Три препоръки за подобряване на обществените поръчки в доклада на служебния кабинет

Служебният премиер Огнян Герджиков разпореди извършването на проверките в началото на мандата си

© Анелия Николова

Служебният премиер Огнян Герджиков разпореди извършването на проверките в началото на мандата сиМинистерският съвет публикува Обобщения доклад за състоянието на министерствата в кабинета "Борисов" и дейността им по провеждане на обществени поръчки. Миналата седмица служебният премиер Огнян Герджиков съобщи, че най-много нередности са открити при поръчките в Министерството на отбраната и подчинената на регионалното министерство Агенция "Пътна инфраструктура". Девет договора за обществени поръчки, сключени от Министерството на отбраната, са изпратени на прокуратурата, която вече съобщи, че ще ги провери.


В доклада сега не са описани конкретни обществени поръчки във военното ведомство. Причината е, че от обхвата му са изключени обществените поръчки, които са проверявани от Агенцията за държавна финансова инспекция и от прокуратурата. Посочено е обаче, че заради проблеми в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и в Министерството на вътрешните работи (МВР) има опасност от спиране на европейски средства и започване на процедура срещу страната. В МЗХ става дума за търга за изготвяне на последваща оценка на Програмата за развитие на селските районен 2007 - 2013 г. "Според информацията от МЗХ неизпълнението на този ангажимент ще доведе до риск от спиране на средствата по ПРСР от Европейската комисия", е записано в доклада.


В МВР има забавяне на над 90 поръчки за общо над 178 млн. лв. без ДДС по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност". "Процесите по откриването на поръчките са забавени, което поставя в риск изпълнението и усвояването на заложените средства (периодът на финансирането е 30.09.2016 – 30.09.2017 г.). В тази връзка съществува и риск от образуване на наказателна процедура от страна на ЕК поради неспазване на поетите от България ангажименти в качеството й на държава в процес на присъединяване към шенгенското пространство", се казва в документа.
В документа се дават три препоръки за подобряване на работата по отношение на търговете - да се повиши експертният капацитет на отговорните служители, да се въведе централизирана уеб базирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки и да се обмислят промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за защита на конкуренцията.


Ето пълния текст на доклада:


І. Представени данни за състоянието на министерствата


В докладите се съдържа информация за състоянието на административния капацитет на министерствата (обща численост на персонала към февруари 2017 г.) и за изпълнението на функциите, свързани със секторните политики, ръководени от съответния министър.


Според представените данни, министерствата са структурирани съгласно Закона за администрацията, като промяната в числения състав е извършвана при спазване изискванията на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията.


В докладите на министрите не се съдържат данни през проверявания период да са допуснати съществени нарушения при функционирането на министерствата, но е представена информация за възникнали проблеми при реализирането на конкретни секторни политики и програми (напр. от Министерството на образованието и науката отчитат възникнали проблеми при управлението на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.", както и забавяне при подготовката и приемането на част от подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование).


ІІ. Представени данни за проверените обществени поръчки


Според представената в Министерския съвет информация, обект на проверки са обществени поръчки, проведени през последните две години. От обхвата на докладите са изключени обществените поръчки, проверявани от Агенцията за държавна финансова инспекция и Прокуратурата на Р България.


Данните, съдържащи се в докладите на министрите показват:


В част от министерствата не са установени нарушения при провеждането на обществените поръчки. Отчетени са единични случаи на допуснати административни и технически пропуски, които не са от такова естество, че да доведат до отмяна на решенията на възложителя (напр. непълно комплектувани досиета за проведени обществени поръчки, неспазване на срока за сключване на договора, неспазване на срока за изпращане в АОП и публикуване в профила на купувача на информация за сключени и изпълнени договори и др.). Това са Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма, Министерството на енергетиката, Министерството на културата, Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи.


В някои от техническите задания или документациите за обществени поръчки са включени условия и изисквания към кандидатите, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

  Такива са обществените поръчки, проведени от:


  2.1. Агенция "Пътна инфраструктура", а именно:


  Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за поддържане на автомагистрален участък от АМ "Хемус" от км. 0+000 до км. 78+554 и пътна връзка "Прелок" от км. 0+000 до км. 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели "Витиня", "Топли дол", "Ечемишка" и "Правешки хан" с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътните съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София и ОПУ – Ловеч, стопанисвани от АПИ" (проведена през 2015 г.);


  Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за поддържане на автомагистрален участък от АМ "Тракия" от км. 0+000 до км. 208+181 и пътна връзка "Марица" с дължина 2,250 км., включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел "Траянови врата" с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ" (проведена през 2015 г.).


  2.2. Министерство на икономиката – докладвани нарушения по ЗОП, изразяващи се в залагане на дискриминационни условия в техническите спецификации (процедури за определяне на изпълнител по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика").


  2.3. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – обществена поръчка с предмет: "Надграждане и разширяване на уеб базирана информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина и ИАНМСП" (с прогнозна стойност: 625 000 лв., без ДДС), проведена през 2016 г. Процедурата е проведена при липса на конкуренция (становище на АОП за незаконосъобразност на така обявената процедура. За извършеното нарушение са сезирани АДФИ и Сметната палата).


  2.4. Агенция по заетостта – обществена поръчка с предмет "Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобил" на централната администрация на Агенцията по заетостта.


  Забавяне в стартирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Докладвани са случаи на забавяне при стартирането на обществени поръчки от:


  3.1. Министерството на земеделието и храните – обществена поръчка за изготвяне на последваща оценка (ex-post) на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (според информацията от МЗХ неизпълнението на този ангажимент ще доведе до риск от спиране на средствата по ПРСР от Европейската комисия).


  3.2. Министерството на здравеопазването – обществени поръчки за застраховане на санитарните автомобили на центровете за спешна медицинска помощ и центровете по трансфузионна хематология (след подаден сигнал в КЗК от комисията е установено, че обществената поръчка не отговаря на изискванията на ЗОП) и обществена поръчка за охрана на сградите на министерството.


  3.3. Министерство на вътрешните работи – забавеното провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързано с изпълнение на РМС от 2.11.2016 г., с което се възлага на МВР да координира, контролира и разходва допълнително отпуснатите средства за спешно подпомагане в рамките на фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност". За изразходване на средствата по тези фондове се предвижда откриване на около 94 броя обществени поръчки с обща стойност над 178 млн. лв. без ДДС. Процесите по откриването на поръчките е забавен, което поставя в риск изпълнението и усвояването на заложените средства (периодът на финансирането е 30.09.2016 – 30.09.2017 г.). В тази връзка съществува и риск от образуване на наказателна процедура от страна на ЕК поради неспазване на поетите от България ангажименти в качеството й на държава в процес на присъединяване към шенгенското пространство.


  3.4. Министерство на отбраната – късното утвърждаване на годишния План за обществени поръчки и многократното коригиране на Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги са станали причина за забавеното стартиране на някои обществени поръчки в МО. Пример – обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти и напитки" е стартирала през август 2015 г. след като срокът за изпълнение на предишния договор е бил вече изтекъл преди това - през юни същата година.


  3.5. Агенция по вписванията – обществена поръчка с предмет "Разширяване капацитета на масивите за съхраняване на данни и за изграждане на нова система за генериране на резервни копия на Имотния регистър, Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ и РИОС". От Комисията за защита на конкуренцията е наложена мярка "спиране изпълнението" на процедурата до произнасяне по съществото на жалбата, поради което се генерира голямо забавяне, което може да доведе до сериозни последици за функционирането на посочените регистри.


  Закъснение при сключването на договори и рамкови споразумения за някои обществени поръчки, поради обжалване на решенията на възложителя.


  4.1. Министерство на околната среда и водите – обществена поръчка с предмет: "Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване", обществена поръчка с предмет: "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България" и обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България".


  4.2. Агенция "Пътна инфраструктура" – обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 т. (тол) и на база време леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронни винетки). Към датата на проверката обществената поръчка е обжалвана многократно с искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата".


  Неспазване на законово определени срокове за произнасяне по жалби от страна на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд (по данни на МФ) – Процесите на обжалване и спиране на провеждането на обществени поръчки, водят до значителни закъснения във възлагането, и непреодолими затруднения за публичните институции за осигуряване на необходимите им стоки и услуги;


  Зачестили случаи, при които има индикации за картелни споразумения (по данни на МФ) – специфичен риск в областта на централизираното възлагане на обществени поръчки са съгласуваните действия/практики от страна на търговци в определен сектор. Те увреждат реалната конкуренция и водят до неизгодни финансови условия за публичната администрация. Независимо от възможността в подобни случаи да бъде сезиран антимонополния орган, случаите на картел се доказват трудно, а делата продължават години, поради което не е налице реален ефект.


  ІІІ. Предложени мерки за преодоляване на пропуските при възлагане на обществени поръчки.
  За да се ограничат случаите, в които се допускат нарушения при прилагането на Закона за обществените поръчки от министрите са предложени конкретни мерки, като:


  Повишаване на административния и експертния капацитет на служителите от звената за обществени поръчки чрез увеличаване на числения им състав (в институциите, където са определени един или двама служители) и организиране на специализирани обучения и семинари за прилагане на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане (ППЗОП);


  Изграждане и въвеждане в експлоатация на централизирана уеб-базирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки (към момента се подготвя техническа спецификация и документация за възлагане на поръчката в съответствие с последните изменения на Закона за електронното управление и предстои откриване на процедурата в срок до края на февруари 2017 г.);


  Да се обмислят възможности за изменение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му (ППЗОП), както и на Закона за защита на конкуренцията за оптимизиране на изискванията за участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки, и за обжалване на решенията на възложителите.


  Заключение


  Данните, съдържащи се в докладите на министрите, очертават наред с позитивите в общото състояние и функциониране на министерствата, също така и някои повтарящи се през годините недостатъци в чувствителната област на обществените поръчки, касаещи тяхното планиране, подготовката на документацията и провеждането на процедурите. Очакванията за тяхното преодоляване са насочени към последователни действия за повишаване административния капацитет на държавните служители и осъществяване на промени от организационен и законодателен характер.


  Всичко, което трябва да знаете за:
  Коментари (45)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на OOPS
   OOPS
   Рейтинг: 233 Неутрално

   Що ми се струва, че тоя повече дърдори отколкото работи?

  2. 2 Профил на 442
   442
   Рейтинг: 1485 Неутрално

   Всичко е точно.
   Случайна фирма не може да вземе обществена поръчка.

  3. 3 Профил на neut
   neut
   Рейтинг: 6034 Неутрално

   Пушилката беше много по-голяма от откритите дребни нередности

   In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  4. 4 Профил на oporna_to4ka
   oporna_to4ka
   Рейтинг: 458 Неутрално

   Решетниците много ги разбират обществените поръчки и дават акъл хи хи

   Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  5. 5 Профил на oporna_to4ka
   oporna_to4ka
   Рейтинг: 458 Неутрално

   Отвлича ни вниманието герджика докато Аамбубата вилнее в МВР

   Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  6. 6 Профил на WALL-E
   WALL-E
   Рейтинг: 550 Неутрално

   дрън-дрън и ала-бала или дим и мъгла за пред мат'ряла

   Умен и красив жълтопаветник.
  7. 7 Профил на Незнайко в Слънчевия град
   Незнайко в Слънчевия град
   Рейтинг: 6036 Неутрално

   Слугинаж...

   "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
   comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
   Рейтинг: 2451 Неутрално

   [quote#2:"442"]Всичко е точно.
   Случайна фирма не може да вземе обществена поръчка. [/quote]
   По-скоро става въпрос за преразпределяне на сфери на влияние!

   Libertarianism is just anarchy for rich people
  9. 9 Профил на tsvetko_51
   tsvetko_51
   Рейтинг: 1875 Неутрално

   До коментар [#1] от "OOPS":


   [quote#1:"OOPS"]Що ми се струва, че тоя повече дърдори отколкото работи?[/quote]

   Отговора е равнително лесен - човека цял живот си изкарва хляба с дърдорене и няма за дева месеца да си развали стила.
   Иначе, препръките на професор по търговско право, вместо да звучат експертно, звучат абсолщтно пожелателно, при това в късен соцстил.
   Да се повиши това, да се подобри онова - за такива препоръки няма нужда от одити и доклади - всеки средно не малоумен човек може да ги изговори, но това са ПОЖЕЛАНИЯ, а не препоръки, ако може гумения да направи разлика де.

  10. 10 Профил на Депутат 241
   Депутат 241
   Рейтинг: 3160 Неутрално

   Личи си от сателитен поглед административният капацитет на монархо-комунистическото служебно правителство!!!
   Най-дбре е да дойдат паразитолозите!

   “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
  11. 11 Профил на ck
   ck
   Рейтинг: 1171 Неутрално

   Целта на Радев и Герджиков е "пушилката" да стои докато минат изборите за да настроят избирателите срещу ГЕРБ. След изборите ще бъде констатирано, че нарушенията са дребни и не са повлияли на избора на изпълнителите.

  12. 12 Профил на 4u4o
   4u4o
   Рейтинг: 682 Неутрално

   Герджика миналата седмица говори все едно влизаме във война с извънземните. То не беше цирк, не беше патос, малииии...
   Са кво се оказа?! Нищо и половина.
   Герджика е като Тръмпито. Видехте ли кво стана в Швеция снощи?!

  13. 13 Профил на antikvarno
   antikvarno
   Рейтинг: 526 Неутрално

   Трябва прозрачност и по-малко бумащина.

  14. 14 Профил на Петър Петров
   Петър Петров
   Рейтинг: 292 Неутрално

   ВСИЧКО ИЗЛЕЗЕ ЕДНА ГОЛЯМА, АМА МНОГО ГОЛЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЪДНЯ, СЛЕД КОЯТО ВСИЧКИ ПОРЪЧИТЕЛИ СЕ СКАТАХА И ЗАБРАВИХА ЗА ТЕМАТА.
   А ИЗБОРИТЕ НАБЛИЖАВАТ, МАШИНИ НЯМА.
   ГЕРДЖИКОВ "УМНО" ЩЕ ЧАКА РЕАКЦИЯТА НА НЕДОВОЛНИТЕ ОТ ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ДА ГИ АТАКУВАТ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ВМЕСТО ВЕДНАГА ДА ПОИСКА СТАНОВИЩЕТО НА КС ПО ВЪПРОСА С ГЛАСУВАНЕТО БЕЗ МАШИНИ.

  15. 15 Профил на ret
   ret
   Рейтинг: 796 Неутрално

   Значи нищо и половина.
   Кака Корни не харесва това.
   Имало забавяне някъде - ми да пита льотчика що се обаждаше за поръчките преди да е встъпил в мандата.
   Имало пропуски - препоръки от някакви експерти.
   Имало опасност от наказателни процедури - това го слушаме от Корни 2 месеца вече.
   Въобще положението е - мижи да те лажем.

  16. 16 Профил на роджър
   роджър
   Рейтинг: 909 Неутрално

   Човек БЕЗ МОРАЛ, продал се за ЖЪЛТИ СТОТИНКИ и малко его !!!
   Да се повишал експертния потенциал, все едно някой предлага да се "понижи" ... такъв му е и "учебника" по търговско право !

   https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
  17. 17 Профил на swk52517456
   swk52517456
   Рейтинг: 233 Неутрално

   Действията и резултата бяха ясни предварително. Да видим по ОСНОВНОТО задължение на служебното : подготовка на изборите и изпълнение на закона, свързано с машинното гласуване. Областните управители са сменени - оправдание не може да има.

  18. 18 Профил на Чардо
   Чардо
   Рейтинг: 1416 Гневно

   ЦИТАТИ :
   1. """... В документа се дават три препоръки за подобряване на работата по отношение на търговете ..."""
   2. """...Данните, съдържащи се в докладите на министрите, очертават наред с позитивите в общото състояние и функциониране на министерствата, също така и някои повтарящи се през годините недостатъци ..."""
   -=-=-=-
   МНОГО ШУМ ЗА НИЩО !
   "".. недостатъци. . . ""
   "".. препоръки ...""
   Някой да прочете нещо за извършени престъпления, за уволняване на престъпни служители в министерствата ? ! ? ! ? !
   Предизборен прах, и в очите и в ушите !

   Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  19. 19 Профил на Свинчуга
   Свинчуга
   Рейтинг: 1632 Неутрално

   Важното е че герб ще гледат власчицата през крив макарон. Край на папото, сега ще ядете на комунетата маркуча.

   Обичам да грухтя и плюскам.
  20. 20 Профил на xefgo
   xefgo
   Рейтинг: 564 Неутрално

   Герджиков нещо си е свил сърмите и г-жа Лъжа сега ще си посмуче пръстчетата, за да изтърси пак някоя глупост.

  21. 21 Профил на jj1
   jj1
   Рейтинг: 458 Весело

   "Повишаване на административния и експертния капацитет на служителите от звената за обществени поръчки чрез увеличаване на числения им състав..."

   горките...хората говорят за намаляване на администрацията, а тия препоръчват нейното увеличаване...

  22. 22 Профил на 4u4o
   4u4o
   Рейтинг: 682 Весело

   [quote#21:"jj1"]"чрез увеличаване на числения им състав..."

   горките...хората говорят за намаляване на администрацията, а тия препоръчват нейното увеличаване... [/quote]
   Генерал Деси найш колко братчеди има? Две села народ не можеш ги побра само в президенството. Ще увеличат качеството чрез количеството .

  23. 23 Профил на Косьо Генчев
   Косьо Генчев
   Рейтинг: 711 Неутрално

   Тоя и подчинените му, кога станаха калайджии, кога им почерня задникът?!
   За две седмици "сколасаха" да направят обзор на обществените поръчки. Браво! Маладцьи, както се казва! Това си е направо за световен рекорд, ако някой не знае, де!
   Особено ме впечатли "Заключението" накрая - една тотална безсмислица, нищонеказваща и пълна с "купешки" думи, да не си помислим, че са прости, де.
   Прочетете го това заключение. Стилът е точно като от "Наръчник на партийния агитатор" - много думи, смисъл никакъв (по-младите тук може и въобще да не знаят, какъв е този Наръчник).
   Такъв е и целият доклад - препоръки, препоръки ... обаче към прокуратурата ниииищо! Няма сега да си разваляме "дослука", я! Не се знае как трябва да се държим след изборите ... а и какво ще каже Москва.
   Заметоха всичко "под килима" и отчетоха "мероприятие"
   Браво Герджиков!!!
   Вярно е май, че за нищо не ставаш?!

  24. 24 Профил на шуменско пиво
   шуменско пиво
   Рейтинг: 458 Неутрално

   Тоя некадърник точно затова го сложиха! Да вдига пушилка и да я насочва срещу врага. А той естествено е ГЕРБ!
   На Курвелия и господарите й зад завесата им трябваше една послушна и непретенциозна патерица на Радев за да не се излага прекалено той самият. Очевидно ще им трябва в по-дългосрочен план, докато тоя шушумига е отгърмян още преди да го изтипосат за "мин-пред"!

   шуменско пиво
  25. 25 Профил на шуменско пиво
   шуменско пиво
   Рейтинг: 458 Весело

   [quote#21:"jj1"]"Повишаване на административния и експертния капацитет на служителите от звената за обществени поръчки чрез увеличаване на числения им състав..."
   [/quote]
   Ами, то и това си е част от задачката на клозетния поет. Зер, има толкоз народ дето чака за държавна паница! "Наш-те" трябва да намажат нещо от цялата далавера. Инак, за чий е драпането към властта?

   шуменско пиво
  26. 26 Профил на skomina
   skomina
   Рейтинг: 664 Любопитно

   [quote#19:"Свинчуга"]Край на папото, сега ще ядете на комунетата маркуча.[/quote]
   А Ваша милост от кои си, от тези дето ще го ядът, или от тези дето ще го подават?

  27. 27 Профил на Роси
   Роси
   Рейтинг: 8386 Неутрално

   Брей, тези кога станаха калайджии, кога им почервеняха задниците. Или те, с червени са се родили.

  28. 28 Профил на kalingeorgiev
   kalingeorgiev
   Рейтинг: 289 Весело

   "Процесите по откриването на поръчките са забавени, което поставя в риск изпълнението и усвояването на заложените средства (периодът на финансирането е 30.09.2016 – 30.09.2017 г.). "

   Епа нали тия същите уреваха света, че правителството на ББ правело пъоръчки на края на мандата и щяло да краде...
   Сега па пищат, че не правило поръчки и затова ще губим пари...
   Като нема угодия...
   плюл съм тая уруспия...

   Загниваща РУСИЯ: https://youtu.be/LslDx7X3gLE
  29. 29 Профил на yanne
   yanne
   Рейтинг: 1051 Неутрално

   Още, когато излязоха с общи приказки беше ясно,че нищо няма да излезе.

  30. 30 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
   ХЪ ХЪ ХЪ
   Рейтинг: 551 Неутрално

   "...да се въведе централизирана уеб базирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки..."

   На мен все ми се струва, че това не е препоръка, а задължение, което произтича от европейското и нашето законодателство и трябва да се случи до юли тази година.

   Думичка не обелват за това, че веднъж вече обявяваха процедурата, която беше отменена. Агенцията по обществени поръчки, която трябва да дава методически указания и да упражнява контрол върху останалите възложители, стана за смях като обяви процедурата със сериозни закононарушения, и КЗК нямаше какво друго да направи освен да я прекрати.

   Техническите спецификации са готови от повече от година и не е в тях проблема - сеш'ли се?!

  31. 31 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
   ХЪ ХЪ ХЪ
   Рейтинг: 551 Весело

   "...да се въведе централизирана уеб базирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки..."

   На мен все ми се струва, че това не е препоръка, а задължение, което произтича от европейското и нашето законодателство и трябва да се случи до юли тази година.

   Думичка не обелват за това, че веднъж вече обявяваха процедурата, която беше отменена. Агенцията по обществени поръчки, която трябва да дава методически указания и да упражнява контрол върху останалите възложители, стана за смях като обяви процедурата със сериозни закононарушения, и КЗК нямаше какво друго да направи освен да я прекрати.

   Техническите спецификации са готови от повече от година и не е в тях проблема - сеш'ли се?!

  32. 32 Профил на шуменско пиво
   шуменско пиво
   Рейтинг: 458 Весело

   [quote#28:"kalingeorgiev"]Епа нали тия същите уреваха света, че правителството на ББ правело пъоръчки на края на мандата и щяло да краде...
   Сега па пищат, че не правило поръчки и затова ще губим пари... [/quote]
   Зайо, ти що си/що не си с шапка?

   шуменско пиво
  33. 33 Профил на шуменско пиво
   шуменско пиво
   Рейтинг: 458 Неутрално

   [quote#29:"yanne"]

   Още, когато излязоха с общи приказки беше ясно,че нищо няма да излезе.[/quote]
   Е, че те кога са имали нещо друго освен голи приказки? Там са царе ненадминати. Стила "Дайте другари да дадете" не съм го измислил аз!

   шуменско пиво
  34. 34 Профил на шуменско пиво
   шуменско пиво
   Рейтинг: 458 Неутрално

   [quote#19:"Свинчуга"]Важното е че герб ще гледат власчицата през крив макарон. Край на папото, сега ще ядете на комунетата маркуча. [/quote]
   Благодарим, да ти се връща! С лихвите!

   шуменско пиво
  35. 35 Профил на шуменско пиво
   шуменско пиво
   Рейтинг: 458 Весело

   [quote#16:"роджър"]Човек БЕЗ МОРАЛ, продал се за ЖЪЛТИ СТОТИНКИ и малко его !!!
   Да се повишал експертния потенциал, все едно някой предлага да се "понижи" ... такъв му е и "учебника" по търговско право ! [/quote]
   Абе, мани го сега учебника. Ама пък каква поезия твори човека! Възвишена до съвършенство! Кеф ти за цукалото на внук му, кеф ти за съдържанието вътре! Какви рими, каква фабула, какви чувства...направо Вазов новий същи!

   шуменско пиво
  36. 36 Профил на шуменско пиво
   шуменско пиво
   Рейтинг: 458 Неутрално

   [quote#11:"ck"]

   Целта на Радев и Герджиков е "пушилката" да стои докато минат изборите за да настроят избирателите срещу ГЕРБ. След изборите ще бъде констатирано, че нарушенията са дребни и не са повлияли на избора на изпълнителите[/quote]
   Важното е да бъде повлияно на избора на избирателите! Изпълнителите не играят. За тях ще мислим после!

   шуменско пиво
  37. 37 Профил на cintaksis
   cintaksis
   Рейтинг: 233 Неутрално

   Не мисля, че плащаме заплати на служебния лабинет да дублира други инстанции и да прави кампанията на Нинова.

  38. 38 Профил на cintaksis
   cintaksis
   Рейтинг: 233 Неутрално

   Защо служебното правителство не можа да си свърши единствената задача, за която бе поставено, а се занимава с обществени поръчки? Ще има ли машинно гласъуване или пак ще се саботират закони?

  39. 39 Профил на 3.14
   3.14
   Рейтинг: 471 Любопитно

   Сл.кабинет дава препоръки - на кого? Прави ревизия на предходно правителство - прецедент и без това да му е работата. Но това е работа на други институции, които в случая са заобиколени. На това му се казва незаконна дейност. Абсурдинстанска предизборна история в стил "Костинброд".

   21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
  40. 40 Профил на Schopenberg
   Schopenberg
   Рейтинг: 696 Неутрално

   Още едно доказателство, че институцията "Служебно правителство" е тотално ненужна. Аман от губене на време в празноглави упражнения.

   Досега да сме провели изборите, без да слушаме лиготиите герджикови. Конституцията е зловредна и е редно да бъде променена тотално.

   Navigare Necesse Est
  41. 41 Профил на Peni Nikol
   Peni Nikol
   Рейтинг: 7495 Неутрално

   Този не мога да го търпя повече, само дърдори поне покритие да имаше.

  42. 42 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
   ХЪ ХЪ ХЪ
   Рейтинг: 551 Неутрално

   До коментар [#38] от "cherezchur":

   И на мен не ми харесват полюциите на това служебно правителство, но ако трябва да сме честни, задължението за машинното гласуване в на ЦИК. А ЦИК не е на подчинение на Министерския съвет. Поне по закон...

  43. 43 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
   ХЪ ХЪ ХЪ
   Рейтинг: 551 Неутрално

   До коментар [#38] от "cherezchur":

   И на мен не ми харесват полюциите на това служебно правителство, но ако трябва да сме честни, задължението за машинното гласуване в на ЦИК. А ЦИК не е на подчинение на Министерския съвет. Поне по закон...

  44. 44 Профил на cintaksis
   cintaksis
   Рейтинг: 233 Неутрално

   До коментар [#43] от "ХЪ ХЪ ХЪ":

   Задължително трябва да сме честни и затова прочети: Чл. 18 ал.1 и 2 от Изборния Кодекс. Можеш да го изгугълиш, ако знаеш как.

  45. 45 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
   ХЪ ХЪ ХЪ
   Рейтинг: 551 Любопитно

   До коментар [#44] от "cherezchur":

   Е тъй де - машинното гласуване и дейностите свързани с него се възлагат и контролират от ЦИК. Работата на МС в тая връзка е подкрепяща тази на ЦИК. А проблемът с купуването/наемането на машините и въобще на цялата необходима инфраструктура, иде от ЦИК и от предходното правителство - не са си свършили работата на време.
   Или друго имаш предвид?

  За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
  С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK