Бюро към Съвета на Европа: Задължението магистратите да декларират членство в организации трябва да отпадне

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов - вносител на промените, срещу които от бюрото на Консултативния съвет на Европейските съдии, реагират

© Анелия Николова

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов - вносител на промените, срещу които от бюрото на Консултативния съвет на Европейските съдии, реагиратБюрото на Консултативния съвет на Европейските съдии разкритикува промените в закона за съдебната власт, според които магистратите трябва да декларират членството си в съсловните организации. За становището на органа към Съвета на Европа, съобщиха от Съюза на съдиите.


От организацията са се обърнали към бюрото по повод промените от август тази година. Те смятат, че то следва да се отчете от представителите на законодателната власт. През лятото управляващите внесоха изменения в устройствения закон на съдебната власт, които първоначално предвиждаха забрана за организации да получават финансиране от чужди държави. В проекта останаха и бяха приети в спешен порядък други текстове.


"Разпоредбите на българския закон, предвиждащи деклариране на членството на съдии в техни професионални сдружения и отстраняването на съдии от длъжност, когато бъдат привлечени като обвиняеми за престъпление от общ характер, са в противоречие с европейските стандарти за независимост на съдебната власт и като такива трябва да бъдат отменени", пишат в становището си от бюрото.
В него е разкритикувана и възможността, записана с промените през август, но изменена в последствие - отстраняването на съдиите от длъжност да бъде автоматично налагана мярка, дори когато искането на главния прокурор е мотивирано с твърдение за извършени умишлени престъпления.


Бюрото на Консултативния съвет на Европейските съдии смята, че всеки един случай трябва да бъде разглеждам поотделно при спазване на принципите на изискванията за справедлив процес, презумпцията за невиновност и изискването за пропорционалност на санкциите. Срещу този текст реагираха преди месец и от Венецианската комисия и препоръчаха отстраняването на съдиите, които са обект на разследване да бъде решавано от съдийската колегия на съдебния съвет.


Правосъдният министър Цецка Цачева се основа на становището и поиска изменение на приетия през лятото текст. Това се случи с последните промени в съдебния съвет, с който бяха осигурени бонуси - до шест заплати годишно за магистратите работещи в специализирания съд и прокуратура. Там от началото на ноември вече се гледат делата за корупция и още 40 престъпления. Промените бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник.


Становището:


Бюрото на КСЕС, което представлява съдиите членове на КСЕС от всички държави-членки на Съвета на Европа, отново подчертава основното право на съдиите да формират и да се присъединяват към съдийски сдружения. Тези сдружения имат ключово важна роля за гарантиране на независимостта на съдебната власт и върховенството на правото, както и за защита на интересите на съдиите. Съдиите не трябва да бъдат задължавани да декларират членството си в професионални организации, тъй като това би имало смразяващ ефект върху съдебната независимост.


Отстраняването от длъжност не трябва да бъде автоматично налагана мярка в дисциплинарните производства срещу съдии, обвинени в извършването на противозаконни действия, дори когато обвинението касае преднамерени действия или умишлено извършени престъпления. Всеки случай трябва да се разглежда поотделно, от независим орган, при спазване на всички изисквания за справедлив процес, включително правото на обжалване, и при зачитане на презумпцията за невинност и на изискванията за пропорционалност на наказанието.


Становището:


Бюрото на КСЕС напомня, че в своята Препоръка CM/Rec(2010) 12 до държавите-членки относно съдиите: независимост, ефективност и отговорностиКомитетът на министрите на Съвета на Европа признава важната роля на сдруженията на съдиите за гарантиране на тяхната независимост и върховенството на правото и за защита на техните интереси.


В този смисъл съдиите следва да имат свободата да формират и да се присъединяват към професионални организации. Съдиите могат също така да се присъединяват свободно към организации, осъществяващи дейност на национално или международно равнище, да участват в обсъждания с компетентните институции по въпроси, свързани с правораздавателната им функция, и да участват в обучения на съдии.


Приетата от КСЕС през 2010 г. Магна харта на съдиите (основни принципи) подчертава ролята на съдийските сдружения в демократичното общество, подчинено на принципа на върховенство на правото, както и че "съдиите имат право да членуват в национални и международни сдружения на съдии, имащи за задача да защитават мисията на съдебната система в обществото".


Правото на съдиите на свободно формиране и присъединяване към сдружения на съдии или други организации, представляващи техните интереси, насърчаващи професионалната им квалификация и защитаващи независимостта на съдебната власт, е признато от Генералната асамблея на ООН като един от водещите принципи на независимостта на съдиите.


Това следва от Основните принципи на ООН за независимостта на съдебната система. Съгласно Всеобщата декларация за правата на човека представителите на съдебната власт, наред с всички останали граждани, имат свобода на изразяване, убеждения, сдружаване и събрания, но при условие, че с поведението си утвърждават достойнството на заеманата длъжност и защитават безпристрастността и независимостта на съдебната власт.


Тези международни инструменти признават не само ролята на съдийските сдружения и организации по отношение на защитата на правовата държава и независимостта на съдебната власт, но и по отношение на легитимното представителство на интересите на съдиите.


Що се отнася до последното, членовете на сдруженията на съдии следва да се ползват от същата степен на защита като членовете на профсъюзни организации що се отнася до защитата на личните им данни, дори в страни, в които съдийските сдружения осъществяват дейност като неправителствени организации.Основните права на съдиите трябва да бъдат защитени в същата степен като тези на всички останали физически лица, включително правото им на неприкосновеност на личния живот по отношение на обработката на лични данни, освен ако не е необходимо друго ведно демократично общество, съгласно изричните предписания на закона и в интерес на правовата държава.


По отношение на оповестяването на лични данни на съдии, Бюрото на КСЕС припомня установената практика за деклариране на конфликти на интереси и съществуването както на публични, така и на непублични регистри за деклариране на активите и доходите на съдиите, използвани като ефективни инструменти в някои държави-членки на Съвета на Европа.


Пропорционалното оповестяване на такава информация е оправдано с оглед на доброто правораздаване в светлината на принципа на прозрачност и като гаранция за независимост и безпристрастност и средство за предотвратяване на корупция в правораздавателната система. Задължителното оповестяване на членството на съдии в сдружения или организации на съдии не може в никакъв случай да бъде разглеждано като произтичащо от същите или сходни основания. Тъй като в съдийски сдружения могат да членуват единствено съдии, това членство не поражда конфликт с доброто правораздаване.


Като се има предвид основното право на съдиите на свободно формиране и присъединяване към сдружения на съдии, останалите власти трябва да проявяват максимална сдържаност в това отношение. На съдиите не трябва да бъдат задължаванида декларират членството си в такива сдружения.


В това отношение Бюрото на КСЕС припомня и становището на Комисията по първото проучване на Международната асоциация на съдиите, с което тя се противопоставя на задължението съдиите да оповестяват членството си в съдийски сдружения, поради риска от злоупотреба с тази информация. Бюрото на КСЕС споделя изцяло това безпокойство. Задължаването на съдиите да декларират членството си в съдийски сдружения може да бъде разглеждано като намеса в правото им на свободно формиране и присъединяване към такива организации, която има смразяващ ефект върху независимостта на съдебната власт.


Бюрото на КСЕС призовава българските власти да инициират законодателна процедура за отмяна на разпоредбата, задължаваща българските магистрати да декларират членството си в професионални организации.


Разпоредбата, предвиждаща отстраняване от длъжност на съдии, когато бъдат привлечени като обвиняеми за извършването на умишлено престъпление от общ характер


Правомощията и доверието, предоставени от обществото на съдиите, логично налагат извода, че следва да съществува механизъм за търсене на отговорност от съдиите, включително чрез отстраняването им от длъжност, в случаи на тежки нарушения, които оправдават предприемането на подобно действие. КСЕС застъпва становището, че следва да съществува механизъм за ангажиране на наказателната отговорност на съдиите по общия законов ред за извършени престъпления извън кръга на служебните им задължения. Освен това съдиите, които при изпълнение на служебните си задължения извършат деяние, което във всички случаи би било счетено за престъпление (напр. приемането на подкуп), не следва да могат да се ползват от предоставения им имунитет срещу наказателно преследване.


Наказателната отговорност на съдиите, обаче, не следва да бъде ангажирана за неумишлени пропуски при упражняване на техните функции.


Съгласно Препоръка CM/Rec(2010) 12 до държавите-членки относно съдиите: независимост, ефективност и отговорности Комитетът на министрите на Съвета на Европатълкуванието на закона, оценката на фактите и претеглянето на доказателствата, които се извършват от съдиите с цел решаване на делото, не трябва да пораждат наказателна отговорност, освен в случаи на злонамереност. При упражняване на своите правораздавателни функции наказателната отговорност на съдиите трябва да бъде ангажирана единствено ако извършеното действие е явно злоумишлено.


Бюрото на КСЕС припомня Основните принципи на ООН за независимостта на съдебната власт, съгласно които съдиите подлежат на отстраняване от длъжност или уволнение, единствено поради загуба на трудоспособност или поведение, което ги прави непригодни да изпълняват своите задължения. Отправени обвинения или подадени жалби срещу съдии за действия, предприети във връзка със служебните им задължения, се разглеждат експедитивно и справедливо в рамките на уместна процедура, като съдията има право на справедливо изслушване.


КСЕС вече е подчертавал необходимостта от отчитане на изискванията за справедлив процес в рамките на дисциплинарните производства срещу съдии.


Подобни производства следва да се разглеждат от независим орган, напр. независим Съдебен съвет, в рамките на производство, което гарантира пълни права на защита. Дисциплинарното производство трябва да е организирано по начин, който предоставя възможност за обжалване на решенията на дисциплинарния орган по съдебен ред на всички етапи.


Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат наложени от такъв орган при доказано провинение, трябва доколкото това е възможно да бъдат конкретно формулирани и определени по закон или по силата на харта на основните права на съдиите и налагани при спазване на принципа на пропорционалност. Освен това дисциплинарните наказания на съдии трябва да не нарушават презумпцията за невинност, залегнала в член 6, ал. 2 на Европейската конвенция за правата на човека.


Необходимостта от предпазливост по отношение на признаването на наказателната отговорност на съдиите, и особено на дисциплинарни наказания като отстраняване от длъжност и уволнение, произтича от необходимостта от отстояване на съдебната независимост и свобода от неправомерно външно влияние.


В светлината на по-горе споменатите принципи, в обобщение Бюрото на КСЕС счита, че отстраняването от длъжност не трябва да бъде автоматично налагана мярка в дисциплинарните производства срещу съдии, обвинени в извършването на противозаконни действия, дори когато обвинението касае преднамерени действия или умишлено извършени престъпления. Всеки случай трябва да се разглежда поотделно, от независим орган, при спазване на всички изисквания за справедлив процес, включително правото на обжалване, и при зачитане на презумпцията за невинност и на изискванията за пропорционалност на наказанието.


Въз основа на тези принципи Бюрото на КСЕС достига до извода, че разпоредбата, предвиждаща отстраняване от длъжност на съдии или прокурори, когато бъдат привлечени като обвиняеми в извършване на умишлено престъпление от общ характер,


не съответства на европейските стандарти за съдебната власт.


Случаите не се разгледат поотделно. Съдията е лишен от правото да претендира за спазване на изискванията за справедлив процес, производството срещу него да бъде разгледано от независим орган и пропорционалността на санкцията да бъде предмет на индивидуална преценка. Именно поради липсата на индивидуална преценка във всеки отделен случай, съществува и риск от нарушаване на презумпцията за невинност. Предвид тези безпокойства, Бюрото на КСЕС апелира към българските власти за иницииране на процедура за отмяна на приетата разпоредба.


Законодателната процедура


Според Съюза на съдиите в България обсъдените по-горе изменения са приети без предварителното им обсъждане с представители на съдебната власт в България икаквито и да е обществени консултации. Проектозаконът е внесен в Народното събрание на 4 юли 2017 г. и е приет на първо четене на 27 юли 2017 г.
Бюрото на КСЕС подчертава, че като принципно положение добрият законодателен процес в интерес на демокрацията и правовата държава трябва да ангажира гражданско участие и да почива на обществено обсъждане с потенциално засегнатите заинтересовани страни. Следователно, при всестранно зачитане на принципа на разделение на властите и в интерес на независимостта и отчетността на съдебната власт, на последната трябва да бъде гарантирано ефективно участие в подготовката и обсъждането на реформи на съдебната власт и съдебната система. В случая това изискване не е спазено.


Заключения


Бюрото на КСЕС, което представлява съдиите членове на КСЕС от всички държави-членки на Съвета на Европа, отново подчертава основното право на съдиите да формират и да се присъединяват към съдийски сдружения. Тези сдружения имат ключово важна роля за гарантиране на независимостта на съдебната власт и върховенството на правото, както и за защита на интересите на съдиите. Съдиите не трябва да бъдат задължавани да декларират членството си в професионални организации, тъй като това би имало смразяващ ефект върху съдебната независимост.


Отстраняването от длъжност не трябва да бъде автоматично налагана мярка в дисциплинарните производства срещу съдии, обвинени в извършването на противозаконни действия, дори когатообвинението касае преднамерени действия или умишлено извършени престъпления. Всеки случай трябва да се разглежда поотделно, от независим орган, при спазване на всички изисквания за справедлив процес, включително правото на обжалване, и при зачитане на презумпцията за невинност и на изискванията за пропорционалност на наказанието.


Разпоредбите на българския закон, предвиждащи деклариране на членството на съдии в техни професионални сдружения и отстраняването на съдии от длъжност, когато бъдат привлечени като обвиняеми за престъпление от общ характер, са в противоречие с европейските стандарти за независимост на съдебната власт и като такива трябва да бъдат отменени.


Бюрото на КСЕС остава на разположение на българските власти при необходимост от допълнително съдействие по разгледаните въпроси.

Коментари (6)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 901 Неутрално

  ГЕРБ се стреми на всяка цена да укроти разбунтувалите се съдии, които съдят по правото на закона, в защита на житейската справедливост, и най-накрая за запазване на малкото морал.
  Борисов и ГЕРБ се страхуват от наказателно преследване, защото крадат с г@за си.
  Цацаров вече толкова е компрометиран, че вече дори еврочиновниците не му се церемонят.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 2. 2 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7654 Неутрално

  как може този малоумник Кирилов да е председател на правната комисия. То едно свястно нещо не излезе оттам.

 3. 3 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  " Консултативния съвет на Европейските съдии разкритикува промените в закона за съдебната власт, според които магистратите трябва да декларират членството си в съсловните организации"

  СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - запишете си.
  Изискването да декларират членството си в други организации не е атакувано.
  Членството в масонски ложи, примерно, трябва и може да остане. Щото масоните се оформят като част от офшорната икономика и елемент от завладяването на държавата.

 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2980 Неутрално

  А сега тримата шишковци и тетка ще се трогнат и ще изменят закона?Не им пука! Не става с препоръки ,докато ние дремем.Вижте какво стана в Румъния! Събудете се!

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6088 Неутрално

  Седнете си Цецка и компания, Слаб (2)!
  Утре в Брюксел с родителя, който "си го избра"

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 229 Любопитно

  В кои организации, масонските ли?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK