Външното министерство публикува проектодоговора с Македония (пълен текст)

Премиерът Бойко Борисов (вдясно) и македонският му колега Зоран Заев се срещнаха в София през юни.

© Юлия Лазарова

Премиерът Бойко Борисов (вдясно) и македонският му колега Зоран Заев се срещнаха в София през юни.Министерството на външните работи публикува пълния текст на проектодоговора за добросъседство с Македония, който премиерите на двете страни Бойко Борисов и Зоран Заев предстои да подпишат. По-рано днес Заев съобщи, че това ще стане на 1 август, а не на Илинден (2 август по стар стил), който е национален празник в Македония.


Ето текста.


ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
Република България и Република Македония (наричани по-нататък общо "Договарящи се страни"),


Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави,


Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави,


Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония,


Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,


Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,


Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа,


Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави, Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,


Зачитайки принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,


Се договориха за следното:


Член 1
Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството.


Член 2
1. Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми.
2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще

подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО.


Член 3

Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа.


Член 4

1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството.
2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни.


Член 5

Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.


Член 6

Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.


Член 7

1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти.
2. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.


Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа.
3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.


Член 9

Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.


Член 10

Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани.


Член 11

1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.
2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.
4. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право.
5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.
6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към
подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.


Член 12

1. В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни.
2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия.


Член 13

1. Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време.
2. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член.
3. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление.


Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.
Подписан в .......................на...............................в два
оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на Договарящите се страни – български език, съгласно Конституцията на Република България, и македонски език, съгласно Конституцията на република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Ключови думи към статията:

Коментари (127)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2564 Неутрално

  ''Договарящите се страни – български език, съгласно Конституцията на
  Република България, и македонски език, съгласно Конституцията на
  Република Македония,...''
  ''Потпишан во два оригинални примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија,...''

  Изричното споменаване на езиците е победа за македонистите. Значи признаваме македонския език.

  [email protected]
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4585 Неутрално

  само защото Македония го публикува по-рано днес.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  В самият договор всичко е наред, но някой беше опръскал с боя паметника в Скопие и беше написал, "Умрете Българи". Сега ми е трудно да си спомня за паметника, надявам се в бъдеще да няма подобни "инциденти". Беше ми трудно да го приема навремето като "всеоще" българин.
  Ако макетата ни уважават, и ние тях. Но не едностранно.

  Es muß Geld fließen!
 4. 4 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3354 Неутрално

  Голям ден за Европа !

  И Македонията отече далече от Русийкята и Евразия

  Това да се чува !!!

  Това да се чува !!!

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4585 Разстроено

  оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на
  Договарящите се страни – български език, съгласно Конституцията на
  Република България, и македонски език, съгласно Конституцията на
  Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.
  ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
  Пак им клекнахме на макетата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3354 Неутрално

  В самият договор всичко е наред, но някой беше опръскал с боя паметника в Скопие и беше написал, "Умрете Българи". Сега ми е трудно да си спомня за паметника, надявам се в бъдеще да няма подобни "инциденти". Беше ми трудно да го приема навремето като "всеоще" българин.Ако макетата ни уважават, и ние тях. Но не едностранно.
  —цитат от коментар 3 на slan777


  Достатъчно много измет има в Македония
  която за жълти стотинки платени от
  Белград и Москва ще извърши каквато
  провокация му поръчат.
  Тепърва ще има платени провокации
  целящи да се обърне необратимото.
  А именно това, че Македония е с единия крак в Европа.
  И че вече е ДАЛЕЧЕ от Москва и Евразия

 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4585 Неутрално

  До коментар [#6] от "Hawaii":

  обясни ни за "македонския" език.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3453 Неутрално

  Това е важно:
  "Член 11
  1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.
  2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
  3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга."

  Но:
  "2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития...."

  Предстявям си там проф. Димитров, няколко родни акдемика и македонски "историци"!!?
  А, "мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип"!? Как го измислихте, и интересно, на македонски как звучи!?

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 9. 9 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Проф. Димитров и оня техния лумпен Миленко да сложат в комисията за общата история.

 10. 10 Профил на tko42434569
  tko42434569
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Изричното споменаване на езиците е победа за македонистите. Значи признаваме македонския език.
  —цитат от коментар 1 на karabastun


  Не, дребнавото заяждане по въпроса би било победа на македонистите! България нищо не би спечелила ако саботира договора само заради един израз. В края на краищата какво лошо има да се признае македонски език, нас това какво ни бърка?

 11. 11 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  "интересите на народите на Република Македония и Република България"
  "македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония"

  Отстъпките във формулировките са от наша страна, все едно ние ще се натискаме да влизаме в ЕС.

 12. 12 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3453 Неутрално

  До коментар [#10] от "tko42434569":

  "Македонски език"!? Исторически примери?!

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 13. 13 Профил на tko42434569
  tko42434569
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#10] от "tko42434569":"Македонски език"!? Исторически примери?!
  —цитат от коментар 12 на hamiltonF1


  Въпрос!? Свързано изречение!? Логика!?!

 14. 14 Профил на qhx47528040
  qhx47528040
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Договорът е добър но има и съществени отстъпки в полза на Македония. Ако го регистрирате в Организацията на Обединени Нации бъдещите македонски власти няма да могат да го "раскинат"???

  1. Според него той може да бъде "раскидан"/"раскинет" от Македония когато и да иска.
  2. Изрично се споменава че е написан на "македонски език, според конституцията на БЮРМ", а не само на "официалния език на БЮРМ, според конституцията й", тоест Бъгария признава "македонския език".

  Ако договорът остава в сила 10-15 години населението на БЮРМ ще придобие отново българско самосъзнание.

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4585 Неутрално

  До коментар [#10] от "tko42434569":

  няма лошо - ли е новата гробарска опорка ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4585 Весело

  До коментар [#13] от "tko42434569":

  ти някакъв специалист по международните договори ли си ? ако си да те питам нещо !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3453 Весело

  До коментар [#13] от "tko42434569":

  Пунктоацията "ти липсва" (;меко казано), не ти говори нищо, но както и да е, като няма човек какво да каже...!?

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 18. 18 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Като цяло нищо необичайно в договора. Горещият картоф за историята го оставяме за по-нататък, защото е труден и сложен за решаване. Но пък имаме вратичка - ако македонците продължат с техния македонизъм, тогава ще прекратим договора.

  Тук трябва да обърнем внимание на следния пасаж:

  "5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония"

  Ако забелязвате, това е единственото място, където се споменава само и единствено името на едната държава по договора. Защото Македония от години се опитва да натиска България да признае македонското малцинство в България със съдействието на някои местни български забранени вече анонимни партийки. А по българския закон в България няма официални малцинства. Тук удряме на идеята на онзи албанец преди няколко седмици, който искаше при цензусите в Македония вече да има и графа "българин", освен съществуващите "македонец, ром, терчин, албанец". И аз коментирах тогава, че липсата на македонско малцинство у нас ще попречи на подобен акт от страна на македонците. Получих много минуси. Сега това е вписано и в официалния договор, с което абсолютно се блокира идеята на албанеца.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 19. 19 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4086 Неутрално

  Интересно ми е документи и междудържавни договори между Германия и Австрия на какви езици се "потпишуват"?Или междудържавни договори между Румъния и Молдова? Въобще има ли такава клауза в подобни договори? Защо е необходимо да се уточнява на какви езици се подписват междудържавни договори? Трябваше да се каже , че договорът се подписва на официалните езици на двете държави по конституция, без да се упоменават по именно. Отстъплението , което правим е голямо и то е основа да се спори за "идентитетот" на македонците. Как така сме били един народ, пък говорим различни езици. Румънските филолози официално се произнесоха , че молдовският език е наречие на румънския език.
  Къде са българските филолози?? Имат ли официално становище за македонския език. Има цял институт по българска филология в БАН. Какво правят там?

 20. 20 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Абсолютно безсмислен документ. Служи единствено за PR на Баце и Заев.

 21. 21 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Текстът на договора е много по-изгоден за Македония. Не мисля, че губим нещо от признаването на македонския език, но и не виждам нищо, което да си заслужава специален договор.

  "Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия" е простотия. Още едни "експерти" ЕЖЕГОДНО ще получават държавни пари за нищо. Да не говорим, че договорът не задължава страните да признават заключенията на тази комисия. Т.е. не виждам за чий трябва да правим едностранни отстъпки.

 22. 22 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3453 Неутрално

  Този документ, договор, съвсем скоро може да стане излишен, невалиден, след като Гърция постигне своето и името "Македония" бъде заменено с друго...

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 23. 23 Профил на qhx47528040
  qhx47528040
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Договорът е добър но има и съществени отстъпки в полза на Македония. Ако го регистрирате в Организацията на Обединени Нации бъдещите македонски власти няма да могат да го "раскинат"???

  Ако договорът остава в сила 10-15 години населението на БЮРМ ще придобие отново българско самосъзнание.

  1. Според него той може да бъде "раскидан"/"раскинет" от Македония когато и да иска.
  2. Изрично се споменава че е написан на "македонски език, според конституцията на БЮРМ", а не само на "официалния език на БЮРМ, според конституцията й", тоест Бъгария признава "македонския език".

 24. 24 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4585 Весело

  До коментар [#22] от "hamiltonF1":

  много ми е интересно тогава как ще се нарича езикът им?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 25 Профил на qhx47528040
  qhx47528040
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Трябваше да се каже , че договорът се подписва на официалните езици на двете държави по конституция, без да се упоменават по именно.
  —цитат от коментар 19 на tacheaux


 26. 26 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  Македонски език"!? Исторически примери?!
  —цитат от коментар 13 на tko42434569


  Във македонският форум и във България с жив македонец съм говорил. Македонският диалект не е труден за разбиране, малко като староцърковният.Пихме греяна ракия с карамел, както макетата я пият.

  Малко е трудно е контакта с тях. Особени.

  Надявам се повече да не ни мразят, ние при всички случаи не ги мразим.
  Дано го разберат, може би сръбската пропаганда им е казвала нещо друго.

  Es muß Geld fließen!
 27. 27 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 805 Весело

  До коментар [#24] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Бюрмански,ако от Бирма не възразят.

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 28. 28 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2652 Весело

  ами въпреки бурната радост ... , победи създателя на македонска нация . как пък нищо не вдянахте . и да весело е .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 29. 29 Профил на pavelski
  pavelski
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Езикът се посочва спрямо това как е описан в съответната конституция. България нищо не признава, просто се посочва какъв е езика според съответната конституция. Трябва да се постави началото, основата. Без заяждания, които да блокират движението напред. Тази стъпка и без това е огромна, като се има предвид стъпките досега. Не бързайте с езика.

 30. 30 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3453 Неутрално

  До коментар [#24] от "КМЕТ В СЯНКА":

  В Брюксел го определиха само като "държавен", а в документи на ООН го изтриха като техническа грешка...

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 31. 31 Профил на Костадин Георгиев
  Костадин Георгиев
  Рейтинг: 8 Гневно

  До коментар [#1] от "kara
  До коментар [#1] от "karabastun":

  Това е краят на илюзиите ни български.ОТНОВО НИ ПРЕДАДОХА юридически и подло.А уж и патриотите са в правителството.Ех,Алеко,Алеко,ех пустата му власт,нали "келепир има в тая работа"...След македонските паспорти в Пиринско /престъплението на 40-те години/,сега там като плацдарм ненаситните македонисти могат да започнат с искането за "свобода на язикот".Да настояваме при ратификацията за промени.ПАТРИОТИ /истинските/ СЪБУДЕТЕ СЕ,да заявим исканията се ЕДИННИ! Все пак,въпреки всичко,живеем в демократична държава /по Конституция/.

 32. 32 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4734 Неутрално

  До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Македонският език го създадохте вие, комунистите . Така че ти трябва да обясниш.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 34. 34 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3453 Неутрално

  До коментар [#32] от "Alarmstufe: Rot":

  Абсолютно, справка - Георги Димитров, маке-съзидателя...

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 35. 35 Профил на vadrigar
  vadrigar
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Няма проблем с признаването на македонския език и държава. Проблемът е в историята им. Нека учат историята на живялите на тяхна територия- българи, гърци, албанци... но не и да си ги присвояват. Съвременната Македонска държава е създадено след Втората Световна война. Да видим какво ще признае тази комисия...

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Няма проблем с признаването на македонския език и държава. Проблемът е в историята им. Нека учат историята на живялите на тяхна територия- българи, гърци, албанци... но не и да си ги присвояват. Съвременната Македонска държава е създадено след Втората Световна война. Да видим какво ще признае тази комисия...
  —цитат от коментар 35 на vadrigar


  Не си прав. Как се описва "историята" в договор? Как се описва учебна програма в договор? Искаш да пише нещо от сорта на "Македония се задължава да организира за учениците от четвърти до 12-ти клас по един час седмично обучение по създаването на македнската държавност след 1944 г."

  Именно затова и нашите досега не признаваха езика. Подпишем ли този текст, на Македония вече не им трябваме за нищо. Губим последния си лост за натиск. Друг е въпросът дали България може да се нарече "суверенна държава", че да има изобщо някакви претенции към други страни.

 38. 38 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2799 Неутрално

  Отстъплението , което правим е голямо и то е основа да се спори за "идентитетот" на македонците. Как така сме били един народ, пък говорим различни езици. Румънските филолози официално се произнесоха , че молдовският език е наречие на румънския език.Къде са българските филолози?? Имат ли официално становище за македонския език. Има цял институт по българска филология в БАН. Какво правят там?
  —цитат от коментар 19 на tacheaux

  Всички в Института по българска филология си клатят краката и денонощно висят по радиостанции и телевизии да ни обясняват произхода на думи като калпак, суджук и тенекия. Освен това непрекъснато пишат за първите български печатари и техните печатници. Ама да видиш нещо задълбочено за историята на българския език и как се създава македонския диалект, чужди влияния и т.н - ЙОК (умишлено използвам турцизъм, за да подразня нашенските "филолози").

  Пазете се от доносника vesolr
 39. 39 Профил на xax
  xax
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Договорът се подписва на езиците на двете държави. Повярвайте ми, за македонците споменаването на "македонски език според конституцията на Македония" ще е огромна загуба, защото очевидно се цитира, че този език го признаваме доколкото го има в конституцията им.
  Очевидно сте големи спецове в преговорите между другото. Що не написахме, че Македония ще влезе в ЕС само ако се обедини с България? Или да ги унижим по всички показатели? Като подписваш договор за приятелство не се държиш като хулиган. Ако бяхме в 1930, 1940г., да, разбирам. Дори 1960 и бих разбрал, ама 2017 ...

 40. 40 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Щатският посланик даде ли си благословията? Погали ли пудела по главичката или му дръпна ушенцата, че не слушкал с двечките?"Борисов представи договора с Македония на посланика на САЩ".Гаси позора!http://m.24chasa.bg/novini/article/6358042
  —цитат от коментар 36 на султана глаушева


  Хахаха, това съм го пропуснал. Значи това за "суверенната държава" отпада от предния ми коментар. Ама наистина докъде стигнахме. Да обсъждаме със САЩ дори договорите с Македония. И то не с президента на САЩ или с държавния секретар, а с посланик.

 41. 41 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2652 Любопитно

  Щатският посланик даде ли си благословията? Погали ли пудела по главичката или му дръпна ушенцата, че не слушкал с двечките?"Борисов представи договора с Македония на посланика на САЩ".Гаси позора!http://m.24chasa.bg/novini/article/6358042
  —цитат от коментар 36 на султана глаушева

  е и ? Гьокче нещо да е казъл ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 42. 42 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Отличен текст. Приятно съм изненадана. Но Заев ще го дерат жив в техния парламент заради този договор. Не му завиждам.

  Доброто е заразно
 43. 43 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#41] от "дерибеев":
  Какво е "казъл"? Тая дума не я знам.

  Мърфи е оптимист!
 44. 44 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  Договорът се подписва на езиците на двете държави. Повярвайте ми, за македонците споменаването на "македонски език според конституцията на Македония" ще е огромна загуба, защото очевидно се цитира, че този език го признаваме доколкото го има в конституцията им. Очевидно сте големи спецове в преговорите между другото. Що не написахме, че Македония ще влезе в ЕС само ако се обедини с България? Или да ги унижим по всички показатели? Като подписваш договор за приятелство не се държиш като хулиган. Ако бяхме в 1930, 1940г., да, разбирам. Дори 1960 и бих разбрал, ама 2017 ...
  —цитат от коментар 39 на xax


  Трябваше да се каже българомакедонски диалект. Ако не им харесва, няма да влезнат в ЕС, чисто и просто. Не ние тях трябва да молим тях, а те нас. Ако не искат, няма случка.

  Es muß Geld fließen!
 45. 45 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  То тоз исторически договор си е тип "Изкоп" : разширяване, задълбочаване и укрепване.
  Новият момент е комисия от историчари и по т 7.2 - организиране на контрабанда в ЕС.
  Ама требаше и един екземпляр на албански - нали вече са с 2 официални езика.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на Грантовата мафия си има държава
  Грантовата мафия си има държава
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Това е едно големо нищо в крайна сметка. От целия текст като махнеш кухите фрази и баластрата остава следното:

  1. На практика признаваме македонския език
  2. Македония се съгласява да не насърчава публично ОМО Илинден и да не се застъпва за нея.
  3. По исторически и образователни въпроси тепърва щели да се събират експертите и да умуват ...

 48. 48 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#44] от "slan777":

  И що? За да си пукнем на ината?

  Доброто е заразно
 49. 49 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2856 Неутрално

  Българският език и това което използват в Македония са толкова близки, че по-скоро може да се говори за македонски диалект от колкото за македонски език.
  Дори опитът да пишат с латиница, та да е различно от кирилицата е неуспешен. Личи си от смесения им правопис.
  Както е упоменато в договора тези неща ще се разискват в смесената комисия (ли беше) и заключенията ще се базират изцяло на исторически факти.
  Това не е ли достатъчно като основа за разговор?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 50. 50 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2652 Весело

  До коментар [#41] от "дерибеев":Какво е "казъл"? Тая дума не я знам.
  —цитат от коментар 43 на султана глаушева

  съжалявам .. , в опит да Ви подкрепя (нескопосано) , нараних вроденият Ви правопис .
  ти сериозно ли се .. предполагаш

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 51. 51 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#44] от "slan777":И що? За да си пукнем на ината?
  —цитат от коментар 48 на dogwoman


  Няма македонски език, има българомакедонски диалект. Самите македонцц го виждат различно, аз бих го желал при циганите, те не са българи. И най-добре ако емигрират.

  В Германия затвора е празен, има място за още цигани ....

  Es muß Geld fließen!
 52. 52 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6859 Неутрално

  Интересно, на какъв език са писали и говорили в тази част на Балканите, преди да изобретят официалния македонски език. Как се е наричат , а също и хората, които са го говорили.

 53. 53 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2026 Неутрално

  Тежък гърч за Русофили и сърбомани.

 54. 54 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#50] от "дерибеев":
  Нищо не разбрах. Обясни.

  Мърфи е оптимист!
 55. 55 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#51] от "slan777":

  Късно е за това. Аз какво съм виновна за простотии на коминтерна. Колкото аз съм виновна, толкова и македонците на моята възраст. Толкоз.

  Доброто е заразно
 56. 56 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#49] от "Храбър":

  Предостатъчно е за основа. Това са заяждания на дребно.

  Доброто е заразно
 57. 57 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#51] от "slan777":Късно е за това. Аз какво съм виновна за простотии на коминтерна. Колкото аз съм виновна, толкова и македонците на моята възраст. Толкоз.
  —цитат от коментар 55 на dogwoman


  Знам че е късно, всички уморени. Аз си държа на мнението, няма македонски език. Това може и пред съд да се докаже. Просто един българомакедонски диалект.. И си е така.

  Es muß Geld fließen!
 58. 58 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#42] от "dogwoman":
  Човекът има други грижи. Учи албански. Когато пяха албанския химн в македонския парламент не можа да приглася. Ще навакса.

  Мърфи е оптимист!
 59. 59 Профил на Грантовата мафия си има държава
  Грантовата мафия си има държава
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тежък гърч за Русофили и сърбомани.
  —цитат от коментар 53 на zxp53317185


  А?

 60. 60 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#17] от "hamiltonF1":
  Пише се пунктУация

  Мърфи е оптимист!
 61. 61 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2652 Неутрално

  До коментар [#50] от "дерибеев":Нищо не разбрах. Обясни.
  —цитат от коментар 54 на султана глаушева


  все повече съжалявам ...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 62. 62 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Както го виждам аз, макетата са на файда, ама се отказват от доста:
  1. Признаваме македонския език но само условно - ако е записан като такъв в конституцията им
  2. Те се отказват да подкрепят македонистки организации в България
  3. Отказват се от идеята за македонци в Пиринска Македония и евентуални мечти за анекс на района.
  4. Отказват се от безпрекословните си претенции върху история и култура, като се съгласяват да седнем и да уточним кое как е.

  От нас голямата остъпка е, че се съгласяваме с комисия да уточним кое как е в историята и културата, а не да наложим едностранен диктат. Но вариантът да се държим като слон в стъкларски магазин е идиотски и ако търсим сближаване с Македония, точно подобни отстъпки са важния жест!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 63. 63 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Аз не бих подписал този договор.

 64. 64 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#57] от "slan777":

  Въпросът е твърде чувствителен за македонците, защото е част от тяхната твърде крехка идентичност. На мен ако някой ми каже, че Вапцаров не пише на български, ще му се изсмея, но няма да се притеснявам. Аз съм сигурна, че е на български, няма нужда да врещя и да се обяснявам. За македонците не е така, те ще вадят аргументи, ще се палят, щото не са уверени вътрешно. Това е много кофти чувство.

  Доброто е заразно
 65. 65 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Абе престанете да пишете глупости , че македонците във ФИРОМ тоест Република Македония били българи , някога си може да се били , но вече съус сигурност не са , просто сме два близки народа , все едно да се твърди , че чехите са словаци и обратното. Да не говоря за австрийците , никой австриец няма да каже , че е немец/германец въпреки, че австрийците и по език , бит и култура са много по близки до немците , отколкото македонците до нас.

 66. 66 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 708 Неутрално

  Ще стане интересно ако македонците не ратифицират този договор.

 67. 67 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  Аз не бих подписал този договор.
  —цитат от коментар 63 на johnniewalker


  Аз също, нещо мамят с българомакедонският диалект. Сигурен съм, както има в България други диалекти, разбираме се, но имат различни думи, но се знае смисъла им. На българомакедонският също трябва да гадаеш думите, но се знаят.

  Es muß Geld fließen!
 68. 68 Профил на qhx47528040
  qhx47528040
  Рейтинг: 221 Неутрално

  договорът няма да бъде подписан на 2. август, а на 1. август, тоест правителството на БЮРМ не смята 2. август за "заедничка" историческа дата за празнуване с България.

 69. 69 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#65] от "Иван К.":

  Със сигурност не са част от българската нация, откъснати са от нея твърде дълго. Ако някой от тях се чувства българин, добре дошъл и дано се множат. Но тяхна работа. Насила не става.

  Доброто е заразно
 70. 70 Профил на chinaski
  chinaski
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Както с този договор им признахме езика, така до три месеца, като се съберат историците, постепенно ще се съгласим, че Самуил, Кирил и Методий, Сандански, Яворов, Вапцаров и още стотици българи, за македонци или в най-добрия случай - за "общи" личности.И Македония се сдобива с легитимност пред света - ще прави изложби, ще се представя по музеи с български личности, които светът ще запомни, че са македонци и до 50 години никой няма да ги приема, като общи, а смао, като македонци.
  Това е договорът на ГЕРБ - толкова възхваляван и уж успешен за нас, а всъщност - предателски!!!
  ГЕРБ и БСП са едни и същи и както комунистите ни мачкаха и почти убиха, така и герберите се опитват да ни довършат!!!!

 71. 71 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#65] от "Иван К.":Със сигурност не са част от българската нация, откъснати са от нея твърде дълго.....
  —цитат от коментар 69 на dogwoman


  60 години са били под сръбско господство. И ако от България това ни прави разделни, евала
  България е преживяла като държава 1500 години.
  Жалко, че не ме и интересува, ако ще макетата да се обявят за канадци или извънземни.

  Es muß Geld fließen!
 72. 72 Профил на chinaski
  chinaski
  Рейтинг: 374 Неутрално

  И виждам тук коментиращи, които преди 2-3 часа възхваляваха договора в една по-предна новина, как сега се дърпат и не им харесва, ама нали са гербери и тъпанари - ще преглътнат постепенно и това - само Байхуй утре трябва да се появи по телевизията и да ги излъже както си знае - с просташка шега и поредна лъжа!
  ГЕРБ са предатели, но за това са виновни избирателите им - само те се лъжат три пъти и пак не разбират!!

 73. 73 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3990 Весело

  До коментар [#57] от "slan777":

  Ми що стоиш и не осъдиш Македония ?!

  klimentm
 74. 74 Профил на qhx47528040
  qhx47528040
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Символично е това македонско избягване от подписването на 2. август, значи не искат да "опетнят" паметта на "етническите македонски" илинденци.

 75. 75 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  До коментар [#19] от "tacheaux":
  "Къде са българските филолози?? Имат ли официално становище за македонския език. Има цял институт по българска филология в БАН. Какво правят там"
  ======================
  Становище имаме. Мислиш ли, че някой ни пита?

  Еретик
 76. 76 Профил на Грантовата мафия си има държава
  Грантовата мафия си има държава
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ако договорът остава в сила 10-15 години населението на БЮРМ ще придобие отново българско самосъзнание.
  —цитат от коментар 14 на qhx47528040


  Хахаха наивно ... Самосъзнание не се оформя с договори. България може да ребългаризира македонците само ако е богата, авторитетна и цивилизована държава. Тогава сами ще искат да се присъединят към нас. Нема как беден народ да тръгне по акъла на още по-беден и да си промени самосъзнанието, историята не помни такова чудо. А какви са били бабите и дедовците им в случая нема големо значение. Малко ли цигани има които се мислят за турци, българи или власи? А накарай ги да се самоопределят отново като цигани, доказвай им че са черни и дедите им идват от Индия ...? Мисия невъзможна.

 77. 77 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#67] от "slan777":

  Говориш по тема, която не разбираш особено. Македонският език е книжовно закрепен, с установен правопис, граматика и графична система. Всички те са изкуствено създадени, защото някой е искал и позволил това, преди твърде много години. Поколения са учили този език в училище.
  Ако в Австрия някой е толкова тъп да се откъсне от немската езикова традиция и да обяви пет различни букви и нов език, да не очакваш нов Аншлус? Нищо подобно, просто ще ги осмива и подиграват. А нашите са помагали позорно на московските си господари. Това е положението, за жалост.

  Доброто е заразно
 78. 78 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2856 Неутрално

  Ще стане интересно ако македонците не ратифицират този договор.
  —цитат от коментар 66 на theduloclan


  Ще го ратифицират!
  Ако искат да влязат в ЕС, ще го ратифицират.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 79. 79 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#57] от "slan777":Ми що стоиш и не осъдиш Македония ?!
  —цитат от коментар 73 на klimentm


  Щото не съм вече българин, а немец.
  Трябваше да се сдържам повече, моят инстикт надделя.

  Es muß Geld fließen!
 80. 80 Профил на qhx47528040
  qhx47528040
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#76] от "Грантовата мафия си има държава":

  По-бедни от македонците няма как да бъдете, поне в следващите 50 години. 10-15 години са достатъчно за ребългаризация ако БЮРМ не се отказа от договора след като е влязла в ЕС и НАТО, разбира се, ако това ще се случи преди тези 10-15 години да са изтекли

 81. 81 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#79] от "slan777":

  Наистина ли се чувстваш немец или това е горчива ирония някаква? Не бих си представила немец да се вълнува от темата, освен ако не е тесен специалист...

  Доброто е заразно
 82. 82 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  До коментар [#6] от "Hawaii":обясни ни за "македонския" език.
  —цитат от коментар 7 на КМЕТ В СЯНКА


  Аз ще ти го обясня. Да говорят и пишат на какъвто искат език. Това нас не ни засяга по никакъв начин! Ако искат и на китайски, ако им харесва - тяхна си работа. Те на нас не ни се месят какъв да ни е езика.
  И мурзилките вземете спрете с тоя език, че изтъркахте плочата и вече звучите малко комично и много досадно!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 83. 83 Профил на Грантовата мафия си има държава
  Грантовата мафия си има държава
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#80] от "qhx47528040":

  Напротив, по-бедни сте, заплатите и пенсиите ви са по-ниски, а цените по-високи, питай Евростат ... Дори магистралите ви са по-малко като километри спрямо население и площ ...

 84. 84 Профил на Грантовата мафия си има държава
  Грантовата мафия си има държава
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#80] от "qhx47528040":

  А самият договор е едно нищо, виж коментар 47. Но дори и в него да пишеше с големи букви "македонците са българи" то пак нищо немаше да постигне. Тия работи не стават така.

 85. 85 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#79] от "slan777":Наистина ли се чувстваш немец или това е горчива ирония някаква? Не бих си представила немец да се вълнува от темата, освен ако не е тесен специалист...
  —цитат от коментар 81 на dogwoman


  Von wegen? Не те мамя, наистина съм немец. Кофти, че се замесих толкова надълбоко в македонският проблем. Не исках, но мислите ми излизат от главата, независимо пт гражданството. А немците ги интересува Република Македония доста малко. Предполагам първа ще е Монтенегро в ЕС, много играят на казино там.
  Република Македония заради вето на Гърция трябва да си смени името, който не иска, и това довежда до по-далечно влизане в ЕС, Република Сърбия е прекалено проруска, може Република Турция да влезе първа в ЕС, отколкото Република Сърбия.

  Es muß Geld fließen!
 86. 86 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  Този документ, договор, съвсем скоро може да стане излишен, невалиден, след като Гърция постигне своето и името "Македония" бъде заменено с друго...
  —цитат от коментар 22 на hamiltonF1


  Защо не пробваш да изтеглиш голям кредит от банка и след това си смени името, че да не го връщаш? По твоята логика договорът ти за кредита ще стане невалиден и излишен.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 87. 87 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3990 Весело

  До коментар [#79] от "slan777":

  Това не може да ти попречи, стига да имаш ищах! Наеми си адвокат , желателно европейски и разкажете играта на Македония! Не се отказвай!

  klimentm
 88. 88 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  До коментар [#22] от "hamiltonF1":много ми е интересно тогава как ще се нарича езикът им?
  —цитат от коментар 24 на КМЕТ В СЯНКА


  Както е записан в конституцията им, за да се чудят глупавите!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 89. 89 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4086 Неутрално

  . Това е договорът на ГЕРБ - толкова възхваляван и уж успешен за нас, а всъщност - предателски!!! ГЕРБ и БСП са едни и същи и както комунистите ни мачкаха и почти убиха, така и герберите се опитват да ни довършат!!!!
  —цитат от коментар 70 на chinaski


  Да не забравяме , че правителството е коалиционно и в него влиза не само ГЕРБ но и така наречените "патриоти". Ако ГЕРБ е предателско, то "патриотите" какви са? Не трябва ли точно те да защитят интересите на България в този договор? Особено ВМРО на Каракачанов? Те ще се съгласят ли , че има македонски език? Май са се съгласили , защото правителството е одобрило договора и той ще бъде подписан в този си вид. Ако е така как ще реагират привържениците на тези "патриоти" и особено привържениците на ВМРО? Дали ще протестират или ще си кротуват и ще приемат поредното национално предателство извършено не от други , а от баш патриотите на България?
  Този договор е тест за това доколко в българите е останало някакво поне малко чувство на национално достойнство или такова вече отдавна го няма.

 90. 90 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3990 Весело

  До коментар [#77] от "dogwoman":

  Просто няма смисъл, освн ако не се забавлявш, езика е глупава несъществена подробност без никакво значение, правилно си го казала в предишния си пост но патрЕотизма гори с невиждана сила по земята ни!

  klimentm
 91. 91 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#79] от "slan777":Това не може да ти попречи, стига да имаш ищах! Наеми си адвокат , желателно европейски и разкажете играта на Македония! Не се отказвай!
  —цитат от коментар 87 на klimentm


  И как ще направя делото. Понеже съм гражданин на Германия.
  И за какво ще я съдя? Да признаят българомакедонският диалект пред съда за българомакедонски диалект, който Република Македоня не иска да признае. Ще изхарча 40.000€ да докажа нещо очевидно, но тези пари трудно ги печеля.
  Съжалявам за намесата ми в македонският проблем, не трябваше да се намесвам. Моля за пощада от ваша страна

  Es muß Geld fließen!
 92. 92 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Весело

  До коментар [#90] от "klimentm":

  Да, така е. Напускам темата. Като филолог всичко, свързано с езика, ми е интересно, но се увлякох. Лека нощ!

  Доброто е заразно
 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на widowmaker Всички сме парлеву франсе
  widowmaker Всички сме парлеву франсе
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#19] от "tacheaux":

  Отвори wikipedia, напиши macedonian language, после напиши bulgarian language и повече няма да питаш за българските филолози - няма ги!!!

  "We're not gonna take it! Anymore."
 95. 95 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#85] от "slan777":Какъв немец си ти бе, клошар. Немци означава етнически немци, трансилванските немци например, а ти просто си взел германско гражданство, безродно куче, немец бил ...
  —цитат от коментар 93 на Грантовата мафия си има държава


  Du Arschloch, какво ти е криво на душата? Не си бил в психиятрията? Не си си взел хапчетата?

  С идиоти не говоря, ще стана катао Кирил и Методий, които спорили с идиоти и са се изпотили от спора

  Es muß Geld fließen!
 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#93] от "Грантовата мафия си има държава":

  Осъдиха в Берлин един българин на 2 годии 9 месеца затвор, бутна брутално непозната жена от стълбата, която си счупи ръката. И ти ли си от тях?

  Es muß Geld fließen!
 98. 98 Профил на widowmaker Всички сме парлеву франсе
  widowmaker Всички сме парлеву франсе
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#75] от "Костадин Иванов":

  Какво написахте в wikipedia за българският език. Там всеки има право да пише. Кой от вас написа 2 реда за bulgarian language???

  "We're not gonna take it! Anymore."
 99. 99 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3990 Неутрално

  До коментар [#91] от "slan777":

  Нищо лично приятелю,само си говорим.

  klimentm
 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK