Калин Калпакчиев, член на ВСС: Съдебният съвет се е превърнал в източник на непотизъм и корпоративизъм при назначенията

Калин Калпакчиев ВСС

© Юлия Лазарова

Калин Калпакчиев ВССМалко преди кабинетът да гласува вторият пакет с промени в Закона за съдебната власт миналата седмица, Висшият съдебен съвет не съгласува разпоредбите. Това няма пряко отношение към процедурата в Народното събрание, но е ясен знак, че мнозинството не е съгласно с важните текстове, свързани с въвеждането на съдийското самоуправление и промени за прокуратурата. Показателно беше, че от заседанието отсъстваше главният прокурор Сотир Цацаров, който не е коментирал досега вторият пакет промени и случилото се във ВСС. Според правосъдния министър Екатерина Захариева отказа на ВСС да съгласува е абсурден, защото някои от отхвърлените промени са били предложени именно от съвета. "Дневник" разговоря с члена на Висшия съдебен съвет за проекта, както и за някои от скорошните решения на съвета.


Как си обяснявате отпора на Висшия съдебен съвет срещу втория пакет промени в Закона за съдебната власт? Според министъра на правосъдието Екатерина Захариева, някои от критикуваните промени са били предложени именно от съвета.


- Висшият съдебен съвет не за първи път е неспособен да изрази пълноценна и смислена позиция по важните въпроси за администрирането на съдебната система. Проектът за изменения в Закона за съдебната власт има всеобхватен характер, тъй като предвижда премени по всички елементи, засягащи статуса на съдиите, прокурорите и следователите – оценка на работата (атестиране), достъпа до съдийските длъжности (конкурсите), промяна в администриране на дейността на съдилищата чрез увеличаване на съдийското самоуправление. Предложените изменения на ЗСВ се основават на подробния проект, изработен от екипа на предишния министър на правосъдието Христо Иванов, който беше обявен през месец май миналата година и след това обсъден с магистрати в цялата страна.
Съпротивата срещу проекта е породена от предвидената промяна в баланса на упражняване на властовите правомощия по администриране на съдилищата чрез изземване на власт от председателите и придаването й на общите събрания на съдилищата. Срещу тази промяна явно се обяви председателят на Върховния административен съд, който мълчаливо беше подкрепен от мнозинството във ВСС. В проекта на министър Иванов се предвиждаше по инициатива на 1/3 от съдиите общото събраниe да може да обсъжда и да взима решения и по въпроси, които са от изключителната компетентност на председателя на съда. В настоящия проект се предлага компромисен вариант, като на общото събрание е дадено право да обсъжда и да изразява становища, но не и да взима решения по тези въпроси.


Наред с това общо правило са предвидени изрични правомощия на общите събрания да: номинират председател на съда; за изслушват и да изразяват становища по кандидатурите; да предлагат председатели на отделения и да изслушват кандидатите за заместник-председатели, които имат ключова роля при случайното разпределение на делата; да определят натовареността на председателя. Целта на промените е да се придаде съдийска легитимност на председателя, така че той да се ползва с доверието на съдиите, като същевременно се намали влиянието на ВСС при назначенията.


Съдии, избрани от общите събрания на съответните съдилища ще участват в състава на най-важната комисия на ВСС – комисията по атестирането и конкурсите. По този начин се цели да се извършва обективно и подробно оценяване на работата на съдиите по единни критерии. Прякото включване на съдии, избрани от своите колеги в кадровата дейност, както и в администрирането на съдилищата ще доведе, макар и не веднага, но в перспектива, до разграждане на съществуващия сега порочен модел за управление на съдебната власт, осъществяван от ВСС и назначената от него мрежа от председатели на съдилища. Загубата на лостове на влияние върху разпределението на делата, администрирането на съдилищата и кариерния процес на съдиите, е причината мнозинството във ВСС да бламира проекта за изменение в ЗСВ.


Ясно трябва да се каже, че във ВСС осем от членовете подкрепихме принципно законопроекта, като изложихме и конструктивни бележки, поради което не е справедливо да носим срама на отказа на мнозинството да съгласува проекта. Освен това реформата на съдебната карта и натовареността на съдиите не следва да служат за спекулативни оправдания за орязване на промените в устройствения закон. За съжаление реформата на съдебната карта и натовареността не се припозна от ВСС като негов приоритет и усилията на няколко от неговите членове не могат да сътворят чудеса. Продължаваме да работим по съдебната карта, но взимането на прибързани решения ще има негативен ефект.


Председателят на ВКС Лозан Панов направи аналогия, че ситуацията напомня на тази преди обсъждането на конституционните промени миналата година, когато пак е имало избори. Виждате ли някаква връзка?


- Според мен всички, които явно или тайно са против постигането на независима съдебната власт ще направят опит да орежат проекта за изменение в ЗСВ при гласуването му в Народното събрание, така че да се имитира промяна и да се хвърли прах в очите на българските граждани и чуждестранни партньори. В това отношение ситуацията при изменение на Конституцията може да бъде повторена, като при ЗСВ димната завеса около осакатяване на проекта може да бъде още по-плътна, тъй като става дума за специализирана материя, която се разбира само от тесен кръг юристи, а понякога промяната и на една дума може да има колосално значение.


Защо са важни промените в ЗСВ, които засягат статуса на съдиите и са предпоставка до съдийската професия да имат достъп почтени и професионално подготвени юристи, както и активното включване на редовите съдии в управлението на системата?


- В годините на преход от тоталитарни режими към демократично управление в страните от бившия социалистически блок се наблюдава процес на овладяване на съдебната власт и поставянето й в зависимост от изпълнителната власт и/или центрове на нелегитимни интереси. Част от механизма на неправомерно влияние върху съда са бюрократизираните, партийно доминирани и концентриращи власт съдебни съвети. Съдебните съвети са се превърнали в източник на непотизъм и корпоративизъм при назначенията на съдии и председатели, в голяма степен обслужват сами себе си, вместо да защитават независимостта на съда и съдията. По същество една демократична форма, предвидена за гарантиране на съдебната независимост е лишена от съдържание и се е превърнала в средство за прокарване на нелегитимни влияния в съдебната система. В обществена среда, в която няма утвърдени демократични институции и свободата на словото е под въпрос (уволнението на един от ярките и свободни гласове на националното радио Лили Маринкова е пример за това), трудно може да вирее независим съд. Един от начините за разчупване на така описания порочен модел е изземване на властови правомощия от съдебния съвет и председателите и предоставянето им на съдиите. ВСС трябва да се върне към конституционната си роля на кадрови административен орган – всички други правомощия за администриране/управление на съдебната система и съдилищата трябва да се възвърнат на съдиите и ползващи се с тяхното доверие председатели.


Близо два месеца след разделянето на Висшия съдебен съвет, как оценявате работата на съдийската колегия?


- Отделното вземане на кадрови и дисциплинарни решения за съдиите трябваше да се случи отдавна и в този смисъл разделението е несъмнено достижение. Начинът, по който се извърши разделението не беше най-добрият – съдиите, избрани от съдии са малцинство, а и персоналния състав на колегията е непроменен. При това положение няма как да се очаква коренна промяна в работата. Все пак сега за съдиите и за всички външни наблюдатели е видима разликата на вземане на решения в прокурорската и съдийската колегия.


В съдийската колегия мнозинството около председателя на ВАС и представляващия ВСС е крехко и често един глас е определящ при взимане на решение. Всички видяхме, че изборът за председател на апелативния съд в София се отложи, защото отсъстваха трима членове на колегията, което не даваше сигурност за положителен резултат от процедурата. Заседанията на колегията са плуралистични – всеки свободно изказва мнението си. Проблемът е, че аргументите и фактите често нямат значение за изхода от гласуванията. Персоналният състав, личностите са важни – те определят и съдържанието на дейността. Догодина предстои избор на новия състав на съдийската колегия и затова е важно съдиите и депутатите да изберат независими и почтени юристи, които ще определят възможността за положителна промяна в работата. Постигането и отстояването на независимостта на съдебната власт е в ръцете на съдиите и в този смисъл ролята на съдебния съвет трябва да има все по-малко значение.


Гласуването в колегията досега показва, че разпределението, което стана повод за оставката на предишния министър Христо Иванов, сякаш наистина е целяло запазване на статуквото. Имате ли такова усещане?


- Разпределението на членовете на ВСС в колегиите не позволи формиране на критично мнозинство в съдийската колегия и осигури пълен контрол на главния прокурор в прокурорската колегия. В този смисъл разпределението в колегиите и постигнатото съотношение на професионалната и парламентарната квота беше целен ефект на всички, които искат да имитират промяна в начина на администриране на съдебната власт. Не случайно мнозинството в Народното събрание запази персоналния състав на ВСС, въпреки че лицемерно поиска оставката му. Но разделението трябваше да се случи и макар в този несъвършен вариант, то в перспектива ще има положителен ефект в процеса на установяване на независима съдебна власт. Постигането на независим съд е дълъг процес, който изисква институционални и културни натрупвания. Измененията в Конституцията и ЗСВ са само етап в този дълъг процес. Поради това е от голямо значение да се инвестира в образованието на съдиите, поощряване на критичното и независимо обучение, провеждано в Националния институт на правосъдието. В този смисъл не е за подценяване обстоятелството, че мнозинството на главния прокурор и председателя на ВАС в управителния съвет на НИП се опитва да отнеме фактически независимия статут на института, което може да има опасни неблагоприятни последици за правосъдието години напред.


Изборът за председател на Окръжния съд в Благоевград ви накара да реагирате остро. Въпреки разделението на съвета, и отпадането на вота "въздържал се" сякаш още е неясно как се взимат кадровите решения.


- Процедурата за избор на председател на окръжния съд в Благоевград разкрива всички уродливи недостатъци в кадровата дейност на ВСС, които преди години, по повод избора на един генерал за председател на най-големия апелативен съд, определихме като "дефектирала кадрова политика". Безогледно и немотивирано пренебрегване на конкретни факти за корупцинно поведение във връзка с разпределението на делата и неетично поведение спрямо други съдии – с това се характеризират процедурите за избор на председатели на съдилища.


Това е така, защото селекцията е отрицателна – търсят се зависими и професионално уязвими съдии, които лесно ще могат да бъдат управлявани. Всъщност процедурите за избор са лишени от съдържание – те се изчерпват в предварително наговаряне и събиране на гласове – независимо от качествата на кандидадите. Назначенията на председатели, особено за големите съдилища, отдавна са се превърнали в начин за осребряване на влияние, в част от порочния бюрократично-олигархичен модел за управление на съдебната система. Тревожното е, че повечето от съдиите, включително при избора на председател на Окръжен съд Благоевград приемат случващото се с безразличие.


Възлагането на правомощия на общите събрания трябва да доведе до промяна в нагласите на съдиите и да доведе до нетърпимост към корумпирането (както монетарно, така и властово) на съда. За да се достигне до истината за случващото се в съдебен район Благоевград ще предложим на следващото заседание на съдийската колегия на 21 юни да се определи по примера на СГС пълна проверка на управлението на съда и но изнесените факти по време на процедурите за избор на председател на окръжния съд.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK