Съдът: Духът на закона ще бъде накърнен, ако на митинг се скандира ДОСТ

Учредително събрание на ДОСТ през април

© Георги Кожухаров

Учредително събрание на ДОСТ през априлОт Софийския градски съд (СГС) разпространиха решението на съдия Лилия Илиева, с което тя отказва на партията на Лютви Местан регистрация. Основните мотиви са, че не е доказано, че ДОСТ е създадена, за да изпълни целите, записани в устава й.


Съдия Илиева прави забележка за абревиатурата на партията, което на турски значи приятел. Според нея има нарушение на закона за политическите партии, който забранява прояви на чужд език. Тя допуска, че на митинг, където би се скандирало ДОСТ, това ще е скандиране на турски език.


Освен това съдия Илиева прави анализ на някои от думите, използвани за описване на целите на партията. Тя смята, че ДОСТ не трябва да установява "чувството за национално и гражданско достойнство", а да го утвърждава.
"Дневник" публикува цялото решение с незначителни съкращения.


Регистрацията на политическа партия се извършва съгласно правилата на ЗПП, като за неуредените в него въпроси с прилага Законът за юридическите лице с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, както и общите правила /чл. 530-541/ и специални такива /чл. 595-607/ на ГПК.


Според чл. 533 от ГПК съдът е длъжен служебно да провери налице ли са условията за издаване на искания акт. Той може по своя инициатива да събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени от молителя. Следователно служебното начало в регистърното производство е доста по-силно застъпено в
сравнение с исковото.


Затова съдът не е съгласен със защитата на молителя, твърдяща, че сме в едно строго формално производство. Такова производство е например заповедното. Ако регистрацията на политическа партия бе обусловена единствено от наличието на няколко предпоставки - инициативен комитет, учредителна декларация, учредително
събрание и пр., то законодателят щеше да уреди производството като например това по
Закона за търговския регистър.


В случая съдът се произнася по искането


с решение "В името на народа". Съдът правораздава!


Официалното наименование на партията е "Демократи за отговорност, свобода и толерантност". Получава се абревиатурата "ДОСТ". Dost на турски означава "приятел". Думата е навлязла в турския от персийски (Български етимологичен речник, том 1,издание на АИ "Марин Дринов", С" 2012). Въпросът е: нарушава ли ПП "ДОСТ" чл. 6
от Закона за политическите партии, който предвижда тези субекти да провеждат своите публични прояви, отправят обръщения и съставят документите си на български език? Ако този правен субект в своя проява употреби само една чужда дума, каквато е "dost" и която всъщност е името му, проведена ли е проявата на чужд език?


От фактите по делото се налага изводът, че


молителят напълно съзнателно е искал съкращението от наименованието на политическата партия да образува точно тази дума.


Вероятно мотивът му е, че в българския език има много чуждици и използването на една само чужда дума няма да се възприеме като нарушение на закона. Или поне на неговата буква. Но освен буква законите имат и дух. Чуждата дума всъщност се
съдържа в абревиатурата на наименованието на партията.


Партията се афишира именно чрез своята абревиатура (всъщност това вече се случи в общественото пространство). Например на митинг, където абревиатурата на партията се скандира многократно от
нейните привърженици, ще е налице публична проява на чужд език, тъй като емоционалният заряд ще се изразява с чужда дума - турска дума. Буквата на закона няма да е нарушена, доколкото наименованието на партията е "Демократи за отговорност, свобода и толерантност", но духът ще е накърнен.


Затова съдът намира, че е налице нарушение на чл. 6 от Закона за политическите партии.


Съдът счита, че следва да обсъди и втория въпрос, поставен в гражданското обръщение, по което прокуратурата не е взела никакво становище: етническа партия ли е ДОСТ"? Преобладаващият брой учредители са с турски имена, а чл. 11 от Конституцията забранява образуването на партии на етническа, расова или верска
основа. В Решение № 4 от 21 април 1992 по КД № 1 от 1991 г" в частта с мотивите, Конституционният съд разсъждава, че целта на Конституцията не е да забрани създаването на партии от категории лица, отличаващи се по етнически, расов и верски признак.


Целта била да не се допусне създаването и функционирането на партии в ограничените рамки, които даден етнически, расов или верски принцип поставят,затворени за лица, които не носят този признак, изградили са програмните си цели и задачи върху ценностите, идеите и интересите на "своя" кръг от членове. Преценката такъв ли е конкретният случай, следва да се извърши въз основа на устава на ПП "ДОСТ".


Настоящият съдебен състав има трайна практика по всички фирмени дела за начална регистрация, независимо от вида на ЮЛ с нестопанска цел, да следи внимателно за неясноти и противоречия в устава, каквито почти без изключение има винаги, затова редовно оставя производствата без движение и указва да се посочи какво
молителят разбира под една или друга формулировка, да се извърши някаква редакция, да се даде допълнителна информация или да се заличат определени текстове като противоречащи на императивни правни норми.


Допълнителните заявления, които постъпват по разпорежданията, се вземат предвид при целокупната преценка за постановяване или отказ на регистрация. На пръв поглед целите, заложени в устава - укрепване на българския
парламентаризъм, ускоряване на евроатлантическото развитие на РБ, реализирането на всеобхватни реформи в съдебната власт, подобряване на бизнесклимата и пр., не целят да капсулират никого и по никакъв начин не нарушават Конституцията.


Отделни формулировки обаче са неправилни: например партията си поставя за задача "безусловно установяване и реабилитиране на чувството за национално и гражданско достойнство".


"Установяване" означава тепърва да се изгражда това чувство, сякаш не го е имало преди, което е в противоречие с частта за реабилитирането. Молителят е обяснил, че под "установяване" имал предвид "утвърждаване"


и се позовава (неправилно) на Български тълковен речник, издание от 2015 г" в които двете думи са посочени като синоними. Пропуска обаче да спомене, че "утвърждавам" е синоним на "установявам" единствено в значението му на определям, легализирам ("утвърждавам правила или норми, утвърждавам работна заплата").


Точно така


в синоптичната прогноза може да се чуе "От понеделник ще се установи топло време", но не и "От
понеделник ще се утвърди топло време" или "От понеделник ще се легализира топло време".


Тоест излиза, че молителят на хартия ще легализира и реабилитира чувството за национално и гражданско достойнство, докато всъщност би трябвало да желае да го утвърждава (сиреч укрепва) и реабилитира.
Съдът подробно описа разликата между двете думи, за да стане ясно, че невинаги това, което е заявено на хартия, отговаря на действителното положение на нещата.


В устава на ПП "ДОСТ" не се съдържа и намек, че това ще е партия на етническа,расова или верска основа, но съдейки


по "заиграването " с абревиатурата, най-вероятно партията ще действа ако не на верска или расова, то поне на етническа основа.


Освен това, запитан от съда как ще гарантира независимостта на българските медии от олигархични обръчи, молителят дословно е преписал средствата, посочени в устава (участие в законодателната и изпълнителната власт на различни нива, формулиране на ефективни управленски политики, сътрудничество с международни организации), без да посочва нищо конкретно. Това подсказва най-малкото неуважително отношение към институцията съд.


След като втори път е запитан как ще се гарантира независимостта на българските медии, молителят е направил искане за отвод на съдията и категорично е отказал да даде конкретен отговор, мотивирайки се, че такъв
отговор означавал "развитие на политически платформи".


Освен това изпълването на уставната цел с конкретност било равнозначно на това да се подмени волята на
учредителите. Тези изявления са най-малкото неудовлетворителни по следното съображение: излиза, че лицето, подало заявлението за регистрация на ПП "ДОСТ", разграничава себе си от субекта, който по закон представлява! Представителният орган на партията (нейният председател) очевидно смята, че не може да представлява учредителите!


Това е логически и правен абсурд. А липсата на конкретност досежно независимостта на българската журналистика може да се изтълкува или като пълна незаинтересованост спрямо нея, или като цел, която всъщност е цел само на хартия; думи без съдържание.


Все по същите причини молителят е отказал да даде пример за "решителни и всеобхватни реформи в съдебната власт като условие за решително противодействие на задкулисието". Първото решително действие на новоучредяващата се партия е да даде "отпор" на съда и да му пречи, вместо да му съдейства за регистрацията си! Действията говорят по-красноречиво от думите.


Практиката показва, че който има ясни цели, е способен да посочи конкретни способи за постигането им.


Всъщност молителят постигна единствено това да убеди съда, че има цели, различни от официално декларираните - възможно е те да нарушават чл. 11 от Конституцията. Съдът беше изправен пред казус, който не се отличава с голяма правна сложност, но който пък за сметка на това е свързан с проблеми от
морален характер, изискващи преди всичко изострено чувство за справедливост и житейски опит, за да се отсъди правилно "В името но народа".


В производството по регистрация на политическа партия молителят следва да убеди съда, че фактите, които желае да се впишат, са действително настъпили. Той не стори това, въпреки положеното от съда усилие да изясни действителната воля на учредителите в тази насока. Съгласно чл. 10 от ГПК съдът съдейства на страните за установяване на фактите, които са от значение за решаване на делото. С оглед изложеното не може да се приеме за доказано, че новоучредената политическа партия "Демократи за отговорност, свобода и толерантност" си е поставила тези цели, които са записани в устава й и има яснота как да ги постигне. Не е ясно дали личната воля за членство се отнася за записаните на хартия цели, или за някаква друга цел.


Всичко изложено се явява пречка да се допусне исканото вписване, поради което, съдът:


ОТКАЗВА вписване в регистъра на политическите партии към Софийски градски съд на новоучредена политическа партия с наименование "Демократи за отговорност, свобода и толерантност" /ПП ДОСТ/ със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. "Бачо Киро" № 26-28-30, сграда № 30, ет.2.
Решението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд независимо от предпоставките за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

Ключови думи към статията:

Коментари (119)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Handy
  Handy
  Рейтинг: 754 Неутрално
 2. 2 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Веднъж да се зарадвам на решение на Бг съд.

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 3. 3 Профил на redsky
  redsky
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Мъка, мъка, България остана без либерални евро-атлантици.

 4. 4 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Хъм, решение базирано на ... предположение?
  Доста прозрачно.

  The best way to predict the future is to invent it.
 5. 5 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 694 Весело

  а ако се вика "дОставка"?

 6. 6 Профил на xefgo
  xefgo
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Интересно как не е накърнен духът на закона, когато се скандира ЦСКА!? Даа, в единия случай се действа по заповед на Сава, а в другия на Баце. Това не е правораздаване, а най-обикновен кланово-феодален провинциален съд. Толкова некадърно съдийство, че не намери някакъв по-сериозен аргумент.....

 7. 7 Профил на Юмжагийн 7-балов
  Юмжагийн 7-балов
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Без да имам някакви симпатии към Местанът на изящното слово, виждам, че е изпълнена поръчка. Мотивите на съда не са сериозни.

 8. 8 Профил на 404
  404
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Гаварит агенция доган, под съдийски плащ

 9. 9 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#2:"klatikurti"]

  Веднъж да се зарадвам на решение на Бг съд. [/quote]

  Радваш се, че един съдия се подиграва със закона?
  Заради хора с такова мислене нямаме съдебна система.

 10. 10 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Съдия Лилия Илиева влиза във филологически диспут с Лютви Местан!
  Любопитно...

 11. 11 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1193 Неутрално

  Съдебната система е на агент Сава, нема да реформирате там!!! Той мисли за рус...за България!

  Обичам да грухтя и плюскам.
 12. 12 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Любопитно

  От фактите по делото се налага изводът, че

  молителят напълно съзнателно е искал съкращението от наименованието на политическата партия да образува точно тази дума.
  ==============

  Това е ФАКТ
  Нека някой КириакСтефчов да отрече това

 13. 13 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 434 Неутрално

  По-добре за България без ДОСТ .

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 14. 14 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#9] от "atmanpg":

  Радвам се, че ще има една про турка партия, по-малко в България!

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 15. 15 Профил на alffastar
  alffastar
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#7] от "Циклонален вихър":

  Напълно споделям!

 16. 16 Профил на 404
  404
  Рейтинг: 381 Неутрално

  [quote#13:"tamplierr"]По-добре за България без ДОСТ .
  [/quote]

  Това е напълно правилно твърдение. Само че ще е по-добре след като на следващите избори открадне проценти на анент Сава, след това ще си се саморазпадне.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  До коментар [#12] от "stenli1":

  А има ли текст от закона който да го забранява?
  Това дали те кефи няма никакво значение.

 19. 19 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#12] от "stenli1":

  Ето го, "atmanpg" коментар 9.

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 20. 20 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1814 Неутрално

  Скандално решение, подигравка със закона.

 21. 21 Профил на borismt
  borismt
  Рейтинг: 275 Неутрално

  Ебати, безсрамието на съда до къде може да стигне....
  Аз се мисля за български националист , но предпочитам партията на Местан (та ако ще да е турска) пред мафиотската партия ДПС. Защото една турска партия ще консолидира българите а една мафиотска партия като ДПС ги развращава , като ги отчайва от съдебната система на държавата ни ....
  Решението на съда по недвусмислен начин потвърждава , че мафиотската партия ДПС владее съда

 22. 22 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#14:"klatikurti"]Радвам се, че ще има една про турка партия, по-малко в България! [/quote]

  И затова си склонен да се съгласиш с отказа от правосъдна система?
  Да ти имам приоритетите.

 23. 23 Профил на alffastar
  alffastar
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#13] от "tamplierr":

  По-добре е ако го няма ДПС, а след като тука явно се вижда влиянието на ДПС в това съдийско 'решение', то няма нищо хубаво в причините, поради които няма да има ДОСТ!

 24. 24 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 969 Неутрално

  [quote#7:"Циклонален вихър"]Мотивите на съда не са сериозни. [/quote] Верно ли бе? Едно време СГС първо отказа и регистрацията на ДеПеСе, но след натиск от американското посолство се "поправи". И тук мотивите се атакуват като "несериозни", за да се даде възможност на офрмално незавидимия СГС да се "съобрази" с "равилната" позиция и да регистрира поредната нати(анти) българска и сепаратистка партия! ДПС първо бе регистрирано като политическа партия, но то умело използва тази своя регистрация за разпростиране и извън политиката като бизнес корпорация и сдружение на Бейовете и ДЕРИбейовете в България, и като разрушител основите на законността и разградител на икономиката на България

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 25. 25 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#18] от "atmanpg":

  Разбира се, че има текст, който забранява агетацията на чужди езици! А както знаем Наместан точно това прави и то съвсем съзнателно погазва закона.

  Не ли?

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 26. 26 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 488 Неутрално

  В съда само ненормалници ли приемат на работа или допълнително ги обработват да стават такива?! Тези със сигурност са на хранилка на Доган.

 27. 27 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 969 Неутрално

  Гледам снимката-за €-атлантическа .. Турция до Виена! Това го пише и в книгата на довчерашния турски премиер-"стратегическа дължочина". А Местан дни наред се кри по кьошетата на турското посолство, както предател се крие при господаря си!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 28. 28 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Разстроено

  [quote#24:"Крадолюб ДемоКРАДов"]Едно време СГС първо отказа и регистрацията на ДеПеСе, но след натиск от американското посолство се "поправи".[/quote]

  До коментар [#24] от "Крадолюб ДемоКРАДов":
  Как можа да отсечеш подобни тешки слова, накърняващи името на най-светлата част на демократичното човечество? Българският съд е независим. Не може да се е случило подобно събитие.

 29. 29 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1193 Неутрално

  До коментар [#13] от "tamplierr":

  Всъщност по-добре е за България, нека да разводнява турския вот. Както е и добре за България да има няколко БСП-та.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 30. 30 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Никакви симпатии към Местан, но такова абсурдно "съдебно" решение отдавна не съм чел /а съм чел много и всякакви/ ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 31. 31 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Хехе Местан има такъв "възвишен" и "висок" изказ, че чак сам се оплете в простотиите, които говори

 32. 32 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1814 Неутрално

  Същата тази съдийка, чието решение сега устройва някои рублофили или пишман-патриоти, утре ще вземе друго подобно фриволно решение по много по-сериозни казуси. Тази жена няма място в съдебната система.

 33. 33 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Любопитно

  До коментар [#18] от "atmanpg":

  За някои няма нещо лошо посланика Гьокче да не се отменя от Местата, ама нужно в в да обяснявам че не така?
  Или Местанчо да се крие в същото чуждо посолство

 34. 34 Профил на redsky
  redsky
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Форумните уахабити са видимо разочаровани.

 35. 35 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#25:"klatikurti"]
  Разбира се, че има текст, който забранява агетацията на чужди езици! А както знаем Наместан точно това прави и то съвсем съзнателно погазва закона.

  Не ли? [/quote]

  Абсолютно "НЕ".
  Защото не става въпрос за агитация на чужди езици, а за абревиатура.

  Съдията е длъжен да СПАЗВА закона, а не да го тълкува.

 36. 36 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3082 Неутрално

  "... Основните мотиви са, че не е доказано, че ДОСТ е създадена, за да изпълни целите, записани в устава й ..."!

  Как ли можеш да докажеш сега, бъдещи свои действия, които са напред във времето и то, с години...?! Този "мотив", на практика е универсален, за всякакъв тип отказ, за всякаква регистрация, на каквото и да било! "Мотива" е крайно подозрителен и будещ, само и единствено недоумение, до какви дълбини може да достигне, падението на българското правосъдие...!

  Бивш tww09306483.
 37. 37 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#33:"stenli1"]а някои няма нещо лошо посланика Гьокче да не се отменя от Местата, ама нужно в в да обяснявам че не така?
  Или Местанчо[/quote]

  Изобщо не коментирам Местан.
  Коментирам БЕЗНАКАЗАНИЯТ ПРИЗВОЛ в правораздавателната ни система.

 38. 38 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#34] от "redsky":

  Нали

  Веднага започнаха да вият като ходжи на върха на ракета устремена към луната.

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 39. 39 Профил на antoni
  antoni
  Рейтинг: 276 Неутрално

  БЕСНИ СТРАШНИ ПЕНСИОНЕРИ ,ТОВА Е БСП И ТО НА БЪЛГАРСКИ---ДА СЕ ЗАКРИЕ-СТРАХ МЕ ТРЕСЕ ОТ ТЕХНИТЕ МИТИНГИ

  ГЕРБ ,ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ ТОВА Е СИМВОЛ НА ДЪРЖАВНИЯТ ГЕРБ,ТОЕСТ ТЕ СА ДЪРЖАВАТА ---ДА СЕ ЗАКРИЕ

  АТАКА НА СИДЕРОВ,ДА СЕ ЗАКРИЕ--СТРАХ МЕ Е ЧЕ ЩЕ МЕ ГРЪМНАТ ИЛИ ЩЕ МЕ ВЗЕМАТ НА НОЖ

  ВМРО ,КАКВО ВЕЛИКИТЕ МАКЕДОНЦИ НАЧЕЛО С ЗАВОЕВАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР --ИСКАТ ДА НИ ПОРОБЯТ --ДА СЕ ЗАКРИЕ

  ВСИЧКО ДА СЕ ЗАКРИВА И СЪДЪТ ДА СЕ ЗАКРИЕ,ВСЯВА СТРАХ В ХОРАТА И ПАНИКА

 40. 40 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1278 Весело

  Майтап, шега, каламбур, гавра, т@шак и прочие смехотворно-лексикално оправдание за псевдо/лъжливи/неистински мотиви в т.н. решение.

 41. 41 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#35] от "atmanpg":

  "На базата на законите отдавна трябваше да са дерегистрирани ДПС, Атака и прочие залагащи на етнос формирования."

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 42. 42 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#40] от "Лелка":

  Току що цитирах ваш коментар от друга статия

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 43. 43 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 775 Неутрално

  [quote#2:"klatikurti"]Веднъж да се зарадвам на решение на Бг съд[/quote]
  Мотивите за отказ са съшити с бели конци .По същия начин биха звучали мотивите за отказ за регистрация на "Никола" : Никола е с гръцки произход. В гръцкия Никола произлиза от думите побеждавам (nikáo) и народ (laós). Ако този правен субект в своя проява употреби само една чужда дума, каквато е Никола и която всъщност е името му, проведена ли е проявата на чужд език?
  Наивно и смешно !

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 45. 45 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Любопитно

  До коментар [#37] от "atmanpg":

  В случая, НЕ е произвол. На всички ни е ясно, че това е ЕТНИЧЕСКА партия.
  Можеш ли да им обясниш защо Гьокче, официалния преставител на държавата, която претендира за този етнос, неотлъчно следва Местан че и го прибира да спи в посолството?

 46. 46 Профил на skomina
  skomina
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Ами предлагам да анулират и регистрацията на ДПС- това според мен е съкращение на" Да Пасат Свинете " и хем е обида, хем се отнася за немюсюлманския електорат.

 47. 47 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Разстроено

  Съд няма в България, разбрахме.

 48. 48 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#41:"klatikurti"]"На базата на законите отдавна трябваше да са дерегистрирани ДПС, Атака и прочие залагащи на етнос формирования." [/quote]

  Ако имаш законни основания - закривай ги.
  Това, което обяснявам е, че закона не трябва да се тълкува, а да се спазва.
  Тази съдийка трябва да бъде дадена под съд и да бъде осъдена за неспазване на закона.
  Ако това се направи, ще имаме много добър прецедент, благодарение на който, след няколко години може и да имаме работеща правосъдна система.

 49. 49 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 221 Любопитно

  Аре ся, много важно кво ша скандират!
  По-важно е да им разрешат, да играят кючек!
  Няма само Радан да върти ръченица с ГЕРБ!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 50. 50 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#16] от "404":

  И да открадне % от ДПС или не това е най важното .В редиците на ДОСТ има буквално радикални субекти като Хафъзов.Пълно е с имами и ходжи и хора от Турция с радикални идеи за исляма и БГ.

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 51. 51 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 594 Весело
 52. 52 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3175 Весело

  Тя допуска, че на митинг, където би се скандирало ДОСТ, това ще е скандиране на турски език".Ами като се скандира ГЕРБ,това на какъв език е.

 53. 53 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#45:"stenli1"]В случая, НЕ е произвол. На всички ни е ясно, че това е ЕТНИЧЕСКА партия. [/quote]

  Ако в мотива на съда беше, че ДОСТ е етническа партия и бяха приложени достатъчно ДОКАЗАТЕЛСТВА за това - нямаше да взимам отношение.
  Но мотивите на съда са подигравка със закона.

 54. 54 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 836 Неутрално

  Тази т.н. партия е явно нарушение на конституцията и от това решение се вижда ясно, че е търсена дума на турски език за да се раздели българското население. Разединен народ - слаба държава. Аз не мога да разбера тези хора защо все клонят ксъм турция, а живеят в България. Вероятно защото смятат, че родените тук като смятащи себе си за турци имат основание България да е двунационална държава. Но това не е приемливо за българите, арменците, евреите, а дори за циганите. Или тези хора тръгват на щурм срещу всички останали малцинства?

 55. 55 Профил на bonton
  bonton
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Езиковедските сОбражения на съдийката - достойни за високия Местанов наратив.

 56. 56 Профил на destino
  destino
  Рейтинг: 434 Весело

  [quote#45:"stenli1"]На всички ни е ясно, че това е ЕТНИЧЕСКА партия. [/quote]

  На всички е ясно, че БСП, АБВ, АТАКА са чуждопоклонически партии. И сека какво?
  Очаквам да продължиш с размишленията.

 57. 57 Профил на frisky
  frisky
  Рейтинг: 364 Неутрално

  Аз пък много се радвам, една субсидия по-малко, да не говорим колко ще ми е приятно, ако не ми се налага да слушам Местан и в още по-висока степен ваканцуващият Хюсеин Хафъзов.

  Да се знае: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7729679
 58. 58 Профил на chinaski
  chinaski
  Рейтинг: 374 Неутрално

  [quote#50:"tamplierr"]В редиците на ДОСТ има буквално радикални субекти [/quote]

  В Атака да не би да са по-добри?!!
  Не съм и никога няма да подкрепям проект на Местан, но е видно, че това решение на съда е в интерес на ДПС и всички леви партии, а то, комай, май само част от РБ са в дясното.

 59. 59 Профил на polux
  polux
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#35] от "atmanpg":

  Въз основа на какво правите категоричния си извод, че съдията е длъжен да спазва закона, а не да го тълкува?

  Всички сме длъжни да спазваме законите. Но съгласно Конституцията именно съдиите ги тълкуват и прилагат съобразно особеностите на конкретния казус.

  Така че малко пишете глупости.

 60. 60 Профил на stiga_be
  stiga_be
  Рейтинг: 381 Весело

  Въх...
  Тъкмо бях решил да регистрирам партия с име

  Демократи за
  Истинска
  Конституция...

  Пък то като скандират ще се чува ДИК, ДИК... което пък си е английска дума...

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 61. 61 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Оле Лилянке, Марянката сга кво штъ нъправи... Филолог до филолога, мила моя майно льо...

  Доброто е заразно
 62. 62 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#24] от "Крадолюб ДемоКРАДов":
  [quote#24:"Крадолюб ДемоКРАДов"]Едно време СГС първо отказа и регистрацията на ДеПеСе, но след натиск от американското посолство се "поправи"[/quote]

  Слугите на Кремъл ставате все по-нагли в лъжите си. Откакто разбрахте, че масово балъците вярват на всичко, само щото е написано в интернет, си позволявате какви ли не фалшификации или откровени лъжи.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 63. 63 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1707 Неутрално

  Мотивите на съдийката са подигравка с правото.

 64. 64 Профил на есе
  есе
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Стига с турските партии! Освен ДОСТ, трябва да бъде забранена и ДПС. И двете нямат място в управлението на България.
  Не мога да разбера как може тук да е пълно с хора, които защитават Местан. Вие нормално ли сте? Какви сте?

 65. 65 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#50] от "tamplierr":
  [quote#50:"tamplierr"]Пълно е с имами и ходжи и хора от Турция с радикални идеи за исляма и БГ. [/quote]

  Мда бе, и точно под евро-атлантически посляния ще се крият. Айде стига глупости.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 66. 66 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  До коментар [#59] от "polux":

  Може и да сте прав.
  Не съм юрист, но фразата, че "съдията трябва да спазва законите, а не да ги тълкува", съм я срещал в книги свързани с американското законодателство.
  Какво пък, щом съдията има право да тълкува законите - тогава майната им и на законодателството и на законите и на съдиите и на правосъдието.
  Това дава яснота по въпроса защо нямаме правосъдие.

 67. 67 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 914 Неутрално

  [quote#13:"tamplierr"]По-добре за България без ДОСТ .[/quote]
  Едва ли Ако я имаше и ДОСТ, традиционният електорат на Д(п)С щеше да разцепи между Д(п)С и ДОСТ, което означава МНОГО по малко представяне на двете партии в НС.
  До коментар [#13] от "tamplierr":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 68. 68 Профил на Durruti
  Durruti
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Интересни люде виреят из форума на дневник. Недоволни са, че човекът, предложил Пеевски за шеф на Данс, доскорошният основен съдружник на КОЙ, не може да регистрира партия, която на практика е подразделение на партията на ислямиста Ердоган. Логическите дупки зеят със страшна сила.

 69. 69 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1682 Любопитно

  До коментар [#6] от "xefgo":

  интересно как правиш връзка между скандиране на политически събития и това на спортни мероприятия? И как правиш връзка между спортен клуб и политическа партия?

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 70. 70 Профил на НА ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!!!
  НА ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!!!
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Един път съда да вземе достойно решение в името на българските интереси!

  Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен; гора зашуми, вятър повее, – Балканът пее хайдушка песен!
 71. 71 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  До коментар [#30] от "роджър":

  що бре .. има някои пропуски, но кое ти се струва чак абсурдно? Трябва да се види практиката на съда по идентични или поне по други случаи с откази за регистрация, за да можеш сигурно да заклеймиш решението като абсурдно.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 72. 72 Профил на els_g
  els_g
  Рейтинг: 494 Неутрално

  До коментар [#59] от "polux":

  [quote#59:"polux"]съгласно Конституцията именно съдиите ги тълкуват и прилагат съобразно особеностите на конкретния казус. [/quote]

  ++++++++++++
  Някои хора явно дотолкова са свикнали да приемат корупцията за нещо естествено, че напълно са забравили истината за това, какво представлява длъжността на съдията.
  Забелязвам, че същите са и най-гласовитите врякащи срещу корупцията, когато смятат, че накърнява техни или на господарите им интереси. Но подлеците нямат съвест, а само алчност.
  Що се отнася до решението на съда, браво на него! Духът на закона винаги е бил от първостепенна важност и с несъмнен приоритет пред буквата. Преди време дори се шегувах, че най-ясният признак за това, че даден закон се нуждае от промяна, е ситуацията, когато буквата на този закон започне да се прилага, без да се спазва или дори в противоречие на духа му...

  Отрицанието не може да дефинира истината, но е работен инструмент за ограничаване зоната на търсенето й.
 73. 73 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 618 Неутрално

  Какъв съд в Циганистан! След като може една полуграмотна лелка да си разиграва коня! Едно време С*ГС* отказа да регистрира синята коалиция и не го стори дори след като апалативният със каза, че решението погазва закона! Тогава софийските съдии един склед друг се писаха некомпетентни и отказваха да гледат делото! Ни един от тях обаче не бе уволнен!

 74. 74 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  Стъпка в правилната посока. Трябва ясно да се каже че ДОСТ и другите две турски партии имат скрити цели нямащи нищо общо с прокламираните в уставите им цели.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 75. 75 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 953 Неутрално

  Съдия Илиева в отказа не посочва:
  1.Кои са тези олигархически кръгове.

  2.Кои са Задкулисието.
  Щом съдията признава за тяхното съществуване, защо единствено ДОСТ трябва да гарантира независимостта на медиите и да противодейства на задкулисието?

 76. 76 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#64] от "Алфонсо":

  Има много хора които биха продали и майките си за малко турски лири или рубли!
  За съжаление.

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 77. 77 Профил на els_g
  els_g
  Рейтинг: 494 Любопитно

  До коментар [#67] от "Мойше! Толкоз!!!":

  [quote#67:"Мойше! Толкоз!!!"]Ако я имаше и ДОСТ, традиционният електорат на Д(п)С щеше да разцепи между Д(п)С и ДОСТ, което означава МНОГО по малко представяне на двете партии в НС. [/quote]

  Говориш за ТАКТИКА, а решението на съда е СТРАТЕГИЯ.
  Тактики много, но стратегията трябва да е една.
  Схващаш ли разликата?

  Отрицанието не може да дефинира истината, но е работен инструмент за ограничаване зоната на търсенето й.
 78. 78 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#68] от "Durruti":

  Такива хора се наричат продажници или още платени тролове.
  За съжаление България е пълна с такива и за това е в такова положение!

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 79. 79 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1789 Неутрално

  Лоша новина за България. Има над 100 български партии, доколкото знам има няколко цигански партии, но има само една силна турска партия. Тя изцяло е контролирана от бившите служби на НРБ и СССР. Това че някои първосигнални люде се радват по горе на това че нямало да има втора турска партия е или опит за манипулация в защита на продажният съд или откровена наивност.

 80. 80 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Седерунглите, надминахте себе си. Еб@си плача, че не била регистрирана протурската партия на продажника Местан, агент на ДС и на турските служби.

  Съдът бил на Доган?!?! А председателят на ВКС и той ли е на Доган? И Съюзът на съдиите и той ли е на Доган?

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 81. 81 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2767 Любопитно

  [quote#67:"Мойше! Толкоз!!!"]Едва ли Ако я имаше и ДОСТ, традиционният електорат на Д(п)С щеше да разцепи между Д(п)С и ДОСТ, което означава МНОГО по малко представяне на двете партии в НС. [/quote]
  Теоретично е така но както видяхме партията на Карман Исмаилов въпреки че нямаше шанс да влезе в парламента брагодарение на ДСБ вкара дупутати че и зам . военен министър. В Израел може ли етнически арабин или иранец да стане зам. в министерството но отбраната?
  До коментар [#67] от "Мойше! Толкоз!!!":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 82. 82 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#76] от "klatikurti":
  [quote#76:"klatikurti"]Има много хора които биха продали и майките си за малко турски лири или рубли!
  За съжаление.[/quote]

  Не мисля, че намесата на Турция в делата на България е равна на тази на Русия, въпреки, че имаме доста голямо турско малцинство и исторически проблеми. Турция през годините е била добър съсед и де факто ние проблеми с тях сме нямали, както и в момента нямаме, между другото. Струва ми се, че турската намеса се преекспонира за да се прикрие руската.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 83. 83 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  Точно така! Бой с буквата и духа на закона по чуждите елементи!

 84. 84 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  [quote#79:"dorn"]Това че някои първосигнални люде се радват по горе на това че нямало да има втора турска партия [/quote]
  Трета драги! Надминахме и Албания!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 85. 85 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  [quote#84:"Julian Mall"]Надминахме и Албания! [/quote]
  Македония разбира се!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 86. 86 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  [quote#62:"stupid_american"]Слугите на Кремъл ставате все по-нагли в лъжите си. Откакто разбрахте, че масово балъците вярват на всичко, само щото е написано в интернет, си позволявате какви ли не фалшификации или откровени лъжи. [/quote]
  Натискът за регистрация и допускане на ДПС на първите избори 1990г е от САЩ, Англия и Турция. Само от Русия няма за да не се разбере че е проруска партия! Последното е майтап разбира се!
  До коментар [#62] от "stupid_american":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 87. 87 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 629 Неутрално

  [quote#64:"Алфонсо"]как може тук да е пълно с хора, които защитават Местан. Вие нормално ли сте?[/quote]Подменяш темата! тuп ли си или се правиш на тuп! никой тук не защищават местан. И на мен ми е противен - партия контролирана от външни, за България сили. Но тук някой защищават закона, еднаквите критерии.
  1. няма основание да се отказва на ДОСТ след като е регистрирана ДПС. Съгласен ли си?!
  2. С подобни ''аргументи'' може да се откаже регистрация на Всяка друга партия. Ясно?
  3. И Атака и АБВ и БСП и МВРО също са контролирана от външни за България сили - Путлерландия. Искаш ли да ги забранят?! ОК

 88. 88 Профил на КОНСТАНТИНОПОЛ
  КОНСТАНТИНОПОЛ
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Браво на българския съд, един път и да вземат достойно решение в името на България!!!

  ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!!!

 89. 89 Профил на xefgo
  xefgo
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#69] от "bludniq_sin":

  Много добър въпрос. Според съдийката съдържанието на абревиатурата не отговаряла на "духа" и следователно било незаконно. Сега ти ми кажи на какво съдържание отговаря абревиатурата ЦСКА и какво общо има с българската армия? Също и колко"централни" армейски клубове може да има? И въобще за какви духове става въпрос? Ако не можеш да схванеш иронията не отговаряй.

 90. 90 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Любопитно

  [quote#53:"atmanpg"]Ако в мотива на съда беше, че ДОСТ е етническа партия [/quote]
  Това е ОСНОВЕН аргумент на съда

 91. 91 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 629 Неутрално

  [quote#81:"Julian Mall"]но както видяхме партията на Карман Исмаилов въпреки че нямаше шанс да влезе в парламента брагодарение на ДСБ вкара дупутати че и зам . военен министър[/quote]Защо ''на ДСБ'' това е заслуга на РБ като цяло! А корманци са част от РБ. АМА червените се опитват да припишат на ДСБ всяко непопулярно(според тях) действие на РБ!
  Но е показателно - ченгетата сами признават, че за тях най важна в РБ е ДСБ. Т.е. РБ = ДСБ?
  Ама ако ДСБ беше толкова силна в РБ щеще да има не 5, а поне десет депутата! впечатлението може би е от това че тези пет на ДСБ са много по активни в НС от 50 безлични на ГЕРБ!?

 92. 92 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Тежка форма на уманитарщина.

  [quote#0:"др Илиева"]Получава се абревиатурата "ДОСТ". Dost на турски означава "приятел". Думата е навлязла в турския от персийски[/quote]

  Треба се изследват филологически и другите партии. Примерно:

  Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) е нарушение на гастроинтестиналния тракт, засягащо долния езофагеален сфинктер – еднопосочна мускулна клапа, свързваща хранопровода с горният отвор на стомаха.

 93. 93 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#90:"stenli1"]

  Ако в мотива на съда беше, че ДОСТ е етническа партия - цитат на коментар #53 от “atmanpg”

  Това е ОСНОВЕН аргумент на съда [/quote]

  Първо не цитираш целият ми пост и второ лъжеш.

 94. 94 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Неутрално

  До коментар [#93] от "atmanpg":

  Кое лъжа бе?
  Въртиш се като пумпал

 95. 95 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2575 Разстроено

  "В устава на ПП "ДОСТ" не се съдържа и намек, че това ще е партия на етническа,расова или верска основа, но съдейки по "заиграването " с абревиатурата, най-вероятно партията ще действа ако не на верска или расова, то поне на етническа основа....
  Съдът беше изправен пред казус, който не се отличава с голяма правна сложност, но който пък за сметка на това е свързан с проблеми от
  морален характер, изискващи преди всичко изострено чувство за справедливост и житейски опит, за да се отсъди правилно "В името но народа".

  Боже, пази България от "съдии" като тази. Абревиатурата била турска дума (без значение каква) и това "най-вероятно" щяло да направи партията "етническа"?! Преобладаващо "турски имена" на създателите?! Време е Путин да я вземе в Москва (ако тукашните специализирани клиники са заети) и да й даде дача, за да си сади домати, пипер или картофи. Милата... Какво нещастие само, какво нещастие!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 96. 96 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  До коментар [#89] от "xefgo":

  Ама ти продължаваш упорито да смесваш политическа партия и спортен клуб и не четеш мотивите на съда. Съда пише, че името и скандирането му ще нарушат чл. 6 от Закона за ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
  Сега пак ме питай пак за спортни клубове. Ако искам утре ще регистрирам Централен Спортен клуб на Междугалактическата Армия със седалище село голямо конаре и няма да имам проблем. Има известни ограничения но конкретно за това бъркаш.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 97. 97 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Неутрално

  Партията Местан за Анализиране на Наратива и Акламиране на Философията

 98. 98 Профил на Димитър Нанев
  Димитър Нанев
  Рейтинг: 384 Неутрално

  По абсурдната логика на ДПС (сведена от съдия Лилия нам-си-коя), Гражданите за Европейско Развитие на България май се подиграват с герба. Да ги забраним?

 99. 99 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  [quote#94:"stenli1"]Кое лъжа бе?
  Въртиш се като пумпал [/quote]

  Лъжа е, че съдът е отказал регистрация на ДОСТ, с довода, че е етническа партия.
  Освен че лъжеш си и некултурен.
  Но те нещата са свързани и опират до възпитание.
  Приятен ден.

 100. 100 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Любопитно

  До коментар [#99] от "atmanpg":

  "Съдът счита, че следва да обсъди и втория въпрос, поставен в гражданското обръщение, по което прокуратурата не е взела никакво становище: етническа партия ли е ДОСТ"? Преобладаващият брой учредители са с турски имена, а чл. 11 от Конституцията забранява образуването на партии на етническа, расова или верска
  основа."

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK