Неслучайните решения на съдия Магдалинчев

Зам.-председателят на Върховния административен съд и кандидат за Висшия съдебен съвет от ГЕРБ Боян Магдалинчев.

© Велко Ангелов

Зам.-председателят на Върховния административен съд и кандидат за Висшия съдебен съвет от ГЕРБ Боян Магдалинчев.Народното събрание ще гласува следващата седмица новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), които депутатите предложиха за парламентарната квота на съвета. Една от номинациите на ГЕРБ е на зам.-председателя на Върховния административен съд (ВАС) Боян Магдалинчев.


За негови нарушения като магистрат и ръководител в съда при сформиране на 5-членни състави, които са последна инстанция по актовете на властта, припомни пред "Дневник" съдия Диана Добрева от ВАС. Това не е първият път, в който тя застава с името си пред журналисти, за да обърне внимание на проблеми в работата на магистратите.


Тя има поглед отвътре върху работата на съдия Магдалинчев по разпределение на делата и разказа за съмнения за формирането на петчленните състави на ВАС по дела с голяма обществена значимост. Добрева изрази мнение, че кандидатът на ГЕРБ няма изискуемите от закона високи нравствени качества за бъдещ член на съдебния съвет.
Пред "Дневник" тя каза също, че през последните месеци е поискала и осъществила срещи с политици от парламента, на които е изложила същите съображения, но не е наясно дали нейните сигнали ще бъдат взети предвид.


Случаите, за които Диана Добрева разказва, вече са били предмет на медийни публикации, включително и в "Дневник". Няма данни отговорните институции - Висшият съдебен съвет, председателят на Върховния административен съд Георги Колев и Съдебният инспекторат - да са извършили проверка по същество на тези сигнали.


Въпроси към Магдалинчев за практиките му при формиране на петчленните състави не бяха зададени и в четвъртък при изслушването му в правната комисия като кандидат за Висшия съдебен съвет (ВСС). Нито един депутат не го попита по тези публично известни проблеми, свързани с императивното изискване на закона за случайно разпределение на делата.


"Дневник" се опита да открие Магдалинчев на мобилния му телефон за коментар по случаите, разказани от съдия Добрева, но без успех. Ето част от тях:


Дело на "Юлен"


Едно от делата е свързано с инвестиционно намерение на "Юлен" АД в Националния парк в Пирин. Тук най-голямото нарушение според Добрева е, че Магдалинчев не приема искането ѝ за отвод, след като е включена в 7-членен състав за отмяна на влязло в сила решение, въпреки участието ѝ на една от инстанциите по процеса.


Решение на екоминистъра от август 2010 г., с което се постановява да не се извършва оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение "подмяна на съществуващи два влека тип "паничка" и тип "котва" с четириседалков лифт тип "Купелбар" в местност "Платото", ски зона с център Банско, води до дело след жалба на "Асоциация на парковете в България", председателствана от Тома Белев. Ответник по него е министърът, а заинтересуваната страна като концесионер - "Юлен"АД. Според асоциацията министърът е трябвало да разпореди извършване на ОВОС.


Инвестиционното предложение, за което се иска оценка, попада в границите на две защитени зони, както и изцяло в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - Национален парк "Пирин". Министърът отказва ОВОС, тъй като нямало вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания на популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.


Съдебен състав от Диана Добрева, Илияна Дойчева и Мариета Милева отхвърля жалбата през февруари 2011 г.


Петчленен състав на съда - Румяна Монова, Мария Костова, Нина Докторова, Аделина Ковачева и Галина Карагьозова, отменят обаче решението на по-долната инстанция през юни 2011 г. и го връщат за ново разглеждане.


Делото е разпределено на състав, който включва Николай Узунов, Йорданка Костова и Албена Радославова. През януари 2013 г. той също отхвърля жалбата на асоциацията. Делото стига отново до втората инстанция във ВАС. Петчленният състав от Надежда Джелепова, Светлана Йонкова, Дима Йорданова, Славка Найденова и Галя Костова отменя решението на долната инстанция и решението на министъра. Те приемат, че екооценката е задължителна.


Решението им е от май 2013 г. и е окончателно.


В съда постъпва обаче искане за отмяна на последното решение. За това производство има изрично записани в закона основания. След искането трябва да се формира 7-членен състав, като с компютър за докладчик е определен Ангел Калинов, който е от второ отделение. Постъпва молба от "Юлен" АД, с която се иска процесът за отмяна да не се гледа от второ отделение, защото съдии от него са постановили решението, на което се иска отмяна.


Добрева разказва, че Магдалинчев ръчно е определил, без да е спазена и заповедта за старшинство, приложима към 5-членните състави - Наталия Марчева, Румяна Папазова, Николай Гунчев от шесто отделение и Диана Добрева, Емануил Митев от пето отделение. Тоест избират се съдии от други отделения, въпреки че второ отделение има три четири състава, т.е. 12 съдии и като се извадят четирима, участвали в решението, чиято отмяна се иска (петият е бил вече пенсиониран и на негово място е имало друг съдия - бел.ред.), е можело да се сформира 7-членен състав при осем "свободни" съдии в съответното отделение.


Магдалинчев обаче уважава искането на "Юлен" АД да бъде елиминирано второ отделение и включва в 7-членния състав себе си, петимата определени ръчно от него съдии плюс избрания с компютър докладчик Калинов.


След като по-късно ръчно избраната Диана Добрева вижда, че е участвала в състав като първа инстанция по същото дело, тя си прави отвод, което е императивно задължение в закона. Молбата ѝ за отвод е преди решението на 7-членния състав, но вече съдиите са се били разбрали как ще го решат и че е формирано мнозинство в състава, за да постанови той отмяна на решението и да удовлетвори искането на "Юлен" АД, твърди съдия Добрева.


Магдалинчев обаче отхвърля отвода ѝ с аргумент, че при двуинстанционното административно производство Добрева наистина не може да участва като втора инстанция. Процесите за отмяна обаче били извънинстанционни по друг дял от закона. В тях се съблюдавал и друг член на закона за разлика от инстанционния контрол и не можело да се приеме, че Добрева ще бъде предубедена. Според съдия Добрева той не приел отвода й, защото очаквал от нея глас за решение в полза на "Юлен" - както се е произнесла тя в първоинстанционния състав.


А извън този въпрос двама от избраните съдии - Добрева и съдията докладчик, който е "призван" да реши делото, са смятали, че изобщо не трябва да се образува производство по отмяна на влязлото в сила решение, защото искателят му няма правен интерес от това и ВАС вече имал практика в такива случаи. Другите петима обаче не били съгласни. И отменят последното решение.


Искането за отмяна е на "Маренго трейдинг" ЕООД - офшорна фирма. Тя е купила през 2002 г. от "Юлен" АД съоръжения в Националния парк "Пирин". Осем години по-късно - 2010 г., едноличното дружество подписва декларация, с която се съгласява "Юлен" да действа пред компетентните органи заради подмяна на едно от тези съоръжения. По-късно "Юлен" АД прави искане до екоминистъра за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение - подмяна на две съществуващи съоръжения. "Маренго трейдинг" ЕООД не участва в административното производство като заинтересувана страна.


Мнозинството в 7-членния състав приема, че дружеството "Юлен" е негативно засегнато от съдебното решение, тъй като нова процедура по ОВОС би преустановила инвестиционното предложение, което ще наруши интересите на дружеството. 7-членният състав решава още, че то е следвало да участва в производството още на първа инстанция и по тази причина трябва да започне ново съдебно производство с негово участие.


Според подписалите с особено мнение двама съдии "Маренго трейдинг" ЕООД е собственик на съоръжение, което според инвестиционното предложение се премахва. "Няма да действа в бъдеще, което ще рече, че няма да въздейства върху околната среда и няма основание да бъде оценявано от екоминистъра. В такъв случай решението на 5-членния състав за отмяна на решението на министъра не засяга правнозащитими интереси на "Маренго трейдинг" ЕООД и то не е с признато от закона право за участие в настоящото производство".


След това съдбата на делото е ясна. То започва отново на първа инстанция, която отхвърля жалбата на "Асоциация на парковете в България", което е потвърдено и от 5-членен състав през септември 2014 г. Така решението на министъра е бетонирано и остава в сила.


Делото "Камен Ситнилски"


Сходно нарушение Магдалинчев е направил и при определяне на 5-членния състав по делото след отстраняването от ВСС на покойния вече член от прокурорската квота Камен Ситнилски. ВСС го отстрани от съдебната система с 16 гласа "за", въпреки че законът изисква 17. Първата инстанция във ВАС отмени решението на кадровия орган като нищожно.


При сформирането на 5-членния състав обаче бяха нарушени няколко принципа, обясни съдия Добрева. С компютър като докладчик е определена Ана Димитрова, след като делото е постъпило на 7 юли 2014 г. Свободната дата за насрочване на първо заседание е 9 октомври. Седем или осем дела, които са образувани след 7 юли, отиват на предишна дата, въпреки че според правилата делата се насрочват по реда на образуването им, за да може в петчленния състав да влязат съдии, които имат дела в същия ден, като така се определя лесно кой да влезе в съответния състав заради неписаното правило в съставите да влизат съдии, които участват в дело в същия ден.


В същия ден третият по старшинство след Боян Магдалинчев и Ана Димитрова е съдия Марина Михайлова, но не е включена в състава, въпреки че има дела този ден.


Делото "Пепи Еврото"


Нарушения на Магдалинчев, които бяха признати и от председателя на ВАС Георги Колев, имаше и при сформиране на 5-членния състав по финалното разглеждане на делото на освободения по собствено желание следовател Петър Петров (Пепи Еврото). Тогава той прескочи заповедта на Колев, според която, след като с компютър бъде определен съдията докладчик, другите членове на състава се определят по старшинство.


В този случай Магдалинчев е "пренаредил" съдии, за да включи удобни според него, за да се получи целеното решение по делото, разказа тогава Добрева. Повече четете тук.

Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3135 Неутрално

  Харесват ми такива хора като госпожа Добрева - излиза и си казва всичко с имената.Не говори общи приказки и явно не се страхува.

 2. 2 Профил на Чоко и Боко
  Чоко и Боко
  Рейтинг: 544 Любопитно

  До коментар [#1] от "chicago514":

  Може и да се страхува (по-вероятно), но гражданската й позиция и морал са над страха. Рядко срещано по тези ширини.

  Левски до Каравелов: Дочувам, че сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките.“
 3. 3 Профил на Tzariqt e Gol
  Tzariqt e Gol
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Медиината бухалка на Прокопиев започна атаките срещу кандидата на Герб. Трябваше да се досетим

 4. 4 Профил на Barbarossa
  Barbarossa
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Делото Юлин за Платото на Пирин: Как бе унищожен един важен прецедент по Закона за концесиите (ЗКонц.) и Закона за държавната собственост (ЗДС). Напълно изневиделица, една абсурдна отмяна на влязло в сила съдебно решение.

  Ама такова влязло в сила съдебно решение, дето е окончателно и не подлежи на обжалване, на преразглеждане или отмяна. Ето такова.

  В деня, в който си кажем "И така може", всичко е загубено.
 5. 5 Профил на Tulup_123
  Tulup_123
  Рейтинг: 288 Неутрално
 6. 6 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Ее мии....С такъв магистратски матриал разполагаме българите към момента - Или са плащали на Черния, или са се клели във вярност на Пеев, а най вероятно и двете. Трябват ни вносни...по второ направление дето се викаше

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 7. 7 Профил на kdo52372883
  kdo52372883
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Браво, Дневник!!! Ето точно такова резюме на подвизите на Другаря Магдалинчев липсваше досега. Браво! Тъжното обаче е, че много малко съдии (да не кажа никои) имат куража на съдия Добрева да кажат нещата в прав текст, да извадят на показ мизериите, които хора като Б.М., Г.К. Г.Ч. и прочее от години разиграват във ВАС. И това пролича най-силно при "общото събрание", което номинира Гъ* Чолаков за нов шеф на ВАС. Пренаписани правила, натиск, заплахи за уволнение на роднини - и "правилният" резултат е налице.

  И нито един съдия не посмя да разкаже за този натиск. Страх, страх и пак страх - ето с това ще запомнят хората този т.нар. Върховен Съд. Върховен - защото решенията му са"върха". Поне от гледната точка на Еврото, Цеко, Делян и - разбира се - Сотир. Поврага - и амин.

 8. 8 Профил на ige_koyo
  ige_koyo
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Медиината бухалка на Прокопиев започна атаките срещу кандидата на Герб. Трябваше да се досетим
  —цитат от коментар 3 на Иван Иванов


  Пак говориш за себе си в мн.ч. Разбери, че няма как да се досетиш, освен ако не ти го кажат - ти си един безмозъчен гербер, и никога нямаш собствено мнение, още по-малко пък способности за мислене! А че кандидатите на ГЕРБ са или калинки, или подлоги, или мутри, или всичко заедно - това го знаем всички! Дупе да ви е яко, когато ГЕРБерунгелите паднат от власт - такива охлюви като теб ще бъдат ползвани да метем улиците с тях!

 9. 9 Профил на Arcopix
  Arcopix
  Рейтинг: 367 Весело

  Медиината бухалка на Прокопиев започна атаките срещу кандидата на Герб. Трябваше да се досетим
  —цитат от коментар 3 на Иван Иванов


  Моля те да не бъркаш. "Капитал" е бухалката в интрументариума. "Дневник" е лопатата в аресенала на г-н Прокопиев. Тъй че по-акуратното би било "медийната лопата".

  А е лопата, щото напоследък все повече лайна трябва да се изриват на преден план.

  ...
 10. 10 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 884 Неутрално

  съдия Диана Добрева от ВАС
  ---------------
  Настроение : отегчено.

  Неуспялата кандидатура на РБ за съдебен инспектор.

  С публикации единствено в Дневник,Медиапул, КлубЗ и ООФнюз и още неколцина издържани от А4Б изданийца.

  Но за сметка на това толкова редовни, публикации че сигурно изяждат половината фонд Работна заплата.....

  Моля следващия.......

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 11. 11 Профил на victortrt
  victortrt
  Рейтинг: 383 Неутрално

  До коментар [#4] от "Barbarossa":
  Всяко решение дори окончателно подлежи на отмяна по реда за отмяна на влезлите в сила решения но интересното е на какво основание е отменено защото те са доста ограничително изброени
  По интересното е че после вече всички инстанции са били за Юлен Това също заслужава внимание
  Без нареждане отгоре - председател на ВАС няма как да е станало това
  Явно този Магдалинчев е бил негов човек за такива поръчки
  Нещо запетаята излиза р точката л а съм на БДС

 12. 12 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Добрева изрази мнение, че кандидатът на ГЕРБ няма изискуемите от закона високи нравствени качества за бъдещ член на съдебния съвет.

  Нравствени качества може и да няма, обаче еластичен гръбнак, морал и облизващ език - има.

 13. 13 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3460 Весело

  До коментар [#8] от "ige_koyo":

  ,,Дупе да ви е яко, когато ГЕРБерунгелите паднат от власт - такива охлюви като теб ще бъдат ползвани да метем улиците с тях!,,

  ДСБ-ари и БСП-ари в единен строй, ша митат улицити с гербери га ГЕРБ падни от власт

 14. 14 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 884 Весело

  До коментар [#8] от "ige_koyo":

  Дупе да ви е яко, когато ГЕРБерунгелите паднат от власт - такива охлюви като теб ще бъдат ползвани да метем улиците с тях!
  -----------------------------------
  :) :) :) :)
  Альоу, работника в Чистотата,
  Ти от кои си точно , че много си приличате и не моем ви рАзберем- от Позитаниците или от АРГО-наФтите?
  Два пъти вече имахте шанс да метете улиците, ще имате и трети, спокойно.
  И четвърти.
  И пети.
  И шести.
  И така докъде 2030 -година, за след това не знам.
  :) :) :) :) :) :)

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7064 Неутрално

  "Няма данни отговорните институции - Висшият съдебен съвет, председателят на Върховния административен съд Георги Колев и Съдебният инспекторат - да са извършили проверка по същество на тези сигнали."
  Че те проверките не се правят на вс1ики, а само който не слуша и изпълнява. Магдалинчев явно не е от тях.

 16. 16 Профил на brainless
  brainless
  Рейтинг: 422 Весело

  Средния гербер е свинчуга по рождение и си обича кочинката.

 17. 17 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2171 Неутрално

  До коментар [#3] от "Иван Иванов":
  Проблемите около Магдалинчев не са от вчера- https://clubz.bg/38315-kak_na_pepi_evroto_aha_da_mu_se_padnat_edni_sydii_pyk_mu_se_padnaha_drugi
  Явно го награждават за добра служба накрая на професионалната му кариера. Иначе, органически неприятен човек - лично впечатление.

 18. 18 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Вижда се, че достойните и непристойни магистрати са на кантар у нас.
  А политиците от ГЕРБ и другите, които са избегнали неудобните въпроси към Магдалинчев, със сигурност има защо да си мълчат. Той ще организира тяхната защита когато и до колкото подрежат клона, на който седят в парламента.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK