Къде е балансът при индивидуалните права в условията на COVID 19

Къде е балансът при индивидуалните права в условията на COVID 19

© Георги Кожухаров"Дневник" публикува текста на адвокат Мария Шаркова, специалист по медицинско право, с нейно разрешение. Заглавието и акцентите са на редакцията.


"Начинът, по който действаме при възникване на кризи в областта на здравеопазването - дали избираме да упражним властта си, дали да защитим уязвимите - рефлектира върху обществото, което се стремим да бъдем"


През 2015 г. пристигнах в университета Емори в Атланта малко след като там се бяха излекували двете медицински сестри от Далас, които бяха първите случаи на пациенти с Ебола, заразени на американска територия. "Пътят" на заразата от Либерия до Далас беше доказателство за това, че властите винаги могат да се окажат изненадани от някой далечен невидим враг, какъвто днес се оказа COVID - 19.
Млад либериец каца на летището в Далас, но не съобщава, че е бил в контакт с пациент с Ебола докато е пребивавал в Либерия. Пет дни след пристигането си развива симптоми и е приет в Спешното отделение в болницата в Далас, откъдето е изписан за домашно лечение. Няколко дни по - късно е върнат с линейка обратно с тежки симптоми в същата болница, където е изолиран и лекуван до смъртта си.


Пътят на този пациент е пример за каскада от погрешни действия - от неправилната първоначална диагностика и подценяване на случая, през линейката, която е превозвала пациенти цели 48 часа след болния без да бъде дезинфекцирана, до контактите му с общо 55 съграждани, включително съученици на децата му и двете медицински сестри, за които стана дума в началото.


Представете си, че това се случва с пациент, носител на SARS-CoV-2. За разлика от новият коронавирус, пациентът с Ебола е заразен само при поява на симптоми, а когато те се появят, обикновено е толкова болен, че трудно би разпространил заболяването сред много хора и това е ограничило разпространението. Вероятно подобен път са извървяли множество заразоносители на SARS-CoV-2 с тази разлика, че се той се разпространява по въздушно - капков път, включително и по време на инкубационния период, като в чести случаи симптомите са леки и човекът продължава да работи, пътува, да разхожда кучето, да се среща с приятели и да посещава различни обществени места.


Вече е ясно, че врагът е опасен.


Съществуващите до този момент данни показват, че е необходимо предприемането на комплексни от мерки, които да ограничат разпространението на вируса и да осигурят във възможно най - голяма степен защитата на здравето и живота на гражданите. В същото време трябва да се държи сметка за последиците от тези мерки, заради изискването за пропорционалност и спазване на установените международни стандарти за защита на човешките права.


Епидемията от вариола в началото на XX век в САЩ е дала повод да се повдигне въпросът за баланса между правото на личен живот и общественото здраве. Още през 1905 г. Върховният съд на САЩ поставя конкретни стандарти, които властите следва да съблюдават, когато ограничават правото на личен живот и осъществяват някаква форма на принуда, за да защитят общественото здраве. С това решение се установява принципът на здравия разум (rule of reasonableness), който включва няколко основни компонента. Същият подход прилага и Европейският съд за правата на човека, когато установява допустима ли е намесата в правото на личен живот, гарантирано в чл. 8 от ЕКПЧОС: необходима ли е тя в едно демократично общество, каква цел преследва, пропорционална ли е намесата и установена ли е със закон.


Обществена необходимост: заплахата за живота и здравето на населението да е действителна, а не хипотетична, като се отчита степента на засягане (например леталитет, възможности и подготвеност на здравната система да отговори на заплахата и други).


В конкретния случай няма никакъв спор, че заплахата за живота и здравето на населението е пряка и непосредствена, като необходимостта от конкретни мерки следва да бъде обоснована чрез използването на достоверни данни. Например, при предлагането на конкретни мерки, свързани с ограничаване правото на придвижване, е необходимо да се анализират данни за начина на разпространение на вируса именно по този начин. Ако хората отиват до парка или на разходка в планината сами и без да се струпват на едно място води ли това до същия риск от разпространение на вируса в сравнение със струпването на много хора навън или използване на обществен транспорт?


Възможно ли е да се контролира ефективно събирането на много хора на едно място и дали например забраната на определено поведение няма да доведе до появата на нови модели, които водят до по - големи рискове (например вместо да тичам в парка, ще поканя гости вкъщи, където никой не може да забележи, че нарушавам дадена забрана).


При анализа на данните за разпространение на Ебола например се установява, че някои религиозни практики (особено погребални ритуали) водят до увеличаване разпространението на болестта, тъй като живите хора влизат в контакт с телесните течности на починалия, чрез които се пренася вируса. Чрез ограничения на тези ритуали се ограничава и разпространението на заболяването, т.е в известна степен се ограничава правото на изповядване на религия (единствено на конкретни ритуали), но както е казал съдът по делото Prince v. Massachusetts "правото да упражняваш религията си свободно не включва правото да поставяш обществото или детето си пред опасност от заразяване, разболяване или смърт".


Използването на достоверни данни, с които се обосновават предприетите ограничителни мерки е важно и за изграждане на доверие


между гражданите и властта и спазването на ограниченията. Ето защо противоречивите сигнали и липсата на единодушие, които ежедневно се демонстрират от изпълнителната власт, са изключително вредни и рефлектират върху работата на професионалистите, ангажирани непосредствено с ограничаване на разпространението на вируса.


Пропорционалност на предприетите мерки: мерките трябва да съответстват на възникналата опасност, като винаги се препоръчва при наличие на няколко възможни мерки, с които да се постигне една и съща цел, да се използва тези с по-ниска степен на засягане на индивидуални права. Например при възможност за поставяне под карантина в домашни условия след преценка от епидемиолог или друг медицински специалист, е излишно карантинирането в лечебни заведения. Има достатъчно данни, че това може да доведе до претоварване на здравната система и повишаване на риска за персонала на лечебните заведения.


При контактните на Ебола пациенти например е отчетено обстоятелството, че не могат да заразяват преди поява на симптоми, което е позволило да се приложи друга мярка - ежедневно мониториране на симптомите от специалист, без да лицата да са подлагани на пълна изолация. При новия коронавирус това не е възможно поради начина на разпространение на вируса, което още веднъж подчертава важната роля на достоверната научна информация при взимане на конкретни мерки.


При анализ на принципа за пропорционалност задължително трябва да се анализира и правото на защита на здравната информация. Необходимостта от извършване на епидемиологични проучвания и откриване на контактни лица на заразоносителя налага той да споделя информация, включително данни за други хора, местопребиваване в определен период от време, пътувания, работа, контакти, а от друга страна - контактните хора следва да бъдат уведомени за обстоятелството, че са били изложени на риск от заразяване.


Изискването за пропорционалност не допуска използване на повече информация, отколкото е необходима, за да се постигнат поставените цели (идентифициране и карантиниране на потенциални заразоносители), както и не е допустимо използването й за други цели. Тук трябва да се вземе предвид евентуалното стигматизиране на отделни пациенти или определени групи от хора, каквото е констатирано в миналото спрямо хора от държави с разпространение на Ебола или азиатци при разпространението на SARS преди няколко години.


Тук представлява интерес поведението на властите към определени групи от населението, като единствено на основание етническа принадлежност се ограничава правото им на придвижване в по - голяма степен в сравнение с други групи от хора. Подобен казус е разгледан още през 1900 г. в Сан Франциско, когато е предприета карантина само на китайци, единствено заради предположението, че те разпространяват едрата шарка повече от други граждани, само защото са китайци.


Делото е известно като Ho v. Williamson, като съдът отменя карантината с мотива, че властите са действали "злонамерено и дискриминационно ". Подобни действия се забелязват в последните дни и спрямо отделни райони от страната, населявани предимно от роми, без да има достатъчно гаранции за прилагането на принципите, които са предмет на настоящия анализ.


Да не се нанася вреда: Мерките, насочени към опазване на общественото здраве не трябва да нанасят вреда върху конкретните индивиди или групи, спрямо които са предприети. Те не могат да бъдат подлагани на унизително или нечовешко отношение, да бъдат лишени от осигуряване на основни нужди като храна, облекло и други нормални условия за живот.


Освен това трябва да се вземе предвид положението на уязвими групи от населението и тяхната закрила - например да не се ограничава правото на достъп до медицинска помощ на болни хора с цел ограничаване разпространението на заразата, защото така може да се стигне до смърт не от, а заради COVID - 19. Например при забрана на плановите оперативни интервенции беше поставен въпросът за тези операции, които са планирани да бъдат извършени на пациенти с онкологични заболявания.


По дефиниция (съгласно действащия медицински стандарт по спешна медицина) те не представляват спешни интервенции, но забавянето им може да увреди пациента допълнително и да усложни заболяването. Спазването на тези условия изисква въвеждането на ясни и непротиворечиви правила за поведение, които не позволяват различни интерпретации и не поставят живота и здравето на отделни хора под предлог, че се защитава общото благо. Предприетите мерки не могат да лишат пациентите от правото на качествена и своевременна медицинска помощ и от правото на безопасно и сигурно лечение, установени в чл. 81, ал. 2, т. 1 и чл. 86, т. 10 от Закона за здравето.


Законоустановеност на мерките:
Освен необходими и пропорционални, всички предприети мерки трябва да се основават на закона и да осигуряват възможност за защита от произвол. Трябва да са налице достатъчно гаранции, че всеки гражданин ще има право на защита, ако смята, че засягането на правата му не съответства на приетите международни стандарти за защита на правата на човека. Липсата на конкретни механизми за контрол или невъзможността те да бъдат упражнени на практика, създава благоприятна среда за разпространение на произвол, маскиран зад загрижеността за здравето на обществото.


Тук е важно да се отбележи практика на ЕСПЧ по делото X v. UK, в което недвусмислено се посочва, че "щом едно задържане е произволно, то никога не може да се приеме за законно ". Изолацията и карантината представляват именно форма на лишаване от свобода с цел да се предотврати разпространението на инфекциозни болести на основание чл. 5 буква "е" от ЕКПЧОС, като следва да се предостави възможност на всеки гражданин да обжалва налагането на тези ограничения.


В България редът за изолация е уреден в чл. 61 от Закона за здравето,


в който е предвидена изолация на заразоносители и болни от изрично посочени заразни болести. В ал. 2 се дава право на Министъра на здравеопазването да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън изрично изброените.


Актът, с който изолацията се налага на конкретно лице е посочен в ал. 3 и това е заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация . Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и нейното обжалване по реда на АПК не спира изпълнението й (което е напълно логично).


Тук трябва да се посочат няколко недостатъци на тази процедура.


Първо, в условията на пандемия и ограничени ресурси, издаването и връчването на тези заповеди е силно затруднено. Ето защо би могъл да се предвиди ред, който едновременно да улесни прилагането на чл. 61, ал. 3 без обаче да създава предпоставки за нарушаване на индивидуални права.


От друга страна в момента в административните съдилища не се разглеждат производства по гл. X (уреждаща оспорването на индивидуални административни актове по съдебен ред) и гл. XV (защита срещу незаконосъобразни действия или бездействия на администрацията). Това означава, че дори да се обжалва заповедта за налагане на изолация или, ако липсва такава, да се търси защита срещу незаконосъобразни фактически действия на администрацията, жалбите ще бъдат разгледани много след като изтече срокът на изолацията.


Непосредствената заплаха от засягане на живота и здравето на всеки от нас изисква солидарност към уязвимите, търпение към ограниченията и доверие във властта. Всичко това обаче се постига с разумни, пропорционални и непротиворечиви действия, основани на достоверни данни и при наличие на гаранции за спазване на баланса между общото благо и правата на всеки индивид. В условията на тежка пандемия това е повече от необходимо, за да се заслужи търсеното доверие и мерките да се налагат чрез силата на убеждението, а не чрез прилагане излишна репресия.


[1] Lawrence O. Gostin (един от най-изявените американски специалисти по право на общественото здраве).


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (12)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dream_er
  dream_er
  Рейтинг: 284 Неутрално

  То е лесно да даваш акъл какво трябва да е, когато не трябва
  да го изпълняваш на практика.

  Liberalism Is a Mental Disorder!
 2. 2 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1779 Весело

  До коментар [#1] от "dream_er":

  заработва бе нали се оплакаха че им паднала клиентелата заради вируса

 3. 3 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4191 Неутрално

  "Пропорционалност на предприетите мерки: мерките трябва да съответстват на възникналата опасност, като винаги се препоръчва при наличие на няколко възможни мерки, с които да се постигне една и съща цел, да се използва тези с по-ниска степен на засягане на индивидуални права. "

  За съжаление, в условия на всеобща паника, когато се преценя риска от гледна точка на днешния ден, много трудно е да прецениш точната пропорция спрямо възникналата опасност, още повече и най - вече защото сме изправени пред опасност, която е много малко позната на вирусолози и специалисти, разкрива нови и нови симтоми и проявления и поставя въпроси, които наистина са достатъчно сериозни, за да предизвикат сериозно безпокойство:

  „Звучи банално, но най-ефективна в началото на епидемията е превенцията, тоест идентифицирането на заразените хора и навременната изолация на всички, които са влезли в контакт с тях”, смята акад. Чонг Наншан, ръководител на експертната комисия на китайския Държавен комитет по здравеопазване. „Но особеността на коронавирусната пневмония е, че още преди първите симптоми, заразеният човек е в състояние да зарази другите. Това е трудно да се предвиди, така че всички контакти трябва да бъдат проверени”.

  Той подчертава, че коронавирусната пневмония се характеризира с високо ниво на заразност и смъртност и че няма доказателства оздравелите да получават траен имунитет, така че следващата задача е разработването и производството на ефективни ваксини, а това изисква международно сътрудничество.

  https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/kitajci-posochvat-greshkite-na-evropa-za-koronavirusa-6107337

  След време, обръщайки се назад и анализирайки вече взетите мерки спрамо една по - добре изучена зараза, ще можем да съставим точната пропорция и да кажем кое е било необходимо и пропорционално и кое - не ! Към настоящия момент обаче това е много относително. Лично мнение: у нас се действа сравнително адекватно и точно. Заразените стоят в контролируеми граници, поне към днешна дата !
  Пазете се всички и живи и здрави от мен !

 4. 4 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1045 Неутрално

  Първо, годината не е 1905, 2020, образованите хора са огромно количество, информацията за последствията е много, даже твърде много, личната отговорност за околните на всеки човек, добре де, на повечето хора е мнооого по-голяма отколкото преди един век. Медицината е на по-високо ниво, чистотата и на хората и на обкръжаващите вещи също е на по-високо ниво. Така, че много по-лесно ще се справи човечеството и с covid, и с холера, и с ебола. В края на крайщата светът беше много по-заплашен от СПИН, но поне в образования свят тази болест е на път да изчезне дори без да има лекарство за пълно лечение

 5. 5 Профил на elizabetharper
  elizabetharper
  Рейтинг: 38 Неутрално

  Оня ден Борисов джиткаше с джипката по Перник! Полицаите спяха ли? Питаха ли го има ли адресна регистрация в Перник, за да ходи до там? Ама мисирките не питат за това, когато чрноризец храбър Мутафчийски казва, че световния лидер спазвал карантината!!!

 6. 6 Профил на dream_er
  dream_er
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#4] от "stanislavdi":

  Специално за този вирус, нямаш ли вентилатор за съответният
  нуждаещ се, все едно медицината ти е от 1905-та, че и преди това.
  Да не говорим, че много въобще не стигат до каквато и да е
  медицинска помощ.

  Liberalism Is a Mental Disorder!
 7. 7 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2443 Неутрално

  да се търси защита срещу незаконосъобразни фактически действия на администрацията, жалбите ще бъдат разгледани много след като изтече срокът на изолацията.
  ________________
  Президентът каза,че страха не е по-силен от глада! Проблема ще стане много сериозен и глобален ако до месец не се реши въпроса с лечението и ваксинациите за тази чума!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 8. 8 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1716 Неутрално

  То е лесно да даваш акъл какво трябва да е, когато не трябвада го изпълняваш на практика.
  —цитат от коментар 1 на dream_er


  Една от основните причини нашите каскет-мюлюционер-пагонаджии да ги раздават така забраните и ограниченията - по 5 за един следобед.

 9. 9 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 686 Разстроено

  Много дълго и съвсем безсмислено, празни приказки и локуми в стила на байтошовите партийни събрания... От постоянни "сега е нужо..", "повече от ясно е че..." и "необходимо е..." ми призлява, нищо конкретно, губи време в ситуация, когато всички са объркани, а тези фермани сякаш са писани за още объркване, такива като тази явно компенсират липсата на клиенти.

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 10. 10 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2556 Любопитно

  "Всичко това обаче се постига с разумни, пропорционални и непротиворечиви действия, основани на достоверни данни и при наличие на гаранции за спазване на баланса между общото благо и правата на всеки индивид."

  А всичко това може ли да бъде постигнато при липса на достоверни данни или при укриване на данни било поради спазване на лекарската тайна, било поради защита на личните данни или опазване на търговската тайна (за достоверността на тестовете)?
  "Непротиворечиви действие" пък си е направо неприложимо при липса на лечение - пациентът или ще умре или имунната му система ще изгради имунитет. Сиреч, двете действия са равно-вероятни … и се непротиворечиви.

  И кой преценява баланса между общото благо (разходи за разходка с джипка или капитализиране на една дарителска, по-скоро раздавателска банка) и правата на индивида (правото на труд … без възнаграждение или карантина гладна диета).

 11. 11 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 576 Неутрално

  отегчителен текст по една интересна тема, не става ясно има ли позиция автора или просто изалага някакви справочни данни по объркан начин. в щатите трябва да са научили автора да пише.
  всички права са индивидуални така или иначе, аз доколкото знам, и никой не възразява срещу ограничаването на правото да се събирам с 10 човека в парка. проблемът е далеч по-тънък, например правото на органите на властта да ми имат трафичните данни без съдебен контрол. те тва е тема за отегчените в момента специалисти.
  дайте да не се правим на ударени като публикуваме объркани текстове

 12. 12 Профил на Георги Славчев
  Георги Славчев
  Рейтинг: 288 Неутрално

  "Вече е ясно, че врагът е опасен"
  - Това е есенцията на цялата статия. Другото е псевдо юридически буламач. От цялата статия разбрах, че могат за правят с личността каквото поискат, а правата ще си търсиш, когато свърши цирка, наречен война срещу вируса. Света има нужда от враг. Когато останалите врагове покажат, че имат остри зъби, остава да намерим по безопасен враг. Безбройните слуги, като тази госпожа, имат за задача да убедят плебса, че това което не е това, е точно това. Врагът е определен, войната е в ход. Остава само да се определи кой губи и кой печели, което е риторичен въпрос. Докато е ясно, че на "вирусите" въобще не им пука от всеобщата тъпота, обхванало природното недоразумение, наречено човечество, стои въпросът за реакцията на обработеното народонаселение, след приключване на шоуто. Предвиждам повишаване нивото на дебилизация, което означава, че следващите представления ще се приемат със смирено наведени глави. Професор Иво Христов ще трябва да коригира дебилизационния процент. Бог да пази България от българоподобните.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK