Как "човекът на Борисов" се размина с фактите

Димитър Узунов ВСС

© Анелия Николова

Димитър Узунов ВСС"Дневник" публикува текст от сайта "Правен свят" по повод интервюто на "оцелелия" представляващ Димитър Узунов пред Би ти Ви. Вчера мнозинството от съвета гласува той да остане на поста, след предложение на петима членове от съвета. Повод беше едноличното решение на Узунов да определи кои кадровици да се срещнат с мисията на европрокурорите. Узунов, наричан в разговорите "Яневагейт" - "човекът на Борисов", оправда действията си с неотложност. Заглавието е на редакцията.


Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов дълбоко съжалява, че е подкрепил Лозан Панов за председател на Върховния касационен съд. "Съжалявам, откровено казвам, че съжалявам. Той ми заби нож в гърба. Този удар с ножа е дълбок, той е болезнен. Аз съм здраво момче, ще изтърпя и това нещо. Но изобщо да не си мисли, че аз ще го слушам. Димитър Узунов не се купува. Димитър Узунов не се продава. Нека да е ясно", заяви тази сутрин пред бТВ представляващият ВСС.Узунов откровено си призна, че еднолично е взел решение кои членове на съвета да се срещнат с европрокурорите, нещо, което е от правомощието на колегиите и на пленума на ВСС. Той самият не видя нищо фатално в това, че бил поел отговорността, както сам каза.
И отново нападна Панов с думите: "Той е пречупен човек, цитирам проф. Георги Близнашки, съгласен съм напълно с него. Поведението му копира едно към едно поведението на бивш министър на правосъдието. Той седи, мълчи на заседателната маса на ВСС, после излиза и говори пред журналистите. Христо Иванов правеше същото – "Те са блато". Ами като счита, че е предложен от блатото, да си подаде оставката."


Като основни виновници за искането за неговата оставка, представляващият посочи Панов и членът на ВСС Калин Калпакчиев.


Дали обаче Узунов си послужи с достоверни факти или използва откровени неистини?


Димитър Узунов: "Представляващият ВСС не свиква заседание на пленума. Това е правомощие на министъра на правосъдието. Така е записано в закона, чл. 33 от ЗСВ. Казва се така – пленумът се свиква от председателствуващия. А такъв по закон е министърът на правосъдието. Аз нямам правомощия да свикам пленум, това се прави от министъра на правосъдието."


Факт: Чл. 33, ал.1, изр.1 от ЗСВ гласи: "Заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет се свикват от председателстващия."


Какво значи председателстващ? В чл. 32 , ал.1 от ЗСВ се казва: "Министърът на правосъдието председателства заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет. Той не участва в гласуването. При отсъствие на министъра на правосъдието пленумът на Висшия съдебен съвет се председателства от представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд или от главния прокурор."


Това означава, че и представляващият ВСС може да свика заседанието на пленума, когато министърът отсъства, защото той го и председателства.


Но, за да няма объркване, ще цитираме чл. 23, ал.1 от Правилника за дейността на ВСС, приет това лято, като в гласуването участва и самият Узунов. Текстът гласи: "Заседанията на пленума се свикват от председателстващия, а когато той отсъства – от представляващия ВСС."


Димитър Узунов: "Две седмици по-рано (преди да му бъде поискана оставката) аз намерих един договор, по който страна е ВСС и който договор се движи от Калин Калпакчиев. Проектът е на стойност 6 млн. лева. Наградният фонд, хонорар, който той би получил, е 340 000 лева. Установих, че този договор изобщо не е съгласуван във ВСС."


Факт: Ръководител на споменатия от Узунов проект е Елка Атанасова с решение на Висшия съдебен съвет. С редица други свои решения ВСС я упълномощи да движи, както се изразява представляващия, въпросния проект, включително и да подпише договора. Проектът с дейности и цели е публикуван на сайта на ВСС и на интернет страницата на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ).


На заседание на Висшия съдебен съвет на 10 декември 2015 г. е взето решение, с което Елка Атанасова и Милка Итова са определени за представители на ВСС за комуникация с Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление". Решението е взето след получено писмо от администрацията на Министерския съвет, във връзка с покана за участие с проектни предложения в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ. На това заседание е присъствал и Димитър Узунов.


На заседание на 25 февруари 2016 г., което се председателства от Узунов, ВСС утвърждава управленския екип за целите на изпълнението на проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата" по процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма " Добро управление", Приоритетна ос № 3 "Прозрачна и ефективна съдебна система", в състав:
Ръководител проект: Елка Атанасова- член на ВСС;
Координатор на проекта: Александра Цветкова – външен експерт;
Координатор – Оптимизиране на съдебната карта: Калин Калпакчиев – член на ВСС;
Координатор – Разработка и внедряване на информационни системи: Мирослава Чирпъкова – началник отдел "Информационно обслужване на органите на съдебната власт", дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика", АВСС;
Юрист: Боян Иванов - външен експерт;
Счетоводител: Адриана Бухова – главен експерт-икономист, дирекция "Финанси и бюджет", АВСС;
Технически сътрудник: Емилия Петкова – главен експерт – статистически анализ отдел "статистически анализ и обработка на данни", дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика" в АВСС.
На същото заседание Елка Атанасова е упълномощена да подаде утвърденото проектно предложение съгласно изискванията на Управляващия орган.


На 19 май ВСС взема още едно решение във връзка с проекта - да упълномощи ръководителя Елка Атанасова да подпише различни документи, необходими за подаване на проектното предложение с наименование "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата" за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.
И на това заседание е присъствал Димитър Узунов.


Бил и на 28 юли, когато ВСС упълномощи Елка Атанасова, като ръководител на проекта "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата", да подписва всички документи и договори, свързани с реализацията на проекта, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Сумата, която цитира Узунов, е предназначена за възнаграждения на целия екип по проекта. До момента никой от членовете на екипа не е подписал никакви договори за получаване на хонорари. И няма как да е иначе. Защото възнаграждения се получават за свършена работа, такива са изискванията на Управляващия орган на ОПДУ. Всички изисквания и документи също са публикувани на сайта на оперативната програма.


Димитър Узунов: "Г-н Калпакчиев, който е в екипа, който движи този проект, каква клауза е записал – представляващият ВСС носи цялата отговорност за изпълнение на проекта в качеството си на административен ръководител на бенефициента."


Факт: Става дума за клауза в договора на ОПДУ, която е изготвена по правила на Управляващия орган и в която не се отчита спецификата на Висшия съдебен съвет. Този въпрос бе поставен на заседанието на Висшия съдебен съвет на 13 октомври 2016 г.


Ръководителят на проекта от страна на ВСС Елка Атанасова обясни, че не някой от ВСС е записал, че представляващият е административен ръководител на ВСС, а става дума за стандартна бланка на Управляващия орган на ОПДУ. Тя пое ангажимент, а ВСС реши за всеки случай изрично да я задължи и това да стане с промяна на чл. 3 от договора, който вече да гласи: "Ръководителят на проекта носи отговорност за цялостното изпълнение на проекта и е отговорен за потвърждаване (проверка за съответствие и допустимост) на разходите по проекта при спазване на правото на ЕС и националното законодателство и за изготвянето на отчетите и докладите по проекта, съгласно Общите условия."


На заседанието на ВСС на 20 октомври Елка Атанасова докладва, че е разговаряла с представители на Управляващия орган на ОПДУ и те настояват чл. 3 от договора да остане във варианта, в който е пратен. т.е. не може да се промени така, както искат някои членове на ВСС.


Освен това, съгласно чл. 68, т.3, б. И от Правилника за дейността на ВСС, проектодоговорът е съгласуван с правната дирекция на съвета.


В рамките на проекта ще се изгради единната информационна система, което ще помогне за решаването на важни въпроси като реорганизация на съдилищата и ще даде възможност за електронен обмен на документи и др. Освен това §216 от преходните разпоредби на ЗСВ поставя тригодишен срок от влизането в сила на ЗСВ на пленума на ВСС, който след съгласуване с министъра на правосъдието, да разработи единна централизирана информационна система за съдилищата.


Димитър Узунов: "Когато ми се поиска оставката, се разпространи тази снимка. Вижте г-н Панов с какво се занимава. Това е интрига."


Факт: Снимката не се разпространи сама. Тя бе изпратена на ВСС от медия, която попита дали това е Димитър Узунов. Това стана на заседанието на съвета на 13 октомври. Председателят на ВКС Лозан Панов в нито един момент публично не е поставял въпроса дали това е Димитър Узунов или не. А на снимката е Васил Илиев в компанията на няколко мъже. Миналата седмица "Правен свят" писа за фотото.


Димитър Узунов: "На 29 септември 2016 г. това е ден четвъртък, ден на заседанията на пленума на ВСС. Ние заседавахме от 9.45 до 17 и нещо. Това има връзка и значение. Писмото постъпва, когато ние сме на заседателната маса. Включително и г-н Панов. На мен това писмо ми се докладва на 30 септември 2016 г., ден петък, на следващата сутрин. Имам указан срок от министъра на правосъдието - моля да определените до 30 септември 2016 г. еди кои си представители. Аз, съобразявайки срока, определих еднолично сам, колегите, които посочих."


Въпрос: Миналата седмица Димитър Узунов каза, че писмото му е докладвано в четвъртък. Днес твърди, че е в петък. Кое е вярно?


И допълнение: Чл. 130, ал.2 от Конституцията гласи: "За членове на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж."

Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  Всичко е точно. Бойко винаги е прав. Човекът на Бойко също.

 2. 2 Профил на stef
  stef
  Рейтинг: 448 Гневно

  Поредният прогнил бай-ко... в блатото на съдебната власт

  Stef
 3. 3 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 936 Неутрално

  Ръководител проект: Елка Атанасова
  Координатор на проекта: Александра Цветкова
  Координатор Калин Калпакчиев
  Координатор Мирослава Чирпъкова
  Юрист: Боян Иванов
  Счетоводител: Адриана Бухова
  Технически сътрудник: Емилия Петкова
  ---------------------
  Т.е. тези 7 души трябва да получат 340 000 лева (т.е. почти по 50 бона на калпак) за разработването на проект ?
  Доообре.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 4. 4 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1272 Неутрално

  До коментар [#1] от "442":

  Обаче "всеки знае, че Бойко никога не казва истината" #Яневагейт

 5. 5 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 389 Неутрално

  " се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически
  стаж."
  Когато става въпрос за нравственост, това е далеч от представите ми за съдебна власт.

 6. 6 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Мъка-а-а-а!
  "Човекът на ДСБ-то"
  станал "човекът на Борисов"!
  Димитър Узунов като „скачаше“ по гайдата на ДСБ беше добър. Като спря да изпълнява услугите на ДСБ почнаха да му викат
  "човекът на Борисов".

 7. 7 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1272 Неутрално

  [quote#1:"442"]Всичко е точно. Бойко винаги е прав. Човекът на Бойко също.[/quote]

  https://bivol.bg/badapples-talking-s3-10.html

 8. 8 Профил на chinaski
  chinaski
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Бойко нали е байхуй!Значи този е байп.утка!Видно е!

 9. 10 Профил на chinaski
  chinaski
  Рейтинг: 381 Неутрално

  [quote#6:"Sааlеte"]почнаха да му викат
  "човекът на Борисов". [/quote]

  Записано е, че го смятат за такъв, нали?А кога е бил пък на ДСБ, дори и ти не можеш да се сетиш.На ДПС е по-вероятно, ама си е на байхуй човек все пак!

  Такива, като теб, са същите, като него - лъжат, крадат и интриганстват!

 10. 11 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 988 Неутрално

  ако не е "човекът на Борисов", ще е човекът на някой друг! Системата е такава:
  1)Независима САМО ФОРМАЛНО
  2)Бойко или някой друг се оправдават-ама съда е независим, нищо не мога да направя!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 11. 12 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 931 Неутрално

  [quote#1:"442"]
  Всичко е точно. Бойко винаги е прав. Човекът на Бойко също.[/quote]
  ... когато Бойко не е наблизо!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 12. 13 Профил на mtzvetkov
  mtzvetkov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Етичен кодекс, етика, нравствени качества и всякакви други норми, тука оставете. Имам чувството, че тези хора са антипод на всичко, което трябва да бъдат. И са мнозинство, и на ключови позиции!

  Радва ме, че има хора като Калин Калпакчиев, Лозан Панов, Христо Иванов и тн.

 13. 14 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Ако това нищожество беше "мой човек", бая срам щях да бера.

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 14. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  Абе човекът е завършил милиционерската школа. Там така ги обучават. Само че, какво прави този индивид във ВСС.

 15. 16 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Този Узунов така усукваше по килифарски сутринта, че беше ясно, че лъже и че се опитва да манипулира. Сега вече наистина трябва да бъде отстранен от ВСС, камо ли пък да бъде представляващ ВСС.

 16. 17 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  [quote#14:"sin.ga.pour.toi"]Ако това нищожество беше "мой човек", бая срам щях да бера.[/quote]
  Кой, Бойко? Да се срамува от хората си? Или те от него?

 17. 18 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 732 Неутрално

  [quote#15:"Роси"]Абе човекът е завършил милиционерската школа. Там така ги обучават. Само че, какво прави този индивид във ВСС. [/quote]
  Как какво?
  Провежда политиката на колегите си от котилото на милиционерската школа - Цвъцко и Бай-уй.

 18. 19 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 817 Неутрално

  Една огромна част от ВКАМЕНЕЛОСТИ от ВСС са добре запознати със законовата теория на Вишински(използвана от Сталин за големия терор) от основния Закон този за съдебната власт и представляващия ВСС ,го доказва .

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 19. 20 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 547 Неутрално

  БОРИСОВ И ФАКТИ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ,СТИГА ГЛУПОСТИ БЕ,ПО БИЛО ТО СЕ ОТНАСЯЛО ЗА НЕКОИ ОТ МЕКЕ.............,МУ

 20. 21 Профил на uel35488284
  uel35488284
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Щом този отявлен и подъл негодник и безсъвестен лъжец, споменава за подкрепа един друг отявлен и подъл негодник, по-точно урода Близнашки!За когото, сега не е точно ясно към кои агентурни мрежи принадлежи, но някога, един ден все ще стане ясно и това, смятайте каква разложена гмеж вилнее по върховете на държавните институции, оставяйки с "дейноста" си, злокобна, пълна гнилоч в тях и блокаж на тези институции, обществото да разчита на тях и да оттърве все пак, в един момент от крайния си, смъртоносен разпад!? Към който разпад, тези уроди с всички сили го тикат!

 21. 22 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 862 Неутрално

  И сега ако този гол охлюв не си подаде оставка, какво правим?????

 22. 23 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  Сигурно Панов е искал той да ги посочи след анализ от един лаборант

 23. 24 Профил на СърПичук
  СърПичук
  Рейтинг: 714 Гневно

  Не с лопати, с автомати и фадроми трябва да се рине тази оборска тор.

  Подпис - електронен ;)
 24. 25 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5872 Неутрално

  Това момче за всичко на Борисов е очевидно здраво и не се впечатлява от скандали.
  Очевидно е и купено, та затова засега не е на сергията за продажба.
  Очевидно е глупаво, за да лъже безобразно.
  Очевидно няма стаж като съдия и не може да е член на ВСС.
  Очевидно е, че не става и за магистрат, понеже е продажен лъжец

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 25. 26 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  хората на байХ.й не може да са различни от байХ.й

  за тях лъжата е начин на съществуване

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 26. 27 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Добре вижте тази ..мутра ..Класически мръсник..
  Рапонът и цацата - обичат , харесват точно такива мръсници !!!
  Този тип е една долна твар, която със зъби и нокти - ще си пази местото - негоден, нефелен, отпадък на съдебната система ..
  На този брат му - решава ДЕЛА на Пеевски -в Благоевградския съд !!???
  Такива типове се ..мултиплицират , размножават в нещастната ни Съдебна система - с години ...
  Просто чеврени отреепки , от които няма соасение ...
  Този вол- разбира само от шутове и нищо друго !!!!

  BIG AL
 27. 28 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 668 Весело

  Отговор на Узунов на статията: Еееее, вие пък сега се хващате за думата. По широко гледайте, това да не е ядрена физика...

  @)----,--'--
 28. 29 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2485 Неутрално

  Е, добре де, то нищо ново, но европрокурорите ряпа ли ядат. Те за какво дойдоха всъщност?

 29. 30 Профил на Минувач
  Минувач
  Рейтинг: 750 Неутрално

  Погледнете към небето... още нагоре... Още... Ето там горе, някъде в далечината, е дъното. А ние сме под него.
  https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBgyaHR0cDovL3d3dy5kbmV2bmlrLmJnLy9zaGltZy96eDQ1MHkyNTBfMjg0MzY3OC5qcGcUhAcU1gMcFIQGFJQDAAAWABIA&s=uQQFZp-Zqm4zTJ7lj2men2SqAlCtZ0ECGF2bnuIQbA4

 30. 31 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  До коментар [#13] от "mtzvetkov":

  Какво им се радваш? Едните са на Бойко, другите на Костов. Нали това беше и риформата на Христо Иванов. Кой да управлява съда.

 31. 32 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 876 Неутрално

  Откровен лъжец. Доказано и от горния материал. Добра работа ,Дневник,това е журналистика.

 32. 33 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1383 Любопитно

  хм, текста създава впечатление че съвсем преднамерено/съзнателно е лъгал, заглавието обаче казва че може пък и да се е объркал... кое от двете последно... или едно е да ти се иска, друго е да ти стиска?

 33. 34 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Димитър Узунов не се продава. "
  Така е. Димитър Узунов отдавна е купен и платен.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 34. 35 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2312 Неутрално

  Кое ли от двете е по-вярно, че е нагъл и безочлив, или, че е безочлив и нагъл?! Май и двете.
  И все пак има някаква надежда, щом има хора като Хр. Иванов, Лозан Панов, макар и да са, явно, по-малко.
  А от нас се иска, да посочваме лъжците и наглеците, престъпниците и мафиотите, да воюваме с думи, и не само, защото те сриват доверието на хората и ги правят неволни съучастници в престъпленията. За да оставим шанс за едно по-добро бъдеще на децата и внуците си!

 35. 36 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3542 Весело

  [quote#31:"ahasver"]Едните са на Бойко, другите на Костов.[/quote]
  Забрави Радан смешко!

  [quote#31:"ahasver"]Нали това беше и риформата на Христо Иванов. Кой да управлява съда.[/quote]

  А тази глупост дето си изтърсил говори за тотално непознаване на нещата!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 36. 37 Профил на leslin
  leslin
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Бай хуй да си ходи,не става, и доказа че не разбира от материята. И губи времето на България,в интерес на олигархията,разбира се, нали тя го е поставила.

 37. 38 Профил на Ralica Petrova
  Ralica Petrova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#3] от "qwertqwert":

  Който не е работил по проекти, явно не знае, че се налага използването на много подизпълнители, особено ако е за по-дълъг период от време и с повече дейности. Този е такъв, така че не се учудвам от сумата. А и не е казано, че цялата трябва да бъде разходвана.

 38. 39 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Тоз сладур... дето показа разпечатка на телефона си, че не е пращал СМС на Бойко. Разпечатка от единият телефон де...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK