Доклад на Европейската комисия (пълен текст)

Доклад на Европейската комисия (пълен текст)

© Reuters"Дневник" публикува пълния текст на доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. От него стана известно, че мониторингът ще продължи и през следващата година, а по 17-те препоръки от последния доклад има малко напредък, предстои още работа.


Въведение


Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше създаден при присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., за да се преодолеят слабостите в съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Оттогава досега докладите по МСП са имали за задача да способстват за насочването на усилията на българските органи чрез конкретни препоръки и са отразявали постигнатия напредък. Както Съветът подчерта, че прилагането на МСП ще приключи, когато всеки един от шестте показателя, приложими за България, бъде изпълнен по задоволителен начин.
В доклада по МСП от януари 2017 г. Комисията направи равносметка и преглед на постиженията и на предизвикателства, които все още не са преодолени, като също така определи ключовите оставащи стъпки, необходими за постигането на целите на МСП. В тази връзка Комисията отправи седемнадесет ключови препоръки, чието евентуално изпълнение ще доведе до приключването на процеса по МСП. Отправените през януари 2017 г. препоръки може следователно да се считат за достатъчни с оглед на прекратяването на действието на МСП, освен ако определени промени не доведат до ясен обрат в хода на напредъка. В доклада бе подчертано, че темпът на процеса ще зависи от това колко бързо България ще успее да изпълни препоръките по необратим начин. Ето защо на този етап от процеса по МСП в настоящия доклад се представя напредъкът, който е постигнат след отправянето на препоръките в доклада от януари 2017 г.


Както и в предишните години, той е резултат от внимателен процес на анализ от страна на Комисията, който се основава на тясното сътрудничество с българските институции, както и на информацията, предоставена от гражданското общество и други заинтересовани страни, включително други държави членки. В речта си от септември 2017 г. относно състоянието на Съюза председателят Юнкер подчерта значението на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт, които са императив, валиден за всички държави — членки на ЕС, а не само за тези, които участват в МСП.


Въз основа на своя анализ на напредъка, постигнат от България през целия период на процеса по МСП от 2007 г насам, както и въз основа на напредъка, постигнат след публикуването на доклада през януари 2017 г., Комисията остава на мнение, че с непрекъснато политическо лидерство и решимост за постигане на напредък в реформата България би трябвало да може да изпълни оставащите неизпълнени препоръки по МСП в близко бъдеще. В анализа се подчертава, че е важно оставащите предизвикателства да бъдат преодолени в дух на добро сътрудничество между институциите. Комисията възнамерява да извърши оценка на постигнатия напредък в края на 2018 г. и е готова да предостави допълнителна помощ, за да спомогне за утвърждаването на необратимия характер на напредъка и следователно за прекратяването действието на механизма.


Общо положение


Както беше отбелязано в доклада от 2017 г, политическата нестабилност през годините оказа отрицателно въздействие върху капацитета за реформа. През май встъпи в длъжност ново правителство. При наличието на новото правителство бе възобновена работата по различните направления, в които предишното правителство беше осъществявало дейност през 2016 г., което позволи на реформите да продължат с известна степен на приемственост в политиката чрез поемане на работата от предишното правителство. Новото правителство показа решителност да навакса изгубеното време чрез бързо прокарване на законодателни инициативи, насочени към завършване на редица значителни реформи преди края на годината. В някои случаи отделни заинтересовани страни изразиха опасения за качеството на законодателството или за своето участие в процеса.


Важни законодателни инициативи все още са в процес на подготовка или обсъждане и ще е важно те да бъдат представени в контекст на широки обществени дебати и консултации със засегнатите заинтересовани страни. Комисията счита, че приобщаващите законодателни процеси, основаващи се на принципите за по-добро регулиране, имат основно значение за устойчивостта на реформата. Междувременно последните събития в Народното събрание отново привлякоха вниманието към въздействието от непредвидимия процес на вземане на законодателни решения. През юли пакет от проекти за предложения за изменения в Закона за съдебната власт беше включен в дневния ред на Народното събрание от народни представители без обществен дебат или консултация със заинтересованите страни.


Проектоизмененията породиха множество критики, тъй като мнозина от магистратските среди и от гражданското общество видяха в тях непосредствено посегателство върху независимостта на съдебната власт. Макар че най-широкообхватните изменения бяха оттеглени преди окончателното гласуване, някои от приетите изменения бяха критикувани за това, че биха могли да доведат до накърняване на независимостта на съдиите, а според някои наблюдатели съществува възможност те да са противоконституционни. Допълнителни проектоизменения на Закона за съдебната власт бяха внесени по същия начин в началото на октомври от отделни народни представители без обществен дебат или консултация със заинтересованите страни и отново бяха критикувани от наблюдатели, че представляват стъпки назад по ключови елементи от реформите от 2016 г.


България следва да гарантира необратимостта и надеждността на процеса на съдебна реформа, като създаде среда на взаимно доверие и сътрудничество между институциите, която е от решаващо значение за успешното осъществяване на реформите. Въпреки че съществува ясна необходимост да се ускори темпът на реформите, това не следва да води до заобикаляне на процедурите на консултации, което крие риск от създаване на климат на несигурност и липса на ангажираност. В съдебната система наскоро избраният Висш съдебен съвет (ВСС) има възможност да подобри отрицателната като цяло атмосфера за дебати в съдебната система, която преобладаваше по времето на предишния ВСС и се характеризираше с очевидни разногласия и взаимни подозрения, възпрепятстващи безпристрастния процес на вземане на решения. Наскорошните реформи въведоха безспорни подобрения, по-специално чрез създаването на отделни колегии във ВСС за съдии и прокурори. Съмненията, които обаче продължават да съществуват във връзка с възможно неправомерно влияние от страна на ВСС върху съдии, биха накърнили представата за независим процес на вземане на решения в тази ключова институция. Предвид това предизвикателство за новия състав на ВСС следователно ще бъде важно да създаде атмосфера на открит дебат и прозрачност по ключови решения, така че да възвърне доверието на магистратите и широката общественост, което е от съществено значение за доброто функциониране на съдебната система.


Оценка на напредъка в изпълнението на показателите по МСП въз основа на препоръките, съдържащи се в доклада


Първи показател: Независимост на съдебната власт


Препоръка 1: Да се гарантира прозрачен избор на членовете на бъдещия ВСС, като преди избора на членовете от парламентарната квота следва да се проведе публично изслушване в Народното събрание и да се даде възможност на представителите на гражданското общество да коментират кандидатите.


Препоръка 2: Да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд.


Препоръка 3: Да се подобрят практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на Висшия съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите; да се обмисли възможността за отправяне на искане за външна помощ, например от СПСР и/или Съвета на Европа. Най-важното развитие през тази година по отношение на съдебната власт бе избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), който встъпи в длъжност на 3 октомври. Изборите за съдебната квота бяха проведени през юни в съответствие с принципа "един магистрат — един глас", чието значение беше подчертавано по-рано от Комисията, и въпреки някои опасения, изразени по време на провеждането на изборите, процесът бе счетен като цяло за справедлив. Това беше значително подобрение в сравнение с изборите за предишния ВСС през есента на 2012 г.


Изборът за парламентарната квота бе проведен от Народното събрание на 20 септември, като успешните кандидати бяха избрани с мнозинство, значително надвишаващо изискваното мнозинство от две трети. В медиите и гражданското общество бяха изразени критики, че резултатът е бил предопределен чрез договорки между основните политически партии и че дебатът е бил повърхностен и не е отразил открито разглеждане на съответните качества на кандидатите.


Конкретна критика бе отправена относно обстоятелството, че при проведеното по-рано публичното изслушване в Комисията по правни въпроси не е било предоставено време за разглеждането на съществени въпроси, повдигнати от гражданското общество, въпреки че тези въпроси са били получени и до тях е бил предоставен обществен достъп на уебсайта на Народното събрание. Като цяло обаче изборите за новия състав на ВСС показаха предимствата на новата законодателна рамка, която беше въведена през 2016 г. Сега от новия състав на ВСС зависи да покаже своята независимост на практика чрез постигане на трайни резултати при вземането на безпристрастни и професионални решения в ключови области. Важна отговорност на ВСС са назначенията на високи длъжности в съдебната система. Важно ще бъде да се установи, че такива решения се вземат въз основа на качествата на кандидатите и по прозрачен начин. Особено важно решение през 2017 г. беше предложението за назначаване на нов председател на Върховния административен съд.


Въпреки че това решение можеше да бъде прието от новия състав на ВСС, предишният състав на ВСС реши да избере своя кандидат на 11 септември и да представи неговата кандидатура за утвърждаване от президента на републиката. Междувременно президентът върна кандидатурата с мотива, че би било по-легитимно, ако процесът на номиниране бъде извършен от новия встъпващ в длъжност състав на ВСС. Това даде възможност на новия състав на ВСС да преразгледа номинацията на заседание, проведено на 19 октомври, на което назначаването на избрания кандидат бе утвърдено след повторно гласуване с голямо мнозинство.


Другата основна институция, създадена съгласно Конституцията за защита на независимостта на съдебната власт, е Инспекторатът. Измененията на Конституцията, приети през 2015 г., предоставиха на Инспектората по-силни правомощия в ключови области, като например проверките за почтеност, включително тези, отнасящи се до конфликт на интереси и лично имущество на магистратите, както и по-централна роля в подготовката на дисциплинарни производства. Въпреки че окончателните решения относно такива производства продължават да бъдат в правомощията на ВСС, тези правомощия неизбежно повдигат чувствителни въпроси — дисциплинарни решения на ВСС в миналото са били повод за спорове — и следователно трябва да се упражняват внимателно.


В доклада от януари 2017 г, като беше взет предвид този контекст, беше отправена препоръка до българските органи да използват външен експертен опит за подобряване на практическото функциониране на новата система за проверки и дисциплинарни производства. През октомври Венецианската комисия прие становище по отношение на България, което съдържа важни елементи, които биха могли да послужат за основа за допълнителна оценка в контекста на тези изменения.


Заключението въз основа на анализа на изпълнението на препоръки 1, 2 и 3 е, че като цяло България е постигнала допълнителен значителен напредък по първия показател. Въпреки това някои елементи от препоръки 2 и 3 все още не са изпълнени и ще изискват допълнителни последващи действия през идните месеци.


Втори показател: Нормативна уредба


Препоръка 4: Да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност. Що се отнася до наказателните производства, през юли Народното събрание прие пакет от изменения на Наказателно-процесуалния кодекс. Тези предложения имат за цел преодоляване на забавянията при наказателните производства, по-специално чрез ограничаване на възможността за съдилищата да връщат дела на прокуратурата на формалистични основания. Въпреки че много от измененията са в съответствие с предложенията, които бяха представени още през есента на 2016 г., бяха изразени опасения, че окончателният пакет беше прокаран в Народното събрание без много време за по-широк дебат в рамките на съдебната система, като по този начин не беше обърнато внимание на възможни опасения.


Една от последиците от тези новоприети изменения беше прехвърлянето на подсъдността на делата за корупционни престъпления срещу лица на ръководни длъжности, включително министри, депутати и магистрати, на специализирания съд, на когото са подсъдни делата за организирана престъпност. Изключително краткият срок, който беше предоставен за осъществяването на тази промяна, създаде организационни трудности. Както беше отбелязано в януарския доклад, такива промени трябва да бъдат внимателно подготвени и придружени от подходящ анализ на нуждите от ресурси и на възможните правни последици от промените.


Освен това измененията в Наказателно-процесуалния кодекс бяха придружени от специфични изменения на Закона за съдебната власт, предвиждащи нова възможност за отстраняване от длъжност на магистрати, по отношение на която Венецианската комисия изрази опасения. В по-общ план въздействието от все още скорошните промени се очаква да се прояви в резултатите по делата в хода на прилагането на различните разпоредби на практика. Понастоящем в работни групи на Министерството на правосъдието, които получават техническа информация от прокуратурата и други източници, тече обсъждане на редица допълнителни области на възможни законодателни изменения, отнасящи се до Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс с оглед на разрешаването на проблеми, установени в контекста на третия и четвъртия показател.


Експерти и български органи установиха, че въпросните проблеми засягат по-ефективното разследване и наказателно преследване на тежки престъпления, свързани с корупция и организирана престъпност. С цел обаче да се насърчи необходимото доверие в този процес сред широката общественост, както и приемането в съдебната система на предложените промени от решаващо значение е съществени промени в наказателноправната уредба да се извършват по прозрачен начин след провеждане на обществен дебат в магистратските среди и след консултации с гражданското общество. Въздействие върху устойчивостта на напредъка оказва не само съдържанието на законодателните промени, но също и процедурата, използвана за тяхното изготвяне и приемане. Като цяло България е предприела конкретни стъпки за изпълнение на препоръка 4 с цел постигане на целите на втория показател. Вече са приети редица изменения на Наказателно-процесуалния кодекс, а допълнителни законодателни предложения във връзка с третия и четвъртия показател са в процес на изготвяне, включително за изменения в Наказателния кодекс.


В допълнение към обществения дебат и консултациите със съответните заинтересовани страни в съдебната система и гражданското общество успешното осъществяване на тези реформи ще изисква внимателни подготвителни и последващи действия.


Трети показател: Продължаване на съдебната реформа


Препоръка 5: Да се публикува за обществена консултация доклад, в който подробно се отчита напредъкът по изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Да се създаде механизъм за непрекъснато публично отчитане на напредъка през оставащата част от периода за изпълнение на стратегията.


Препоръка 6: Да се намери решение на положението с натовареността в най-заетите съдилища въз основа новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие.


Препоръка 7: Да се изготви пътна карта за изпълнение на препоръките на доклада на СПСР във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието ѝ с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.


Препоръка 8: Да се изготви пътна карта за изпълнението на препоръките, съдържащи се в изследването (върху решенията на ЕСПЧ), включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост. Четири препоръки в доклада от януари 2017 г. бяха насочени към увеличаване на отчетността пред широката общественост и сътрудничеството между институциите. Целта бе да се насърчи по-голямата ангажираност на обществото с процеса на реформи, като по този начин се осигури по-висока степен на необратимост на процеса.


Това е от особено значение в контекста на продължаващата реформа на съдебната система.


Въпреки че успешното изпълнение на стратегията за съдебна реформа в крайна сметка трябва да се основава на участието на множество отделни институции както в рамките на съдебната система, така и извън нея правителството и ВСС имат ключова роля в този процес, включително по отношение на осигуряването на всеобхватна рамка за открит дебат и междуинституционални консултации. Българското правителство предприе някои стъпки в тази посока, като се ангажира да публикува редовни доклади за напредъка по стратегията. Тези доклади биха могли да послужат за основа на обществен дебат, както и на диалог с ВСС и съдебната система като цяло по отношение на конкретните мерки и специфичните цели, които трябва да бъдат преследвани с оглед постигане на общите стратегически цели, определени в стратегията от 2014 г. за оставащия период до 2020 г.


Очаква се през идните месеци по този процес да бъде постигнат напредък в сътрудничество с новоизбрания състав на ВСС. Реформата на съдебната карта и въвеждането на всеобхватна система за електронно правосъдие са на дневен ред от няколко години, като предходният състав на ВСС извърши значителна по обем подготвителна работа, а в момента се извършва по- нататъшен анализ в рамките на проект, финансиран със средства на ЕС. Изглежда, все още това е по-дългосрочен проект, който ще бъде разработен от новия състав на ВСС и ще изисква също така по-широка политическа подкрепа. Въпреки това по някои елементи може да бъде осъществен по-бърз напредък.


По-специално главният прокурор вече представи конкретен модел за окрупняване на районните прокуратури в 28-те области, което няма да изисква обезателно паралелно окрупняване на районните съдилища. По-конкретно съществува неотложна необходимост от разрешаване на проблема с неравномерното разпределение на натовареността между съдилищата, изразяващ се в частност в това, че по-големите съдилища в столицата имат по-високо натоварване в сравнение със средното за страната. Този въпрос е неизбежно един от важните въпроси в дневния ред на новия състав на ВСС при встъпването му в длъжност. Освен предоставянето на допълнителен персонал на претоварените съдилища друг възможен подход за действие се състои в преразглеждане на подсъдността за някои видове дела. Правителството проучва определени възможности в тази насока. Такива промени, разбира се, изискват подходящи консултации и дебати със съответните заинтересовани страни, по-специално като се има предвид въздействието върху достъпа до правосъдие.


Важни възможности за евентуални по-нататъшни реформи бяха набелязани през миналата година в анализ, отнасящ се до българската прокуратура, който бе извършен с подкрепата на Службата на Комисията за подкрепа на структурните реформи (СПСР) от екип от прокурори на ръководни длъжности от Германия, Нидерландия, Испания и Обединеното кралство. Българските органи — с прокуратурата във водеща позиция и с подкрепата на Министерство на правосъдието — изготвиха пътна карта, съдържаща редица действия, като последваща мярка във връзка с този анализ. Предвид сложността им много от действията, предвидени в пътната карта, все още предстоят да бъдат трансформирани в конкретни резултати и решения относно начина, по който да се процедира.


Предстои да се види дали ще е възможно да се постигне консенсус между различните участващи институции относно промените, необходими за цялостно изпълнение на препоръките, съдържащи се в експертния доклад. В отделна инициатива през 2016 г. прокуратурата сама извърши анализ на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) относно неефективните наказателни разследвания в България. Последващите действия във връзка с този анализ също напредват в контекста на пътна карта, изготвена от прокуратурата, която е в процес на изпълнение. Като цяло България предприе по-нататъшни стъпки за изпълнение на четирите препоръки по третия показател. Все още обаче предстои тези инициативи да бъдат приключени и трябва да бъдат трансформирани в ясен план за действия, които да бъдат предприети в ключови области.


Четвърти показател: Корупция по високите етажи на властта


Препоръка 9: Да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен орган за борба с корупцията.


Препоръка 10: Да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията с цел укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация.


Препоръка 11: На основата на анализа на приключили дела да се изготви пътна карта за взаимодействие между всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, като тази карта следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.


Препоръка 12: Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията. В доклада по МСП от януари борбата срещу корупцията беше посочена като областта, в която е постигнат най-малък напредък в България през десетте години, през които се прилага МСП, включително в контекста на изпълнението на стратегията за борба с корупцията, която беше приета през 2015 г., и свързаните с нея усилия да се приеме цялостна реформа на нормативната уредба и да се създаде единна агенция за борба с корупцията.


На 4 октомври новото правителство представи изменен проект пред Народното събрание с изричната цел тази значителна законодателна реформа да бъде приета до края на годината. Когато законът бъде приет, новата институция ще трябва да бъде създадена и да започне работа. Ключов аспект ще бъде назначаването на ръководството на новата институция в рамките на открита и прозрачна процедура, за да се създадат условия тя да се ползва с широко доверие във всички слоеве на обществото, както и сред държавните служители.


Друг важен елемент от стратегията от 2015 г. за борба с корупцията засяга работата на вътрешните инспекторати в държавната администрация. Тези важни структури са отговорни за вътрешния контрол на добрата административна практика, но досега работиха без ясна правна рамка и общи оперативни стандарти. С цел да се засили ролята на инспекторатите през септември 2017 г. бяха предложени изменения на Закона за администрацията, които бяха приети от Народното събрание на 12 октомври. Новият закон сега трябва да се приложи в конкретно организационно отношение. Освен че трябва да осъществи тези реформи на ключови институционални структури, България трябва също така да постигне трайни резултати в областта на ефективното разследване, разкриване и наказателно преследване на корупцията.


Много от предизвикателствата, отбелязани по втория и третия показател по-горе, са от особено значение и в този контекст. Въпреки това, за да се гарантира, че се обръща специално внимание на предизвикателствата, свързани с дела за корупция по високите етажи на властта, прокуратурата извърши анализ на извадка от дела, разгледани от 2013 г. насам, с цел да се извлекат евентуални поуки и да се набележат мерките, които да бъдат предприети, за да станат разследванията и производствата в тази област по-ефикасни в бъдеще. Въз основа на този анализ бе изготвена пътна карта, която сега се изпълнява от съответните институции.


Резултатите от изпълнението на тази пътна карта ще бъдат отчитани редовно в рамките на Националния съвет по антикорупционни политики, създаден от предишното правителство с цел координиране на работата на различните институции, участващи в антикорупционните политики, и председателстван от национален координатор по антикорупционните политики. Както и при другите пътни карти, посочени по третия показател по-горе, много от предвидените в тази пътна карта мерки са само формулирани в общи линии и все още не са изразени в конкретни действия. И накрая важен елемент в основата на една надеждна стратегия за разследване и наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта е наличието на съгласувана рамка за информиране на обществеността относно постигнатите резултати.


В отговор на препоръката, съдържаща се в доклада от януари 2017 г., Върховният касационен съд на Република България създаде механизъм за проследяване и отчет по делата за корупция при движението им в системата на съдилищата. Това е в допълнение към предоставянето на информация от страна на прокуратурата за предприетите от нея действия по конкретни случаи. Като цяло България предприе по-нататъшни стъпки за изпълнение на четирите препоръки по четвъртия показател, съдържащи се в доклада от януари. Въпреки това редица ключови инициативи все още не са приети и изпълнени. Други са в начален етап на изпълнение и все още предстои ясното определяне на конкретни действия.


Пети показател: Корупцията в по-общ план, включително на местно равнище и по границите


Препоръка 13: Да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, включително върху последващите проверки, както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените пропуски.


Препоръка 14: Да бъдат въведени основани на риска мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в рамките на държавната администрация, като се черпи вдъхновение от постиженията в Министерството на вътрешните работи. Следва да бъдат продължени усилията в Министерството на вътрешните работи.


Препоръка 15: Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по изпълнението националната стратегия за борба с корупцията за оставащата част от периода на изпълнение на стратегията. В доклада от януари 2017 г. се отчете напредък в областта на обществените поръчки и се препоръча на България да извърши външна оценка на функционирането на новата система за предварителни проверки и последващите действия във връзка с тях. Има информация, че в отговор на тази препоръка българските органи предвиждат да възложат на външен изпълнител извършването на такава оценка през 2018 г.


Друга насока на работата в рамките на стратегията е въвеждането на планове за противодействие на корупцията с целенасочени и практически мерки за превенция на корупцията в различни високорискови сектори. Националният съвет по антикорупционни политики реши през юли да започне преглед на съществуващите секторни планове за противодействие на корупцията в държавната администрация с цел да се установят възможностите за по-нататъшни координирани действия в тази област. Прегледът се очаква да приключи преди края на годината, след което различните секторни администрации ще трябва да предприемат последващи действия във връзка с констатациите от него. Това е област, в която е необходимо ръководните органи, инспекторатите и другите единици от държавната администрация да извършват непрекъснати и решителни действия.


Последната препоръка по този показател има за цел да гарантира непрекъснатостта на обществения дебат и политическото внимание върху прилагането и по-нататъшното развитие на стратегията за противодействие на корупцията чрез механизъм за публично отчитане. Българските органи решиха да продължат мандата на Националния съвет по антикорупционни политики и да му възложат задача да извършва редовна оценка на напредъка и да информира обществеността за резултатите. Като цяло България е предприела стъпки за изпълнение на трите препоръки по петия показател, съдържащи се в доклада от януари. Въз основа на предприетите стъпки следва да бъдат предприети необходими действия през 2018 г.


Шести показател: Организирана престъпност


Препоръка 16: Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за организираната престъпност на високо равнище, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията.


Препоръка 17: Да се приемат необходимите изменения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и да се гарантира, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще продължи да работи независимо и ефективно. В доклада от януари 2017 г. се потвърждава, че през последните десет години в престъпната среда е настъпила мащабна промяна, като при организираната престъпност се наблюдава спад на нивото на видимо насилие и тя представлява по-малка заплаха за стабилността на обществото отколкото в миналото, както и че поради тази причина като цяло положението в България се приближава до това в някои други държави членки.


Освен това беше отбелязано, че специализираните институции, създадени през 2012 г., са започнали да постигат съгласувани резултати, що се отнася до влезлите в сила присъди по дела за организирана престъпност и отнемането на незаконно придобито имущество. При все това в доклада са включени някои ключови заключителни препоръки, насочени към по-нататъшно консолидиране на тази положителна тенденция. На първо място, беше препоръчано да се създаде система за отчитане по дела за тежка организирана престъпност, която да позволи на обществеността и медиите да следят напредъка по тях. Тази препоръка е аналогична на подобната препоръка за делата за корупция по високите етажи на властта и предприетите мерки са в отговор и на двете препоръки. Както беше отбелязано по-горе, в доклада от януари 2017 г. се отчитат постигнатите трайни резултати в работата на специализирания съд и специализираната прокуратура за борба с организираната престъпност. Комисията обаче отбелязва, че съгласно неотдавнашните промени в Наказателно-процесуалния кодекс се предвиждат съществени организационни промени, като подсъдността на делата за корупция по високите етажи на властта се прехвърля на специализирания съд. България следва да гарантира, че тези промени ще утвърдят постигнатия напредък в тази област.


На второ място, беше препоръчано да се приемат изменения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с цел да се отстранят редица предизвикателства, които бяха установени от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). В отговор на тази препоръка компетентните български органи уведомиха Комисията, че измененията на закона са приети. Независимо от това Комисията отбелязва, че в новия закон за борба с корупцията, който понастоящем се разглежда от Народното събрание, са включени разпоредби относно отнемането на незаконно придобито имущество и се предвижда нова институционална структура. Както бе отбелязано в доклада от януари 2017 г., ще бъде важно да се гарантира, че тези промени не поставят под въпрос постигнатия вече напредък в тази област и способността на институциите да запазят положителната тенденция, наблюдавана до този момент. Като цяло България е предприела стъпки за изпълнение на препоръки 16 и 17 по шестия показател. При все това българските власти следва да гарантират, че скорошните решения, свързани с организационни и правни промени, се изпълняват по начин, който консолидира постигнатия напредък.


Заключение


През деветмесечния период след доклада от януари 2017 г., в който бяха формулирани ключовите препоръки за изпълнение на всички показатели по МСП, настъпиха допълнителни положителни промени. Въпреки че политическата несигурност доведе в някои случаи до забавяне на изпълнението на реформите в началото на годината, от месец май нататък процесът на реформи отново набра скорост, въпреки че окончателните резултати все още предстоят да се видят, по-специално в областите, изискващи законодателни реформи и действия от страна на правителството, като например борбата срещу корупцията. В съдебната система също настъпиха важни промени през тази година, по-специално с избора на новия състав на ВСС, чието въздействие следва да започне да се проявява през следващата година.


В настоящия доклад се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по препоръките, формулирани в доклада от януари 2017 г., по-специално по препоръка 1, във връзка с която от сега нататък новият състав на ВСС ще има задължението да демонстрира резултати, и по препоръки 16 и 17, във връзка с които трябва да се запази положителната тенденция. Значителен напредък бе постигнат също така по препоръка 4, макар че са необходими още усилия. Въпреки че Комисията все още не може да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна степен на настоящия етап, тя остава на мнение, че с непрекъснато политическо лидерство и решимост за постигане на напредък в реформата България би трябвало да може да изпълни оставащите препоръки по МСП в близко бъдеще. Комисията приканва България да предприеме необходимите действия и да изпълни всички препоръки, а към края на 2018 г. ще оцени отново постигнатия напредък.

Коментари (23)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1583 Неутрално

  "настъпиха допълнителни положителни промени"

  Не знам, аз положителни промени не виждам, осъдени политици за корупция също.

 2. 2 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 626 Неутрално

  "Кат пееш Пенке ле, #кой ли те слуша."

  Четете ли бе #тримата шишковци?!

 3. 3 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 570 Весело

  "настъпиха допълнителни положителни промени"Не знам, аз положителни промени не виждам, осъдени политици за корупция също.
  —цитат от коментар 1 на Котаракът на Шрьодингер


  Аз пък имам една мечта - да видя главен прокурор в затвор.

  Леле колко мартинлутъркингски звучи.

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 4. 4 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 320 Неутрално

  Сичкото трол строено и да плюе. Казах!!!

 5. 5 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 320 Неутрално

  "настъпиха допълнителни положителни промени"Не знам, аз положителни промени не виждам, осъдени политици за корупция също.
  —цитат от коментар 1 на Котаракът на Шрьодингер


  Аааа... сакън, Ваше Високоблагородие. Туй с допълнителните положителни промени и напредък в много области да го скриете и въобще да не го споменавате!!!

 6. 6 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 1849 Неутрално

  Не е много критичен всъщност.Но по дипломатичен начин са ни казали че имаме още доста работа.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
 7. 7 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1583 Неутрално

  [quote#5:"Jumbo Jet"][/quote]

  Нещо в резултатите съм пропуснал ли? Корупцията според вас намалява и вече има осъдени политици за корупция ли? Или вярате, че новия закон за борба с коруцията на Цецко ще пребори корупцията с прегед на имуществените декларации на корумпетата и глоби от 200 лв?
  Имам един комшия дето вярва в марсианци, а детето му в Дядо Коледа, мога да ви включа в списъка с вярващите, ако искате? :)

 8. 8 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 2292 Неутрално

  Преразказ по картинки.
  Който чака Европейската комисия да ни оправи бакиите в съдебната система, чака Годо. От този храст заек няма да излезе. Дори напротив - този доклад е толкова беззъб и "дипломатичен", че направо окуражава Тримата Шишковци да правят каквото си искат.
  Територия в разпад.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 9. 9 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 506 Неутрално

  " Комисията приканва България да предприеме необходимите действия и да изпълни всички препоръки, а към края на 2018 г. ще оцени отново постигнатия напредък."

  Звучи ми като : Тати ще ми купи колело , ама друг път .
  Просто не са узрели да ни признаят за равни !

 10. 10 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  представям си какво щеше да бъде ако нямаше мониторинг - шиши шеф на БНТ, а цацаратурата, обединена със съда, коли и беси неудобните на шиши направо на площада.

  не че сега е много по-различно.

 11. 11 Профил на Bojidar Vasilev
  Bojidar Vasilev
  Рейтинг: 369 Неутрално

  Ако в ЕС знаеха поговорката " Гарван гарвану око не вади " нямаше да губят времето на разни комисии наблюдаващи случващото се у нас ами щяха да се запитат какво всъщност правим там

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на dedo_goshko
  dedo_goshko
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Мисля си, че на всички разумни и мислещи хора им е ясно, че ако доклада бе положителен, мониторинга щеше да отпадне. Така е заложено в процедурата за изготвянето на тези доклади.

  Сбитият преразказ на написаното е - не сте изпълнили докрай нито една от 17-те препоръки от предходния доклад, но все пак сте се опитали да направите по някоя от точките нещо. Затова дружно Ви потупваме по рамото и да знаете - мониторинга продължава! :) Най-важния цитат от доклада е: "Комисията все още не може да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна степен на настоящия етап", т.е. оценка "Задоволителен 3" :) Пък нека Цецка и матросовците от амбразурата да повтарят колко е положителен доклада и въпреки това мониторинга остава :)

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  "Както Съветът подчерта, че прилагането на МСП ще приключи, когато всеки един от шестте показателя, приложими за България, бъде изпълнен по задоволителен начин."

  Бъде изпълнен по задоволителен начин!!! - досега нямат и за три. Двойкаджии!

  "Въпреки че успешното изпълнение на стратегията за съдебна реформа в крайна сметка трябва да се основава на участието на множество отделни институции както в рамките на съдебната система, така и извън нея правителството и ВСС имат ключова роля в този процес, включително по отношение на осигуряването на всеобхватна рамка за открит дебат и междуинституционални консултации."

  Правителството и ВСС имат ключова роля в осъществяването на съдебна реформа... Алооо, двете прасета! Наясно ли сте, че сте под микрископа?

 18. 18 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 7272 Неутрално

  Мониторингът трябва да продължи и след 2018 година в държавата на шишковците

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 19. 19 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 2035 Весело

  'ахти зора... тея ли не са нарееед, аз ли не съм от тука... некво си предно правителство, некво си ново правителство, некви си постигнати трайни резултати от некви си специализирани съд и прокуратура... смееетайте кви лакардии са къдрили гербавите шебеци

  питащи защо Тиквоний хвърлИ оставката и ни натресе генерадевчето има ли???? Ако има, да знаете - поради неудържимата си воля за риформи хахаха

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8735 Неутрално

  "Комисията приканва България да предприеме необходимите действия и да изпълни всички препоръки, а към края на 2018 г. ще оцени отново постигнатия напредък."
  А 17-те препоръки от стария доклад си останаха пак 17. На какво се радва Цачева, не знам. Може би се надява да не прочетем докрай доклада.

 21. 21 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3710 Неутрално

  От 17 препоръки само по 1-ва имаме „известен напредък“ ,което значи ,че по точка първа имаме 3на релси / 3 с два минуса/ Къде видяха положителна оценка цацата и тетка?

 22. 22 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 295 Неутрално

  незнам и неме интересува дали е положителен или отрицателен доклада , но виждам че нищо не се е променило в отношението държава гражданин , преди имаше полит комисари ,сега бизнесмен робовладелци , мизерия и репресии това са методите на управление от преди , сега ;финансова дисциплина ; и ;правото на началника ; , а резултатите ? разграбена държава и смазан народ , та целите на управлението са постигнати , със и без доклади

 23. 23 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1893 Неутрално

  ... Аз пък имам една мечта - да видя главен прокурор в затвор. ...
  [quote#3:"Минас Бахдасарян"][/quote]
  Много крайно искане. Не бихте ли приели нещо подобно:
  http://www.dnevnik.bg/sviat/2016/11/03/2856081_bivsh_glaven_prokuror_e_osuden_na_135_udara_s_kamshik/

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK