Фалшивият скандал с Истанбулската конвенция

Патриотите са против ратифицирането на конвенцията

© Юлия Лазарова

Патриотите са против ратифицирането на конвенциятаШумотевицата, която предизвика както в правителствените, така и във фейсбук средите решението да се внесе за ратифициране от парламента ни т.нар. Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г. (подписана от България), ме предизвика да се запозная сериозно с нейното съдържание. Още повече че в дискусията по него се намеси и човек, към когото храня най-добри приятелски чувства (бившият здравен министър д-р Петър Москов).


Какво установих?


Първо – бях удивен как един толкова ясен документ може да породи многобройни "конспиративни" подозрения в посока, нямаща буквално нищо общо с него. С конвенцията се бил правел опит да се "узакони" понятието "трети пол" (или най-малкото да се релативизира полът като "природно детерминирана характеристика на индивида", като се превърне в "наименование за различни медицински или социални отклонения" и в "модерна ролева игра" за "извратено забавление").


Въобще – това пък бе внушението на фейсбук-писачите – Истанбулската конвенция нямала друга цел освен (скритата, непризната, "дяволска" цел) под претекст от защита от домашно насилие да "принуди" "нормалните" ни общества да признаят законодателно правата на хомосексуални, транссексуални и други "отклонения" от "традиционното" и така – постепенно, с още една подмолна крачка – да ускори приближаването на човека към неговото "разчовечаване", към превръщането му в "постчовек".
Някои (а именно националистите в настоящото ни правителство) дори видяха опасност при ратифицирането на конвенцията страната ни да бъде на основание на текстовете в нея принудена да промени конституционното си определение за брака като "доброволен съюз между мъж и жена".


Накрай бях удивен също колко лесно широки кръгове (претендиращи да принадлежат към художествената, академичната и т.н.) интелигенция са способни да се "самооблъчат" от априорните си убеждения в съществуването на "световна конспирация", съзирана от тях практически навсякъде.


Какво обаче ни свидетелства текстът на самата Истанбулска конвенция?


Първо – той е озаглавен "За превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие" (курсивът мой) и в него – ако си направим труда да го прочетем открай докрай (а това е възможно: документът е публикуван на български в https://rm.coe.int/168046246f ) – никъде, буквално в нито един пасаж, на нито един ред няма да срещнем понятия като "трети пол", "еднополови бракове", LGBT и т.под.


Напротив, в член 1 - "Цели на Конвенцията", експлицитно ни се казва, че "настоящата конвенция има следните цели: а) да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие;


б) да допринася за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени и да насърчава действителна равнопоставеност между жените и мъжете, включително чрез овластяване на жените;


в) да създаде цялостна рамка, политики и мерки за защита и помощ на всички жертви на насилието над жени и домашното насилие;


г) да насърчава международното сътрудничество за премахване на насилието над жени и домашното насилие;
д) да осигури подкрепа и помощ на организации и правоприлагащи органи за ефективно сътрудничество с цел да се възприеме интегриран подход за премахване на насилието над жени и домашното насилие" (курсивът мой).


Както се вижда, във всички декларирани цели на конвенцията се говори за борба с насилието над жени, което се допълва и с понятието "домашно насилие", за което пък в чл. 2, 1 (справедливо) е отбелязано, че "засяга предимно жените".


По-нататък в текста на конвенцията (чл. 4) се осъждат всички форми на "дискриминация срещу жени", а в чл. 12 ("общи задължения") се казва: "Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете." (Курсивът мой, т.е. за промени в идеята, че например "ролята" на жената е да се подчинява, а на мъжа - да "господства", "ролята" на жената е да си седи вкъщи и да се грижи за дома, а на мъжа – да поддържа "социални контакти" с приятели, колеги и т.н.).


В същия член специално е отбелязано (и това намирам за изключително важно), че "позоваванията на култура, обичаи, религия, традиция или така наречената "чест" няма да бъдат приемани като основания за актовете на насилие, обхванати от настоящата конвенция." С други думи, няма да бъдат приемани като оправдание за насилието нормативните например в определени религиозни традиции (ислямската) или етно-културни обичайни "правосъзнания" (напр. ромското) убеждения, че жената принадлежи на мъжа (баща или съпруг), че е част от неговото домашно имущество, с което той може да сключва сделки, да я продава, залага и т. н.


А с това по същество се издигат в ранг на върховно право европейско-християнските идеи за равноправието на половете ("Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса", Гал. 3:28).


В чл. 32 на конвенцията по-нататък се залагат мерки срещу насилствено сключване на бракове ("Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, така че сключените насилствено бракове да могат да бъдат признавани за недействителни, анулирани или разтрогвани").


Което впрочем също ограничава – поне на територията на ЕС и на страните, които биха приели да подкрепят тази конвенция – възможността да се практикуват като легални, присъщи на други култури и религиозни традиции форми на брак (напр. т.нар. "имамски бракове", уговаряни още в малолетството на жената, бракове, решавани не от брачущите се, а от техните родители, религиозни водачи и т.н.).


А с това се ограничават определени крайни следствия, можещи да се извлекат от идеологиите на т.нар. "мултикултурализъм". От това, мисля си, "консерваторите" у нас и в Европа трябва да са напълно доволни.


Като актове на насилие в чл. 38 специално са описани "осакатяванията на женските гениталии" (курсивът мой): "а) обрязване, инфибулация или извършване на всякакво друго цялостно или частично осакатяване на големите срамни устни, малките срамни устни или клитора на жена;


б) принуждаване на жена да понесе някой от изброените в буква а) актове или предоставяне на такава възможност;


в) подбуждане, принуждаване или предоставяне на възможност момиче да понесе някой от изброените в буква а) актове (курс. мой)." Мисля, че би трябвало да се досещаме в кои религиозни и най-вече културни "традиции" тези осакатяващи актове се смятат за "нормални".


Е, конвенцията предписва те да се криминализират за всички, които живеят на територията на Европа – дефинира ги именно като "насилие" и "осакатяване" (на жените), а не като "обосновани от културната традиция", на която са присъщи "специфичности".


Накрай, в членове 44 и 59-61 се гарантира неприемливостта на екстрадицията на жени, жертви на насилие в страни, в които това насилие над тях би могло да бъде продължено или тепърва извършено, т.е. гарантира се, че жени с неуреден (бежански) статут в Европа няма да бъдат връщани там, където са станали (или биха могли да станат) жертва на насилие.


Направих този по-подробен преглед на съдържащото се в конвенцията, за да се убедят онези, които все пак няма да си направят труда да прочетат нейния не тъй обширен текст, какво всъщност тя съдържа и към какво е насочена (какво защитава и на какво се противопоставя). Сега ще се обърна към онези нейни текстове, които станаха повод за шумотевицата около нея и за развихрянето на "конспирологичните" теории по неин адрес.


Собствено, доколкото успях да се ориентирам, текстовете, които "притесняват", са (точно) три.


Първият, цитиран в публикацията на моя приятел Петър Москов (и заслужил пълното съгласие с неговото тълкуване на консервативния ни, уважаван колега Огнян Минчев, а оттам и съгласието на сума фейсбук "специалисти") е текстът на член 3 в, в който се дават определения на употребяваните в конвенцията основни понятия. "Пол" – цитира П. Москов едно от ключовите "определения" – означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете." "Искам да припомня обаче – възразява тук Москов – че "пол" е биологично детерминирана характеристика на индивида (фабрично така сме направени). Полът е норма, а не наименование за различни медицински или социални отклонения."


И да – той би бил съвсем прав с това си възражение, ако не си затваряше очите, първо, за контекста, в който въпросната "дефиниция" е дадена в конвенцията, и второ – не се заблуждаваше (не искам да мисля, че ни заблуждава) по отношение на оригиналния текст на цитираната и както ще покажа неточно преведена на български език дефиниция.


А контекстът е следният: целият член 3 от конвенцията е озаглавен "Определения", направени "за целите на настоящата конвенция", т.е. не изобщо, а за нейните цели. Оказионално сиреч под употребяваните понятия в конвенцията ще се има предвид: "а) "насилие над жени" се разбира като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените, включително заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот;


б) "домашно насилие" означава всички актове на физическо, сексуално, психологическо или икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството, или между бивши или настоящи съпрузи или партньори, независимо дали извършителят живее, или е живял заедно с жертвата".


И ето в подточка в) е казано, че (пък) под "пол" за целите на конвенцията (която е срещу насилието над женския пол) се има предвид "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете" (курсивът мой).


Веднага трябва да ни направи впечатления, че така цитираното определение звучи нелогично. "Пол", казва се в него – са определени "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за(!) жените и за мъжете". Но нали "мъжете и жените" са именно (двата) пола.


Как така "пол" ще са техните "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики", при това – които "определено общество смята за подходящи за тях"? Нещата веднага стават ясни, ако текстът, от който П. Москов е направил "обезпокоеното" си заключение, се прочете в оригинал, т.е. в английския текст на конвенцията. А там е казано – цитирам буквално – "gender" shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men".


Както се вижда, "определението", което цитира Москов, съвсем не е – както си мисли той – определение за "пол" (на англ. думата е "sex"), а за "gender". И сега нека открия на моя приятел (а и на всички, които до захлипване препубликуваха коментара му), че с понятието "gender", което, повтарям, собствено се дефинира в конвенцията – въобще не се определя "биологично детерминираната характеристика на индивида" (мъж или жена). За тази биологично-детерминирана характеристика, пак казвам, в английския език се употребява друга дума – думата "sex".


Но следователно напрежението, възникващо около дефиницията, се дължи на елементарна подмяна (дошла с нейния български превод или умишлено, не зная). Понятието "gender" на английски език означава именно социалната, традиционна и културна роля, която дадено общество приписва на определения "пол" ("sex"). Може да се каже: Gender-ът това е съвкупността от определените "мъжествености" или "женствености", които дадено общество смята за подобаващо присъщи на съответния пол (sex) – на мъжкия или женския. За сведение – на български (макар и неточно и описателно) gender се превежда напоследък като "социален пол" (впрочем така е и в член 4 от конвенцията).


Разясненото току-що значение на gender – нека уверя – е утвърдено в научната (медицинска и социална) мисъл и тук "определението" в конвенцията просто го повтаря. Виж например как го разяснява страницата на Medicine, Nursing and Health Sciences (Monash) University в Австралия: "По същество:


Полът се отнася до биологическите различия; хромозомите, хормоналните профили, вътрешните и външните полови органи.


Gender описва характеристиките, които едно общество или култура свързва с присъщото на жената или на мъжа, с мъжественото и женственото.


Тъй че докато полът като мъжки и женски е биологичен факт, който е един и същ във всяка култура, онова, което означава полът от гледна точка на gender ролята като "мъж" и като "жена" в обществото, може да бъде твърде различно в различните култури (курсивът мой).


От гледна точка на социологията "gender ролята" се отнася до характеристиките и поведенията, които различните култури атрибутират на половете. Онова, което означава да си "истински мъж" във всяка една култура, изисква мъжки пол плюс онова, което нашите различни култури определят като мъжествени характеристики и поведения; по същия начин една "истинска жена" се нуждае от женски пол и женствени характеристики."[2]


Да, факт е, LGBT движенията също са усвоили "gender" като свое основно понятие (и дори са придали академична валидност на своите занимания като "Gender Studies"). Това е довело до внедряването на допълнителна (именно LGBT) конотация в самия термин. Според LGBT дейците "мъжкостта" и "женскостта" могат да бъдат и социално избрани от индивидите с определен sex (полови) "роли".


Та ето, акцентирането на (или подвеждането по) тази разпространила се конотация при прочита на Истанбулската конвенция е подвеждащо и по същество представлява подмяна, която се състои в това, че при една очевидно базисна (в документа) употреба на понятието gender от неразбиране или злонамереност вниманието се фокусира именно върху тази LGBT конотация, а с това се привижда "разчовечаващ" стратегически смисъл.


В документа обаче – пак ще кажа – "социално изградена роля, поведение, дейност и характеристики, които определено общество смята за подходящо да се приписват на индивидите" е не "пола" (sex) – ако бе така действително, биологичният пол би се релативизирал и разтварял в социално изградилите се роли, поведения и дейности, които индивидът избира или обществото му приписва. В документа като социално изградената роля, поведение, дейност и характеристики, които определено общество смята за подобаващи за мъжа и жената, се определя gender-a, а той е различен от "sex"-a.


Не разбираме ли следователно какво се казва тук? Казва ни се, че определени общества свързват с пола (изрично е казано – на жените и мъжете) определени "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики", които "се смятат за подходящи за тях" и следователно не се смятат за "подходящи" за противоположния пол.


Така например "определени общества" (патриархалното, някои религиозни и т. н.) смятат за "подходящо" за жените поведение, подчинението от мъжа, и за "неподходящо" заемането на ръководни функции в бизнеса и държавното управление. Смятат за "подходящо" за жените да покриват лицата си и за "неподходящо" да се показват публично с открито лице. В някои среди в България смятат за "неподходяща" за жената "роля" дори тази да шофира (която "роля" е подходяща само за мъжа).


И ето: целта на конвенцията е да предупреди, че Съветът на Европа (европейското човечество) не приема за никакво основание тяхната визия за gender-а на (по-специално) женския пол (sex) да оправдава описаните в членовете на документа актове на дискриминации, насилия, осакатявания и принуждавания. Казва, че: да – gender е съвкупността от "социално изградени (т.е. от определения социум изградени) роли, поведения, дейности и характеристики", които определеният социум смята за подходящи за жените и мъжете, но че определени роли, поведения, дейности и характеристики, които дадени общества смятат за подобаващи за (по-специално) женския пол, конвенцията смята за дискриминативни и тяхното налагане пряко волята (или непозволяване) на жените определя като "насилие".


Това е. А че е тъкмо това, става вече неоспоримо ясно от обяснителния доклад към конвенцията, който ще цитирам сега и за който нямам обяснение защо отсъства от публикувания български превод на документа. Ето неговите пояснения: (43) Терминът "gender" под тази дефиниция няма за цел да измести термини като "жени" и "мъже", употребявани в конвенцията (44). Терминът "насилие над жените, основаващо се на социалния пол (gender)", е употребен (на различни места) в конвенцията и се отнася до насилието, което е насочено срещу жената, защото е жена или засяга жените непропорционално Този израз следва да се разбира като целящ закрила на жените от насилие, което е резултат от "gender" стереотипите и специфично обхваща жените (курсивът мой).[3]


Вторият текст, който ни е привел Петър Москов (и който, видите ли, трябва да ни докаже, че в документа се прави подмолен опит на децата ни да бъдат внушени в училище определени идеи, свързани с "нормалността" на "нетрадиционни сексуални ориентации"), е следният. Цитирам го първо по начина, по който ни го поднася Москов, т.е. с изпуснатите от него думи (отбелязани с многоточия, което трябва да ни осведоми, че изпуснатото е маловажно или не казва нищо по-различно от цитираното). И тъй: "Страните – цитира Москов чл. 14 "Образование" на конвенцията – предприемат, където е подходящо, стъпки за включване на нестереотипни форми на пола в официалните учебни програми и на всички образователни равнища".


От цитата на Москов излиза, че ратифициращите конвенцията страни се задължават да предприемат стъпки за включване на учебен материал за "нестереотипните форми на пола". И ето – моят приятел разгорещено заявява, че искрено се развълнувал от "перспективата синът ми да бъде просветен в училище за дебрите на възможните "нестереотипни роли" на баща му" (подразбира се, да бъде просвещаван за различните "нестандартни сексуални ориентации на мъжкия пол"). Което – възклицава той в заключение - е същинско отваряне на "вратата за узаконената лудост".


Вижте обаче какъв е пълният текст на член 14 от конвенцията (в болд отбелязвам пропуснатото в цитата на Петър Москов): "Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола (англ. – gender), взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища."


Сравнете сега двата цитата и си дайте сметка за манипулацията, която (волно или неволно, не мога да съдя) извършва с нас П. Москов. От неговия цитат на чл. 14 излиза, че конвенцията препоръчва учащите се да бъдат запознавани с нестереотипните роли на пола (т.е. на "sex"-а, на биологичния пол), като навежда мисълта към нестереотипните му от биологично естество роли.


От оригиналния текст на конвенцията обаче става ясно, че отново се имат предвид нестереотипните роли на gender-а, т.е. на онези "роли", които определени общества смятат за "нестереотипни", "неподходящи" за мъжкия или женския пол. Например ролята на жената да бъде самостоятелен субект, да решава самостоятелно своя брак, и т.н. И които "роли" безспорно се смятат за "нестандартни" за gender-а и от редица "общества", с чиито практики конвенцията се бори.


Именно затова в текста на член 14 е казано, че учебен материал, свързан с тези "нестандартни роли", е добре да се включва в програмите на учащите се "където е подходящо" (с цел сиреч да се променят в благоприятна посока вижданията на учениците за тези "нестандартни роли"). Съвсем безспорно е, че, прочетен изцяло, и този чл. 14 говори за виждания върху социалните "роли" на жените и мъжете, а не за (нестандартните) сексуални роли на всеки един от тези два биологични пола.


Накрая от конвенцията бива цитиран (най-вече от фейсбук диспутантите) и чл. 4 – единственият, в който се споменава за (различна) "сексуална ориентация" и се употребява понятието "социален пол" (редом с просто "пол"). Само че в този член въпросните понятия са споменати в контекст, нямащ абсолютно нищо общо с някакво (евентуално) "узаконяване" на "различната сексуална ориентация".


Ето целия разискван текст на чл. 4: "Страните осъждат всички форми на дискриминация срещу жени и предприемат без забавяне необходимите законодателни и други мерки за неговото предотвратяване, по- специално като: – включват в националните си конституции или в друго подходящо законодателство принципа за равнопоставеност между жените и мъжете и осигуряват практическото прилагане на този принцип; – забраняват дискриминацията срещу жени, включително чрез използване на санкции, когато е уместно; – отменят закони и практики, които дискриминират жени. Прилагането на разпоредбите на настоящата конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут."


Прочитайки текста следователно, ние научаваме, че конвенцията предписва мерките за защита правата на жертвите да се прилагат без всякаква дискриминация на някое от изброените основания. Сиреч казва, че жертвата на насилието не бива да бъде третирана по друг начин освен като жертва, ако примерно има "нестандартна" сексуална ориентация. С две думи, ако жената, жертва на насилие, се окаже примерно хомосексуална, мерките за защита на нейните права не бива да бъдат (дискриминативно) по-различни от тези по отношения на хетеросексуалната. На което, струва ми се, не би могъл да възрази дори и най-страстният хомофоб.


Не мога да не отбележа и появяващото се в българския превод на чл. 4 словосъчетание "социален пол", с което този път е преведено английското gender. За мен остава неясно защо в чл. 4 то е преведено по този (относително по-адекватен) начин, а в предишния чл. 3, който цитираше П. Москов, е преведено (подвеждащо) като "пол". Не е сериозно, а както виждаме, може да доведе до далеч отиващи недоразумения – в официален документ едно понятие от оригиналния текст да бъде превеждано по два различни начина.


В заключение: и в трите текста, върху които се "зацепват" конспиролозите, при внимателното и коректното им прочитане не може да се открие нищо от приписваното на документа като цяло. Би могло убедено да се заяви дори, че конвенцията е по-скоро консервативна по дух. Тя, бих казал, отговаря по някакъв начин на страховете на редица люде, че с изпълването на европейското пространство с представители на общества, принадлежащи на други (неевропейски, нехристиянски) религиозни и културни традиции, в които отношението към жените и нормите за позволено по отношение на тях е различно и противоречащо на европейското, техните практики биха могли да се разпрострат на континента ни. Е, конвенцията показва, че Съветът на Европа не е склонен да допусне това и не се поддава на определени крайности, изводими от идеологията на "мултикултурализма".


Чак се чудя как определени хора (като уважавания ми колега Огнян Минчев и други мои близки), които в изтеклите месеци ни занимаваха с далеч отиващите свои опасения от "проблема с мигрантите", прочетоха в текста на документа не все пак един удовлетворителен за тях отговор на тревогите им, а нещо съвсем, съвсем друго. На представителите на "коалиционните партньори" на ГЕРБ в парламента и правителството, на представителите на БСП, не се учудвам.


Те чисто и просто изпълняват своята задача да всяват недоверие към Европа въобще, да промъкват (при всеки удобен и неудобен случай) идеите за "евразийска алтернатива" за страната ни. Защо други обаче вдигнаха този шум? Защо въобще в България всичко идващо "от Запад" се чете през "конспиративни очила" и затова се чете по този абсурден начин: през фейсбук, избирателно, с фиксация върху три от 81 члена на съответния документ?


За всичко това си заслужава да се помисли по-сериозно. И аз възнамерявам да го направя в Портала.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (188)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 609 Весело

  снимката горе илюстрира конвенцията
  сега що калин янакиев се е упражнявал отдолу, че снимката на дневник не е на място не мога да разбера

  Je suis дани кирилов
 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  Матряла е изнервен и сетивата му са опънати доста силно. Затова става така.

 3. 3 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Жените все мрънкат, че били дискриминирани. Все искат власт.
  Не са малко случаите, в които им се дават и равни права, и власт. О*ирането е пълно. Мрънкането за статуквото също.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Браво! Да живеят всички либетстки конвенции и конвенции. Такава защита, такава загриженост. Цялото прогресивно човечество сме възхитени и прави, застанали мирно, възторжено пеем интернационална.

 6. 6 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3765 Неутрално

  На това му се вика подробен анализ. Поздравления!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 7. 7 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  Много хора започнаха да си играят с думите и да ни обясняват, че черното било черно, бялото бяло и че сивото никой няма да си и помисли да го възприеме като черно или бяло, но пък всички те всъщност били цветове, ама ние не ги виждаме като такива... Не, благодаря! Имаме си Конституция и закони и те достатъчно добре защитават правата и на жените и на мъжете и на децата и никаква конвенция няма да ги допълни, а само ще обърка и без това достатъчно обърканата законова рамка.

 8. 8 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Хайде сега да не ни разправят приказки под шипковият храст.В България правата на жените са достатъчно добре уредени законодателно.Като се почне от Конституцията,където се казва,че всички имат равни права ,независимо от пола,мине се през Наказателният кодекс,където се предвиждат наказания за насилие над жени,включително има и текстове,които предвиждат наказания за пълнолетни лица,живеещи на семейни начала с жени,ненавършили 16 години,както и за съдействието при такива неформални бракове.Та се стигне и до Закона за защита срещу домашното насилие.Тази конвенция не поражда никакви санкции при неизпълнение,така че си е просто едно ала-бала.
  Целта й е да се прокара разграничение между биологичният пол и някакъв измислен социален пол,което на практика си е точно въвеждане на трети пол.Или четвърти,или какъвто и да е било там.

 9. 9 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Към 1,2,3,4,5 – нещо по същество?
  Някакъв смислен довод против?

 10. 10 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 923 Весело

  Напълно съгласен.
  Както писах - "Третият пол" бе типичен патреотично-ГЕРБерунски ВОДЕВИЛ за отвличане на внимантито.

  Но не се получи май. :)
  Протестите продължават следащата семица.

  "Да, България"
 11. 11 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 4995 Неутрално

  Младите знаят всичко, затова сме инвестирали в образованието им, та обясняват и на нас с думи прости :).

 12. 12 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 713 Неутрално

  Добре, че има добросъвестни автори, които първо четат, а после коментират конвенцията. Останалите, дето не четат, но имат мнение, са ясни.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#9] от "Alexander97":

  В коментар 8 са написани достатъчно смислени доводи против. Напълно ненужен напън да приемаме поредната порция либералнит лакърдии. Станахме като едно време. Приемаме всичко, което спуснат от СССР, оп от ЕС. По- голямо слагачество няма накъде.

 15. 15 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 704 Неутрално

  докато 80% от мат'ряла се тресе от страх да не бъде утре нападнат на улицата от защитен "инстанбулски" траверс с изкуствен член - мутро-милиционерите дадоха Пирин на Цеко, Брендо си купува хотел, но него милицята го пази, БНТ я докопа шишкавия октопод, и т.н. и т.н. само от последните седмици без да броим безобразията на ГРОП за цялата последна година.

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 16. 16 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#8] от "mushashi":

  +

  какво значи, да приемаме конвенция?
  Да не искаме да кажем, че по-рано у нас законът е бил непълен и е позволявал да се бият жени или деца? Ами очевидно не е вярно. Или да има официалне трафик, или ....

  Конвенцията "допълва" със задължение на държавата да финансира фондации!!!

  Т.е. тези които по-рано живееха от дарения и помагаха вече ще имат право на бюджет и ще командват. А произвеждащите ще са длъжни да бюджетират неща по конвенции, след като 2020 година отпаднат еврофондопвете.

  Ето това е. Права на фондации се добавят с тази конвенция, а не права на жени и деца.

  Това е конвенция за финансиране на същите ясли след като се прекратят програмите след няколко години.

 17. 17 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 704 Неутрално

  тази конвенция беше огромен подарък за мутро-милиционерите да си правят димни завеси

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 18. 18 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3058 Неутрално

  снимката горе илюстрира конвенциятасега що калин янакиев се е упражнявал отдолу, че снимката на дневник не е на място не мога да разбера
  —цитат от коментар 1 на samarianin


  Като не си прочел и един ред от Конвенцията, защо се обаждаш ?
  Професор Янакиев разяснява нещата точно за такива "разбирачи"
  дето тролят по ОПОРНИ ТОЧКИ, без да си имат представа
  за какво става дума.
  Снимката горе илюстрира само и единствено твоите фантазми.
  Вземи и прочети Конвенцията, после търси кои снимки я илюстрират...

 19. 19 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 832 Весело

  До коментар [#9] от "Alexander97":


  Към 1,2,3,4,5 – нещо по същество?Някакъв смислен довод против?
  —цитат от коментар 9 на Alexander97


  Хееее , смислен довод. Има да си чакаш. Отдавна трябва да си разбрал , че този форум е като в селска кръчма. Спор се печели с много приказки , без значение дали са смислени и логични.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 20. 20 Профил на Читателят
  Читателят
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Всеки опит да се делегират повече права на част от обществото води до неравновесие и недоволство.
  Правата на жените и децата са защитени от нашето законодателство. Не бива да се злоупотребява с лозунги и изопачени факти.
  А да, само един пример. Миналата година министърката на отбраната на Германия с учудване разбрала че танковете са развалени а самолетите не летят.
  Има дейности, в които жените имат предимство, дадено от природата. Но е идиотизъм да им се дава служебно предимство там, където мъжете се справят по-добре.

  Попътен вятър в главите!
 21. 21 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 687 Неутрално

  Автора на тази статия в която повтарящи до почти до безкрайност едни и същи мантри се мъчи да внуши,че едва ли не ако не се ратифицира тази конвенция ще настъпи свъшека на света.
  Но умника избягва едно простичко нещо,а то е: Какво представлява социален пол,и има ли разлика с понятието физически пол?
  Очевидно е,че този драскач и той ни смята за дебили,като оня депутат.
  Няма никакво значение от къде идва някаква теза или становище и т.н. от изток, запад, север или юг,ако то не е добро, а в случая това е повече от очевидно просто не е нужно да се приема.
  Но може би драскача по стар комунистически навик се съгласява с всичко, както навремето се изпълняваше всяка спусната от Кремъл заповед.

 22. 22 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 687 Неутрално

  Автора на тази статия в която повтарящи до почти до безкрайност едни и същи мантри се мъчи да внуши,че едва ли не ако не се ратифицира тази конвенция ще настъпи свъшека на света.
  Но умника избягва едно простичко нещо,а то е: Какво представлява социален пол,и има ли разлика с понятието физически пол?
  Очевидно е,че този драскач и той ни смята за дебили,като оня депутат.
  Няма никакво значение от къде идва някаква теза или становище и т.н. от изток, запад, север или юг,ако то не е добро, а в случая това е повече от очевидно просто не е нужно да се приема.
  Но може би драскача по стар комунистически навик се съгласява с всичко, както навремето се изпълняваше всяка спусната от Кремъл заповед.

 23. 23 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  Добре, че има добросъвестни автори, които първо четат, а после коментират конвенцията.
  —цитат от коментар 12 на stein


  Той другарят Янакиев така чете и Библията - без разбиране... и после станал богослов и професор. Той може и философ да стане, но това не означава, че разбира или че е прав.

 24. 24 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2900 Неутрално

  конвенцията ще бъде ратифицирана в този си формат и това разбира се до нищо различно няма да доведе . 2-3 НПО ще си получат грантовете , ще отпечатат брошурки които ще пробват да пробутват на смеещи се ученици и дотам , нали никой не вярва , че именити водачи на листи ще развеят публично чаршафи

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 25. 25 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#18:"Hawaii"][/quote]

  А ти даде ли си труда да я прочетеш?Ясно се прави разлика между пол и социален пол.Какъв е тоя социален пол-това означава ли,че жена миньор не е жена според тази дефиниция,или мъж,който се грижи за домакинството не е мъж?

 26. 26 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 213 Неутрално

  И този... да не казвам какъв има наглостта да цитира Библията, докато ги излива такива... миризливи. Много ми е чудно дали има нещо, каквото и да е, което този измислен професор не би продал за пари.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2588 Неутрално

  Тече опит за сплотяване под авразииски лозунги на разнородни полуинтелигенти. Учудвам се че не е споменат до този момент американския посланник и следващите тиради от опорките.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 30. 30 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Автора на тази статия в която повтарящи до почти до безкрайност едни и същи мантри се мъчи да внуши,че едва ли не ако не се ратифицира тази конвенция ще настъпи свъшека на света.Но умника избягва едно простичко нещо,а то е: Какво представлява социален пол,и има ли разлика с понятието физически пол?Очевидно е,че този драскач и той ни смята за дебили,като оня депутат.Няма никакво значение от къде идва някаква теза или становище и т.н. от изток, запад, север или юг,ако то не е добро, а в случая това е повече от очевидно просто не е нужно да се приема.Но може би драскача по стар комунистически навик се съгласява с всичко, както навремето се изпълняваше всяка спусната от Кремъл заповед.
  —цитат от коментар 22 на anty


  Такива като Янакиев са 100% болшевики. Подобно на 99% от т.нар. "автентично десни", обединени в единен фронт от грантове и проектчета и автентична донякъде русофобия.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  Браво за този анализ и благодаря! Бях прочела само цитат на чл.12, който наистина е от особена важност и само повърхностен човек не би могъл да го открои като цел на една наистина изключително важна конвенция, която България би следвало да ратифицира.
  Чудя се и на акъла на хора като Москов, които влязоха в тона на некои товарищи от рода на неуважаемите Симеонов, Каракачанов и прочие московская...
  Ама какво ли има да се чудя - един и същи "джендър" са си с ДСб. Лилавата боя си е 50 на сто червена, хаха...

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 33. 33 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  Някой знае ли имената на осемте министри, които искат да продължат да бият жените си?

 34. 34 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#28:"Stanko"][/quote]

  Точно така е.В чл.4 на Конвенцията пише,че не трябвало да има дискриминация ,основана на социален пол.И като се приеме тази Конвенция ще излезе,че е дискриминация спрямо социалният пол, това,че брак може да се сключва само между мъж и жена.Като няма ясна дефиниция какво аджеба е социален пол ще се водят дела от БХК и тем подобни,които ще стигнат и до Европейският съд по правата на човека и къде ли още не.И накрая управляващите ще клекнат и ще разрешат гей браковете.

 35. 35 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Някой знае ли имената на осемте министри, които искат да продължат да бият жените си?
  —цитат от коментар 33 на Евгения Петрова


  С подобно изказване на вашето и Гьобелс би се гордял.

 36. 36 Профил на AllLivesMatter
  AllLivesMatter
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Леле, толкова много писане, на човек му е трудно от къде да почне:

  “ равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола (англ. – gender), взаимно уважение,"

  В Българския език има едно понятие и то е 'пол'. Под него се разбира всичко - биологичен и социален аспект. Нещата станаха тип 'загубени в превода'.

  Това да се разглеждат биологични и социални аспект на пола поотделно е абсолютно погрешно. Биологията е много ясна: или мъж или жена, разбира се има аномалии. Това да обвържеш социалните роли като занимания, работа, интереси в отделна светлина от биологията е доста абсурдно най-вече защото има много изследвания как генетика предопределя поведението: момченцата избират да си играят с камиончета а момиченцата с кукли (лица)

  Това че автора се нахвърля към критиците е стар комунистически номер - дискредитирай опонента си

  'progressives' is the politically correct word for communists
 37. 37 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#30] от "Stanko":

  В случая употребата на понятието автентични десни е меко казано смешно.
  Тук става въпрос за това,че тази конвенция само може да навреди.
  Комуноидите са приели по заповед на Кремъл една камара простотии в ущърб на България, а платените им подлоги-тролове по тези въпроси мълчат, и според тях за всичко са виновни десните.
  Но с толкова мозък толкова могат русофилите-българофоби.
  Ако тази конвенция беше приета в Москва, щяха да крещят обратното.

 38. 38 Профил на AllLivesMatter
  AllLivesMatter
  Рейтинг: 635 Неутрално

  “Прочитайки текста следователно, ние научаваме, че конвенцията предписва мерките за защита правата на жертвите да се прилагат без всякаква дискриминация на някое от изброените основания. Сиреч казва, че жертвата на насилието не бива да бъде третирана по друг начин освен като жертва, ако примерно има "нестандартна" сексуална ориентация. С две думи, ако жената, жертва на насилие, се окаже примерно хомосексуална, мерките за защита на нейните права не бива да бъдат (дискриминативно) по-различни от тези по отношения на хетеросексуалната. На което, струва ми се, не би могъл да възрази дори и най-страстният хомофоб.“

  Нашите закони не правят разлика кой какви предпочитания има. Нашите закони не слагат един тип хора, мъже или жени, млади или стари, цигани или турци пред други. Отделно имам закони против дискриминация които допълните правово уреждат проблемите с 'различните'

  'progressives' is the politically correct word for communists
 39. 39 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Много смислен текст. Поздравления за г–н Янакиев и Дневник за публикацията. Отвратен съм от някои писания по–горе, които отричат написаното по навик. А за написаното от №13 –"Белия господар " би трябвало да бъде изхвърлен от форума.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#39] от "stedim":

  Чакай сега ,какво стана с либералното неодемократично отношение към чуждото мнение? Или това ви е нормалната реакция на джендърболшевиките ? Май е излишно да уточнявам ,че всеки ден давате нови поводи да се отвращавам от такива като вас.

  Не отговарям на хейтъри.
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 778 Неутрално

  e са Калин вече го отлъчиха от Синода...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 45. 45 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#9] от "Alexander97":

  Искат равенство и равни права? Хубаво.
  Тогава, жените да отиват по мините и кариерите. Ето - няма дискриминация. Защото, масово мъжете могат да вършат домакинска работа. Могат и да отглеждат деца. Говорим за семейните мъже.
  А, да ти кажа - масово жените мрънкат, когато стане въпрос за мъжка работа.
  Друго, което искам да питам... Щом българският съд редовно отсъжда в полза на жената по бракоразводните дела и въпросното семейство има дете, защо не се въведат равни шансове и на мъжете, и на жените?
  Ние, мъжете, да се оплакваме ли от дискриминация?
  Каспичанска конвенция ли да си направим?

 46. 46 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Колкото повече я чепкате тази конвенция, толкова по-малко ви верваме, защото съзираме все пак някакви други цели, за които не биете тупана на мегдана. Хората станаха подозрителни по отношение на либерастията, която се опитва да ни натресе перверзиите си и да ни превърне в същите маймуни, каквито са те,

 47. 47 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Текстът е много добър. Малко е дълъг, но който се интересува от темата, ще намери аргументиран отговор на доста от въпросите, които се поставят тия дни.

 48. 48 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Текстът е много добър. Малко е дълъг, но който се интересува от темата, ще намери аргументиран отговор на доста от въпросите, които се поставят тия дни.
  —цитат от коментар 47 на solange


  Аз така и не разбрах по какво се разграничават пол,социален пол и идентичност,основана на пола.Можеш ли да ми ги разясниш.

 49. 49 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  ИМА СОЛИДНИ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ С ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ СЕ ПРОПРАВЯ ПЪТ НА ПОЛИТКОРЕКТНАТА ИДЕОЛОГИЯ


  Като това става по изкл фин и манипулативен начин, противопоставя се понятието "gendegr" на понятието " пол" (sex), с презумпцията първото да замени второто ( най-вече, като се използва образованието "на всички нива" започвайки от детската възраст) - т. е. в крайна сметка да създаваме мъжествени жени и женствени мъже ( тенденция, която се насажда във филмите на Холивуд от десетилетия). Така че такава стратегия, маскирана като декларация с най- добри добри и възвишени намерения( така са формулирани и всички комунистически документи). Според нас става въпрос за документ, създаден под влияние на ПолитКоректната идеология и обслужващ нейните интереси в една по-далечна перспектива.
  Така нар. Политкоректна идеология вече почти е овладяла Европа(Зап. и Северна)* и се мъчи да направи същото в САЩ (с голям успех, засега). Тя вече се е превърнала в мощен притегателен център и знаме под, което се стичат левичари от различни партии, фракции и течения... Роди се качествено нов тип тоталитарна идеология - разсредоточена, без единна партия теоретично изградена идеология, но изкл голямо влияние в обществото ( успешно прониква и в науката, дори в областта на естествените науки).
  Това дяволско левичарско изобретение тръгва от университетите на Изт. крайбрежие на САЩ, където прекара инкубационния си период и в края на 50-те удари Европа (първо Фр.)** Главният идеолог е Х. Маркузе - най-видния от късните ревизионисти на марксизма.Той смята, че главната задача на Марксизма -разгромът на буржозната държава, в съвременните условия ( средата и края на XX век), може да стане само и единствено, като се разруши предварително буржоазния морал. Обаче това пък не може да се извърши от работническата класа, която вече се е обуржоазила и напълно е изгубила революционния си плам. Новата революционна класа, това са "угнетените" МАЛЦИНСТВА: религиозни, социални, сексуални, етнически, расови и т.н.. Затова на преден план трябва да се извадят организации на тези малцинства, които да се борят "за правата им"(истински или измислени...). По нататък от само себе си, тази "борба" ще ерозира буржоазния(т.е. утвърдения обществен) морал, ще създаде вътрешни конфликти (религиозни, социални, сексуални, етнически, расови и т.н.. ) Това е същината на пъкленото изобретение на Маркузе, развито от последователите му. Целта е, под предлог "защита на различните", да се принуди мнозинството ДА МИСЛЯТ ЕДНАКВО, да се постанови, кои мисли и слова са " правилни" и кои - не. Това, кое е "правилно", ще се утвърждава от ръководството в горепосочените организации и ще се провежда в живота от "активистите", чрез инфилтрация в образованието, медиите, литературата и политиката. С други думи, ще се установи тоталитарна идеология, по-опасна от Комунизма и НационалСоциализма, взети заедно. И по-коварна, защото е АНОНИМНА и маскирана, като борба за правата (на малцинствата). На първо време противниците няма да бъдат ликвидирани а само охулвани и разобличавани, т.е подложени на "гражданска смърт"***. Впоследствие, "след Пълната победа", мерките, разбира се ще се ожесточат, както ни учи Историята.
  Но да си дойдем на думата. Ключовото оръжие на Политкоректната идеология е ОБРАЗОВАНИЕТО и медийната среда, в контекста на бурното развитие на технологиите. Образованието (особено на подрастващите) е от стратегическа важност за победата на тази античовешка идеология****.Защото най-лесно е промиването на детските и тинейджърски мозъци, нещо което може да стане в рамките на няколко години*****. След като, най-младите поколения бъдат "обучени", съдбата на обществото увисва на косъм. Така напр. в Швеция мнозинството от зрелите и възрастните поколения не одобряват последните идиотски закони на политкоректните****** правителства, НО НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ОБАДИ (виж пак ***)
  Така, че борбата е за умовете на младежта, умове които за съжаление са готови, промити вече от масовата култура...


  ___________
  *също и Австралия, Н Зеландия...
  ** виж "Франкфуртска школа", "Х. Маркузе"
  *** виж нашумелия тия години случай "Тило Сарацин" в Германия(2013 - 2017)
  **** досегашните тоталит. идеологии имаха за задача да унищожат народи или класи. Новата има фактически за цел да унищожи целия humani generis
  ***** докато създаването на "македонска нация" отне на югославската образователна система 30 - 35 г., то сега възпитаване на едно убедено "политкоректно" поколение ще отнеме не повече от 12-13, а първи резултати ще има след 5-6, считано от детската градина ....
  ****** характерно е, че активистите на тази идеология се пазят от термина "политкоректност", той отдавна е изоставен. Използват се евфемизми, като: "права", "реч на омразата", "нацизъм", "фашизъм" и т.н.. Разбира се, придвид ЛЕВИЧАРСКАТА същност на тази идеология, за "комунизъм" не се говори ...
  А иначе, хиляди комунисти, социалисти, анархисти и всякакви левичари се стичат под знамето на Политическата коректност, която става центростремителна точка не само за всичко "ляво" в политиката, но и (волю-неволю) за много "десни" политици и партии

 50. 50 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#30] от "Stanko":В случая употребата на понятието автентични десни е меко казано смешно.Тук става въпрос за това,че тази конвенция само може да навреди.Комуноидите са приели по заповед на Кремъл една камара простотии в ущърб на България, а платените им подлоги-тролове по тези въпроси мълчат, и според тях за всичко са виновни десните.Но с толкова мозък толкова могат русофилите-българофоби.Ако тази конвенция беше приета в Москва, щяха да крещят обратното.
  —цитат от коментар 37 на anty


  Русофилите сме русофили именно защото в Москва НЕ ПРИЕМАТ подобни конвенции!

 51. 51 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Колко пъти в този текст се среща думата “конспирация”? И какво е да ползваш квалификации спрямо опонентите си, кичейки се с епитета “анализатор”? Арогантност? Или по-лошо?

  Мърфи е оптимист!
 52. 52 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Словакия, Хърватия, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и т.н. - общо 11 членки на ЕС не са приели тази конвенция. Нека авторът обясни защо според него не са я приели ? Нали всичко е наред при нея.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#48] от "mushashi":

  - Пол (sex): мъж или жена; фундаменталното разграничение при повечето видове животни и растения въз основа на типа на гамети, произвеждани от индивида.

  - Социален пол (gender): мъжественост или женственост; полово-ролевите стереотипи на обществото, например какво е "мъжко" или "женско" поведение, какво се одобрява или не се одобрява за единия и за другия пол, как би трябвало да се държат представителите на единия и на другия пол.

  - Няма идентичност, основана на пола; има полова идентичност (gender identity): личната концепция на човека за себе си като мъж или жена (или в случаите на психично разстройство: като двете или нито като едното, нито като другото); тя е тясно свързана с половата роля, т.е. външните прояви на личността, които отразяват половата идентичност. Всеки сам определя половата си идентичност в резултат от комбинацията от вродени и външни фактори от средата.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 55. 55 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#48] от "mushashi":- Пол (sex): мъж или жена; фундаменталното разграничение при повечето видове животни и растения въз основа на типа на гамети, произвеждани от индивида.- Социален пол (gender): мъжественост или женственост; полово-ролевите стереотипи на обществото, например какво е "мъжко" или "женско" поведение, какво се одобрява или не се одобрява за единия и за другия пол, как би трябвало да се държат представителите на единия и на другия пол. - Няма идентичност, основана на пола; има полова идентичност (gender identity): личната концепция на човека за себе си като мъж или жена (или в случаите на психично разстройство: като двете или нито като едното, нито като другото); тя е тясно свързана с половата роля, т.е. външните прояви на личността, които отразяват половата идентичност. Всеки сам определя половата си идентичност в резултат от комбинацията от вродени и външни фактори от средата.
  —цитат от коментар 54 на baba_zozolana


  Т.е точно това е ,което се има предвид -искат с тази конвенция да ни наложат трети пол,четвърти пол и не знам си още какъв пол.Аз ако утре заявя,че се чувствам жена ще ме пуснат ли в женската съблекалня на басейна?И ако съзнателният ми избор ми диктува,че съм жена,а подсъзнателният вдигне една част от тялото ми при вида на гола жена,как ще се тълкува?
  Ясно е,че с тази конвенция се цели не защита на жените ,а прокарване на тези левичарски извращения.

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на vista2
  vista2
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Браво на "Дневник" за тази втора (след Калина Петкова) научно издържана публикация. Ние българите винаги се съмняваме, винаги търсим под вола теле, винаги другите не знаят, а ние - всичко. Ето интересен факт, а вие го тълкувайте както искате: в болниците, наред с медицинските сестри се появяват и мъже в тази роля, които били наричани медицински брат.

 58. 58 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#55] от "mushashi":

  Все още се смята за психично разстройство, ако биологично човекът е мъж, а половата му идентичност е женска, или обратното. В американската класификационна система DSM в четвъртото издание на наръчника това се обозначава като "разстройство на половата идентичност", а в петото му (актуално) издание нозологичната единица е "полова дисфория". Отбелязани са критериите, на които пациентът трябва да отговаря, за да получи такава диагноза:

  При юноши и хора в зряла възраст диагнозата полова дисфория включва разлика между собствения преживяван/изразяван пол и биологичния пол и значителен дистрес или проблеми с всекидневното функциониране. Трябва да трае от поне 6 месеца и се демонстрира чрез поне две от следните:
  - Подчертано несъответствие между солбствения преживяван/изразяван пол и първичните и/или вторичните полови белези
  - Силно желание човекът да се отърве от собствените си първични и/или вторични полови белези
  - Силно желание за първичните и/или вторичните полови белези на другия пол
  - Силно желание пациентът да е от другия пол
  - Силно желание да бъде третиран като принадлежат на другия пол
  - Силно убеждение на пациента, че има чувствата и реакциите, типични за другия пол
  https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria

  Европа ползва МКБ - 10-то издание, в което също се говори за разстройства на половата идентичност: https://goo.gl/JGWyFL

  Дали на политическо равнище има опити психичните разстройства да се "нормализират", т.е. да бъдат извадени от групата на разстройствата и да се направят част от нормата, всеки, следящ новините, може да прецени за себе си.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 59. 59 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  МНОГО ТОЧНО

  беше казано по горе: " джендър-болшевики". Много добро попадение!
  Тия искат да създадат,щ чрез образование и законови мерки, "мъжествени" жени и " женствени" мъже с намерението полека, с течение на времето, да се извъши конвергенция в един-единствен "пол". Смята се, че с напредъка на технологиите износването на децата ще става апаратурно и извънутробно, а зачеването ще бъде селектирано и чрез медицински манипулации. Така Богоподобните политкоректни идеолози смятат да създадат Новия човек и Новото общество. Общественият морал ще бъде преобърнат наопъки и ще се осъществи вековната мечта на левичарите - събарянето на омразните "буржоазен морал и държава".
  Обаче, тъй като "буржоазната държава" и свързания с нея свободен пазар, са огледално отражение на човешката същност (с двете й неразривно свързани начала - мъжкото и женското) и с вечната му борба за свобода и щастие, то ликвидирането на първите, автоматично ще унщожи и самия humani generis. НЕИЗБЕЖНО Е!

 60. 60 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2029 Неутрално

  Много хубаво разяснение на Калин Янакиев. Само добавам, чев академичния интерес и правните организации около хомо-, и бисексуалните основните термини са сексуалност и сексуално влечение (sexuality, sexual attraction), а не полова норма/полова роля (gender). Да, комбинацията между двете ги интересува. Например в кои общества хомосексуалните ги считат за "истински" жени и мъже и в кои не и пр. Но конвенцията по никакъв начин не се занимава със сексуалността и сексуалното влечение. Благодарности на Янакиев за интелигентния коментар

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 61. 61 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Като не си прочел и един ред от Конвенцията, защо се обаждаш ?Професор Янакиев разяснява нещата точно за такива "разбирачи" дето тролят по ОПОРНИ ТОЧКИ, без да си имат представа за какво става дума.
  Снимката горе илюстрира само и единствено твоите фантазми.
  —цитат от коментар 18 на Hawaii

  напълно си прав.... освен за последното изречение!
  Снимката е напълно неадекватна на текста. нещо повече - тя внушава това, което калин се опитва и аргументирано опровергава - че конвенцията е правена от обратните!
  дали е сложена поради некадърност на журналист или е провокация - саботираща сериозните усилия на Калин решете сами. Аз н мястото на калин бих настоявал да се смени!
  И ако до 2 часа снимката не бъде махната - остава версията че е или провокация на антиевропейско лице, внедрено в Дневник или провокация на някой обратен журналист, който се опитва да използва конвенцията за свои цели, не разбирайки, че така дава козове на антиевропейците, а с това и на Антигейците!

 62. 62 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#58] от "baba_zozolana":
  Ами точно това се опитват да направят.Щом разграничават пол, социален пол и идентичност, основана на пола.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 64. 64 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Шумолят колкото да покажат активност.У нас движението не е толкова изявено.

 65. 65 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 470 Неутрално
 66. 66 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 609 Неутрално

  До коментар [#18] от "Hawaii":

  хахахаха а ти като си прочелО всичко и си в час ще ми обясниш ли защо Дневник са решили да илюстрират анализа на професора с фото от гей-парада

  Je suis дани кирилов
 67. 67 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Дълбоко не вярвам, че насилие в семейството се бори с конвенции. Все пак подкрепям всичко, което ще подобри психическия климат в обществото, и ще помогне на възпитаването на по качествено младо поколение. Но забелязвам трагично невежество по отношение най общо на "пола". Ще опитам ПРОСТИЧКО да обясня:
  1. Биологичният пол се учи в 8 клас и се надявам да е ясен.
  2. Погрешната идентификация на индивида по пол е психическо заболяване, както посочи преди мен #58. Среща се изключително рядко.
  3. Хомосексуалността няма нищо общо с половата идентификация, а с ПОЛОВОТО ВЛЕЧЕНИЕ!!! Тук имаме самосъзнание на истинския пол, но влечение към индивиди от СЪЩИЯ пол.
  А дано ви влезе най после в главите!?

  roo
 68. 68 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Декларацията в о-тон:
  “...страните да предприемат мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел ИЗКОРЕНЯВАНЕ на предразсъдъци, ОБИЧАИ, ТРАДИЦИИ и всякакви други практики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете".
  Какво насилие, като в този текст се говори за паушално “изкореняване на обичаи и традиции, основани на стереотипните роли на мъжете и жените”! Кои са тези стерреотипни роли? Кой ги определя, преди да тръгне да ги изкоренява? Играта на кукли стереотипна роля ли е? Защото единственото, свързано с насилие в този текст, е думата ИЗКОРЕНЯВАНЕ! Нежно изкореняване няма!

  Мърфи е оптимист!
 69. 69 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Според Янакиев се налага нерадостен извод, че некадърният превод на документа е довел до множество превратни тълкувания. Ерго, така преведен текстът не може да бъде ратифициран. Да го върнат за сносен превод и да го представят на публиката отново.

  Отделно множество защитници на конвенцията (предимно калинки) упорито внушаваха термина "джендър" на български език, което внесе раздразнение и подозрения. Трябва дебело да се подчертае, че дори в некадърния сегашен превод на български думата "джендър" НЕ СЪЩЕСТВУВА.

  Калин хубаво е оборил критиците на текста, но е забравил да насоли групичката идиотки, които уж в подкрепа на конвенцията всъщност я направиха отвратителна за широката публика.

 70. 70 Профил на wux46502994
  wux46502994
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Благодаря Ви за този текст. Имах нужда да го прочета.

 71. 71 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3240 Неутрално

  До коментар [#32] от "Непукистка":

  Веднага трябва да ни направи впечатления, че така цитираното определение звучи нелогично. "Пол", казва се в него – са определени "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за(!) жените и за мъжете". Но нали "мъжете и жените" са именно (двата) пола.
  =========
  Тази и още няколко точки от конвенцията са може би и причината , Турция да е първата страна , ударила подписа си за съгласие с нея .
  И още .....в турския език няма родова и полова зависимост при изговарянето му .
  Родове няма. "Той , тя , то" , е една и съща дума.

  Bukalemun
 72. 72 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  ДОСТА ЛЕВИЧАРИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДЕБАТА,

  но все пак, нормалните са доста повеме. Което дава повод за оптимизъм, ...засега.

 73. 73 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  АМАН ОТ ИСЛЯМИСТА,

  на всяко гърне мерудия (нали в Исляма такъв проблем нема, къде се бута в непозната материя, многознайкото?)

 74. 74 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  "Напротив, в член 1 - "Цели на Конвенцията", експлицитно ни се казва, че "настоящата конвенция има следните цели: а) да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие;"

  Сегашните закони не защитават ли жените от всички форми на насилие,господин Янакиев?

  "б) да допринася за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени и да насърчава действителна равнопоставеност между жените и мъжете, включително чрез овластяване на жените;"

  Сегашните закони не допринасят ли за прмахване на всички форми на дискриминация срещу жени, господин Янакиев?

  "в) да създаде цялостна рамка, политики и мерки за защита и помощ на всички жертви на насилието над жени и домашното насилие;"

  В сегашните закони няма ли цялостна рамка, политикии мерки, господин Янакиев?

  "г) да насърчава международното сътрудничество за премахване на насилието над жени и домашното насилие;"

  Сегашното законодателство не насърчава ли международното сътрудничество, господин Янакиев??

  "д) да осигури подкрепа и помощ на организации и правоприлагащи органи за ефективно сътрудничество с цел да се възприеме интегриран подход за премахване на насилието над жени и домашното насилие" "

  Сегашните закони не осигуряват ли подкрепа и помощ на организации и правоприлагащи органи, господин Янакиев?

  Господин Янакиев, получавате ли финансиране от чужди правителствени или неправителсатвени организации за да лобирате за една или друга гледна точка?

  В Русия съм! В Русия съм!
 75. 75 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2144 Весело

  Учените постъпват така:
  Преди да приложат нещо на хората, го изпробват на животните.
  Всички тези идеи предлагам да изпробваме на стадо диви кози. Те се намират една друга по миризмата за да създават поколение. Мъжките се бият помежду си, женските побягват и т.н. Ако ги напръскаме със смесени миризми дали ще намират каквото търсят и дали ще се запази социалният мир, както казват политиците.

  подпис
 76. 76 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  " подточка в) е казано, че (пък) под "пол" за целите на конвенцията (която е срещу насилието над женския пол) се има предвид "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете" "

  пол значи само едно! Половите органи!
  Има чурка-мъж е! Няма -жена е!
  Какви социални роли????

  В Русия съм! В Русия съм!
 77. 77 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3240 Неутрално

  До коментар [#68] от "султана глаушева":

  Кои са тези стерреотипни роли? Кой ги определя, преди да тръгне да ги изкоренява? Играта на кукли стереотипна роля ли е? Защото единственото, свързано с насилие в този текст, е думата ИЗКОРЕНЯВАНЕ!
  ========
  По точно става въпрос ва класифициране.
  И (дано не се налага за в бъдеще) ....за припомняне !
  Днес , като чуем за "трифон зарезан", се сещаме ,че е относително мъжки празник. Но никъде не е писано ,че е забранено да се празнува от жени ....

  Bukalemun
 78. 78 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5419 Неутрално

  Хубаво описание на проблема. Проблемите са винаги в дефинициите. Пол, джендър, преведен като социален пол. Аз бих го определил като избираема социална идентичност. Иначе цялата работа ми звучи като във вица/
  Айшето съди Хасан, че не изпълнява съпружеските си задължения в леглото.
  - обяснете Айше, пита съдията
  - ами Г-н съдия, преди Хасан ме уважаваше по 5-6 пъти на ден, а сега след като хукна след рускинятат Олга избощо престана да ме уважава
  - Има думата защитата
  - Уважаеми г-н Съдия...
  - моля, моля, без "уважаеми" защото по време на съдебното дирене, се промени значението на думата :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 79. 79 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  Самите журналисти, попълвайку документи за акредитация за европредседателството ни имат следните възможности за пол: мъжки, женски, неопределен!
  Това какво е?? Акредитация се дава само на физическо лице! Не на организация, че да има неопределен пол!
  Вече почнаха да ни лъготят най-нагло!!!!

  В Русия съм! В Русия съм!
 80. 80 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#79] от "Веселин Дечев":

  От вчера задавам този въпрос и наистина не получавам смислен отговор.Ако се сбъднат най-лошите ти фантазии и:

  В съседния вход имаш хомо двойка с равни права. В съседния блок има една двойка лезбийки с осиновено дете. И 3 пъти в годината на най-малко 15 километра от панелката, в която живееш има някакви масови прояви на тази тема. Освен това в училище в 10ти клас се учи за 2 урока какво е социален пол.

  Всичко това, на теб как ти пречи?

  15.02.1989 - 07.02.2018
 81. 81 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  Някой знае ли имената на осемте министри, които искат да продължат да бият жените си?
  —цитат от коментар 33 на Евгения Петрова


  Сега разрешено ли е да се бият жените, госпожо?

  В Русия съм! В Русия съм!
 82. 82 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#76] от "Веселин Дечев":

  пол значи само едно! Половите органи!
  Има чурка-мъж е! Няма -жена е!
  Какви социални роли????

  Човече това, че ти не си запознат с нещо не означава, че светът трябва да се принизи до твоето ниво и да се конструира около твоите ограничени познания за да имаш ти комфорт. Това, естествено важи и за мен, и за нея и за всеки един човек. Социален пол има. Ти си стой пред клетката на жирафа и си повтаряй ,че е такова животно, с е такава шия нема

  15.02.1989 - 07.02.2018
 83. 83 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3240 Неутрално

  До коментар [#72] от "specifier":

  Ти що се дразниш , бе ?
  Пояснява ти се !
  Щи хареса ли ако един ден детето ти те пита :
  .....защо на български, "куче" е в среден род , а на руски , "собака" , в женски ?
  Може да му отговориш само граматически , но социално .... едва ли !

  Bukalemun
 84. 84 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#81] от "Веселин Дечев":

  Нека аз отговоря - не, не е. Но домашното насилие е обект само на лично правен характер, а не е част от наказателно-процесуално следствие по смисъла на НПК. Което какво значи - че можеш да се оплачеш и да съдиш насилника ( не винаги е мъж). Но ако след подаването на жалбата, по някакъв начин той упражни психически и/или физически контрол върху теб ( например да те заплаши с изхвърляне от къщи, ограничен достъп до детето или недай Боже - побой или смърт) и ти си отеглиш показанията - тогава той не подлежи на наказателно следствие.

  В комбинация с високата корупция в странта това води до следното - Семейство с 12 години брак. Мъжът бие жена си и децата си след 6-7ата година, понеже си е хванал любовница. Тя подава жалба. Той я изхърля - децата са на 11 и на 7 години. Тъй като 5 от последните 12 години тя е била в майчинство няма голям стаж и работи на относително по ниска заплата. Изхвърлена започва да живее в мизерия, под наем и няма пари за адвокат. Мъжът мота делото в продължение на минимум 3-4 години с постоянни разболявания и обжалвания. В това време децата им се внуушава повсеместен страх и зависимост от бащата. В съда не са равнопоставени, тъй като няма прокурор, а само адвокати, а мъжа може да си позволи по-добър.
  В крайна сметка при развода децата са близо до пълнолетие + всичко друго и майката е смазана.
  А колко по-добре би било - оплакване, арест, глоба от 10.000. Приспада се неговата част от заплатата. Акожената взима 700 лева, а той 1500 с 500 леа издръжка от неговата заплата може да си гледа децата. Освен това 1 година ебане в затвора, за това че е посягал на жена и деца. После излизта на улицата и с останалите 1000 лева живее на хляб и ракия

  15.02.1989 - 07.02.2018
 85. 85 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Не съм чел въпросната конвенция и нямам твърдо мнение по темата, но се питам защо най-яростните и пропагандатори и защитници са хора със сексуални отклонения?

 86. 86 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1389 Весело

  Аз ще мога ли да се пенсионирам по-рано ако се пиша жена?

  В Русия съм! В Русия съм!
 87. 87 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3240 Неутрално

  До коментар [#85] от "bpcorp":

  Не съм чел въпросната конвенция
  ========
  Ако си мъж , чети най вече за така нарения културен джендър , понеже голямата част от въпросната конвенция се отнася за жените .

  Bukalemun
 88. 88 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  КАК ПОЛИТКОРЕКТНИТЕ ИДЕОЛОЗИ СИ ПРЕДСТАВЯТ БЪДЕЩЕТО, КОГАТО ИЗВОЮВАТ ПОБЕДАТА

  Ще има еди пол, представен от мъжествени жени и женствени мъже, в различни комбинации. Между тях няма/забранени са сексуалните отношения. Зачеването става избирателно и чрез медицинска манипулация. Износването на плода се извършва извънутробно, в апарат. Всички са задължени да говорят учтиво и коректно, физическият допир е невъзможен. Историята е пренаписана, така че да се тълкува правилно, а цялата световна литература е коригирана, за да възпитава в правилни ценности. Образованието е структурирано, така че да възпитава и учи личности с правилен мироглед и морал. Всеки гражданин може да бъде различен по външ вид, стереотип и желания/предпочитания, но всички трябва да мислят еднакво (правилно). В тази насока възпитават и всички медии...Ако се появят другомислещи, те се превъзпитават с хуманни мерки: мъмрене, забележка в досието, публично разобличаване, изолиране за опр срок или доживот

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  ДНека аз отговоря - не, не е. Но домашното насилие е обект само на лично правен характер, а не е част от наказателно-процесуално следствие по смисъла на НПК.
  —цитат от коментар 84 на Мазутная Коптилка


  Има закон за защита от домашно насилие, закон за защита на детето, семеен кодекс, наказателен кодекс.

  В Русия съм! В Русия съм!
 91. 91 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  До коментар [#84] от "Мазутная Коптилка":

  И как горепосоченият казус ще се разреши ако се ратифицира конвенцията?
  освен това посоченият от вас случай е хипотетичен и абсолютно нереалистичен. Защото има социални работници и никой няма да остави децаята на улицата, първо.
  Второ има мерки за присъждане на временна издръжка докато текат делата.
  То наематели не можеш да изхвърлиш от собственото си жилище как да е, че жена си или децата си.
  Говорите пълни глупости!

  В Русия съм! В Русия съм!
 92. 92 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Той документа е ясен, но тези , дето го четат, не са наясно.

 93. 93 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#16] от "potrebitel3":

  "Ето това е. Права на фондации се добавят с тази конвенция, а не права на жени и деца.

  Това е конвенция за финансиране на същите ясли след като се прекратят програмите след няколко години."

  И аз тъй я виждам уйдурмата. Лумпенинтелегенцията къде сега захлебва покрай др Сорос с водене на дела за правата на баймангау и байпедау разширява клиентелата безкрайно със самопровъзгласили се третополовци.

 94. 94 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  До коментар [#71] от "eti mehter":

  Да, има определени социални представи за поведението, навиците и традиционните занимания на двата пола и аз съм твърд привърженик на някои от тях. Според мен, мъжът следва да отстранява от къщата, паяци, полски мишки или (не дай Бог!) да погребва домашни любимци, а аз мога да товаря, разтоварвам при пазаруване или да обслужвам колите в сервиз, да сменям крушки, отпушвам мивки, да изхвърлям боклука, даже да действам с градинската техника. Сладкишите, подреждането и почистването, разбира се, се удават повече на мен, подборът на месо и разфасоването - повече на него, а и двамата можем да готвим. Ремонтите са общо занимание, но проектите са определено мои.
  Конвенцията, грубо казано, цели точно това - да се премахнат предразсъдъците от всякакъв вид, че някои от нефизиологично предопределените дейности са присъщи само на съответния пол и ако някой откаже да съобразява с тях, би следвало да бъде наказан. Присъствието на Турция като домакин за подписването на този нормативен акт оправдава съсредоточаването на защитата само върху жени и момичета. Редно е от домашно насилие да са защитени и двата пола, включително децата, а такъв е нашият действащ закон. Конвенцията обаче има по-широко приложно поле и целта е да събори някои религиозни или традиционни норми за отношението към жените и момичетата, свързани не толкова с физическо насилие, колкото с принуда за изпълнение на основната им физиологическа задача - да раждат и отглеждат деца. Такива "традиционни представи" все още действат сред някои социални групи и никакъв закон не би могъл да ги накаже, освен ако чрез подобни международни актове не се създаде нетърпимост към тях. Затова... поздравления за Турция и за нашето правителство!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 95. 95 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 213 Неутрално

  8 — Финансови ресурси
  Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, включително за тези, които се провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество.
  Член 9 — Неправителствени организации и гражданското общество
  Страните признават, насърчават и подкрепят на всички равнища работата на
  съответните неправителствени организации и на гражданското общество, които
  действат активно в борбата с насилието над жени, и установяват ефективно
  сътрудничество с тези организации.

 96. 96 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  В СЪГЛАСИЕ С НЕПУКИСКАТА

  Да съгласно Конвенцията жените ще станат миньорки, трактористки, професионални шофьорки, ще ходят но война, ще се занимават масово с точните науки, ще станат масово композиторки на музика, ще пишат хумористични произведения и т.н. .......ще могат да станат напълно, като мъже (тайната мечта на някои феминистки, инач непълноценни жени)
  Изобщо, нормативните документи могат всичко!

 97. 97 Профил на Людмил Трифонов
  Людмил Трифонов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ..........С "равенство между половете" в семейството се създават двама (мъж и жена) РАВНИ ПРЕТЕНДЕНТИ ЗА ЛИДЕРИ В СЕМЕЙСТВОТО. Това означава боеве и насилие между двамата, защото пожеланията за "задружност", "взаимно уважение" и пр. не са записани в човешката ДНК. Там пише, че четата се води от по-знаещия, по-можещия и по-силния.
  ..........За това държавите нямат двама крале или президенти, а службите - двама равноправни началници - ще се изпотрепят ! Това изрично е обяснено в науката Теория на системите и се наблюдава ежедневно в практиката - това е Природен закон и фашисти, комунисти, либерали, капиталисти и пр. не могат да го променят, въпреки опитите да удавят обществото с порои от глуповати приказки и заплахите да накарат куция да не куца.
  ..........Така с това "равенство" либералите създават умишлено обективни условия за масови прояви на домашно насилие. Тогава те започват игрички с налагане на обществото на Конвенции, Хелзинкски комитети, Закони за правата на жените (ами мъжете ? само за жените е СЕКСИЗЪМ - нали са равноправни ?!), които документи конспиративно се използват за принудително въвеждане в обществото на разврат, педерастия, проституция и други подобни либерални "ценности", които превръщат Европа в един нормативно уреден бардак. А това е гавра с наивните и сговорчиви европейци.


 98. 98 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Изв се:

  ...НЕПУКИСТКАТА

 99. 99 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Л ТРИФОНОВ

  добре го е формулирал!

 100. 100 Профил на specifier
  specifier
  Рейтинг: 514 Неутрално

  МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ

  може да има равни права, но не и равни възможности, защото едните могат най-добре едно, а другите - друго. Пълното равенство значи еднаквост, т. е. от два пола не би имало нужда, достатъчен би бил един. Защо тогава премъдрият Творец е създал два? Явно има защо, за сведение на " бгоподобните" политкоректори. Затова, за да оцелее Човекът милион години, той е създаден в две лица - мъжкото и женското начало, които постоянно са в борба и единство, съвмествайки, както еднакви, така и противоположни качества. На жената е поверена НАЙ-ВАЖНАТА роля: опазването и продължаването на рода. Поне един милион години тя се е занимавала с това и е изградила специфични качества: афинитет към детайлите, привързаност към статуквото ( към дома) и неприязън към резки и кардинални проблеми. Мъжът пък милион години е бил предимно ловец и събирач, той е трябвало да осигури бъдещето и развитието на Рода и затова той има развито абстрактно мислене* и склонност към промени и нови предизвикателства. Това обуславя и някои различия в строежа на мозъка. Факт е, че мъжете и жените мислят различно...
  И в това се корени божествения замисъл на Твореца: единство в противоположностите, за да оцеле в хилядолетията humani generis**

  ______________
  * най- показателни за абстрактното мислене, не са толкова математиката и точните науки, а музикалното и най-вече хумористичното творчество; абстр мислене е антитеза на детайлното мислене и затова няма жени-известни композиторки, както и писателки-хумористи; изобщо чуството за хумор е по-слабо развито при жените
  **на този фон напъните на Политкоректорите, техните, Декларации и Конвенции са особено жалки: има САМО два пола, които ще съществуват във вида, в който са създадени, докато съществува Човешкия род. Толкоз!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK