Как ВАС реши да създаде третата си колегия (стенограма)

Председателят на ВАС Георги Колев

© Надежда Чипева

Председателят на ВАС Георги КолевНа 19 октомври пленумът на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) с 48 гласа "за" и 32 против одобри предложението на своя председател Георги Колев за създаване на трета колегия в съда от малък брой съдии, която да разглежда само касационните (на последна инстанция) дела. В нея вероятно ще влязат два или три петчленни състава, т.е. шепа съдии ще контролира решенията на останалите 80 върховни съдии във ВАС и ще формира практиката на съда. В деня на пленума Марина Михайлова от името на съдии от Пето отделение на ВАС заяви в писмено становище несъгласие с идеята. 
Висшият адвокатски съвет, Съюзът на съдиите в България и министърът на правосъдието  Христо Иванов се противопоставиха на идеята.


Публикуваме от "Капитал" стенограмата от заседанието на пленума на върховните административни съдии.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: ГЕОРГИ КОЛЕВ – председател на ВАС
СЕКРЕТАР: НИНА СПАСОВА – административен секретар на ВАС


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Колеги, след направената проверка се установи, че в залата присъстват 79 съдии. Старшите съдии по списъчен състав са 84 и шестима командировани. В днешното заседание колегите, които са командировани, не присъстват, тъй като нямаме изрично решение за тяхното участие. Мисля, че сме достатъчно, за да вземем решение и без тях. Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. Както знаете, първа точка от дневния ред е формирането на трета колегия във ВАС. Вида,  характера и състава на трета колегия на този етап няма да го обсъждаме. След това ще се съберем отново за обсъждане на тези въпроси. Говорим за решение по принцип за формиране на трета колегия. Изпратил съм по електронната поща на всеки един колега мотивите, които обуславят това. Целта за формиране на трета колегия е формиране на постоянни петчленни състави или другият вариант е -  формирането на колегия, която ще се занимава с първоинстанционните дела. Личното ми становище, което съм изразявал нееднократно, е формирането на една колегия, която да разглежда делата на петчленните състави. Но това пак зависи от вас, не зависи точно от мен. Няма да пристъпя към нито един от вариантите, без да чуя вашето становище. Не излагам мотивите подробно, защото сте се запознали с тях. Мисля, че всеки един от вас е прочел това, което е изпратено по пощата ви. Другият въпрос, който естествено бива поставян, е начинът на формирането, независимо от това каква ще е колегията – как да бъде формирана, как да бъдат подбрани хората, които да участват в тази колегия. Приоритет на Пленума е персоналният състав. Пленумът решава кой да бъде в тази колегия, в случай че бъде взето решение въобще да се формира такава. Затова степенувам въпроса – ако няма решение за формиране на трета колегия, безпредметно е по-нататъшното обсъждане на въпроса. При определяне на състава при всяко положение ще спазя на сто процента  принципа на доброволност и предлагам всеки един от нас да го спази. Няма как да накараш един колега, без да е изразил собствено желание, да работи в друга колегия, ако такава бъде формирана. Най-малкото неговото изрично съгласие следва да бъде факт. Оттам нататък, какъвто и да е резултатът от гласуването, след като останат определен брой хора, които имат желание, и аз предполагам, че такива ще има, ще трябва да бъдат подложени на поименно гласуване, тъй като всеки един от вас, особено ако става въпрос за колегия, която се занимава с петициите, са наясно, че тези хора донякъде ще определят общата практика и следователно те трябва да бъдат хора, които се ползват с доверието на всеки един от нас. Това са вариантите и затова ви изпратих мотивация за това, което предлагам в момента. Не я обсъждам, защото тя вече се оказа и в публичното пространство. Както видяхме, тя е във форумите на "Правен свят" и т.н., въпреки че там нещата са цитирани не съвсем точно. Какво имам предвид – омръзна ми да отговарям и да бъдем атакувани за това, че петчленните състави не са поименни. Никой, нито Европейската комисия или друг не го е поставял. Аз мисля, че мотивите са абсолютно ясни за това, мотивите са безкрайно ясни. Но така или иначе този въпрос следва да бъде решен. Аз лично виждам решението по този начин, а именно сформиране на трета колегия, като, независимо от това дали впоследствие тя ще бъде колегия, която ще разглежда първоинстанционни дела, ако надделее това становище или колегия, която да разглежда касационни дела, но пак казвам – решението е ваше. В този случай ще избегнем непрекъснатите влизания и излизания в зала и замени, както сега се формират петчленните състави. Общо взето, това са ми мотивите. Но в крайна сметка дали да има трета колегия, или да няма, решавате вие. Запознати сте много добре с организацията на съда, с проблемите и вярвам, че всеки един от вас има изградено становище. Съзнавам и вече чух неведнъж, че ето, виждаш ли, как така част от колегите ще контролират останалите. Да, чух го като контрамотив, само че затова казвам, че когато принципът е доброволен и  естествено първо да се предложи на старшите членове по списък, но не само на тях, в крайна сметка Пленумът ще бъде този, който ще подкрепи един или друг. Няма да ги избера аз, ще ги изберете вие. Разбрах, че има и доста становища, които са различни, така че сега ще ги чуем. Единственото, което ще помоля, е да бъдат кратки и ясни. Очевидно е, че аргументите "за" и "против" сме ги обсъждали, вие сте ги обсъждали помежду си, в което съм убеден. Така че да чуем становища.
В залата допълнително влиза съдия Фани Найденова и присъстващите съдии на заседанието стават 80 /осемдесет/ .


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Колеги, имам процедурно предложение. Член 121, ал. 2 от Закона за съдебната власт задължава председателя на Върховния административен съд да уведоми лицата по ал. 1 на текста, а именно: Главния прокурор или негов заместник при ВАП; председателите на административните съдилища и други съдии; председателят или член на Висшия адвокатски съвет; министърът на правосъдието за датата и часа на провеждане на заседанието на Пленума. Тези лица могат да вземат становище, макар да не участват в гласуването.  Предлаганата промяна засяга не  само съдиите от Върховния административен съд, това е въпрос, който засяга и адвокатите и министъра на правосъдието и  следва да е резултат на по-широко обществено обсъждане. Моят въпрос  по процедурата е дали те са уведомени за днешното заседание?  Това е първия ми процедурен въпрос.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Не мисля, че имат право на становище по този въпрос. Това все пак не е общо събрание, това е организационен пленум.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Направила съм си труда да го прочета. Този текст на ЗСВ  се отнася за заседанието на Пленума. Член 121, ал. 1 гласи: "В заседанията на пленума могат да участват: 1. Главният прокурор или негов заместник при ВАП; 2. Председателите на административните съдилища и други съдии; 3. Председателят или член на Висшия адвокатски съвет; Министърът на правосъдието". 
Алинея 2: "Председателят на ВАС уведомява лицата по ал. 1 за датата и часа на провеждане на заседанието." Алинея 3: "Лицата по ал. 1 могат да изразяват становища, но не участват в гласуването". Понеже прочетох вашето интервю във в. "Монитор" за две трети от вашия мандат и ми направи впечатление, че не казвате нищо за предлаганите според мен, фундаментални промени в организацията на този съд.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Това интервю е дадено, преди да направя предложението.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Няма значение, защото то излезе днес. Това е процедурният ми въпрос. Предлагам, ако тази процедура по чл. 121 ЗСВ не е изпълнена,  заседанието да бъде отложено за уведомяване на лицата по чл. 121, ал. 1 ЗСВ.  Смятам, че има основание за отлагане на заседанието.   


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Аз не мисля, че в този случай   следва да има такива становища.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Второто ми процедурно предложение е  по съществото на направеното предложение.    В писменото предложение на председателя на практика  няма никакви  конкретни мотиви относно вида и състава на предлаганата евентуално трета  колегия. Аз лично не съм съгласна да гласувам за предложение, което няма конкретни мотиви за конкретен вид колегия. Защото има огромно значение дали това ще бъде трета колегия от досегашните или ще бъде трета колегия от тези, които се предлагат и които  ще въведат инстанционен контрол за практиката на съда.  Мисля, че предложението не е мотивирано. Извинете, това не е лично към вас господин председател, защото знам, че вие обсъждахте тези въпроси не сам, а с всички председатели на отделенията в продължение на един месец.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Да, така е. Броят и състава на отделно отделение и характера на колегиите посочен ли е някъде в закона, понеже в момента се позоваваме изцяло на ЗСВ. Друг е въпросът, че няма сам да взема това решение. Така че, има ли някъде текст в закона, който казва, че трябва да се дефинира вида на колегията?  Така или иначе в момента имаме едно предложение за отлагане на заседанието


АТАНАСКА ДИШЕВА: Всъщност, ако са уведомени лицата по чл. 121, ал. 1 ЗСВ, не бихме имали основание за отлагане на заседанието.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Не, не са уведомени. Аз не считам, че трябва да бъдат уведомени.  Колеги, който е "за" да се отложи вземането на това решение на днешното заседание с мотиви, които посочи съдия Николова днес, моля да гласува.


(След проведено явно гласуване "за" отлагане на заседанието гласуват 27 /двадесет и седем/ съдии, поради което предложението не се приема.)


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Това е по първото предложение – за уведомяване на лицата по чл. 121, ал. 1 ЗСВ.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Има ли друга причина за отлагане на делото?.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Другото основание за отлагане на заседанието е, че в писменото предложение на председателя на практика няма никакви конкретни мотиви  относно вида и състава на предлаганата трета колегия. Може ли да се обсъжда немотивирано предложение и да се взема решение по него?
По същество предложението на Пето отделение е за спазване на Заповед № 282 от 20.02.2013 г. на председателя. Публично известни станаха случаи на нарушаването на тази заповед по дела с голямо обществено значение. Това именно беше и в основата на критиките към нашия съд за начина на формиране на петчленните състави. От нарушението на едни правила следва ли, че те не са добри, защото ги нарушаваме? Това  е свързано с въпроса, който ни се предлага – да формираме трета колегия на ВАС и то, забележете, с какви мотиви. Тепърва ще искаме увеличаване на щатните бройки, трансформация на административни в щатни бройки и т.н. Кого ще излъжем, че при един и същ брой дела, зависи в колко колегии се гледат, за да се увеличи щата? Какво ни пречеше и до сега да поискаме това? Принципното ми  недоумение е - как може такъв фундаментален  въпрос как ще се  работи от утре в този съд, да не бъде мотивиран.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Колеги, не съм съгласен, че е имало някакви нарушения. Такива няма констатирани. В публичното пространство може да има всякакви твърдения, това не ме интересува. Второ, може би аз имам известен пропуск по отношение на мотивацията за вида и характера на колегията.  За вида и характера моето становище е, че следва да бъде формирана касационна колегия, която да разглежда петчленните  състави. Ето тази мотивация предполагам искате. Мисля, че това е начинът да бъде избегната ситуацията, в която се намираме в момента.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Това ли ще гласуваме сега?


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Това е моето предложение, така че да.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА:  Вашите мотиви  по принцип са  за формиране на трета колегия. Ако вашите предложения са за този вид трета колегия,  ние  ще гласуваме по един определен начин. Беше много важно да се знае за какво точно ще гласуваме.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Как точно ще гласувате аз не знам. Още в самото начало започнах с това – имам предвид формирана трета колегия съответно от старшите съдии, когато има предложения към всеки един от тях. От там нататък кой ще подкрепи пленума ще решите вие, тъй като кой ще бъде в тази колегия ще реши отново пленума. Мисля, че за този вид колегия мотивите, които съм изложил са повече от ясни. При този вид колегия няма да има необходимост от непрекъснато заместване. Какъв е проблемът такава колегия да бъде създадена, след като тя би уеднаквила донякъде и практиката. Няма как при наличието на такава колегия да се стига до заместване, доколкото те няма да участват в разглеждането на първоинстанционните производства. Второ – дали и как мога да искам бройки – разбира се, че мога да ги поискам по всяко време. Но мотивацията за това е много сложна и различна.


ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА: Ще кажа само няколко изречения. Стана ми ясна мотивацията за формиране на трета колегия във ВАС, която да бъде касационна. Обаче замисълът насочва към нова йерархизация, въведена от нас самите. Това по-скоро е обособяване на една по-малка група съдии, която ще взима окончателните решения. Ще създава практика, в която би трябвало да взима участие целият съд, така както е замисълът на Конституцията и Закона за съдебната власт. Неучастващите в тези петчленни състави съдии, независимо че са равноправни,  ще бъдат лишени от възможността да се произнасят от последна инстанция.  Това е игнориране, което може да наведе на съмнения  за професионално неравенство. Възможността за участие  на всички съдии от ВАС в съставите, постановяващи окончателните решения, е гаранция за формиране на по-качествено правораздаване, пречупено през призмата на   вижданията на повече съдии със съответната квалификация и опит. В това отношение системата е справедлива и логична. Групирането е вид сепариране,  отделяне, избиране на някои, които са извън и /може би над/ другите. С посочването има психологическо отдалечаване на посочените от останалите. Започват съмнения, чувство за оставане извън нещата, пренебрегнатост, обреченост, безнадеждност и др., което едва ли е най-здравата атмосфера, в която би искал да работи свободен и независим професионалист.


ГЕОРГИ КОЛЕВ:  Не случайно споменах, че кои ще бъдат тези хора не избирам аз, а вие. Те естествено няма да бъдат в постоянен състав.  Няма пречка да се заложи ротационен принцип и на всеки три години тези съдии да бъдат подменяни. Така че  това не е  контрааргумент в такъв случай че само и  единствено 15 човека или колкото решим съответно  ще бъдат хората, които ще разглеждат делата.


ПАНАЙОТ ГЕНКОВ: Колеги, аз  съм привърженик на тази идея за създаване на петчленна касационна колегия.  Тази моя идея беше още на времето, когато предишният председател  реши да създаде втора колегия и беше попитал на какъв принцип да я създаде. Тогава казах, че колегии има и във ВКС. Там те са създадени на принципа на съвсем различни процесуални закони. Едната колегия гледа граждански дела по ГПК, другата гледа наказателни дела по НПК, третата – търговски дела по ТЗ. Това са съвсем различни процесуални закони и там има основание да има различни колегии.  При нас нямаше  основание да правим две колегии. Но като си решил да правиш две колегии  на формален и   субективен принцип... Моето мнение е, че в нашия съд по Закона за Върховния административен съд тогава имаме двуинстанционно производство в рамките на самия съд, тоест законът е предвидил че едни колеги ще отменят решенията на други. Направи две колегии – едната колегия да гледа дела на първа инстанция и втора колегия,в  която да отидат 10 колеги с по-дългогодишен стаж, които да гледат касационни дела. И да се знае, колега, който дойде от административен съд отива в първа колегия задължително. Прави някакъв стаж тук, натрупва някакъв опит и тогава отива в тази втора колегия. Тук идва и моментът, за който съдия Главинова каза, че тези петчленни състави ще формират практиката на съда. Това категорично не е вярно, защото например делата по ЗУТ не отиват в петчленни състави и практиката на ВАС по ЗУТ се формира от 10-12 съдии. Практиката по данъчните и митническите дела се формира от две отделения.  Петчленният състав е втора инстанция, така както тричленните състави са втора инстанция на първоинстанционните дела. Предлагам да се създаде една петчленна касационна колегия, която наистина да има постоянен състав, за да не ни пишат постоянно по вестниците за щяло и нещяло.  Няма нищо страшно, могат да се създадат два или три  петчленни състава, които да гледат тези дела и в които да участват съдии по старшинство.


МАРИНА МИХАЙЛОВА: Искам да опонирам на съдия Генков. Вярно е, че касационният съд има разпределение на колегиите  по материи. Преди години ние направихме втора колегия, защото трябваше да намерим място на някой началник. Много ви моля да не правим това и сега, защото в събота, като се събудих научих от "Правен свят" и кой ще й бъде ръководител.  И останах наистина с впечатление, че колегията се прави не за да се разтоварваме, а за да й бъде някой началник. Това е странно за един върховен съд. Нямаме никакъв критерий да се делим. Едно е 40 човека да гледат петчленките, защото много от тях се отменят и тук са важните дела.  Не може 10-15 съдии да решават тези важни дела и да определят практиката на съда, защото така се обезсмислят функциите на Общото събрание.  И втория въпрос е какъв ще бъде критерият  за избиране евентуално  на ръководител  на тази колегия? Ще бъде ли той най-добрият професионалист,  колко стаж ще има във ВАС и името му ще бъде ли предопределено. Ще има ли демокрация при избора?


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Да, ще има демокрация. Няма да отстъпя в тази връзка. Дали обаче ще заложим един ротационен тригодишен  мандат ,след което някой се притеснява, че друг го конкурира – това е възможно. Не е никаква пречка ако някой счита, че е дискриминиран  за това  че някой друг му отменя решението, тогава всеки един трябва да си помисли какво ще стане през следващите три години. Има ли други изказвания?


ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА:   Това ли е единствения вариант с който може да се разреши проблема с натовареността? Няма ли друг по-лек начин? Мисля, че постоянни петчленни състави могат да се правят и при сега действащите две колегии.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Обмислял съм различни варианти. Няма как да се изключи цялото отделение и как точно по конкретното дело ще разберем кои съдии са били.


АТАНАСКА ДИШЕВА: Прави ми впечатление, че на последните няколко заседания ние непрекъснато говорим и така губим самоуважение. Моля колегите да се изслушваме.  Аз съм противник за създаването на трета колегия самоцелно. Понеже наистина не виждам обосновано становище защо е необходимо създаването й и как тя да бъде създадена. Вие казахте, че в ЗСВ няма изискване за характера на колегията, т.е. за предмета на делата, които тя ще гледа. Да, така е. Но не трябва да забравяме, че предишният ЗСВ беше създаден в условията на един върховен съд и разпоредбите в него автоматично се прехвърлят. Смея да твърдя, че разпоредбата в ЗСВ, която казва, че ВАС може да приема тълкувателни решения на отделни колегии също е прехвърляне на текстове от стария закон.  Както каза съдия Генков, ние нямаме такава специфика, такава съществена причина за разделяне, както ВКС. Те имат три различни процедури, три различни ясно обособени материи.  Сегашното разделяне на отделения при нас е напълно условно. Да, условно е. Както по заповед на председателя, дори не на решение на общото събрание /според мен в нарушение на ЗСВ/ се прехвърля материя от едно отделение в друго, така може утре Шесто отделение, в което съм, може да гледа данъчни дела, защото са ми най-присърце. Това беше шега за отпускане на напрежението. Както днес една материя се гледа в едно отделение, тя може да отиде не просто в друго отделение, а и в друга колегия. Имахме такъв пример с някакви дела по конкуренцията доколкото си спомням, преди то околната среда се прехвърли от една колегия в друга, така че в обобщение разделянето при нас на отделения и колегии е напълно условно.  Единствената разумна причина да направим още една колегия е да аргументираме с това искания за още магистратски места, това беше единствената полезна идея, която аз успях да изведа за себе си от мотивите, които ни бяха изпратени, е тази да разделим по някаква материя трета колегия, т.е. някакви отделения да се отделят в трета колегия. Не знам дали обособяването на данъчни дела е разумно, но се говореше и за обособяване на данъчна колегия например, защото те и без това са две отделения, акцизите и митата, които са си данъчни се разглеждат от три отделения, но това не съм го обсъждала с колеги, а просто го казвам като идея, ако непременно се държи за обособяване на трета колегия, там да отидат определена категория дела.  С риск да стана досадна, ще кажа защо не споделям създаването на касационна колегия. Говори се много за това че Европейската комисия  ни упреквала защо нямаме поименни състави.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Няма такова нещо. Кой твърди такова нещо?


АТАНАСКА ДИШЕВА: Аз такъв писмен документ не съм видяла. Упрекът е, поне доколкото съм чела в докладите, че ние нямаме ясни правила за създаването на петчленните състави. Според мен имаме едно ясно правило в заповедта на председателя, което не винаги се следва поради различни причини. Заради това, според мен, създаването на отделна колегия от 10, 12 или 15 души, които да обобщават, практиката на останалите 80, а е вероятно да станат и повече съдиите,  няма да отговори на изискванията на Европейската комисия за прозрачност, яснота, последователност и т.н. в нашата работа.  Споделям това, което казаха колеги, че това по-скоро е опасно за нашето правораздаване, за нашето самочувствие като съдии в този съд, особено за останалите 80 човека, които ще гледат повече или по-малко първоинстнационни дела. Приемаме, че първоинстанционните дела остават във всички отделения, те ще се гледат от съдии. А ще има 10, 12, 15 или не знам колко /това също не се каза/ избраници, които ще гледат само касационни дела. Ние не споменахме нито дума за това дали отмяната ще отиде в тази специална колегия. Ако отиде и отмяната, тогава аргументът, че обобщаването на практиката ще бъде само за тези дела, които се гледат на първа инстанция при нас, т.е. не за всички видове дела, също няма да бъде в пълна степен вярно, тоест  всички наши отмени биха отишли в тази колегия. Но пак казвам, не разбрах само касациите ли ще се гледат там или и отмяната. Защото ако се гледат само касациите, 10-15 човека би било нелепо да гледат толкова малко дела, защото те са малко като бройка. Не знам дали е анализиран този въпрос.
Защо не споделям отделянето на трета колегия, за да гледа първоинстанционни дела – аз лично не съм участвала в конкурси, за да стана върховен съдия, защото тогава такива бяха правилата. Много колеги обаче са участвали в такива конкурси и не бих искала да съм на мястото на съдия, който е направил всичко възможно, за да стане върховен съдия и да дойде тук, за да гледа само първоинстанционни дела. И тази изкуствена, противно на закона йерархизация на първа инстанция на средна междинна касация, т.е. касация на административните съдии, е ненужна и тя няма да помогне нито за затвърждаване, да не кажа възстановяване, на авторитета на този съд, нито за подобряване на нашата работа, на нашето самочувствие и на атмосферата в съда.  В това, което каза съдия Мавродиева за създаване на поименни състави, не виждам никакъв проблем. Това е практика, която, доколкото ми е известно, се практикува във всички административни съдилища от тяхното създаване, поне по-големите съдилища – София, Пловдив, Варна – те имат поименни тричленни състави. Не съществува никакъв проблем от технологична гледна точка, освен това имаме армия от компютърни специалисти, да се измисли компютърна програма, която да избира петимата членове  на състава. Това също е ясно правило. Друг е въпросът дали системата би била манипулируема и т.н. Но ако се създадат поименни петчленни състави, те могат да бъдат във всяко едно от отделенията, включително и за отделенията, които се състоят от 9 човека, защото имаме няколко такива отделения. Председателят на отделението може да председателства двата от съставите и още четирима души да стоят например.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Искам да уточня, че нашите компютърни специалисти нямат никакво отношение към тази програма. Тя се прави централно от ВСС. Ние нямаме никакви права да правим изменения. Новата програма, която функционира, е централна. Нека да не обсъждаме този въпрос, защото е безсмислено. Второто – осъзнавам, че това е въпрос на "его" и оттук идват сериозните проблеми – защо някой друг ще контролира моите актове?  Пак казвам, тези избраници, както ги нарекохте, те няма да са мои избраници, вие ще трябва да ги изберете, не аз. Съжалявам, но това е истината. Кой трябва да ги избере – вие, независимо какъв критерий ще изберем, те ще са избрани от вас. Аз нямам право да определям и сега и преди. То се знае, че ще има много проблеми. Съзнавам, че това няма как да стане веднага. Ще го отложим във времето колкото е необходимо и докато не направим точен анализ  за необходимите ни бройки, както и времето кога ще бъде възможно. Може да е след, 6, 7 или 8 месеца. Това е необходимо технологично време. Ако следва да бъде заложена принципна ротация – да, ще бъде заложена. И се надявам тогава "егото" на много колеги да бъде удовлетворено. Така че и за едното, и за другото има много аргументи. Това е безспорно.  Така или иначе днес ще вземем някакво решение. То може да е положително, може да е  отрицателно.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: Имам едно питане. На миналия пленум, който беше през месец юли,  64  съдии, които присъстваха на пленума, гласувахме единодушно нашият съд в срока за обсъждане на конституционните промени да предложи промяна на конституционния текст по предложението на съдия Дражева, направено писмено.  Искам да попитам направено ли е това предложение от страна на нашия съд?


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Не съм го направил и ще ви кажа защо. Разговарях с доста хора, които имат право да направят това предложение.  Ние нямаме право да правим такова предложение и затова не съм го направил.  То ще бъде предложено, но няма да бъде предложено директно от мен.


ТЕОДОРА НИКОЛОВА: На първо четене минаха предложенията  за изменение на конституцията, но ние нямаме такова предложение.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Доколкото си спомням, тогава пленумът реши, че това е приоритет на Великото Народно събрание, но въпреки това бяха гласувани, нали?


МАРИНА МИХАЙЛОВА: Действително чл. 121, ал. 1 ЗСВ казва, че в заседанието на пленума "могат" да участват. Зависи за тези, които са поканени. И без това не сме подготвени. Предлагам да прегласуваме предложението за отлагане на заседанието, за да спазваме закона. Нека да чуем министъра на правосъдието, някой професор, които да ни изтълкуват ЗСВ, който ние, най-висшите съдии, не можем да си изтълкуваме, защото преди заседанието чух такива житейски откровения защо ще се гласува, които нямат нищо общо с разума и с този изключително важен въпрос.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Мисля, че чухме достатъчно становища. Който счита обаче, че следва наново да се гласува, е съвсем друга тема. Може да гласува спокойно против. Но аз считам, че всеки един колега има достатъчно опит и си е направил преценката, прочел е закона. Не виждам защо трябва да се прегласува нещо, което вече е гласувано. Други становища?


СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА: Говорим за създаване на колегия с постоянни касационни състави. Господин председател, вие казахте че ще има ротация. Обществото иска от нас постоянни състави, за да няма съмнение, че нещо се манипулира, а не тези състави да са на ротационен принцип на три години. Например, аз отивам в тази колегия, изоставям си данъчната практика, забравям сумати закони. След три години се връщам  в данъчното отделение, започвам наново да чета практика, данъчни закони и т.н.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Това е съвсем различно. Ако не сте съгласни с ротационния принцип, няма да го приложим.


БИСЕР ЦВЕТКОВ : Колеги , мисля, че на това заседание трябва да решим дали ще има трета колегия или не. В следващия момент се постави въпроса каква ще бъде евентуално материята на трета колегия. Това пак ще го решим, пак ние. Мотивите на т. 1 са точно такива. Какво ще се случи ако имаме трета колегия – ще разширим кръга на съдиите с нови бройки и ще падне натовареността. Но в момента решаваме дали да има трета колегия или не. Не решаваме дали ще гледа само касация или първа инстанция.


МАРУСЯ ДИМИТРОВА: Господин председател, бихте ли уточнили трета колегия какво ще върши?


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Предложението ми е трета колегия да бъде касационна.


АТАНАСКА ДИШЕВА: Колеги, почти никой не чу какво каза съдия Димитрова. Много хора биха се мотивирали да гласуват по един или друг начини в зависимост от това с какво ще се занимава колегията.  Предлагам да гласуваме едно по едно. Моето първо предложение беше /разбира се вие преценете кое ще е първо/ да се гласува за трета колегия, която да разглежда определена материя от делата. На принципа на който сега са обособени двете колегии, дали да има трета, обособена на същия принцип, т.е. да има две или три отделения, които да гледат първоинстанционни, касации и отмени. След това, ако не се постигне мнозинство, да подложим на гласуване дали да има трета колегия, която да гледа касационни дела и отмени. И след това евентуално да подложим на гласуване въпроса дали да има трета колегия, която да гледа първоинстанционни дела, защото иначе, действително питам, на всяка цена ли трябва да имаме трета колегия. Ако гласуваме само по себе си дали ще има трета колегия, това ми се струва необосновано. Ще ви дам пример: Аз лично ще гласувам за създаването на трета колегия, която да бъде обособена на принципа на сегашните колегии. И бих гласувала против останалите две предложения по съображенията, които ви изложих. Данъчната колегия я дадох само като пример.


ЙОВКА ДРАЖЕВА: В този съд съм от 14 години.  Гледала съм дела и в първо, и във второ и в трето и в седмо отделения.Гледала съм дела на всички инстанции.  Свидетел съм на разделянето на съда на две колегии по абсолютно безпринципен начин. Предлагам да се премахнат всички колегии и да останат само отделенията и всички петчленни състави ще разглеждат на втора инстанция абсолютно всички дела на съда.


МАРИНИКА ЧЕРНЕВА: Колеги, с оглед на новопостъпилите становища на колегите, предлагам да отложим заседанието.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Колеги, тези предложения които сега се чуха, в крайна сметка сте ги обсъждали. Така или иначе отлагането е излишно. Всеки е наясно. Няма какво да се аргументираме за един, за втори за трети вариант. Когато не се постигне мнозинство приключваме с този въпрос и от тук натам е ясно, че не е  необходимо да има трета колегия. Вариантите са дискутирани много пъти. Не виждам до какво ще доведе това отлагане. Тези аргументи, които  чух днес, съм ги чувал много пъти.


ДИАНА ДОБРЕВА: Искам да помисля по предложението на съдия Дражева.


ГЕОРГИ КОЛЕВ: Да, възможно е да има и такъв вариант, но тогава би следвало да ги разделим на друг принцип – чисто инстанционни. Защото, съгласете се че ние сме единственият съд, който нормативно гледа дела на първа и втора инстанция. Действително идеята е делата да намаляват,  но за съжаление това не се случва. Вратичката в Конституцията "може да се предвиди и друга подсъдност" в първа инстанция на ВАС може да се ползва, може и да не се ползва. Но продължава да се ползва. Те както могат да бъдат приети, така могат да бъдат и отхвърлени.
Имаме предложение и преминаваме към гласуване за формиране на трета касационна  колегия, разглеждаща производствата по делата пред петчленните състави и производствата по отмяна. Това е  вариантът.  В противен случай се обезсмисля всичко.


Ще преминем към поименно гласуване, тъй като впоследствие ще има възражения. И така, първи съм аз, защото общо взето идеята е моя.


1. Георги Колев – за
2. Румяна Монова – за
3. Боян Магдалинчев – за
4. Анна Димитрова – против
5. Йордан Константинов – против
6. Мариника Чернева – за
7. Милка Панчева – за
8. Мирослав Мирчев – за
9. Ваня Пунева – за
10. Георги Чолаков – за
11. Ваня Анчева – за
12. Андрей Икономов – за
13. Светлана Йонкова – за
14. Александър Еленков – против
15. Йорданка Костова – за
16. Нина Докторова – за
17. Марина Михайлова – против
18. Наталия Марчева – за
19. Ангел Калинов – за
20. Панайот Генков – за
21. Аделина Ковачева – за
22. Румяна Папазова – за
23. Диана Добрева – против
24. Галина Матейска – за
25. Галя Костова – за
26. Фани Найденова – за
27. Надежда Джелепова – за
28. Галина Христова – за
29. Таня Радкова – за
30. Здравка Шуменска – против
31. Йовка Дражева – против
32. Светлозара Анчева – против
33. Галина Солакова – за
34. Диана Гърбатова – за
35. Татяна Хинова – за
36. Джузепе Роджери – за
37. Маруся Димитрова – против
38. Теодора Николова – против
39. Милена Златкова – против
40. Атанаска Дишева – против
41. Таня Вачева – против
42. Соня Янкулова – против
43. Илияна Дойчева – против
44. Георги Георгиев – против
45. Виолета Главинова – против
46. Донка Чакърова – против
47. Емилия Миткова – за
48. Мариета Милева – против
49. Тодор Тодоров – против
50. Севдалина Червенкова – за
51. Еманоил Митев – за
52. Павлина Найденова – против
53. Марио Димитров – за
54. Таня Куцарова – за
55. Кремена Хараланова – против
56. Илиана Славовска – против
57. Добринка Андреева – за
58. Тодор Петков – против
59. Любомира Мотова – за
60. Николай Гунчев – против
61. Емилия Кабурова – за
62. Свилена Проданова – против
63. Даниела Мавродиева – против
64. Бисерка Цанева – против
65. Светлана Борисова – за
66. Бисер Цветков – за
67. Благовеста Липчева – против
68. Анелия Ананиева – за
69. Красимир Кънчев – против
70. Димитър Първанов – за
71. Мадлен Петрова – против
72. Пламен Петрунов – за
73. Аглика Адамова – против
74. Петя Желева – за
75. Василка Шаламанова – за
76. Калина Арнаудова – за
77. Мирослава Керимова – за
78. Емилия Георгиева – за
79. Албена Радославова – за
80. Мария Радева - за


След проведено явно гласуване с 48 /четиридесет и осем/ гласа "ЗА" и 32 /тридесет и два/ гласа "ПРОТИВ", Пленумът на съдиите от Върховния административен съд


Р  Е  Ш  И  :


Взема се решение за създаване на Трета колегия във Върховен административен съд, която ще разглежда производствата по делата пред петчленните състави, седемчленните състави и производствата по отмяна.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  Съдебната система в сегашния и вид я създадоха пребоядисаните номенклатурчици, от нормалните държави отдавна ни критикуват и ни подсказват какво трябва да се направи. Докато няма работеща съдебна система, няма да има държавност, крайно време е да го разберете. И обърнете внимание кои партии спъват реформите - това са партиите, които обслужват интересите на други държави.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 2. 2 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 955 Гневно

  И на ВАС, най-вече и на ВАС!

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4630 Неутрално

  ТОТАЛНО тоталитарно , ЗАДКУЛИСНО , ПРОТИВОЗАКОННО И АМОРАЛНО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4630 Неутрално

  Защото сме Симеоновци !!! Виждат се и зависимостите при гласуването. Не пожелавам делото Ви да се гледа от гласувалите За !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  Оляха се .. ВАС е тотално компроментиран.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4630 Неутрално

  Да учиш право в Симеоново е като да учиш медицина в Орландовци !!! (Паулу Куелю) !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  А сега де?! Аамбубата ли я поиска тази трета колегия?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 8. 8 Профил на lefkovitz
  lefkovitz
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Георги Колев изпълнява поръчки на Делян Пеевски. Вижте как мафията овладява и съда!

 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4630 Неутрално

  До коментар [#7] от "oporna_to4ka":

  +

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4630 Неутрално

  не е Пеевски. друг го сложи на тази позиция !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  Само вижте кои са гласували "ЗА" - първите двама живееха на семейни начала (сега не знам как е), другите са направени председатели на отделения от колев, номинирани вкл. и за конституционен съдия (магдалинчев) - всички по един или друг начин са обвързани с колев ама не като служители на съда .. а по малко по-различен начин.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 12. 12 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 746 Разстроено

  Магнаурската Школа в (безконтролно)Действие!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7092 Неутрално

  Жените съдийки са много с по-разумни и обосновани предложения.Но мафията в лицето на Колев,е непреклонна.Такива хора просто нямат мнясто в съдебната система.А хора, завършили в Симеонова,трябва да могат да работят само като редови съдии,защото са с изкривено съзнание.

 14. 14 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Закривай ! Цялата съдебна система е организирана престъпна група която си прави каквото си иска, прилага си законите както сметне да добре, пред никого не се отчита, сама си определя оценките и възнагражденията за "свършената" работа и има най-нисък рейтинг ! Това говори, че трябва да се изринат тези Авгиеви обори и да се смени изцяло философията, начина на избор и контрол и най-вече да има смяна на кадрите с нови и качествени, некорумпирани и зависими само от закона магистрати, без несменяемост и имунитети ! НО НЯМА МЪЖЕ С ТОПКИ КОИТО ДА ГО НАПРАВЯТ !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK