"Белият терор 1923 - 1925 г.: Три епохи на държавна репресия"

"Белият терор 1923 - 1925 г.: Три епохи на държавна репресия"

© Издателство "Сиела"В рубриката "Четиво" публикуваме откъс от "Белият терор 1923 - 1925 г.: Три епохи на държавна репресия" на юриста Христов Петров и разследващия журналист Христо Христов, предоставен от "Сиела". Първи по рода си, правно-документалният труд проследява два кървави периода от българската история: събитията 1923 - 1925 г.и първия поръчков политически процес при Тодор Живков от 1954 г., с който комунистическата власт търси възмездие за тях. Книгата си поставя за цел и да обясни правните възгледи на двата периода – Царство България и комунистическа България.


ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата книга е първият по рода си опит за правно-документално изследване на събитията от 1923–1925 г.: случилото се на 9 юни 1923 г., убийството на Александър Стамболийски, серията от политически убийства през 1924–1925 г. и "белият терор" след атентата в църквата "Света Неделя" от април-май 1925 г. Представлява поглед към историческите факти от позицията на действалите тогава закони и си поставя задача да даде обяснение за правните възгледи на два периода от българската история – Царство България и комунистическа България.
В основата на изследването е процесът във Върховния съд от 1954 г. срещу офицерите от 3-та разузнавателна секция на Министерство на войната, сочени за автори на "белия терор", на акцията от 9 юни, на убийствата на Стамболийски, Гео Милев и др. Става въпрос за малко позната военна разузнавателна структура, която е припознавана и като т.нар. "Поркова команда". Главен подсъдим по това дело е бившият министър на войната при Александър Цанков – ген. Иван Вълков, заедно с още 12 царски офицери.
Освен че е създадена да укрива оръжието на българската армия, което след Ньойския договор България е задължена да предаде за унищожаване на представителите на Съглашението, 3-та разузнавателна секция преследва и лица, пряко свързани с терора, който БКП като част от Третия интернационал, т.нар. Коминтерн, тогава започва да прилага в политиката си, заимствана от болшевишката партия в СССР. Политика, която до голяма степен предопределя събитията, свързани с атентата в църквата "Света Неделя" през 1925 г. и реакцията след него.
Насилието в нито една от неговите форми не се споделя от авторите на настоящото изследване. Неговата цел не е да обвинява или да оправдава действията на противостоящите страни в българската политика през 20-те години на миналия век, нито да пренаписва отделни биографии. Оценяването на събития от отминала епоха с инструментите на сегашните нравствени и обществени категории води до изводи твърде съмнителни, освен при две кумулативни предпоставки – наличният инструментариум да е съществувал също в дисектираната епоха, плюс да се касае за събития, изолирани от общите световни процеси. Обществената оценка на масови и извънредни актове на сила или насилие в една спокойна държава рязко се отличава от оценката в места, поразени от обществена стихия, която често пъти улеснява извършването им.


Намирането на обяснението обаче ще прогони сенките. Картините, които се рисуват от обвинението по делото "Поркова команда", са същите от първите седмици след 9 септември 1944 г. – побоища, камиони в тъмни нощи, разстрели извън града, заринати трупове из незнайни места, изровени от дъждовете и наядени от животните човешки останки. Бившият кандидат-член на ЦК на БКП Петър Семерджиев свидетелства как екзекуциите в първите дни на комунистическата власт били придружени с кражби от труповете, рязане на уши и носове, огневият отряд се мажел с още топлата кръв и т.н. Тук не се твърди дали подобни свидетелства са верни или са плод на човешкия страх от стихията. Търси се констатиране на идентичностите и фактите като суровина за демитологизация – средството за откриване на обективната истина. В тези събития няма нужда от герои, няма нужда от митове, защото са страници от българската история.


Все пак трябва да се подчертае, че докато категориите на първата епоха – обществените ценности и методи на Царство България, са приети малко или много в целия свят, същият инструментариум във втората епоха битува в една паралелна реалност – реалността на зрелия сталинизъм, чиято матрица е подчинила най-вече няколко европейски народа.


Журналистът Христо Христов работи по първата част от изследването (1–7 глава), в която е обяснена ролята на 3-та секция за борбата с последиците на Ньойския договор и с комунистическия тероризъм, политическата подготовка на "Поркова команда" и следствието с участието на Държавна сигурност и Политбюро на ЦК на БКП.


Останалите части, включително 8 глава, които са разработени от юриста Христо Петров, следват класическата структура на правната норма, но в обърнат ред, т.е. санкция, диспозиция и хипотеза. Във втората част е направен детайлен анализ на самото дело – разпитите на обвиняемите, свидетелските показания, експертните заключения, обвинителните речи на прокурорите, пледоариите на защитниците, разбор на мотивите на присъдата, обрисовка на личностите на съдиите. С присъдата комунистическият режим от втората епоха дава своята "санкция" за правните разбирания на Царство България.


Предмет на третата част са правните проблеми, които присъстват в процедурата по разглеждане на самото дело – диспозицията, която прави санкцията възможна. Сред тях са непризнаването на изтеклата давност за престъпления срещу "монархофашизма", неприлагане на влезли в сила закони за амнистия, прилагане на наказателни закони с обратна сила, активно използване на самопризнанието за осъждане. Това става по силата на специален указ на Президиума на Народното събрание, останал непознат за днешната правна наука. Делото е поставено и в контекста на серията от политически процеси от периода. Обосновано е сравнение с процесите на Сталин от 1937–1939 г. т.нар. "Голям пуч" и тяхната идентична конструкция. Изведени са начините, по които тоталитарната власт превзема съдебната система в България от 1944–1954 г. Това е обяснението на третата, днешната епоха, за правните разбирания на комунистическата епоха.


В четвъртата част е направен преглед на държавноправните виждания на Царство България за реакция при вътрешен бунт, на института на военното положение като израз на неизбежна отбрана на държавата, на военнополевия съд като форма на справяне с бунта, на разбойничеството като форма на антидържавна дейност. Обяснена е функцията на монархическия военен министър. Описана е терористичната дейност на БКП и крайнолевите земеделци и защо тя води до промяна в наказателноправната политика на държавата. Подробно са разгледани мотивите и дебатите при приемането на Закона за изтребление на разбойниците от 1922 г. и на Закона за защита на държавата от 1924 г. В опит за търсене на причината за смъртта на жертвите, посочени в обвинителния акт по "Поркова команда", сред които са Гео Милев, Йосиф Хербст, Петко Д. Петков и др., е направено кратко описание на тяхната политическа и криминална дейност. Разгледани са и акценти около Априлския атентат, които не присъстват в досегашни изследвания.


С тази част – обяснението на днешната епоха за правото, регулиращо държавната реакция на вътрешния бунт в Царство България, се завършва обосновката на идеята за разкриване на "трите истини" за събитията през 1923–1925 г. Те помагат да бъдат разбрани мотивите и действията на групата на подсъдимите и на групата на комунистическите съд, прокуратура и адвокатура. Първата истина е тази на властта от 1923–1925 г. – какво тя е знаела, какво тя е предполагала. Втората е истината на властта от 1954 г. – какво тя е знаела и каква е искала всъщност да бъде действителността от първата епоха, за да постигне целите на процеса. Изкривена е от липсата на усилия за проучване на фактите, по които съдът е трябвало да произнесе присъдата. Третата е истината на днешното време, когато се предполага, че знаем какво наистина се е случило в онези размирни години. Това е всъщност хипотезата и след запознаване с нея читателят може да прецени дали санкцията е била основателна, или става въпрос за политическа саморазправа под формата на правосъдие.


В хода на разсъжденията е предложена обоснована дефиниция на понятието "преврат". Обяснено е защо "Септемврийското въстание" е въстание според Търновската конституция и защо не е комунистически термин. Въпросът за фашизма от периода е разгледан не през призмата на късната му идеология и националсоциализма, какъвто е подходът в историческата доктрина, а от позицията на политическата картина на 20-те години. Също така е направен принос към изследването на един от критериите на международното престъпление "геноцид", употребен относно "белия терор" в присъдата по "Поркова команда".


Проследени по часове са събитията и реакциите на основните фигури през нощта на 8 срещу 9 юни 1923 г., включително придвижването на цар Борис. По същия начин са проследени и последните дни от живота на Александър Стамболийски, като изградената версия за смъртта му е подчинена на наличните доказателства. Натрупаната фактология помага за "разбиване" на някои конкретни макабрени легенди около тези събития, например за "отрязаната глава" на Стамболийски.


В общ план са сравнени различни проявни форми на държавна репресия през 1923–1925 г. и през 1954 г. Паралелно се сочат и днешните решения по отделни въпроси.


Историческите, правните и обществените процеси и явления са разгледани не само в тяхната следствена връзка, но и в тяхната реверсивна обусловеност. Изводите доведоха до полемика с историческата доктрина с посочване на конкретни недостатъци в наложените постановки, методологията и работата с архивните материали.
За изследване на цялата проблематика, поставена от съдебния процес "Поркова команда", се наложи ползването на няколко метода. Най-важният от тях е формално-юридическият, който тълкува нормативните документи и изяснява смисъла на юридическите текстове.


Сравнителноправният анализ служи за проверка на решенията на еднакви правни проблеми в различни държави. Поради това, че нашите държавноправни възгледи винаги са били реципиращи, а не дефиниращи, липсващите обяснения са търсени в гражданските войни на САЩ (1861–1865 г.), Русия (1917–1922 г.) и Франция (1848 г., 1871 г.). При изследване на правителствената промяна на 9 юни 1923 г. е ползван правният опит на военните режими през ХХ в. в Чили, Аржентина, Бразилия, Португалия и Испания.


Многократното препращане към съдебни решения също има своето основание. В една спокойно действаща правна система законът е нейната бетонна основа, а той се тълкува от съда, който създава т.нар. юридическа практика, наричана също и юриспруденция. Понеже текстът на закона е един и същ, естествен стремеж е той да бъде тълкуван еднакво от всички съдии, да има стройна последователност и еднообразна повторяемост на формираната съдебна мисъл. Пътеводител на вярното тълкуване на законовата норма е практиката на най-висшия съд в държавата. В България това е Върховният касационен съд (ВКС), който от 1947 г. до 1996 г. се нарича "Върховен съд" (ВС). В различни периоди в Царство България действат и Главен военнокасационен съд (ГВКС), и Военнокасационен съд (ВоКС).


По-детайлна аргументация изисква позоваването на съдебната практика и военните обичаи от т.нар. прецедентно право на Англия и САЩ. На пръв поглед похватът търпи критика, тъй като тази правна система съдържа принципни различия от континенталното правно семейство на България. Англо-американската мисъл обаче е извикана само по проблеми, които са общи за целия свят от XIX и началото на ХХ век. Военачалникът, изпратен да потуши бунт в град от Конфедерацията през 1863 г., ще се изправи пред същите заплахи, както този в Париж през 1871 г. и в село, сега град Брегово през 1923 г. Английското martial law ще има същите неуспехи при гарантиране сигурността на населението, както правото на българското военно време и както паралегалните действия на правителствените части в аржентинската "Мръсна война" от 1974–1983 г. Споровете дали държавният глава, лично или чрез правителството има право във военно време да заповядва операции "на ръба на закона" и дали гражданският съд има право да контролира актовете на военнополевите съдилища и военнонаказателните комисии са еднакви за всяка една държава, в която е бушувала гражданска война. Този похват е бил възприет и сред българските законотворци от 19-ото и 21-ото Обикновено народно събрание, които цитират масово законодателството и практиката на САЩ и Англия в областта на законите срещу вътрешни безредици. По същия начин подхожда и големият съветски учен в областта на военнонаказателното право проф. Хасан Ахметшин. В трудовете си той ползва широко англо-американския опит за сравняване със съветското и руското право, на чиито пък основи почива българската военнонаказателна мисъл.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Вонин
  Вонин
  Рейтинг: 487 Любопитно

  Това ще бъде интересно...книгата ще си я купя...

  Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=_rVSwXloXoM https://www.youtube.com/watch?v=Sp_LA2qE4aM
 2. 2 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 2400 Неутрално

  той терора си продължава ,смекчава го само ,че комунистите вече пенсионери ,не могат да скачат ,а тези дето са репресираните си биха камшика на запад

 3. 3 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6930 Неутрално

  Тази книга трябва да се учи в училище. Младите хора трябва и са длъжни да научат истината.

 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1951 Неутрално

  Книгата си поставя за цел и да обясни правните възгледи на двата периода – Царство България и комунистическа България."Със сигурност тази книга може да има и трета част в която да се обяснят и правните възгледи на периода от 1990 година,насам.

 5. 5 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2475 Неутрално

  Когато конституционният ред и гражданският мир е заплашен, държавата е длъжна да предприеме мерки за съхраняването им.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 6. 6 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Книга подходяща за съблазнените от историческата истина.
  Юристите ще имат богат материал за размисли.

 7. 7 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Александър Цанков е провел една прекрасна антитерористична акция, срещу чуждестранно платени метежници опитващи се да унищожат България. Слава на неговото име, велика личност.

 8. 8 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1973 Неутрално

  Те като автори наистина не трябва да поставят оценка, ако искат научната общност да ги приема сериозно (само комунделите поставят оценки в "трудовете" си и после се чудят що никой не ги приема за научна работа), обаче аз не съм ангажиран по този начин. За мен запасните офицери от Трета секция към Министерството на войната са герои, които с решителните си и безкомпромисни действия в периода април-май 1925 г. пресичат опита за износ на болшевишкия метеж от СССР. Трябва паметник да им се издигне - по възможност на мястото на МОЧА.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 9. 9 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5429 Неутрално

  Факти и само факти. От тях ще стане ясно:
  - опита за износ на болшевишка революция
  - внедряване/влияние на болшевиките в България
  - стандартно за условията успешно противодействие
  И дава възможност на анализаторите за сравнение с днешните събития. Четете архивите, ако не искате да тъпчете на място в развитието си.
  Не напразно г-н Путин постави под похлупак руските архиви и ги подчини директно на президентската институция, това е най-опасната бомба за настоящата власт в Русия.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 10. 10 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#9] от "penetrating":

  Правилно. Путин действа по стара съветска традиция.

 11. 11 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Англо-американската мисъл обаче е извикана само по проблеми, които са общи за целия свят от XIX и началото на ХХ век
  =====================================
  Т.е. оправдаване на робовладелството като "легална процедура", изтребването на индианците като "легално преместване" в резервати в които няма какво да ядат, водене на колониални войни от името на "метрополията", назначаване на "губернатори", управляващи от името на крал -завоевател, разрушаване и разделяне на национални държави, налагане на силата като право, формиране на съюзи довели до световна война и по късно - до световна икономическа криза.

 12. 12 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 768 Неутрално

  [quote#9:"penetrating"]Не напразно г-н Путин постави под похлупак руските архиви [/quote]
  Що бе брат, американските да не би да са на разположение във Фейсбук? Да си чел напр. нещо от английските архиви пък, напр. какво в правил Хес един месец преди нападението над СССР в Англия?

 13. 13 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1670 Неутрално

  Книгата вероятно е интересна, но се изисква предварителна подготовка, за да се вникне в правното съдържание. Ще я прегледам на спокойствие в книжарниците. Но в никакъв случай не оправдавам масовите убийства на интелектуалци като Гео Милев, Йсиф Хербст и други. За след девети септември е ясно, че пяната на обществото изби хората с достойнство.

 14. 14 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1973 Весело

  [quote#12:"Каишков - Системен нарушител"]Що бе брат, американските да не би да са на разположение във Фейсбук? Да си чел напр. нещо от английските архиви пък, напр. какво в правил Хес един месец преди нападението над СССР в Англия?[/quote]

  Що пишеш за неща, които въобще не са ти ясни? Знаеш ли как се получава достъп до английските и американските архиви? Не знаеш. Ако знаеше нямаше да пишеш такива глупости. Ама ти си си селска старшинка и е нормално де. Вие си мислите, че целият свят е невеж като вас и като плеснете някоя мъдрост прочетена в "Комсомольская правда" ще втрещите околните.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 15. 15 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 377 Неутрално

  [quote#7:"lol"]Александър Цанков е провел една прекрасна антитерористична акция, срещу чуждестранно платени метежници опитващи се да унищожат България. Слава на неговото име, велика личност.[/quote]

  Ал. Цанков е престъпник и наказателно отговорен защото:

  първо, участва в подготовката и реализацията на кървав преврат срещу демократично избрано правителство;

  второ, възглавява и утвърждава управление, установено в резултат на преврата;

  трето, носи пълна отговорност за кървавите репресии след народното въстание от 23.09.1923-а и след атентата от април, 1925-а.

  "Светлият" пример на Ал. Цанков & компания води до... вендетите и репресиите след 09.09.1944-а.


 16. 16 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6930 Неутрално

  Тъжно е, че има само 15 коментара, а под "Манчестър юнайтед" уволни Луис ван Гаал", цели 46.

 17. 17 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3268 Неутрално

  До коментар [#3] от "Роси":
  Тази книга е за специалисти. Децата трябва да познават историята, при това в общ план. Едва ли искаш да се учи в пети клас, а при около двеста часа по история в гимназиален курс общо, колко да се отделят на тази книга? Преди нея са се наредили Паисиевата история, Житието на Софроний, Записките на Захари......

  Еретик
 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6930 Неутрално

  Тези, които изредихте, са не по-малко сложни. Освен това, не казвам, че такава материя трябва да се изучава в пети клас.

 19. 19 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 605 Любопитно

  Христо Христов е страхотен автор. Чакам с нетърпение да прочета.

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 20. 20 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3907 Неутрално

  Сериозна книга...

  ...

  Британското право започва с Римско,
  защото Британия е била периферна колония на Рим...
  управлявана заедно с Иберия (Испания) и Галия (Франция)
  от бащата на Константин Велики.

  С християнизацията на Римската империя и нова столица Константинопол, Британия получила суверенитет.

  Правото навсякъде е кърпено с "прецеденти",
  според съотношението на силите и най-вече кой е на власт.

  Нещо повече. Илюзия е, че може да има система от закони (определения и правила) точно описващи минало (и настояще)
  като база за желателно точно описвано бъдеще (нормативи).

  Тоест, "прециденти" са неизбежни.
  Всяка от малко поне реалистична система от закони
  трябва да е поне малко отворена за адаптация.

  "По-детайлна аргументация изисква позоваването на съдебната практика и военните обичаи от т.нар. прецедентно право на Англия и САЩ.

  На пръв поглед похватът търпи критика, тъй като тази правна система съдържа принципни различия от континенталното правно семейство на България."

 21. 21 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3134 Неутрално

  Единственото което разбрах е, че политкоректността е нещо много относително. Нека да не разчитаме на нея, а да се опитваме да се разбираме помежду си. И да пазим България от всякакви посегателства, както от изток, така и от запад. Иначе ще ни преследва съдбата на невинните жертви на всякакъв вид насилие, вечна им памет.

 22. 22 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3907 Неутрално

  Абе... дебели книги като "Война и мир"... "История на КПСС" и т.н. учихме по избрани извлечения.

  Сега се канят (похвално) в средните училища да преподават
  основна правна култура.

  Едва ли е възможно без (подходящо) избрани извлечения.

  До коментар [#17] от "Костадин Иванов":
  До коментар [#3] от "Роси":

  Тази книга е за специалисти. Децата трябва да познават историята, при това в общ план. Едва ли искаш да се учи в пети клас, а при около двеста часа по история в гимназиален курс общо, колко да се отделят на тази книга? Преди нея са се наредили Паисиевата история, Житието на Софроний, Записките на Захари......

 23. 23 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Звучи като доста тежко четиво -- и човешки, и интелектуално.

 24. 24 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5429 Неутрално

  До коментар [#12] от "Каишков - Системен нарушител":

  За разлика от Русия Обединеното кралство си има традиционна публична процедура, подобна на поддържането на английската ливада . След смъртта на Хес през 1987 в продължение на 30 г. документите са блокирани за достъп. Смятам, че ще ги видим през 2017 както впрочем е обявено от английските архиви. Кажете нещо за традициите в Русия?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 25. 25 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5429 Неутрално

  До коментар [#12] от "Каишков - Системен нарушител":

  И понеже се интересувате от документи на Хес в английските архиви, и ми стана странно да ме "братосвате" по подобие на средноазиатски народи Бих искал да Ви помогна с този линк с копия на публикуваните онлайн избрани документи от британските архиви, свързани с темата http://www.britishonlinearchives.co.uk/group.php?pid=72511d&sid=&keywords=
  Приятно четене.
  Между другото, голямата част от българските архиви са изнесени в Русия и ако искаме достъп, лицето за контакт е Путин - смях!

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 26. 26 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1661 Любопитно

  Интересно защо предговора на книгата звучи като рецензия. Ако е писан не от авторите, то авторът на въведението не е посочен. Ако пък са авторите, някак не върви те да дават оценка за труда си. Както и да е, всеки лъч светлина върху болшевишката уродщина малко по малко унищожава заразната червена плесен.

  Сега чакаме и предисторията, направила неизбежни описаните събития - дружбашкия терор, националният референдум за съдене на правителствата от Първата световна война, извънредното законодателство, стихията на матряла за мъст и изводите досежно днешните мераци за пряка демокрация.

 27. 27 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  [quote#26:"Lemmy"]Интересно защо предговора на книгата звучи като рецензия.[/quote]

  да, и аз това си помислих. точно същата схема.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 28. 28 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 884 Неутрално

  Г-н проф. Александър Цанков е най-успешният ни министър-председател за 20 век. Като водач на Съюза за демокрация, наричан от комунистите Демократически сговор, той пръв и единствен проведе незабавна #ЛУСТРАЦИЯ! Както и сега, така и по негово време комунизма беше обявен за престъпен със закон, а разликата е, че законът се спазваше ;)

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 29. 29 Профил на Durruti
  Durruti
  Рейтинг: 551 Гневно

  Демек направили са псевдо-документална книга, която оправдава масовите убийства и репресии, известни като бял терор.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK