Какво да правя, ако остана без работа - въпроси и отговори

Какво да правя, ако остана без работа - въпроси и отговори

© Цветелина Белутова, КапиталКакво да правя, ако остана без работа? Кога и как да се регистрирам като безработен? Какви обезщетения ще получавам? Тези и още много въпроси задават читатели, които до момента не са се сблъсквали с проблема безработица. Заради коронавируса и ограниченията на извънредното положение този проблем става все по-осезаем - безработните в България по официални данни вече надхвърлят 61 хиляди. "Дневник" обобщава какво е добре да се знае, ако кризата остави човек без работа.


Къде да отида, ако остана без работа


В дирекцията "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта (АЗ) по постоянния или настоящ адрес. Там се регистрират хората, които не са заети, търсят работа и имат готовност да започнат такава в срок от 14 дни, след като бъдат уведомени, че им е намерена позиция. Адреси на бюрата по труда може да намерите от падащото меню тук. Заявления за безработица се подават по три начина: на място, по електронен път и по пощата.


Заради извънредното положение при подаване на гише документите се попълват пред бюрата по труда и е създаден ред за придвижването им до гишето при спазване на дистанция. В последните дни на много места има опашки и се чака дълго.
Регистрацията онлайн става чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на следния линк. За целта обаче е необходимо човек да притежава квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен подпис, както и профил в системата за сигурно електронно връчване и инсталиран на компютъра си Adobe Reader.


Постигната е договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, както и възможност за заявяване на електронен подпис онлайн.


Подаденото онлайн заявление обаче служи само за регистрация за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи. Документи за безработица могат да се подадат онлайн към НОИ по отделен ред (виж по-долу).


Кой може да се регистрира


Документи в бюрата по труда може да подаде всеки български гражданин, навършил 16 години. Освен безработни, могат да се регистрират учещите, които искат да работят в свободното си време, работещи, които искат да сменят мястото, или пенсионери, които търсят допълнителен доход.


Пред бюрата по труда в София от дни се извиват дълги опашки. Снимката е от 6 април.

© Надежда Чипева, Капитал

Пред бюрата по труда в София от дни се извиват дълги опашки. Снимката е от 6 април.


Могат да се регистрират и всички граждани на ЕС, на страните от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, както и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България или получилите убежище или международна закрила, както и членовете на семействата им. Притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си, също могат да се регистрират в бюрата по труда


Записване в бюрата по труда не се извършва, ако човекът вече има прекратена регистрация, защото не е изпълнил задължения към дирекцията и не са изтекли 6 месеца от прекратяването. На регистрация не подлежат и дисциплинарно уволнените от програми или мерки по Закона за насърчаване на заетостта, ако не са изтекли 12 месеца от уволнението.


В какъв срок да се регистрирам


С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение нормативно определените срокове за осигурените хора, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение. Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за заявени в срок, ако са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение (до 13 май засега). Иначе, стандартният срок за регистрация в Агенцията по заетостта е до 7 работни дни след прекратяването на трудовия договор, а в НОИ - до 3 месеца.


Какви документи са нужни


При регистрацията в бюрото по труда следва да се представят:

документ за самоличност (лична карта или паспорт)


документи за придобито образование и/или квалификация


заповед за прекратяване на трудовите взаимоотношения


Попълва се заявление-декларация за регистрация - може да бъде изтеглено от сайта на Агенцията по заетостта тук. Хората с трайно намалена работоспособност е необходимо да предоставят и решение на ТЕЛК или НЕЛК, за да се видят противопоказните условия на труд.


Вече не е необходимо да се представя трудова книжка, но е възможно да е необходимо попълването на писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства или други необходими документи, ако те не могат да бъдат получени по служебен път. Ако към момента на регистрация търсещите работа разполагат само с документ за самоличност, те могат да представят останалите документи допълнително.


Имам ли право на обезщетение


Право на парично обезщетение имат хората, които са се осигурявали за "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяването на трудовия им договор. Освен това, те следва да са се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта, да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване. Изключение се прави за хората на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.


При определяне на обезщетението се зачита и: времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст; на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж; осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.


Трябва ли да ходя до НОИ


Не. Със закона за извънредното положение се даде възможност хората, които се регистрират като безработни на място в "Бюро по труда", също там да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на Националния осигурителен институт (НОИ). Така приетите заявления за обезщетения се предават на НОИ по служебен път.


Заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица могат да се подават и по електронен път към НОИ. За целта е нужен или квалифициран електронен подпис, или персонален идентификационен код (ПИК), какъвто се издава от НОИ. Как да се получи ПИК код по електронен път - вижте тук.


Опашка за ПИК код пред НОИ, 31 март 2020 г.

© Надежда Чипева, Капитал

Опашка за ПИК код пред НОИ, 31 март 2020 г.


Онлайн заявления се подават на сайта на НОИ тук. Необходимо е да се посочи желаното териториално поделение, да се избере опция "е-Парични обезщетения за безработица", а след това и желаната електронна административна услуга. С подаването на заявлението потребителят получава входящ номер, код за достъп и интернет адрес, на който да се информира за придвижването на документа.


Какви документи иска НОИ


Към подаденото онлайн заявление за обезщетение е необходимо да се приложат: документ за прекратяване на трудовите правоотношения и документ за самоличност. За работилите в чужбина е необходимо да се приложи документ, който удостоверява осигурителен стаж, придобит по законодателството на държавата, с която България има международен договор, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.


При подаване на заявление с нередовни или липсващи документи, НОИ уведомява човека в 7-дневен срок от приемането на документите и му дава писмени указания (по електронна или обикновена поща, според заявеното) за отстраняване на нередностите. Ако в 15-дневен срок от датата на уведомяването те не бъдат отстранени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение се прави въз основа на наличните редовни документи.


Кога ще получа пари


В срок от 14 дни от приемането на заявлението съответното териториално поделение на НОИ излиза с решение за отпускане или отказ за паричното обезщетение. От НОИ обаче уточняват, че съгласно Кодекса за социално осигуряване "непроизнасянето в срок на длъжностните лица по причини, дължащи се на извънредното положение, не се смята за мълчалив отказ". Влязло в сила разпореждане може да бъде изменено, когато са представени нови документи или доказателства от значение за определяне на правото, размера и периода на обезщетението или ако се окаже, че то е неправилно отпуснато или отказано.


Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата и човекът се е регистрирал в срок в бюрото по труда.


Парите се изплащат от НОИ по посочена лична платежна сметка и се превеждат на 15-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.


На какво обезщетение имам право


Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който е внасяно във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца. То не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г., съответно минимум 9 лв. и максимум 74.29 лв.


Ако безработният е уволнен дисциплинарно или е напуснал по свое желание, получава минималното дневно обезщетение - 9 лв., в продължение на 4 месеца.


Месечният размер на обезщетението се определя като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в съответния месец.


Колко дълго ще получавам пари


Срокът, в който безработният ще получава обезщетението си, се определя на база годините трудов стаж след 31.12.2001 г.


При осигурителен стаж до 3 години, безработният получава обезщетение в продължение на 4 месеца. При стаж до 7 години обезщетение се получава в продължение на 6 месеца, при стаж до 11 години - 8 месеца, при стаж до 15 години - 10 месеца, и над 15 години - за 12 месеца.


Мога ли да работя и да получавам обезщетение


Обезщетение за безработица може да се получава, ако безработният е нает на непълно работно време и получава възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната (610 лв.). В такъв случай се изплаща обезщетение за безработица в размер 50% от полагащото се на човека за оставащия период на изплащане.


Може ли и в неплатен отпуск, и в бюрото по труда


Хората, които са наети на трудов договор, но са пуснати в неплатен отпуск, могат да се регистрират в Агенцията по заетостта, за да имат възможност да намерят допълнителна работа. Вчера Главната инспекция по труда напомни на работодателите, че могат да назначат на втори трудов договор хора, които са в неплатен отпуск при първия си работодател, без да се иска разрешението му.


Безработни и социално слаби могат да получават допълнителен доход, като работят в селското стопанство по силата на трудов договор за краткосрочна сезонна селскостопанска работа. Наетите на т.нар. еднодневни договори не губят право на социални помощи и обезщетения.


Какво да правя, ако остана без работа - въпроси и отговори

© Цветелина Белутова, Капитал


Какво още ще получа


Освен регистрация, от бюрата към Агенция по заетостта хората получават информация за обявени свободни работни места, за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта, както и посредничество по информиране и наемане на работа. Търсещите работа могат да получат професионално ориентиране, както и психологическа помощ и насърчаване как да са активни на пазара на труда. Те могат да бъдат включени и в обучения и да получат стипендия за обучение и средства за транспорт и квартира за времето на обучението.


Мога ли да бъда санкциониран


Ако човек не изпълни задълженията си към бюрото по труда, регистрацията му се прекратява и той има право да се регистрира отново 6 месеца след датата на прекратяването. С прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта се спира и изплащането на обезщетение от НОИ.


Получаваните от НОИ пари може да бъдат спрени, ако на института бъдат представени доказателства, които да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението. Могат да бъдат спрени и ако е необходимо изясняване на осигурителен стаж или осигурителен доход при прилагане на разпоредбите на международен договор, по който България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4560 Неутрално

  И тази система има много трески за дялане.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2447 Любопитно

  Като лакмус коронавирусът изкара ненужните професии наяве!
  Защото остави без работа колекторни фирми, колцентрове, агенции за имоти, брокери, регистратори на МПС, пишманюристи, бакшиши, келнери, ноктослагачки, липсикциевачки и всякакви други търтеи изплуваха, като пяна!

  [email protected]
 3. 3 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  С бе луди ли сте не хора? Вместо да улеснявате хората да се регистрират онлайн вие се опитвате да ги откажете???? Що в Америка може да се регистрираш онлайн без нито едно от тези идиотски изисквания???

 4. 4 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  С бе луди ли сте не хора? Вместо да улеснявате хората да се регистрират онлайн вие се опитвате да ги откажете???? Що в Америка може да се регистрираш онлайн без нито едно от тези идиотски изисквания???

 5. 5 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  Какво бих направил ако остана безработен:
  - Бих се наспал първия ден. Може би и втория.
  - Бих изчистил цялата къща. не накуп, има тонове дребни неща. които имат да се правят - пребодисване на шкафове, панти, филтри и т.н.
  - Бих се качил онлайн да потърся фирми за услуги за поддръжка - на електроника, домаински уреди или услуги за дома - това са неща. които ще се търсят и по време на карантина, и в депресия дори - и да видя кои от тях нямат добро медийно присъствие ; после бих избрал една-две и бих започнал да пиша за тях ревюта и статии, а след 1 седмица бих им се обадил да им предложа платено услугата.
  Ако ми се обади някой такъв, дето да няма индийски акцент и да мога да видя какво е направил вече за 1 седмица (без обучение от мен) аз лично бих наел.
  - Бих се пробвал да правя YouTube / Instagram / Twitch клипове (и евентуално по-късно стрийминг) по тема, която ми е интересна и за която мога да говоря.
  Това не е за всеки и не гарантира моментален успех, но пък е лесно за правене и човек може сам да се изненада.
  - Бих изкарвал повече време с децата.
  - Бих отделял повече време за фитнес.
  - МОЖЕ БИ бих се обадил на НОИ.
  Ама надали.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 6. 6 Профил на ewu2164947o
  ewu2164947o
  Рейтинг: 3 Неутрално

  До коментар [#3] от "Таралеж":

  Бюрокрацията е заложена по дизайн. Всичко да стане онлайн пак ще я има. Компютрите да станат квантови и изкуственият интелект да управлява всичко пак ще я има.

 7. 7 Профил на ewu2164947o
  ewu2164947o
  Рейтинг: 3 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  Я кажи колко са полезни "общинските инспектори" които от днес ще дебнат къде се изхождат кучетата за да глобяват стопаните. Сладка работа нали, да дебнеш в парка.

 8. 8 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  Всъщност с ПИК от НОИ може да се регистрираш и в Агенцията по заетостта. Естествено е малко по-сложно, в смисъл трябва да може да си попълниш документите. Единственото добро на този вирус е, че показва нуждата от развитие на електронните услуги и критичните места в държавата. Винаги съм се чудел, защо хората ходят и в БТ и в НОИ да се регистрират, като може само на едното място. Същото важи и когато се отписват.... Защо държавата не поеме кампания да масовизира получаването на ПИК и ПЮК кода от НАП, за да може народът по-малко да им досажда, да е по-лесно, да може да си контролираш Работодателя на каква сума те осигурява и още 100 ползи за двете страни.

 9. 9 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  До коментар [#6] от "ewu20649470":

  По дизайн на какво? От кого? Все някога и в България ще има политическа воля за изкореняване на бюрокрацията, на спънките, на излишните чиновници, на излишните простотии. И това време ще дойде когато народецът осъзнае че политиците и чиновниците са му слуги. Не обратното!

 10. 10 Профил на ewu2164947o
  ewu2164947o
  Рейтинг: 3 Неутрално

  До коментар [#9] от "Таралеж":

  хех сутрешен оптимизъм :)

 11. 11 Профил на wpk2-psk
  wpk2-psk
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Да ви кажа случка от вчера, мои познат останал без работа заради ситуацията в страната. Първо до сега не му е пукало за осигуровките, които му внасял работодателя. Той искал да взима повече пари, но да не го осигуряват на това което взима. Второ след като минал през Бюрото по труда и осъзнал, че ще взима по 9 лв. на ден. Беше минал през магазина да вземе галон с бира и кутия цигари. И следващото което почна да прави да изрежда всички псувни по правителството и всички държавни органи. И почна да се оплаква и на мен, но го контрирах, че не съжалявам хора които в такива ситуации първото което правят да си купят цигари и алкохол. Като и по принцип, не съжалявам хора които си купуват алкохол и цигари, и след това казва че нямат какво да ядът.

 12. 12 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 495 Любопитно

  До коментар [#2] от "karabastun":

  "липсикциевачки" ,тия какви са Не можах да разбера Иначе колцентровете работят, за сега де

  гошо
 13. 13 Профил на elizabetharper
  elizabetharper
  Рейтинг: 67 Неутрално

  Годжи и властта така и не разбраха, че освен държавни служители има и много други трудовоправни отношения и работещи. Мисирка го пита ма безработна жена кой ще й плати изследването за вирус, той отговаря- да се била осигурявала като всички . Абе фатмак, жената получава помощи за безработица, защото се е осигурявала, но това не значи, че бюрото по труда ще й плати изследванията! Затова пита кой?кой? Ще й плати 200 лева за изследвания, на които я праща личния й лекар!

 14. 14 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 304 Неутрално

  Да се обединят и да излязат на протест срещу хората оставили ги без работа.

 15. 15 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  Добре структурирана статия, но останеш ли без работа , как беше : грижата за давещия се е преди всичко в ръцете на самия давещ се.......

 16. 16 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2607 Неутрално

  До коментар [#13] от "elizabetharper": той отговаря- да се била осигурявала като всички

  Много елементарен опит за откровена лъжа. Отговори "ще платим изследването всички ние които сме се осигурявали"

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 17. 17 Профил на валчан
  валчан
  Рейтинг: 429 Весело

  Бих си купил за Великден австралийско замразено агнешко произведено в България българска салата отТурция домашна ракийка и винце и ще празнувам. НАЗДРАВЕ.

 18. 18 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2447 Любопитно

  До коментар [#12] от "гошо":

  Как се казват тези, които точат целулит и лой - на липосукция продавачките...

  [email protected]
 19. 19 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  Когато са ме уволнявали , първата ми работа е била да взема мерки аз да ги уволня. После да си намеря някаква дейност да се препитавам докато "Бюрото по труда" ме разиграва ... и най-важното да имам някаква занимавка = да мисля за нея , за да не сънувам само гердани за 7 лева и 62 стотинки с мъниста по 38 милиметра :-)
  Запазването на психическа устойчивост на безработния е по-важно от всякакви пари - работа се намира, пари се изкарват ... стига човек да не деградира и да запази трудови навици.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 20. 20 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  Бих си купил за Великден австралийско замразено агнешко произведено в България българска салата отТурция домашна ракийка и винце и ще празнувам. НАЗДРАВЕ.
  —цитат от коментар 17 на валчан


  При тези заплати ... уволнението понякога звучи като награда. НАЗДРАВЕ !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 21. 21 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Какво да правя, ако остана без работа - въпроси и отговори

  Държавата предлага богат избор на възможности . Наой "лесния " - да си намериш друга подходяща работа с висока заплата и по професионалната ти подготовка . Освен това - да станеш клошар , иначе казано - просяк . Да се включиш в ФПГ или да действаш като самостоятелен престъпник .Специалист по домашни кражби , по обир на банкомати , отвличане срещу заплащане , Инай- важното - не по- малко богат избор как да напуснеш този свят . Ат глад, самоубииство по огромен брой начини , или пък доброволно заселване в затвор за какэвто си избереш срок за пребиваване . Хиляди въпроси - хиляди отговори . И съвсем малко задоволителни .

 22. 22 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  До коментар [#21] от "papуre":

  ДА ... безработицата (гладът) е добър учител, но лош съветник !
  = варела или затвора са на една ръка разстояние, но са лош избор,
  не защото не може и така, а защото после обратен път няма !
  Пресечеш ли границата вече не си същият и другите към теб не са.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 23. 23 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#3] от "Таралеж":Вместо да улеснявате хората да се регистрират онлайн вие се опитвате да ги откажете???

  Щото нема безработен - нема разход на бюджет . Остатъка може да се оползотвори далеч по- ефективно . И ефектно .

 24. 24 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#19] от "dark'star":Запазването на психическа устойчивост на безработния е по-важно от всякакви пари - работа се намира, пари се изкарват ... стига човек да не деградира и да запази трудови навици.

  Не знам защо , но стари хора често повтарят , че здраве без пари си е жива болест .

 25. 25 Профил на Martin Nikolov
  Martin Nikolov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  А ти какво работиш бе шут? Секретарка на дневник или си взимаш пенсията.

 26. 26 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#13] от "elizabetharper":Затова пита кой?кой? Ще й плати 200 лева за изследвания, на които я праща личния й лекар!

  И КОЙ няма да и плати . Той " благотворява" милион , но там , където има опасност да му потърсят сметка за грехове . Навремето това се е наричало Купуване на индулгенция .

 27. 27 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1415 Любопитно

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
  докато дялкат треските да не се окаже че са отсекли дървото

  ум море, глава шамандура
 28. 28 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1415 Любопитно

  До коментар [#3] от "Таралеж":
  А какво ще работи негово величество чиновника

  ум море, глава шамандура
 29. 29 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 680 Неутрално


  До коментар [#9] от "Таралеж":в България ще има политическа воля за изкореняване на бюрокрацията, на спънките, на излишните чиновници, на излишните простотии. И това време ще дойде когато народецът осъзнае че политиците и чиновниците са му слуги. Не обратното!

  Че то воля и сега има . Няма политици с воля . И няма и да има А народеца трябва първо да узрее за мисълта , че не избира политици за да ГО управляват , а ги НАЗНАЧАВА да управляват НЕГОВАТА СОБСТВЕНОСТ , така че това да носи благоденствие и сигурност са самия него .

 30. 30 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1415 Весело

  До коментар [#5] от "Боби Колев":
  браво Боби, браво Колев
  Най ме кефи това с фитнеса , всички зали са с широко затворени врати

  ум море, глава шамандура
 31. 31 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1415 Неутрално

  До коментар [#8] от "stoiank":
  Държавна агенция „Електронно управление” Система за сигурно електронно връчване, прочети им процедурите и ще видиш какво е параграф 22

  ум море, глава шамандура
 32. 32 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1415 Неутрално

  До коментар [#20] от "dark'star":
  в казармата имаше един лаф
  Уволнение , не ние ,не ние не ние
  Та човек трябва да внимава какво си пожелава

  ум море, глава шамандура
 33. 33 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  В бюрата отиват само тези ,които могат да получат някакви пари за няколко месеца или година.Т.е. бюрата изпълняват ролята на разпределителна каса. А истинската скрита цифра на безработица е поне 5 пъти повече.

 34. 34 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2638 Неутрално

  Без работа ... Равняваме се по братският американски НАРОД. Отиваме в оръжеен магазин и си купуваме оръжия , а после ПАЗИМ тоалетната хартия от различни Г...И птици.

 35. 35 Профил на fjp58603113
  fjp58603113
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Гърция са затворили православните храмове за великден . Дано и в България затворят . Толкова добре се случват за сега нещата в България . Дано на цветница и великден не направим пик на много зарязавания . Бог е в сърцето на всеки един от нас . Няма да е фатално за вярата да останем в къщи на Великден и да се помолим за здраве .

 36. 36 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#31] от "DonKey Hot":

  Само казвам, че не ти е необходим виртуален електронен подпис, а с ПИК е достатъчно да се регистрираш като безработен. Не съм казал, че е просто, защото не е направено наистина добре, но технически е възможно.

 37. 37 Профил на Плеядска прашинка
  Плеядска прашинка
  Рейтинг: 326 Любопитно

  Да, само с ПИК на НОИ е достатъчно да се направи цялата схема + един подпис върху един pdf.

  Забелязвам и че не е споменато, че ако се регистрираш да получаваш обещетение за безработица 60% от осиг доход, то за да се възползваш пак от това свое право, трябва да минат 3 години. Не знам сега тези, които са се възползвали през 2017 и 2018 и сега са съкратени пак - как стои схемата при тях ми е интересно?

  “Only psychos and shamans create their own reality” http://stilettofem.livejournal.com/208207.html
 38. 38 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 495 Весело

  До коментар [#18] от "karabastun":

  Ха сериозно ,незнаех Ама браво как си успял и да го запомниш То да си изкълчиш езика ако се опиташ да го произнесеш

  гошо
 39. 39 Профил на Георги Славчев
  Георги Славчев
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#13] от "elizabetharper": "Мисирка го пита ма безработна жена кой ще й плати изследването за вирус?"
  - Защо трябва да се изследва, като изследването търси антитела, а антитела се появяват при всяко вътрешно или външно нараняване. Тестовете не показват нищо. Регистрирането на антитела не е доказателство от медицинска гледна точка, а повод за предположение. Цялата олелия е политическо решение. Дори и генерал Годжи знае това, но няма къде да ходи.

 40. 40 Профил на Георги Славчев
  Георги Славчев
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#35] от "fjp58603113": "Гърция са затворили православните храмове за великден . Дано и в България затворят ".
  - Храмовете може и да ги затворят, за да се задоволят Богомразещите душици. Но камбаните трябва да бият по време на свещенните дни. Камбанния звън унищожава всички въображаеми или реални, най вече политически вируси. Богоборците влизат в последна битка с Божията сила. От тук нататък идва наказанието. Кармичния отговор ще бъде страшен. На тебе специално ще пожелая, да ти дойде навреме слугинския акъл. Абе ти освен от Дневник от друго място информация не получаваш ли?

 41. 41 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#37] от "Плеядска прашинка":

  И сега е така, не съм видял някакво изменение да са гласували. Така че, ако Ви остават няколко месеца до изтичнае на тригодишния период, по-добре да не се регистрирате, иначе ще получавате 9.00 лв/ден за период от четири месеца.
  Най-куриозното е, че се гледат опашки, безсмислени въпроси и т.н., а истинските проблеми и казуси с решения няма нито в медиите, нито в журналистическите въпроси. Включително и на сайта за АЗ. Сухо, сухо и абсолютно неразбираемо.

 42. 42 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1449 Неутрално

  Като лакмус коронавирусът изкара ненужните професии наяве!Защото остави без работа колекторни фирми, колцентрове, агенции за имоти, брокери, регистратори на МПС, пишманюристи, бакшиши, келнери, ноктослагачки, липсикциевачки и всякакви други търтеи изплуваха, като пяна!
  —цитат от коментар 2 на karabastun


  А троловете като теб не са ли излишна професия?

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 43. 43 Профил на Плеядска прашинка
  Плеядска прашинка
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#41] от "stoiank":

  Амиии не, това ми е първия път :) А и очаквам скоро време оферти, но все пак се подсигурих да имам едни ~50лв на ден от НОИ, но в последствие прочетох в закона за тези 3год и не знам дали си заслужаваше за максимум 2-3 седмици да си изгърмя патрона. Сега ми се иска да си отида при роднините за 6мес и да щракам с пръсти.... Така е направена схемата, че те мотивира да не си мотивиран йахахххахахахахахахахаах БОЖЕ къде ме изсипа...

  И знаеш ли, много малко хора стигат, а и имат времето да стигнат до същината на проблема/казуса, за който се очаква да го разбират до край. И в обществените, а и в частните компании, всичко се върши бързо, без много осмисляне, като чувам въпросите от репортерите и ми иде да изкарам една политико-психолого икономическа журналистическа магистратура.

  Ама нямам време за това нито желание, когато е трябвало това да се направи, аз и всички мои приятели сме били облъчвани от идеите и влиянията на някой, учили сме сухи факти и са ни подготвяли да ни стрижат.

  Е, аз съм остриган и ще си върна всичко, което съм заел, както съм правил винаги досега, нищо че ми дължат 4цифрени суми разни индивиди (къде е справедливостта тук- няма я), и защото вярвам в персоналната отговорност и сила => либертарианец, истински; сила, която ме е научила през годините и която благодарение на интернет и свободата на изразяване в него, са ми донесли шанс за независим живот, използвайки аналитичната ми предразположеност и вродена любопитност да имам подготовката и опита за умения, които се търсят в 21 век.

  Всеки си живее в своя филм, но внимавайте, когато други искат да ви вкарат като герои в техния филм, тогава със сигурност не ви чака нищо добро...

  “Only psychos and shamans create their own reality” http://stilettofem.livejournal.com/208207.html
 44. 44 Профил на razbi.r_v.am
  razbi.r_v.am
  Рейтинг: 419 Любопитно

  До коментар [#37] от "Плеядска прашинка":

  А дали безработният е взимал 1 месец помощи или целият брой полагаеми месеци, има ли значение?
  Пак ли се чака 3 години, независимо от това дали си си взел всичките полагаеми социални помощи или само част?

  "Нещастието, мракът и невежеството съществуват само в отсъствието на любовта."
 45. 45 Профил на milan777
  milan777
  Рейтинг: 8 Неутрално

  КАКВО ДА ПРАВИМ ОСТАНАХМЕ БЕЗ РАБОТА ПОСРЕД ЗИМА. СЪКРАТИХА НИ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА. ДВАМА СТУДЕНТИ ТЪРСЯТ ОБЩА РАБОТА В СОФИЯ--ЗА КОНТАКТ--0893480394.

 46. 46 Профил на Petya Mladenova
  Petya Mladenova
  Рейтинг: 479 Любопитно

  Ако сте решили да си изградите уеб сайт за допълнителен доход в Интернет, вероятно бихте искали да узнаете къде и как може да си изработите сами продаващ сайт, без да имате технически и дизайнерски умения. Информирайте се коя хостинг компания в България предлага такава възможност, а също и защо избрах хостинг в Jump, като посетите връзката към публикацията: https://www.inter-reklama.com/blog/zashto-izbrah-hosting-v-jump/

  "Улови щастието с усмивка и то ще ти нарисува най-красивите усмивки..." - Петя Младенова Може би ще ви е интересно да прочетете "защо избрах хостинг в Jump?" - https://www.inter-reklama.com/blog/zashto-izbrah-hosting-v-jump/
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK