Главният мюфтия: Ислямска държава селективно фалшифицира текстове от Корана

Главният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи

© Анелия Николова

Главният мюфтия Мустафа Алиш ХаджиДве седмици преди да се проведе националната конференция на мюсюлманското вероизповедание, настоящият главен мюфтия Мустафа Хаджи изнесе лекция в БАН на тема: "Методологични и доктринални проблеми в идеологията на "Ислямска държава"- Критичен анализ". Темата е включена в едноименен сборник, съставен от главния секретар на мюфтийството Ахмед Ахмедов. 


В началото на събитието председателят на Българската академия на науките Стефан Воденичаров, които бяха домакин на дискусията представи Мустафа Хаджи, като цитира данни от биографията му. От своя страна главният мюфтия му благодари и изрази своите съболезнования за терористичния акт в Истанбул. На събитието бяха дипломати, политици (Касим Дал и Корман Исмаилов), имами от страната, журналисти и експерти.


В лекцията си Мустафа Хаджи засегна основно тезата, че "Ислямска държава" нарушава методологията на текстовете от Корана и селективно съставя и фалшифицира някои от тях. По този начин тя се опитва да легитимира военните си действия.  След прочитането на анализа, последва кратка дискусия, в която Мустафа Хаджи можеше да отговаря на въпроси. Повечето бяха свързани с това какви са основите за създаването на подобно формирование като "Ислямска държава" - дали причините са само социални, културни и икономически, дали са свързани с факта, че на много места се преподава на основата на остаряла литература или водещ мотив е бедността и изолацията.
Представяме ви текста на лекцията с някои съкращения:


Явлението "Ислямска държава" (ИД) успя да ангажира вниманието на доста изследователи и анализатори в световен мащаб. Изглежда, че действията на членовете на тази организация имат за цел да убедят човечеството, че ислямът е войнствена религия, чиито последователи са фанатизирани воини, заели се да разпространят своята вяра и закон чрез военна сила. Видимо е също, че тези хора успяват да постигнат целите си чрез издевателствата, които вършат и в които хората може би намират все повече основания да се отнасят с недоверие към исляма и мюсюлманите.


Но въпросът, който трябва да бъде зададен тук, е доколко нормативните учения на исляма съответстват с идеологията на "Ислямска държава"


както и дали Коранът подтиква към насилие, и изобщо генерира ли тероризъм. За да отговорим на тези така важни въпроси, е необходимо да анализираме с по-голяма степен на конкретност някои методологични и доктринални проблеми, върху които се базира идеологията на "Ислямска държава".


Нека в началото да отбележим, че тълкуването на Свещения Коран, наставленията на Пратеника Мухаммед, както и основните принципи на ислямското право относно даден казус, са базирани на ясно установена методология. Тази методология е следната:


първо, събиране на всички нормативни текстове по повод съответния казус;


второ, разграничаване на общите от конкретните текстове, безусловните от условните, еднозначните от многозначните, буквалните от алегоричните;


трето, класификация на текстовете по хронологичен ред и установяване на техните исторически обстоятелства;


четвърто, изготвяне на становище от компетентен и квалифициран орган на базата на съвкупността от наличната събрана информация.


Следователно не трябва един текст, или част от него, да бъде селективно използван като аргумент без преди това да бъдат проверени всички подобни текстове в Корана и хадисите. 


На представянето беше и Касим Дал

© Анелия Николова

На представянето беше и Касим Дал


"Ислямска държава" нарушава тази методология и селективно съставя и фалшифицира текстове, 


които да легитимират военните ѝ действия. Често привържениците на "Ислямска държава" цитират следния текст:


"О, Аллах, благослови нашия Пратеник Мухаммед, когото Ти изпрати с меч, като милост за световете!"


Формулировката на това твърдение поражда объркване и погрешна парадигма. Противоречието се състои в това, че в самия Коран се казва следното:


"И те изпратихме [о, Мухаммед] наистина като милост за световете." (Пророците: 107),


но в случая думите "бях изпратен с меч" не просто, че не се съдържат никъде в кораничното съдържание, но не са и автентични; тези думи наивно са прикрепени към кораничния текст, за да обслужат военната идеология на ИД.


Недопустимо е смесването на текстове от Корана с други, каквито и да са те, да не говорим за неавтентични текстове.


Това не е теологичен подход, а поведение, което неправомерно поставя воюването и божествената милост в равностойно положение. Базов инструмент и едно от най-важните условия в методологията и правната теория на исляма е арабският език и по-конкретно дисциплините граматика – синтаксис, морфология, както и лексикология, като при некомпетентност в това отношение грешката е потенциална, дори сигурна.


Абсолютно недопустимо е текст от Свещената книга да бъде конкретизиран и налаган върху конкретно събитие, случило се 1400 години след низпославането на Корана. Груба езикова грешка е да се присвоява значението на думата "унаследяване", ал-истихляф, за да се легализира с нея така наречения и претендиран "халифат" под претекст, че ал-истихляф означава господство.


Друг методологичен проблем е поставянето на нормативните текстове в пълна зависимост от средновековната ислямска литература. Разбира се, тази литература има както формиращ, така и градивен характер за ислямските науки, но факт е също и това, че тя съдържа концепции, формирани под въздействието на специфични исторически обстоятелства и социополитически явления, характерни за времето на Средновековието, за което се твърди, че се отличава с концептуална двойственост и поляризиране на понятията, черта, отнемаща всяка надежда за процъфтяването на умереността.


Немаловажен е и фактът, че ислямът в по-голямата част от Средновековието се намира в постоянно взаимодействие с Византийската империя,


от която, според някои изследователи, са се повлияли някои юдейски, християнски и ислямски теолози и политици. Презентирането на исляма през обектива на средновековните концепции, дава основание, в някои случаи, на ИД да мотивира издевателствата си.


Темата на лекцията е включена в едноимен сборник, съставен от главния секретар на мюфтийството Ахмед Ахмедов.

© Анелия Николова

Темата на лекцията е включена в едноимен сборник, съставен от главния секретар на мюфтийството Ахмед Ахмедов.


Така например в професионалната лексика на по-късните поколения тълкуватели на Корана се появява изразът "знамението на меча", за който се казва, че анулира стотици правни и етични текстове в исляма. В това число попадат: кораничният текст, отхвърлящ принудата в религията, на който се базира свободата като цяло и свободата на вероизповедание в частност; кораничният текст, установяващ добросърдечно и справедливо отношение към хората от различните вероизповедания и т.н.


Всъщност изразът "знамението на меча" не присъства в лексиката на Пратеника Мухаммед, 
нито в лексиката на неговите сподвижници. Дори не се среща в трудовете на ранните тълкуватели, а се появява стотици години след смъртта на Мухаммед.


Друг пример за методологични проблеми, вкоренени в средновековната ислямска литература, които радикализират мисленето и позициите към немюсюлманите, е стесняването на обема на определени родови понятия, имащи важно значение за дефинирането на взаимоотношенията между хората. Факт е, че сред тълкувателите на Корана има такива, които трансформират генеричното значение на думата "хора" в родово, за да означава тя "вярващите измежду хората". Тълкувайки кораничното слово:


"О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият", Фахру д-Дин ар-Рази ограничава значението на думата "хора" единствено до вярващите и по този начин изкарва от рамката на социалното равенство, установено от кораничния текст, невярващите.


Изразът "най-достоен измежду вас" също мотивира средновековния тълкувател да стесни родовото понятие "хора" във видовото "вярващите хора", тъй като според него "невярващият няма никакво достойнство, поради което не се вписва в израза "хора". Така, въпреки че гореспоменатият текст се намира в контекст, забраняващ проявата на присмех и злословене срещу хората, ар-Рази достига до заключение, че "срещу невярващите хора това е позволено, тъй като те стоят извън обсега на забраната, заради грешната им религия и вяра". 


Понякога неоснователно се стеснява също широтата на понятия, въведени посредством показателни местоимения. Например в Корана се казва следното:


"Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите."


Но според видния тълкувател на Корана Муджахид, роден през седми век сл. н.е., заслужилите добро и справедливо отношение са тези, които са приели исляма, но не са се преселили в ал-Медина; ар-Рази е на мнение, че това са подписалите мирно споразумение с Пратеника Мухаммед и мюсюлманите, или пък жените и децата сред хората. Ясно проличава от посочените примери практиката на някои средновековни тълкуватели да стесняват безпричинно обема на понятия, представени универсално в Корана. Подобна практика нарушава утвърдените тълкувателни принципи, според които не се позволява да бъде стесняван обемът на родовите понятия без причина и аргумент за това. Така също не може да бъде мотивира но ограничаването на генеричното значение на определени коранични текстове с историческите поводи за тяхното низпославане.


Домакин на лекцията беше БАН и нейният председател и издигнат от инициаитивен комитет за кандидат президент - Стефан Воденичаров.

© Анелия Николова

Домакин на лекцията беше БАН и нейният председател и издигнат от инициаитивен комитет за кандидат президент - Стефан Воденичаров.


В случая на горепосочените примери се вижда, че с нарушаването на споменатите тълкувателни принципи, се нарушават и правата за социална равнопоставеност и справедливо отношение между хората и по този начин се мотивира екстремизмът.


Методологичен проблем, който също оказва влияние върху автентичните доктрини на исляма, е неоснователното преминаване от пряк към преносен смисъл в кораничните думи и изрази.
Преминаването от пряк към преносен смисъл без мотив, който е в съгласие с установените норми в арабския език, се отчита за нарушение на приетата от ислямските учени методология за тълкуване на Корана.


Несъблюдаването на тематичните връзки в Корана обуславя също неточност в определянето на мотивите за определени действия. Нерядко в средновековната ислямска литература войната се мотивира от различията във вероизповеданията, което може да се приеме като резултат от прилагането на частичния метод на тълкуване или проява на селективност, противоречаща на тематичната цялост на Корана. Освен грешната методология, чрез която ИД мотивира действията си, редица доктрини на исляма опровергават също легитимността на тази организация.


В своята военна доктрина ИД поставя различието във вероизповеданието като мотив за воюване.


Докато военното сражение в Корана е мотивирано единствено от самата война и агресия. За първи път военното сражение се предписва на мюсюлманите за самозащита в петнайсетата година от пророчеството, след нарушаване на установената и общоприета конституция на ал-Медина, в която различните религиозни групи са анонсирани за една общност.


След споразумението за мир и сътрудничество на Пророка Мухаммед и вярващите им е обявена война на три различни фронта:


първият, този на меканските езичници, които не прекратили агресията дори след преселението;


вторият, определени юдейски кръгове в ал-Медина, враждебно настроени към мюсюлманите;


третият и най-агресивен, пустинните разбойници, водени от личните облаги и отличаващи се с безпринципност.


При тези исторически обстоятелства и след вече направения опит за дистанциране от зоната на конфликт Коранът предписва военното сражение като право на самозащита срещу агресията.


В лексикален план предписанието за сражение е изразено посредством императива и неговото отглаголно, чийто смисъл


се подчинява на третия тип глаголен модел в арабския език – основно значение действие или реакция, която е ответна на подобно, предизвикващо го действие или реакция. Това показва, че лексикално-морфологичната специфика на предписанието потвърждава историческия контекст, където встъпването в сражение е за запазване на живота, а не за отнемане на живот. Отнемането на живот е отразено в Корана със същата коренна морфема, но в основния глаголен модел – което означава убийство.


Прави впечатление, че там, където отнемането на живот е целенасочено, в употреба винаги е основният модел, а не този, чрез който е предписано сражението.


...


И как е възможно да се твърди, че Коранът предписва убийство на тези, които не са мюсюлмани, след като самият Коран, в същата сура Ат-Теубе, в същия контекст, наставлява следното:


И ако те моли за защита някой от съдружаващите, защити го, та да чуе той Словото на Аллах! После го заведи на безопасно за него място! Това е, защото са хора незнаещи. (Коран 9: 6) 


Що се отнася до текст двайсет и девет в същата сура:


Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговия Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство. (Коран 9: 29)


Глаголът "сражавайте се", катилю, сигнализира, че действието е предизвикано от вече започнала битка, което от своя страна показва, че поясненията към относителното местоимение имат описателна, а не мотивационна функция. Т.е. тези, които разпалват войната, те не вярват..., а не, че тези, които не вярват, трябва да се убиват. Подобен прочит противоречи на тематичната цялост на Корана и неговата принципна позиция по този въпрос:


Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. Аллах ви забранява само да се сближавате с онези, които воюват с вас в религията и ви прогонват от домовете ви, и помагат за прогонването ви. А които се сближават с тях – те са угнетителите. (Коран 60: 8-9)


Що се отнася до данъка джизя, то той не се плаща от немюсюлманите за наказание, че не са мюсюлмани, това е такса, която се плаща в замяна на държавни обезпечения и е знак за следване на общоприетия обществен ред. Всъщност това е вид налог, който се плаща от немюсюлманите, които са част от обществото, в което доминират мюсюлмани, тъй като немюсюлманите не плащат много по-високия налог зекят.


Трябва да отбележим и че джизйе се плаща само от заможни немюсюлмани, докато социално слабите, духовниците и немощните са освободени от този налог. Следователно историческата картина, лексикално-морфологичните особености, тематичната цялост на Корана – всичко това потвърждава, че предписанието за сражение в исляма не се мотивира от различието във вероизповеданията, а от самата война и агресия. Затова Коранът подчертава необходимостта от обединяване на усилията срещу тези, които разпалват войни:


На онези, срещу които е обявена война, им се позволи [да воюват], защото бяха угнетени – Аллах има сила да им помогне, онези, които бяха прокудени от техните домове без право, само защото казват: Аллах е нашият Господ! И ако Аллах не отблъскваше едни хора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много. (Коран 22: 39-40)


Съдържанието на императив за сражение в Корана според условията, които бяха изложени, е необходимост от самозащита в условията на война. Макар стремежът за мир и разбирателство да е основен императив на религиите, войните и убийствата съпътстват човечеството от неговия генезис до апокалиптичните процеси, както и самата действителност днес показва това. Но онова, което трябва да се отбележи, е, че светът в VII век, когато е низпослан Коранът, е говорил предимно с езика на войната. Хаджи Халифа, или Кятиб Челеби, споменава две компилации за битките на арабите преди исляма: първата, на Абу ‘Убейда Му‘аммар ибн ал-Мусенна, съдържа 1200 битки; втората, на Абу ал-Фарадж ал-Асбахани – 1700, като някои от тези битки са продължавали около четиридесет години. За битките на Византия и Персия също много се знае. В тази войнствена атмосфера Коранът, учудващо, отделя по-малко от един процент от съдържанието си по темата за военното сражение, поставяйки го в ясна нравствено-етична рамка.


По време на война ислямът повелява също добро поведение и човечност.


Забранява се убиването на жени, деца, немощни и безпомощни хора. Не се воюва срещу свещенослужители; не се допуска поведение, с което се цели да се унизи достойнството на човек, нито гавра с труповете; не се руши умишлено околната среда.


Оказва се помощ на ранените от вражеските сили, а за пленниците се полагат специални грижи за изхранване и лечение. Именно точното спазване на тези нравствени норми редом с храбростта, проявена за защита на живота, се възприема като добро дело. Оттук, в нормативен план, самата война и нравственото поведение в нея е контекстът на всички текстове в исляма, подтикващи към сражение и определящи благоденствие за борещите се и загиналите.


Кораничните доктрини за взаимно опознаване, сътрудничество и взаимопощ отново разобличават ИД като идеология, противоречаща на исляма. Коранът изтъква, че мотивът за сътворението на биологичното и културно разнообразие е взаимното опознаване и интелектуалното обогатяване между хората:


О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е Всезнаещ, Сведущ. (Коран, Стаите 49: 13)


Този кораничен текст бележи началото на социокултурна революция в средите на неговите първи исторически реципиенти в ал-Медина преди приблизително хиляда и четиристотин години.


Преди низпославането на това знамение социалните и културни различия били възприемани за критерий, на базата на който се структурирала социална йерархия. Тук Коранът недвусмислено подчертава, че разнообразието е извор на взаимно вдъхновение, опознаване и разбиране, а не повод за йерархия, предразсъдъци, противопоставяне и взаимно унищожение. Така текстът показва, че незачитането на различията е заплаха за просперитета на обществото. Оттук става ясно, че враждата и конфликтите произлизат от взаимното непознаване между хората, което съвсем естествено води до неразбиране и недоверие.


Междурелигиозните отношения не са заложник на сблъсъка между цивилизациите, а са по-скоро жертва на сблъсъка между взаимното невежество за различното в нас. Взаимното опознаване не е просто разбиране на "различния друг", то е в същото време разбиране и опознаване на себе си. Затова, както Хензел-Томас правилно отбелязва, ние трябва да се освободим от идолите на нашето съзнание: предразсъдъците, ултиматумите и грешно възприетите понятия, които изкривяват истината, и вместо това да разчитаме на директния контакт, опит и наблюдение в нашите взаимоотношения.


Взаимното междурелигиозно опознаване и разбиране, от индивидуално до институционално равнище, би могло да гарантира мирно съжителство, без религиозни преследвания и конфликти.


Но тази цел сама по себе си не е способна да реализира междурелигиозна обвързаност за изграждането на проспериращо общество. Съществуват примери, където мирното съжителство е факт, религиозните гонения са минало, но въпреки това липсва взаимна идейна и активна междурелигиозна ангажираност и взаимодействие. Този феномен, липсата на междурелигиозна съпричастност в изграждането и утвърждаването на универсалните ценности в обществото, не е невероятно да сътвори на фона на мирното съжителство религиозни гета и маргинализирани групи.


В това отношение в България е основан НСРОБ (Национален съвет на религиозните общности), който способства за диалога между представители на различни вероизповедания, което може да послужи за пример в различни точки на света. Оттук Коранът не се ограничава единствено до взаимното опознаване, но надгражда над него и друга цел – взаимното сътрудничество.


И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, а не си помагайте в греха и враждебността!... (Коран, Трапезата 5: 2) 


Съвременните изследователски извори осветляват по впечатляващ начин значителността на взаимното сътрудничество в контекста на актуалните цивилизационни реалности.


Тълкувателите от съвремието определят императива за коопериране в доброто за основа на общественото развитие, принцип на ислямската религия и плоскост, по която универсалността на вярата се разгръща. Поради тази негова значителност Ибн Ашур, съвременен тълкувател на Корана, е категоричен, че императивът за взаимно сътрудничество в праведността е мотивът, поради който Аллах е забранил да се търси историческо отмъщение срещу угнетителите.


Докато взаимното междурелигиозно опознаване и сътрудничество формират възможности за взаимно разбиране и съпричастност, то надпреварата в добрините вече е цел, която подчертава необходимостта от активен принос в обществото и по този начин превръща отношенията между хората в динамичен процес.


...Надпреварвайте се в добрините! Където и да сте, Аллах всички ви ще събере. Аллах за всяко нещо има сила. (Коран, Кравата 2: 148) ...И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие. (Коран, Трапезата 5: 48) 


Надпреварата в добрите дела означава вид благородно съревнование, което вдъхновява и стимулира хората да вършат добрини и в което има място за искреност и автентичност, но не и за лицемерие.


Надпреварата в добрите дела означава също полагане на усилия за духовно развитие, не чрез оказване на натиск върху различните да приемат нечие мнение или убеждение, а чрез ненатрапчиво представяне на духовното богатство на една религия пред последователите на друга и взаимно конструктивно възползване.В заключение може да се отбележи, че нормативните учения на исляма са в разрез с идеологията на ИД, която методологически е базирана на селективност, непоследователност и фалшификации. Идеите, с които се представя ИД, не са базирани на автентичните доктрини на исляма, а на някои средновековни концепции, повлияни от социополитическите осбености на времето и създадени в контекста на концепцията за териториално разпределение на света и междурелигиозни войни.  

Ключови думи към статията:

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на vesela
  vesela
  Рейтинг: 314 Неутрално

  Има ли гаранция, че всички мюсюлмани през всички изминали векове четат един и същ Коран? Като се знае колко евангелия има сега, а колко са отречени и унищожени от самата християнска църква, ми е трудно да си представя, че Коранът е един. При това Мохамед е бил неграмотен, и Коранът е записван от хора от неговото обкръжение, нещо като апостолите. Всеки от тях може да има своя версия.

  vesela
 2. 2 Профил на zzatke
  zzatke
  Рейтинг: 294 Весело

  превод в ефир:

  "челентано каза 'добър вечер'"

  reddit.com/r/The_Donald/
 3. 3 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Я да видим сами какво пише в Корана:
  http://www.thereligionofpeace.com/Quran/023-violence.htm

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 4. 4 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1115 Любопитно

  Изключително любопитно тълкувание на определени текстове от Корана и смело отхвърляне на много от т.н. класически тълкуватели от Средните векове....

  ThePirinEagle
 5. 5 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  лекция в БАН. сигурно в бившия институт по научен атеизъм.

  иначе тук съм коментирал накратко: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/01/13/2684262_glavniiat_mjuftiia_isliamska_durjava_falshificira/?ref=id#comment-4

  בני אתה אני היום ילדתיך
 6. 6 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#4] от "thepirineagle":

  да. културно казано. а аз бих го окачествил като "мижи да те лажем". погледнете какво съм коментирал в подобната тема в "капитал"...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 7. 7 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#1] от "vesela":

  коранът е "един и същ" от един сравнително ранен момент насетне. а пък "сунната" е "една и съща" от много късен период - от 9ти век насам, т.е. от около 200 години след живота на мохамед. затова и аргументът в "лекцията", че "това е много късно след Пророка" не е аргумент - реално, много от нормативните ислямски текстове са от "много късно време" след Мохамед.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 8. 8 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#2] от "zzatke":

  не, "челентано" е списал декларация - никаква лекция не това, това си е жива проповед - със съмнителна "научна" стойност, която е намерил къде да я прочете - там, където ще го "разберат", за да се отърве от обвиненията. политически.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 9. 9 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#3] от "vinetu":

  мдам. само гдето мюфтията тук декларативно казва "не сте прави да твърдите, че Коранът твърди това, защото "аз разглеждам текстовете в тематичната им цялост" (каквото да значи това, няма никаква посочка защо трябва да вярваме на Хаджи, а не на ал-Багдади) и ги "откъсвам от исторически устойчивата им интерпретация" (какво значи това, освен "реинтерпретирам ги, за да избегна неудобните, но репродуциращи се тафсири, фетви, масаил, трактати, съдебни решения". и колкото и това да не е легитимно, защото разкъсва приемствеността с основните суннитски авторитети. че дори анализът на глагола "сражавам се" (قاتل) е свръх-интерпретативно тенденциозен и настъпва политически - но и неизрядно исторически - педала на тълкуванието в неустоима посока.

  и сега тук някой от ИД би запитал: а кой е Мустафа Хаджи, за да се съобразяват мюсюлманите с него? получил ли е "клетва за вярност" според суннитските схващания за власт? "муджтахид" ли е, за да се изказва така декларативно и категорично? какво казва "консенсусът на улемите" (каквото и да е това в суннизма) за тази декларация? тази декларация "фетва" ли е и ако да - какъв й е обхватът. да очакваме ли, че тази декларация ще се чете по време на петъчната хутба във всички джамии? и отече и декларация, и всичко. но като за в БАН за умиване на очите - става.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 10. 10 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  всички корани са фалшифицирани, щото бог няма

  Birds of a feather flock together.
 11. 11 Профил на FixeR
  FixeR
  Рейтинг: 237 Неутрално

  А защо в България има "главен мюфтия"?

 12. 12 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#11] от "FixeR":

  защото след освобождението княжество българия си има такъв, назначаван с указ от княза, за да посредничи между властта и мюсюлманите. а пък сега е избиран от националната конференция на мюсюлманите за мандатния си период, за да управлява "мюсюлманското вероизповедание" като една корпоративна йерархична структура от пирамидален тип.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 13. 13 Профил на Димитър Нанев
  Димитър Нанев
  Рейтинг: 415 Неутрално

  Проблемът на мюсюлманиете не им е Коранът, а липсата на реформация и модерност в разбиранията. Християните също сме водили религиозни войни (кръстоносни походи), клали сме и сме горили хора по кладите. Но всичко това е останало назад в средновековието. Реформацията/възраждането са променили основно мирогледа и общестените отношения при нас, докато мюсюлманите са застинали там някъде в догматизма на тъмните векове.

 14. 14 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#13] от "dnanev":

  въпросът е защо няма "реформация" в исляма. сиреч, защо християнският свещен текст може да "понесе" реформаторски прочит, оттук и действителното разделяне на сферите между политическото и религиозното - при това удържайки християнското, а ислямският не може. с други думи, ако кажем, че "те са същите, само по-назад хронологически", означава, че, първо, не задаваме горния въпрос, и второ, по подразбиране твърдим, че коранът е същия като библията, т.е. все тая е какво е свещеното писание. което противоречи на дефиницията за "нормативен текст" (каквото хората, които ги четат и вярват в тях, казват) - т.е. текст, който ясен-неясен, какъвто и да е, задава нормата в религията. нещо като да кажем, че конституцията на българния и на саудитска арабия, например, са еднакви, защото "всичко е в прочита". а може много да разсъждаваме каква е нормата в християнството и в исляма, дали кръстоносните походи са "норма", подобно на "джихада" в исляма, или са въпреки нормата, каква е устойчивостта им с оглед на нормата и пр. но това наистина е доста встрани от "лекцията" по-горе.

  въпросът е - а сега какво. ще има ли "фетва" от мустафа алиш. ще има ли задължение на петъчната хутба в българия да се осъжда ИД чрез тая "лекция". ще има ли консистентно проповядване от "мюсюлманското вероизповедание" на анти-ИД "дискурси". и всъщност - кой слуша мустафа алиш и го признава за авторитет с тези екзотични интерпретации (освен публиката в БАН, разбира се).

  בני אתה אני היום ילדתיך
 15. 15 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Много интересна лекция. Струва си да се прочете и осмисли. Гордея се, че българин има куража да говори, когато западните имами мълчат като пр... Умерените мюсюлмански лидери трябва най-после да изразят позиция.

 16. 16 Профил на raylight
  raylight
  Рейтинг: 1032 Неутрално

  Този не е признат от съда за легитимен, бай дъ уей

  Истината е висша ценност
 17. 17 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#16] от "raylight":

  а пък той на свой ред, не бил признавал циганина Ахмед Муса от махалата в пазарджик, окошарен от ДАНС, за легитимен, защото му били "взели отдавна картата за проповедник". и така - въртят се едни плаващи легитимности...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 18. 18 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  Въобще не ми дойдоха сили да прочета статията, но...
  Преди много години, да кажем, трийсет, едно момче, което носеше в себе си джобен формат на Корана ме покани на Изпращането си в казармата...повечето от вас помнят, т.н. Новобрански вечери...
  Отидох, щото бяхме приятели...
  Мина се, не мина половин час от както бях седнала сред гостите и в залата настъпи гробна тишина...всички погледи бяха насочени към мен, при все, че бях по дънки и горе-долу, прилчна блуза...
  Една жена се приближи към мен и ме помоли да напусна събирането, щото нямам забрадка...
  Свищов, 1985-та...
  Благодаря, животът ни не е мръднал и с крачка напред, въпреки заблудите ни, от тогава...!!!

  Форумът е в будна кома...
 19. 19 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#18] от "Ghost":

  късаш блузата, слагаш забрадка и готово.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 20. 20 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1097 Любопитно

  До коментар [#19] от "abdelhaqq":
  късаш блузата, слагаш забрадка и готово.

  Кой да ти каже в ония години...???
  Дънките свалях и ги правех на чалма, ако знаех, но...от онзи момент разбрах, че тези хора са ДРУГИ, без значение, че в общият живот изглеждат нормално...!!!

  Форумът е в будна кома...
 21. 21 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4279 Неутрално

  До коментар [#19] от "abdelhaqq":

  Парадоксалното е че и руската православна църква изисква забрадка и пола. Интересен случай когато любезните домакини ни закараха след лекции с една колежка - американка на средна възраст до един манастир. Колежката беше с бизнес костюм - сако и панталони, бяла блуза закопчана догоре. На входа и дадоха два пищимала - един да върже около кръста си, друг за забрадка. Вътре застанахме до високо и стройно младо момиче с изключително късо мини, но със забрадка покриваща голите рамене. Посмяхме се след службата

 22. 22 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Хубава лекция, но най-важното се отминава. Прововерният е обект на обработка и внушения,той не осъзнава проповетта,а е длъжен да я приеме такава как

 23. 23 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 466 Неутрално

  каквато му е поднасят.

 24. 24 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Няма лоша религия, има лоши тълкуватели и прост народ.

  chavo64
 25. 25 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#24] от "chavo64":

  Всички религии са плод на "тълкуватели" и "прост народ"
  Повечето хора са зомбирани от малки и вярват, че това в което те са индоктринирани е истинаа а останалите са смешинци

  Birds of a feather flock together.
 26. 26 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Има и психично болни де. В минало често са се възползвали от някой такъв да твърдят че бог му говори, но последно време ги затварят в лудницата

  Birds of a feather flock together.
 27. 27 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#25] от "Realistic Cock":

  До коментар [#26] от "Realistic Cock":

  Малко си в страни от моят пост. Аз лично съм вярващ християнин, но нямам нищо общо с политиката на "църковните старци". Иначе войнстващият атеизъм не е по добър от религиозният фанатизъм.

  chavo64
 28. 28 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#27] от "chavo64":

  аз да не съм дошъл с въоръжен ескорт, да те вържа да те паля на клада
  войнстващ атеизъм това са едни атеисти дето се взривяват на обществени места, мисля....

  Birds of a feather flock together.
 29. 29 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#28] от "Realistic Cock":

  Ми не ми набутвай твоя атеизъм, аз не ти набутвам вярата си.
  Щото вярата е като пениса. Хубаво е да си имаш такава. Хубаво е да ди горд с нея, но не е хубаво, да я буташ на хората в лицата! Та и с атеизма същото!

  chavo64
 30. 30 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#29] от "chavo64":

  И двамата си пишем тука във форума, нищо не ти набутвам, както казах, не съм дошъл да те горя на кладата, я
  Да видиш какво е да ти набутват вяра

  Birds of a feather flock together.
 31. 31 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#30] от "Realistic Cock":

  "Та и с атеизма същото!"

  Чети бе момче, чети до края.

  chavo64
 32. 32 Профил на Банчо
  Банчо
  Рейтинг: 237 Весело

  Тази статия не я писал агента от ДС - Ходжицата.
  Някой друг експерт по синтаксис е изфабрикувал тази псевдонаучна измишльотина.
  Някой друг се е предозирал....

  "Базов инструмент и едно от най-важните условия в методологията и правната теория на исляма е арабският език и по-конкретно дисциплините граматика – синтаксис, морфология, както и лексикология, като при некомпетентност в това отношение грешката е потенциална, дори сигурна."

  "Пренебрегването на контекстуалните особености на кораничния текст и неговата органична цялост води до колебания в снемането на полисемията от многозначните изрази и думи."

  "началото на социокултурна революция в средите на неговите първи исторически реципиенти"

  "В лексикален план предписанието за сражение е изразено посредством императива и неговото отглаголно, чийто смисъл се подчинява на третия тип глаголен модел в арабския език – основно значение действие или реакция, която е ответна на подобно, предизвикващо го действие или реакция. Това показва, че лексикално-морфологичната специфика на предписанието потвърждава историческия контекст, където встъпването в сражение е за запазване на живота, а не за отнемане на живот"

 33. 33 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#32] от "Банчо":

  да. и аз мисля, че текстът не е напълно авторски и е минал целева редакция.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 34. 34 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  [quote#20:"Ghost"]Дънките свалях и ги правех на чалма[/quote]

  баш. аха и това да кажа, ама си викам, да запазим пристойност.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 35. 35 Профил на damianrm1
  damianrm1
  Рейтинг: 237 Весело

  Тази лекция г-н Имама да я изнесе на едноверците си, не нас да ни убеждава, че тия нещо не са разбрали /ИД/! Нека си се обясняват един друг, както искат, по Корана както пише да се колят или не /пак както пише/ - НО МЕЖДУ ТЯХ СИ !!! А те наместват нас ..това е проблема! Зер - ние нашия Христос налагаме ли им го ???

 36. 36 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 482 Неутрално

  Черно на бяло в 109 стиха в Корана е написано, че друговерците трябва да се избиват, осакатяват или да плащат данък. Това просто няма как да бъде променено. Проблемът е само и единствено в исляма. На християните е отделено специално място:
  (Коран 9: 29)
  "Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговия Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство. "

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 37. 37 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  [quote#36:"bg.bg"]"Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговия Пратеник са възбранили,[/quote]

  само че г-н мюфтията Ви обяснява, че "Вие не сте разбрали, това значи, че тия, които не вярват в Аллах и пр. първо са нападнали мослемите и те се "сражават като реакция". което, първо, логически не следва от смисъла на текста, и второ, е обосновано с напълно погрешно твърдение относно арабския език. напълно. така в крайна сметка, поне се показва, че г-н мюфтията е прав, когато казва, че:

  "Базов инструмент и едно от най-важните условия в методологията и правната теория на исляма е арабският език и по-конкретно дисциплините граматика – синтаксис, морфология, както и лексикология, като при некомпетентност в това отношение грешката е потенциална, дори сигурна.".

  и той го илюстрира с личен пример.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 38. 38 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Т.н. ислямисти са политически терористи и са инструмент за постигане на политическо господство, каквото е т.н. халифат. по политическата си цел те са близки до целите на комунистите от СССР - религия и държава да са едно в световно измерение. Ислямистите, както и комунистите ще са жизнеспособни, докато черпят от подземните богатства в териториите, които владеят, както беше при СССР. Решаващо е работата на мюсулманите, ако се разграничат от халифата с действия, съвременото общество ще има успех. А имамите са отговорни в най-голяма степен за да отделят политиката от исляма. Ако си мълчат и се снишават, значи не може да бъдат съюзници в борбата срещу халифата.

 39. 39 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Т.е. излиза, че ИД по примера на средновековните тълкователи на Корана тълкува и допшълва както и е угодно.
  Затова всички позовавания на Корана или Библията са винаги съмнителни и не бива на основата на тези две книги да се организира обществото. Християните това са го разбрало преди 300-400 г. след Тридесетгодишната война са разделили църквата от държавата. И оттогава чакаме и мюсулманите да го сторят. Досега единствено Ататюрк го направи в Турция, но Ердоган подменя полека лека това наследство.

 40. 40 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 644 Неутрално

  "че тълкуването на Свещения Коран, наставленията на Пратеника Мухаммед, както и основните принципи на ислямското право относно даден казус, са базирани на ясно установена методология. Тази методология е следната:"
  Всъщност пълна глупост. Методология за тълкуване на не особено уравновесен средновековен текст, обявен за свещен, плюс наставления оттогава , разбира се, с оглед да разрешаваме по този начин съвременни правни, политически , морални и етически казуси, възникващи при съвременното забързано и модерно битие. Е ясно е , че няма как да стане.
  Точно обратното. Може да има методология за разбирането на Корана , прочие наставления и тълкувания, включително настоящото , ако щете, в качеството им на исторически извори, за разбиране на историческите процеси и явления и дори като на фактори, действащи на съвременните общества, политика и икономика. Толкова. И така стои въпроса с библията и християнството между другото.

 41. 41 Профил на Royal Ranger
  Royal Ranger
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#39:"bawarec"]Затова всички позовавания на Корана или Библията са винаги съмнителни и не бива на основата на тези две книги да се организира обществото. [/quote]
  Тук имате някаква грешка или умишлено заблуждавате. В голямата си част конституционните текстове на западните демокрации са основани на християнските новозаветни принципи, докато при някои страни в арабския свят това е Корана. Разликата между едните и другите е очевидна.

  http://rodenivbg.com
 42. 42 Профил на gdobranov
  gdobranov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Откакто въобще съществуват християнството и исляма, тези религии са използвани по всевъзможни начини от всевъзможни хора за политически цели.

 43. 43 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 996 Неутрално

  До коментар [#18] от "Ghost":

  Бях за няколко месеца в командировка с един колега в чужбина. Квартирата ни беше на шибано място. Наблизо имаше нещо средно между закусвалня и ресторант, а собствениците и персонала бяха турци. С колегата ни мързеше да се занимаваме с готвене и често отскачахме да хапнем при турците. Правеше ни впечатление, че изпаднали типове, стоеха отстрани ненатрапчиво и чакаха. Един човек им завиваше нещо даваше им го и те си тръгваха. Един път попитахме какво е това, а момчето зад тезгяха ни обясни, че според исляма трябва да се помага на нуждаещите се. Колко благородно, помислих си аз. Колегата ми(австро/италианец) реши да се пошегува казвайки - Е ако изпаднем в нужда поне знаем къде да дойдем. А момчето най-спокойно му отговори - Няма как да стане защото не сте мюсюлмани.
  Франция 2013 г.

 44. 44 Профил на sgannn
  sgannn
  Рейтинг: 464 Неутрално

  До коментар [#35] от "damianrm1":

  Честно казано, доста им е налаган:

  http://chitanka.info/book/2550-krystonosnite-pohodi-prez-pogleda-na-ara

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK