Президентът Радев наложи вето на антикорупционния закон (допълнена в 12 ч.)

Още преди да бъде гласуван окончателно, държавният глава обяви, че ще наложи вето на законопроекта.

© Юлия Лазарова

Още преди да бъде гласуван окончателно, държавният глава обяви, че ще наложи вето на законопроекта.Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като го оспорва по принцип и в неговата цялост, съобщиха от президентството.


Още преди да бъде гласуван окончателно, държавният глава обяви, че ще наложи вето на законопроекта. Първото заседание на парламента за новата година е на 11 януари. Ветото на президента може да бъде преодоляно, ако законът бъде приет отново с мнозинство от поне 121 гласа. Към момента ГЕРБ и "Обединените патриоти" имат точно толкова депутати, но предстои парламентарната група на ГЕРБ да бъде попълнена с един народен представител.


Към съобщението за върнатите текстове има и подробни мотиви. Според Радев противодействието на корупцията не може да се ограничи само до мерките, предвидени в приетия закон, защото не са достатъчно ефективни.
"Корупцията е негативно явление с многостранни измерения и чрез нея се овладяват основни лостове на държавното управление


от частни икономически интереси, които оказват въздействие върху процесите на вземане на решения в своя полза чрез незаконни и често скрити форми на натиск или влияние. Корупцията ограничава основните права и свободи на гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията", става известно още от съобщението.


Проектът за нов антикорупционен закон беше изготвен от управляващите и гласуван окончателно от парламента в края на 2017 година. Още преди да влезе в парламента, срещу него имаше остри критики от страна на неправителствени организации. След приемането за вето призоваха от "Да, България" и от фондация "Антикорупционен фонд".


Законът предвижда създаването на нов орган за борба срещу корупцията, който обединява комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, комисията за конфликт на интереси, сметната палата и дирекция от ДАНС. Новото звено няма да има разследващи функции и ще може да иска подслушване, записаха депутатите с изменения между първо и второ четене.


Мотивите на президента Румен Радев (пълен текст)


Уважаеми народни представители,


Корупцията е негативно явление с многостранни измерения. Чрез нейните проявни форми се овладяват основни лостове на държавното управление в законодателната, изпълнителната и съдебната власт от частни икономически интереси, които оказват сериозно влияние върху процесите на вземане на решения в своя полза чрез незаконни и често скрити форми на натиск или влияние.


Корупцията ограничава основните права и свободи на гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията. Поради тази сложност на корупцията като социално явление с различни проявни форми в преамбюла на Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията изрично се подчертава, че, за да бъде ефективно предотвратяването и борбата с корупцията, е необходимо прилагането на всеобхватен и мултидисциплинарен подход. Затова многократно съм призовавал за предприемането на широкомащабни законодателни мерки, в които акцентът да е върху разкриването, пресичането и разследването на корупционните схеми.


С всеки един закон народните представители дават нормативен отговор на съществуващите в обществото проблеми. Това се отнася и за приетия на 20 декември 2017 г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), от който се очаква да е подходящо правно средство за по-ефективно противодействие на корупцията.


Положително оценявам, че при подготовката на този закон бяха изпълнени процедурите за обществено обсъждане съгласно Закона за нормативните актове. Въпреки това считам, че приетият закон не само не създава адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но дори ще затруднява борбата с нея. Мотивите ми за това са следните:


Амбицията на закона да бъде кодифициращ акт в материята за противодействието на корупцията, посочвайки изчерпателно в чл. 1, т. 1 "мерките за противодействие на корупцията", не е реализирана чрез неговите разпоредби. Видно от чл. 3, ал. 2 противодействието на корупцията е сведено само до мерките, посочени в този закон и осъществявани единствено от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията). Извън обхвата на закона остават редица органи и звена с функции в областта на противодействието на корупцията. Такива са например: инспекторатите по Закона за администрацията, които по силата на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на същия закон осъществяват административен контрол с цел предотвратяване на корупцията, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, който е ангажиран с проверките за почтеност и конфликт на интереси (чл. 132а, ал. 6 от Конституцията), Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция. Същият подход за ограничаване на предметния обхват и на ангажираните органи и звена е приложен и по отношение на превенцията (чл. 30-33). По този начин законът създава още по-голямо фрагментиране и неяснота за цялостната институционална рамка и прави непостижима прогласената в чл. 2, т. 1 цел – ефективно противодействие на корупцията.


Намирам за уместно обединяването на функциите на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР) и на звеното в Сметната палата, ангажирано с отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Обединяването само на тези институции в нов единен независим антикорупционен орган е заложено в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.


Що се отнася до законовото решение за приобщаване и на функциите по отнемане на незаконно придобитото имущество, то е спорно,


тъй като обществените отношения по установяване на конфликт на интереси и по гражданската конфискация са разнородни по характер. Тази разнородност намира израз в различното приложно поле спрямо лицата – глави пета, осма и девета се прилагат за заемащите висши публични длъжности, докато разпоредбите за отнемане на незаконно придобитото имущество са приложими за много широк кръг лица, включително за привлечени като обвиняеми за престъпления по чл. 108, ал. 1.


Производствата, свързани с конфликта на интереси и с отнемането на незаконно придобитото имущество, имат много малко общо като предмет, основания за образуване, доказателствени средства, срокове, съдържание на крайните административни актове и последици от влизането им в сила.


Принципно различният им характер е виден и от съдопроизводствените правила - за съдебните производства относно конфликта на интереси се прилага Административнопроцесуалният кодекс, а за тези относно отнемането на незаконно придобито имущество – Гражданският процесуален кодекс.


Аргументът, че обединяването на двете материи е оправдано, тъй като се поставя акцент върху отнемането на незаконно придобито имущество, чийто произход е свързан с корупция, не намира подкрепа


в чл. 108, ал. 1. Там преобладават престъпления, свързани с организирана престъпна дейност, убийства, отвличания, трафик на хора, проституция, разпространение на наркотици и само малка част са корупционни престъпления.


Това означава, че за други корупционни престъпления, непосочени в чл. 108, ал. 1, производството по отнемане на имущество няма да се прилага. Например няма да бъде отнемано имущество по този закон за същински корупционни престъпления – издаване на сведения от значение за стопанството с цел получаване на дар или имотна облага (чл. 224 от Наказателния кодекс), получаване на неследваща се имотна облага (чл. 225б от НК), както и за такива с вероятен корупционен мотив – разпореждане с бюджетни средства не по предназначение (чл. 254а от НК), осуетяване на наказателно преследване (чл. 288 от НК), непривеждане в изпълнение на присъда (чл. 295 от НК). Необяснимо е защо сред изброените в чл. 108, ал. 1 престъпления не са включени укривателството на вещи, поставени под специален режим (чл. 215, ал. 2, т. 2 от НК), квалифицираната кражба от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение (чл. 195, ал. 1, т. 6 от НК) и най-вече кражбата в големи размери по чл. 195, ал. 2 от Наказателния кодекс.


Налага се изводът, че при изброяването на съставите по чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ са еклектично приложени множество критерии, които не са съобразени с целите на приетия закон и с връзката между особеностите на отделните престъпни състави и предмета на регулиране на този нормативен акт. Всичко това показва, че


механичното обединяване на разнородни по своя характер материи, освен че е правно неиздържано и необосновано, може да доведе до неефективност в борбата с корупцията.


Законът е изграден върху постановката, че проблемът за неефективното противодействие на корупцията може да се реши с институционални мерки чрез създаване на "единен антикорупционен орган". Това е задача поначало неизпълнима предвид правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет по чл. 132а, ал. 6 от Конституцията, но и с оглед на множеството органи с правомощия по установяване на конфликт на интереси, които се създават с § 2, ал. 8 от приетия закон.


По никакъв начин не поставям под съмнение конституционно обусловеното правомощие на Народното събрание да създава държавни органи със закон. Смятам, обаче, че законодателното решение органът да е един, не е взето въз основа на правната логика – съобразно предмета на регулиране. Освен това натрупването на толкова много и разнопосочни функции, необходимостта от време за организационно преструктуриране и за приемане на подзаконовите актове, създават риск да бъдат влошени постигнатите досега резултати от дейността на "окрупняваните" органи и структури.


Положително следва да се оцени подходът на законодателя да създаде публична процедура по определяне на председателя, заместник-председателя и членовете на Комисията. Въпреки това намирам за спорни някои положения в Глава втора от ЗПКОНПИ.


В чл. 8, ал. 3 и 4 не се съдържат достатъчно гаранции за професионална компетентност на заместник-председателя и членовете на Комисията. Изискуемият 5- годишен професионален стаж е по-малък от стажа, изискван за главния секретар и директорите на дирекции в администрацията на досегашната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Освен това за членовете на Комисията в чл. 8, ал. 4 не е предвидено професионалното направление на магистърската им степен, което би позволило избирането на лица без познания в сферите на компетентност на Комисията.


Това поражда основателно съмнение, че изборът ще бъде повече политически, отколкото въз основа на критерия "високи професионални качества".


Прецизната уредба е от изключително значение предвид разнородния характер на материите, по които ще се произнася Комисията, и обстоятелството, че предвид чл. 13, ал. 2 мнозинството при вземане на решения ще се формира именно от тези членове. Озадачаващо е, че законът не предвижда за членовете на Комисията проверка за почтеност, каквато има за служителите в администрацията й, нито посочва нейното неуспешно преминаване като основание за освобождаване на член на Комисията. По този начин изискуемите по чл. 8, ал. 2 - 4 високи нравствени качества остават само с декларативен характер, защото липсва механизъм за установяването им.


Считам за неподходящо заместник-председателят и членовете на Комисията да се избират по предложение на нейния председател, тъй като по този начин целият състав ще бъде доминиран от мнозинството в парламента, а не от цялото народно представителство. Освен това отсъствието на конкретика в чл. 17, ал. 2 от приетия закон – каква точно информация може да се иска от членовете на Комисията при явяването им в Народното събрание, създава опасност от намеса на народните представители в текущи проверки на Комисията. Така се увеличава възможността от политическо влияние в дейността на Комисията, която законът по никакъв начин не прегражда.


С чл. 13, ал. 5 се изключват от обжалване някои от решенията на Комисията. Считам, че


липсата на съдебен контрол не е оправдана за решенията, с които Комисията отказва да образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество.


Ако такива решения са незаконосъобразни, тяхната необжалваемост препятства изпълнението на правомощието на прокуратурата по чл. 127, т. 5 от Конституцията да следи за спазване на законността, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове. В този смисъл уредбата не предоставя необходимите гаранции за спазване на законността в дейността на Комисията и за обществения интерес, чиято защита несъмнено е легитимна цел.


Поради спецификата на производството по отнемане на незаконно придобитото имущество е резонно да се очаква засегнатите лица да сезират Европейския съд по правата на човека. Това поставя с изключителна острота въпроса за регресната отговорност, когато Република България е осъдена да заплати вредите, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органи и на длъжностни лица. С чл. 20 от приетия закон отговорността на членовете на Комисията и органите по чл. 16, ал. 1 и 2 е намалена и обхваща само вредите, настъпили в резултат на престъпление от общ характер.


За сравнение отговорността им по чл. 9, ал. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, която остава непроменена, е в пълен размер за действия или бездействия, признати за престъпление по съдебен ред. Стремежът към намаляване на отговорността на Комисията за мен е недопустим. Не може нарушенията, извършени при упражняване правомощията на органите по ЗПКОНПИ, да бъдат заплащани от българските данъкоплатци, а не от виновните длъжностни лица.


Поради всичко това намирам, че уредбата относно конституирането на Комисията и статута на нейните членове


не дава убедителни гаранции за независимост, безпристрастност и отговорност.


Една такава гаранция досега беше балансът между няколко конституционно предвидени органа при определяне на персоналния й състав.


Не може да има успешно противодействие на корупцията без участието на гражданското общество, което включва и подаването на сигнали. Уредбата в Глава шеста от приетия закон предвижда, че сигнали за корупция или за конфликт на интереси на лице, заемащо висша публична длъжност, се подават до Комисията.


Същевременно не е променена разпоредбата на чл. 46а, ал. 2, т. 5 от Закона за администрацията, която посочва, че Главният инспекторат на Министерския съвет разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт. Те несъмнено са лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, и затова е налице неяснота кой всъщност е компетентен да разглежда сигналите за корупция и конфликт на интереси.


Подаването на сигнал винаги крие риск от обратна репресивна реакция и затова защитата на лицата, които подават сигнали, е от особена важност.


Приетият закон не прегражда възможността за предприемане на неблагоприятни действия спрямо подалия сигнала. В чл. 51 се предвижда правото на подалия сигнал да претендира обезщетение за претърпените вреди, след като е бил уволнен, преследван или подложен на психически или физически тормоз заради това, че е подал сигнал.


По този начин България се отдалечава от поетите ангажименти като страна по Гражданската конвенция за корупцията (Съвет на Европа). По силата на чл. 9 от тази конвенция държавите са длъжни да предвидят във вътрешното си законодателство "подходяща защита срещу всякакви неоправдани санкции спрямо служители, които имат достатъчно основания да подозират извършването на акт на корупция и добросъвестно уведомяват за това компетентните лица или власти".


В материята за конфликта на интереси стъпка в правилната посока е направеното в чл. 74, ал. 2 от приетия закон обединяване на процедурата по установяване и по санкциониране. Независимо от това обаче


съществен недостатък на уредбата е въвеждането на децентрализирано установяване на конфликт на интереси.


Вместо на един орган - Комисията, § 2, ал. 8 от Допълнителните разпоредби на приетия закон възлага това на многобройна група органи. Като следствие органи, формирани изцяло на политически принцип, каквито са общинските съвети и министрите, ще установяват конфликт на интереси за лицата по § 2, ал. 1, което създава условия за политически натиск върху тях или за тяхното покровителстване.


Децентрализираният модел за установяване на конфликт на интереси не гарантира политически неутралитет и безпристрастност на установяващите конфликт на интереси и е в явно противоречие с принципите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 9 от ЗПКОНПИ. Необходимостта от специални обучения, за да могат служителите по § 2, ал. 5 да изпълняват функции по установяване на конфликт на интереси, неминуемо ще доведе до продължителен "нулев" период в прилагането на този изключително важен способ за противодействие на корупцията.


Заслужава да се припомни, че децентрализираното установяване на конфликт на интереси вече беше "изпробвано" и само за две години - от 1 януари 2009 г. до 1 януари 2011 г., показа своята неефективност,


което наложи създаването на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като централизиран орган. Причините за неефективността на този отречен законодателен подход са обвързаностите между лицата, които установяват конфликт на интереси и лицата, които са в ситуация на конфликт на интереси, невъзможността във всички администрации да се осигури компетентно и законосъобразно прилагане на производствата, различната практика по идентични казуси както в административната, така и в съдебната фаза на производството. Всичко това ще се повтори и сега при прилагането на разпоредбите за конфликта на интереси, включени в ЗПКОНПИ.


Подходът с § 2, ал. 1 уредбата за декларирането, конфликта на интереси и за административнонаказателната отговорност да се "прилага съответно" и за лицата, които не заемат висши публични длъжности, поражда сериозни проблеми.


Преди всичко дефиницията за конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ оставя впечатление, че ако едно лице не заема висша публична длъжност, но има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на задълженията му по служба, това не е конфликт на интереси.


Смятам, че предвид широко разпространените практики на конфликт на интереси, предвиденото в чл. 67 от ЗПКОНПИ ограничение лица, за които е установен конфликт на интереси, да не могат да заемат висша публична длъжност в продължение само на една година, няма да постигне възпиращ ефект. Това се отнася и за едногодишния срок по чл. 38, ал. 1, т. 4 относно подаване на декларация за имущество и интереси след освобождаване от висша публична длъжност. Предвид всичко това считам, че уредбата няма да подобри, а ще затрудни дейността по установяване на конфликт на интереси.


Глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности"


е един от примерите за концептуалния дефицит на приетия закон.


Несъответно на наименованието й повечето от разпоредбите в тази глава са посветени не на осъществяваната дейност по същество, а на статута на служителите. Въпреки че според чл. 15, ал. 3 техният статут се определя в този закон, уредбата на съществени негови елементи е на подзаконово ниво - и то не в един, а в два подзаконови акта на Комисията – правилника по чл. 23 и наредбата по чл. 85, ал. 2.


Проблем съществува и с начина, по който органите по чл. 16, ал. 2 са определени като служба за сигурност по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация. Като такива са обявени директорът и инспекторите в дирекцията, а не самата дирекция като структура.Това означава, че адресат на правомощието по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на класифицираната информация са директорът и инспекторите, т.е. те ще бъдат проучващ орган сами за себе си.


Тази непрецизност е пренесена и по отношение на уредбата за дейността по Глава девета.


Разпоредбите изобилстват от понятия с неясно съдържание


"прояви на корупция" (чл. 82, ал. 1), "нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция" (чл. 102, ал. 1, т. 1), "действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция" (чл. 102, ал.1, т. 2),"заплаха за корупция" (чл. 103, т. 2). Без съмнение прогласеният в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип на правовата държава включва изискването правните понятия да са съдържателно добре определени, за да има законоустановеност на правомощията на компетентните органи.


Липсата на яснота за съдържанието на използваните в Глава девета понятия дава възможности за различни тълкувания и предприемане на репресивни мерки, като създава риск от използването им за оказване на натиск върху широк кръг лица, включително и на ключови длъжности в държавното управление.


Предвидената възможност в чл. 104, ал. 3 за използване на специални разузнавателни средства, без да се конкретизира в какви случаи те ще се прилагат, поставя въпроса за съразмерността при тяхната употреба.


Не е изключена изрично възможността специални разузнавателни средства да се експлоатират и за нарушения, които не са тежки престъпления. Необходимо е да се отчита, че при използването на специалните разузнавателни средства временно се ограничават неприкосновеността на личния живот и жилището, както и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения.


Това са основни права, гарантирани с чл. 32, 33 и 34 от Конституцията на Република България и с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. За да бъде намесата в тези права пропорционална, в съответствие с чл. 8, пар. 2 от Конвенцията конкретните ограничения следва да бъдат гарантирани от съгласувано и предвидимо законодателство.


С оглед правната сигурност и защитата на правата на лицата, които нито са подсъдими, нито дори привлечени като обвиняеми, е притеснителен фактът, че съществени въпроси относно методите, средствата и способите за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност не са предмет на уредба на законово ниво, а на подзаконово – с наредба и инструкция, приети от Комисията (чл. 102, ал. 2 и чл. 104, ал. 2).


Не поставям под съмнение определената в чл. 2, т. 3 от приетия закон цел да се защитят интересите на обществото чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество, защото това явление е особено вредно за демократичните общества, националните икономики и правовия ред.


Същевременно в някои от разпоредбите на ЗПКОНПИ не се съдържат достатъчно гаранции за обективното и безпристрастното им прилагане, което в производството по отнемане на незаконно придобито имущество е особено важно с оглед сериозното засягане на конституционно защитено право, каквото е правото на собственост. Една от двете предпоставки за започване на съдебните производства по налагане на обезпечителни мерки и отнемане на незаконно придобито имущество е установяването на значително несъответствие в имуществото.


Като се има предвид, че имуществото включва разнородни компоненти (§ 1, т. 4) и че от правилното определяне на неговата стойност зависи прилагането или не на производството по отнемане, на законово ниво трябва да има яснота за използваните методи за определяне на пазарната стойност на имуществото, каквито примери има в законодателството. Това ще бъде достатъчна гаранция, че във всички случаи Комисията ще прилага едни и същи методи за определяне стойността на имуществото, като се ползва съществуващият в други закони подход.


Форма на възстановяване на нарушената социална справедливост е отнетото незаконно придобито имущество да се използва в обществен интерес или за социални цели.


Това изисква имуществото да бъде управлявано адекватно, за да не се губи от икономическата му стойност. В приетия закон няма съществени промени в сравнение със съществуващия сега модел на управление на отнетото имущество. Управлението на отнетото имущество е в правомощията на междуведомствен съвет, който като колегиален орган трудно би бил в състояние да постигне бързина и оперативност в дейността си. Съществен пропуск е липсата на уредба как се управлява отнето имущество в някои специфични хипотези, например при търговско предприятие, чиято стойност може да бъде съществено намалена при лошо управление, както и при отнемане на ценни книжа.


Необходимо е да се отбележи, че правилото най-малко 30 на сто от стойността на отнетото имущество да се използва за социални цели, съществуваше от 2016 г. и в досегашната уредба, преди да бъде отменено с последните промени в Закона за публичните финанси (ДВ, бр. 91 от 2017 г.). Сега в чл. 168, ал. 5 е включено аналогично правило, което показва неустойчивия законодателен подход към тази материя.


Противодействието на корупцията не може да се ограничи само до дейности по деклариране на имущество и интереси, проверка на имущественото състояние,


установяване на конфликт на интереси и отнемане на имущество. Тези мерки са важни и са се прилагали досега, но не са достатъчни. Още повече че преобладаващата част от новата уредба на тези институти възпроизвежда съществуващите правила, а § 7, ал. 4 и 5 дава възможност в новата Комисия да бъдат включени лица, които са били в съставите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Очакванията на българското общество са за бързи и ефективни резултати в борбата с корупцията. Най-силното доказателство за успеха на усилията в борбата с корупцията ще се изразява в това престъпленията да бъдат разкривани своевременно и по отношение на извършителите да се осъществява ефективно наказателно преследване.


Уважаеми народни представители,


Като се ръководя от гореизложените мотиви за съществено несъответствие с поставената от закона цел – ефективно противодействие на корупцията, с основни начала на Конституцията и на международни договори, по които Република България е страна, на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2017 г., като го оспорвам по принцип и в неговата цялост.


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Браво на Радев.
  Послуша петте партии и НПО-тата
  Надпартиен Президент!

 2. 2 Профил на Tulup_123
  Tulup_123
  Рейтинг: 289 Любопитно

  Ще е много показателно гласуването на ДПС при повторното разглеждане!

 3. 3 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Рагеле, тоя се върна от сутрешното матине и тежките разговори в кулоарите на фераин гемайншафт мюзик

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 4. 4 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 387 Разстроено

  Двата клана пак си подават топката. Кога ще обявят "Костов е виновен"?

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 279 Неутрално

  "... като го оспорва по принцип и в неговата цялост, съобщиха от президенството."

  В мотивите е разликата с Президент Плевнелиев. Той би наложил вето заради прокараната поправка на ДС-ДПС за защита на сигналите. А резидента крие истинските си мотиви. "Детската му мечта" е да назначава както антикорупционното звено, така и да си има путинска прокуратура, "равно отдалечена от трите власти", както Лозан Панов удобно му предложи.
  :) Путинките продължават да се спъват...

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Споко бе,нищо не е станало,на 8 започва работа НС,и на девети отменя ветото.Какво толкова се натягате.Или защото в случая ветото на Радко обслужва и другарите агн.главички,за това му се радвате.А той налага вето,защото не му се отвори неговия парашут и на Нинова,да назначават те шефа на този орган.

  sdg
 9. 9 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 497 Весело

  От този храст едва ли ще изскочи ''булка'', по-скоро озъбен пес.

 10. 10 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 301 Неутрално

  Браво!

  Значи почваме председателството на ЕС без антикорупционен закон... Много показателно.

  “When small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set”, Lin Yutang
 11. 11 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2577 Неутрално

  Силно ВЕТО ! Не могат да го претупат лесно. След като водещи европейски медии говорят за корупция в България ( дори и Беларус) ...., ставаме за т...........к и на българите в Македония. Още на новогодишното слово си пролича желанието за "излизане от този кръг".

 12. 12 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5642 Неутрално

  Вето, не вето - все тая !
  НС ще го прегласува!

  [email protected]
 13. 13 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  Нещо полезно да свърши тоя.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 14. 14 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1632 Неутрално

  В тоя закон има редица съществени идиотизми. Радев го връща заради редица несъществени, като е посочил само един сериозен недостатък.


  Общо взето ситуацията е игра със саби за пред матряла, той ще го върне, те ще сменят две запетайки и ще го прегласуват доволни.

  Толкова за опозиционността на комунягите.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 15. 15 Профил на kdo52372883
  kdo52372883
  Рейтинг: 777 Неутрално

  БРАВО!!! Този път има и юридически грамотно мотивиране. И то - доста.

 16. 16 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 497 Весело

  Егати текста! Това кой ли точно му го е писал? Сигурен съм, че ако трябва да го чете на живо, през 2 изречения ще се запъва :)

  Иначе да, мерките, предвидени в приетия закон, може и да не се окажат достатъчно ефективни, по президента може ли да гарантира, че по-всеобхватни мерки няма да бъдат обявени за противоконституционни? Не! Тъй че, този ход на съветниците му е чист популизъм!

 17. 17 Профил на Tzariqt e Gol
  Tzariqt e Gol
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Сега ДСБ-истите и Ристю Бойкикевци са във възторг от ветото на президента. Нали все пак много голяма част от тях си го избраха като гласуваха за кандидата на БСП, от която партия и техните малки мартиики произлизат.

 18. 18 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2333 Весело

  " така и да си има путинска прокуратура, "равно отдалечена от трите власти",
  —цитат от коментар 6 на plebs

  ...вместо чайкинска цацаратура.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 19. 19 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Който иска да се бори с нещо, прави точно това - бори се. Който не иска, прави комисии.

  Мърфи е оптимист!
 20. 20 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 710 Неутрално

  До коментар [#10] от "gesand":

  По-добре без, отколкото с такъв.

 21. 21 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 567 Неутрално

  Бяла точка за Радев, каквито и да са реално целите му.
  То е ясно, че парламентът може да нула време да отхвърли ветото, но самият факт, че топ държавна институция като президентството, навира темата в медиите в началото на председателството, може само да ни радва.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 874 Разстроено

  Театър за наивници.
  Като ги наредиха в западната преса и почнаха да "борят" корупцията.

 24. 24 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 888 Неутрално

  браво на радев ,все някой трябва да усмирява развилнявата се шайка ,цял свят ни сочи като "най корумпираните" ,само управляващите се правят на глухи ,слепи и луди

 25. 25 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1437 Весело

  Льотчик и файтон умнокрасивци - крепка дружба вовеки!

  Ура другаре!!!

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 26. 26 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Браво на Президента! Депутатите успяха да измътят Закон за Защита на Корупцията. Не остана в Европа медия, която да не е коментирала тримата шишковци.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 27. 27 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 579 Неутрално

  закона в тоя му вид е средство на на мутрите управляващи ни , ШОПАРИ ЦАЦАРИ ТИКВИ И ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ ИЗМЕЕТ, ДА СМАЧКАТ ФИНАНСОВО ОПОЗИЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ТУКА КОЛКОТО И РЕХАВИ ДА СА ТЕ

 28. 28 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Толкова за опозиционността на комунягите.
  —цитат от коментар 14 на Darth Plagueis

  Ама Бойко Борисов и Цецка Цачева да не са минали в опозиция?

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 29. 29 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  Пет партии и президента се обявиха против закон срещу корупцията!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 30. 30 Профил на 1107a
  1107a
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Цялата работа ще се окаже пазарлък, за нечие назначение в някоя служба.
  Отново!

 31. 31 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Радев , защо не си каже , корупционно ли го купиха БСП , или си е по душа БСП - ако е по душа БСП защо не си казва , а ако е купен от БСП - това не е ли корупционна сделка (купуване на власт) ?

 32. 32 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#29] от "lz2":

  Грешка! Против закона за защита на корупцията!

  Закон, който позволява да се преследват подалите сигнали за корупция и в същото време разрешава, когато се зададе приватизация на някоя сладка хапка, като Общинска банка, да се запорират сметките на евентуалните кандидати за участие в търга.

  С една дума Закон за закрила на интересите на тримата шишковци.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 33. 33 Профил на due07477623
  due07477623
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Радев се еманципира и дори излиза срещу БСП които го издигнаха. Досега от всички искания за вето от страна на Да България Радев е подкрепил над 95%

 34. 34 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Двата клана пак си подават топката. Кога ще обявят "Костов е виновен"?
  —цитат от коментар 4 на c.b.o.  До коментар [#4] от "c.b.o.":

  Сега , защото Костов можеше да не прави така , че сега да има два клана !!!

 35. 35 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 497 Весело

  Радев се еманципира и дори излиза срещу БСП които го издигнаха. Досега от всички искания за вето от страна на Да България Радев е подкрепил над 95%
  —цитат от коментар 33 на due07477623  До коментар [#33] от "due07477623":

  И от тук въпроса : Колко са близки БСП и Да България ?

 36. 36 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#14] от "Darth Plagueis":

  Само недостатъците на автентично умните са съществени.
  Затова гледат отстрани.
  Самотни и неповторими

 37. 37 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  Наложено вето – отхвърлено вето ... докога така ще я караме с калпави закони?

 38. 38 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 497 Разстроено

  Не знам какво правите , но не е правилно...
  ЦИРК

 39. 39 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 551 Разстроено

  До коментар [#32] от "tribiri":

  Пак сте недоволни, ей. Сега пък мотивите не са красиви
  Немате угодия.
  И тъй ще бъде. За съжаление

 40. 40 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 815 Неутрално

  Хм това все едно че до сега Корупцията е била законна... Отново глупостите на клрадците в уравлението да забаламоста матряла и да си разчистват сметките едни на други. Къде се е чуло и видяло корумпирани да гонят корупция? То все едно черните от гетотот да си направят куклуксклан.

 41. 41 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 415 Весело

  Ако можеше да сложи и вето на председателството на България и това щеше да направи, защото Лилка отказа да се повдига въпроса за премахването на санкциите срещу Ръша.

 42. 42 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 437 Любопитно

  Импийчмънт ...
  —цитат от коментар 22 на Иван Иванов


  За какво?

 43. 43 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 326 Весело

  Този път едно голямо БРАВО на президента и неговия юридически екип! Не съм симпатизант на Радев, но юридическите му съветници са се постарали и са изложили много смислени правни доводи!

  Съвсем правилно и аргументирано, президентът наложи вето и върна т.нар. „антикорупционен” закон. Този закон е едно юридическо недоразумение на псевдоюристите Данаил Кирилов, Цецка Цачева и Делян Пеевски! Едно напълно негодно средство за борба с корупцията, но напълно годно средство за „удряне” на политически и финансово неудобни хора в България!

  Радвам се, че в мотивите на президента се коментира всеобхватно цялото юридическо недоразумение! А подкрепата на ДПС и Патреотете към ГЕРБ за пореден път ще покаже КОЙ и какво цели...

  Една забележка: хубаво би били в мотивите ясно да се каже, че ефектив ен „антикорупционен” закон е невъзможен, без промени в прокуратурата. Корупцията все пак е престъпление, което може би са забравили от ГЕРБ, БСП, ДПС и ОП. И като всяко престъпление трябва да се разследва и доказва от прокуратурата!

 44. 44 Профил на Димитър Димов
  Димитър Димов
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#8] от "Svetlio":

  Парламента започва работа на 11.01 С поемането на председателството на ЕС

  Димитър Димов
 45. 45 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Дрънкането на аба на менчето 'корупция' от 'тежки и авторитетни' издания напълно съвпадащо с вота на Костовата Приватизаторка, навява спомени за едни пари платени от Станишев на Хохегер и част върнати обратно на жена му.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 46. 46 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Опит да се излезе на правилния път

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 47. 47 Профил на Koicho Georgiev
  Koicho Georgiev
  Рейтинг: 28 Неутрално

  След фиаското с предното вето, Цецо и компания ще са по осторожни,а и тия бухалки от западните медии, вероятно завъртане на 180*

 48. 48 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Ако администрацията се намали на половина, и държавните поръчки по евро програми се направят прозрачни и публични, корупцията ще се свие с над 50% за няколко месеца. Останалите 50% зависят от реформиране на прокуратурата.

 49. 49 Профил на Weingro
  Weingro
  Рейтинг: 808 Гневно

  "Корупцията е негативно явление с многостранни измерения и чрез нея се овладяват основни лостове на държавното управление от частни икономически интереси, които оказват въздействие върху процесите на вземане на решения в своя полза чрез незаконни и често скрити форми на натиск или влияние. Корупцията ограничава основните права и свободи на гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията", става известно още от съобщението.

  Разбирам използването на баналната фраза след кавичките, но все пак думите имат и някакъв смисъл, та в тая връзка - нима това не е ясно и така? Сега ли стана ясно?!

  От друга страна, какъв е смисълът от президентското вето, орязано от създателите на Конституцията до немощно вдигане на прах? На кого накривява шапката, като обичайно всичко се гласува още веднъж, както си е било?! Само шум по медиите за радост на аудиторията - ще го върне/няма да го върне; ще го гласуват пак/няма да го гласуват. Ще, ще... Дрън, дрън, дрън...

 50. 50 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 815 Неутрално

  До коментар [#48] от "happystory":

  Ти тези ако как си ги представяш да станат след като е всеизвестно че корумпираните управляват България?

 51. 51 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 815 Неутрално

  До коментар [#48] от "happystory":

  Ти тези ако как си ги представяш да станат след като е всеизвестно че корумпираните управляват България?

 52. 52 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#49] от "Weingro":
  "От друга страна, какъв е смисълът от президентското вето, орязано от създателите на Конституцията до немощно вдигане на прах? На кого накривява шапката, като обичайно всичко се гласува още веднъж, както си е било?! "

  Смисълът на президенстското вето е ново прегласуване с по-голямо мнозинство от народни представители на върнатия с вето закон. Когато президентското вето е придружено с мотиви и аргументи, преди гласуването народните представители, медиите и хората могат да ги обсъдят и да видят кой какви интереси защитава и с какви доводи.

  В конкретния случай, президентът е изложил смислени и конкретни мотиви, който ще трябва да обсъдят в правна комисия, парламент и партии. Отделно, тези мотиви ще бъдат обсъждани в телевизии, вестници, неправителствени организации и извънпарламенттарни партии. Отделно, тези мотиви ще бъдат видяни в Европа и САЩ чрез техните представители тук. Нали разбирате какво е значението?! Всички тези хора не са слепи и малоумни и бързо разбират за какво иде реч и кой стои зад всичко.

  Да, депутатите могат да преодолеят президентското вето, но трябва да гласуват не само от ГЕРБ, а и други .... И трябва да убедят граждани, журналисти, европейски политици, че това гласуване и решения са в правилната насока ..... А натрупванията и напрежението ще изискват резултати и то неоспорими в Европа (вкл. съда) резултати, нали разбирате това ...


 53. 53 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1632 Неутрално

  До коментар [#28] от "tribiri":

  Добра забележка. Видно, трябва да ги пиша комунисти Герб и комунисти БСП. Доколкото има смисъл да ги разделяме..

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 54. 54 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1469 Неутрално

  [quote#35:"aboto"][/quote]

  Колкото дядо и внуче :)))))

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 55. 55 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Няма изненада. Президентът беше обещал да наложи вето още преди да знае как ще изглежда законът. Така са му поръчали от Позитано 20. А парламентът трябва просто да му отмени ветото и да си продължава напред. Сега пред страната ни има много по-важни предизвикателства, отколкото закачките на БСП и Радев.

 56. 56 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#55] от "ambros
  Рапорт даден , рапорт приет.................
  Отврат.........

 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7389 Неутрално

  Това не е закон за борба с корупцията, а за борба против корупцията.

 58. 58 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5758 Неутрално

  Мотивите и примерите са отлични за наложеното вето. Президентът е трябвало да направи и следващата крачка - това не е дефицит на знания, това е преднамерено блокиране на бъдещата работа по търсенето и наказанието на корупцията в България. И всички партии в парламента стоят зад този закон-недоносче ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 59. 59 Профил на Weingro
  Weingro
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#52] от "iceman_bg":

  Ясно ми е, разбира се, всичко това е вярно :) Има смисъл да се говори.

  Въпросът е изцяло риторичен, защото обикновено ветото е по-скоро временно препятствие, отколкото реална "спирачка" за недобросъвестни (меко казано) законови текстове. И те минават въпреки обсъжданията.

  Не знам дали някой някъде води статистика колко от върнатите от всички президенти досега закони са били "поправяни" в духа на ветото при второто разглеждане, но някак съм сигурен, че резултатът не е в полза на държавния глава. И става като в приказката за кучето и кервана. ..

 60. 60 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 806 Неутрално

  В тоя закон има редица съществени идиотизми. Радев го връща заради редица несъществени, като е посочил само един сериозен недостатък.Общо взето ситуацията е игра със саби за пред матряла, той ще го върне, те ще сменят две запетайки и ще го прегласуват доволни.Толкова за опозиционността на комунягите.
  —цитат от коментар 14 на Darth Plagueis

  Солидарен.

  Ако можеше да сложи и вето на председателството на България и това щеше да направи, защото Лилка отказа да се повдига въпроса за премахването на санкциите срещу Ръша.
  —цитат от коментар 41 на 001

  Солидарен.

 61. 61 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  Браво!Значи почваме председателството на ЕС без антикорупционен закон... Много показателно.
  —цитат от коментар 10 на gesand

  Това да ни е проблемът! И хич не е важно как започваме или свършваме председателството. То идва и си отива след 6 месеца. Но ние оставаме, чеповете, оставаме тук, затънали в корупция, и нищо, НИЩО не правим. Чакаме корумпираните сами да се преборят с корупцията – сами да изготвят работещ закон, сами да се разследват, сами да се вкарат в затвора.

 62. 62 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Даже и за основите на правото хабер си нямам - падам си по безправието и по отнемането на основни човешки права, затова ми е трудно да преценя публикувания по-горе текст. Ще се доверя на колеги, на чиято експертиза, в резултат на двегодишно четене, май започвам да вярвам.
  .................
  Ако и да не съм наясно с текста на президентското вето, все пак съм дълбоко убеден, че, първо, не го е писал той, и второ, не само че не е разбрал, ами не е можал и да прочете това, дето уж го е писал. Понеже свикнах тук, във форума, руските тролове все аргументи да искат - и когато твърдиш, че водата е мокра, и когато твърдиш, че джамът е от стъкло, ето ги:
  1. Има изречения с повече от три думи.
  2. Има думи с повече от две срички.
  3. Има изречения, които не са абсолютен трюизъм.

 63. 63 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 806 Весело

  Всеки път, като му видя снимката на тоя, в главата ми възниква един въпрос: "Абе той защо гледа тъпо?" Когато обаче задам въпроса писмено, ми отговарят само крайни и още по-крайни привърженици на радев. Крайните ми казват: "Ами той така си гледа", а още по-крайните веднага ги контрират: "Ама пък много му се удава!" - или "отдава", ако повече ви се харесва. Де да ви знам, старограмотни ли сте, или новограмотни.

 64. 64 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#50] от "sqrt":

  Много просто. Като хората почнат да гласуват за умни хора които найстина искат да направят реформи. Аз н знам защо хората обвиняват политиците че са корумпирани при положение че политиците са пратени там от хората. Хората ги гласуваха, те сами не са се назначили. Това според мен идва от ужасният манталитет че всичко винаги зависи от някои друг, и някоий друг е виновен и трябва да ''оправи нещата''.

 65. 65 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#50] от "sqrt":

  Много просто. Като хората почнат да гласуват за умни хора които найстина искат да направят реформи. Аз н знам защо хората обвиняват политиците че са корумпирани при положение че политиците са пратени там от хората. Хората ги гласуваха, те сами не са се назначили. Това според мен идва от ужасният манталитет че всичко винаги зависи от някои друг, и някоий друг е виновен и трябва да ''оправи нещата''.

 66. 66 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Като знам какви тъпунгери са юридическите му съветници...

 67. 67 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 629 Весело

  Не можеш да сравниш прост милиционер с пилот на военен самолет.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 68. 68 Профил на globetrotter
  globetrotter
  Рейтинг: 489 Любопитно

  До коментар [#66] от "bez_ime2":

  Я кажи какъв тъпунгер е Невянка Кънева, моля ти се.

 69. 69 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Не можеш да сравниш прост милиционер с пилот на военен самолет.
  —цитат от коментар 67 на Tru Soulja


  Позитанец, и двамата не стават за политици...

 70. 70 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#66] от "bez_ime2":Я кажи какъв тъпунгер е Невянка Кънева, моля ти се.
  —цитат от коментар 68 на globetrotter


  Достатъчно е, че е назначил Семов и Цеков... За Кънева не мога да кажа, че е тъпа, не я познавам...

 71. 71 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3566 Весело

  До коментар [#24] от "Stewie":

  браво на Нинова ,все някой трябва да усмирява развилнявата се шайка ,цял свят ни сочи като "най корумпираните" ,само управляващите се правят на глухи

 72. 72 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Не можеш да сравниш прост милиционер с пилот на военен самолет.
  —цитат от коментар 67 на Tru Soulja


  Затова Радев непрекъснато изненадва всички ни, а простият милиционер печели избори. По-вярно от казаното от теб е нещо друго: няма такава ЩАМПА, дето да пасва на конкретни, живи хора. Не само че никога не ти отговарят на очакванията, ами обикновено са и точно обратното на тях.

 73. 73 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3566 Весело

  Дори не го четох, ясно си личи вече топлата връзка между ОФ-то, БСДП и Радев. Нинова подсказа, че този антикорупционен закон не го одобрява, ОФ-то веднага са изокаха Радев да наложи вето, Радев наложи вето

 74. 74 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3566 Весело

  Дори не го четох, ясно си личи вече топлата връзка между ОФ-то, БСДП и Радев. Нинова подсказа, че този антикорупционен закон не го одобрява, ОФ-то веднага са изокаха Радев да наложи вето, Радев наложи вето

 75. 75 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3566 Весело

  До коментар [#65] от "happystory":

  ,,Много просто. Като хората почнат да гласуват за умни хора които найстина искат да направят реформи....,,

  И кои са тези умни хора? Тези които ми казват, че няма ляво няма дясно. Мерси, никога няма да гласувам за тези хора

 76. 76 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 2003 Неутрално

  Суджуци,толкова сте ограничени,че един свястен закон не можете да направите или ги правите в своя изгода.

 77. 77 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3566 Весело

  До коментар [#63] от "gr52":

  ,,Всеки път, като му видя снимката на тоя, в главата ми възниква един въпрос: "Абе той защо гледа тъпо?"...,,

  Ааа нье, той е умно мноче, мое да праи кобрата, камбанатъ, лупингите например ги реди кат офлюви

 78. 78 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#75] от "сидер":

  Значи предпочиташ да гласуваш за ГЕРБ или БСП, или да не гласуваш изобщо което дефакто означава че гласуваш за една от 2те партии, пред това да гласуваш за Да, България, ДСБ или Реформаторите, така ли?

 79. 79 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#65] от "happystory":,,Много просто. Като хората почнат да гласуват за умни хора които найстина искат да направят реформи....,,И кои са тези умни хора? Тези които ми казват, че няма ляво няма дясно. Мерси, никога няма да гласувам за тези хора
  —цитат от коментар 75 на сидер


  Много си прав!

 80. 80 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  До коментар [#78] от "happystory":

  ,,...пред това да гласуваш за Да, България, ДСБ или Реформаторите, така ли? ,,

  Ко да напрая, кат точно тези ми казват, че няма ляво, няма дясно. Мерси, за Ристе риформътъ, Радан нашто знами и РБ нивгиш нема да гласувам, мое за гъби да ида, ама за тех с тези им лидери, нивгиш. Гласувал съм за ОДС, СДС, до време за ДСБ и когато при Костинбродските бюлетини направиха колаборация с БСП и ДПС ги отрязох

 81. 81 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  И сега същите да ми викат, че нямало ляво, нямало дясно, мерси

 82. 82 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5811 Неутрално

  Е и какво, правим цирк за европейците.

 83. 83 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 497 Разстроено

  Щом толкова го отричат значи засяга интересите на някой много влиятелни...
  Ще поживеем ще видим....

 84. 84 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4370 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Първо: що е корупция?

  Има естествена и непреодолима.
  Има и правонарушителна.

  2. Няма "справяне с корупцията",
  защото досега не е имало окончателно, безвъзвратно и завинаги
  справяне където и да е.

  3. Този закон е с амбиции да измести закони за защита на законни права,
  да извести в частност, защита срещу незаконна корупция.

  4. Не личи как "затруднява борбата с нея".
  Личи от цитирано по-доле.

  Противодействието е сведено само до...

  "приетият закон не само не създава адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но дори
  ще затруднява борбата с нея. Мотивите ми за това са следните:

  Амбицията на закона да бъде кодифициращ акт в материята за противодействието на корупцията,
  посочвайки изчерпателно в чл. 1, т. 1 "мерките за противодействие на корупцията",

  не е реализирана чрез неговите разпоредби.

  Видно от чл. 3, ал. 2 противодействието на корупцията е
  сведено само до..."

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK