Мотивите на президента за ветото върху Закона за извънредното положение

Мотивите на президента за ветото върху Закона за извънредното положение

© Георги КожухаровУважаеми народни представители,
Споделям необходимостта от бързо приемане на законодателни изменения в условия на извънредно положение, които да регламентират дейността на институциите в критични ситуации и да съхранят правата на гражданите. Призовах за цялостен подход, който да преодолее дефицитите в правната уредба, особено в условия, които изискват съвместните усилия на всички институции. Убеден съм, че усилията трябва да бъдат насочени не само към неотложните мерки и действия за предотвратяване на разпространението на коронавируса, но и към грижата, която законодателят полага за съхранение на потенциала на българската нация. Критерий за това са пропорционалните на заплахата ограничения при упражняването на правата на гражданите и техните организации, както и разумните условия, които се създават за поддържане на икономиката в готовност да се справи с неясните предизвикателства.


За кратките срокове, в които беше изработен и приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., той успя да обхване разнородни обществени отношения, да се фокусира към множество мерки в най-различен спектър, да измени множество други закони. Някои от мерките, обаче, променят трайно уредбата в други закони и ще бъдат прилагани не само в условията на извънредно положение, но и след неговата отмяна.


1. Не мога да подмина опасенията за свободата на словото, с които се свързват измененията в Наказателния кодекс, съдържащи се в § 3, т. 2, б. "а" от приетия закон. Отстояването на високи стандарти за защита на основните права на гражданите, дори в условия на криза, е неизменно условие на демократичната и правовата държава, каквато е и нашата държава. С изменението на чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс се прибавя като съставомерно деяние предаването на "невярна информация за разпространението на заразна болест". Този текст пряко засяга свободата на изразяване и на разпространение на информация, което налага някои уточнения от гледище на международните стандарти по правата на човека в условията на извънредно положение.
Конституционната уредба на извънредното положение отговаря на въпросите "кой" и "кога" е оправомощен да обяви извънредно положение, но оставя съществени въпроси за регулиране на законово равнище. Уредбата на мерките при извънредно положение следва да е съобразена с международните договори, по които Република България е страна. Релевантни норми и стандарти за обявяване на извънредно положение и за дерогация на основни права се съдържат преди всичко в Международния пакт за гражданските и политически права (МПГПП), Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), в практиката на Съда в Страсбург и редица международни документи с препоръчително значение, като Принципите от Сиракуза относно разпоредбите за ограничаване и дерогация в МПГПП и Парижките минимални стандарти относно нормите за правата на човека при извънредно положение. Венецианската комисия за демокрация чрез право сочи, че извънредните мерки и ограничения на права могат да се прилагат само временно и стриктно в рамките на периода, в който действа извънредното положение (Opinion 359/2005 on the protection of human rights in emergency situations).
В Резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 1659 (2009) изрично се подчертава, че свободата на изразяване и публикуването на информация никога не трябва да се интерпретира като заплаха за националната сигурност, освен в изрично и ясно определени в закона случаи. Ограниченията трябва да са необходими в едно демократично общество с оглед защитата на легитимни интереси, свързани с националната сигурност, и да са пропорционални на опасността, за чието преодоляване са необходими извънредните мерки. Ограниченията трябва да са ясно и непротиворечиво формулирани и да не препятстват достъпа на гражданите до независимите медии.


Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел Насоки - Guidelines on protecting freedom of expression and information in times of crisis (приети на 26.09.2007 г.). В този документ изрично се посочва, че държавите не трябва да използват неясен и прекалено общ език и терминология, когато формулират ограничения за свободата на изразяване и на разпространение на информация по време на извънредни ситуации. Важен акцент, който се поставя в тези документи, е необходимостта от наказателни и административни санкции за длъжностните лица, които разпространяват невярна и заблуждаваща информация.


Предвид изискванията, които произтичат от МПГПП и ЕКПЧ, приетото от Народното събрание изменение в чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс следва да се определи като несъответстваща на правозащитните стандарти. Текстът "невярна информация за разпространението на заразна болест" е общо и неясно формулиран. Липсва конкретен критерий за определяне на една информация като "невярна". Не се държи сметка, че същността и особеностите на коронавируса и неговото разпространение все още са предмет на научна дискусия. Експертното и обществено разбиране за пандемията с COVID-19 се развива динамично и онова, което довчера се е смятало за вярно, може да бъде отречено от научните изследвания днес или утре. Примери от последните седмици показват промяна в разбирането за пандемията и означава ли това, че е разпространявана "невярна информация"? Не, но от гледище на новата поправка в НК, ако това се случи сега, би било наказуемо, което е недопустимо. Тази неясна и обща формулировка дава широки дискреционни права на преценка на правоохранителните органи, което ще създаде т.нар. "смразяващ ефект" за свободата на изразяване и разпространение на информация. Експерти, журналисти, граждани под страх от наказателна отговорност за деяние, което е неясно формулирано в закона, ще си налагат автоцензура. Отварят се широко вратите и за сплашване и тормоз от страна на органите на властта.
Въпросната поправка в Наказателния кодекс нарушава изискването за стриктно временен характер на извънредните мерки и ограниченията на основни права - в гласувания текст не е посочено, че това ограничение се отнася само за периода на извънредното положение, както изрично е посочено в други разпоредби от приетия закон за извънредното положение, с които се изменят други закони.


Свободата на изразяване на мнение и информация са права с фундаментално значение в едно демократично общество и в правова държава. Като основно право свободата да се изразяват мнения е провъзгласена както в чл. 39, ал. 1 от Конституцията, така и в чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 10, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Както Конституционният съд е подчертал в тълкувателното си решение № 7 от 1996 г., изразяването на мнение е израз на свободата на убеждение и е преди всичко индивидуално право на личността, което Конституцията предоставя на "всеки". Всеки има право да търси, получава и разпространява информация (чл. 41 от Конституцията).


Налага се изводът, че възприетият законодателен подход с включване на неясния наказателен състав "невярна информация за разпространението на заразна болест" и съществено завишаване на санкцията не постига заложеното в заглавието на закона - мерките и действията на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Очаквам Народното събрание да проведе ново обсъждане и прецизиране, което в този случай е особено важно, за да се разсеят съмненията, че извънредното законодателство се използва като фасада за прокарване на неприемливи мерки, които ерозират доверието на българските граждани в европейските ценности.


2. С т. 1 на § 12а от приетия закон се създава нова т. 9 на чл. 1, ал. 2 на Закона за защита на потребителите, като към целите на закона се добавя и "право на защита от необосновано високи цени по време на извънредно положение и бедствия". Споделям необходимостта от такава защита и смятам, че такива мерки трябва да има, но в приетия си вид законът не дава легална дефиниция на понятието "необосновано високи цени". Липсва и нормативна основа за разграничаване на необосновано високите цени във време, когато не е обявено извънредно положение и когато е обявено такова. Няма и разграничение по отношение на стоките и услугите, чиито цени не следва да бъдат необосновано високи. Подобен подход създава правна несигурност у задължените субекти, допуска субективност на преценката на контролните органи и създава предпоставки за административен произвол. С т. 2 на § 12а от приетия закон се създава нова Глава осма "а" с чл. 177а и 177б в Закона за защита на потребителите. Алинея 1 на чл. 177б императивно задължава всички стопански субекти "да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца" преди обявяването на извънредно положение или настъпването на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия. Законът не държи сметка, че отделните стопански субекти имат и са имали в посочения 3-месечен референтен период собствена търговска, ценова и маркетингова политика, както и различни взаимоотношения с търговските си партньори. Редица дружества, регистрирани в България, са дъщерни или част от икономическа група с компании-майки, чието седалище е в друга държава-членка и прилагат цялостна стратегия за реализация на стоките или услугите, които предоставят в рамките на Съюза.
В приетата редакция чл. 177б, ал. 1 не се въвежда праг, а се предвижда фиксиране на всички цени в икономиката. Това е несъразмерно спрямо целите на закона за избягване на необосновано високи цени. Невъзможността цените да реагират на промените в международните пазари, разходите за производство и сезонните фактори може да доведат до дефицит на редица стоки. Създава се риск стоки, които са поскъпнали на международните пазари, включително животоспасяващи медикаменти въобще да не се внасят в България, ако фиксираните цени тук са по-ниски от разходите за внос. Това ще ограничи достъпа на домакинствата до редица стоки от първа необходимост, които не се произвеждат в България. Това нарушава и правилата за свободно движение на стоки в рамките на Единния европейски пазар.


Задълженията, въведени с чл. 177б, са скрепени с имуществена санкция в размер на 5% от оборота за предходната година (нов чл. чл. 225е). Размерът на тези санкции създават предпоставки редица търговци да преустановят превантивно част от дейността си, за да не се поставят в риск от налагане на санкции, плащането на които може да ги доведе до фалит, особено в период на извънредно положение, рязко влошена икономическа среда и липсата действащи стимули за преодоляване на икономическите последствия на пандемията.
Свободата на стопанска инициатива е прокламирана и в чл. 16 на Хартата на основните права на Европейския съюз. Според практиката на Съда на ЕС, правото на свободна стопанска инициатива включва свобода на договаряне и свобода на конкуренция. То може да бъде ограничавано "при спазване на принципа на пропорционалност" и само доколкото ограниченията са "необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора" (чл. 52, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз).


Текстовете на § 12а, т. 2 и 3 не кореспондират с чл. 19, ал. 1 на Конституцията, който е основно конституционно начало и съгласно който икономиката на България се основава на свободната стопанска инициатива. Може да възникнат пречки пред свободното движение на стоки и услуги в рамките на Европейския съюз и не се преодоляват опасенията за прекомерност и нарушение на принципа за пропорционалност.


Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане разпоредбите на § 3, т. 2, б. "а" и § 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г.

Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2848 Весело

  "не дава легална дефиниция на понятието "необосновано високи цени". Липсва и нормативна основа за разграничаване на необосновано високите цени"

  Ето къде е заловено кучето.
  "необосновано високи цени" е мантра на марксистите. Изобщо само марксистите обосновават цените с други фактори вместо с пазара.

  подпис
 2. 2 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  "Да клатиш лодката, в която се намира цялата нация, при форсмажорна ситуация и световна пандемия; да обясняваш, че има хаос, при въвеждане на безпрецедентни мерки за намаляване на епидемичния взрив; да нападаш кризисния щаб, който прави всичко по силите си, за да премине нацията възможно най-леко през епидемията; да насаждаш недоверие, недоволство и напрежение сред населението, когато хората и държавата се нуждаят от най-много дисциплина; да насъскваш лекарите, бизнеса и бедните хора срещу правителството в състояние на световна пандемия; да се противопоставяш на кризисните мерки от камбанарията само на военноуниформената си компетентност...

  Това го може само политик с много нисък дух, с много граници в хоризонта, с много малко обич към България."
  https://www.infacto.bg/v-lodkata-sme-vsichki-glupako/

  "Новият проект на Радан Кънев се цели в десните избиратели, подкрепили Радев"

 3. 3 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2848 Неутрално

  предаването на "невярна информация за разпространението на заразна болест"

  Много ми е трудно да намеря нещо положително в "предаването на невярна информация за разпространението на заразна болест".

  Вероятно за хората които се занимават с предаването на невярна информация за каквото си искат, тези мерки са дискриминационни.

  подпис
 4. 4 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4522 Любопитно

  До коментар [#2] от "plebs":

  Да попитам нещо - "С кое от написаното в статията не сте съгласен?" Благодаря за конкретния отговор!

 5. 5 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4522 Любопитно

  Че льотчикът е пРезидент е безспорно! Но и законотворците на Баце са идиоти!

 6. 6 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2848 Неутрално

  "Липсва конкретен критерий за определяне на една информация като "невярна""

  Наистина липсва такъв критерий. Човечеството още не е измислило такъв критерий, но пък за това човечеството има огромен опит да изобличава лъжците. Писателите се изписали хиляди книги за лъжците.
  Все пак няма как един нормативен документ до обобщи цивилизационното ни разбиране за понятието ЛЪЖА.

  подпис
 7. 7 Профил на iqu59643441
  iqu59643441
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Президентът не казва нищо за неадекватната забрана за разходки и спорт на улицата, в парка, планината.

  Ето какво е мнението по въпроса в белите страни:

  Go ahead, stretch your legs. It’s OK for people who are staying at home because of coronavirus shutdowns to take a walk, jog, or bike ride outside, officials and experts say. But they also say people should maintain a reasonable distance from others when they do.

  “There’s no reason not to take a walk,” said Dr. Daniel Kuritzkes, chief of the Division of Infectious Diseases at Brigham and Women’s Hospital. “I think the best thing that people can do who are working from home or forced to stay at home ... is to get some fresh air and use that to help cope with the stress and isolation of being distanced from all your friends and family."

  “If you’re out for a walk on a street or in a park, there’s basically no risk unless you’re really standing face to face with people,” he said Wednesday.

  He said people can even go out for a walk with friends or neighbors as long as they maintain a “respectful distance" and skip the hugs and handshakes. (The US Centers for Disease Control and Prevention says people should generally “put distance” between themselves and other people — and avoid coming within 6 feet of those who are sick.)

  Massachusetts Public Health Commissioner Monica Bharel said Wednesday, “Yes, you can walk outside.”

  “It’s OK to go outside. It’s important to go outside,” she said, whether it’s to hike, take a bike ride, or walk the dog.

  But, she said, “Please remember to wash your hands, especially when you come in from outside.”

  Massachusetts Secretary of Health and Human Services Secretary MaryLou Sudders also said, “Exercise or take a walk outside. Yes, you can take a walk outside," on Wednesday as she urged people to take care of themselves mentally and physically while they’re forced to stay home.

  Exercise is one of the ways that people can cope with the anxiety caused by the pandemic, mental health experts say.

  In New York, Governor Andrew Cuomo said Thursday morning, “If you have to get outside of the house to exercise, to get some fresh air, which is 100 percent necessary for a lot of people in a lot of circumstances, then do it."

  But he also advised that while you’re doing it, “Stay away from people.”

  “If you’re not within about six feet of somebody, in almost every case you’re not taking much risk,” Crystal Watson, a senior scholar at the Johns Hopkins Center for Health Security, told The New York Times recently. “So I think people should get out in the sunshine. Taking your dog out for a walk, or going to a park and keeping your distance, is safe and necessary.”

  “It’s probably going to be a beautiful spring,” she added, “and we do need to save our own sanity.”

 8. 8 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Весело

  До коментар [#2] от "plebs":Да попитам нещо - "С кое от написаното в статията не сте съгласен?" Благодаря за конкретния отговор!
  —цитат от коментар 4 на vassilun  До коментар [#4] от "vassilun":

  - С хоровото изпълнение на Корни и Кънев не3 съм съгласен.
  - Корни - "въведете пределни цени, иначе ще напуснем НС"
  - Кънев - "Не въвеждайте пределни цени, ще убиете бизнеса"
  - Заедно - "Долу правителството"
  :)
  Четата на Че Гевара воглаве със Сашо Дончев и Рицар Попова - https://www.bia-bg.com/uploads/images/Events/N18-protest-290120.jpg

 9. 9 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2669 Неутрално

  Мотивите са достатъчно добре обяснени, обосновани, разумни, премислени, за разлика от вносителите на законите. Но в Народното събрание си я карат така, проба и грешка, само че сегашните грешки не са поправими. Радев да координира с Щаб-а, там има повече разум, не се занимават с "умни" въпроси, не се поддават на партийни решения и сметки. Генерал Мутафчийски и ген. Радев са ГЕНЕРАЛИ, за разлика от титлите на други.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 10. 10 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1385 Неутрално

  До коментар [#1] от "Иван K":

  Усреднени цени за вас... нали?

 11. 11 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4522 Любопитно

  До коментар [#8] от "plebs":

  "Хоровото изпълнение" бе гласуването на безумните текстове на ГЕРБ и БСП заедно в парламента! За това пак ли Радан Кънев е виновен? Или само Сорос е виновника?

 12. 12 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#2] от "plebs":

  "https://www.infacto.bg/v-lodkata-sme-vsichki-glupako/

  "Новият проект на Радан Кънев се цели в десните избиратели, подкрепили Радев"

  Къде в посочената статия е споменат Радан Кънев?
  Непрекъснатите линкове и цитати не са гаранция за достоверност.
  Още веднъж, къде в посочената статия е споменат Радан Кънев, че и някакъв негов проект?

 13. 13 Профил на qwerty 500
  qwerty 500
  Рейтинг: 298 Неутрално

  Спокойно. Боко Т и армията от калинки ще преборят вируса.

  I`m addicted to the truth, it`s a dangerous love affair.
 14. 14 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 1329 Неутрално

  Без да ги чета мога да позная че мотивите му са само лозунги и заклинания. Като са си говорили с Борисов, да му беше казал от какво не е доволен, вместо да се дуе като балон. Но и Борисов с какъв акъл се лови за капаните на комунистите?
  Събрали са се група доктори, разумни са, гледат какво се прави другаде по света - просто да им приемат препоръките и да осигурят повече тестове. В Германия, където правят най-много тестове новите заразени вече четвърти ден намаляват. Броя на инфектираните там изглежда внушителен, но е реален - ние тук само може да гадаем колко са заразените.

 15. 15 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1385 Неутрално

  До коментар [#14] от "blagoj":

  Прочети, прочети...
  Иначе си трол, нали? Няма значение нищо друго, нали?

 16. 16 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 970 Неутрално

  "не дава легална дефиниция на понятието "необосновано високи цени". Липсва и нормативна основа за разграничаване на необосновано високите цени"Ето къде е заловено кучето."необосновано високи цени" е мантра на марксистите. Изобщо само марксистите обосновават цените с други фактори вместо с пазара.
  —цитат от коментар 1 на Иван K


  Накратко - той ПРЕПОВТОРИ " 1 към 1 " мотивите на БСП ,изречени от Корнелия Нинова по различни повооди в последните дни !

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4522 Неутрално

  До коментар [#14] от "blagoj":

  Четенето е винаги полезно!

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на stavri_idiotov
  stavri_idiotov
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#2] от "plebs":

  Беше ми любопитно да видя, кой гербав трол ще се изходи първи и колко време след публикуването на матеряла.

  16:44, 22 мар 20

  plebs
  16:53, 22 мар 20


  Очевидно е, че за 8-9 минути нито може да се прочете задълбочно написаното, нито да се направи оценка на разнообразните юридически аргументи.

  Но за орките на Еднокнижника няма невъзможни неща. След Винету те четат само заглавията и се активират по ключовите думи.

  Ах, колко жалко е, да си НЕГРАМОТЕН ГРОБАР! ПРИ ТОВА ДОЖИВОТ!

  Модераторчето, ай спри се вече....
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3509 Неутрално

  " Примери от последните седмици показват промяна в разбирането за пандемията и означава ли това, че е разпространявана "невярна информация"? Не, но от гледище на новата поправка в НК, ако това се случи сега, би било наказуемо, което е недопустимо. Тази неясна и обща формулировка дава широки дискреционни права на преценка на правоохранителните органи, което ще създаде т.нар. "смразяващ ефект" за свободата на изразяване и разпространение на информация. Експерти, журналисти, граждани под страх от наказателна отговорност за деяние, което е неясно формулирано в закона, ще си налагат автоцензура. Отварят се широко вратите и за сплашване и тормоз от страна на органите на властта.
  Въпросната поправка в Наказателния кодекс нарушава изискването за стриктно временен характер на извънредните мерки и ограниченията на основни права - в гласувания текст не е посочено, че това ограничение се отнася само за периода на извънредното положение, както изрично е посочено в други разпоредби от приетия закон за извънредното положение, с които се изменят други закони."

  Управляващите пробват да си осигурят съответен конфорт и лесна разправа с неудобните им опоненти ( на практика всички, извън кръга ГЕРБ + ДПС !), ама като не мине номера и всичко лъсне, бързо започват първи да се отричат от собствените си безумия !

 23. 23 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 844 Неутрално

  "да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца"

  ====

  Не може нито по-високи, нито по-ниски цени. Както вече се отбеляза, текстът слага край на надеждите за намаляване на цените, зависещи от цената на газа. Ще бъде също така незаконно да се намаляват цените на горивата за населението.

  А българските череши през май няма да могат да се продават на населението, защото не са се продавали през референтния период (няма забрана да се подаряват).

 24. 24 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3509 Весело

  " Текстовете на § 12а, т. 2 и 3 не кореспондират с чл. 19, ал. 1 на Конституцията, който е основно конституционно начало и съгласно който икономиката на България се основава на свободната стопанска инициатива. "

  Ето какво казват от самите патриоти по въпроса:

  "С това предложение БСП на практика замразяват цените на всички стоки и услуги от преди месец. На ВСИЧКИ! В това число на горивата, въпреки, че цените на петрола рязко падат. На парното и топлата вода въпреки падането на цената на природния газ. Дори на пролетните плодове и зеленчуци, които въпреки извънредното положение ще залеят магазините и ще заменят скъпия внос. Недомислено решение. Решение под натиск. Решение по тъмно", казва Александър Сиди."

  https://www.dnevnik.bg/politika/2020/03/22/4044483_vmro_demonstrira_odobrenie_kum_vetoto_na_prezidenta/?ref=id&_ga=2.184301414.1779979324.1584042656-1983799873.1575926018


  Щом от пишман - патриотите започнаха да критикуват с разумни доводи оплетения до шия в недомислици и безумни решения техен коалиционен партньор ( уж де !), работата е много на зле.....

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26 Профил на stavri_idiotov
  stavri_idiotov
  Рейтинг: 0 Неутрално

  След като прчетох внимателно,

  Далеч не всички мотиви за вето до сега, са били така добре мотивирани и логически обосновани. Не че не може и още да се каже, но и горното заслужава поздравления, предвид краткото време, за което е изготвено.

  Добре е, да се види, че все още някой, някъде мисли в тая държава на по-високо ниво, за да не изглежда така отчайващо безнадежно еднообразното блеене на Барба Ганьос и Шайката от некадърници и калинки.

  Че законът е потресаващо некадърен е очевидно за всеки по-грамотен юрист. Пак ще се повторя като кажа, едва ли е имало в историята на законодателната власт в България в третата българска държава, ТОЛКОВА НЕКАДЪРЕН, НЕКОМПЕТЕНТЕН И ЮРИДИЧЕСКИ ИМПОТНТЕН СЪСТАВ НА НС.

  Едва ли има по-голямо проклятие от това, по време на такава криза, България да се управлява от полу-грамотни хора, начело с Еднокнижника.

  Ако текстовете се прегласуват в този вид, Радев задължително трябва да сезира Конституционния съд, който да спре това безумие.

  Модераторчето, ай спри се вече....
 27. 27 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#20] от "stavri_idiotov":

  "Очевидно е, че за 8-9 минути нито може да се прочете задълбочно написаното, нито да се направи оценка на разнообразните юридически аргументи.""

  И това при положение, че стоиш в очакване да се публикува нещо и след секунда две започваш да го четеш. Имаш купчина готови цитати приготвен набор линкове към други медии и съответно техни статии. В същото време в електромерната кутия цари пълна боза.
  Не става и дума за каквато и да е смисленост. Трол, безумно засипващ с линкове на дузини.

 28. 28 Профил на stavri_idiotov
  stavri_idiotov
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#14] от "blagoj":

  И без да го напишеш, на всички е ясно, че всяко прочетено изречение от текст, предизвиква екзистенциална криза в мозъка на средностатистическия гербер.

  Модераторчето, ай спри се вече....
 29. 29 Профил на stavri_idiotov
  stavri_idiotov
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#23] от "razor":

  Чел, недочел си и ти. В мотивите изрично се казва, че няма никаква референция към кои стоки и услуги ще се прилага. Еднокнижника и Шайката ще си избират, кога, как и какво.

  А и след месец, на никой няма да му е до череши най-вероятно. Освен ако не ги вари.

  Модераторчето, ай спри се вече....
 30. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8059 Неутрално

  Ще кажа , с голямо съжаление, че Радев е прав. И Борисов, вместо цял час да ни разказва приказки за наивници, да седне ,да прочете и анализира, ако има с какво.

 31. 31 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Весело

  Ще кажа , с голямо съжаление, че Радев е прав. И Борисов, вместо цял час да ни разказва приказки за наивници, да седне ,да прочете и анализира, ако има с какво.
  —цитат от коментар 30 на Роси


  Най-смешното беше да каже, че тези две предложения били на БСП, те ги били приели от солидарност... :)

 32. 32 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 970 Неутрално

  "не дава легална дефиниция на понятието "необосновано високи цени". Липсва и нормативна основа за разграничаване на необосновано високите цени"Ето къде е заловено кучето."необосновано високи цени" е мантра на марксистите. Изобщо само марксистите обосновават цените с други фактори вместо с пазара.
  —цитат от коментар 1 на Иван K


  В лодката сме всички, глупако!
  Калина Андролова

 33. 33 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Весело

  [quote#32:"doroteus"][/quote]

  Калинка ми прилича на прелъстена и изоставена...

 34. 34 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 763 Неутрално

  До коментар [#8] от "plebs":

  Крадеца вика - Дръжте крадеца.
  Лъжеца пита - Ти защо лъжеш!
  Гербаджиите викат - Има заговор срещу нас.!
  Плебси! Че си неспособен да сглобиш сложно смислено изречение от поне 15 думи е ясно!
  По-добре дай линк към фактор! Не че някой ще го прочерте, но може да се издигнеш в собствените си очи.

 35. 35 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 763 Весело

  До коментар [#9] от "ЗаНиЗа":

  Той Борисов се съгласи с мотивите на Радев и ще ги предложи за прегласуване, но недоумява защо Радев ги поставя по този начин. Трябвало така по дружески да му ги съобщи! А това че законотворчеството ръководено от Барни е хаос е видно от доста дълго време. За него е нормално да промени държавния бюджет чрез преходните и заключителни разпоредби на закона за чистия въздух.
  Като си представим че тоси е най компетентния и затова е министър то представяте ли си какво е сред останалите.
  Един глупак, понеже не знае колко е глупав се смята за много умен!

 36. 36 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 763 Весело

  [quote#31:"bez_ime2"][/quote]

  Което доказва, че дори в момент на криза и необходимост от здрав разум Борисов не престава с политическите си игрички.

 37. 37 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#31:"bez_ime2"]
  —цитат от коментар 36 на ПАСТОРА
  Което доказва, че дори в момент на криза и необходимост от здрав разум Борисов не престава с политическите си игрички.[/quote]

  Това е поведение на пухьо! Дори няма смелостта да каже, че е сгрешил...

 38. 38 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 745 Неутрално

  До коментар [#26] от "stavri_idiotov":

  След като прчетох внимателно,

  Далеч не всички мотиви за вето до сега, са били така добре мотивирани и логически обосновани. Не че не може и още да се каже, но и горното заслужава поздравления, предвид краткото време, за което е изготвено.

  Добре е, да се види, че все още някой, някъде мисли в тая държава на по-високо ниво, за да не изглежда така отчайващо безнадежно еднообразното блеене на Барба Ганьос и Шайката от некадърници и калинки.

  Че законът е потресаващо некадърен е очевидно за всеки по-грамотен юрист. Пак ще се повторя като кажа, едва ли е имало в историята на законодателната власт в България в третата българска държава, ТОЛКОВА НЕКАДЪРЕН, НЕКОМПЕТЕНТЕН И ЮРИДИЧЕСКИ ИМПОТНТЕН СЪСТАВ НА НС.

  Едва ли има по-голямо проклятие от това, по време на такава криза, България да се управлява от полу-грамотни хора, начело с Еднокнижника.

  Ако текстовете се прегласуват в този вид, Радев задължително трябва да сезира Конституционния съд, който да спре това безумие.
  --------------------
  ++++++++++++++++++++++++++++

  Нямам какво да добавя.
  Поздравления !

  Stupid people make me sick
 39. 39 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 745 Неутрално

  До коментар [#30] от "Роси":

  Роси, виждам чудесен проблясък.Чест ти прави това което си написала. Ще ми се повече хора като тебе да са в състояние да правъзмогнат партийните и политическите си пристрастия.
  Днес не е време да правим и обсъждаме политиката. Днес е време когато всички трябва да сме аполитични за да можем да останем адекватни в действията си. Няма съмнения, че позицията на Радев е точно и ясно аргументирана. Той е прав във всичко което е написал. Жалкото е, че много хора това не могат да го разберат. А още по-жалкото е, че и днешните управници също нямат нито капацитета а още по-малко достойнството да се съгласят с него и просто да го следват в този случай.

  Stupid people make me sick
 40. 40 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Трябваше да се спомене и забраната за туризъм и разходки в парка, която е абсурдна!

 41. 41 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 618 Неутрално

  Мотивите са стегнати и ясни.
  Накратко, обяснено като за гербаджии и партийци:

  1. Относно ясно определение в допълнителни разпоредби на "невярна информация за разпространението на заразна болест" - за неразбралите статус във фейсбук или в статия в Дневник с констатация "Няма маски и спирт в аптеките" невярна информация ли е и ако да колко е глобата и колко годинки затвор ще има за редакцията.

  по т.2 е прекалено ясен - "...не се въвежда праг, а се предвижда фиксиране на всички цени в икономиката...."

  Колкото до последната актуална опорка, която в момента върви - "комунистите подведоха народните представители да гласуват глупости, за да може "Фатмакът" да удари вето", хайде моля ви се. Как пък народните представители не се подведоха по предложението на Корнелия и Хасан Адемов да се превеждат веднага по сметките на хората 60% обезщетение, като болнични, ами не се объркаха и решиха, че тези пари ще се дават на избрани работодатели?

  Бог да благослови Америка за България!
 42. 42 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 684 Гневно

  Абе да не би единият от мотивите е да е, че Деса е бясна, че са затворили мола? Редно е да се върне специалното снабдяване на по-първите другари.
  —цитат от коментар 21 на blondofil


  Не ме вълнува Деса, сега прочетох за ветото. Този е за линч. Морален! Радев, ти си едно мижаво бездушно човече. Срам за теб! Ако след десет дена заради безмозъчното ти вето се заразят хиляди българи, в коя дупка ще се завреш!?

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 43. 43 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 1329 Неутрално

  До коментар [#15] от "Велков":
  Няма да го чета, защото съм гнуслив. Нехигиенична му е душицата (меко казано), а пък на мен ми се повръща от говна.
  Чети си го ти, щом ти харесва преглъщай всяка негова дума.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK