Правната комисия противопостави магистратите чрез бонуси за натовареност и резултати

Правната комисия в парламента. Тт ляво на дясно - Христиан Митев (Обединени патриоти) Филип Попов (БСП), председателят Данаил Кирилов (ГЕРБ) и Хамид Хамид от ДПС.

© Анелия Николова

Правната комисия в парламента. Тт ляво на дясно - Христиан Митев (Обединени патриоти) Филип Попов (БСП), председателят Данаил Кирилов (ГЕРБ) и Хамид Хамид от ДПС.До шест заплати годишно като бонуси ще получават магистратите в спецправосъдието, а за останалите съдии, прокурори и следователи допълнителното възнаграждение ще зависи от натовареността им с дела. Това реши вчера късно вечерта правната комисия с приемането на второ четене поредните спорни промени в Закона за съдебната власт, информира специализираният сайт defakto.bg.


Законопроектът се гласува скоростно, защото в началото на ноември спецсъдилищата ще поемат делата за корупция по високите етажи на властта, които бяха прехвърлени от Софийския градски съд на Специализирания наказателен съд с промените в НПК, гласувани скоростно ден преди лятната ваканция. Бонусите за натовареност ще засягат всички магистрати в страната, което включва и спецмагистратите, а тези, които са само за тях, ще зависят от "резултатите от дейността". В комисията вчера


не се разбра какво се има предвид под това условие "резултати от дейността"
- правилата щели да се пишат от Висшия съдебен съвет (ВСС), в които ще се определи и точен размер на бонуса.


Първоначално депутатите от ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС и "Воля" предложиха бонуси до шест заплати годишно само за съдиите, прокурорите и следователите в специализираните звена. Аргументът бе, че иначе специализираните съдебни институции щели да блокират, защото магистратите в тях ще поемат нови отговорности срещу същите пари. Това доведе до критики, че и сега има редица съдилища, които са свръхнатоварени с дела, но не получават нищо отгоре. По тази причина депутатите решиха да дадат възможност на ВСС да увеличи заплатите в тези натоварени институции, но без предварително да се залага размерът на бонуса.


До тези текстове в закона се стигна въпреки предложенията на представляващия ВСС Боян Магдалинчев режимът да се унифицира и да се наблегне на добрата, качествена работа на магистратите без да бъдат разделяни по месторабота. Тезата му бе подкрепена от зам.-председателя на ВКС Павлина Панова. Тя подчерта, че така една част от съдебната власт става наистина "специална", т.е. извънредна, което е забранено по Конституция. Депутатите обаче не ги послушаха.


Така за второ четене в пленарна зала отива следната редакция на чл. 233, ал.6 от Закона за съдебната власт:


"Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в Апелативния специализиран наказателен съд, в Специализирания наказателен съд, прокурорите в Апелативна специализирана прокуратура, в Специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на Специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно."


Като последното ще важи и за съдебните служители в спецправосъдието.
Тези правила ще действат от 1 януари 2018 г.


Миналата седмица най-голямата магистратска организация - Съюзът на съдиите в България, остро разкритикува законопроекта. Организацията подчерта, че


специализираните институции получават "специален статут"


при който значителното завишаване на възнагражденията им спрямо останалите съдии може да бъде възприето като тяхно облагодетелстване от страна на държавата.

"Основният критерий, по който тези дела ще бъдат разглеждани от специализираните съд и прокуратура, е качеството на лицата, срещу които се води съответното наказателно производство, което, само по себе си, не предпоставя по-висока фактическа или правна сложност спрямо друго наказателно производство за същото по вид престъпление, подсъдно на общите съдилища", казва съдийската организация.


Софийският градски съд в продължение на няколко десетилетия гледа делата за корупция по върховете на властта, но магистратите в него не се са ползвали от подобни бонуси.


Друга промяна, въведена от правната комисия преди второто четене на проекта в парламента, бе редакция на измененията, направени през лятото в Закона за съдебната власт, за


режима за отстраняване на магистратите при повдигане на обвинение


Предложението за редакция дойде от правосъдния министър Цецка Цачева заради острите критики на Венецианската комисия, а шефът на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ) и депутатът от ГЕРБ Анна Александрова ги внесоха в парламента.


През лятото пак те бяха и сред "авторите" на точно обратните промени, които предвидиха магистрати да бъдат остранявани автоматично при повдигнато обвинение за каквото и да е престъпление, стига да има искане от главния прокурор. Сега се предлага ВСС да отстранява при обвинения, пряко свързани с работата на съдиите, прокурорите и следователите. А в останалите случаи съответната колегия на съдебния съвет да има право на преценка.


Депутатите пренебрегнаха обаче предложението на Магдалинчев и Панов решението за отстраняване магистратите да може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС), за да им се даде защитата, гарантирана на всички останали обвиняеми у нас.


Спорове се разразиха и за поправките в ЗСВ, засягащи командироване на магистрати. Според председателят на Съюза на съдиите текстовете изглеждат като превръщане на командироването като основен способ за попълване на щата в спецправосъдието. Първоначално депутатите приеха, че председателят на ВКС няма да има думата по въпроса за командироването на кадри от страната в спецсъдилищата.


Ако например един съдия от районния съд в Сандански като доскорошния представляващ ВСС Димитър Узунов поиска, той може да бъде прехвърлен в спецсъда, след командироване от шефа на апелативния спецсъд, прескачайки шефа на ВКС Лозан Панов. След почивка обаче последва прегласуване и бе прието, че за командироването на магистрати от страната шефът на апелативния спецсъд трябва да получи съгласието на непосредствения ръководител, а при спор помежду им ще се намесва председателят на ВКС Панов.

Коментари (8)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3007 Весело

  ЗАКОНЪ за изтребление на разбойниците
  Утвърденъ съ Указъ № 721 отъ 7.12.1922 г., обн., ДВ, бр. 205 от 12.12.1922 г.

  Чл. 1. Разбойникъ се счита онзи, който по навикъ или занаятъ самъ или съ други лица извършва грабежъ, насилие или убийство съ цель за ограбване.

  Чл. 2. Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. Въ всяко населено място където се забележатъ разбойници, кмета веднага назначава потера за преследването имъ и донася на околийския началникъ.

  Чл. 3. За началници на потерите ще се назначаватъ лица, каквито околийския началникъ намери за добре.

  Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.

  Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва бъде убито, семейството му получава до 50.000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда до 20.000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно.

  Наградите се отпускатъ съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи.

  Чл. 6. Околийскиятъ началникъ или началника на потерата се разпорежда до общинската власть за храненето на потерите отъ самото местно население, дето това е най удобно за потерата. То е длъжно да имъ дава и квартири когато това се намери за нуждно.

  Чл. 7. Ако някое лице, посочено отъ общинската власть за членъ въ потера, искана отъ околийския началникъ умишлено откаже да участвува въ нея или като участникъ въ нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му отъ началника, наказва се съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Съ същото наказание се наказватъ и ония административни и общински власти, които умишлено не изпълнятъ постановленията на настоящия законъ.

  Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нуждно, специални лица агенти за преследване разбойниците, които агенти могатъ да бъдатъ изпращани въ разпореждане на околийските началници въ борбата имъ съ разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щатъ изработенъ отъ Министра на вътрешните работи, одобренъ отъ Министерския съветъ.

  Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно съ другата въоръжена сила, преследватъ разбойниците. Като общъ началникъ на тая сила въ окръга е окръжния управитель, а въ околията - околийския началникъ.

  Чл. 10. За разбойници се обявяватъ и ония лица, за които полицията, възъ основа на събрани доказателства донася на надлежния областенъ съдъ, че те са извършили разбойничества.

  Съдътъ на другия день следъ получаване полицейското донесение, прави публикация въ най-близкия местенъ вестникъ и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойникъ, и ако въ двадесеть-дневенъ срокъ никой отъ роднините или познатите на това лице не установятъ къде се намира, съда го обявява за разбойникъ и обнародва това въ "Държавенъ вестникъ".

  Чл. 11. Заловените разбойници се съдятъ отъ областния съдъ въ околийския центъръ, въ района на който са заловени, въ 7-дневенъ срокъ отъ залавянето имъ по закона за углавното съдопроизводство (чл. чл. 649-656).

  Съдътъ веднага съ пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.

  Забележка: Всички власти са длъжни да даватъ най-голяма спешность на разпоредбите на съда.

  Чл. 12. Осъдениятъ на смърть разбойникъ се обесва на публично място въ центъра на околията.

  Чл. 13. *) Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие.

  * ) Чл. 13 отъ закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася за дела за грабежи се отменява съгласно § 3 отъ закона за допълнение на някой отъ наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи - обнародванъ въ "Държавенъ вестникъ" брой 264 отъ 23 февруарий 1922 година.

  Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година.

  Чл. 15. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречатъ.

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Вай вай ваййй тези ли са най-натоварените и най-онеправданите ора в държавицата, та ще получават бонуси за да си свършат работата !!!

 3. 3 Профил на no_name20
  no_name20
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Бедните хора имат нужда от кинти.

 4. 4 Профил на starlighter
  starlighter
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Този Кирилов не беше ли от БСП през 2008 ??

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 9817 Неутрално

  В парламента е пълно с ветропоказатели, корупционери и калинки...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  Мизата се вдига. Другото е пушилка.

 7. 7 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  За резултати от дейността се дават заплати. Бонуси се дават за свръх-резултати. Какви са тия циркове? 50% бонуси за едни корумпирани магистратчета?!

 8. 8 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Разделяй и владей. За тези от шарената крава има. За другите от сивото искърско, не.
  Един бивш член на ВСС/от районен съд/общуващ с есемеси, сподели "по телевизора" пред Хекимян, че месечната му заплатата е била 7000лв.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK