Съюзът на съдиите: Нарушение на конституцията е, ако бъде уволнен съдия Миталов

Съдийската колегия на ВСС на заседание

© Анелия Николова

Съдийската колегия на ВСС на заседаниеВ писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Съюзът на съдиите в България (ССБ) призовава върховните кадровици да не образуват дисциплинарно производство срещу съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов, каквото искане отправи миналата седмица министърът на правосъдието Данаил Кирилов, защото такъв акт би бил нарушение на конституцията. (Пълния текст на писмото на ССБ можете да прочетете накрая.)


Името на Миталов и семейството му бе оповестено от държавния секретар на САЩ със забрана да влиза в страната заради "корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и компрометират демократичните институции". По този повод правосъдният министър Кирилов се обърна към Съдийската колегия да уволни съдията, защото компрометирал репутацията на българската държава и престижа на съдебната власт, като нарушил материалния и процесуалния закон. Нарушението се състояло в това, че когато решавал делото дали да разреши на обвиняемия за шпионаж Николай Малинов да пътува до Москва, съдията не се произнесъл по искането на защитата да отмени въобще забраната за пътуване, а е указал само датите, на които обвиняемият може да пребивава извън страната.


Преценката дали правилно е приложен законът не е от компетентността на министъра на правосъдието, нито на административния орган ВСС, а единствено на съда в съответния наказателен процес. Нарушаването на този ясен постулат ще доведе до накърняване на принципа на върховенство на правото и до намеса на политическата власт в независимото правораздаване, още повече че членовете на Съдийската колегия на ВСС, избрани от съдии, са малцинство, се казва в обръщението на Съюза на съдиите.
Според съсловната организация престижът на съдебната власт ще бъде увреден именно ако бъде уволнен съдията Миталов без представяне на доказателства срещу неговата съдийска дейност, това би означавало нарушаване на конституцията. А самото уволнение ще има смразяващ ефект върху всички съдии и ще доведе до пагубни последици за гражданите и за независимостта на правосъдието, се казва в становището на съдийския съюз до кадровия орган.


-------------------------------------------------------------------


До членовете на
Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет


Уважаеми членове на Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет,


На 7 февруари министърът на правосъдието обяви, че отправя до
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за образуване
на дисциплинарно производство срещу съдията от Специализирания
наказателен съд Андон Миталов (предложението е публично достъпно).
Още в началото на предложението се сочи, че то е реакция на
изявлението на държавния секретар на САЩ за налагане на забрана за
влизане в САЩ "поради сериозна корупция" на съдия Миталов, който в
качеството си на длъжностно лице е участвал в "корупционни действия,
които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират
независимостта на демократичните институции в България".


В предложението се заявява, че "неблагоприятният резултат за авторитета на
съдебната власт и за българската държава е налице, като се засяга
доверието и независимостта на съдебната ни система, както и
международната оценка за възможността да се прилага принципът на
върховенството на правото в нашата държава". Отбелязва се също, че
"отражението на вредата не е само в българо-американските ни двустранни
отношения, а и сред държавите - членки на ЕС, и всички партньори на
Република България, работещи за утвърждаване на този ключов принцип
на правовата държава".


В предложението се твърди, че негативният резултат за
международната репутация на българската държава е причинен от
"допуснати от съдията нарушения на материалния и процесуалния закон",
които се свеждат до следното: произнесъл се е не по искането на защитата
за цялостна отмяна на мярката за процесуална принуда на обвиняемия
забрана за напускане на пределите на страната, а е разрешил нещо, което
не е поискано; не е поискал становището на прокурора, което е в разрез с
разпоредбите на НПК; даденото от съдията разрешение за напускане на
пределите на страната е в нарушение на предвидената в закона процедура
- без да има отказ от прокурора и жалба до съда срещу такъв отказ;
образувал е частно наказателно производство, без да има компетентност за
това и така е иззел правомощия на водещия досъдебното производство
орган.
В заключение се обобщава, че съдията с твърдените
материалноправни и процесуални нарушения на закона едновременно е
нарушил служебните си задължения и е накърнил престижа на съдебната
власт (т.е. е осъществил два състава на дисциплинарно нарушение).
Допустимостта на предложението се обосновава с това, че
конкретните допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон
не подлежат на инстанционен контрол.


Уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,


Считаме, че образуването на дисциплинарно производство с такъв
предмет само по себе си би уронило престижа на съдебната власт и би
засегнало нейната независимост.
От една страна, подобно производство би създало у гражданите
неприятното за българската държава внушение, че ако не беше изразената
позиция от държавния секретар на САЩ, твърдените нарушения на
процесуалния и материалния закон не биха били повод за загриженост на
българските власти.
От друга страна (и именно това е от съществено значение), иска се
преследване на съдия поради неправилно приложение на закона.
Преценката за правилното приложение на закона не е от компетентността
на министъра на правосъдието, нито на административния орган ВСС,


а единствено на съда в съответния наказателен процес. Нарушаването на
този ясен постулат ще доведе до накърняване на принципа на
върховенство на правото и до намеса на политическата власт в
независимото правораздаване, още повече че членовете на Съдийската
колегия на ВСС, избрани от съдии, са малцинство.


Според чл. 132 от Конституцията на Република България при
осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите
не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни
действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е
умишлено престъпление от общ характер. В случая не се твърди от
министъра на правосъдието, че съдията е извършил престъпление от общ
характер при изпълнение на служебните си задължения и липсва
позоваване на наказателно преследване срещу него, тъй като
прокуратурата не съобщава да се води такова производство - нито преди
изявлението на държавния секретар на САЩ, нито след това.
Същевременно вносителят на предложението не излага и фактически
твърдения, че действията на съдията представляват недобросъвестно
умишлено нарушаване на служебните му задължения, в който случай е
допустимо той да бъде дисциплинарно преследван във връзка с
правораздавателната си функция, тъй като не се обхващат от защитата на
независимостта на съдията да прилага закона без възможност от външна
намеса и контрол.


Във внесеното от министъра на правосъдието предложение не се
излагат никакви твърдения, че действията на съдия Миталов не
представляват т. нар. грешка в закона (изобщо не коментираме дали такава
е допусната, защото това не е от компетентността на нито един държавен
орган освен съда в наказателния процес), а представляват
недобросъвестно и преднамерено умишлено нарушаване на служебните му
задължения - по чл. 3 от ЗСВ (при постановяване на актовете си да се
основава на закона и събраните по делото доказателства) и по чл. 4 от ЗСВ
(да изпълнява функциите си безпристрастно).
След като предложението не се обосновава с преднамерена
неправомерност на действията на съдия Миталов и не се излагат
твърдения, че съдебният му акт представлява акт на произвол, на който
само привидно е придадена форма на правосъдие, предложението е
очевидно недопустимо.


В правомощията на Съдийската колегия е да вземе решение за това
доколко в случая е налице валидно предложение, което да е годно да
послужи за образуване на дисциплинарно производство. Такова
предложение несъмнено е това, което ако бъде доказано, би било
основание за дисциплинарно наказване на съдията. Предложение, което
изначално не може да ангажира дисциплинарната отговорност на съдията,
не е годно да инициира дисциплинарното му преследване. Актовете на
правораздаване, какъвто е посоченият в предложението, подлежат на
проверка единствено в рамките на наказателния процес. В този смисъл
неправилно е позоваването от министъра на правосъдието на довода, че
определението на съдия Миталов, с което се е произнесъл за временно
напускане на обвиняем на Република България, не подлежи на въззивен
контрол, като аргумент в подкрепа на възможността съдебният акт да бъде
проверен другаде - извън наказателния процес в дисциплинарното
производство. Всички мерки за процесуална принуда имат предписаните в
НПК задачи да обслужат хода на наказателния процес и тяхната законност
се изяснява окончателно с неговото приключване с влязъл в сила съдебен
акт по съществото на обвинението.
В принципен план е важно да не забравяме, че независимостта на
съдията от външни влияния е необходимо да бъде отстоявана,
включително и в случаите, когато чрез неправомерното използване на
дисциплинарни мерки се уязвява суверенното му правомощие да решава
делата по вътрешно убеждение, основано на неговото разбиране за
значението на доказателствата и закона. Общественият, включително и
международен отзвук от конкретни съдебни решения, не е законно
основание за налагане на дисциплинарни мерки срещу съдията. В случай
че бъде допуснато, това, освен че ще накърни индивидуалната
независимост на преследвания съдия, ще способства за разрушаването на
конституционната идея за независимост на съдебната власт при
осъществяване на нейните законово установени функции.
Дисциплинарното преследване на съдии заради поставените от тях
съдебни актове в отклонение от предпоставките на чл. 132 от
конституцията ще има смразяващ ефект върху останалите съдии, ще
повлияе негативно върху свободата на формиране на вътрешното им
убеждение при упражняването на съдебен контрол в досъдебното
производство, когато се иска съществено ограничаване на основни
човешки права и, в крайна сметка, ще доведе до пагубни последици за
гражданите и независимостта на правосъдието.


гр. София, 10 февруари


С уважение: Управителен съвет


на Съюза на съдиите в България

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4376 Разстроено

  На този министър правото не му е порок. Както и Конституцията. Всъщност и на цялото така наречено правителство !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Нямам търпение да чуя следващите имена. Вижте какви тежки последствия за сериозна корупция - има опасност да бъде уволнен. Дори не мога да се сетя за по тежко наказание.

 3. 3 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 361 Весело

  Той Ръбела е ясен, ветер в черепната кутия, ами кво мисли баце по въпроса? Всъщност къде се покри така внезапно, по правешки някакси...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 4. 4 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 437 Весело

  Абе тези къде се намират?
  Самият Помпейо (!) им каза, че този е корумпиран, тези с някаква си там тяхна конституция се занимават.
  Не разбраха май, че са там да изпълняват, не да мислят. Иначе леля Херо и на тях ще набие канчетата.

  over the under
 5. 5 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 871 Неутрално

  как то и да е, явно американците удариха в десетката :)

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 6. 6 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  " самото уволнение ще има смразяващ ефект върху всички съдии и ще доведе до пагубни последици за гражданите и за независимостта на правосъдието...."

  Тук си трябва нещо с още по-смразяващ ефект, защото съдиите станаха напълно независими от гражданите и законите и напълно зависими от парите които им бутат.

 7. 7 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 101 Неутрално

  Съюзът на съдиите: Нарушение на Конституцията е, ако бъде уволнен съдия Миталов
  --------------------
  Лъснаха ви червените рубладжийски задници.

 8. 8 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  Представям си, какво щеше да е, ако САЩ бяха обявили за корумпиран някой от членовете на ВСС...! Какъв панаир, а?! Щяха да бъдат още по-смешни и безпомощни...! :)))

  Бивш tww09306483.
 9. 9 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Абе тези къде се намират? Самият Помпейо (!) им каза, че този е корумпиран, тези с някаква си там тяхна конституция се занимават. Не разбраха май, че са там да изпълняват, не да мислят. Иначе леля Херо и на тях ще набие канчетата.
  —цитат от коментар 4 на Отец Сисой


  А какъв е Помпео във структурата на българското държавно устройство ?

 10. 10 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 101 Неутрално

  До коментар [#2] от "alexandar":

  Вижте какви тежки последствия за сериозна корупция - има опасност да бъде уволнен.
  ------------------------
  Както се вижда, дори и такава опасност няма.
  То заради пряко газене из закона и пускане на обвинен в шпионаж няма опасност, та за едно споменаване от САЩ ли ?

 11. 11 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Абе тези къде се намират? Самият Помпейо (!) им каза, че този е корумпиран, тези с някаква си там тяхна конституция се занимават. Не разбраха май, че са там да изпълняват, не да мислят. Иначе леля Херо и на тях ще набие канчетата.
  —цитат от коментар 4 на Отец Сисой


  Блазя му на "невинния " Миталов ! Пожелавам на СЪДИИТЕ да бъдат така НАХЪСЕНИ И ЗАЩИТАВАЩИ КОНСТИТУЦИЯТА , ЗАКОНИТЕ И ПРАВОТО , когато работят на полето на "ежедневното правораздаване " , касаещо "обикновените" хора , а не хора от техния "кръг по интереси "!

 12. 12 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 806 Неутрално

  До коментар [#2] от "alexandar": Вижте какви тежки последствия за сериозна корупция - има опасност да бъде уволнен.------------------------Както се вижда, дори и такава опасност няма.То заради пряко газене из закона и пускане на обвинен в шпионаж няма опасност, та за едно споменаване от САЩ ли ?
  —цитат от коментар 10 на NoBrainNoPain


  Инспекторатът казва че всичко е ОК с пускането на Малинов да се разходи. А човекът се е и върнал, така че делото срещу него може да си продължи.

 13. 13 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#12] от "Nick F":

  Има закон забраняващ пускането на обвинен в шпионаж?

 14. 14 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 101 Весело

  Съюзът на съдиите: Нарушение на конституцията е, ако бъде уволнен съдия Миталов
  ------------------------
  Каква ли щеше да е позицията на грантоедите, ако споменатото име не беше Андон Миталов, ами ИВан Гешев?

 15. 15 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  Наистина, защо е необходимо дисциплинарно производство. Да му подават оставката и да отива адвокат, където явно му е мястото. А ССБ очевидно не разбират, че е еднакво позорно както да получиш орден от Путин, така и Помпео да те сложи в черния списък.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4304 Весело

  Тези се изживяват на конституционни съдии...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 18. 18 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 336 Неутрално

  По нашите правила няма как съдия да бъде уличен в корупция явно. Всички са невинни според Лозан Панов и компания, освен ако сами не си признаят.
  Да каже поне Миталов, защо пусна Малинов?
  Не разбирам и този съюз на съдиите с какво се занимава, с прикриване на корупционни практики ли?

 19. 19 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#16] от "Matrix":

  Нали точно това е драмата - някой да каже поне един закон който е престъпен. Поне един.

 20. 20 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Е когато миталов пуска истински национален предател за да бъде награден от малкото диктаторче путин, това не нарушение на конституцията.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 336 Неутрално

  До коментар [#21] от "Matrix":

  Панов пита бре лилявец!
  Спрете да обиждате, речникът ви е като на болшевики от 1917...

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 101 Весело

  До коментар [#21] от "Matrix":

  Ама таковата, хейта нали не принадлежеше на либерастките ценности?
  Или е вредно само като се обиждат педераси и други малцинствени групи, иначе си е в реда на нещата ?
  :) :) :) :) :) :)

 25. 25 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  До коментар [#3] от "Kamenarski":

  Аз разбирам че Ръбела е недостоен но не очаквам такова отношение към инструкциите от САЩ - нашия основен съюзник и голям брат. А представете ли си ако някои чиновник в държавни департамент взема та се обиди и спре грантовете ?!?

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  Ми прави са.
  В България за получаване на корупционни рубли се дава орден "Стара планина", а не уволнение.

  "Да, България"
 28. 28 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  А какъв е Помпео във структурата на българското държавно устройство ?
  —цитат от коментар 9 на Nick F


  Българско държавно устройство? Мислиш ли, че за американците има такова нещо като държава България? Има някакви там низши същества - едните им ходят по свирката, другите им бъркат работата, и в двата случая става дума за техните бизнес или геополитически интереси.

 29. 29 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 960 Неутрално

  Абсолютна правилна позиция, защото от тук нататък, може би не само САЩ, но и друга държава, която реши, че някой наш съдия не и е удобен, ще му наложи някакви санкции и ВСС ще хукне да го уволнява, защото видите ли той "уронва престижа на съдебната власт".

 30. 30 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#27] от "errata":

  А теб те удовлетворява ако за това някой е просто уволнен и толкова?

 31. 31 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 101 Весело

  До коментар [#26] от "Позорно събрание":

  Абе нещо нервно ви , шо така ?
  :)

 32. 32 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3057 Неутрално

  Тука си требе министерство на истината начи.

  Тоя САЩ го санкционират - ама не можело тука да го уволняват. Ако беше друго име (не от нашите) щеше да започне един рев не само за уволнение, но и за разследване срещу него. :)

 33. 33 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 101 Весело

  До коментар [#29] от "Voiko":

  Тъпогрозните не могат да схванат каква динена кора им подложи Кирилов с това искане в деня на посещението на висши американски държавни чиновници.
  Панов и съдружие захапаха куката много яко, чак в стомаха влезе.
  :) :) :)
  Съвсем отделно пък ако някой си мисли, че мадам Мустафа не следи и не докладва какви са обществените реакции ....
  :) :) :) :)
  До година някои НПО-та или ще обърнат палачинката ,или няма да ги има
  :) :) :) :) :)

 34. 34 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 486 Неутрално

  лилавите болшевики в закрила на кремълския си другар се репчат на САЩ похвално - все тъй да я карат!

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 35. 35 Профил на j.h.jazz
  j.h.jazz
  Рейтинг: 558 Неутрално

  До коментар [#29] от "Voiko":

  Правилна е, но избирателно. Защо тази комисия не излезе със становище правилни ли са били действията на Миталов, и да го накаже, ако е така(а то е!), ами скача тука като ощипана госпожа?

 36. 36 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3602 Весело

  " Във внесеното от министъра на правосъдието предложение не се
  излагат никакви твърдения, че действията на съдия Миталов не
  представляват т. нар. грешка в закона (изобщо не коментираме дали такава
  е допусната, защото това не е от компетентността на нито един държавен
  орган освен съда в наказателния процес), а представляват
  недобросъвестно и преднамерено умишлено нарушаване на служебните му
  задължения - по чл. 3 от ЗСВ (при постановяване на актовете си да се
  основава на закона и събраните по делото доказателства) и по чл. 4 от ЗСВ
  (да изпълнява функциите си безпристрастно).
  След като предложението не се обосновава с преднамерена
  неправомерност на действията на съдия Миталов и не се излагат
  твърдения, че съдебният му акт представлява акт на произвол, на който
  само привидно е придадена форма на правосъдие, предложението е
  очевидно недопустимо."

  И какво става - " най - добрият юрист" на шайката пак леееко се на...така де - изложи !

 37. 37 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 486 Неутрално

  защо тези приятели на теменужките защитават предимно руски агенти и комунистически убийци като Джок? може би защото са им симпатични съветските копейки и комунизЪма по принцип?

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 38. 38 Профил на Chubachubs
  Chubachubs
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Дупедаването, ако съдя по коментарите, явно си е национален спорт. Не знам защо, една дузина съфорумци са готови с лесна ръка да прескачат закони, заради whistleblowing за корупция, без да е изпратена каквато и документация на българските органи, които да започнат на законово основание производство срещу съдията (в случай, че доказателствата са уличаващи).
  Пичове, същото сляпо подскачане се случи 1945 на 1 февруари и знаем какъв е резултатът.
  Не може без съд и присъда да се линчуват хора, ние сме правова държава и трябва да се следват стъпките, преди някой да бъде уволнен.

 39. 39 Профил на disclosure
  disclosure
  Рейтинг: 491 Неутрално

  Е когато миталов пуска истински национален предател за да бъде награден от малкото диктаторче путин, това не нарушение на конституцията.
  —цитат от коментар 20 на Lich King


  Как разбра, че е национален предател? Така ти казаха, да?

  ИМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ИДИОТА С КОТЕШКАТА ГЛАВА
 40. 40 Профил на disclosure
  disclosure
  Рейтинг: 491 Неутрално

  В държавата на абсурда, индивидът Кирилов е достатъчна "величина" за компрометиране репутацията на българската държава и престижа на съдебната власт.

  ИМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ИДИОТА С КОТЕШКАТА ГЛАВА
 41. 41 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 361 Неутрално

  До коментар [#3] от "Kamenarski": Аз разбирам че Ръбела е недостоен но не очаквам такова отношение към инструкциите от САЩ - нашия основен съюзник и голям брат. А представете ли си ако някои чиновник в държавни департамент взема та се обиди и спре грантовете ?!?
  —цитат от коментар 25 на m17


  Лошо, тогава става по- лошо от м@йката си ев@ло...
  Кажи на личния да ти смени хапченцата.

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 42. 42 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 361 Неутрално

  До коментар [#38] от "Chubachubs":

  "...Пичове, същото сляпо подскачане се случи 1945 на 1 февруари и знаем какъв е резултатът...."

  Точно затова се обръщам към тях на "другари"...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 43. 43 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  До коментар [#41] от "Kamenarski":

  Аз за себе си не се притеснявам но виж за Иконимедия дето се финансира от фондация Америка за България съм искрено разтревожен. Ако им спрат кинтите кой ще ни информира за действията на Борисов всеки ден ?. И особено много съм притеснен за битието на Х.Иванов. Той човека цял живот е на грантове за писане на съдебни стратегии. Ако секнат какво ще прави - той не е работил един един ден, ще остане гладен и ще се наложи пак да коленичи пред Решетников ?

 44. 44 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 539 Неутрално

  [quote#39:"disclosure"][/quote]

  "Как разбра, че е национален предател? Така ти казаха, да"?


  Кво да ти кажа каскет, просто го написаха:

  Председателят на “Русофили” Николай Малинов е предавал класифицирана информация на руски организации, а това си е чисто предателство!

 45. 45 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 269 Весело

  Той Ръбела е ясен, ветер в черепната кутия
  —цитат от коментар 3 на Kamenarski


  С отлична диплома по право от СУ, показана публично? Я да видим ВАШИТЕ дипломи, на "оценителите" от ДеБъ?

 46. 46 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 269 Весело

  Представям си, какво щеше да е, ако САЩ бяха обявили за корумпиран някой от членовете на ВСС...! Какъв панаир, а?! Щяха да бъдат още по-смешни и безпомощни...! :)))
  —цитат от коментар 8 на Petleshev


  Например, "черния лебед" дека искахте да го курдишете за президон?

 47. 47 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7228 Неутрално

  А какво трябва да се направи с корумпиран съдия.

 48. 48 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  [quote#39:"disclosure"]
  —цитат от коментар 44 на Lich King
  "Как разбра, че е национален предател? Така ти казаха, да"?Кво да ти кажа каскет, просто го написаха: Председателят на “Русофили” Николай Малинов е предавал класифицирана информация на руски организации, а това си е чисто предателство![/quote]
  И до тая "класифицирана информация " Малинов кой му я давал? Няма такъв, ако имаше точно тоя трябва да е обвинен, ако примерно изтече такава информация при журналист, ще я публикува ли? Най-вероятно да, или ще е предаде там къде ще се публикува.
  Не виждаш ли колко е съшито е бели конци това обвинение, да му бяха подхвърлили хашиш по-можеха да го обвинят.

 49. 49 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1349 Неутрално

  "От друга страна (и именно това е от съществено значение), иска се
  преследване на съдия поради неправилно приложение на закона.
  Преценката за правилното приложение на закона не е от компетентността
  на министъра на правосъдието, нито на административния орган ВСС, а единствено на съда в съответния наказателен процес. Нарушаването на този ясен постулат ще доведе до накърняване на принципа на върховенство на правото и до намеса на политическата власт в независимото правораздаване."

  С други думи, това което лъсва грозно е, че съдиите не носят отговорност за това как прилагат закона. Ако сбъркат (умишлено или не) - има по-горна инстанция, която би следвало да коригира решението.

  Но за самия съдия последствия няма никакви.

  Ето тук е проблемът - абсолютната безконтролност. Няма как съдия да бъде изгонен заради професионална непригодност. Или за умишлено нарушение на процедурите.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK