Най-важните задачи, които си постави новият ректор на Софийския университет проф. Анастас Герджиков

Бившият ректор на СУ проф. Иван Илчев и новоизбраният ректор проф. Анастас Герджиков

© Велко Ангелов, Капитал

Бившият ректор на СУ проф. Иван Илчев и новоизбраният ректор проф. Анастас ГерджиковПроф. Анастас Герджиков е новият ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той беше избран с мнозинство на Общото събрание на висшето училище вчера, само с 28 гласа преднина пред конкурента му проф. Тони Спасов. Двамата кандидати представиха плановете си накратко пред академиците, а последвалите въпроси и дискусии продължиха повече от час и половина. Публикуваме речта на избрания проф. Герджиков при представянето му с малки съкращения и акценти на редакцията. 


Скъпи колеги, изправям се пред вас като кандидат за ректор на Софийския университет за следващите четири години – най-големият, най-старият и най-авторитетният университет на България.


Кандидатирам се за този пост, защото целият ми живот – от приемането ми за студент, през преподавателската и изследователската ми кариера до участието в ръководството на университета – са свързани именно със Софийския университет. Кандидатирам се, защото смятам, че мога да допринеса за излизането на университета от финансовата криза, за утвърждаване на достойното му място в обществото и за бързото му развитие в национален и световен мащаб. Кандидатирам се, защото вярвам, че имам необходимия опит, знания и умения, натрупани през последните 15 години на различни административни постове и особено през последните 6 години като заместник-ректор на Софийския университет с три важни ресора – акредитация, научна дейност, а през последните четири години – и учебна дейност, докторанти и продължаващо обучение. Кандидатирам се също, защото искам да доведа до успешен край усилията, които положих през последните две години в стратегията за развитието на висшето образование в България и в законопроекта, който сега е внесен от Министерски съвет в Народното събрание и който предвижда един нов модел на финансиране, който да бъде справедлив и поради това – стимулиращ,
защото сегашният модел е демотивиращ.


В платформата, която предложих, на първо място е образователната дейност и повишаването на качеството на образование и, едновременно с това, научно-изследователската дейност, която е тясно свързана с образователната във всеки истински университет. Казал съм важни неща, според мен, за


мястото на университета в обществото,


което има две страни – от една страна, ние да намерим най-добрия начин да се представим пред обществото така, че то да види с какво се занимаваме и с какво допринасяме, но не по-малко важно е да видим какво иска обществото и какво очаква от нас, така че наистина да му бъдем полезни през следващите години.

Казал съм важни неща, според мен, за управлението и администрацията. Някой каза, че Сергей Игнатов е предлагал разделението на академичното и финансово-административното управление на университета преди години. Аз съм направил това предложение преди 12 години, но то, както знаете, не залегна в Закона за висшето образование. И затова трябва да търсим някакъв начин тук, в университета, да решим този въпрос, например като дадем повече правомощия на човек, който да поеме тази дейност, човек, който да бъде избран по един прозрачен начин и човек, на който Академичният съвет да даде допълнителни правомощия.
Посочил съм също поредица от мерки за управленски контрол, посочил съм и поредица от мерки за това как администрацията ни може да стане по-ефективна. Две неща, на които много държа – да има електронизиране на това как се движат финансовите потоци в Софийския университет, и на това как се движат административните документи при нас. На става дума просто да се напише един софтуер, става дума за това при финансите да изясним нещата така, че да сме наясно за какво отиват парите.


Предложил съм доста подробни мерки за това как можем да стабилизираме финансово Софийския университет. Те засягат и това какво държавата трябва да направи, за да ни стимулира, като направи едно справедливо разпределение на средствата за образование, и това с какво Софийският университет може да допринесе. От една страна, по-високи приходи, за което съм предложил много мерки, от друга страна, с оптимизиране на разходите. И подчертавам, че не става дума за намаляване на разходите, защото те са достатъчно ниски, а за оптимизиране, за да не отиват парите там, където няма нужда. 


Наред с това - факултетите да получат самостоятелност, особено във финансовата сфера. В момента ситуацията на теория е една, а на практика – друга. На теория тя е такава: факултетите, които имат повече собствени приходи, отделят една част от бюджета си, за да подкрепят тези факултети, които имат по-малко. Това е справедливо и е единственият начин да останем един цялостен университет в пълния смисъл на думата.


В същото време, практиката не е такава, тъй като Академичният съвет с основание е приел, че във финансова криза трябва да осигурим най-напред заплати и стипендии. След като изплатим тези средства почти нищо не остава или остава само за режийни разходи. Затова ми се струва, че трябва да имаме ясни правила за това, че след като се отделят онези отчисления към една централна партида, от която те да се разпределят,


всичко останало трябва да остава във факултетите и да бъде неприкосновено.


Трябва да си изготвим едни правила, които оттам нататък да спазваме. Разбирам, че това изглежда засега неизпълнимо – причината е, че ситуацията ни във финансово отношение е такава, и затова съм отделил много внимание в програмата си на това как можем да излезем от тази финансова ситуация с поредица от мерки.

Отделил съм внимание, разбира се, на това как можем да запазим и да повишаваме качеството на образование, което, разбира се, ще струва и по-скъпо, както винаги е било. Тъкмо затова се надявам да убедим институциите, от които това зависи, да подкрепят качественото образование, което не е просто справедливо, но и стимулиращо за всички да повишават качеството - не само за първите пет университета, а и за следващите 15.
В научно-изследователската дейност също съм предложил поредица от мерки, като се започне от това как можем да получим финансиране и се стигне до това как можем да осигурим справедливо разпределение на средствата за наука. Там съм подчертал това, че очевидно през следващите години ще продължим да разчитаме много на проекти, поради което ще е необходимо


да създадем наистина работещо звено,


което да отмени изследователите в тази административна тежест – информирането за възможностите за проекти, подготовката за проекти, изпълнението. 


Отделил съм една глава за това какво трябва да направим за преподавателския състав - очевидно възнагражденията ни са ниски и трябва да направим нещо много сериозно по въпроса. Както подчертах, не става дума за предизборно обещание –


възнагражденията ни трябва да се повишават,


защото в противен случай всички ние сме принудени да работим и нещо друго. Почти няма човек в тази зала, който да не е работил и нещо друго, защото иначе няма как да се издържа. Това е изключително лошо, защото ни разконцентрира и не можем да се съсредоточим в основната си работа. Затова заедно с финансовата стабилизация на университета, заедно с връщането на евентуалните задължения, заедно с всички други финансови проблеми, които трябва да решим, трябва в обозрим срок да се замислим за повишаване на възнагражденията на преподавателите и служителите, и на няколко места в тази програма съм казал откровено, че то не може да става поравно. Както искаме да имаме диференциране на финансирането на държавно ниво, и при нас трябва да диференцираме финансирането така, че тези, които допринасят повече, да получават повече.


И понеже времето е малко, ще кажа само две думи за студентите – от самото приемане на Закона за висшето образование студентските съвети са монополисти в това къде да членуват студентите – никоя друга организация не приема автоматично. Студентите на практика не знаят, че са техни членове. Те не си дават сметка как могат да използват университетските и факултетните студентски съвети, за да ги представляват във всички органи за управление, да участват в тях и да допринасят за развитието на студентския живот. Затова от тези 20-ина мерки, които съм изброил, най-важно ми се струва това да активизираме работата на студентските съвети така, че те да бъдат полезни на студентите и докторантите.

Програмата ми съдържа и мерки как да управляваме по-ефективно собствеността на университета, така че тя да се самоиздържа – да не бъде на загуба, а да има финансов принос от нея, така че да облекчи положението на университета.Накрая съм казал какво може да се направи в областта на обществените поръчки, които очевидно са болна тема, от която всички страдаме.
Как ще гарантирам изпълнението на обещаното?


Приемам предложението на Философския факултет, който предлага програмен мандат от две години. Готов съм след две години да отчета пред Общото събрание, пред вас, изпълнението на приоритетите, които те предлагат. И понеже те предлагат 3-4 приоритета, които ми се струват малко, предлагам още един-два.


Първо, пълен преглед на финансовата политика за последните 12 години и публикуване на резултатите от одита.


Второ, разработване и последователно провеждане на нова финансова политика, включваща план за финансово стабилизиране на университета, преодоляване на системния бюджетен дефицит, изплащане на задълженията и увеличаване на възнагражденията.


Трето, изготвяне и приемане на стратегия за развитието на Софийския университет.


Четвърто, внасяне на предложения за изменение на правилника за устройството и дейността на университета, който да осигури няколко неща: нов режим на работата на Общото събрание, който да реши проблема със свикването, кворума и функционирането му; механизъм за вземане на решения от Общото събрание и Академичния съвет в интерес на целия университет; въвеждане на работещи атестационни процедури, отчитащи преподавателската, научно-изследователската дейност и всички приноси на преподавателите и, на базата на атестацията, въвеждане на диференцираното заплащане, което Академичният съвет вече е приел.


Пето, осъществяване на цялостна електронизация на документооборота на Софийския университет.


И шесто, мисля, че ако този план, който имам като визия в главата си, се осъществи, мога да обещая, че през всяка година на мандата ще осигуря увеличаване на бюджета на Софийския университет с поне 5 млн. лева спрямо предходната и като казвам това, изключвам приходите от научни проекти.

Скъпи колеги, ако бъда избран за ректор, моята врата ще бъде отворена за вас и за вашите предложения така, както беше и досега.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 559 Любопитно

  Да продължи и затвърди досегашния управленски модел в университета?

 2. 2 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 914 Неутрално

  акценти на редакцията.
  -----------------
  Ма естествено, ний сми малоумни и ако ни ни насочвати вниманиету, шъ съ блъсками у стинити........

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 3. 3 Профил на minuva4a
  minuva4a
  Рейтинг: 273 Весело

  Образованието в бг е на такова жалко равнище, че просто ум да ти зайде! Няма как да имаш иновативна икономика при архаично образование, просто е невъзможно.

  Докато преподават материал от периода на зрелия комунизъм и резултатите ще им са такива - всяка година все по-малко студенти, а бройката напуснала през Терминал 2 ще расте ли расте.

  Браво, продължете традицията и устойчивото 'развитие'.

 4. 4 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 848 Весело

  Добри намерения, сега да видим %-та на изпълнението им???

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 5. 5 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Почти няма човек в тази зала, който да не е работил и нещо друго, защото иначе няма как да се издържа. Това е изключително лошо, защото ни разконцентрира и не можем да се съсредоточим в основната си работа.
  -----------------------------------------------
  В Мичиганския университет са изключително концентрирани, щото работят само за едната университетска заплата, а не по проекти финансирани от външни организации/фирми.
  И тоя ще е като оня, това е положението.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 6. 6 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Да се надявам,че новият ректор,проф.Герджиков наистина смята да промени закостенелостта в академичните среди.

  Tony
 7. 7 Профил на ralita68
  ralita68
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Пак да питам, този има ли нещо общо с Огнян Герджиков?

 8. 8 Профил на hahohehi
  hahohehi
  Рейтинг: 409 Неутрално

  По-трудно е да запишеш първокласник в София, отколкото да влезеш в университет в България.
  Пълен смях. Наводняват с икономисти и юристи, някакви безумни специалности като публична администрация и после питат къде серат гладните.

 9. 9 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1712 Неутрално

  Спада на нивото на образованието в т.ч. и висшето и в частност на СУ е факт, но все пак СУ е наистина най-добрия университет, макар отделните факултети да не са равностойни.
  Поне както са заявени целите, за мен звучат доста добре и остава по-лесното, да се изпълнят.
  Все пак на фона на Илчев, поне засега Герджиков ми стои като крачка напред.

 10. 10 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1499 Неутрално

  Най-важната задача на един университет е да създава кадри, необходими на държавата и обществото. Не случайно рейтингът на унивеситетите се измерва по реализацията на кадрите им в реалния живот. Така че главната задача на СУ трябва да бъде да проучи нуждите на обществото от кадри и да ги създаде.

 11. 11 Профил на balaban
  balaban
  Рейтинг: 274 Неутрално

  ще гледаме, наско, ще гледаме...

 12. 12 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7641 Неутрално

  Хубаво го е намислил,но не знам дали ще му позволят да го направи.Защото освен всички други видове ,има и научна мафия.

 13. 13 Профил на a.
  a.
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Четейки коментарите тук си мисля, че завистливите хора са наистина много.

 14. 14 Профил на pupil24
  pupil24
  Рейтинг: 274 Неутрално

  [quote#9:"tsvetko_51"]Все пак на фона на Илчев, поне засега Герджиков ми стои като крачка напред. [/quote]
  Герджиков беше зам-ректор на при Илчев...и иска да продължава в същата посока, както се вижда и от тази статия, ще продължава "развитието", започнато от Илчев; само дето ще направи няколко популистки хода, за да замаже очите да идиотите и зад тях да си скрие далаверите.

 15. 15 Профил на vero_nikd
  vero_nikd
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#7] от "ralita68":

  НЯМА НИЩО ОБЩО С ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ! Достоен син на колегата езиковед проф. Георги Герджиков, който си отиде много рано, но беше много добър учен.

 16. 16 Профил на vero_nikd
  vero_nikd
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Вижте принципното интервю на новия ректор с Емилия Прохазкова в "24 часа" от 19 ноември - хвана бика за рогата!
  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5121844
  - Имаме атестация от години, защото Законът за висшето образование го изисква. За съжаление, малко са факултетите, които са направили атестация със сериозни изисквания. В някои факултети критериите са по-ниски, затова на няколко пъти откровено казах да има и общи университетски изисквания към атестацията, независимо за кой факултет става дума. Факултетите могат да добавят собствени изисквания, но трябва да има и общоуниверситетски, за
  да не пада никъде нивото на
  преподавателите

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK