Какви са изводите в одита на Медицински университет-София

В дясно: ректорът на МУ-София проф. Ваньо Митев

© Анелия Николова

В дясно: ректорът на МУ-София проф. Ваньо МитевПодробен одит на дейността на Медицинския университет в София за периода от 1 януари 2014 до средата на 2016 г. показва редица нарушения с трудовите договори и формирането на заплати на академичния състав, обществените поръчки, таксите и приема на студентите в институцията. Министърът на образованието Меглена Кунева обяви вчера, че след резултатите от проверката ще бъдат сезирани прокуратурата, ДАНС и Агенцията за държавна финансова инспекция. Публикуваме части от резюмето на одиторите в доклада, с който "Дневник" разполага.


Административен капацитет


- Липсват утвърдени правила за определянето на основните работни заплати на длъжностите в Ректората, както и решения на Академичен съвет за определяне на заплатите в Ректората, с цел прозрачност, обективност и ефективност на разходите за работна заплата.
- Основната работна заплата за длъжността "професор" цяла щатна бройка е в размер на 1827 лв., а половин щатна бройка е 1825 лв. съгласно данни от поименното разписание на длъжностите във "Факултета по обществено здраве". Разликата от 2 лв. в повече за 8 часов работен ден спрямо четири часов работен ден за длъжността "професор" е показателна за липсата на ясни принципи и правила при определяне на индивидуалното трудово възнаграждение в университета.


- Сключените втори трудови договори на служители (на цяла щатна бройка) от "Ректората" за допълнителен труд съвпадат по време с основният трудов договор, поради което не става ясно как се спазва трудовото законодателство.


- За одитирания период липсва нормативен акт (...)- решение на Министерски съвет за формиране на възнагражденията на работещите в държавните висши училища (Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в бюджетните организации). Липсата на нормативен акт води до високи основни работни заплати на някои длъжностни лица от ръководството на университета.


Бюджет


- Финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на университета за одитирания период. (...) Финансовите отчети отразяват финансовото състояние на университета, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал.


- МУ – София е в състояние да покрива задълженията си.


- За одитираният период при невъзможност за събиране на вземанията са завеждани съдебни искове и са провизирани вземания, съгласно действащата нормативна уредба.


- Годишните финансови отчети за 2014 г. и 2015 г. са заверени без резерви от Сметната палата.


- Липсата на регистрационен номер на докладите за извършената работа във връзка с командировките в чужбина не дават увереност относно достоверността на предоставената информация по тях. За резултатите от командировките в чужбина не са изготвяни доклади за извършената работа от проф. Ваньо Митев - ректор, проф. Алексей Алексеев - главен секретар и проф. Каролина Любомирова – зам. ректор, което е в нарушение на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.


- Одитният екип счита, че са изразходвани бюджетни средства за екзотичните дестинации на проф. Ваньо Митев за извършените командировки в чужбина без да има реална възвращаемост за универститета, което е в нарушение на чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и чл. 20 т. 4, 5 и 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).


- При репрезентативна проверка на сключените граждански договори се установи, че през одитираният период поради липса на текущ контрол и адекватна политика от ректора проф. Митев, за своевременно назначаване на ИТ специалисти и юристи са сключвани: граждански договори за извършване на дейности, които имат постоянен характер като "прикрити трудови договори"; договори за възлагане и извършване на дейности със служители на университета за дейности, които съвпадат със задълженията по длъжностни характеристики.


Обществени поръчки


- Ректорът на МУ – София, проф. Ваньо Митев е предприел действия по незаконосъобразно премахване на недвижимия имот Студентски стол №8 (...) чрез провеждане на открита процедура за избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД "Транс – строй" на стойност 599 884, 56 лв. без ДДС, въпреки статута на стола като публична държавна собственост, и становище на Областния управител на София – град, че процедурата по премахване следва да бъде извършена след решение на Министерски съвет по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС) за обявяване на имот публична държавна собственост в имот частна държавна собственост.


- При извършената проверка относно провеждането на 3 бр. проведени процедури за закупуване на автомобили за одитирания период, (...) в техническите спецификации по трите проверени обществени поръчки съществуват ограничаващи изисквания. В нарушение на чл. 32 от ЗОП (отм.), техническите спецификации за закупените Range Rover Sport HSE 4х4 на стойност 177 108 лв. с ДДС, Опел Зафира на стойност 29 490 лв. с ДДС през 2014 г., Фолксваген Транспортер Кастен през 2015 г. на стойност 44 454 лв с ДДС и Opel Insignia 1,6 SIDI през 2016 г. на стойност 42 588 лв. с ДДС не са дали възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и са създали необосновани пречки пред конкуренцията.


Със закупуването на лек автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 през 2014 г. на стойност 177 108 лв. с ДДС одитният екип счита, че неикономично са изразходвани бюджетни средства, (...) ректорът на МУ – София е нарушил принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Липсва обосновка относно необходимостта за закупуването на автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 на такава висока стойност.


- Ректорът на МУ – София неоснователно е провел процедура за "Изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтно възстановителни работи на сградата на студентско общежитие блок 11 на База СОСБОС при МУ – София, Студентски град "Христо Ботев". В нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗОП (отм.), ректорът е подписал договор за изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтно възстановителни работи преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.


- Прави впечатление че всички сключени договори за строителство от ректора на МУ – София, проф. Ваньо Митев по проведените процедури през одитирания период (с изключение на един, който е прекратен) са с фирми и дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), в които участва едно и също юридическо лице, а именно "ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ" ООД. (...) Одиторите считат, че сключване на договори с участието на едно и също юридическо лице е индикатор за фаворизиране на участник в обществените поръчки и е предпоставка за наличие на индикатор за измама.


Прием и обучение на студенти


- За одитирания период не са публикувани протоколите от проведените заседания на Общото събрание и Академичния Съвет на МУ – София, с което не е осигурена публичност и прозрачност на взетите решения относно управлението на висшето училище.


- За одитирания период приемът на студенти – платено обучение в МУ - София е в несъответствие с регламентирания размер в чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО) платен прием (5% от институционалния и/или програмен капацитет на университета). През последните три учебни години се наблюдава тенденция на увеличаване броят на студентите, обучавани срещу заплащане.


- В нарушение на чл. 68, ал. 7 от ЗВО и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за ОКС "магистър" за одитирания период от страна на МУ – София са приемани за обучение срещу заплащане чуждестранни студенти без писмен конкурсен изпит по биология и химия.


- Липсата на утвърдени правила и процедури (вкл. и проверка относно легитимността на представените академични справки) относно приема и признаването на периоди на обучение на чуждестранни студенти, прехвърлени в МУ – София от чуждестранни висши училища, създава възможност и увеличава риска от приемане на студенти въз основа на подадени документи с невярно съдържание. В тази връзка одитът счита, че от страна на МУ – София следва да се извършват насрещни проверки относно достоверността на всички представени документи от чуждестранни студенти, прехвърлени от други висши училища.


Договори за съвместна дейност и образователен франчайз


- Сключените договори от ректора на МУ – София проф. Ваньо Митев за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия, както и по договор за образователен франчайз в Кипър са незаконосъобразни.


- Липсата на финансова обосновка на условията по сключените договори от проф. Ваньо Митев в Кипър, Швейцария и Германия за изнесено обучение е довело до необосновано ниска такса за обучение на студентите през първите две години, което от своя страна поставя под съмнение финансовите интереси на университета и е в нарушение на чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Договорите не са регистрирани в деловодната програма на МУ – София, което не дава увереност относно достоверността на предоставената информация по тях.


- Към настоящия момент откритите в гр. Киасо, Конфедерация Швейцария и гр. Кьолн, Германия центрове за предклинично обучение към Медицинския факултет, Факултета по дентална медицина и Фармацевтичния факултет на МУ – София, не са разкрити като филиали/поделения в чужбина на МУ – София с решение на Министерски съвет съгласно реда по чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗВО, и са със статут на обслужващи звена по смисъла на чл. 25, ал. 3 от ЗВО.


В тази връзка, одитът е категоричен, че бъдещо провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в тези държави е в нарушение на чл. 39 от ЗВО, което може да рефлектира до непризнаване на дипломите от страна на МОН (чрез отказ от издаване на холограмен стикер) съгласно разпоредбите на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.


Договори за посредничество и реклама на университета сред чуждестранни студенти


- Вътрешният одит няма увереност относно достоверността и проследимостта на предоставената информация относно сключените договори с посредници за набиране на чуждестранни кандидати за обучение в МУ – София с оглед нерегистрирането на договорите в деловодната система на университета и липсата на регламентиран механизъм /правила за отчитане и удостоверяване броя на набраните студенти от всеки един посредник.


- за одитирания период не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги по рекламиране и промотиране дейността на МУ – София извън пределите на страната с цел набирането на чуждестранни студенти (...) от страна на ректора на МУ – София проф. Ваньо Митев е допуснато сключване на договори с посредниците без да е осигурена прозрачност и да са защитени интересите на МУ – София.


- Одитният екип няма увереност относно правомерността на изплатените средства по тези договори с оглед на: липсата на разписан механизъм в договорите относно отчитането и удостоверяването на броя на записаните студенти от всеки един посредник; констатираните случаи на изплащане на комисионни за едни и същи студенти един път за зимен семестър на един посредник и втори път за летен семестър на друг посредник; сключването на граждански договори с 4 бр. чуждестранни граждани със статут на временно пребиваващи на територията на България с посочени един и същ адрес и мобилен номер за контакт.


- С изплатените средства като комисионни по сключените договори с посредници в общ размер 1 214 456,91 лв. за одитирания период са намалени приходите от внесени такси от студентите и реално в приход на университета са постъпили с 10% по-малко.

Ключови думи към статията:

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 829 Весело

  Дрън дрън ярина!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 2. 2 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 264 Весело

  Професорите се оказаха по-големи престъпници от политиците.
  Къде ти Борисов, къде ти Доган, къде ти ....

  Я всички на църква!

 3. 4 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  [quote#2:"ruby"]Къде ти Борисов[/quote]
  МОЛЧАНИЕ ПРЕМЬЕРА БОРИСОВА СТОИТ 50 МИЛЛИОНОВ
  26 сентября 2016
  Молчание премьера Борисова стоит 50 миллионов
  В настоящее время спецслужбы трёх государств: России, Британии и Соединенных Штатов – ведут собственные расследования по делу коррупционного союза между менеджерами ВТБ и премьер-министром Болгарии, пишет Московский монитор.

  Существует предварительные оперативные данные, что Бойко Борисов, глава министерства Болгарии, получил от ВТБ-банка откат на сумму в 50 миллионов долларов за невмешательство в ход проведения сделки по поглощению болгарского оператор связи Vivacom.

 4. 5 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Дрън, дрън, дрън ярина!😁😈😬

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 5. 6 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Весело

  [quote#1:"boby1945"]Дрън дрън ярина!! [/quote]
  [quote#5:"mr. wonderworld."]Дрън, дрън, дрън ярина![/quote]

 6. 7 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 986 Весело

  Не че в МУ са божи кравички, но щом Кукунева е поела атаката - има нещо гнило в цялата работа.
  Най-вероятно наблюдаваме опит за прихващане на нов паричен поток.
  Просто медиците са действали прекалено самосиндикално и не са се "отчитали" на когото и колкото трябва.
  Баце не обича такива работи и Кунева са я запуснали. Трябва да има "ред" в тази държава.

  "Да, България"
 7. 8 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  Последствия, ... няма да има. Следващия ще е пак НАШ човек и пак ще прави квот му е кеф. СОРИ, Тука е така.

 8. 9 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3099 Весело

  [quote#7:"errata"]Просто медиците са действали прекалено самосиндикално и не са се "отчитали" на когото и колкото трябва. [/quote]
  Кунева е строга но справедлива!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 10 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 976 Весело

  До коментар [#9] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Строга господарка?

 10. 11 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Измислени "професори", с неизмислени заплати! Стремежът към придобиване на титли, вкл. научни, е част от общия стремеж на цялото население още от времето на социализма да работи каквото и да е, само и само да не работи. Нареждат се на държавната трапеза, лежат до насиране и се гушат с държавните пари. Иначе са пълни некадърници. Правят с пръдня боя, придават си важност, надуват се като пуяци и искат хората да ги уважава и им признават "заслугите". Да ги пращат в затвора по съкратената процедура. Никой, по никакъв начин няма да усети липсата им.

 11. 12 Профил на stoykov.g
  stoykov.g
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#8] от "442":

  А какво стана с ВМА - професорите Тонев и Кадурина ?

 12. 13 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 976 Весело

  До коментар [#12] от "stoykov.g":

  Харчат си откраднатото, както и шефа на ДАЙ

  Гарантирано от ГЕРБ

 13. 14 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 418 Разстроено
 14. 15 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 976 Весело

  До коментар [#4] от "dobrich":

  В нормални страни след такава информация, премиер си подава оставката начаса и го изкарват с белезници
  Бивол и те питат ще има ли разследване за това в България, ама ЙОК

 15. 16 Профил на kamenpavlov
  kamenpavlov
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Толкова писано, само за да кажат, че са крадци...

 16. 17 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 629 Неутрално

  Къде сгази лука Танев? И дали отговорът не се крие в едни 250 милиона за центрове за наука?

 17. 18 Профил на Михаил Маринов
  Михаил Маринов
  Рейтинг: 470 Разстроено

  Разликата между щатните бройки ме разби.Само в България може хора с 4-часов работен ден да вземат 2 лв. по-малко от тези с 8-часов.Нямам думи.

  marinov1018
 18. 19 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2134 Неутрално

  “Липсва обосновка относно необходимостта за закупуването на автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 на такава висока стойност.”

  Не виждам логика от закупуването на кквито и да било леки автомобили от един университет!

  I Want To Believe
 19. 20 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 9831 Неутрално

  Всичко е прозрачно за четящите, но не и за прокуратурата на България. Може би защото не е на държавата, я е приватизирана от мафията. Отвратителният отговор ще бъде всичко е законно. Определя си каквито иска заплати, роувърът е платен защото толкова си струва, а много иска да се вози в точно такава кола, строи фирмата, на която има доверие. Е това се нарича приватизирано предприятие

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 20. 21 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 3149 Неутрално

  До коментар [#18] от "Михаил Маринов": Преподавателите не работят, нито на 4 часов, нито на 8 часов работен ден, работата им се отчита по друг начин!

 21. 22 Профил на nonsens2
  nonsens2
  Рейтинг: 665 Неутрално

  Добре, ще има ли съд? Чакам да видя!

 22. 23 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4496 Неутрално

  "С изплатените средства като комисионни по сключените договори с посредници в общ размер 1 214 456,91 лв. ..."


  Трябва да има справка, направена за всеки един посредник - колко чужд. студенти е привлякъл (и да го докаже - има как), какви такси са платили тези студенти и насреща получената комисионна. Тогава може да се извадят заключения, в противен случай (ако няма доказателства, ако комисионните са равни или повече от приходите на чужд. студенти) - за прокурор твърдо!

  Кой продаде къщата, дарена от проф. Елисавета Карамихайлова на катедра физика към СУ, вследстие на което, на нейно място бе построен хотел? Кой/и са тези престъпници?!
 23. 24 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 986 Весело

  [quote#9:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Кунева е строга но справедлива!
  [/quote]

  Дъщерята на полка.

  "Да, България"
 24. 25 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1939 Неутрално

  Дори и да няма предумишлени далавери ( ама едва ли), няма как лекари, професори и хора с такъв профил, да са компетентни и управляват такива бюджети и да правят поръчки за строителство, коли и не знам какви още дивотии.
  Крайно време е тези две дейности - лекуване и мениджмънт да бъдат разделении, както е в нормалния свят, иначе къде поради липса на капацитет, къде за ползу роду ( своя род де), такива неща ще се случват и се случват в много други болници, просто тази е много голяма и нещата са по-явни.

 25. 26 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1058 Неутрално

  Извода е ясен, крали са яко и от сърце

 26. 27 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 880 Неутрално

  [quote#15:"stenli1"]В нормални страни след такава информация, премиер си подава оставката начаса и го изкарват с белезници [/quote]
  В нормални страни такива като тебе ... не знам какво правят

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 27. 28 Профил на seraphim
  seraphim
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Фактите:
  Акад. Митев приема да ръководи в началото на мандата си най-бедният университет в България и го оставя с над 100 000 000 в касата. Тоест прави го най-богатият.
  С дейността си привлича чужди инвестиции за стотици милиони за скъпата ни и изстрадала родина.
  Прави грешка да остави тези средства по сметките и привлича обичайните заподозряни да ги опоскат.
  Съвсем нормално се започва война срещу този безспорен авторитет издигнал рейтингът на университета на световно равнище защото не се е поддал на рекета на някой хора.
  Прави се манипулативен одит и се пускат платени писачи да оплюват.
  Историята е до болка позната...
  Жалко е, че ние продължаваме да се поддаваме на евтини манипулации и да се радваме на чуждото нещастие, вместо да си пожелаем такъв управник, като акад. В. Митев, който освен МУ София да измъкне и нас от кризата, която сме и да ни направи най-богатата държава по примерът на МУ София!!!

 28. 29 Профил на инж. Ганев - малцинство от 5.87%
  инж. Ганев - малцинство от 5.87%
  Рейтинг: 343 Разстроено

  [quote#28:"seraphim"]Акад. Митев приема да ръководи в началото на мандата си най-бедният университет в България и го оставя с над 100 000 000 в касата. Тоест прави го най-богатият. [/quote]
  ++++++++++++
  Именно!
  Ако констатациите бяха направени срещу един фалирал университет - бих ги приел за чиста монета. Обаче срещу богат университет - дузина от тях звучат като изсмукани от пръстите.
  Вероятно е имало малко фриволност с кинтите, поне по отношение на Рейндж Роувъра, но не фрапиращо на фона на финансовото здраве на университета.
  А това по кой член е трябвало да бъдат регистрирани филиалите на МУ в Швейцария и Германия в най-добрия случай са си някаква 'вътрешно-заводска' полемика, а в по-лошия случай - заяждане от страна на министерството, може би поради липса на 'отчитане'.
  За мен цялостният извод от проверката е, че липсва 'отчитане' а не отчетност.

  Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?
 29. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8232 Неутрално

  Едно не разбирам. Добре, направили одит, открили нарушения, има виновни, накажете ги, глобете ги, съдете ги. Три дена медиите се занимават с този одит, а съм сигурна, че който и университет да проверят, резултатите ще са същите и даже по-скандални.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK