Апелативният съд: Цветанов е невинен за шестте "Не", въпреки че не е имал право да откаже СРС

Апелативният съд: Цветанов е невинен за шестте "Не", въпреки че не е имал право да откаже СРС

© Юлия ЛазароваБившият вътрешен министър Цветан Цветанов е невинен на няколко основания за отказа му да се приложат СРС спрямо бившия шеф на ГДБОП във Велико Търново Орлин Тодоров и още двама заподозрени, според състава на Софийския апелативен съд. Мотивите станаха известни днес.


- На първо място свидетелите Калин Георгиев  (бивш главен секретар на МВР по времето на Цветанов) и Станимир Флоров (бивш началник на ГДБОП по същото време) убедили състава на Софийския апелативен съд, че министърът е постъпил правилно,  като отказал СРС, защото те му обяснили, че ще бъде нанесена вреда на друго паралелно разследване, ако бъдат приложени СРС спрямо Орлин Тодоров и останалите.

- Грешно формулирано обвинение от прокуратурата срещу Цветанов - за престъпление срещу правосъдието. Според съда трябвало да бъде обвинен за престъпление по служба, тъй като министър на вътрешните работи не попадал в кръга на длъжностните лица, които могат да възпрепятстват правосъдието по смисъла на Наказателния кодекс.


- Липсвал важен елемент в обвинението, а именно не е посочена специалната цел  - "да избави от наказание някого, което му се следва по закон". Дори да бъдело възможно да се извърши "престъпление срещу правосъдието" от вътрешния министър, липсата на специалната цел е съществен процесуално нарушение.


- Празнота в закона пречи да бъде осъден, въпреки че не е имал право да преценява дали да разреши, или да откаже СРС.


Това би могло да бъде  най-краткото резюме на мотивите към оправдателната присъда на Цветан Цветанов от Софийския апелатавен съд в състав Маргарита Шербанова (докладчик), Петя Шишкова (председател на състава и зам.-председател на САС) и Милена Панева.


(Докладчикът Шербанова /обичайно мотивите се пишат от докладчика или най-малкото той ги подписва като автор/ е съдия  в САС от 2014. Тя влиза във високата апелативна инстанция след външен конкурс, до оня момент е била съдебен изпълнител и адвокат. Това означава, че съдия Шербанова не е несменяем магистрат, тъй като няма 5 години съдийски стаж, след който се придобива несменяем статут. Само любопитен детайл е, че м.г. ВСС отказа да я назначи заради ниските оценки от конкурса - 3 и 4, но Върховният административен съд уважи жалбата й и отмени отказа.)


До оправдаването на бившия вътрешен министър се стигна през драматични обрати на процеса. Цветанов беше осъден на първа инстанция (СГС) и на втора (САС) на 4 години затвор, но ВКС върна делото на САС с мотив за липса на безпристрастност, с едно особено мнение.


Показанията на Калин Георгиев и Станимир Флоров решаващи, Георгиев поема отговорността


Калин Георгиев свидетелства пред съда, че е посъветвал министъра да не подписва разрешенията за СРС, тъй като  имало опасност да се разкрият "оперативни способи". Бившият главен секретар обяснява, че по същото време на разследването на Орлин Тодоров имало и разработка  срещу полицейски началник, за когото се е смятало, че е близък с бившия шеф на РЗБОП. Освен това в МВР имало инструкция за реда, по който да се процедира при постъпване  на искане за използване на СРС и Цветанов последвал инструкциите в нея – допитал се до професионалното мнение на главния секретар. Наред с това се оказало, че нямало връзка между Тодоров и въпросния полицейски началник, затова съдът приема, че не се потвърждават показанията на свидетели, работили по разработката срещу Тодоров, за натиск от страна на ръководството да спрат да разследват бившия шеф на регионалния БОП и останалите двама служители.


"Констатации в обвинителния акт са базирани практически на белетристично разгръщане на очертаната от доказателствата картина на разследваните събития, основано на някакво вероятностно знание, нямащо оправдание в доказателствата", пише съдът и добавя, че този подход неправилно е бил възприет и от първостепенния съд, който е пренебрегнал показанията на Цветанов и Георгиев за сметка на виждането на прокуратурата.


Погрешно формулирано обвинение - най-изненадващата констатация в мотивите


Че прокуратурата е трябвало да привлече Цветанов за престъпление по служба, а не за престъпление срещу правосъдието, е най-озадачаваща констатация в мотивите на САС, като се има предвид, че такава грешка досега не откриха три съдебни състава на всичките три възможни инстанции. Според този състав на САС вътрешният министър нямало как да бъде изправен на съд за престъпление срещу правосъдието по чл. 288 от НК, тъй като той  не е  орган на наказателното производство.


(Възникващият автоматично въпрос как тогава възможните престъпления на цял набор от лица, които не са органи на наказателното производство, са включени именно в главата "Престъпления срещу правосъдието", ни принуди да се обърнем към специалисти по наказателен процес, но те само вдигнаха рамене. Например свидетели по дела - за лъжесвидетелстване, надзиратели в затвор - за подпомагане на затворник да избяга - как те могат да бъдат изправени на съд за престъпления срещу правосъдието?)


Според тълкуването на САС по този текст могат да отговарят следователи, прокурори и съдии, но не и министърът на вътрешните работи. Следва укор към първоинстанционния съд, който пръв осъди Цветанов: "Не създава база за нови теоретични тенденции в това отношение фактът, че към времето на инкриминираните събития министърът на вътрешните работи е бил единственият орган, ангажиран с даването на разпореждане за прилагане на СРС, както се е аргументирал първостепенния съд."


Нещо повече. Според САС "даването на разпореждане от страна на министъра на вътрешните работи към съответните специализирани структури на МВР за прилагане на СРС" не е наказателно-процесуална дейност, защото осъществяването на тази дейност е прерогатив единствено и само на органите на наказателното производство,  каквито НПК е определил съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи, които в дейността си са подчинени на принципите като независимост и безпристрастност.


И още: "Ясно е, че министърът, вкл. и министърът на вътрешните работи, не е и не може да бъде независим от изпълнителната власт. В този аспект постановката на въпроса: има ли министърът на вътрешните работи правомощия във връзка с наказателно преследване е най-малко неуместна. Такава концепция като заложената от първостепенния съд в постановената от него присъда е невъзможно да съществува в правова държава, доколкото, освен всичко останало, противоречи и на вековната теория за разделението на властите", мотивира се САС.


(Възникващият автоматично от цитата въпрос  e  дали сме правова държава, щом разследващите органи са част от структурата на МВР, тоест част от изпълнителната властq и въпреки това са натоварени с процесуални функции?)


Липсва в обвинението "специалната цел" -  и този недостатък чак сега е открит


Дали е искал Цветанов да избави някого (и кого) от наказание, е специалната цел, която задължително трябва да фигурира в обвинителния акт,  но липсва и това е съществено процесуално нарушение, казва САС. "Съдът е следвало да откаже да разгледа този обвинителен акт още на етапа на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Като не го е сторил, от своя страна е нарушил правото на защита", казва САС. 
Въпреки това "с оглед постановената оправдателна присъда наличието на процесуално нарушение е ирелевантно"
, казва съдия Шербанова за нарушението, което е съществувало от самото начало на процеса.


И все пак... Цветанов не е имал право да преценява дали да откаже СРС, или да ги разреши, признава и този състав на САС


Мотивите на САС за оправдателната присъда се очакваха нетърпеливо от всички, които познават Закона за СРС и НПК именно за да се види как съдът ще докаже, че вътрешен министър  може да постави финалното "Не" за прилагане на СРС, когато СРС са поискани  в хода на заведено  досъдебно производство от прокуратурата (не дори от служба на повереното му министерство) и са разрешени от съда по предвидения от закона ред.


Видяхме: И този състав на САС, както всеки съдебен състав досега и от трите инстанции, включително и ВКС, който върна делото с други мотиви, не каза, че министърът има оперативна самостоятелност да преценява, след като съдът е дал разрешението за СРС,  и да резолира  с "Не" в конкретния казус.


"Настоящият съдебен състав не споделя виждането на защитата, че подсъдимият е разполагал с оперативна самостоятелност. Различията между двете хипотези се изразяват в това, че при обвързаната компетентност органът на изпълнителната власт, издавайки индивидуалния административен акт, какъвто е разпореждането по реда на чл.16 от ЗСРС, разполага само с една законосъобразна възможност за действие. При оперативната самостоятелност му е предоставен избор за целесъобразност между поне две възможности, всяка от които е еднакво законосъобразна. Прегледът на правните норми, уреждащи реда за използване на СРС към датата на инкриминираните деяния, дава основание за категоричен извод, че на органа по чл.16, ал.1 е предписано точно определено поведение без възможност за отклонение от него", посочва апелативният съд.


Но как в такъв случай е оправдан? Празнота в закона пречr да бъде признат за виновен


В противоречие с цитираната по-горе част от мотивите съдът е приел, че в конкретния случай Цветанов не е действал неправомерно, тъй като празнина в нормативната база  е поставила министъра в ситуация да не изпълни закона. Защото


не  e указано никъде кой точно е задължен да проследи за наличие на пречка за прилагане на СРС, ако се появи такава


А пречката се е появила след показанията на Калин Георгиев (виж началото) - това са опасенията за паралелната разработка и да не се разкрият "оперативни способи".


Ето как съдът след категоричното си потвърждение, че министърът не може да откаже СРС, търси ключа за оневиняването му и как го открива:


"Няма как да се приеме, че императивните норми на чл. 175 ал.2 от НПК и чл. 16 ал.1 от ЗСРС задължават министъра да разпореди на своите подчинени незаконосъобразни действия, и именно поради това становището на съда е, че става въпрос за празнина в нормативната уредба, която следва да бъде преодоляна чрез тълкуване. Като е разпоредил неприлагане на СРС, поради това че съществува опасност от разкриване на оперативните способи, подсъдимият е влязъл в правомощията на свой подчинен – директора на СДОТО, което не му е забранено от закона с оглед на принципа, че който може повече, може и по-малко. Подобно поведение не е неправомерно, тъй като е насочено единствено към постигане на бързина в процедурата, без да променя резултата от нея по същество", се казва в мотивите на САС. Ето защо съдът прави извод, че Цветанов не е иззел функции на представител на съдебната власт, а на свой подчинен от системата на изпълнителната власт, поради което с поведението си не е засегнал съществуващото разделение на властите."

Накратко - съдът  казва, че Цветанов, като е отказал с "Не" да бъдат приложени разрешените СРС, се е намесил в работата на директора на СДОТО на което отй има право, а не на съдебната власт, която осъществява правосъдието, на която не може да се меси.


С две думи -  след като съдът е приел за напълно достоверна тезата на Калин Георгиев  и Станимир Флоров за пречката да бъдат приложени СРС,  оттам нататък е оставало само да  бъде изтълкувно по гореописания /стеснен според мен/ начин, че  вътрешният министър не може да повлияе на наказателното преследване, дори когато отказва да бъде извършено действие, поискано, и то  няколко пъти! - от прокурор.


Ако тази съдийска логика е вярната,  прокуратурата  май трябва да скочи, и то основателно този път, за да обоснове ролята си на господар на досъдебното производство


Защото пречката за прилагането на СРС, която е станала основанието Цветанов да откаже, не е работа за преценка на главния секретар, на министъра или  шефа на СДОТО, а на прокуратурата, която ръководи разследването.
И никакви вътрешни инструкции на МВР не могат да променят изискването съображенията на главния секретар, че има пречка, да бъдат докладвани на прокурора. 


Ако логиката на съдията  е вярната, много близко сме до извода, че всеки разследващ полицай може да прави каквото прецени по разследването - може да открива пречки за започване или прекратяване на СРС, може и да игнорира пречки...  И  въз основа на това министърът да отказва 6 пъти прилагане на СРС, а през това време прокурорът, който ги е поискал, хабер да си няма. Законът неслучайно предписва  полицаят да докладва на прокурора за своите действия по разследването и да изпълнява всяко негово указание - това не е било спазено, докато Цветанов е поставял своите "Не". 


Но защо прокуратурата не е изтъкнала този пропуск в своето обвинение?


И пак с мои думи - ако тезата на Калин Георгиев беше поставена под най-малко съмнение от съда; и ако прокуратурата беше посочила нарушенията на разследващия орган /по преценката за пречката/,  оправдателната присъда трудно щеше да бъде "написана" - дори от най-благожелателния съд към бившия министър и сегашен ръководител на националня предизборен щаб на управляващата партия.


Но не само двата последни обширни цитата от мотивите  - коментират юристи -  улесняват прокуратурата да изготви касационен протест до ВКС  "като по учебник". Стига истински  да желае успеха си. 


Ключови думи към статията:

Коментари (94)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7563 Неутрално

  Разбира се,той Цветанов винаги е невинен,дори когато е виновен.

 2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Весело

  Щом Цетанов е невинен значи герберите са превзели и апелативния съд !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 3. 3 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 616 Разстроено

  Приятелските съвети на Калин Георгиев - над всичко.
  Поемал отговорността? Как?
  Всички знаем, че Цветанов и Софиянски са най-невинните. Затворете тази тетрадка.

 4. 4 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 822 Весело

  Погледнете -първо,второ,трето и четвърто !

  Така се прави !
  В други обикновени случаи с простосмъртни набъбват банковите сметки на прокурорите , в такива като този с "избелването" на Ухото се печели благоволението и благоразположението на Властта.Което пак води до същото.
  А па това с Флоров - Спасителя си е чиста порнография.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3803 Весело

  2225 година.Иван Костов продаде Кремиковци и Балкан,Филип Димитров съсипа земеделието.

 6. 6 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1290 Неутрално

  хазартна, непредвидима и лека.

  това е то българската темида.

 7. 7 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  От самото начало беше ясно, че Цветанов не е извършил престъпление. Но както и останалите две или три обвинения, и това си свърши работата в Костинбродските избори.

 8. 8 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 2077 Гневно

  Евала, бе!
  Ашколсун и машалла на този съдебен състав!
  После си пишем за съдебна реформа, независимост на съда и висок професионализъм на съдиите на Територията.
  Тези съдии са срам за гилдията и позор за съдебната власт.
  А Цецо?
  ЦЕЦО Е НЕВИНЕН!

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Както главният бостанджия беше казал:
  Българската съдебна система е много по-добра, от румънската съдебна система.
  Да, по-добра е............за престъпниците.
 12. 12 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  А ха хаа...смех! Чудят се магистратите как да подчинят изпълнителната влас с безобразни формулировки....не става драги ми смехурковци. Министъра на вътрешните работи има право да не разпореди подслушване, както и вие имате право да дадете разрешение. Такъв министър като Цветанов трябваше да имаме, за да нямаме червеи.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 13. 13 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 2077 Неутрално

  Нека повторим имената им:
  Маргарита Шербанова
  Петя Шишкова
  Милена Панева
  Запомнете ги, защото това са бъдещите - председател на ВАС, конституционен съдия и министър на правосъдието.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 14. 14 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 2810 Неутрално

  Докато заплатите на съдебната система се дават от изпълнителната власт съдът не може да бъде независим.Трябва да се създаде финансов орган към Народното събрание,което да дава заплатите на всичките т.н. независими институции.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 15. 15 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  [quote#5:"chicago514"]2225 година.Иван Костов продаде Кремиковци и Балкан,Филип Димитров съсипа земеделието.[/quote]
  Не се прави на разсеян, ами пледирай : " Цветанов е престъпник"!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 16. 16 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 2077 Неутрално

  До коментар [#15] от "oporna_to4ka":

  ЦЕЦО Е НЕВИНЕН, БЕ!
  Има съдебно решение!
  Аман от опорни точки!

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 17. 17 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  Е, нормално да е невинен, след като ДПС решиха, че им е по-изгоден БОСТАН-а отколкото предишния Франкенщайн.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 18. 18 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Скъпи български съдии , има ли из между вас достоен да заяви истината на обществото такава каквато е , за да нямаме такива безумия за в бъдеще? И тя е:
  Министъра има право да не разпореди подслушване, независимо че съдия е дал разрешение.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 19. 19 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4100 Весело

  "Плачи дете, баща ти е невинен!"

  klimentm
 20. 20 Профил на ceci_
  ceci_
  Рейтинг: 648 Неутрално
 21. 21 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3601 Любопитно

  Невинен поради пропуск в закона.Ами тогава населението бързо да търси дупки в закона и да кара през просото.

 22. 22 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
  ХЪ ХЪ ХЪ
  Рейтинг: 484 Неутрално

  До коментар [#14] от "aiaks":

  Тука нещо си се объркал. Бюджета на съдебната власт се ОДОБРЯВА от законодателната, отделно от този на изпълнителната. Изпълнителната няма много общо.

 23. 23 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
  ХЪ ХЪ ХЪ
  Рейтинг: 484 Весело

  До коментар [#16] от "BG Status Quo":

  Терминологична забележка - Цецо е невинен (все още), защото няма влязла в сила присъда. Противното означава, че всеки е виновен до доказване на противното.

 24. 24 Профил на ludiakolio
  ludiakolio
  Рейтинг: 474 Неутрално

  Това ,ако беше нормален човек,сигурно щяха да го тикнат в панделата за четвърк век ,но Цецкооо - не,няма как,ако трябва и оправадателен закон ще гласуват.

 25. 25 Профил на berry_yabalki
  berry_yabalki
  Рейтинг: 367 Неутрално
 26. 26 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Уникалната логика на българските юристи: нямаш право да откажеш да подпишеш документ, като същевременно носиш отговорност както за подписа си, така и за отказа да подпишеш.

 27. 27 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#14] от "aiaks":

  Не, трябва съдии и прокурори да бъдат избирани пряко от народа, както е в САЩ.

 28. 28 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
  ХЪ ХЪ ХЪ
  Рейтинг: 484 Весело

  До коментар [#27] от "galapagas":

  Хммм... С политиците ни тоя модел май много не работи. Та се съмнявам да свърши работа.

  До коментар [#25] от "samocskasamo":

  Изненадани от дебилните мотиви - да. От оправдаването - не толкова.

 29. 29 Профил на skiper
  skiper
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#25] от "samocskasamo":

  За голямо съжаление:

  НЯМА!

 30. 30 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#26] от "galapagas":

  +++ Логиката на БГ съдиите се ръководи от парата, а в случая понеже ги обвиняваше Цветанов че пускат бандитите, за залавянето на които се харчи държавна пара .
  Между другото да попитаме : КоЙ кОй КоЙ "изпусна" Брендо??

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 31. 31 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2926 Неутрално

  [quote#7:"spiegel"]От самото начало беше ясно, че Цветанов не е извършил престъпление. [/quote]
  айде . верно ?
  " Прегледът на правните норми, уреждащи реда за използване на СРС към датата на инкриминираните деяния, дава основание за категоричен извод, че на органа по чл.16, ал.1 е предписано точно определено поведение, без възможност за отклонение от него", посочва апелативният съд."
  когато червея пълзи към правилно посолство , нормално е ц е невинен ......

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 32. 32 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Щяха да нарушат паралелното разследване срещу Стоичков, и Перуката, за черното тото. А свидетелите са внушили на 2-3 съдийки над средна възраст със намигания и малко комплименти и обещание да се поизчакат.

 33. 33 Профил на joro1959
  joro1959
  Рейтинг: 367 Неутрално

  След като няма право да откаже, защо трябва да подписва, че е съгласен? Държавата не може да се откаже от бумащината.

 34. 34 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1872 Весело

  После Цецерон ще осъди България и ще има за обзавеждане на шестте си апартамента.
  Естествено със законно придобити пари.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 35. 35 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1872 Весело

  До коментар [#30] от "oporna_to4ka":

  Точко, питай ги къде е Бисеров.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 36. 36 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  [quote#33:"joro1959"]След като няма право да откаже, защо трябва да подписва, че е съгласен?[/quote]
  Направо бих перефразирал :Защо ни е министър на вътрешните работи?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 37. 37 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 572 Гневно

  [quote#16:"BG Status Quo"]ЦЕЦО Е НЕВИНЕН, БЕ! [/quote]

  До коментар [#16] от "BG Status Quo":

  Да, знаем за шестте ,,не" и за шестте апартамента пак е невинен.Един невинен честен човек може ли да има 6 апартамента......................................................................и таковата,няма нужда да крещите,казах.

 38. 38 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  [quote#35:"mamuncho"]Точко, питай ги къде е Бисеров[/quote]
  Аз редовно питам. Те са много "изпуснатите", та да се чуди човек за кого да пита по напред.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 39. 39 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Че Цветанов не пращи от акъл е явно на всички, но и че е невинен по тези скалъпени обвинения, също отдавна е известно на всички.
  Това решение на съда дава някаква надежда, че е започнала някаква промяна в съдебната система и тя може би вече се опитва да съди по собствено убеждение, а на по външно.

 40. 40 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 670 Неутрално

  Оф, ега доживеем общо европейско право и съдебна система, че командированите да идват от други държави, а не от други села.

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 41. 41 Профил на Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Рейтинг: 850 Неутрално

  От цялата работа разбрах, че законът е написан така, че съдът да може да реши каквото си иска.

 42. 42 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#16] от "BG Status Quo":

  "ЦЕЦО Е НЕВИНЕН, БЕ!
  Има съдебно решение! "

  Една история от Бранислав Нушич.
  В Сърбия имало един бохем и пияница, който едно правителство вкарвало в лудницата, друго го изкарвало. И така многократно. Веднъж, когато бил навън си изкарал от съда тапия, че не е луд. След това се хвалил, че е единственият сърбин официално признат, че не е луд със съдебно решение.

 43. 43 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 760 Неутрално

  Ашколсун на съдиите, евала съдебна реформа ...

 44. 44 Профил на mi6ail1234
  mi6ail1234
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Хайде сега по едно извинение от Бюрека,Станишев,Мая Манолова и вся сволоч за помията лееща се през годините срещу Цецо.
  И Цецо да си дойде на достойното място - вътрешен министър,че недоразумението Бъчварова ще закопае всички там.

 45. 45 Профил на pastor
  pastor
  Рейтинг: 608 Неутрално

  [quote#33:"joro1959"]След като няма право да откаже, защо трябва да подписва, че е съгласен?[/quote]

  Защото такава е процедурата!
  Има "едно нещо", което се нарича единоначалие.
  Разпореждането се изпраща на висшестоящия, а той се разпорежда за изпълнение към подчинените. Никой не може директно да управлява подчинените на друг.
  В случая министъра е трябвало да резолира "За изпълнение от .........". Вместо това той резолира с "Що не си таковате .....?"
  В случая се оказва, че ако министъра се консултира с някой свой подчинен, то има правото да тегли една на правосъдието!
  Според съда обаче, ако го направи без да има това право, то той е невинен.
  Досега се чудех как майката божия е родила без да съгреши, а сега ще трябва да си разяснявам как може да се нарушават правилата и същевременно да не си в нарушение!
  Отваря се обаче един въпрос. Щом това може да важи за министъра, то валидно ли е за всички останали?
  Ако "ДА" - то защо е необходимо да се правят разпореждания?
  Ако "НЕ" - то защо имаме неравноправие?

  pastor
 46. 46 Профил на pastor
  pastor
  Рейтинг: 608 Весело

  [quote#39:"cristo_n"]Че Цветанов не пращи от акъл е явно на всички, но и че е невинен по тези скалъпени обвинения, също отдавна е известно на всички.
  Това решение на съда дава някаква надежда, че е започнала някаква промяна в съдебната система и тя може би вече се опитва да съди по собствено убеждение, а на по външно. [/quote]

  Съгласен съм само с първото просто изречение!
  Това решение на съда НЕ дава нИкаква надежда, че е започнала някаква промяна в съдебната система.
  Тя ДОРИ НЕ се опитва да съди по собствено убеждение, а не по външно.

  pastor
 47. 47 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#44] от "mi6ail1234":

  "И Цецо да си дойде на достойното място - вътрешен министър"

  Цецо може да бъде вътрешен министър само на тъща си. За добра служба - още няколко апартаментчета.

 48. 48 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 976 Любопитно

  Хората са си го написали:

  "С две думи - съдът просто е трябвало да приеме за напълно достоверна тезата на Калин Георгиев и Станимир Флоров (за съвета към министъра поради опасността да се разкриело нещо от оперативните тайни способи), - ако съдът беше поставил под най-малко съмнение тази теза, оправдателната присъда на Цветанов нямаше да може да бъде "написана". Дори от най-благожелателния съд към бившия министър и сегашен шеф на националня предизборен щаб на управляващата партия.

  Двата последни обширни цитата от мотивите обаче - коментират юристи - улесняват прокуратурата да изготви касационен протест до ВКС "като по учебник". Стига истински да желае успеха си."

 49. 49 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 976 Любопитно

  "Възникващият автоматично въпрос как тогава възможните престъпления на цял набор от лица, които не са органи на наказателното производство, са включени именно в главата "Престъпления срещу правосъдието", ни принуди да се обърнем към специалисти по наказателен процес, но те само вдигнаха рамене. Например свидетели по дела - за лъжесвидетелстване, надзиратели в затвор - за подпомагане на затворник да избяга - как те могат да бъдат изправени на съд за престъпления срещу правосъдието?"

  Welocme to БОСТАН

 50. 50 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "Палачи детей, баща ти е не-винен"

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 51. 51 Профил на Chi Cho
  Chi Cho
  Рейтинг: 422 Гневно

  Самият казус е поредния бг абсурд: да си длъжен да дадеш разрешение за нещо. Е като съм длъжен, защо трябва да ме питат? За да може после да ме съдят?

  Мразя да мразя!
 52. 52 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Независимо от 6-те НЕ!! -та въпросното лице беше задържано, така че министъра , комисаря, и всички които са работели по случая си знаят работата. Няма как съдиите да разбират от всичко - ние гражданите искаме от тях да съдят справедливо.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 53. 53 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 572 Весело

  При толкова зулуми от страна на Цецо Гуменката, те го съдят за нещо маловажно и ни занимават сумати време с глупости.....
  На всички е ясно, че Цецо беше и е бухалката на ГЕРБ за печелене на избори, защото той органически е нагла, нахална и безкомпромисна личност

 54. 54 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 692 Неутрално

  Баси и правосъдието:
  - обвиниха Цецо, че подслушвал - оказа се невинен,
  - обвиниха Цецо и че не подслушвал - оказа се пак невинен.
  А де?

 55. 55 Профил на Баце
  Баце
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#25:"samocskasamo"]Изненадани?[/quote]
  Няма.

 56. 56 Профил на kotrag
  kotrag
  Рейтинг: 470 Весело

  [quote#51:"Гласувай Българино!"]Самият казус е поредния бг абсурд: да си длъжен да дадеш разрешение за нещо. [/quote]

  Добра отметка....
  Но консенсусът сред работническо-селската интелигенция е съвсем в друга посока...Законите били добри, защото били приписани от ''германските'', но нямало КОЙ да ги прилага....

 57. 57 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 731 Весело

  Каква хубава новина. Всичко си е по старому в банановата република.

 58. 58 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Протестърите празнуват оневиняването на единия от патроните им! Браво протестъри! Вие сте една от причината ЦвЦв да стане невинен! Браво!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 59. 59 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 838 Весело

  споко бе хора,не сме и очаквали друго))

 60. 60 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Цецката е невинен откъдето и да го погледне правосъдието

  Бойчо сега дали ще реве, че е спасил ЕС от бежанско цунами и европейците задължително трябва да ни приемат в Шенген?!?

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 61. 61 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3716 Любопитно

  ,,Апелативният съд: Цветанов е невинен за шестте "Не", въпреки че не е имал право да откаже СРС,,

  А някой може ли да ми обясни защо министър на вътрешните работи няма право да откаже СРС, като се знае, че той знае за ,,пуснатите,, в действие СРС-та.
  Не обичам мурзилското не трябва да откаже защото прокурор го иска

 62. 62 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 838 Весело

  - На първо място свидетелите Калин Георгиев (бивш главен секретар на МВР по времето на Цветанов) и Станимир Флоров (бивш началник на ГДБОП по същото време) убедили състава на Софийския апелативен съд, че министърът е постъпил правилно, като отказал СРС, защото те му обяснили, че ще бъде нанесена вреда на друго паралелно разследване, ако бъдат приложени СРС спрямо Орлин Тодоров и останалите.


  и какво стана с другото паралелно разследване?????

 63. 63 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3311 Неутрално

  Управляващият не може да бъде виновен. И членовете на Политбюро бяха над закона. Нищо ново!

 64. 64 Профил на ne
  ne
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Мафията си има държава.....

 65. 65 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2139 Неутрално

  До коментар [#61] от "сидер":

  Въпрос на закон. Герб 5 години имат законодателна власт, ако са счели, че това е проблем, да са го махнали.

  Тук важното е друго - реално, основният мотив за отпадане на присъдата е неправилната формулировка от страна на прокуратурата. Т.е., прокуратурата спаси Цвъки. "... ти си го избра..".

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 66. 66 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 1260 Весело

  Бих перефразирал една стара сръбска чалга - Петя пише и плаче.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 67. 67 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Поредното доказателство за "независимостта" на българския съд,а скоро ще получим и поредното за "независимата" прокуратура,която ще направи всичко възможно последното решение да не бъде оспорено истински....
  Настроение:погнуса

 68. 68 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1795 Неутрално

  Мотивите на съда накратко :" Цецо е невинен докато Герб е на власт "
  Сега двата съдебни състава от по-долните инстанции които бяха осъдили Цвъ като виновен би трябвало да бъдат наказани. Значи не разбират законите или не се ориентират в политиката.

 69. 69 Профил на avalon2468
  avalon2468
  Рейтинг: 418 Неутрално

  пиша ви като юрист - от тези мотиви разбирам, че няма смисъл съдът да издава разрешение, след като няма как да му се подчинят и да задължат орган на власт да ги изпълни...очертава се огромен проблем за правораздаването в бг...осъзнавате ли какво се случва? преди да драскате машинално по клавиатурата се замислете дълбоко над всичко...няма смисъл от пристрастия , а от един истински анализ и дебат върху мотивите...ако имате подготовката разбира се...

 70. 70 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1795 Неутрално

  До коментар [#69] от "avalon2468":Добре , Авалоне , кой няма подготовка ? Тия , дето го осъдиха или тия , дето го оправдаха ?

 71. 71 Профил на avalon2468
  avalon2468
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#70] от "ahasver":

  коментиращите в сайта...трябва истински задълбочена дискусия от професионалисти, защото това което чета като мотиви звучи като сериозен отказ от прилагане на действащи законови разпоредби...

 72. 72 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 644 Неутрално

  Не е имал да прави нещо, но го е направил.

  В закона има празнота и не може да го осъдят. Или не искат.

  Този човек пръсна много пари за подслушване.

 73. 73 Профил на ВинетУУУ
  ВинетУУУ
  Рейтинг: 543 Неутрално

  колко странно решенията на съда се сменят паралелно със смяната на властта и известни исорически компромиси.

 74. 74 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 976 Неутрално

  До коментар [#71] от "avalon2468":

  Ти пак не отговори на въпроса на ahasver

 75. 75 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1795 Неутрално

  До коментар [#72] от "regular_observer":По въпроса за подслушването имам особено мнение. Това не е било негова инициатива и не е пръскал свои пари. Имаше подслушвани ПОСОЛСТВА !

 76. 76 Профил на avalon2468
  avalon2468
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#74] от "stenli1":

  След като един апелативен съд на държавата може да напише, че възпрепятстване на разследване лично от министър на вътрешните работи не е чадър над разследван, а празнота в закона, започвам да се замислям от коя страна на закона съм. Колеги, каквото и да правим, както и да си хабим здравето и нервите, делата в тази корумпирана държава ще ги решават политиците. В Лихтенщайн разследват трима наши най-висши политици за пране на пари. И какво от това? Те продължават да управляват. Затова, скъпи колеги, пазете здравето и нервите си и правилно овъзмездявайте труда си. Потупването по рамото за добре свършена работа означава само едно-аутсайдер сте.

 77. 77 Профил на avalon2468
  avalon2468
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#74] от "stenli1":

  дано си разбрал отговорът ми човече...

 78. 78 Профил на avalon2468
  avalon2468
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#74] от "stenli1":

  Ако се прочете по-внимателно раздел ІІІ от глава 8 от НК / Престъпления против правосъдието / ще се види, че когато законодателят е искал да покаже особено качество на субекта, той изброява конкретно : съдия, прокурор, следовател, разследващ полицай /виж чл. 289 и чл.294 ал.4 от НК /. Ако в разпоредбата на чл.288 от НК законодателят е искал да покаже, че именно тези лица са субект на престъплението, то той би ги изброил, както в посочените по-горе текстове. Но в случая законодателят е използвал "орган на власт", което е по-широко понятие и което безспорно в случая включва и министъра на ВР, който "тангира с наказателно-процесуална дейност?!", но не е субект на престъплението?! На следващо място следва да се отбележи, че с тези мотиви на практика САС дава право на всеки орган, длъжен да РАЗПОРЕДИ / А НЕ РАЗРЕШИ / прилагане на СРС да откаже това, независимо, че няма оперативна самостоятелност да го стори / дали тук няма противоречие в мотивите/!!! Не на последно място МВР в случая се е намесил в правомощията на орган на съдебната власт, като дерогира негов специфичен акт / разрешение на Председателя на ОС /, т.е. ИЗЗЕЛ е функции именно на орган на съдебната власт!

 79. 79 Профил на Johnnie
  Johnnie
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Българският съд е некомпетентен, но пък за сметка на това е силно корумпиран...

  Чудя се, защо тъпанарите в тоги не въведат "съветите на калинчо, маминото милиционерче" вместо съдебна практика...

  -Тате, какво трябва да продаваш за да си купуваш скъпи коли, яхти, хотели? -Родината, сине, родината...
 80. 80 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 624 Неутрално

  "въпреки че не е имал право да откаже СРС"
  __________________
  Петя Владимирова изби рибата с тази юридическа глупост! И за пореден път доказа, че журналистите са хора, които много приказват за неща, които малко разбират! Разрешаването за ползването на СРС е правомощие на министъра на МВР. Ако беше обратното, никой нямаше да му иска подписа.
  Хаосът в съдебната система се произвежда най-вече от представителите на самата съдебна система - нека самата Петя си спомни своята статия "Прокуратурата, глупако!"

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 81. 81 Профил на Stavrogin
  Stavrogin
  Рейтинг: 743 Неутрално

  До коментар [#33] от "joro1959":

  Защото БГ е правова държава поне формално и използването на СРС е оперативна работа, която се върши от изпълнителната власт, ръководител на изпълнителната власт в определен сектрор е министърът, съдът не е никакъв на работещите в МВР че да им нарежда какво да правят, а Цветанов е един прост макар и висшестоящ чиновник, на който в случая законът не му позвалява да мисли, дискрецията му е отнета и той трябва да изпълнява, всичко друго са бля-бля

  Отишло едно джудже при Веско Маринов за автограф и му казало: „Г-н Маринов, пораснах с вашите песни“.
 82. 82 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Нека Петя да прочете какво казва Любо Канов за правосъдната ни система в цялост:
  "Една от най-непоправимите и опасни последици на българското "правосъдно" беззаконие е, че като резултат от него, населението започва да копнее за диктатура. Така наречения безпредел на постсъветската действителност роди Путин, Чекистът Государь. Копнежът на робите, негативно селектирани от комунистическите десетилетия, е за твърда сталинска ръка. Свободата е техен органически противник. Всъщност българската перверзна съдебно-прокурорска и напълно безплодна казуистика, маскирана като "цивилизован и европейски" процес, обслужва точно този извод за мнозина: "Демокрацията не може да осигури нито ред, нито законност, само Сталин можеше!"

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 83. 83 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Любо Канов2:
  По този начин корумпираното правосъдие, следствие и прокуратура, плюс безполезните многобройни негодници милиционери навсякъде из страната, стават най-добри агенти на хибридната война за постепенното реставриране на Съветската империя. Защото успешно пораждат носталгия по "реда" и доказват в кухите глави на една значителна група от социалистически производни, че "при Тошо не беше лошо". И освен доказаната безполезност на правото в България, то е отговорно и за радикализацията на хора, които мразят демокрацията, Запада и цивилизационните ценности и нанасят непоправима вреда на бъдещето на страната.

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 84. 84 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#81:"Stavrogin"]Цветанов е един прост макар и висшестоящ чиновник, на който в случая законът не му позвалява да мисли, дискрецията му е отнета и той трябва да изпълнява, всичко друго са бля-бля[/quote]
  Блестящо доказателство за болшевишко скудоумие!...

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 85. 85 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#69:"avalon2468"]пиша ви като юрист [/quote]
  Моля??? Та вие драги дори не разграничавате решение от разрешение... Ето какво сте написал:
  [quote#69:"avalon2468"]от тези мотиви(на съда -мое) разбирам, че няма смисъл съдът да издава разрешение, след като няма как да му се подчинят и да задължат орган на власт да ги изпълни[/quote]
  На разрешение никой не се подчинява! Разрешението не се изпълнява, то просто дава свобода на този комуто е разрешено да действа... или да не действа.

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 86. 86 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#54:"choss"]Баси и правосъдието:
  - обвиниха Цецо, че подслушвал - оказа се невинен,
  - обвиниха Цецо и че не подслушвал - оказа се пак невинен.
  А де?[/quote]
  Не правосъдие! А най-вече обвинението, т.е. ПРОКУРАТУРАТА. Там е заровено кучето - в калпавата прокуратура. И още повече - в калпавия закон, по който функционира прокуратурата. И най-напред - какво прави прокуратурата в съдебната система? Нейното място не е там!

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 87. 87 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Готини, не зная вдявате ли, че "преразказ" на мотиви към присъда е мнооого различно от същинските мотиви ???
  И че, понеже тук става дума за висш пилотаж в правото, журнал-коментарите са лишени от всякакъв сми ???

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 88. 88 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 976 Неутрално

  До коментар [#76] от "avalon2468":

  +++++++
  До коментар [#78] от "avalon2468":

  +++++++

 89. 89 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 615 Неутрално

  МЕЖДУ ДРУГОТО

  Това дело срещу ЦЦ ли беше за откраднатата катерушка или предишното.

  Ясно е, от изложението и коментарите, че ЦЦ е виновен. В такъв случай, кога ще подведат под отговорност и останалите бивши министри на ВР за същото престъпление?

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 90. 90 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 615 Неутрално

  МЕЖДУ ДРУГОТО

  Това дело срещу ЦЦ ли беше за откраднатата катерушка или предишното.

  Ясно е, от изложението и коментарите, че ЦЦ е виновен. В такъв случай, кога ще подведат под отговорност и останалите бивши министри на ВР за същото престъпление?

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 91. 91 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 689 Неутрално

  До коментар [#27] от "galapagas":

  Хахаха, че сега нали си избираме кметове, народни представители и президенти.... Цъфнахме та вързахме, сега остава и съдии да "избират" циганите срещу кебачета. Бе вие акъл имате ли, като си пожелавате такива глупости?

 92. 92 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 521 Неутрално


  До коментар [#82] от "Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!":

  Или по-накратко - Стокхолмски синдром.

 93. 93 Профил на blag009
  blag009
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Нямали НАЙ - после, НЯКОЙ да пусне ОБВИНИТЕЛНИЯТ АКТ на ПРОКУРАТУРАТА ?
  Кибик Блаже

 94. 94 Профил на blag009
  blag009
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#69] от "avalon2468":

  Добре де ЗАЩО съдят председателя на СКС , че е РАЗРЕШАВАЛА подслушване ... КВО ПРОВИМЕ ?
  Кибик Блаже

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK