013 – сухоземни граници продължение" и "Посейдон 2014 – сухоземни граници" през 2014 г. са развърнати общо 144 експерта, 21 патрулни автомобила, 9 служебни кучета и 6 мобилни термовизионни системи.


Само за първото полугодие на 2014 г. Гранична полиция отчете провеждането на 589 специализирани полицейски операции, както и съвместни патрули по границите със съседните държави на изход, респективно 96 съвместни гранични патрули със Сърбия и 60 смесени патрули с Македония. В тази връзка особено остро стои проблемът, възникнал с практиката на фактическо недопускане (non-admission) до територията на страната на чужденци, които опитват да влязат в България по нерегламентиран начин.


През 2014 г. МВР докладва 6 400 граждани на трети страни, които са били недопуснати и върнати с формален отказ за влизане на територията на страната, като в преимуществената си част това касае чужденци, идващи от територията на Република Турция.


Допълнително още 28 000 души са докладвани като наблюдавани на турска територия в непосредствена близост до българската граница, но те не са предприели опит за пресичане на граничната линия и навлизане на българска територия. Като топ страни на произход на недопуснатите 6 400 лица МВР заявява Сирия, Ирак и Афганистан.


Направеният сравнителен анализ с топ страните на произход на лицата, търсещи убежище и закрила в България през 2014 г. (Сирия, Афганистан и Ирак) сочи, че няма никаква съществена разлика между профила на чужденците, опитващи се да влязат на територията на страната, с този на чужденците, търсещи международна закрила.


Така профилът на чужденците, влизащи или опитващи да влязат в България съставлява предимно лица, бягащи от зони на конфликт, несигурност или масово нарушаване на човешките права в големи размери.


Следователно мерките за граничен контрол и превенция върху достъпа до територията на България през 2014 г. основно рефлектират върху потоци на принудителна миграция, причинена от преследване, посегателства или въоръжен конфликт, а не върху потоци на доброволна миграция по икономически причини.


В случай че недопускането се прилага по отношение на лица, бягащи от страна на произход, която е източник на принудителна миграция, същото съставлява връщане (refoulement) или отблъскване (push-back) в нарушение на принципите на Женевската конвенция за статута на бежанците и минималните правни стандарти на Европейския съюз.


Посоченото изявление на МВР косвено потвърждава изказваните до този момент предположения за масово прилагане по националните граници на практики на отблъскване и връщане на лица, търсещи закрила от органите на МВР.


До този момент подобни предположения бяха основавани както на базата на индивидуални изявления на лица, търсещи закрила, претърпели еднократно или многократно отблъскване от българската граница, така и в различни доклади на международни организации и наблюдатели.


След изявленията на МВР в тази връзка и на базата на заявения от същото министерство профил на установените мигранти може да се направи обосновано заключение, че практиката на отблъскване по националните сухоземни граници е масово прилагана, тъй като броят на недопуснатите чужденци в средата на лятото на 2014 г. двукратно превишава броя на лицата от идентични страни на произход, регистрирани като търсещи закрила в България за същия период.


В резултат на мерките по фактическо затваряне на сухоземната българо-турска граница и практиката на МВР на недопускане, през 2014 г. в България бяха регистрирани първите опити за влизане от лица, търсещи закрила през морската граница на Черно море. Характерно за този нов феномен е, че крайната цел на преминаването по море понастоящем не е България, а Румъния, за което свидетелства обстоятелството в чии държавни териториални води най-често биват задържани т. нар. "хора от лодките". По този начин се заобикаля допълнителната необходимост от преодоляване и на българо-румънската граница, което подчертава ясно изразения транзитен характер на смесените миграционни потоци в региона. До края на юни 2014 г. граничните служби на Турция и Румъния са задържали в свои териториални води общо 151 мигранти.


През октомври 2014 г. обаче в български териториални води на около две мили от гр. Шабла на крайбрежието бе заловена първата голяма група от 24 граждани на Афганистан, което сочи опит за скъсяване на миграционните маршрути по море с оглед наближаващия зимен сезон. Това предполага възможност за увеличение на опитите за влизане на територията на България по море заради по-кратките отстояния от турското крайбрежие – и особено след трагичния инцидент от 3 ноември 2014 г., когато в турски териториални води близо до гр. Истанбул на път за румънския гр. Констанца потъна лодка с 40 души, които загинаха или изчезнаха безследно, много от тях малолетни и непълнолетни". 


"Положително бе развитието през 2014 г. обаче с оглед средната продължителност на задържането на лицата, подали молба за закрила в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към Дирекция "Миграция" на МВР.


През изминалата година общата средна продължителност на задържането на кандидатите за международна закрила бе 9 дни през 2014 г., което отбеляза най-краткия среден период на задържане от началото на функционирането на Дирекция "Миграция" при МВР през 2005 г.


Въпреки това тази продължителност продължава да е в нарушение на установения европейски правен стандарт за регистрация от максимален срок от 6 работни дни от подаването на молбата за закрила, когато е направено пред други органи, които има вероятност да получат подобни молби, но не са компетентни да направят регистрацията съгласно националното право.


Спрямо някои търсещи закрила с първоначални молби от страни на произход от Северна Африка (Магреб – Алжир, Тунис, Мароко) и Субсахарска Африка (Мали, Кот Д'Ивоар, Гана) обаче, средната продължителност на задържането надвиши 6 месеца, което предпостави извод за недопустима дискриминация по причина националността на съответните чужденци, търсещи закрила.


Като се има предвид, че съгласно закона до приключване на производството за предоставяне на статут с влязло в сила решение лицата, търсещи закрила не могат да бъдат принудително извеждани от територията на България, то задържането в СДВНЧ се явява изцяло незаконосъобразно, доколкото неговата единствена цел е да обезпечи изпълнението на такова принудително извеждане. В същия смисъл са и приетите европейски правни стандарти, които изрично забраняват задържането на лице единствено поради това, че съответното лице е кандидат за международна закрила.


Задържането по време на бежанската процедура се допуска само в ограничително изброени хипотези за периода на извършване на еднократни процедури или по отношение на лица, съставляващи заплаха за националната сигурност или обществения ред и то при положение, че същите хипотези са въведени изрично в националното законодателство. Нещо повече, практиката на ДАБ ескалира и до връчване на решенията по тези процедури на лицата, търсещи закрила в СДВНЧ, без изобщо същите да бъдат освобождавани и настанявани в центровете за настаняване на ДАБ.


Същевременно провеждането на производствени действия в условията на задържане резултира в обективна невъзможност за търсещите закрила да упражнят гарантираните им права по време на производството. Нарушават се основни човешки права, каквито са правото на свобода и свободно придвижване и правото на справедлив съдебен процес. В нарушение на закона търсещите закрила са ограничени да упражнят правото си на подслон и храна, социално подпомагане, здравно осигуряване, достъпна медицинска грижа.


Засегнати са и правата за достъп до пазара на труда по време на бежанската процедура при изпълнение на определени условия.201 Препятства се и правната възможност кандидатите за закрила, които разполагат със средства за задоволяване на основните си жизнени потребности, в производството по общия ред да поискат и съответно да получат разрешение за настаняване за своя сметка на избран от тях адрес. През 2014 г. спрямо общо 30 търсещи закрила бяха проведени бежански процедури в условия на задържане в нарушение на признатите им от закона права по време на административните и съдебни производства.

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 307 Неутрално

  Ние тук индо-българите не можем да интегрираме за бежанците сме се зажалили...

 2. 2 Профил на Теодор Иванов
  Теодор Иванов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Българофобите се обадиха отново.

  ajjadahhdjk
 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  Интеграцията на бежанците, получили статут, е недостъпна.Сигурно е така,но в големи райони в България,интеграцията и на българите е недостъпна.Нека първо да си оправим нашата си интеграция,после другата,няма как да стане обратното.

 4. 4 Профил на hrimthursum
  hrimthursum
  Рейтинг: 217 Неутрално

  България няма нужда от тази сган

 5. 5 Профил на Костовист
  Костовист
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Този Хелзингски комитет е антибъларска организация, която инплантира в България нови не-български елемнти, за да може да се амриканизира нашата държава.

 6. 6 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  След като идва утайката,за каква интеграция да говорим?

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 8. 8 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1345 Любопитно

  Как се интегрира някой, дето е абсолютно неграмотен, не може да пише и чете дори на собствения си език, няма никаква професия, никога не е работил и не умее да прави нищо?
  Как такъв човек може да бъде мотивиран да научи български, да усвои занаят и да си намери работа?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8445 Неутрално

  Как може да интегрираш някого,който не иска.Ние нашите цигани с години ги приобщаваме и образование искаме да им дадем,безплатно.Като не искат и не полагат никакво услие,какво да ги правим.Казано е,насила можеш да вземеш,насила не можеш да дадеш.

 10. 10 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Никола Казаков обясни пред БНР, че повечето от имигрантите у нас са кюрди от Сирия и Ирак, като почти половината от дошлите тази година са НЕОБРАЗОВАНИ.
  http://www.segabg.com/article.php?id=744892

 11. 11 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 648 Неутрално

  интеграцията или е успешна, или е неуспешна, тя не може да бъде достъпна или недостъпна. Някой превежда, без да мисли как е на български.

 12. 12 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 945 Неутрално

  Днес в кръчмата в село Х бай Иван е заявил, че за да бъдат допуснати в България т.нар. бежанци трябва да покрият минимум за образование, да издържат тестове за интелигентност, психическа пригодност и др. При неинтегриране, т.е. незапочване на работа в определен срок да не получават статут на бежанци. И е бил подкрепен от някои съселяни.
  Мнението му се различава от постулатите на БХК. Защо БХК получава гласност и влияе на държавните институции. С какво БХК превъзхожда бай Иван и съмишлениците му?

 13. 13 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3244 Любопитно

  "Достъпът до територия на търсещите закрила бе затруднен извън предела на допустимите препятствия, произтичащи от упражняването на граничен контрол..."..Интересно ми е какво имат предвид авторите на доклада?Достъп до територия (т.е.България) е отказван на бежанци с редовни документи, които влизат под предлог...туризъм, а остават у нас?
  Не е ли подобна причината да отказават американки визи на някои наши съграждани?

 14. 14 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Много хубаво прави граничната полиция, все така да продължава. Нито един да не се допуска да влезе, щото после няма излизане.

 15. 15 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3244 Весело

  [quote#12:"zhivko6461"]С какво БХК превъзхожда бай Иван и съмишлениците му?[/quote]Бай Иван е чогун и националкомунист
  Безнадежден русофил ..и путинист, както си личи и от руското му име.

 16. 16 Профил на In my world
  In my world
  Рейтинг: 724 Весело

  да ги изгоним тези прошляци бхк

  In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
 17. 17 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Господи, нас ни управляват най-малоумните политици е Европа! Според тази официална статистика, май сме единствените, които са дали убежище (вкл. и бежански статут, refugee status) на почти всички потърсили го. Като сравни човек с други държави, и го свива сърцето! http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:First_instance_decisions_on_%28non-EU%29_asylum_applications,_2014_%28number,_rounded_figures%29_YB15_II.png

 18. 18 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 945 Неутрално

  [quote#15:"тулса"]Бай Иван е чогун и националкомунист
  Безнадежден русофил ..и путинист, както си личи и от руското му име. [/quote]
  Познанията ми по руски език не ми позволяват да преведа "бай" от български. Особено когато "бай" се употребява в израз на уважение, дори на институция. Товарищ Иван е далеч от истината. А Иван не е ли и българско име?
  Не познавам и значението на думата "чогун" като характеристика на бай Иван. Но правя асоциации с диалог между Асан и Айше в един стар виц, появил се по време на излъчването на японски сериал по българската телевизия.

 19. 19 Профил на bigspout
  bigspout
  Рейтинг: 217 Неутрално

  На първо време да научат Български и да махнат забрадките и да станат час от обществото.За да останат трябва да се издържат със помощи и детски не става.

 20. 20 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Кой и в коя държава гласува на Хелзинкския комитет? Тази организация не е изборна и не представлява българските граждани. Откъде накъде се държат като управляващи? Кой им е делегирал власт? Защо се правят на контролен орган?

 21. 21 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 471 Неутрално


  [quote#17:"sophia_gr"]Според тази официална статистика, май сме единствените, които са дали убежище (вкл. и бежански статут, refugee status) на почти всички потърсили го. [/quote]

  Просто се надяват, че веднъж получили статут ще намерят начин да продължат пътя си на запад.

 22. 22 Профил на focus_123
  focus_123
  Рейтинг: 374 Весело

  Тия пак се обадиха!
  Загрижени за ромите, загрижени за бежанците?! Абе няма ли поне един път да се загрижите малко за българския народ?!

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 563 Весело

  До коментар [#12] от "zhivko6461":

  Защото, БХК държи кошницата с хевроаксеологията ...

 25. 25 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 322 Неутрално

  БХК са като прокажен- скапват всичко, до което се докопат. Има ли друга организация с толкова негативен имидж и да продължава да се вре по новините и да ни назидава и казва как да живеем???

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  ПРИ отрицателен, даже вече необратим демографски ръст, всяка ксенофобия не само е излишна, но и много вредна...

  Конкуренцията между българите роми и тази на вече интегрираните, ще е само с положителен ефект във времето отразен на трудовия пазар и борса.

 28. 28 Профил на mumbas
  mumbas
  Рейтинг: 374 Неутрално

  БХК да даде пример как се прави това, като ги назначи всичките на работа в БХК.

 29. 29 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#28] от "mumbas":

  Не е работа на БХК, това, а на българското правителство, което не гледа как да облекчи бизнеса, а разчита и то само на европомощи, като самите бежанци и роми.

  Икономиката преди всичко, а не политиката, евразийските трепети, милионите и милиарди загробени в тройни шлемове и празен поглед вперен в СССРОССИЯ, чрез партии обитаващи столичната сграда наречена кой знае защо Парламент, пълно с проруски партизански партии.

 30. 30 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#24] от "dimko":

  Докато пишем и мислим като за ХЕВРОПА и ХАМЕРИКА, нещата ше се влошават ежечасно, не ежедневно!

  В България има много работа, толкова, че работна ръка и трудов ресурс ще ни липсва за десетки години напред.

 31. 31 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  ,,В тази връзка особено остро стои проблемът, възникнал с практиката на фактическо недопускане (non-admission) до територията на страната на чужденци, които опитват да влязат в България по нерегламентиран начин.''

  А може би изобщо не трябва да охраняваме границите си?
  Трдна работа е това с интетрирането - става все по-ясно, че нито те могат, нито ние искаме. Самите те не допускат чужди хора сред себе си /в крайната степен на това състояние ИД направо избива различните/, поради което не могат да си представят, че някой друг би ги приел. Българите тук не са виновни.

 32. 32 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 1215 Любопитно

  Интересно , колко ли бежанци са започнали работа в редиците на БХК . Предполагам, че те като видни правозащитници трябва да дадат добрия пример за интегриране на бежанци без образование и елементарни умения .

 33. 33 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2133 Неутрално

  Наред с Атака и БХК трябва да се забрани, като антибългарска организация! Щом Атака твърдят, че сме във война, трябва да се действа като във война- всяка дейност, противоречаща на интересите на България да се забрани! И лицата, поставили се в услуга на чужди интереси, да си отидат в затворите, където им е мястото!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 34. 34 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 563 Весело

  До коментар [#30] от "convince":

  "Х" не е куха приумица - тя акцентира позиция и спестява втория удар за кавички ...

 35. 35 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#34] от "dimko":

  Така де, ясен си ми!...
  Затова можеш спокойно да пишеш "химерика", идва от химера, знаеш какво е това за позициониралите се спестяващи кавички на нещо недостъпно, щото е трудно разбираемо...

  Както и екс-вропа, по същите причини, като нещо смислово било, но днес не същото. Взето от ССССРОССИЙСКИ съвремени прпагандни внушения на путодевиантите сметнали по неизвестни и за самите тях, че са европейци, но всъщност чисти азиатци и по потекло и по възпитание, както и естествено и по твърди убеждения.

 36. 36 Профил на vesko19
  vesko19
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#7] от "janso":
  колега това и сляп човек ще го види
  от няколко години е така
  след 50-60 години сигурно трябва от българия да се кръстим мангалия

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK