Какви са изводите в одита на Медицински университет-София

В дясно: ректорът на МУ-София проф. Ваньо Митев

© Анелия Николова

В дясно: ректорът на МУ-София проф. Ваньо МитевПодробен одит на дейността на Медицинския университет в София за периода от 1 януари 2014 до средата на 2016 г. показва редица нарушения с трудовите договори и формирането на заплати на академичния състав, обществените поръчки, таксите и приема на студентите в институцията. Министърът на образованието Меглена Кунева обяви вчера, че след резултатите от проверката ще бъдат сезирани прокуратурата, ДАНС и Агенцията за държавна финансова инспекция. Публикуваме части от резюмето на одиторите в доклада, с който "Дневник" разполага.


Административен капацитет


- Липсват утвърдени правила за определянето на основните работни заплати на длъжностите в Ректората, както и решения на Академичен съвет за определяне на заплатите в Ректората, с цел прозрачност, обективност и ефективност на разходите за работна заплата.
- Основната работна заплата за длъжността "професор" цяла щатна бройка е в размер на 1827 лв., а половин щатна бройка е 1825 лв. съгласно данни от поименното разписание на длъжностите във "Факултета по обществено здраве". Разликата от 2 лв. в повече за 8 часов работен ден спрямо четири часов работен ден за длъжността "професор" е показателна за липсата на ясни принципи и правила при определяне на индивидуалното трудово възнаграждение в университета.


- Сключените втори трудови договори на служители (на цяла щатна бройка) от "Ректората" за допълнителен труд съвпадат по време с основният трудов договор, поради което не става ясно как се спазва трудовото законодателство.


- За одитирания период липсва нормативен акт (...)- решение на Министерски съвет за формиране на възнагражденията на работещите в държавните висши училища (Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в бюджетните организации). Липсата на нормативен акт води до високи основни работни заплати на някои длъжностни лица от ръководството на университета.


Бюджет


- Финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на университета за одитирания период. (...) Финансовите отчети отразяват финансовото състояние на университета, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал.


- МУ – София е в състояние да покрива задълженията си.


- За одитираният период при невъзможност за събиране на вземанията са завеждани съдебни искове и са провизирани вземания, съгласно действащата нормативна уредба.


- Годишните финансови отчети за 2014 г. и 2015 г. са заверени без резерви от Сметната палата.


- Липсата на регистрационен номер на докладите за извършената работа във връзка с командировките в чужбина не дават увереност относно достоверността на предоставената информация по тях. За резултатите от командировките в чужбина не са изготвяни доклади за извършената работа от проф. Ваньо Митев - ректор, проф. Алексей Алексеев - главен секретар и проф. Каролина Любомирова – зам. ректор, което е в нарушение на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.


- Одитният екип счита, че са изразходвани бюджетни средства за екзотичните дестинации на проф. Ваньо Митев за извършените командировки в чужбина без да има реална възвращаемост за универститета, което е в нарушение на чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и чл. 20 т. 4, 5 и 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).


- При репрезентативна проверка на сключените граждански договори се установи, че през одитираният период поради липса на текущ контрол и адекватна политика от ректора проф. Митев, за своевременно назначаване на ИТ специалисти и юристи са сключвани: граждански договори за извършване на дейности, които имат постоянен характер като "прикрити трудови договори"; договори за възлагане и извършване на дейности със служители на университета за дейности, които съвпадат със задълженията по длъжностни характеристики.


Обществени поръчки


- Ректорът на МУ – София, проф. Ваньо Митев е предприел действия по незаконосъобразно премахване на недвижимия имот Студентски стол №8 (...) чрез провеждане на открита процедура за избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД "Транс – строй" на стойност 599 884, 56 лв. без ДДС, въпреки статута на стола като публична държавна собственост, и становище на Областния управител на София – град, че процедурата по премахване следва да бъде извършена след решение на Министерски съвет по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС) за обявяване на имот публична държавна собственост в имот частна държавна собственост.


- При извършената проверка относно провеждането на 3 бр. проведени процедури за закупуване на автомобили за одитирания период, (...) в техническите спецификации по трите проверени обществени поръчки съществуват ограничаващи изисквания. В нарушение на чл. 32 от ЗОП (отм.), техническите спецификации за закупените Range Rover Sport HSE 4х4 на стойност 177 108 лв. с ДДС, Опел Зафира на стойност 29 490 лв. с ДДС през 2014 г., Фолксваген Транспортер Кастен през 2015 г. на стойност 44 454 лв с ДДС и Opel Insignia 1,6 SIDI през 2016 г. на стойност 42 588 лв. с ДДС не са дали възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и са създали необосновани пречки пред конкуренцията.


Със закупуването на лек автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 през 2014 г. на стойност 177 108 лв. с ДДС одитният екип счита, че неикономично са изразходвани бюджетни средства, (...) ректорът на МУ – София е нарушил принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Липсва обосновка относно необходимостта за закупуването на автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 на такава висока стойност.


- Ректорът на МУ – София неоснователно е провел процедура за "Изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтно възстановителни работи на сградата на студентско общежитие блок 11 на База СОСБОС при МУ – София, Студентски град "Христо Ботев". В нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗОП (отм.), ректорът е подписал договор за изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтно възстановителни работи преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.


- Прави впечатление че всички сключени договори за строителство от ректора на МУ – София, проф. Ваньо Митев по проведените процедури през одитирания период (с изключение на един, който е прекратен) са с фирми и дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), в които участва едно и също юридическо лице, а именно "ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ" ООД. (...) Одиторите считат, че сключване на договори с участието на едно и също юридическо лице е индикатор за фаворизиране на участник в обществените поръчки и е предпоставка за наличие на индикатор за измама.


Прием и обучение на студенти


- За одитирания период не са публикувани протоколите от проведените заседания на Общото събрание и Академичния Съвет на МУ – София, с което не е осигурена публичност и прозрачност на взетите решения относно управлението на висшето училище.


- За одитирания период приемът на студенти – платено обучение в МУ - София е в несъответствие с регламентирания размер в чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО) платен прием (5% от институционалния и/или програмен капацитет на университета). През последните три учебни години се наблюдава тенденция на увеличаване броят на студентите, обучавани срещу заплащане.


- В нарушение на чл. 68, ал. 7 от ЗВО и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за ОКС "магистър" за одитирания период от страна на МУ – София са приемани за обучение срещу заплащане чуждестранни студенти без писмен конкурсен изпит по биология и химия.


- Липсата на утвърдени правила и процедури (вкл. и проверка относно легитимността на представените академични справки) относно приема и признаването на периоди на обучение на чуждестранни студенти, прехвърлени в МУ – София от чуждестранни висши училища, създава възможност и увеличава риска от приемане на студенти въз основа на подадени документи с невярно съдържание. В тази връзка одитът счита, че от страна на МУ – София следва да се извършват насрещни проверки относно достоверността на всички представени документи от чуждестранни студенти, прехвърлени от други висши училища.


Договори за съвместна дейност и образователен франчайз


- Сключените договори от ректора на МУ – София проф. Ваньо Митев за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия, както и по договор за образователен франчайз в Кипър са незаконосъобразни.


- Липсата на финансова обосновка на условията по сключените договори от проф. Ваньо Митев в Кипър, Швейцария и Германия за изнесено обучение е довело до необосновано ниска такса за обучение на студентите през първите две години, което от своя страна поставя под съмнение финансовите интереси на университета и е в нарушение на чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Договорите не са регистрирани в деловодната програма на МУ – София, което не дава увереност относно достоверността на предоставената информация по тях.


- Към настоящия момент откритите в гр. Киасо, Конфедерация Швейцария и гр. Кьолн, Германия центрове за предклинично обучение към Медицинския факултет, Факултета по дентална медицина и Фармацевтичния факултет на МУ – София, не са разкрити като филиали/поделения в чужбина на МУ – София с решение на Министерски съвет съгласно реда по чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗВО, и са със статут на обслужващи звена по смисъла на чл. 25, ал. 3 от ЗВО.


В тази връзка, одитът е категоричен, че бъдещо провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в тези държави е в нарушение на чл. 39 от ЗВО, което може да рефлектира до непризнаване на дипломите от страна на МОН (чрез отказ от издаване на холограмен стикер) съгласно разпоредбите на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.


Договори за посредничество и реклама на университета сред чуждестранни студенти


- Вътрешният одит няма увереност относно достоверността и проследимостта на предоставената информация относно сключените договори с посредници за набиране на чуждестранни кандидати за обучение в МУ – София с оглед нерегистрирането на договорите в деловодната система на университета и липсата на регламентиран механизъм /правила за отчитане и удостоверяване броя на набраните студенти от всеки един посредник.


- за одитирания период не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги по рекламиране и промотиране дейността на МУ – София извън пределите на страната с цел набирането на чуждестранни студенти (...) от страна на ректора на МУ – София проф. Ваньо Митев е допуснато сключване на договори с посредниците без да е осигурена прозрачност и да са защитени интересите на МУ – София.


- Одитният екип няма увереност относно правомерността на изплатените средства по тези договори с оглед на: липсата на разписан механизъм в договорите относно отчитането и удостоверяването на броя на записаните студенти от всеки един посредник; констатираните случаи на изплащане на комисионни за едни и същи студенти един път за зимен семестър на един посредник и втори път за летен семестър на друг посредник; сключването на граждански договори с 4 бр. чуждестранни граждани със статут на временно пребиваващи на територията на България с посочени един и същ адрес и мобилен номер за контакт.


- С изплатените средства като комисионни по сключените договори с посредници в общ размер 1 214 456,91 лв. за одитирания период са намалени приходите от внесени такси от студентите и реално в приход на университета са постъпили с 10% по-малко.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK