Калин Калпакчиев, член на ВСС: Съдебният съвет се е превърнал в източник на непотизъм и корпоративизъм при назначенията

Калин Калпакчиев ВСС

© Юлия Лазарова

Калин Калпакчиев ВССМалко преди кабинетът да гласува вторият пакет с промени в Закона за съдебната власт миналата седмица, Висшият съдебен съвет не съгласува разпоредбите. Това няма пряко отношение към процедурата в Народното събрание, но е ясен знак, че мнозинството не е съгласно с важните текстове, свързани с въвеждането на съдийското самоуправление и промени за прокуратурата. Показателно беше, че от заседанието отсъстваше главният прокурор Сотир Цацаров, който не е коментирал досега вторият пакет промени и случилото се във ВСС. Според правосъдния министър Екатерина Захариева отказа на ВСС да съгласува е абсурден, защото някои от отхвърлените промени са били предложени именно от съвета. "Дневник" разговоря с члена на Висшия съдебен съвет за проекта, както и за някои от скорошните решения на съвета.


Как си обяснявате отпора на Висшия съдебен съвет срещу втория пакет промени в Закона за съдебната власт? Според министъра на правосъдието Екатерина Захариева, някои от критикуваните промени са били предложени именно от съвета.


- Висшият съдебен съвет не за първи път е неспособен да изрази пълноценна и смислена позиция по важните въпроси за администрирането на съдебната система. Проектът за изменения в Закона за съдебната власт има всеобхватен характер, тъй като предвижда премени по всички елементи, засягащи статуса на съдиите, прокурорите и следователите – оценка на работата (атестиране), достъпа до съдийските длъжности (конкурсите), промяна в администриране на дейността на съдилищата чрез увеличаване на съдийското самоуправление. Предложените изменения на ЗСВ се основават на подробния проект, изработен от екипа на предишния министър на правосъдието Христо Иванов, който беше обявен през месец май миналата година и след това обсъден с магистрати в цялата страна.
Съпротивата срещу проекта е породена от предвидената промяна в баланса на упражняване на властовите правомощия по администриране на съдилищата чрез изземване на власт от председателите и придаването й на общите събрания на съдилищата. Срещу тази промяна явно се обяви председателят на Върховния административен съд, който мълчаливо беше подкрепен от мнозинството във ВСС. В проекта на министър Иванов се предвиждаше по инициатива на 1/3 от съдиите общото събраниe да може да обсъжда и да взима решения и по въпроси, които са от изключителната компетентност на председателя на съда. В настоящия проект се предлага компромисен вариант, като на общото събрание е дадено право да обсъжда и да изразява становища, но не и да взима решения по тези въпроси.


Наред с това общо правило са предвидени изрични правомощия на общите събрания да: номинират председател на съда; за изслушват и да изразяват становища по кандидатурите; да предлагат председатели на отделения и да изслушват кандидатите за заместник-председатели, които имат ключова роля при случайното разпределение на делата; да определят натовареността на председателя. Целта на промените е да се придаде съдийска легитимност на председателя, така че той да се ползва с доверието на съдиите, като същевременно се намали влиянието на ВСС при назначенията.


Съдии, избрани от общите събрания на съответните съдилища ще участват в състава на най-важната комисия на ВСС – комисията по атестирането и конкурсите. По този начин се цели да се извършва обективно и подробно оценяване на работата на съдиите по единни критерии. Прякото включване на съдии, избрани от своите колеги в кадровата дейност, както и в администрирането на съдилищата ще доведе, макар и не веднага, но в перспектива, до разграждане на съществуващия сега порочен модел за управление на съдебната власт, осъществяван от ВСС и назначената от него мрежа от председатели на съдилища. Загубата на лостове на влияние върху разпределението на делата, администрирането на съдилищата и кариерния процес на съдиите, е причината мнозинството във ВСС да бламира проекта за изменение в ЗСВ.


Ясно трябва да се каже, че във ВСС осем от членовете подкрепихме принципно законопроекта, като изложихме и конструктивни бележки, поради което не е справедливо да носим срама на отказа на мнозинството да съгласува проекта. Освен това реформата на съдебната карта и натовареността на съдиите не следва да служат за спекулативни оправдания за орязване на промените в устройствения закон. За съжаление реформата на съдебната карта и натовареността не се припозна от ВСС като негов приоритет и усилията на няколко от неговите членове не могат да сътворят чудеса. Продължаваме да работим по съдебната карта, но взимането на прибързани решения ще има негативен ефект.


Председателят на ВКС Лозан Панов направи аналогия, че ситуацията напомня на тази преди обсъждането на конституционните промени миналата година, когато пак е имало избори. Виждате ли някаква връзка?


- Според мен всички, които явно или тайно са против постигането на независима съдебната власт ще направят опит да орежат проекта за изменение в ЗСВ при гласуването му в Народното събрание, така че да се имитира промяна и да се хвърли прах в очите на българските граждани и чуждестранни партньори. В това отношение ситуацията при изменение на Конституцията може да бъде повторена, като при ЗСВ димната завеса около осакатяване на проекта може да бъде още по-плътна, тъй като става дума за специализирана материя, която се разбира само от тесен кръг юристи, а понякога промяната и на една дума може да има колосално значение.


Защо са важни промените в ЗСВ, които засягат статуса на съдиите и са предпоставка до съдийската професия да имат достъп почтени и професионално подготвени юристи, както и активното включване на редовите съдии в управлението на системата?


- В годините на преход от тоталитарни режими към демократично управление в страните от бившия социалистически блок се наблюдава процес на овладяване на съдебната власт и поставянето й в зависимост от изпълнителната власт и/или центрове на нелегитимни интереси. Част от механизма на неправомерно влияние върху съда са бюрократизираните, партийно доминирани и концентриращи власт съдебни съвети. Съдебните съвети са се превърнали в източник на непотизъм и корпоративизъм при назначенията на съдии и председатели, в голяма степен обслужват сами себе си, вместо да защитават независимостта на съда и съдията. По същество една демократична форма, предвидена за гарантиране на съдебната независимост е лишена от съдържание и се е превърнала в средство за прокарване на нелегитимни влияния в съдебната система. В обществена среда, в която няма утвърдени демократични институции и свободата на словото е под въпрос (уволнението на един от ярките и свободни гласове на националното радио Лили Маринкова е пример за това), трудно може да вирее независим съд. Един от начините за разчупване на така описания порочен модел е изземване на властови правомощия от съдебния съвет и председателите и предоставянето им на съдиите. ВСС трябва да се върне към конституционната си роля на кадрови административен орган – всички други правомощия за администриране/управление на съдебната система и съдилищата трябва да се възвърнат на съдиите и ползващи се с тяхното доверие председатели.


Близо два месеца след разделянето на Висшия съдебен съвет, как оценявате работата на съдийската колегия?


- Отделното вземане на кадрови и дисциплинарни решения за съдиите трябваше да се случи отдавна и в този смисъл разделението е несъмнено достижение. Начинът, по който се извърши разделението не беше най-добрият – съдиите, избрани от съдии са малцинство, а и персоналния състав на колегията е непроменен. При това положение няма как да се очаква коренна промяна в работата. Все пак сега за съдиите и за всички външни наблюдатели е видима разликата на вземане на решения в прокурорската и съдийската колегия.


В съдийската колегия мнозинството около председателя на ВАС и представляващия ВСС е крехко и често един глас е определящ при взимане на решение. Всички видяхме, че изборът за председател на апелативния съд в София се отложи, защото отсъстваха трима членове на колегията, което не даваше сигурност за положителен резултат от процедурата. Заседанията на колегията са плуралистични – всеки свободно изказва мнението си. Проблемът е, че аргументите и фактите често нямат значение за изхода от гласуванията. Персоналният състав, личностите са важни – те определят и съдържанието на дейността. Догодина предстои избор на новия състав на съдийската колегия и затова е важно съдиите и депутатите да изберат независими и почтени юристи, които ще определят възможността за положителна промяна в работата. Постигането и отстояването на независимостта на съдебната власт е в ръцете на съдиите и в този смисъл ролята на съдебния съвет трябва да има все по-малко значение.


Гласуването в колегията досега показва, че разпределението, което стана повод за оставката на предишния министър Христо Иванов, сякаш наистина е целяло запазване на статуквото. Имате ли такова усещане?


- Разпределението на членовете на ВСС в колегиите не позволи формиране на критично мнозинство в съдийската колегия и осигури пълен контрол на главния прокурор в прокурорската колегия. В този смисъл разпределението в колегиите и постигнатото съотношение на професионалната и парламентарната квота беше целен ефект на всички, които искат да имитират промяна в начина на администриране на съдебната власт. Не случайно мнозинството в Народното събрание запази персоналния състав на ВСС, въпреки че лицемерно поиска оставката му. Но разделението трябваше да се случи и макар в този несъвършен вариант, то в перспектива ще има положителен ефект в процеса на установяване на независима съдебна власт. Постигането на независим съд е дълъг процес, който изисква институционални и културни натрупвания. Измененията в Конституцията и ЗСВ са само етап в този дълъг процес. Поради това е от голямо значение да се инвестира в образованието на съдиите, поощряване на критичното и независимо обучение, провеждано в Националния институт на правосъдието. В този смисъл не е за подценяване обстоятелството, че мнозинството на главния прокурор и председателя на ВАС в управителния съвет на НИП се опитва да отнеме фактически независимия статут на института, което може да има опасни неблагоприятни последици за правосъдието години напред.


Изборът за председател на Окръжния съд в Благоевград ви накара да реагирате остро. Въпреки разделението на съвета, и отпадането на вота "въздържал се" сякаш още е неясно как се взимат кадровите решения.


- Процедурата за избор на председател на окръжния съд в Благоевград разкрива всички уродливи недостатъци в кадровата дейност на ВСС, които преди години, по повод избора на един генерал за председател на най-големия апелативен съд, определихме като "дефектирала кадрова политика". Безогледно и немотивирано пренебрегване на конкретни факти за корупцинно поведение във връзка с разпределението на делата и неетично поведение спрямо други съдии – с това се характеризират процедурите за избор на председатели на съдилища.


Това е така, защото селекцията е отрицателна – търсят се зависими и професионално уязвими съдии, които лесно ще могат да бъдат управлявани. Всъщност процедурите за избор са лишени от съдържание – те се изчерпват в предварително наговаряне и събиране на гласове – независимо от качествата на кандидадите. Назначенията на председатели, особено за големите съдилища, отдавна са се превърнали в начин за осребряване на влияние, в част от порочния бюрократично-олигархичен модел за управление на съдебната система. Тревожното е, че повечето от съдиите, включително при избора на председател на Окръжен съд Благоевград приемат случващото се с безразличие.


Възлагането на правомощия на общите събрания трябва да доведе до промяна в нагласите на съдиите и да доведе до нетърпимост към корумпирането (както монетарно, така и властово) на съда. За да се достигне до истината за случващото се в съдебен район Благоевград ще предложим на следващото заседание на съдийската колегия на 21 юни да се определи по примера на СГС пълна проверка на управлението на съда и но изнесените факти по време на процедурите за избор на председател на окръжния съд.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Червената мафия е завладяла съдебната система. Всъщност никога не го е пускала. Много добре знае че така ще остане ненаказана. И всячески бойкотира реформите.

  Няма шики-мики.
 2. 2 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Калпакчиев е един от малцината адекватни членове на ВСС.

 3. 3 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 1826 Любопитно

  Искането за оставка на ВСС е лицемерно... Но пък ВСС в този си състав не можел да си върши работата... Но искането на оставка е лицемерно.... Но пък и работа не се върши.... Въртим едни думи.
  "Всъщност процедурите за избор са лишени от съдържание – те се изчерпват в предварително наговаряне и събиране на гласове – независимо от качествата на кандидадите."
  Ма какви процедури бе, Калпакчиев? И какви са тия "кандидати" в множествено число?
  Два пъти не можаха да изберат единствената кандидатка Куцкова....
  На втория път избраха единствения кандидат за благоевградския съд...
  Те това са кандидатите, значи. Двама кандидати за две процедури.
  Може би това да е имал предвид?

  Доброто е заразно
 4. 4 Профил на Юмжагийн 7-балов
  Юмжагийн 7-балов
  Рейтинг: 316 Весело

  Какви сложни думички, какъв непотизъм, бе, Калпакчиев, кажи на прост език, че са се оплели като свински черва, че си продават таковата, и т.н.

 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1973 Весело

  Калин Калпакчиев, член на ВСС: Съдебния съвет се е превърнал в източник на непотизъм и корпоративизъм при назначенията.То пък да е само във ВСС.

 6. 6 Профил на interesna
  interesna
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Елементарно решение:да намалят най-после мандата на административните ръководители .Изкючителен ефект ще има за цялата система и за съвета.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 7. 7 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 624 Неутрално

  S O S !!! Съвсем се обърках. Нали уж съдът си беше съвсем наред, а цялата вина беше в прокуратурата? Да не би докато ББ доказва невинността на президента по въпроса за тайните договорки за регионален военен съюз с Украйна и с Турция срещу Русия да е направен преврат и сега съдът и прокуратурата да са си сменили местата?

  А може би и двете, и съда, и прокуратурата, не са в ред? А? Какво ще каже Радан?

 8. 8 Профил на GRUBO
  GRUBO
  Рейтинг: 494 Неутрално

  ВСС е една от главите на октопода, но особено важна, защото НАЗНАЧАВАНЕТО и ПОВИШАВАНЕТО на магистрати се извършва само от тях и респ. те могат да контролират корупцията. Господарите на повечето членове на ВСС си стоят в партийните централи или в сараите и потриват доволно ръце. Дори разделението на съдийска и прокурорска квота стана извратено и на практика не работи. А напоследък най-големият грях на мафията в съдебната система е двойният отказ да назначат съдия Нели Куцкова за председател на Апелативния съд в София. Тя е многоуважаван професионалист, с ясна обществена позиция, и като такава ще обърка сметките на мафиотите и ще пресече опитите на некадърните и корумпирани съдии да се издигат в йерархията.

 9. 9 Профил на testimone
  testimone
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Калпакчиев като е най-свестния из целия ВСС що не вземе да се изнесе оттам. Какво дири такова агънце сред вълци? Или само кожичката му агнешка...

 10. 10 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Калин Калпакчиев е от малкото достойни, компетентни и независими магистрати във ВСС. И всичко което прави и с цялостното си поведение доказва, че личностните качества, професионализма и високия морал са тези, които биха могли да променят съдебната система.Такива като него трябва да имат обществена подкрепа.

 11. 11 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 764 Неутрално

  Калпакчиев е синоним на задкулисието и представител на новия КОЙ в съдебната система. Няма никаква разлика между отбора на Пеевски-Цацаров и Прокопиев-Донев-Калпакчиев. Да не забравяме, че Донев и Прокопиев са пред съдебната система за финансови манипулации, а Донев специално за укриване на данъци от 62 милиона.

  Ясно е, че ако яхнат съда делата няма да стигнат до никъде.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 12. 12 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 764 Неутрално

  [quote#10:"glaxo"]Калин Калпакчиев е от малкото достойни, компетентни и независими магистрати във ВСС. [/quote]

  С какво точно е достоен? Може би с професионалните си резултати?

  Не, Калпакчиев е поредният слуга, но на други олигарси. С подобни хора е много верен израза стани да седна.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 13. 13 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1291 Любопитно


  Калпакчийчето го рекна значи ...
  никой не е бламирал ДСБ-арският министър
  той просто е изпълнявал ДСБ-арски сценарии за "излизане" от власста.

  приема се законопроект

  "изработен от екипа на предишния министър на правосъдието Христо Иванов, "


  обобщително

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 14. 14 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1291 Весело


  Калпакчиев
  в продукт на генерала-магистрат
  от Апелативният ..... онзи с лукавите очички и с мустачките ....

  - Ако, Калпак'чи ....
  когато сочерхме с пръст гнилите трупове в съдебната и ги назовавахме поименно - ти рисуваше плакатчета с боички и ходеше да се репчиш в тяхна подкрепа ....

  назидателно

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8240 Неутрално

  Реформа без реформи, това иска и ВСС и Цацаров. Те са доволни от положението.

 16. 16 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#12] от "Български патриот":

  Познавам професионално Калин Калпакчиев в качеството му на съдия по наказателни дела в САС и ще Ви кажа, че е магистрат за пример и с безспорен авторитет в колегията .Твърденията Ви са толкова нелепи и незрели, че бих Ви посъветвал да прочетете поне 20 решения или определения на състав в който той е бил докладчик, за да разберете за какво става дума(ако имате правни знания и капацитет да ги проумеете). Останалото са празни приказки

 17. 17 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3558 Неутрално

  Тя работата ясна. ГЕБР трябва да изтегли подставените лица във ВСС. Тези дето пращат на Боко ес-се-мес-ите.

 18. 18 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#16:"glaxo"]Познавам професионално Калин Калпакчиев в качеството му на съдия по наказателни дела в САС и ще Ви кажа, че е магистрат за пример и с безспорен авторитет в колегията .[/quote]
  Не съм запознат с личните и професионалните му качества и предполагам,че са такива каквито твърдите.Като юрист,но страничен наблюдател спрямо съдебната система,ми се струва ,че прекалено много се акцентира върху кадровата политика,или кой да води бащина дружина.Според мен,за да има ефективно правораздаване би следвало да се вземе предвид мнението на всички участници в правораздаването.Като се почне от разследващите полицаи,прокурори във всички нива и съдии на всички нива.Да изложат проблемите си и пречките,които създават трудности пред правораздаването.И след това да се предложат законодателни промени,а не законите да се пишат от хора,които не са влизали в съдебна зала или не са провеждали разследване.

 19. 19 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#18] от "mushashi":

  Прав сте априори и аз мисля като Вас. Така би трябвало да бъде, но израза "..... мнението на всички участници в правораздаването.... " е в определен смисъл фикция, ако имате предвид свободното, откровено обсъждане на всички нива в отделните структури.Защото като Вас и аз мисля , че преобладаващата част от хората работещи в системата са професионално и морално отговорни и държат на спазването на закона. Проблемите са много, те се знаят от широкия кръг законодатели, а и дебата не е от вчера, но според мен дефицитите са в политическата воля за истинско подобряване на системата. и обвързаните с лобита и политически кръгове ретрогради на възлови места.

 20. 20 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално
  [quote#19:"glaxo"]Проблемите са много, те се знаят от широкия кръг законодатели[/quote]
  И като се знаят какво последва-едно нищо.Щеше да има нов Наказателен кодекс.Да ама не.При всяка промяна в законодателството трябва да се взема предвид мнението на хората,които ще работят по тези закони.А не както сега Наказателно-процесуалният кодекс да се тълкува различно в различните съдебни райони.
  Естествено и аз съм против връзките на ръководители на ключови съдилища и прокуратури със съда.Но този непотизъм съществува на всички нива в българската държава.Надали ще може да се изкорени толкова лесно.
  Според мен не се изискват чак толкова сложни мерки за провеждане на съдебна реформа.На първо място трябва да има промяна в законодателството,като се отстранят пречките,които спъват работата на съд,прокуратура,МВР.Това задължително трябва да включва и опростяване на ненужният формализъм в процеса.Освен това трябва да се покаже нулева толерантност към корупцията и да се налагат най-строги наказания,на всеки позволил си да се продава за пари.Освен тоягата естествено трябва да има и морков-увеличение на заплащането.

 21. 21 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Лора, докога майка Ви ще си затваря очите, пред безумните предложения на съветниците и в закона за мвр?
  Защо не отидеш да те назначат на минимална заплата в МВР?
  Това нормално ли е? Например да отговаряш за милиони и да си на минимална заплата?
  Защо целия и антураж се извъртя и направи пред очите и далаверата да мине от статут по ЗМВР по държавния служител, с което си взе 20 заплати и сега ще работи да дълбоки старини, а редовите полицаи им сменят статута, едностранно без да им платят изработеното с честен труд?
  КЪДЕ СА ПАРИТЕ ОТ УДВОЕНИЯ НИ ВЪНШЕН ДЪЛГ ЗА ТРИ ГОДИНИ ОТ 12 НА 25 МИЛИАРДА, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ УЖКИМ СЕ ПРАВЯТ РЕФОРМИ ЗА ПЕСТЕНЕ ЧРЕЗ РАЗХИЩАВАНЕ? ОТКЪДЕ-НАКЪДЕ ШЕФОВЕ НА ДИРЕКЦИИ И СЛУЖБИ СТАВАТ ХОРА БЕЗ НИКАКЪВ ИЛИ С МИНИМАЛЕН ОПИТ В МВР, ЗА СМЕТКА НА ХОРАТА ОТДАЛИ ЖИВОТО СИ И НАПРАВИЛИ КАРИЕРА КАТО ТРУДОЛЮБИВИ ПЧЕЛИЧКИ В ТОВА МИНИСТЕРСТВО?
  ПОНЕЖЕ ЗНАЯ ЧЕ МАЙКА ТИ Е ТВЪРДЕ УМЕН ЧОВЕК, СЕ УЧУДВАМ ВЯРВА ЛИ СИ ЧЕ ОСВЕН АНТУРАЖА, НЯКОЙ ПОЛИЦАЙ АКО ВЛЕЗЕ ДАЖЕ И ПОЛОВИНАТА ОТ ПРОЕКТА В СИЛА ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ПАРТИЯТА ГРОБ? Може ли да спечелите избори сама с общинските администрации и циганите дървосекачи на дървената мафия, без трудов договор но на социални помощи? И ако осем часа са ти много за работа, може да питаш мама и да се цаниш на 4 часа в МВР за половин от минималната работна заплата. И после от благодарност гласувай за стабилността на дъното на мама и компания.

 22. 22 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 367 Гневно

  До коментар [#1] от "Олд Шетърхенд":

  Не толкова червената, колкото гербавата. То пак червената де. Безсрамно червената. Кой кого си е избрал ви стана ясно от едни разговори, а също така, че реформата е за СЛЕД цац. Можете ли да съберете две и две или сте си троловете на гербавия Цветомир Паунов???????????????????????????????????????????????????

 23. 23 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#12] от "Български патриот":

  Ами и така да е гербавите отдавна трябва да се пръжгдосате от властта, която завземате с нечестни и УНИКАЛНО НЕМОРАЛНИ избори, което е ясно на всеки човек в тая страна и най-вече на самата ви ХУНТА.

 24. 24 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Колко струва поддъръжката на хеликоптерите дето возят едни на мач на бюджета на държавата и МВР?
  С колко олекнаха приходите на МВР от закриването на охранителната дейност?
  Сега мафиоти, с кои очи искате и личните документи да приватизирате, за да се обогати поредната котешка олигархична кукла на конци?
  Как може за шеф на предприятието да сложите позаконопроект човек със цитирам стаж по материята. Без да уточнявате то и един ден стаж стига, нали стига?

 25. 25 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 880 Неутрално

  [quote#16:"glaxo"] Останалото са празни приказки
  [/quote]
  Ами той Калин го казва много ясно, че това е материя, която се разбира от малцина ... просто мнозинството "коментатори" тук се чувства длъжно да си напише клишетата

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK