Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване

Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване

© Георги КожухаровСамо 26% от хората смятат, че правителството действа в рамките на закона, едва 22% са на мнение, че законите в страната са справедливи, 14% – че са ясни и разбираеми, и 8% – че законите се прилагат еднакво за всички. През 2018 г. се запазва много лоша общата оценка на гражданите за начина, по който правителството се справя с решаването на най-важните проблеми в страната.


Понижава се и доверието в почти всички изследвани институции, като най-рязък спад има в доверието в неправителствените организации (което се понижава с 11 на сто), във висшите училища – с 10%, в политическите партии, в Народното събрание и в правителството – с 6%, и дори доверието в ЕС - с 5%. През 2018 г. се наблюдава значително влошаване на обществената оценка за свободата и обективността на пресата и на телевизиите в сравнение с данните от изследванията през 2015 г. и 2016 г.


Това сочи анализ за обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г. на Институт "Отворено общество" – София. Това е третото поредно изследване на института и се основава на данни от три национално представителни поручвания на общественото мнение, последното от които е осъществено през април 2018 г. Анкетата е проведена сред представителна извадка от 1174 души.


Кметът да не е ром, гей или турчин
Анализаторите отчитат още, че въпреки широко разпространеното убеждение, че правата на малцинствата в България са защитени, има трайно установени дискриминационни нагласи. В предстоящите през есента на 2019 г. местни избори при равни други условия 70% от анкетираните не биха гласували за кандидат за кмет, който е от ромски произход, 65% не биха гласували за кандидат, който е гей/лесбийка, 63% не биха пуснали бюлетина за български гражданин от турски произход, а почти половината (46%) не биха гласували за възрастен кандидат (над 65 години). 29% не биха гласували за човек с увреждане и 11% не биха гласували за жена, която е кандидат за кмет.


Недоверие към правителството


И през 2018 г. изследването установява, че има ясно разминаване между приоритетите в дневния ред на гражданите и на правителството: най-значителни групи от хората очакват решаване на проблемите с бедността, безработицата и корупцията, а точно по отношение на разрешаването на тези проблеми са най-разпространени негативните оценки за работата на правителството.


Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване


Преобладаващият брой от анкетираните (86%) смятат, че правителството не се справя с бедността; 85% – че не се справя с корупцията; значителни мнозинства са на мнение, че правителството не се справя и с другите проблеми като престъпността, некачественото образование и некачественото здравеопазване, а 75% смятат, че правителството не се справя с безработицата. Най-висока положителна оценка правителството получава за дейността си в образованието (според 21% от анкетираните правителството се справя с проблема с некачественото образование).


Девалвира доверието в институциите и ЕС


Делът на гражданите, които са склонни да се доверят на правителството, е 22% и точно толкова споделят, че имат доверие и в неправителствените организации. При отношението към правителството обаче категорично доминира недоверието – 67% от анкетираните заявяват, че нямат доверие на правителството, само 9% не могат да преценят, а 3% оставят въпроса без отговор. Докато при неправителствения сектор недоверието е 30%, но 33% от анкетираните съобщават, че не могат да преценят, и 16% оставят въпроса без отговор.


Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване


Доверието в ЕС остава трайно високо в сравнение с доверието в националните институции, но през 2018 г. то спада с около 5% спрямо данните за 2016 г. Според анализаторите някои вътрешнополитически дебати през годината, съпътствани от антиевропейска реторика, и това е повлило на обществените нагласи към ЕС. Най-яркият пример в това отношение беше свързан с политическите дебати около ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция), която в някои медии беше представена като заплаха за традиционните български ценности, се казва в доклада.
На този фон през 2018 г. президентът е единствената институция, при която има категорично повишаване на общественото доверие: доверието в него рязко се покачва (почти с 20% между 2016 г. и 2018 г.).


С връзки и пари до властта


Едно от възможните обяснения за ниското доверие на гражданите в националните институции е свързано с широко разпространените представи, че достъпът до висши държавни длъжности не се основава на заслуги, а на други фактори, коментират анализаторите. Според почти 70% от анкетираните връзките на кандидата са най-важният фактор за достъп до висша държавна длъжност в България.


Почти половината от хората посочват парите/богатството на кандидата като най-важен фактор за достъп до висша държавна длъжност, а всеки четвърти определя популярността/известността на кандидата като най-важен фактор. Едва 20% смятат, че образованието на кандидата е основна причина, за да бъде избран и да влезе във властта. А само под 15% от хората са на мнение, че опитът, знанията или уменията имат значение.


Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване


През 2018 г. мнозинството от хората (78%) нямат доверие на политическите партии в страната. Делът на тези, които им имат доверие, е само 10%. Едва 4% от анкетираните членуват в политически партии и това е най-ниското отбелязано ниво в изследванията досега, макар че никога не е било повече от 8% от анкетираните (2015 г.). Доминиращата представа за политическите партии е като за проекти, които биват управлявани еднолично от своите председатели и в които членовете на партиите имат слабо или почти никакво влияние върху процеса на вземане на решения.


Значително се увеличава делът на хората, които не виждат конкуренция между политическите партии: през 2015 г. делът на тези, които не мислят, че смяната на партиите в управлението води до промяна в държавната политика, е бил 54%, а през 2018 г. вече е 68%.


Върховенство на закона


Най-острите проблеми у нас са свързани трайно с върховенството на правото. През 2018 г. 56% заявяват, че нямат доверие в националните съдилища. 58% не са съгласни, че законите у нас са справедливи, а 67% не са съгласни, че законите са ясни и разбираеми за гражданите. Трима от четирима анкетирани (76%) не са съгласни с твърдението, че законите у нас се прилагат еднакво за всички.


Кризата с върховенството на правото в България засяга не само законодателната и съдебната, но и изпълнителната власт. Почти половината от анкетираните смятат, че правителството не действа в рамките на закона. Също половината от анкетираните не смятат, че съдилищата пречат на правителството да нарушава закона, т.е. не мислят, че съдилищата изпълняват своята основна конституционна функция.


Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване


За трите проведени изследвания след 2015 г. постепенно се увеличава делът на хората, които смятат, че ако им се наложи да стигнат до съд, по-скоро няма да получат справедлив съдебен процес. Около половината от хората (51%) са на това мнение в сравнение с 42% през 2015 г. Едва 27% от анкетираните очакват да получат справедлив процес, ако им се наложи да стигнат до съд.


Медиите


През 2018 г. най-висок дял от анкетираните (68%) съобщават, че се информират основно от телевизията. Втората най-значима медия, на която хората се доверяват, е интернет – 16% казват, че се информират оттам. Само по около 2% се доверяват на радиото или на вестниците.


Анализаторите наблюдават значително влошаване на обществената оценка за свободата и обективността на пресата и на телевизиите в сравнение с данните от изследването през 2015 г. и 2016 г. Делът на анкетираните, които са съгласни с твърдението, че по принцип вестниците у нас са свободни да критикуват правителството, се понижава от 56% през 2015 г. до 41% през 2018 г., т.е. с 15%.


Обществената оценка за обективността на пресата в случай на престъпление по висшите етажи на властта е по-скоро негативна. През 2018 г. едва 21% от анкетираните са на мнение, че ако висш държавен служител се окаже замесен в престъпление, вестниците у нас биха съобщили истината по случая. Делът на убедените в обективността на вестниците спада с 11% между 2016 и 2018 г.


Най-голям дял от анкетираните (53% през 2018 г.) не смятат, че вестниците биха съобщили истината по случая, ако висш държавен служител се окаже замесен в престъпление.
Между 2015 и 2018 г. аналогичен ръст бележат и негативните оценки за обективността на телевизиите. През 2018 г. най-голям дял от анкетираните (50%) са на мнение, че ако висш държавен служител е замесен в престъпление, телевизиите у нас няма да съобщят истината по случая. Едва 25% от хората смятат, че телевизиите биха съобщили истината по случая, което е със 17% по-малко в сравнение с резултатите от 2016 г.


Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване


Граждански права и демокрация


Анализите показват още, че демокрацията се ползва със значителна обществена подкрепа: най-голям дял от гражданите (45%) са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма на управление за страната. В същото време се отчита постепенно ерозиране в сравнение с резултатите от предишните изследвания и съгласните с това твърдение са намалени със 7%.


Значителен дял от анкетираните са уверени, че могат спокойно да упражняват гражданските си права, и не се страхуват от репресии от страна на правоохранителните органи. Сред работещите обаче се забелязва известна уязвимост – всеки пети смята, че може да загуби работата си, ако участва в протест или ако критикува публично правителството. Не е маловажен делът на тези, които се страхуват, че през следващите 12 м. могат да станат жертва на полицейско насилие (15%) или на друг вид злоупотреба с права от страна на правоохранителните органи, отчитат анализаторите.


29% от хората съобщават, че през изминалата година са правили дарение за благотворителна кампания. Участието в акции, които изразяват определена политическа или гражданска позиция, е много слабо: 11% от анкетираните са участвали през изминалата година в подписването на петиции, 9% са работили като доброволци, едва 7% са отправяли предложения до администрацията, по около 6% са участвали съответно в протест или в акция за бойкот на определени стоки или услуги.


От една страна, намалява делът на гражданите, които остават пасивни, когато са изправени пред случаи на нарушения на правилата на обществения живот. Макар през 2006 г. всеки трети (или 36%) от анкетираните отговаря, че не прави нищо, щом някой нарушава правилата и му пречи, през 2018 г. делът на пасивните спада до 22%. Второто положително развитие е, отчитано от данните, е увеличение на дела на анкетираните, които гледат на институциите като на средство за разрешаване на своите проблеми: през 2018 г. най-значителен дял от хората (43%) съобщават, че ако някой нарушава правилата и им пречи, те подават оплакване в съответната институция. За сравнение през 2006 и 2007 г. този дял е бил 32–33%.


Между 2006 и 2018 г. значително се увеличава и делът на хората, които предприемат самостоятелни действия за отстраняване на нарушенията: през 2018 г. 38% от анкетираните съобщават, че когато някой нарушава правилата и им пречи, те говорят с нарушителя и искат да престане; с около 10% се увеличава и делът на тези, които казват, че когато е възможно, сами отстраняват пречката.

Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  ГЕРБ копаят дъното на дъното все по-успешно !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 450 Весело

  Благодарим ти Баце! Благодарим ти Цвък!

  После тъпите гербери да не се чудят защо всяко начинание се проваля. Матрялът е виновен, щото не вярва на корумпета от стълбата. Това ще да е обяснението. Чипът му бил за смяна.... Като не иска - бой!

 3. 3 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2342 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Добре ,че сте троловете ,че да върви копаенето поне на приказки по форумите и плюене на ляво и дясно ,че комунистите можеш ли 2 добри неща да ми кажеш да са направили за народа или България , освен да крадат ,източват ,приватизират мафиотски или унищожават предприятия ,природа и всичко до което се докоснат ,що не коментираш червената съдебна система ,където много до скоро ,всички тези кадри ,дето са над 45 г бяха приемани по линия на вярност към червената партия и с подпис на председател на ОК На БКП ,,не че ГЕРБ не са втория ешалон на червените ,ама не с толкова хъс ,едни и същи сте си всички .

 4. 4 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Пропуснали сте да пишете че девалвира доверието и в сайтовете. Не се правете на утрепани.

 5. 5 Профил на ralita68
  ralita68
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Само не разбрах кой е правил изследванията и кои са „анализаторите”? И какво е доверието в тях?

 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#3] от "edin drug":

  Нали точно това казвам - БКП2 не ставате и копаете дъното ! Комунисти сър !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#4] от "Боби Бобев":

  А как ли е доверието с полицията ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#5] от "ralita68":

  Забрави да питаш кой го е платил.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2039 Неутрално

  Смятай какви анализатори имаме. Само лошо се случва в България, а пък видиш ли ГЕРБ си печелят изборите с лекота и недоволните според анализаторите хора са изключителни тъпаци, че не го виждат. Хахаха. Докато има такива анализи необективни ще хараме така до Борисов бе знам колко си. Истината е, че няма недоволно съсловие я момента. Ама важното е да си измисляме социология и политология.

 10. 10 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  Нито институциите, нито медиите, нито правосъдието заслужават доверие.
  Всичко се купува и продава.

 11. 11 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1861 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Това според Отворено общество ли?

 12. 12 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Това е очеизваждащо от години...на него се дължат кризата в представителността, ниската гражданска активност и разпада на институциите!

 13. 13 Профил на tall_ship
  tall_ship
  Рейтинг: 284 Разстроено

  Днес гледах по телевизията как полицаи с шест патрулки и двама моторизирани, обкръжили, свалили от колата и пребили две момчета щото си играли с пластмасов пищов - големи герои са нашите полицаи, как да им нямаш доверие......

  FILII MARIS SUMUS
 14. 14 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Весело

  "Девалвира доверието в институции, медии и във върховенството на закона, сочи изследване"

  - Дневник, на върха на девалвираното доверие са тъкмо "изследванията" на социолозите на повикване. А да не отваряме приказка за девалвиралото доверие в "Доверие". :)

 15. 15 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":


  ГЕРБ копаят дъното на дъното все по-успешно !!!
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Кмете, и ти така! Да не са ви вдигнали нормата след поредните "успешни" избори, та продължаваш да пишеш коментари без да четеш?

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 16. 16 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2477 Неутрално

  .... Кметът да не е ром, гей или турчин
  —цитат от коментар 0 на Статия


  Крадец и измамник може, ром, гей или турчин - не!
  Народ с такива представи за общество и обществени отношения, не може да се измъкне от дъното!
  Такъв народ не е в състояние и да избере свестни и умни хора да го управляват!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 17. 17 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Тук ми хареса един израз "широко разпространени представи".Значи, създаваш си мнение за дадено нещо, най-разпространеното е "всички са маскари", и нищо не може да те промени. Така например 50 г. Магдето е курвето на махлата и макар да е скромна чертожничка със средно образование, на определено време си сменя колите, последно японска хибридка. Обяснението на клюкарите е, че хойка с богати пичове. Истината съвсем не е такава, ама иди обяснявай и създавай други представи. Такива по времето на Инквизицията са горили вещици.

 18. 18 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 922 Неутрално

  добре де - каква пречи на 30%+ да гласуват за кмет с увреждания или жена - нещо наистина не е наред с бг матлЯлеца

  а че всички са наясно това че БГ е превърната на кочина е видно, само дето същите тия хора я правят такава - с гласуването си, със схващанията си и пасивноста си, русоробието си и т.н

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 19. 19 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2477 Неутрално

  Смятай какви анализатори имаме. Само лошо се случва в България, а пък видиш ли ГЕРБ си печелят изборите с лекота и недоволните според анализаторите хора са изключителни тъпаци, че не го виждат. Хахаха. Докато има такива анализи необективни ще хараме така до Борисов бе знам колко си. Истината е, че няма недоволно съсловие я момента. Ама важното е да си измисляме социология и политология.
  —цитат от коментар 9 на Да вярваме на истината


  Случват се разбира се и добри неща, но явно лошите преобладават, след като България след 10 годишното управление на Герб, продължава да бъде най-корумпираната и най-бедната страна в ЕС!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 20. 20 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2477 Весело

  Тук ми хареса един израз "широко разпространени представи".Значи, създаваш си мнение за дадено нещо, най-разпространеното е "всички са маскари", и нищо не може да те промени. Така например 50 г. Магдето е курвето на махлата и макар да е скромна чертожничка със средно образование, на определено време си сменя колите, последно японска хибридка. Обяснението на клюкарите е, че хойка с богати пичове. Истината съвсем не е такава, ама иди обяснявай и създавай други представи. Такива по времето на Инквизицията са горили вещици.
  —цитат от коментар 17 на man_un


  Ако вместо "Магдето" сложиш "Истанбулската конвенция", ще получиш същия резултат.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 21. 21 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  Много "представително". Цели 1174 човека са питали. Най-вече, на жълтите павета. Я да питат по селата и малките градчета! Ама неодобрението там, е почти 100%,та ще развали окончателно настроението на управляващите.

 22. 22 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4016 Неутрално

  Докато икономиката е във възход, никой нищо няма да направи срещу олигархията, която ни управлява до сега, но започне ли криза или дори само стагнация, става страшно.....

 23. 23 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  И всеки път се получава парадокс - "печелят" изборите, макар, че няма как с 20% доверие да управляваш държава. Аз не познавам нито един човек, който е гласувал за тях. Не разбирам как (уж) високо образовани хора го правят.

 24. 24 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Гънещият се репортер по НОВА изнесе комедийно шоу днес от ул. Граф Игнатиев, просто се престара в гънките. А човекът без лице Виктор Николаев стои като емблема на нищожната журналистика.

  Дедо Крум
 25. 25 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Прочетох обратното в един новинарски сайт, така че това не може да е вярно.

 26. 26 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 423 Неутрално

  Съмнявам се. След като толкова години се гласува за едни и същи хора, значи електоратът е доволен.

 27. 27 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Весело

  До коментар [#19] от "Рим":

  На мен също ми е мъчно за времето, когато България беше най-богатата страна в ЕС и единствената некорумпирана. Само тя от всички останали не фалира двукратно, не разсипа банките си, не продаде под масата половината икономика и пр. Само тя не допусна тежката червена номенклатура да поеме икономическите лостове.
  Затова България беше велика и цъфтяща държава!

  Дойдоха тея мизерни еднокнижници, тея диктатори и сатрапи от герб и всичко се срути!
  Сега сме притиснати в кьошето на ЕС и трябва бсп да спечели изборите, за да може герб да изчезне, а автентичната десница да се възроди - така каза Йончева, най-успешната и невероятна евродепутатка отсам Владивосток!!

  Доброто е заразно
 28. 28 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Любопитно

  До коментар [#16] от "Рим":

  Къде са питали за крадец и измамник?

  Доброто е заразно
 29. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#11] от "svoboden":

  Апоред всички общества без герберастката Шайка.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 30. 30 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#23] от "GreenBush":

  Ами като проумееш, че света съществува и извън кварталния клуб на ДСБ, ще намериш и лесно обяснение на въпросния парадокс. :) Вие сте като малко затворено общество, самоизолирала се секта.

 31. 31 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#23] от "GreenBush":

  Математиката сочи, че на последните избори за гроб са гласували 9.03 % от всички избиратели.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 32. 32 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#27] от "АзКлавдия":

  +++++++++ Култово, ще си го запазя

 33. 33 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Проучването показва, че Холандия е права, като не ни допуска в Шенген.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 34. 34 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#13] от "tall_ship":

  Айде глупости, как пък веднъж не се случи на обикновенни хора това.

 35. 35 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#31] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#23] от "GreenBush":Математиката сочи, че на последните избори за гроб са гласували 9.03 % от всички избиратели.
  —цитат от коментар 31 на КМЕТ В СЯНКА


  Математиката сочи, че И на последните избори Бате Бойче ви отвя като прочетен вестник. Същата математика сочи, че на колана на Бате Бойче вече има три "скалпа" на лидери на БКП.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 36. 36 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#31] от "КМЕТ В СЯНКА":

  А по същата сметка за БСП са гласували 5% а за ДБ 0.01%. ама понеже се съмва и без петел, пак ГЕРБ управлява.

 37. 37 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 927 Неутрално

  ... Същата математика сочи, че на колана на Бате Бойче вече има три "скалпа" на лидери на БКП...
  —цитат от коментар 35 на todor._89

  А на главата си четвърти. ;)

 38. 38 Профил на dr.web
  dr.web
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#30] от "niakoi_si":

  ...Дефицит на доверие, мисля че това имаш предвид. Нищо ново. Той (дефицитът на доверие) започна в глобален мощаб да си пробива път някъде веднага след 2003-2004 година, после (или паралено с него, това не мога да знам) започна да шества неговият побратим - "дискриминационните нагласи" в съответните общества. А че си има нещо като затворени общества или затворени обществени клубове, но в отрицателния смисъл на тази дума, това не нещо ново! - достатълно е да си припомним "прабховците" от 1998-2000 година, които се появиха като "подгряващ обществото състав", чак после се нароиха въпросните "затворени клубове" в нашето общество.

 39. 39 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6163 Неутрално

  До коментар [#16] от "Рим": "Такъв народ не е в състояние и да избере свестни и умни хора да го управляват!"
  .......
  "Свестните у нас считат за луди..."
  Хр. Ботев

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 40. 40 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2706 Неутрално

  Ами аз всеки ден безплатно ви обяснявам защо доверието във вас спада. Примерно пишете, че населението масово не искало гей за кмет. Същевременно всеки ден бълвате пропаганда за квоти и за усмихнати, енергични и открито хомосексуални чичковци, които ще ни оправят, и т.н. Но, докато има демокрация и вашите общообразователни и превъзпитателни мероприятели не са избили в откровена диктатура, политиката ще трябва да се прави с това, каквото има. С материала.

  В български условия драмата е в невъзможността да се намерят кметове, министри, дупетати, митничари, които да не крадат. В други условия, да кажем, една социалдемократическа партия се преобразува от партия на наемния труд в партия на еднополовите бракове. И после се чуди защо е на път да изчезне. Ами защото 95% от хората продават труда си, докато -- колко процента искат да се омъжат за Пешо? И тук няма хомофобия, има реалности.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 41. 41 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 544 Неутрално

  Сто тояги на чуждия гръб са малко.Ама никой не си дава сметка , че ако някоя мутра му убие детето или нещо друго , няма на кой да се оплаче.И после вайкане олеле олеле какво стана...

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 42. 42 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Бла-бла-бла и в крайна сметка, как това се отразява на изборните резултати?
  Значи някъде има или невярна информация или проблем или и двете?
  Или всъщност демокрацията е само на думи?
  Това са абсурди някакви!

 43. 43 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3106 Любопитно

  До коментар [#5] от "ralita68":

  Е,щом ИК е спомената,е ясно кой изследва.

 44. 44 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Ами аз всеки ден безплатно ви обяснявам защо доверието във вас спада. Примерно пишете, че населението масово не искало гей за кмет. Същевременно всеки ден бълвате пропаганда за квоти и за усмихнати, енергични и открито хомосексуални чичковци, които ще ни оправят, и т.н. Но, докато има демокрация и вашите общообразователни и превъзпитателни мероприятели не са избили в откровена диктатура, политиката ще трябва да се прави с това, каквото има. С материала.В български условия драмата е в невъзможността да се намерят кметове, министри, дупетати, митничари, които да не крадат. В други условия, да кажем, една социалдемократическа партия се преобразува от партия на наемния труд в партия на еднополовите бракове. И после се чуди защо е на път да изчезне. Ами защото 95% от хората продават труда си, докато -- колко процента искат да се омъжат за Пешо? И тук няма хомофобия, има реалности.
  —цитат от коментар 40 на zyb18561487


  Евала!
  +++

 45. 45 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3106 Любопитно

  До коментар [#20] от "Рим":

  Им ли норма колко пъти да споменавате ИК?!Не разбрахте ли,че няма да мине?!Всяко правителство или парламент,който си.позволи да ги приеме,ще си отиде.моментално.

 46. 46 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3106 Весело

  До коментар [#31] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кмете,за бесепету колко са гласували?!

 47. 47 Профил на ДСиБ
  ДСиБ
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Аха "Отворено общество", работата е ясна.
  Това за недоверието в институциите съм съгласен, ама заедно с това пак си прокарват неолибералната пропаганда относно измислената дискриминация. Тия не разбраха ли, че тук номерът няма да мине.

 48. 48 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 506 Любопитно

  "Пародия на стихотворението „Напред!” на Стоян Михайловски, публикувана под заглавието„Марш Свирчо” и подписана от Дервиш във в. „Българан”, бр. 14 от 1904 г."
  "Марш Свирчо"
  (по Стоян Михайловски)
  Напред! Живота е сражение!
  Напред, доде на власт сме ний;
  напред, макар и с унижение,
  напред с насилье, с кръвнини!
  Напред! Девиза не забравяй:
  „Пари, пари за черни дни.
  Рушвет де падне не оставяй,
  кога не дават – окради!”
  Напред! Парата е кумира.
  Парата наш е идеал!
  Глупеца само я презира –
  мъдрец е този, що е крал.
  Напред, към търгове, доставки.
  Напред, без страх нощя, денем,
  че щом изхвърлят ни в оставка
  поне от глади да не мрем!
  Напред, напред! Назад ни крачка:
  за кражби днес си призован –
  роса е хвърлената храчка,
  народа – оглупяла сган!
  Напред! Минутка не запирай,
  бъди кат хала, ветрогон;
  къде що найдеш пообирай! –
  за теб не важи власт, закон!
  Напред! Живота е сражение,
  напред! Съдбата се мени,
  ако ще паднеш – с положение,
  с пари отрупан ти падни!"

  "„Марш Свирчо” е текст, който може да се чете като преобръщане на просвещенския
  идеал за цивилизационен напредък, който е експлициран в произведението на Стоян
  Михайловски. Тази пародия продължава линията на представяне на негативния образ на българския политик, зададена в края на XIX век в художествената ни литература.
  Произведението е краен опит за гръмко заклеймяване на порочния социален модел,
  който толерира самодоволното консуматорство и предполага обществено-исторически и ментален регрес. За съжаление, не собствено интелектуалният продукт, а битката срещу този модел се оказва кауза и трагедия на българска интелигенция от Възраждането, та чак до днес."
  Венета Савова, Надежда Стоянова
  Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 49. 49 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Никога не е имало доверие в институции. Там има основно шуробаджанащина, корупция и тъпи калинки. ДОЛУ ГЕРБ и мафията

 50. 50 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2477 Неутрално

  До коментар [#27] от "АзКлавдия":

  Да, оправдания може да се намерят...
  А и врагове, много - комунистите, десницата, Иван Костов, "Свободна Европа", "Дойче веле", Дневник, Капитал, Бивол, Медиапул, ЕС и още цяла върволица
  В същото време приятели малко - гела или киро джапанката, маджо, пашата, В. Златев и тук там по някой ДС агент като "Николай"...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 51. 51 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5787 Неутрално

  Не знам защо не се отчита, но моят прочит на фиг. 1 е силно оптимистиичен. Намалява бедността и безработицата (тоест проблемите за преживяване) и хората се фокусират върху качеството на живота и на срефдата на живота. Това е чудесно.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 52. 52 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#35] от "todor._89":

  Само във твоите болни фантазии старшинка - резултатът е РАВЕН !!! И то като се има предвид, че много като МЕН гласъваха АНТИСИСТЕМНО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 53. 53 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#36] от "m17":

  Не съм им ги смятал михаилчо.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 54. 54 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#46] от "yanne":

  Ти кажи. Ама извади първо гласовете на СДС и другите- горе долу се получава по равно. Не забравяй и гласовете за самотните кандидати .

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 55. 55 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#52] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#35] от "todor._89":Само във твоите болни фантазии старшинка - резултатът е РАВЕН !!! И то като се има предвид, че много като МЕН гласъваха АНТИСИСТЕМНО !!!
  —цитат от коментар 52 на КМЕТ В СЯНКА


  Мильо, интересна математика си учил! Все така да е "равен" резултата и все по-равен да става.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 56. 56 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#53] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Е аз ги сметнах, сметнах също че и като дъртите комунисти умрете най-накрая, БСП ще се спихне под прага за влизане в парламента.

 57. 57 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  До коментар [#55] от "todor._89":

  5:5 според теб какво е ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 58. 58 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#51] от "penetrating":

  Брех, позитивизъм в умно-красивия акъл. Отклонявате се от партийната линия и рискувате да ви отлъчат от сектата !!!.

 59. 59 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#57] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#55] от "todor._89":5:5 според теб какво е ?
  —цитат от коментар 57 на КМЕТ В СЯНКА


  Елементарно е и е срамота да не го знаеш! 5:5 значи оставка на Курнелка. Да влиза следващия!

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 60. 60 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Весело

  До коментар [#56] от "m17":

  Ти май не си чул, че бойко се връща при партията майка ? А и ти си от стар комунистически род както си се хвалил нееднократно !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 61. 61 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Весело

  До коментар [#59] от "todor._89":

  Баш ме брига. Цяло село разбра само тодорчо ПАК неразбрал !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 62. 62 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Доверие в кой закон? В този на Доган/Пеевски/Цветанов/Пламен Георгиев/Бойко Борисов и придворната им свита? Или в този за мен/баба Сийка/чичо Гошо?
  Защото двата не са се срещали скоро.

 63. 63 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#61] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#59] от "todor._89":Баш ме брига. Цяло село разбра само тодорчо ПАК неразбрал !
  —цитат от коментар 61 на КМЕТ В СЯНКА


  Да де Жорка, точно едно село ще останете "комундерите" в скоро време. Природата е неумолима! И тя работи "на ползу" БокУ.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 65. 65 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Хахаха! Ами това го знае всяко дете! И причините ги знаем. И вие ги знаете. Ама се правите на ударени! Защо не искат гей за кмет? Ами защото точно институциите и НПО-тата настроиха зорлем хората срещу гейовете с абсурдните си зрелищни прайдове и някакви си измислени ЛГБ..какво беше! Защо не искат за кмет турчин? Защото точно тяхната партия, особено Лютви настрои хората срещу турците - с капсулирането си, с абсурдните изцепки на Лютви, дето в качеството си на законодател нарушава законите! Защо не вярват на институции? Е как да им вярват, като самият ББ заявява на журналистите, че на всеки от тях може да спретне дело. И че ако иска, за един ден може да си докара няколко десетки милиончета, ама дип, че е безкористен! Нали вчера май му публикувахте цитатите! И защо вярват (все още) на ЕС? Защото много малко от това, което се случва там, стига до тук! А за НПО-тата не ми се и говори. Това се превърна в мръсна дума! Тези, на които не вярват, работят усърдно за недоверието към самите тях!

  Мърфи е оптимист!
 66. 66 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5787 Весело

  До коментар [#58] от "m17":

  Не може да разберете умно-красивите, а :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 67. 67 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Весело

  До коментар [#63] от "todor._89":

  Не те знам колко си млад и зелен но татко ти би трябвало да те научи, че за там ред няма !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 68. 68 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#67] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#63] от "todor._89":Не те знам колко си млад и зелен но татко ти би трябвало да те научи, че за там ред няма !
  —цитат от коментар 67 на КМЕТ В СЯНКА


  Няма, но комундерите по навик се пререждате, та за това...

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 69. 69 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#66] от "penetrating":

  Факт е че не мога, ние грозните и глупавите по дефиниция не можем да разберем висшия разум. Но дори и аз долових някакво съмнение в правотата на вождовете та се притесних.

 70. 70 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5787 Весело

  До коментар [#69] от "m17":

  Ето, и тук виждам повод за оптимизъм :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 71. 71 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Най-голямата "заслуга" на герб е систематичното разрушаване и обезмисляне на държавните институции на всички нива. Успяха да го постигнат по различни начини - "размножение на калинки", корупция, прогонване на кадърните и мислещите.

  В парламента някакви полуграмотни хора се упражняват да пишат закони, в министерствата и местните администрации роднините и братчедите са заети основно как уредят някоя семейна фирма или по държавна поръчка или еврофинансиране по проект. За кметовете ясно - то се вижда с изпълненията на Фъндъкова по проектите из цяла София - булеварди, улици, паркове, изключително некачествено изпълнение. Защо? Защото фирмите-изпълнители като ГеПи груп са предварително решени и не полагат никакви усилия и старание да изпълняват качествено. Те си знаят, че ще спечелят отново следващата поръчка, а глобите са смешни. Независимите регулатори са "независими" само на хартия - КЗК, КЕВР, КФН. Дпс систематично овладява съдебната система под благия поглед на Бай.Х., а съвместно заедно превземат и прочистват последните остатъци от независими медии като Нова. За всеки по нещо.

  Основната амбиция на селските тарикати е да се намъкнат в някоя партия, по възможност от управлението, за да се "оправят". Това с приема за нормално. А Българинът си цъка фейсбука и си пие бирата, като си мисли, че това него не го засяга и като не гласува ги "прецаква". Блажено невежество. Рано или късно тая система ще имплодира, а ремонтът й ще е скъп и дълъг и ще струва още някое загубено поколение, което май не можем да си позволим.

 72. 72 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Ами освен на посочените в материала бацета, цацета и прочее висшестоящи хора, от които зависи да имаме или не, както е в случая доверие, трябва да си благодарим на самите нас.
  Ние си ги избираме, не ни ги паршат нито от Европа, нито свише - напротив, чинно отиваме ( често пъти и НЕ отиваме) и с гласа си или неговата липса, прави така, че ТЕ пак са тука.
  Значи сме си ги заслужили.

 73. 73 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7454 Неутрално

  Как да девалвира доверието в нещо, което го няма. Само един Бойко е останал да оправя всичко.

 74. 74 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3396 Неутрално

  До коментар [#31] от "КМЕТ В СЯНКА":  Слаб две. За гроб никой не е гласувал. От три милиона и петстотин хиляди гласоподаватели за ГЕРБ са гласували само шестотин хиляди, това прави само 17% от всички гласоподаватели. За обединението ДБ са гласували само 2,5% от всички гласоподаватели

 75. 75 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3396 Неутрално

  До коментар [#54] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Не веее обединението при това положение бие синките щот има сто иляди гласа

 76. 76 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3396 Неутрално

  До коментар [#54] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Не веее обединението при това положение бие синките щот има сто иляди гласа дадени за три партии

 77. 77 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3396 Неутрално

  До коментар [#54] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кменте не ти са удава манипулацията, ного си уморен, снощи цела вечер бъхта клаветата, неска без прекъсване продължамваш. Ей ша та фани некоя дамла и ко ша праим без тебе, баш хейтърчето на форума

 78. 78 Профил на hkk06592402
  hkk06592402
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Този резултат е пряка последица от работата на медиите. Няма как цял ден да обясняваш колко лоши са институциите, съда и прокуратурата и да искаш хората да имат доверие в тях. В едно съм сигурен народа винаги е прав и когато казва, че "Риба се лови в мътна вода" и когато гласува за ГЕРБ. А познайте кой лови риба в мътна вода и има полза от такива оценки за институциите, близо сте тъй наречения Пр0к0пи или иначе казано синът на служителя на ДС Пр0к0пиев, Сашо Данчев -креатурата на Газпром, собственика на Софарма, прасенцето и още доста знайни и незнайни мошеници забогатяване на гърба на народа в тази мътна вода

 79. 79 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 284 Весело

  Аууу, най-голям спад в доверието е към НПО... Боже, каква изненада!!!Каква невероятна драма!!Да ви кажа под секрет - скоро ще е нулево И толерантността към тях ще стане такава.

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 80. 80 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 509 Неутрално

  "Само 26% от хората смятат, че правителството действа в рамките на закона"

  26% са достатъчни ББ безпроблемно да управлява нещастната ни страна

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 81. 81 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2642 Любопитно

  "Това сочи анализ за обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г. на Институт "Отворено общество" – София."

  Трябва ли да му вярваме на този анализ след като всъщност няма "институт" (назначени експерти, чиито изпитни резултати покриват държавните изисквания и са достъпни за обществото) "Отворено общество"!? Едно сдружение на гражданите, регистрирано на пъпа на София (фондация "Отворено общество") би следвало да е "равнопоставено" на сдружение на гражданите, регистрирано във Факултето (фондация "Евро рома").

 82. 82 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2642 Любопитно

  До коментар [#78] от "hkk06592402":

  "Няма как цял ден да обясняваш колко лоши са институциите, съда и прокуратурата и да искаш хората да имат доверие в тях. "

  Вие да не би да предлагате цензуриране на изказванията, интервютата и анализите на видни политици и експерти като Цветан Цветанов, Данчо Салфетката, Барни Ръбел, Иван Гешев-тов и измислени политолози, бивши преподаватели по марксистко-ленинска философия?
  Нека оставим хората сами да говорят за себе си!

 83. 83 Профил на Explorer
  Explorer
  Рейтинг: 284 Неутрално

  С такива на власт толкова. Това е най голямата простотия на власт след 90та. "Царят" ги доведе.

  Всеки ден стават чудеса! Коледа не е толкова далеч.
 84. 84 Профил на Dimi Ivanov
  Dimi Ivanov
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#10] от "atmanpg":

  Винаги е било така,всички са търговци и най много в храма.Единственият коректив е къде си по социалната координата и материалната абсциса.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK