Офицерите в ДС - от БКП, със "селски произход", не знаят езици, високо платени

Офицерите в ДС - от БКП, със "селски произход", не знаят езици, високо платени


Какво е влиянието на Държавна сигурност върху обществото в годините на Студената война и след това и на кого служи тя? Доколко професионалните биографии на водещите офицери от системата доказват твърденията, че те са били пазители на националната сигурност? Това са въпроси, на които отговаря изследването "Държавна сигурност – предимство по наследство" (издателство "Сиела") на Момчил Методиев и Мария Дерменджиева. Книгата е част от поредицата "Минало несвършено" на Института за изследване на близкото минало.


В историята на ДС се разграничат две поколения офицери: първото оглавява службата веднага след 9 септември 1944 г. и е отговорно за големите репресии и чистки от края на 40-те и началото на 50-те години; представителите на второто навлизат в системата през 60-те и 70-те години, за да заемат ръководни позиции в края на комунизма и да изиграят важна роля в годините на прехода. В труда на Момчил Методиев и Мария Дерменджиева са възстановени професионалните биографии на 47 от най-известните офицери от ДС. Книгата стъпва на убеждението, че публичното внимание следва да бъде фокусирано не само върху агентите и секретните сътрудници, колкото върху техните водещи офицери.


"Дневник" публикува откъс от главата "Статистически данни: партийна принаделжност, социален произход, образование, заплати". Заглавието е на редакцията
Архивите на Управление "Кадри" на Министерството на вътрешните работи1, от една страна, изобилстват със статистически данни за Държавна сигурност, но от друга страна, оставят доста бели петна. Те съдържат достатъчно данни за числеността на отделните управления, партийната принадлежност, образованието и квалификацията на офицерския състав на Държавна сигурност. Най-пълноценни и подробни в това отношение са данните от 70-те години. През 1972 г. е разработена и въведена в експлоатация Автоматизирана информационна система за кадрите (АИС-3), в която за всеки служител са заложени 70 показатели. С това се дава възможност за извършване на различни изследвания и статистически наблюдения, на базата на които в продължение на няколко години се изработват специални Статистически сборници за състоянието на офицерския състав с разпределението на кадрите по различни критерии. Последният такъв сборник представя данните към 31 декември 1978 г. След тази година този тип статистически справочници или престават да се изготвят, или по някаква причина не са налични в описите на архива на Управление "Кадри" в Комисията по досиетата.


Въпреки изобилието от материали във Фонд 10 обаче, сравнително малко са данните за състоянието на кадрите в Първо главно управление и Пето управление за безопасност и охрана (такива отсъстват включително и в Статистическите сборници). И докато в случая с УБО причината може да се търси в неговото пряко подчинение на Министерския съвет, а впоследствие на Държавния съвет (в зависимост от официалния държавен пост на Тодор Живков), то по отношение на Първо главно управление това е резултат от по-голямата конспиративност, а до голяма степен и от привилегированото положение на това управление, което поддържа собствен оперативен отчет.


Негативният резултат от липсата на тези данни е, че трудно може да се реконструира цялостната численост на щата на Държавна сигурност през годините. Наред с отсъстващата информация за тези две управления, повечето щатни разписания, а през 80-те години всички щатни таблици са изготвени по централни управления и самостоятелни отдели, без в тях да са отразени регионалните структури на Държавна сигурност. Допълнителен проблем създава обстоятелството, че в голяма част от щатните разписания има толкова задрасквани и поправяни ръкописно числа, че е трудно човек да се ориентира коя в крайна сметка е утвърдената окончателно и достоверна численост на кадровия състав на дадено поделение в съответната година. В този контекст може да се види и умисъл в липсата на пълни обобщени данни, доколкото щатните таблици по управления и отдели позволяват разрастването на щата да става сравнително незабелязано, скрито зад общия бюджет и щат на Министерството на вътрешните работи.


Въпреки тези уточнения, в архивите се открива достатъчно информация, позволяваща достоверен анализ на кадрите на Държавна сигурност по различни критерии. Основен акцент тук е офицерският състав на Държавна сигурност, доколкото той е гръбнакът на системата, формиращ ръководствата на поделенията и на цялата система.


Няма никаква изненада, че щатната численост на Държавна сигурност показва тенденция към непрекъснато увеличаване през годините. Съществуващите от началото на 60-те години основни управления направо удвояват щата си до средата на 80-те години. Такива са например Второ главно управление и Четвърто (техническо) управление (преименувано след 1985 г. в Оперативно-техническо без номерация). За сравнение, личният състав на Второ управление през 1963 г. е 442 души, а през 1982 г. е 948 души (от тях 890 по редовния щат и 58 по действащия резерв). Четвърто (техническо) управление през 1963 г. също наброява 442 души, а през 1985 г. (когато е преобразувано в ОТУ) вече е 923 души (от тях 900 по редовния щат и 23 по действащия резерв). Най-голямото управление в системата е Пето управление за безопасност и охрана, което към 1 януари 1970 г. има в редиците си 1803 души (липсват данни за по-късните години). Сравнително малко се увеличава щатът на Шесто управление през годините – от 226 души към 1968 г. до 280 души през 1982 г. Липсват данни каква е числеността му в годините на т.нар. Възродителен процес, но е известно, че през 1986 г., със създаването на Направление "Т" (терор), в състава му влиза Самостоятелното оперативно милиционерско поделение (СОМП – НМ), което към 15 юли 1986 г. наброява 204 души. От друга страна, по данните, изнесени през февруари 1990 г. от Красимир Саманджиев, след закриването на Шесто управление трябва да се намери място на общо 338 негови служители, от които 279 офицери, 29 сержанти, 30 волнонаемни (част от които влизат в новосъздадената Национална служба за защита на конституцията).2


Известна изненада има в числеността на някои от самостоятелните отдели. Личният състав на Втори отдел (външно наблюдение) по численост се доближава, а понякога и надминава броя на работещите в някои от централните управления, като през 1981 г. щатът му се състои от 575 души, немалка част от които са в Окръжните управления на МВР. Същото важи и за Четвърти отдел (шифър и радиовръзка), който през 1981 г. наброява 523 души. Впечатление прави и съотношението на следователите в Главно следствено управление, от които през 1980 г. 155 работят по дела на Държавна сигурност, а едва 32 по дела на Народната милиция. (Наличните данни за щата на отделните управления са отразени в Приложение №1)


Напълно безспорни са данните за политическата принадлежност на офицерите от Държавна сигурност – това е и първият критерий, по който се разглежда разпределението на кадрите. От общо 7000–7200 офицери в периода 1972-1978 г. безпартийните (т.е. офицери, които не членуват в БКП или ДКМС) съставляват незначително малцинство от общия брой, като данните показват ясна тенденция за спадане – от 153 през 1972 г. на 92 през 1978 г. В статистиката за 1972 г. е отразено, че в цялата система на Държавна сигурност има 1 офицер, членуващ в БЗНС (Четвърто управление), който през 1974 г. е или уволнен, или е сменил партийната си принадлежност, тъй като за годините от 1974 до 1978 г. сред целия офицерски корпус на ДС няма нито един член на БЗНС. Макар и малко комичен, този пример е сигурен знак за това, какви са очакванията за политическата лоялност на офицерите от системата. (Приложение №2 )


Към края на 70-те години няма голяма промяна и в данните за социалния произход на офицерите, в сравнение с вече цитираните числа от 1951 г. И в двата случая доминират служителите със "селски произход" – ако през 1951 г. служителите с "работнически произход" са 947, а тези със "селски" – 2905, данните за 1978 г. показват, че от общо 7290 офицери (без състава на Първо главно управление) 2203 са с "работнически произход", а 3048 са със "селски". Към края на 70-те години се наблюдава известен спад в процента на служителите със "селски произход", но остава неясно доколко това е реален, а не фиктивен процес. Защото в редица лични кадрови дела на служители от първото поколение в ранните им биографии е записано, че произхождат от "селско" семейство, което в по-късните справки изведнъж се преобразява в "работническо" семейство. Така или иначе, дори числата от края на 70-те години показват какъв е доминиращият социален профил на кадрите на Държавна сигурност. (Приложение №2)


Данните от 70-те години сочат известна промяна и в образователния профил на служителите – за разлика от началото на 50-те години, когато огромното мнозинство от служителите имат завършено средно образование, към края на 70-те години офицерите с висше образование са вече повече от тези със средно. Особено показателни са стойностите за бързия ръст на кадрите с висше образование, получено в Школата на МВР – ако през 1972 г. те са само 6, през 1974 г. вече са 135, а през 1978 г. – 475. Всичко това показва, че политиката за професионализация на службите в ДС дава известен резултат и е налице тенденция за повишаване на образователния статус на офицерския корпус на Държавна сигурност. Известен ръст има и в броя на кадрите, които владеят чужди езици, но те остават все така малка част от общия офицерски корпус – според данните за 1978 г. офицерите, които владеят чужди езици (включително руски), са 2027 срещу 5263, които не владеят никакъв език. И това при положение, че голяма част от ръководните кадри на Държавна сигурност са преминали специализирани курсове в Съветския съюз. (Приложение №2)


Липсата на елементарни познания по чужди езици (и на обща култура) понякога води до комични и дори гротескни сведения в справките на Държавна сигурност. Така например в агентурно донесение от 30 април 1975 г. агент "Патриот" съобщава за среща, организирана в Софийската митрополия от Левкийски епископ Партений, викарен епископ на Софийския митрополит (сведението е предадено устно и напечатано от оперативния работник). В донесението се казва, че на срещата Партений е споделил, че предстои в САЩ да бъде удостоен с "доктор хоморис кауза". След основния текст в справката за засечените лица наред с още пет имена фигурира, че е споменат и "д-р Хоморис Кауза – неизвестен".3 Макар и не толкова драстични, груби езикови грешки се намират и в справките на разузнавателното управление.


Според военното звание има сравнително равномерно разпределение между старшите и младшите офицери, но прави впечатление голямото число на полковниците – 1064, и генерал-майорите – 35, показателно, че това са първото поколение офицери от ДС, както и високият брой на капитаните (1780) и старши лейтенантите (1545), които са представители на второто поколение офицери, влезли в системата към началото на 70-те години. (Приложение №2)


Важни изводи за нивото на професионализация и специализация могат да се направят въз основа на данните за образованието и владеенето на чужди езици в отделните управления на Държавна сигурност, макар и те да са налични само за 1969 и 1970 г. В нито едно управление офицерите с висше образование не надвишават 60%, като най-висок е процентът на висшистите в Първо главно управление – 55%, а малко по-висок е в Първи отдел (следствен) – 58%. Във всички останали управления на системата процентът на висшистите е незначителен – във Второ главно управление той е 39%, във Военното контраразузнаване е 13%, в Четвърто техническо управление е 33%, в Пето управление за безопасност и охрана е едва 11%, в Шесто управление е 36%, а най-нисък е във Втори отдел (външно наблюдение) – 6%.


Същите са изводите от разпределението на кадрите, владеещи чужди езици в поделенията на ДС. Дори в двете главни управления, натоварени с работата с чужденци по разузнавателна и контраразузнавателна линия, процентът на владеене на чужди езици също е относително нисък. В разузнаването едва 44% от всички офицери владеят чужди езици, като това отново е най-високият процент сред всички управления, докато в контраразузнаването той спада до 39%. В другите управления този процент е още по-нисък, като от 1018 офицери в Пето управление (УБО) през 1970 г. едва петима владеят някакъв чужд език. (Приложение №3)


За сметка на това офицерите от Държавна сигурност са най-добре заплатените държавни служители. Вече беше посочено, че системата за заплащане е създадена през 1951 г., като тя остава непроменена до края на комунизма. Принципът е, че офицерите от ДС получават основна заплата за длъжност и отделна заплата за военно звание, като заплатата за военно звание формира около 30% от общата заплата. Заплатите за длъжност в Народната милиция и в Държавна сигурност са сравними, но разликата в заплащането идва именно от парите за военно звание. В таблицата са посочени заплатите за военно звание през 1951 г., при въвеждането на системата, и заплатите през 1952 г., след въведената на 10 май деноминация в съотношение 100:4.1951 г.4

1952 г.5

Звание
Заплата ДС
Заплата НМ
Заплата ДС
Заплата НМ
Генерал-полковник
17000 лв.

680 лв.

Генерал-лейтенант
15000 лв.

600 лв.
600 лв.
Генерал-майор
12000 лв.
12000 лв.
480 лв.
480 лв.
Полковник
10000 лв.
5000 лв.
400 лв.
200 лв
Подполковник
9000 лв.
4500 лв.
360 лв.
180 лв
Майор
8000 лв.
4000 лв.
320 лв.
160 лв
Капитан
7000 лв.
3500 лв.
280 лв.
140 лв.
Старши лейтенант
6000 лв.
3000 лв.
240 лв.
120 лв.
Лейтенант
5000 лв.
2500 лв.
200 лв.
100 лв.
Младши лейтенант
4000 лв.
2000 лв.
160 лв.
80 лв.
Старшина
400 лв.
400 лв.
16 лв.
16 лв.
Старши сержанти
300 лв.
300 лв.
12 лв.
12 лв.
Сержанти
200 лв.
200 лв.
8 лв.
8 лв.
Младши сержанти
150 лв.
150 лв.
6 лв.
6 лв.
Ефрейтор
100 лв.
100 лв.
4 лв.
4 лв.


Както се вижда от сравнителната таблица, разликата в заплатата от младши лейтенант до полковник е практически двойна в полза на Държавна сигурност, а равенство в заплатите съществува при генералските и сержантските звания.


Двете постановления на Министерския съвет от 20 август 1951 г. и 11 май 1952 г. определят и заплатите за длъжност. Заплатата на началник на управление в ДС в центъра през 1951 г. е 26 000 лева (в окръга – 24 000 лева), а през 1952 г. – 1248 лв. Началник отдел I степен в центъра взима през 1951 г. 24 000 лева (в окръга – 20 000 лева), а през 1952 г. – 1168 лв. За сравнение, заплатата за длъжност на директора на Народната милиция за 1951 г. възлиза на 28 000 лева, а за 1952 г. – на 1328 лв.; на заместник-директор в Народната милиция през 1951 г. тя е 24 000 лева, а през 1952 – 1168 лв.


С други думи, през 1952 г. началникът на управление на Държавна сигурност, за което е необходимо военно звание генерал-майор, получава 1728 лв., без останалите надбавки, които са индивидуални. Същата година началникът на отдел със звание полковник получава 1568 лв. По данни на Националния статистически институт средномесечната заплата в България през 1952 г. след обмяната е 539 лв.6


Тези принципи за определяне на заплатите на служителите от Държавна сигурност остават непроменени до края на комунизма, като заплатата на всеки офицер от ДС се формира от заплатата за длъжност и заплатата за военно звание, към тази основна заплата се изплащат процентни надбавки за трудов стаж, чужд език (ако може да бъде доказан), а в началото на 70-те години започват да се изплащат надбавки за звание Активен борец срещу фашизма и капитализма и т.нар. агентурни пари, ако офицерът работи с агентура.


Данните сочат, че среден ръководен кадър в Държавна сигурност (началник отдел със звание полковник) получава между три и четири пъти по-висока заплата спрямо средната заплата за съответната година в страната. Съотношението се запазва и през следващите години.


1. АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 10
2. АКРДОПБГДСРСБНА-М., ф. 1, оп. 12, а. е. 994, л. 1-3.
3. АКРДОПБГДСРСБНА-М. ДОН "Фанатик", ІІІ раз., а. е. 34236, т. 1, л. 275
4. Данните за заплатата за военно звание и за длъжност за 1951 г. са по: АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1280, л. 4-7
5. Данните за заплатата за военно звание и за длъжност за 1952 г. са по: АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 10, оп. 5, а. е. 153, л. 22-24.

Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (148)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До стената !Или по стълбовете!Кучета на режима!!!

 2. 2 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 479 Неутрално
 3. 3 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Митю Гестапото-колекционер,а не крадец.При такива прокурори-такива колекционери...Та тия от ДС са всите "колекционери".

 4. 4 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 1061 Неутрално

  Е той и Бареков не е от селски произход но това не му пречи да произнесе крилатите думи "Г-н Лайк-Евродепутат-Ай-Хев-Ангажимент с облигейшан да решава ишус!". Мисълта ми е, че семето посято от ДС сега е избило в невероятни по форма и вид плевели.

 5. 5 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Тия че са от тъпунгер нагоре,е ясно.
  Но те произлизат от НАРОДА!
  Същият народ дето си наряза танковете,унищожи си икономиката,и връчи списък с имената на хората в тайните служби, на всеки който го поиска!
  Така че и да ги разстрелят или избесят,кво ще се промени!?
  Господарят обича телешкото,но презира телетата!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 6. 6 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 531 Неутрално
 7. 7 Профил на Чарли
  Чарли
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  Ама те и сегашните са горе - долу толкова образовани, владеещи чужди езици и с произход "селски".
  Всяка една държавна институция има свойството да се "самовъзпроизвежда" със себеподобни.


  Пари на вятъра. И за секретните служби и за милицията.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 8. 8 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1240 Гневно

  Няма изненади - след 1989 държавата остана в ръцете на кадрите на ДС, които все още са реалните й "собственици" и като знаем какво направиха не само с икономиката, но и с образованието и здравеопазването например, е ясно с какъв ценз, култура и "морални ценности" са били тези хора. Полуграмотни, полуобразовани, алчни и ндъхани селяндури или в най-добрия случай новоизлюпени притежатели на софийско гражданство.

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 9. 9 Профил на Жоро
  Жоро
  Рейтинг: 217 Неутрално

  През 1988г заплатата е 316 лв т.е. 1200 хляба
  през 2014 г заплатата е 650 лв т.е 1700 кис. млека

 10. 10 Профил на Жоро
  Жоро
  Рейтинг: 217 Неутрално

  през 1988г хляба беше 800 гр
  през 2014г хляба е 650 гр

 11. 11 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2112 Гневно

  И искат да се закрие Комисията за досиетата?
  Всичко бе, проклетници, всичко трябва да излезе наяве и от тия нито един да не остане на работа, само по кофите да ги виждаме!!!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 12. 12 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 217 Гневно

  До коментар [#9] от "Жоро":

  Много си гладен бе Жорко!
  Ние тука се притесняваме за националната сигурност,а теб само леб и кисело млеко, са ти в главата!?
  Докато г-н Пеевски не поеме ДАНС, тая държава нема а са оправи!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 13. 13 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3382 Весело

  "В разузнаването едва 44% от всички офицери владеят чужди езици".

  Сигурно е основният чужд език е бил руски

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 14. 14 Профил на Жоро
  Жоро
  Рейтинг: 217 Неутрално

  През 1988 г една книга беше 1-2 лв
  през 2014 г една книга е 15-20 лв

  заплатите съм ги взел от цитираният в статията адрес на Националния статистически институт:
  "6 Национален статистически институт. Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход след 1946 г. Публ. на:

 15. 15 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2606 Неутрално


  [quote#5:"Краде ми се мили мой!"]Същият народ дето си наряза танковете,унищожи си икономиката,и връчи списък с имената на хората в тайните служби,[/quote]
  Мче то си е ясно ,че топ агентите на ДС за които има следи ,че са неприлично забогатели са били вербувани по заповед на Горбачёв в името на перестройката за да работят за американската и турска кауза!Иначе бай Тошо е искал да въведе китайски формат за икономическо развитие!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 16. 16 Профил на Жоро
  Жоро
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#12] от "Краде ми се мили мой!":


  [quote#12:"Краде ми се мили мой!"]Ние тука се притесняваме за националната сигурност,а теб само леб и кисело млеко, са ти в главата!? [/quote]
  Празна раница, не пази граница!

 17. 17 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3345 Неутрално

  Офицелите от ДС са описани много по-точно изчерпателно от гениалния Джордж Оруел във "Фермата на животните" (почти точен синоним на понятието "народна" република): това са кучинцата на кучката, отбити от майка си и отгледани/дресирани в безусловна вярност към свинете и безпощадна кръвожадност към всички останали животни.

  Оруел не се е интересувал от чинове, заплати и др. подобни дреболии.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 18. 18 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  Когато управляваха каскетите(те още управляват де)беше задължително да си от работническо селски произход иначе си враг на народа."Разсипаха България от 1945-1989 направиха си преврата,направиха си опозиция и си управляват и до ден днешен.

 19. 19 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 217 Любопитно

  До коментар [#16] от "Жоро":

  Ами аз затова искам Пеевски за шеф на ДАНС!
  Щото раницата му не е празна,и се храни добре!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 20. 20 Профил на Жоро
  Жоро
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#19] от "Краде ми се мили мой!":


  [quote#19:"Краде ми се мили мой!"]Ами аз затова искам Пеевски за шеф на ДАНС! [/quote]
  Събирайте се протестърите и си го искайте.
  Нали сте свикнали да ви плащат за протестите!

 21. 21 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 708 Неутрално

  Книгата стъпва на убеждението, че публичното внимание следва да бъде фокусирано не само върху агентите и секретните сътрудници, колкото върху техните водещи офицери.

  Отдавна трябваше това да се направи.

 22. 22 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Тази книга сякаш е писана от изчислителна машина - едва ли ще се намерят повече от 10 човека с железни нерви, способни да я изчетат цялата...
  Обещаващо заглавие и после страшна мъка...
  Жалко. А обществото има нужда от много книги разказващи за безумните 45 години затвор под ръководството на СССР...

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 23. 23 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2826 Весело

  [quote#7:"Чарли - ОСТАВКА бе, БАЦЕ!"]Ама те и сегашните са горе - долу толкова образовани, владеещи чужди езици и с произход "селски". [/quote]
  Защото са същите бе!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 24. 24 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 682 Весело

  За да си простак и доносник у нас се е плащало скъпо за сметка на данъкоплатеца.
  А после защо се чудим, че при Тато /кървав диктатор/ е било по-добре.

 25. 25 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#15:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"] Иначе бай Тошо е искал да въведе китайски формат за икономическо развитие![/quote]

  Ти и при китайския вариант щеше да си в дъното на хранителната верига и щеше да мечтаещ да си редактор на стенгазетата на ТКЗС-то. Да не си мислиш, че Партията щеше да те назначи за капиталист?

 26. 26 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 995 Неутрално

  Нормално. Малоумни, но верни на Партията. Скъпо платени и с кухи кратуни. БКП знаеше как да държи властта, с терор и верни добре платени еничари.

  Няма шики-мики.
 27. 27 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2309 Неутрално

  Ако някогашните комунисти са били необразовани простаци и разбойници, представете си днешните на какво ниво са, след като въпреки историческите факти продължават да си мислят, че диктатурата е нещо добро! Нищета.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 28. 28 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  ДС бяха преторианците на комунизма. Бяха издигани най-простите хора (прогресивен селски произход беше паролата), защото бяха най-лесни заманипулация и контрол. Затова и България затъна, защото управленците бяха Пеко, Мако, Тако, Цола и подобни. Същите тези и наследниците им ни управляват и сега, заради прословутата толерантност на българския народ. И заради съглашенията на Желев и Костов с комунистите през 1990-та и 1997-ма да вземат властта и да не ги закачат.

 29. 29 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  Те затова загубиха Студената война, защото от другата страна стояха випускници на Харвард и Кембридж, с докторати по физика, икономика и компютърни науки, а от тази бяха селски чада на селския свинар.
  От файтонджии графове не става. Имаме тук един пример във форума.
  И тази Студена война ще загубят.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 30. 30 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Няма големи изненади в статията, но за мен продължава да не ми е ясно, защо точно на щатните офицери някак не се обръща внимание.
  Аз смятам, че точно те са били хората, които са създавали агентурната мрежа и въобще са ръководели процеса, въпреки неграмотността си.

 31. 31 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  [quote#13:"Hamilton F1"]"В разузнаването едва 44% от всички офицери владеят чужди езици".

  Сигурно е основният чужд език е бил руски [/quote]

  Те и руски не знаеха. Те и сега "русофилите" не знаят.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 32. 32 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2396 Неутрално

  Съжалявам, че не може да се вгражда видео във мненията!
  https://www.youtube.com/watch?v=Oqi1FpCs06o

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 33. 33 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2309 Неутрално

  До коментар [#11] от "дедо Андро":
  „И искат да се закрие Комисията за досиетата?
  Всичко бе, проклетници, всичко трябва да излезе наяве и от тия нито един да не остане на работа, само по кофите да ги виждаме!!!”


  Не само комисията по досиетата... Искат мониторинга от ЕС да отпадне, а комунистите от върхушката на герб намират все повече допирни точки с техните съмишленици от дпс и абв!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 34. 34 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 811 Неутрално

  Сега едва ли положението е по- различно. И сега са още по- неграмотни и още по- слабо владеят чужди езици. Освен това много често служат на чужди държави. Нашата държава, нашият народ издържа изроди, които работят срещу нашия интерес. Много често имаме усещането, че нашата земя, земята на Ботев и Левски е на път отново да стане робска (каквато уж не е била) земя. Шуробаджанащината в системата на държавните учреждения днес е толкова велика, че нито един нормален (без връзки) младеж по никакъв начин не може да проникне, да получи държавна чиновническа длъжност. Същото е положението с достъпа до парите от така наречените ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ. За справка, нека разгледаме биографиите на "народните" представители и висшите държавни чиновници. "Доктор хонорис кауза " е такъв невероятен тиквен медал, за какъвто изобщо не си струва да се говори. Че кое ли комунистическо величие не го притежаваше!

 35. 35 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  [quote#5:"Краде ми се мили мой!"]Същият народ дето си наряза танковете,унищожи си икономиката,и връчи списък с имената на хората в тайните служби, на всеки който го поиска! [/quote]

  Сега остава да кажеш кога сме имали икономика та да я унищожаваме. Щото аз такова нещо не помня.
  Ако имаме икономика то най-много е в момента.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 36. 36 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  [quote#12:"Краде ми се мили мой!"]Много си гладен бе Жорко!
  Ние тука се притесняваме за националната сигурност,а теб само леб и кисело млеко, са ти в главата!? [/quote]

  Е т'ва не разбрахте, че националната сигурност започва от ЛЕба и киселото мляко.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 37. 37 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  Ами направете сравнение и с други професии. Да не се забравя, че май старото средно об-е е по-добро от днешно висше.

 38. 38 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  [quote#15:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Иначе бай Тошо е искал да въведе китайски формат за икономическо развитие! [/quote]

  Нищо такова не е искал да въвежда правешкия кравар. Бай Тошо беше слабограмотен и в последните години не знаеше на кой свят е.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 39. 39 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 824 Весело

  [quote#7:"Чарли - ОСТАВКА бе, БАЦЕ!"]Ама те и сегашните са горе - долу толкова образовани, владеещи чужди езици и с произход "селски". [/quote]
  -Те такива са и почти всички сегашни: журналисти, депутати и министри, а и повечето списповачи у форумО.

 40. 40 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2222 Весело

  А някой може ли да обясни, по какво ДАНС се различава от ДС?
  "Богопомазаните" трябва да са защитени от народата любов, така е и преди и сега!
  Сегашните "охранители"😎 безспорно са по-образовани, 😰но също така "интелигентни", като предците си, "елитните представители" на работническо-селската "интелигенция"!😎

 41. 41 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  [quote#15:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Мче то си е ясно ,че топ агентите на ДС за които има следи ,че са неприлично забогатели са били вербувани по заповед на Горбачёв в името на перестройката за да работят за американската и турска кауза![/quote]

  И Горби и вие агентчетата на ДС служихте и служите на Матушката ви Рус. Опитахте се да спасите "недоноШчето" на което бяхте на хранилка, но не успяхте и тези от вас които можаха се заеха да ограбват българския народ.
  Никакви американски и турски интереси тук няма.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 42. 42 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Пълна Лустрация !

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 824 Неутрално

  -Почти 26 години след 10 Ноември на ,,широката общетвеност'' в БГ се подхвърлят ,,бонбонки и кокалчета'', за да не се вторачват в сегашната съсипия на държавата, да не се вълнуват от разграбването на държавната собственост, деиндустриализацията, батисването на животновъдството и земеделието, огромните външни дългове, неколкократно по-голями от 1989 г., от провалите в демографски аспект, в отбраната, в здравеопазването, културата и образованието. Чалгализацията в музиката се разширява във всички сфери на обществения живот. И всичко това се ,,обяснява'' с ,,духовете на ДС''.
  Ясно е само едно, че авторите на тази книжка "Държавна сигурност – предимство по наследство", никога няма да получат Нобелова награда за литература.

 46. 46 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  "със "селски произход", не знаят езици, високо платени" - това и сега ни е елитът, нищо не помръдва в задунайската

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  "Към края на 70-те години се наблюдава известен спад в процента на служителите със "селски произход", но остава неясно доколко това е реален, а не фиктивен процес."

  При социализма имаше "противоречия", които трябваше да бъдат решавани с оглед еволюцията към комунизъм!
  Такива бяха между града и селото; между художествено-творческа и научно-техническа интелигенция; между умствения и фзическия труд; между пролетариата и земеделците и т.н.
  Видимо тези противоречия са се възпроизвеждали и в мощна бюрократична структура, като ДС!
  😄

  I Want To Believe
 49. 49 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 824 Неутрално

  [quote#37:"Хи-хи"]Да не се забравя, че май старото средно об-е е по-добро от днешно висше.[/quote]
  -Един колега, преди 20-тина години стана преподавател в Америчкия Благоевградски университет и сподели, че студентите му се чудели защо там им преподавали неща, които са учили в средното си образование в БГ. Дано сега да не е вече там така. Но е факт, че въпреки многобройните новоизлюпени университети, общото ниво на неграмотността на населението от ,,тогава'' до сега се е увеличила десетки пъти.

 50. 50 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Проблемът е че една голяма част от архивите бяха изнесени и вече години наред се търгува с тях. Така вече десетилетия същата тази машина продължава да управлява страната. Чуваме за някакви си псевдиними, но какво от това. Пак си ги избираме, дори за президенти, депутати и все началници. Техните отрочета станаха милионери, като наследници на ограбената ни държава, капиталисти, американофили и демократи. Същите, които служеха вярно на режима и СССР, сега продължават в същия дух и със същите методи. После се питаме защо държавата ни не върви.

 51. Пропаднала работа.

  Какво падение.

  Wornoxmaniak
 52. 52 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 824 Неутрално

  [quote#21:"koko65bg"]Книгата стъпва на убеждението, че публичното внимание следва да бъде фокусирано [/quote]
  -Върху обобщаване и осредняване на някакви ,,данни'' за период от 45 години за радост на ,,анти-дс-барите''. Сякаш през 1952 година, годините преди нея и няколко от годините след това, в България всички са били с висше образование. Че тогава, е нямало хора неграмотнии с ниско образование, а само служителите на ДС са били такива..

 53. 53 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  До коментар [#40] от "batzdravo":

  То си е май необходимо условие.

  Чужди езици ли? Четох след 1989 доносите срещу баща ми писани до към седемдесетте. То си беше мъка, първите с молив написани, езикът - като на дете от забавчницата. И това същество е имало решаващо влияние вурху живота на инжинер и семеството му. Ужас и безумие.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 54. 54 Профил на georgi nikolov
  georgi nikolov
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Искаме си корпулентният! Сега и веднага! Само при едно условие. Да се върне към многозначителната си закана към баце, цвъчко и сие и да ги "страхува". Единствената надежда е да се самоизядат. Спомняте ли се как Рапона в битноста му на главсек на меверето след всяко поръчково убийство, над 50 през мандата МУ и нито едно разкрито, яхваше служебният джип, още един за охрана, плюс телевизиите, начело с пилотна кола и ходеше да брои труповете и да ръси мозъци. Ех, какво временце беше.

 55. 55 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2442 Весело

  До коментар [#14] от "Жоро":

  Коя книга ? Спомените на Тато или овчарчето Калитко?

 56. 56 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2442 Весело

  Д-р Хоморис Кауза и Ханко Брат . Разлика 40г във времето и нито крачка в съзнанието на милиционера.

 57. 57 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 452 Неутрално

  и сега какво ? преди са били ;офицери; и са вършели безобразия под прикритието на ;закона ; , сега са бизнесмени и вършат същото във съответствие със ; закона; , българите продължават да бягат зад граница , къде от икономически къде от политически причини надявайки се да се спасят от унижението и безпреспективноста от създадения ; вътрешен ред ;

 58. 58 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2222 Весело

  [quote#54:"kastor"] Само при едно условие. Да се върне към многозначителната си закана към баце, цвъчко и сие и да ги "страхува"[/quote]
  Че той си ги страхува наистина. Ей сега и Цацаров, ще го вика, за да го пита, дали тази Ченалова не го е обидила нещо.

 59. 59 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Да не се чудим защо България е най- корумпираната и най-бедната страна в ЕС ! Тази пасмина , подбрана по "класов" принцип е ръководила 45 години държавата назад и надолу против принципите на цивилизацията. Това разлагащо влияние е видно и днес , защото децата и внуците на тогавашните селски каскети сега държат ключови позиции в икономика , политика и навсякъде! Те обясняват що е пазарна икономика, що е демокрация .Всичко се дължи на липса на лустрация!

 60. 60 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2390 Неутрално

  До коментар [#44] от "Генерал майор - ГРУ":

  " Айде, по-кротоко да не ти публикувам досието ... "


  Ти си голяма работа, бе ... ! Няма кротко, ЛУСТРАЦИЯ или до стената !
  Айде, сега публикувай моето досие и досиетата на три поколения от семейството ми !
  ЧАКАМ !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 61. 61 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  [quote#28:"galapagas"] И заради съглашенията на Желев и Костов с комунистите през 1990-та и 1997-ма да вземат властта и да не ги закачат. [/quote]

  Е и ти мислиш ли, че Желев и Костов не са били партийни членове?
  И Желев и Костов са били партийни членове. Както го каза на времето един вой познат партиен секретар ,,безпартийни другари, най добрите партийни членове,,.
  Да го разясня, ,,безпартийни другари,, това значи, без партийна членска книжка

 62. 62 Профил на n.h.
  n.h.
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Кой ще ги съди, те държат цялата власт до днес.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 63. 63 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3033 Весело

  До коментар [#60] от "niksan1":

  Ноо внимавай да не ти излезне нещо през ,,БИВОЛЪ,, че той е техният стенвестник

 64. 64 Профил на nacionalka
  nacionalka
  Рейтинг: 426 Гневно

  Срам! Срам!
  Да оставим настрана репресивните им функции, да речем че те вървят с трудовата характеристика...
  Но да не знаеш никакъв чужд език - даже руски, въпреки че са пращани на индоктринация в СССР, даже и когато си в управление за подслушване на чужденци - това е срамота. На цялото управление там парите са им даром, това са хрантутници които нямат един смислен ден работа в живота си, но за сметка на това са получавали три пъти по-голяма заплата от средната.
  И после що реват комунетата - еми и на мен да ми плащат за да НЕ знам 50 години, и аз ще рева като почнат да искат да мога..нещо, каквото и да е.
  Това обяснява и защо комунетата не могат да се оправят в конкурентна среда - то им е по наследство...

 65. 65 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Герберастията очевидно е символ на върховна наглост и безочливост и вече напълно заместиха БСП.
  Лидерът им е член на БСП, партията им е пълна с ченгета, но на тях Костов им е виновен...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 66. 66 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2390 Неутрално

  До коментар [#63] от "сидер":

  " Ноо внимавай ... "


  Ами да излиза, ама не излиза нищо за семейството ми и лично за мен . Бих искал не само да излезне, но и да бъдат качени в интернет ВСИЧКИ ДОСИЕТА, така, че като напиша " Иван Петров Иванов " и компа да избълва всичко от раждането му до днес ...!
  Ето какво ми се иска и тогава да видим кой - кой е ?!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 67. 67 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Толкова съм омерзена и искам лустрацията им на всяко ниво,защото тази гангрена ни унищожава!

  Tony
 68. 68 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 322 Разстроено

  Страшно е да се погледне в графата за месечните за им заплати. Когато се знае, че месечната заплата на един работник/работничка (the blue color workers), беше в промеждутъка на 75 - 150 Лева.

 69. 69 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  [quote#37:"Хи-хи"]Да не се забравя, че май старото средно об-е е по-добро от днешно висше. [/quote]

  Да, апълно си прав. Защото тогава малцина бяха, на които дипломите им бяха, или купени, или написани. Повечето си блъскахме ангелите над учебниците за една четворка, петица, или шестица. А сега, какво? И детето на един свинар може да стане висшит с купена диплома, няма значение, че езикът му е като на баща му

 70. 70 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 217 Любопитно

  До коментар [#31] от "Ian Smith":

  Янко, аз говоря немски и испански.Ставам ли за ръзузнъвач!?

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 71. 71 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3033 Неутрално

  [quote#66:"niksan1"]Ами да излиза, ама не излиза [/quote]

  Е ти поне не си заплашван, докато като ученик в Механото аз бях заплашван с разстрел, за убежденията си от резидент на ДС

 72. 72 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#22] от "Торбалан":
  "Тази книга сякаш е писана от изчислителна машина - едва ли ще се намерят повече от 10 човека с железни нерви, способни да я изчетат цялата... 
  Обещаващо заглавие и после страшна мъка... 
  Жалко. А обществото има нужда от много книги разказващи за безумните 45 години затвор под ръководството на СССР..."
  Наистина се надявам повече хора да прочетат книгата, защото поколенията, родени и израснали през и след 80 - те години не знаят истината за извращенията на социализма. Не учат тази история и родителите им не им я предават.
  А трябва да знаят как неграмотни, но амбициозни хора с "работническо - селски произход", "верни на партията" съсипаха живота на няколко поколения.
  Техните наследници продължават и досега да управляват и да разрушават икономиката, образованието, културата.
  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 73. 73 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2228 Неутрално

  Комплексираните ченгета със селски произход не виждаха друг начин за своята реализация, освен да подкрепят перестройчиците от ЦК на БКП, при свалянето на Живков от власт, което им даде възможност да станат първи капиталисти и новобогаташи. По-натам е ясно - каквито са ни капиталистите, такъв ни е и капитализмът. Хора, обучавани да рушат пазарната икономика и демокрацията, не биха могли да правят нищо друго, дори и да искат.

 74. 74 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2228 Неутрално

  До коментар [#68] от "Nazlim S":

  По 80-120 лв. бяха заплатите след 1962 г. Преди това умножи по 10 /а през 1952 г. деноминацията е 25:1/.

 75. 75 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2222 Весело

  До коментар [#53] от "Алф":

  Че те и сега повечето са такива.
  Единия с "докторат" за фуражки, другият за психо-физическата им подготовка!😂 Трети, много са, с "рабфак" и "свободен университет"😂. Много ЕнтИлегенти, много с виШе образУвание, както пишат някой наши съфорумници.😰😇😂

 76. 76 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#29] от "Ian Smith":
  От файтонджии графове не става. Имаме тук един пример във форума.

  Верно. И точно.I
  Както, и от Янко не става Ian

 77. 77 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 412 Неутрално

  Такива са били и винаги ще са - необразовани, полуграмотни, нискочели същества, които мразят всеки един, който е по-умен и способен от тях, мразят и различното, независимо в какъв аспект. Не знам дали сте чели доноси от такива селски шебеци, но мога да гарантирам, че всяко едно дете в първи - втори клас ще се справи по-грамотно в писането. Изключително прости същества, съсипващи човешки съдби и играещи си на Господ. За 45 години точно от тези прости орки беше унищожен политическия, военен, културен и научен елит на страната. И нека мурзилките не се опитват да ми казват обратното, защото мога да ги оборя с факти, не с една жена каза, че по социализма било много яко, защото хляба струвал еди си колко стотинки, а билетчето било 5 стотинки!

 78. 78 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#69] от "сидер":

  Не знам защо очаквате, че някой във висшето образование трябва да седне и да налива акъл като с фуния. Ако на 20 години не си осъзнал, че с много, много, много четене на странична литература може да станеш що годе специалист от класа, то едва ли някой може да ти помогне. А купените дипломи в една нормална държава нямаше да имат един грам тежест - още в първия месец се разбира какво можеш и знаеш, независимо дали имаш диплома или не.

 79. 79 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6798 Неутрално

  Трябва пълна лустрация.Само така ще се успокоят духовете и ще си вземем държавата обратно от мафията.

 80. 80 Профил на julia_says
  julia_says
  Рейтинг: 217 Весело

  До коментар [#9, 10, 14] от "Жоро":
  Явно предимство получава цената на хляба, киселото мляко и книгата, съответно: степента на запълване на кошницата/раницата. За вида на книгата няма да си говорим, все пак за левче-два е била. Аз имам някои разкази на очевидци за опашки за несъветски книги, но това вече е въпрос на вкус.
  А между другото, повечето хора протестират безплатно - вярват, че могат да променят нещичко. Даже е позволено от закона, а понякога има и резултат.

 81. 81 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 686 Неутрално

  До коментар [#72] от "Lady Zeppelin":

  Искам да я прочетат всички, но е написана в такъв стил, че ще я прочетат 100 човека. Жалко.
  Георги Марков четете поне.

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 82. 82 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#81] от "Торбалан":
  Георги Марков трябва да се изучава в училище.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 83. 83 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  До коментар [#22] от "Торбалан":

  Такъв е подхода на М. Методиев и в други книги - "Машина за легитимност" и за комунистическата намеса в църковните работи.

  CONTADOR GRATUITO!
 84. 84 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  комунета, видяхте ли колко са некадърни и неграмотни вашите служби?

  обичам подобни анализи и статистика. изкарват на показ тоталната некадърност, корумпираност и вродена селяндурщина и отмъстителност на кадесарите:
  - службите са пълни с некадърници, които не могат да си намерят работа по нормален начин;
  - злоупотребяващи с държавни средства, влияние и власт;
  - вълците сред кадесарите постоянно измислят схеми и измами, за да отмъкнат някой милион;
  - хиените сред кадесарите са най-верните и лоялни слуги, защото за друго не стават.

  и още много други важни изводи за несъстоятелността, непрофесионализма и некадърността на нашите служби и всичко комунистическо...

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 85. 85 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  До коментар [#75] от "batzdravo":
  Ужаст и бИзумие.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 86. 86 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  До коментар [#65] от "Darth Plagueis":
  Не ти ли е интересно да видиш колко е вземал офицер от ГРУ и една полуграмотна партиина секретарка с която съжителства

 87. 87 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  До коментар [#86] от "Хайлето":

  Кой е тоя офицер от ГРУ?

  За сега знаем само за пълната с ченгета партия Герб. А на тема партийни секретари, пак отваряме Герб - пълно е. Едната даже е шеф на парламента. Тая същата, дето твърдеше, че пилетата са безгръбначни.
  Ма то като си заобиколен от безгръбначни... нормално.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 88. 88 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  До коментар [#87] от "Darth Plagueis":
  За безгръбначните сигурно е имала предвид тебе, дето си мениш мнението на всеки кръгъл час пишеш милиционерски небивалици

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Удриии, свършиха лесните пари, сега идва ред на хората с по 3-4 езика, тежко и горко на тези които не знаят поне 3.

 91. 91 Профил на block
  block
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#89] от "Генерал майор - ГРУ":

  мда, малоумните ченгета си личат отдалече.

 92. 92 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 824 Любопитно

  [quote#53:"Алф"]Четох след 1989 доносите срещу баща ми писани до към седемдесетте. То си беше мъка, първите с молив написани, езикът - като на дете от забавчницата. И това същество е имало решаващо влияние вурху живота на инжинер и семеството му. У[/quote]
  -Това ,,същество'' служител на ДС ли е бил или колега на баща ти? За кое от двете в тази ,,извадка-рецензия'' става дума в ,,книгата'' ?

 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 831 Весело

  До коментар [#14] от "Жоро":

  Единствена разлика в книгите от 1988-ма и 2014-та е, че през 1988 те бяха непродаваеми, а през 2014 са...
  Хляба също има разлика, но преди не се ядеше, ако не е разбира се от селска фурна. Там дори селяните имаха купони за безплатни 2 хляба на ден, но пък получаваха стотинки за трудоден... Идаваха в града да купуват хляб за добитъка.
  За киселото мляко вообще да не говорим!
  Не сравнявай ябълки с круши, от това ще получиш само главоболие!

 95. 95 Профил на antislav antonoff
  antislav antonoff
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Не знам защо и кой ги запази тези зверчета/някои от тях все още живи/,но дойде списък,с който командира ни запозна и заяви тихо,но категорично: "Тези не ги пипайте,каквито и да са. Рибата се вмирисва от към главата,но се чисти от опашката към главата.Мисля,че се изразих ясно.Погледна към мен и промърмори с тон на надзирател:А в твоя район,ежедневно ще проверявам кладенците! Никакви своеволия! Никакви инсулти и инфаркти! И никакви оправдания не приемам! Запомнете,че не аз издавам заповедите!Аз само ги превеждам в изпълнение! Хайде сега по задачите..........,а те ще ни съдействат,да ги изпълним в срок!" Гнус. Напуснах "Бригадата" през 97 и създадох малък "Легион".През 2007 преустановихме всякаква дейност.

 96. 96 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  можем да обощим защо Съветския блок загуби Студената война, по следния начин:
  "Бършляната лига победи брашняната лига"

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 97. 97 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Весело

  в пост 96 да се чете:
  обощим = обобщим
  Бръшляната лига = Бръшляновата лига

  (като доближа комунета, макар и в интернет, речникът ми жестоко обеднява)

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 98. 98 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  До коментар [#88] от "Хайлето":

  Още чакам някой мозък да ми покаже къде съм си сменил мнението, ама няма и няма. Иначе сте шампиони по връткане според позицията на всевишния ви.
  Чакам - кой е офицер от ГРУ, пе, фуражка?

  До коментар [#89] от "Генерал майор - ГРУ":
  Хахахаха, новата опорна точка...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 99. 99 Профил на Чоко и Боко
  Чоко и Боко
  Рейтинг: 544 Разстроено

  [quote#36:"Ian Smith"]Е т'ва не разбрахте, че националната сигурност започва от ЛЕба и киселото мляко.[/quote]

  Една колежка казваше: "Най-обичам боба, леба и да ме е.ат."
  Та так и с днешните опростачени изтърсаци.

  Левски до Каравелов: Дочувам, че сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките.“
 100. 100 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 217 Весело

  [quote#17:"Norman Granz"]Офицелите от ДС са описани много по-точно изчерпателно от гениалния Джордж Оруел във "Фермата на животните" (почти точен синоним на понятието "народна" република): това са кучинцата на кучката, отбити от майка си и отгледани/дресирани в безусловна вярност към свинете и безпощадна кръвожадност към всички останали животни.

  Оруел не се е интересувал от чинове, заплати и др. подобни дреболии. [/quote]

  Гениалният Оруел (което аз не отричам) е бил социалист и агент. Не ги ли мразеше тия?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK